UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA"

Transkrypt

1 Wzór umowy zał. nr 9 do siwz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA zawarta w dniu... maja 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, który reprezentuje:... NIP REGON zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą Umowa niniejsza zawarta została w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie świadczenia usługi kompleksowej ochrony mienia Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o normę art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.). 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowej ochrony osób i mienia Zleceniodawcy, polegającą na ochronie mienia Zleceniobiorcy, której zakres został szczegółowo opisany w umowie oraz przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie chronionych obiektów. 2 Strony zawierają umowę na czas określony od dnia 1 czerwca 2015 r. od godz do dnia 31 maja 2016 r. do godz , poprzez świadczenie usługi ochrony mienia całą dobę, również w dni świąteczne i wolne od pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony obiektu stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy, położonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz ochrony najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja Ochrona obiektu przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie obejmuje: 1) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, 2) natychmiastową reakcję agentów ochrony na zagrożenie, w przypadku wysłania alarmu przez pracowników Zleceniodawcy z bezprzewodowego systemu Jablotron, 3) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionego obiektu Zleceniodawcy, 4) wsparcie - w razie konieczności - grupą interwencyjną chronionego obiektu, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, 5) zawiadomienie - w razie konieczności: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji, w celu podjęcia właściwych działań, 1

2 6) wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zleceniodawcy i pracowników firmy wykonującej usługę sprzątania kluczy do pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie Rejestru wydawania kluczy, 7) prowadzenie Książki ochrony obiektu, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionego obiektu, włączenie się alarmu któregokolwiek systemu, 8) włączanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie, w ramach dokonywanego obchodu, czy wszystkie okna w pomieszczeniach są zamknięte, po godzinach urzędowania Zleceniodawcy, 9) pomoc osobom niepełnosprawnym przy zejściu z windy na poziomie parteru do sali obsługi ubezpieczonych i innych pomieszczeń na tym poziomie oraz pomoc tym osobom przy otwarciu drzwi zewnętrznych na poziomie tarasu wejściowego do budynku (wejście W1) i na poziomie piwnicy (wejście W2); przy obydwu drzwiach oraz przy windzie są zamontowane dzwonki przywołujące ochronę, 10) uruchamianie blokady wjazdu na przylegający do siedziby Zleceniodawcy parking, po godzinach urzędowania i zwalnianie blokady o godzinie 7 00, 11) dostarczanie przez agenta ochrony, w każdy dzień roboczy o godz. 7 20, pracownikom Zleceniodawcy wykonującym pracę w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5 w Szczecinie, kasetki z kluczami do pomieszczeń znajdujących się w ww. lokalizacji; kasetka z kluczami będzie zdawana do punktu ochrony budynku w siedzibie Zleceniodawcy przez pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, 12) odbiór w punkcie ochrony budynku kasetki z kluczami od pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, który po zakończonej pracy uzbraja alarm i zamyka wszystkie drzwi do pomieszczeń w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5, 13) w godzinach urzędowania Zleceniodawcy od , a w środy od udzielanie interesantom podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w pomieszczeniach oraz kierowanie interesantów, zgodnie z przyjętymi zasadami u Zleceniodawcy, 14) wykonywanie opisanych czynności całodobowo w systemie zmianowym, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, poprzez dwóch agentów ochrony na zmianie, we wszystkie dni tygodnia, 15) stały dozór sygnałów gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1099), 16) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, 17) utrzymywanie łączności z bazą oraz grupą interwencyjną za pomocą łączności bezprzewodowej. Zleceniodawca wymaga, aby agenci ochrony dysponowali odpowiednim sprzętem łączności bezprzewodowej, tj. telefonami komórkowymi lub radiotelefonami przenośnymi, które są niezbędne do realizacji zamówienia (w ilości jednej sztuki telefonu lub radiotelefonu dla każdej zmiany, podczas pełnionej służby). 3. Ochrona najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 obejmuje: 1) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionych pomieszczeń biurowych najmowanych przez Zleceniodawcę, 2) prowadzenie Książki ochrony obiektu zawierającej informacje o zdarzeniach typu: włamanie, napad, rozbrojenie/uzbrojenie obiektu, 3) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, a w razie potrzeby powiadomienie przez dyspozytora: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych właściwych służb, 4) automatyczne, bez ingerencji Zleceniodawcy, kontrolowanie czasu rozbrojenia i uzbrojenia systemu alarmowego, w wymaganych porach, 5) Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniach Delegatury, na własny koszt, niezbędnych urządzeń do wykonywania zamówienia w przedmiotowym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, Instrukcji ochrony obiektu, o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia i Instrukcja ta zawierać będzie 2

3 uregulowania dotyczące zarówno budynku stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy w Szczecinie, jak i pomieszczeń Delegatury w Koszalinie. 2. Ostateczne podpisanie Instrukcji ochrony obiektu przez Strony umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do ustalenia treści, zatwierdzenia treści Instrukcji oraz sprawowania nadzoru nad realizacja postanowień w niej zawartych będzie Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanym dalej POiN. 4. Na Zleceniobiorcy będzie spoczywał obowiązek zapoznania się z wszelkimi wewnętrznymi dokumentami obowiązującymi u Zleceniodawcy, regulującymi organizację pracy Do pełnienia obowiązków Zleceniobiorca oddeleguje osoby niekarane, posiadające sprawność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim, o miłej aparycji, taktowne, ubrane w jednolite stroje oznaczone widocznym logo firmy i wyposażone w imienne identyfikatory zawierające następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko agenta ochrony oraz określenie OCHRONA. 2. Agenci ochrony zobowiązani będą do: 1) znajomości alarmowych numerów telefonów (policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i dźwigowego), 2) natychmiastowego powiadomienia, w przypadku zaistnienia zagrożenia, odpowiednich służb wymienionych w pkt 1), a także wskazanych pracowników Zleceniodawcy wraz z osobą kierującą agentami ochrony, 3) znajomości numerów telefonów własnych grup interwencyjnych, 4) znajomości numerów telefonów wskazanych pracowników Zleceniodawcy; w tym celu Zleceniodawca przekaże agentom ochrony spis telefonów, 5) obsługi systemów alarmowych zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy. 6) znajomości rozmieszczenia wyłączników: prądu, zaworów wodnych itp. znajdujących się w budynku siedziby Zleceniodawcy, 7) znajomości przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie chronionego obiektu oraz znajomości rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych, wyjść z obiektu, a także lokalizacji sprzętu ppoż, 8) niezwłocznego powiadamiania osób upoważnionych ze strony Zleceniodawcy o awariach i uszkodzeniach, nieprawidłowo funkcjonujących urządzeniach technicznych, naruszonych plombach, niewłaściwym zabezpieczeniu mienia przez pracowników Zleceniodawcy, uszkodzeniach i zniszczeniach szyb i zamków oraz innych zdarzeniach powodujących sytuacje zagrożenia, 9) wykonywania w ciągu doby cyklicznych obchodów budynku i terenu przyległego i rejestrowanie tego faktu za pomocą odpowiedniego systemu rejestracyjnego zainstalowanego przez Zleceniobiorcę. 3. W celu prawidłowej obsługi wszystkich zainstalowanych systemów alarmowanych, Zleceniodawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w tym przedmiocie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi ochrony, a termin przeprowadzenia szkolenia ustala się na dzień Agentom ochrony w trakcie realizacji zamówienia zabrania się: 1) pełnienia służby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 2) samowolnego i bezpodstawnego opuszczania posterunku, 3) udzielania wywiadów w mediach w związku z pełnioną służbą lub na temat Zleceniodawcy, 4) korzystania z telefonu stacjonarnego, udostępnionego przez Zleceniodawcy (wydzielona linia telefoniczna o numerze ), poza okolicznościami wynikającymi z pełnienia ochrony, 5) przebywania na posterunku (pomieszczenie ochrony) osób trzecich, 6) niekulturalnego i nietaktownego odnoszenia się do pracowników Zleceniodawcy i przybyłych interesantów, 7) bezpodstawnego wzywania służb alarmowych wyżej wymienionych Zleceniobiorca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez agentów ochrony. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania pracy agenta ochrony posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim. 3

4 3. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów ochrony przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1182). 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę, w związku z realizacja niniejszej umowy, w szczególności dotyczące rozkładu pomieszczeń i systemu zabezpieczeń, podlegają ochronie i nie mogą być, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, przekazywane innym podmiotom lub wykorzystywane w innym celu, niż realizacja treści niniejszej umowy. 5. Zleceniobiorca, w toku realizacji umowy, gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie. 6. Zleceniobiorca ponowi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania własne. 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zleceniodawcy, w szczególności z POiN w zakresie nadzoru nad sposobem i jakością wykonywania usługi ochrony, w tym wglądu przez POiN m. in. do Książki ochrony obiektu. Szczegółowy zakres nadzoru zostanie zawarty w Instrukcji ochrony obiektu. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania stabilności składu osobowego agentów ochrony realizujących przedmiot zamówienia w siedzibie Zleceniodawcy w Szczecinie i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży imienny wykaz agentów. Każda zmiana agenta ochrony z inicjatywy Zleceniobiorcy będzie wymagała wcześniejszego (na co najmniej 2 dni wcześniej) pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy, z podaniem przyczyny zmiany agenta. 9. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy niezbędne i konieczne warunki umożliwiające wykonywanie umowy, zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia. 10. Zleceniodawca przekazuje agentom ochrony do dyspozycji telefon stacjonarny wraz z wydzieloną linią telefoniczną , do korzystania wyłącznie w celach służbowych. 11. Agenci ochrony prowadzić będą codzienny raport z przebiegu służby, dokonując odpowiednich zapisów w Książce ochrony obiektu. 7 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość sprawdzenia testowego wezwania grupy interwencyjnej Zleceniobiorcy, 2-krotnie w czasie trwania umowy, zarówno w lokalizacji Szczecin ul. Arkońska, jak i Koszalin ul. Konstytucji 3 Maja 7, bez ponoszenia kosztów z tym związanych Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, przez oddelegowanych do świadczenia usługi agentów. 2. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Agenci ochrony zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie. 3. Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usługi, również w stosunku do osób trzecich. 4. W przypadku powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Zleceniodawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości przez Zleceniobiorcę. 9 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia agentom ochrony pomieszczenia socjalnego wyposażonego w stopniu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, Zleceniodawca będzie naliczać karę umowną w wysokości 2% ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy lub za każdy dzień, w którym prace zostały wykonane nienależycie, poprzez niezapewnienie ciągłości dozoru bądź wykonywanie przez agentów ochrony obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy. Podstawą naliczenia kary będzie 2-krotne w ciągu miesiąca zgłoszenie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy uwag na piśmie. 4

5 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 4. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono Zleceniobiorca zobowiązuje się do 4-krotnego sprawdzenia (VII.2015 r, X.2015 r, I.2016 r. i IV.2016 r.), czy systemy nadzoru i alarmowe sygnalizacji zagrożeń, zainstalowane w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy są całkowicie w stanie gotowości do pracy (wywołanie próbnych alarmów włamaniowych, sabotażowych i napadowych, połączonych z funkcją uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych), a fakt przeprowadzenia okresowego sprawdzenia ww. systemów podlegać będzie odnotowaniu w raporcie i dołączeniu raportu do Książki ochrony obiektu. 2. Zleceniobiorca będzie codziennie załączać i rozłączać system alarmowy włamaniowy, a fakt ten odnotowany będzie w Książce ochrony obiektu. 3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy sprawować będzie: 1) ze strony Zleceniobiorcy... 2) ze strony Zleceniodawcy Elżbieta Stypuła-Krotecka Naczelnik Wydziału Administracyjno- -Gospodarczego, tel lub oraz Władysław Gapys Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, tel lub Strony zastrzegają możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej. 12 Zleceniobiorca podejmie wszelkie stosowne środki wobec agentów ochrony, w celu zapewnienia właściwego wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności zobowiązuje się przeprowadzać szkolenia agentów ochrony w zakresie obsługi systemów alarmowych, o których mowa w 3 lit. a) i b), przy współudziale wykonawcy zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy systemów alarmowych i wytypowanych pracowników Zleceniodawcy Z tytułu wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie łączne w kwocie... zł brutto (słownie złotych:...), w tym należny podatek VAT, zgodnie z ofertą cenową z dnia Cena ustalona w ust. 1 obowiązuje bez zmiany w całym okresie trwania umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Zleceniobiorcę do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. 4. Wartość każdej faktury miesięcznej będzie stanowiła wartość 1/12 łącznego wynagrodzenia. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca na wystawianych fakturach podawać będzie następujące dane dotyczące Zleceniodawcy: Nabywca: Płatnik: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka Warszawa NIP: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin przesyłając/dostarczając fakturę na adres Zleceniodawcy: Szczecin, ul. Arkońska Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Zleceniobiorca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 5

6 14 Zleceniodawca potwierdza, że Zleceniobiorca wniósł w dniu... w formie... całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 10% ceny (... zł), o której mowa w 11 ust. 1, na zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 15 Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 16 Wszelkie zmiany, inne niż podane w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów zamówień publicznych, pod rygorem nieważności Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie, na zasadzie porozumienia stron, w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę lub nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu umowy. 2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w powyższym trybie, w szczególności z powodu: a) stwierdzonego, w wyniku przeprowadzonej przez Zleceniodawcę kontroli, nienależytego prowadzenia Książki ochrony obiektu, b) niewykonywania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę, c) wyrządzenia znacznej szkody na mieniu Zleceniodawcy, powstałej w związku z wykonywaniem usługi kompleksowej ochrony mienia Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, zatrudniać... pracowników (liczba zostanie wpisana na podstawie złożonej oferty) w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umów o pracę. 2. Zleceniodawca bezwzględnie wymaga, by status pracownika (agenta ochrony) dotyczył agentów wykonujących całodobową ochronę fizyczną w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca, na każde wezwanie Zleceniodawcy, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w ust Nie później, niż do dnia 1 czerwca 2015 r. do godz Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (jeśli Zleceniobiorca zaoferował opcję zatrudniania pracowników na umowę o pracę). 20 Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy. 21 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i przepisów o zamówieniach publicznych. 22 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 6

7 23 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniobiorca Zleceniodawca

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności : 1. w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: 1) Całodobowa fizyczna Załącznik nr 2 Wzór umowy Całodobowa ochrona osób fizycznych i mienia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Giżycku przy ul. Moniuszki 22 w okresie od 01.03.2014 do 29.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100%

Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg) 1. Całkowita cena brutto 100% 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 tel. 89 52112 50, fax 89 521 12 60 http://www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na ochronę osób i mienia

UMOWA na ochronę osób i mienia UMOWA na ochronę osób i mienia WZÓR zawarta w Opolu w dniu. pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego..

NIP: 836-13-28-631 REGON: 750051181 a.., zarejestrowaną w Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318129. Wysokość Kapitału Zakładowego.. Nr sprawy: 38/2014/VI Wzór UMOWY Nr. zawartej w dniu. r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Znak : ZZT/03/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Wymienione w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo