Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR"

Transkrypt

1 ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA ZLECENIE NR Zawarta w dniu pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku (adres i nazwa siedziby) Białystok, ul. Handlowa 6 G Reprezentowaną przez: - Stanisława Fiedorowicza Wojewódzkiego Komendanta Nazwisko Imię ojca Imiona Imię matki Data urodzenia Miejsce urodzenia Nr PESEL Nr NIP Zamieszkały: Gmina/Dzielnica Kod Miejscowość Ulica Nr m. Urząd skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego Ul. (nazwa i adres urzędu) Nr konta 1 Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w 1 czynności wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia.2014 Za wykonanie wymienionych w 1 czynności zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi* w wysokości 3.. zł/gr. za 1 miesiąc kompleksowego sprzątania. Zamawiający pokryje koszty kompleksowej usługi sprzątania w roku 2014 w maksymalnej wysokości..zł brutto wraz z pochodnymi 4 1. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc z dołu, na podstawie rachunku, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty będzie uważać się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 1a. (dotyczy MCK, PPP i OSZ) Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc z dołu, na podstawie rachunku, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru zadania zatwierdzonym przez pracownika jednostki i Wykonawcę. Za dzień zapłaty będzie uważać się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Rachunki winny wpływać do Podlaskiej WK OHP do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 2a. (dotyczy CEiPM, ŚHP, HP) dodatkowo rachunek za miesiąc grudzień winien wpłynąć do Podlaskiej WK OHP do 15 grudnia 2014 r. 2b. (dotyczy MCK, PPP i OSZ) dodatkowo rachunek za miesiąc czerwiec winien wpłynąć do Podlaskiej WK OHP do 10 czerwca 2014 r. 5 Postanowienia szczegółowe : Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie zgodnie z ofertą z dnia oraz szczegółowym opisem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie w kwocie brutto: zł/m-c., po złożeniu rachunku i następujących dokumentów: oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem, karta czasu pracy, protokół odbioru zadania, ewidencja pracy w przypadku zatrudnienia w sektorze finansów publicznych lub w projektach współfinansowanych z EFS. 6 W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania. 7 Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 8 W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Podpis zleceniodawcy 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpis zleceniobiorcy

2 *Stawka jednostkowa brutto wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości w pomieszczeniach zawiera wszelkie koszty między innymi takie jak: składki zdrowotne, składki emerytalno rentowe w częściach obciążających Zamawiającego i Wykonawcę (jeśli dotyczy), podatki i inne składniki wynikające z przepisów prawa. W przypadku zmiany wysokości składek ZUS lub podatku przez ustawodawcę w okresie realizacji zamówienia, zmianie ulega kwota netto wypłacana wykonawcy. Kwota brutto wraz z pochodnymi pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy. Załącznik do umowy zlecenia nr..z Panem/Panią... Wykonawca zobowiązany jest do: 1) podpisania oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2 do umowy). 2) używania własnych środków czystości, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci zgodnie z następującymi wymaganiami: Mydło w płynie nawilżające, glicerynowe o delikatnym zapachu do uzupełniania dozowników bądź w opakowaniach z dozownikiem o naturalnym ph. Papier toaletowy co najmniej dwuwarstwowy w kolorze białym niepylący Ręczniki papierowe w listkach, w kolorze zielonym lub białym do uzupełniania pojemników bądź ręcznik papierowy w rolkach min. 2 warstwowy, 100% celuloza. Środki myjące, czyszczące, dezynfekujące, neutralizujące zapachy toalet o delikatnej nucie zapachowej. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi używania odpowiednich środków czyszczących przeznaczonych do mycia różnych rodzajów powierzchni podłóg, mebli, płytek, szyb, oraz urządzeń sanitarnych. Zawieszki oraz kostki do WC bądź krążki żelowe bądź krążki do spłuczki Odświeżacze powietrza do toalet żelowe oraz w sprayu o delikatnym zapachu Płyn do mycia naczyń, gąbka do zmywania naczyń, Worki foliowe do koszy na śmieci oraz inne środki czystości niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą posiadać polskie atesty higieniczne (pierwsza klasa jakości) lub odpowiadające im atesty ważne na terenie Unii Europejskiej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych narzędzi i urządzeń mechanicznych służących do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 4) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zasad i warunków sanitarno-higienicznych oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 5) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na realizację umowy, w szczególności o zmianie składu osobowego personelu sprzątającego. 6) świadczenia usługi w niżej opisanym zakresie i częstotliwości: 1. W PPP, MCK i OSZ: Codzienne: - zamiatanie i mycie podłóg (korytarze, toalety, klatki schodowe, pokoje biurowe, sale zajęciowe), - odkurzanie wykładzin, - wycieranie biurek i stołów w pomieszczeniach biurowych, - usuwanie śmieci z koszy oraz wyniesienie ich w workach plastikowych do kontenera zlokalizowanego na zewnątrz budynku,

3 - opróżnianie niszczarek ze ścinków papieru i wynoszenie do kontenera, - mycie pomieszczeń sanitarnych (mycie posadzek, glazury przy umywalkach, sedesów, desek sedesowych, umywalek, baterii i luster) oraz uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników i mydła, - utrzymywanie porządku na terenie zewnętrznym: schodach wejściowych, dojściu do budynku - zamiatanie i zbieranie śmieci, liści. W okresie zimowym odgarnianie śniegu i lodu z chodników i wejścia, zabezpieczenie ww. powierzchni przed śliskością. Czynności te powinny być wykonywane na bieżąco w zależności od warunków pogodowych. Zaopatrzenie w piasek i sól należy do Wykonawcy. Raz w tygodniu: - ścieranie kurzu z mebli (również górne partie), parapetów wewnętrznych i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń (sale konferencyjne) - przetarcie balustrad schodowych Raz na kwartał: - mycie drzwi - przecieranie grzejników - nabłyszczanie podłóg - mycie płytek ceramicznych pionowych w pomieszczeniach sanitarnych Raz na pół roku: - mycie okien polegające na umyciu ram, szyb oraz parapetów z zewnętrznej i wewnętrznej strony okna - pranie wykładzin (wykonywane w terminie uzgodnionym z osobą wyznaczoną do kontaktu, jednak nie później niż do r.) - mycie opraw oświetleniowych - czyszczenie verticali W zależności od potrzeb: - wycieranie plam ze ścian, podłóg i wykładzin - wymiana odświeżaczy powietrza w wc - czyszczenie krzeseł tapicerowanych - odkurzanie pajęczyn - podlewanie i pielęgnacja kwiatów 2. W HP, ŚHP i CEiPM: Dwa razy w tygodniu: - zamiatanie i mycie podłóg (korytarze, toalety, klatki schodowe, pokoje biurowe, sale zajęciowe, świetlice), - odkurzanie wykładzin, - wycieranie biurek i stołów w salach zajęciowych i świetlicach, - usuwanie śmieci z koszy oraz wyniesienie ich w workach plastikowych do kontenera zlokalizowanego na zewnątrz budynku - opróżnianie niszczarek ze ścinków papieru i wynoszenie do kontenera - mycie pomieszczeń sanitarnych (mycie posadzek, glazury przy umywalkach, sedesów, desek sedesowych, umywalek, baterii i luster) oraz uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników i mydła, - utrzymywanie porządku na terenie zewnętrznym: schodach wejściowych, dojściu do budynku - zamiatanie i zbieranie śmieci, liści. W okresie zimowym odgarnianie śniegu i lodu z chodników i wejścia, zabezpieczenie ww. powierzchni przed śliskością. Czynności te powinny być wykonywane na bieżąco w zależności od warunków pogodowych. Zaopatrzenie w piasek i sól należy do Wykonawcy.

4 Raz w tygodniu: - ścieranie kurzu z mebli (również górne partie), parapetów wewnętrznych i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń (sale konferencyjne) - przetarcie balustrad schodowych Raz na kwartał: - mycie drzwi - przecieranie grzejników - nabłyszczanie podłóg - mycie płytek ceramicznych pionowych w pomieszczeniach sanitarnych Raz na pół roku: - mycie okien polegające na umyciu ram, szyb oraz parapetów z zewnętrznej i wewnętrznej strony okna - pranie wykładzin - mycie opraw oświetleniowych - czyszczenie verticali W zależności od potrzeb: - wycieranie plam ze ścian, podłóg i wykładzin - wymiana odświeżaczy powietrza w wc - czyszczenie krzeseł tapicerowanych - odkurzanie pajęczyn - podlewanie i pielęgnacja kwiatów Pozostałe warunki realizacji umowy: 1) Realizacja usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz na terenie przyległym odbywać się będzie w godzinach pracy w dni robocze między godziną 8:00 a 15:00, wg szczegółowych ustaleń dat i godzin z Zamawiającym. Sprzątanie nie powinny w sposób istotny zakłócać działalności pracowników. 2) Zamawiający zapewnia nieodpłatne miejsce do przechowywania sprzętu i środków czystości oraz umożliwi dostęp do źródeł wody i energii elektrycznej. 3) Kontrola wykonania w/w czynności będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez wyrywkowe kontrole prowadzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli środków chemicznych (czyszczących) używanych przez pracowników Wykonawcy. 4) Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości: a) 200 złotych za każdy stwierdzony dzień nienależytej realizacji umowy; podstawą naliczania tej kary będzie niezastosowanie się Wykonawcy do uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, dotyczących nienależytej jakości wykonania lub niewykonania umowy. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności wymienionych w 5. Kara będzie naliczana po dwukrotnym pisemnym przekazaniu Wykonawcy uwag w danym miesiącu kalendarzowym. b) 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 6 ust. 3 w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2 oraz w 9 ust. 2 i 3. 4a) W przypadku trzykrotnego zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz dalszego wykonywania usługi niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym tj. w dniu następnym po zaistnieniu opisanej sytuacji. 4b) W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające, do wysokości poniesionej szkody.

5 4c) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury/rachunku na co Wykonawca wyraża zgodę. 5) Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego za miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie w przypadku zmiany siedziby jednostki Zamawiającego. 6) Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: Wykonywania usługi niezgodnie z warunkami umowy, Wykorzystywanie przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem. 7) W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w okolicznościach wymienionych w pkt. 6) Zamawiający wyznaczy termin, do którego wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot zamówienia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi wówczas proporcjonalnie do okresu świadczonej usługi. 8) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8a) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.) mające wpływ na realizację umowy; Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia. 8b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 8c) W przypadku, o którym mowa w ust. 8b) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015 Nowy Targ, dnia 2 stycznia 2015r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova)

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova) Zał. nr 7 do SIWZ Zakres prac i sposób ich prowadzenia Część 2 zamówienia (dotyczy budynku Aula Nova) I. Zakres prac wykonywanych w czasie codziennego sprzątania pomieszczeń 1. Sprawdzenie stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Załącznik nr 1b do SIWZ i Umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce, pomiędzy: Miastem Kobyłka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo