UMOWA ZLECENIA OGRANIZACJI PRZYJĘCIA WESELNEGO. (dalej: Umowa) zawarta w Jerzmanowicach w dniu.. roku, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA OGRANIZACJI PRZYJĘCIA WESELNEGO. (dalej: Umowa) zawarta w Jerzmanowicach w dniu.. roku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA ZLECENIA OGRANIZACJI PRZYJĘCIA WESELNEGO (dalej: Umowa) zawarta w Jerzmanowicach w dniu.. roku, pomiędzy: DWÓR AMV GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Conrada 63, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; NIP: , prowadzącą w ramach wykonywanej działalności CHOCHOŁOWY DWÓR w Jerzmanowicach, woj. małopolskie, adres do korespondencji : CHOCHOŁOWY DWÓR, Jerzmanowice 54 A, woj. Małopolskie, tel. 012/ , reprezentowaną przez AnnęChochół- Dyrektora PR, zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą a.., zamieszkałą/ym.., legitymującą/ym się dowodem osobistym seria nr.. wydanym przez..., PESEL:., NIP:.. zwaną/ym w dalszej części umowy Zleceniodawcą o następującej treści: 1 [PRZEDMIOT UMOWY] 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia weselnego (dalej: Przyjęcia weselnego)w Sali. (dalej Sala weselna) obiektu CHOCHOŁOWY DWÓR w Jerzmanowicach (dalej Obiekt) w dniu..... roku (dalej: Termin przyjęcia), w godzinach od 15:00 do 5:00 dnia następnego. Jednocześnie, Zleceniodawca wyraża zgodę na zorganizowanie przez Zleceniobiorcę w trakcie Przyjęcia weselnego, którego organizację zleca Umową, równolegle innych przyjęć w tym weselnych na drugiej sali Obiektu lub w innym jego miejscu. Zleceniodawca wyraża również zgodę na przebywanie innych gości w Obiekcie poza Salą weselną. 2. Zleceniobiorca zapewnia, że na godzinę przed rozpoczęciem przyjęcia podaną w ust.1 Sala weselna zostanie zamknięta dla osób postronnych. 3. W przypadku przedłużenia się Przyjęcia weselnego poza ustalonyw ust. 1 przedział czasowy tj. nie opuszczenia przez Zleceniodawcę oraz wszystkich jego uczestników Sali weselnej, Zleceniodawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

2 2 [LICZBA UCZESTNIKÓW PRZYJĘCIA WESELNEGO] 1. Zleceniodawca zleca zorganizowanie Przyjęcia weselnego dla łącznie. osób, w tym dzieci w wieku do 3 lat oraz... dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 2. Dopuszcza się zmniejszenie łącznej liczby osób wskazanej w ust. 1 maksymalnie o 10%, oraz zwiększenie maksymalnie o 20% (z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przyjęcie weselne odbywa się w Sali balowej parter, to maksymalna liczba uczestników nie może przekroczyć 300 osób). Zmiana łącznej liczy osób Przyjęcia weselnego, o której mowa w niniejszym punkcie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy przekazanego Zleceniobiorcy najpóźniej na 14 dni przed Terminem przyjęcia. 3. Wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafiezmiany liczby uczestników Przyjęcia weselnego następują za zgodą Zleceniobiorcy, w formie pisemnego porozumienia Stron Umowy lub w formie aneksu do Umowy. 3 [DEKORACJA SALI NA PRZYJĘCIE WESELNE] 1. Zleceniobiorca zapewnia w cenie Przyjęcia weselnego standardową dekorację Sali weselnej, na którą składają się 1 mała dekoracja i świeca na każdy stół uczestników Przyjęcia weselnego oraz 1 duża dekoracja na stół Państwa Młodych. Dekoracje, o których mowa wyżej, wykonane będą z żywych kwiatów. Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się ze zdjęciami standardowej dekoracji Sali weselnej i że do dekoracji tej nie wnosi zastrzeżeń. 2. Możliwe jest dodatkowe udekorowanie Sali weselnej na wniosek Zleceniodwcy. W takim przypadku Zleceniodawca i Zleceniobiorca szczegóły dodatkowej dekoracji Sali weselnej, w tym kwotę dodatkowego wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy ustalą w odrębnym pisemnym porozumieniu lub w formie aneksu do Umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się uwzględnić życzenia Zleceniodawcy co do aranżacji Sali weselnej tj. przede wszystkim ustawienia stołów, usadzenie uczestników Przyjęcia weselnego, o ile będzie to możliwe i racjonalne ze względu na warunki Sali weselnej i nie będzie powodować dodatkowych kosztów po stronie Zleceniobiorcy. Szczegóły dotyczące indywidualnej aranżacji Sali weselnej mogą zostać uzgodnione przez Strony Umowy w załączniku nr 1 do Umowy. 4 [MIEJSCA NOCELGOWE DLA UCZESTNIKÓW PRZYJĘCIA WESELNEGO] 1. W ramach Umowy, Zleceniobiorca zapewnia nieodpłatnie pokój dla Państwa Młodych w Terminie przyjęcia (do godziny 12-tej dnia następnego po Terminie przyjęcia). 2. Zleceniodawca, w związku z realizacją Przyjęcia weselnego dokonuje na Termin przyjęcia rezerwacji... miejsc noclegowych dla uczestników Przyjęcia weselnego w.pokojach hotelowych wg następującego cennika: 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto za dobę hotelową od osoby dorosłej, dopłata 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za dobę hotelową za dziecko w wieku od 3 do 14 lat na osobnym łóżku, dziecko do 3 roku życia w łóżeczku lub łóżku rodziców gratis.

3 3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości miejsc noclegowych, o których mowa w ust. 1 o 20%, zmniejszenie to może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy przekazanego Zleceniobiorcy najpóźniej na 14 dni przed Terminem przyjęcia. Brak oświadczenia Zleceniodawcy o zmniejszeniu ilości zarezerwowanych miejsc noclegowych we wskazanym wyżej terminie uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy należnością za pierwsze doby niewykorzystanych a zarezerwowanych miejsc noclegowych, wg cennika przedstawionego w ust Zleceniobiorca informuje, iż łączna ilość miejsc noclegowych w Obiekcie, wraz z dostawkami wynosi 91. Zleceniobiorca nie gwarantuje zwiększenia ilości miejsc noclegowych, w przypadku gdy Zleceniodawca zgłosi chęć zwiększenia ilości rezerwacji miejsc noclegowych po dniu podpisania Umowy. 5. Wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafie zmiany liczby rezerwacji miejsc noclegowych następują za zgodą Zleceniobiorcy, w formie obustronnego pisemnego porozumienia do Umowy lub w formie aneksu do Umowy. 6. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się ze standardem pokoi hotelowych Obiektu, w tym standardem pokoju dla Państwa Młodych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 5 [MENU NA PRZYJĘCIE WESELNE] 1. Szczegółowe ustalenia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy co do menu Przyjęcia weselnego określa załącznik nr 2 do Umowy. 2. Strony Umowy ustalają następujące ceny za menu na Przyjęciu weselnym:...(słownie:...) brutto od osoby dorosłej,... (słownie:...) brutto od dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia za dzieci do lat Zleceniobiorca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do ustalonego menu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek Zleceniodawcy zgłoszony najpóźniej w terminie 14 dni przed Terminem przyjęcia. W takim przypadku, Zleceniobiorca wyrazi zgodę na propozycje Zleceniodawcy co do zmiany ustalonego menu Przyjęcia weselnego, o ile nie będą one wykraczać poza opcje zaproponowane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w załączniku nr 2 oraz jeżeli zmiany nie będą wpływały na ustaloną cenę menu Przyjęcia weselnego. 4. Wszelkie inne niż wymienione w niniejszym paragrafie zmiany menu Przyjęcia weselnego następują za zgodą Zleceniobiorcy, w formie pisemnego porozumienia Stron Umowy lub w formie aneksu do Umowy. 6 [MENU DODATKOWE NA PRZYJĘCIE WESELNE] 1. Menu Przyjęcia weselnego, o którym mowa w par. 5 Umowy nie obejmuje wyrobów cukierniczych oraz napojów alkoholowych. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość zakupu przez Zleceniodawcę wyrobów cukierniczych oraz napojów alkoholowych na Przyjęcie weselne poza restauracją Zleceniobiorcy. 2. W przypadku chęci skorzystania podczas Przyjęcia weselnego przez Zleceniodawcę z wyrobów cukierniczych oraz napojów alkoholowych dostarczonych przez restaurację Zleceniobiorcy, Strony

4 najpóźniej na 30 dni przed Terminem przyjęcia ustalą w tym zakresie szczegóły, w tym ceny dostarczonych na Przyjęcie weselne wyrobów cukierniczych oraz napojów alkoholowych, w formie pisemnego porozumienia Stron doumowy lub w formie załącznika nr 3 do Umowy. 3. W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z możliwości zakupu wyrobów cukierniczych i napojów alkoholowych poza restauracją Zleceniobiorcy, Zleceniodawca obowiązany będzie dostarczyć Zleceniobiorcy dowód zakupu wyrobów cukierniczych i napojów alkoholowych lub pisemne oświadczenie, że odpowiada za ich jakość oraz skutki jego wprowadzenia na Przyjęcie weselne oraz, że zwalnia z odpowiedzialności Zleceniobiorcę w tym zakresie. Dowody zakupu wyrobów cukierniczych i napojów alkoholowych oraz oświadczenie o odpowiedzialności Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić Zleceniobiorcy najpóźniej na 1 dzień przed Terminem przyjęcia. Nieprzedłożenie oświadczenia o odpowiedzialności oraz dowodów zakupu w określonym wyżej terminie wyłącza możliwość wniesienia na Przyjęcie weselne w/w wyrobów cukierniczych i napojów alkoholowych przez Zleceniodawcę. 4. W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z możliwości zakupu napojów alkoholowych poza restauracją Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 8 zł (słownie: osiem złotych) brutto za każdą osobę dorosłą Przyjęcia weselnego (korkowe). 7 [OPRAWA MUZYCZNA PODCZAS PRZYJĘCIA WESELNEGO] 1. Zleceniodawca zamawia i organizuje oprawę muzyczną Przyjęcia weselnego we własnym zakresie. Zleceniobiorca udostępni miejsce na Sali weselnej oraz zapewni energię elektryczną dla osoby lub zespołu organizującego zabawę taneczną podczas Przyjęcia weselnego. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia Zleceniobiorcy obowiązkowej opłaty w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych. Opłata przekazywana jest przez Zleceniobiorcę organizacji ZAiKS. 3. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z uwarunkowaniami Sali weselnej pod kątem zorganizowania podczas Przyjęcia weselnego oprawy muzycznej i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 8 [WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ] 1. Tytułem wynagrodzenia za usługę, Zleceniodawca zobowiązany będzie zapłacić Zleceniobiorcy kwotę... PLN (słownie: ) brutto, która stanowi sumę: a. Kwoty... PLN (słownie: ) brutto, w związku z rezerwacją... miejsc w pokojach hotelowych dla osób dorosłych oraz... dopłat za dzieci w wieku od 3 do 14 lat, zgodnie z par. 4 ust. 2 Umowy, b. Kwoty... PLN (słownie: ) brutto, w związku z... osobami dorosłymi oraz... dziećmi w wieku od 3 do 14 lat jako uczestnikami Przyjęcia weselnego, zgodnie z par. 5 ust. 2 Umowy, c. Kwoty 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) do przekazania organizacji ZAIKS 2. Łączna kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, zgodnie z zapisami par. 4 i par. 5 Umowy. 3. Ponadto, ostateczna kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej może ulec zwiększeniu o kwotę wynikającą z: a. par. 1 ust. 3 Umowy, w przypadku przedłużenia Przyjęcia weselnego. b. par. 3 ust. 2 Umowy oraz odrębnego porozumienia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, w przypadku przygotowywania przez Zleceniobiorcę dodatkowej dekoracji Sali weselnej.

5 c. par. 6 ust. 2 Umowy oraz odrębnego porozumienia Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, w przypadku dostarczania przez restaurację Zleceniobiorcy wyrobów cukierniczych oraz napojów alkoholowych na Przyjęcie weselne, d. par. 7 ust. 2 Umowy, w przypadku organizowania przez Zleceniodawcę oprawy muzycznej podczas Przyjęcia weselnego. 4. W związku z zawarciem Umowy Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy, na poczet łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, kwoty w następujących wysokościach i na następujących warunkach: a. w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Zleceniodawca wpłaci Zleceniobiorcy I część wynagrodzenia w wysokości 6000 / 6500 ( z rezerwacją hotelu) PLN (słownie: sześć tysięcy złotych / sześć tysięcy pięćset złotych), będącą bezzwrotnym zadatkiem, o którym mowa w art. 394 kodeksu cywilnego. Brak wpłaty I części wynagrodzenia we wskazanym terminie powoduje, iż umowa niniejsza przestaje wiązać strony i nie będzie rodzić żadnych skutków prawnych, b. najpóźniej 60 dnia przed Terminem przyjęcia Zleceniodawca wpłaci Zleceniobiorcy II część wynagrodzenia w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. kwotę... PLN (słownie:...), będącą bezzwrotnym zadatkiem, o którym mowa w art. 394 kodeksu cywilnego, c. najpóźniej 14 dnia przed Terminem przyjęcia Zleceniodawca wpłaci Zleceniobiorcy III część wynagrodzenia w wysokości... PLN (słownie:...), stanowiącą różnicę pomiędzy łącznym wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a kwotami zadatków, o których mowa w ust. 4 pkt a i b powyżej, będącą bezzwrotnym zadatkiem, o którym mowa w art. 394 kodeksu cywilnego. Ostateczne rozliczenie Przyjęcia weselnego nastąpi w momencie jego zakończenia, na podstawie zapisów par. 8 Umowy, z uwzględnieniem płatności zrealizowanych na podstawie ust. 4 powyżej. Wszystkie należności ustalone w niniejszej umowie płatne będą na konto bankowe Zleceniobiorcy w BZWBK lub gotówką w kasie restauracji Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w dostawach energii elektrycznej Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas Przyjęcia weselnego spowodowane przez jego uczestników, nawet bez ich winy. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez uczestników, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu Sali weselnej, toalety lub innych pomieszczeń dostępnych dla uczestników Przyjęcia weselnego. Zleceniobiorca winien poinformować Zleceniodawcę o stwierdzonych stratach i wysokości żądanego odszkodowania w terminie 2 dni od dnia zakończenia Przyjęcia weselnego. Stan wyposażenia Sali weselnej, toalety lub innych pomieszczeń dostępnych dla uczestników Przyjęcia weselnego zostanie podany do wiadomości Zleceniodawcy na 1 dzień przed rozpoczęciem Przyjęcia weselnego. Zleceniodawca ma prawo weryfikacji przedstawionego stanu wyposażenia.

6 2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż obiekt jest monitorowany całodobowo oraz chroniony przez licencjonowaną firmę ochroniarską upoważnioną do działań przywracających ład i porządek w przypadku ich zakłócenia, a z chwilą, kiedy ta interwencja w stosunku do uczestników Przyjęcia weselnego okaże się nieskuteczna ma prawo wezwać policję lub inne jednostki interwencyjne na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo, a Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przerwania Przyjęcia weselnego lub do interwencji w trakcie trwania Przyjęcia weselnego w przypadku zaistnienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie Obiektu lub zagrożenia niszczenia mienia Zleceniobiorcy. 11 Produkty i potrawy przygotowane przez Zleceniobiorcę na Przyjęcie weselne, a nie wykorzystane w jego trakcie, będą wydane Zleceniodawcy, najpóźniej do godz. 12-tej dnia następnego po Terminie przyjęcia, po tym czasie Zleceniodawca nie może żądać ich wydania przez Zleceniobiorcę Strony wskazują, iż wszelką korespondencję dotyczącą Umowy kierować należy na adresy wskazane na wstępie Umowy. O każdej zmianie adresu Strona Umowy, której zmiana ta dotyczy zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie. W razie braku takiego zawiadomienia pisma wysłane na adres wskazany w umowie uważa się za prawidłowo doręczone z dniem pierwszej próby ich doręczenia przez pocztę polską, kuriera lub inny podmiot. 2. Celem ułatwienia wzajemnych kontaktów strony podają nr telefonów oraz adresy mailowe: a) Zleceniodawca adres mailowy:., telefon:. b) Zleceniobiorca - adres mailowy: telefon: Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Dodatkowa dekoracji Sali weselnej (opcjonalne) Załącznik nr 2 Menu przyjęcia weselnego ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Sygn. postępowania: BZP/87/DK/2015 UMOWA zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/11/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 25 maja 2015 r. ZATWIERDZAM ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami

UMOWA Nr /2015/NPSEO. Zamawiający i Wykonawca zwani będą również Stroną lub łącznie Stronami Załącznik Nr 2 UMOWA Nr /2015/NPSEO Zawarta w dniu..2015r w Warszawie pomiędzy: Era Ewaluacji Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 26/4 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo