UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA"

Transkrypt

1 Wzór umowy zał. nr 9 do siwz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA zawarta w dniu... maja 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, który reprezentuje:... NIP REGON zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą Umowa niniejsza zawarta została w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie świadczenia usługi kompleksowej ochrony mienia Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o normę art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.). 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowej ochrony osób i mienia Zleceniodawcy, polegającą na ochronie mienia Zleceniobiorcy, której zakres został szczegółowo opisany w umowie oraz przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie chronionych obiektów. 2 Strony zawierają umowę na czas określony od dnia 1 czerwca 2015 r. od godz do dnia 31 maja 2016 r. do godz , poprzez świadczenie usługi ochrony mienia całą dobę, również w dni świąteczne i wolne od pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony obiektu stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy, położonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz ochrony najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja Ochrona obiektu przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie obejmuje: 1) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, 2) natychmiastową reakcję agentów ochrony na zagrożenie, w przypadku wysłania alarmu przez pracowników Zleceniodawcy z bezprzewodowego systemu Jablotron, 3) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionego obiektu Zleceniodawcy, 4) wsparcie - w razie konieczności - grupą interwencyjną chronionego obiektu, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, 5) zawiadomienie - w razie konieczności: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji, w celu podjęcia właściwych działań, 1

2 6) wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zleceniodawcy i pracowników firmy wykonującej usługę sprzątania kluczy do pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie Rejestru wydawania kluczy, 7) prowadzenie Książki ochrony obiektu, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionego obiektu, włączenie się alarmu któregokolwiek systemu, 8) włączanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie, w ramach dokonywanego obchodu, czy wszystkie okna w pomieszczeniach są zamknięte, po godzinach urzędowania Zleceniodawcy, 9) pomoc osobom niepełnosprawnym przy zejściu z windy na poziomie parteru do sali obsługi ubezpieczonych i innych pomieszczeń na tym poziomie oraz pomoc tym osobom przy otwarciu drzwi zewnętrznych na poziomie tarasu wejściowego do budynku (wejście W1) i na poziomie piwnicy (wejście W2); przy obydwu drzwiach oraz przy windzie są zamontowane dzwonki przywołujące ochronę, 10) uruchamianie blokady wjazdu na przylegający do siedziby Zleceniodawcy parking, po godzinach urzędowania i zwalnianie blokady o godzinie 7 00, 11) dostarczanie przez agenta ochrony, w każdy dzień roboczy o godz. 7 20, pracownikom Zleceniodawcy wykonującym pracę w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5 w Szczecinie, kasetki z kluczami do pomieszczeń znajdujących się w ww. lokalizacji; kasetka z kluczami będzie zdawana do punktu ochrony budynku w siedzibie Zleceniodawcy przez pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, 12) odbiór w punkcie ochrony budynku kasetki z kluczami od pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, który po zakończonej pracy uzbraja alarm i zamyka wszystkie drzwi do pomieszczeń w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5, 13) w godzinach urzędowania Zleceniodawcy od , a w środy od udzielanie interesantom podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w pomieszczeniach oraz kierowanie interesantów, zgodnie z przyjętymi zasadami u Zleceniodawcy, 14) wykonywanie opisanych czynności całodobowo w systemie zmianowym, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, poprzez dwóch agentów ochrony na zmianie, we wszystkie dni tygodnia, 15) stały dozór sygnałów gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1099), 16) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, 17) utrzymywanie łączności z bazą oraz grupą interwencyjną za pomocą łączności bezprzewodowej. Zleceniodawca wymaga, aby agenci ochrony dysponowali odpowiednim sprzętem łączności bezprzewodowej, tj. telefonami komórkowymi lub radiotelefonami przenośnymi, które są niezbędne do realizacji zamówienia (w ilości jednej sztuki telefonu lub radiotelefonu dla każdej zmiany, podczas pełnionej służby). 3. Ochrona najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 obejmuje: 1) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionych pomieszczeń biurowych najmowanych przez Zleceniodawcę, 2) prowadzenie Książki ochrony obiektu zawierającej informacje o zdarzeniach typu: włamanie, napad, rozbrojenie/uzbrojenie obiektu, 3) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, a w razie potrzeby powiadomienie przez dyspozytora: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych właściwych służb, 4) automatyczne, bez ingerencji Zleceniodawcy, kontrolowanie czasu rozbrojenia i uzbrojenia systemu alarmowego, w wymaganych porach, 5) Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniach Delegatury, na własny koszt, niezbędnych urządzeń do wykonywania zamówienia w przedmiotowym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, Instrukcji ochrony obiektu, o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia i Instrukcja ta zawierać będzie 2

3 uregulowania dotyczące zarówno budynku stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy w Szczecinie, jak i pomieszczeń Delegatury w Koszalinie. 2. Ostateczne podpisanie Instrukcji ochrony obiektu przez Strony umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do ustalenia treści, zatwierdzenia treści Instrukcji oraz sprawowania nadzoru nad realizacja postanowień w niej zawartych będzie Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanym dalej POiN. 4. Na Zleceniobiorcy będzie spoczywał obowiązek zapoznania się z wszelkimi wewnętrznymi dokumentami obowiązującymi u Zleceniodawcy, regulującymi organizację pracy Do pełnienia obowiązków Zleceniobiorca oddeleguje osoby niekarane, posiadające sprawność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim, o miłej aparycji, taktowne, ubrane w jednolite stroje oznaczone widocznym logo firmy i wyposażone w imienne identyfikatory zawierające następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko agenta ochrony oraz określenie OCHRONA. 2. Agenci ochrony zobowiązani będą do: 1) znajomości alarmowych numerów telefonów (policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i dźwigowego), 2) natychmiastowego powiadomienia, w przypadku zaistnienia zagrożenia, odpowiednich służb wymienionych w pkt 1), a także wskazanych pracowników Zleceniodawcy wraz z osobą kierującą agentami ochrony, 3) znajomości numerów telefonów własnych grup interwencyjnych, 4) znajomości numerów telefonów wskazanych pracowników Zleceniodawcy; w tym celu Zleceniodawca przekaże agentom ochrony spis telefonów, 5) obsługi systemów alarmowych zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy. 6) znajomości rozmieszczenia wyłączników: prądu, zaworów wodnych itp. znajdujących się w budynku siedziby Zleceniodawcy, 7) znajomości przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie chronionego obiektu oraz znajomości rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych, wyjść z obiektu, a także lokalizacji sprzętu ppoż, 8) niezwłocznego powiadamiania osób upoważnionych ze strony Zleceniodawcy o awariach i uszkodzeniach, nieprawidłowo funkcjonujących urządzeniach technicznych, naruszonych plombach, niewłaściwym zabezpieczeniu mienia przez pracowników Zleceniodawcy, uszkodzeniach i zniszczeniach szyb i zamków oraz innych zdarzeniach powodujących sytuacje zagrożenia, 9) wykonywania w ciągu doby cyklicznych obchodów budynku i terenu przyległego i rejestrowanie tego faktu za pomocą odpowiedniego systemu rejestracyjnego zainstalowanego przez Zleceniobiorcę. 3. W celu prawidłowej obsługi wszystkich zainstalowanych systemów alarmowanych, Zleceniodawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w tym przedmiocie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi ochrony, a termin przeprowadzenia szkolenia ustala się na dzień Agentom ochrony w trakcie realizacji zamówienia zabrania się: 1) pełnienia służby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 2) samowolnego i bezpodstawnego opuszczania posterunku, 3) udzielania wywiadów w mediach w związku z pełnioną służbą lub na temat Zleceniodawcy, 4) korzystania z telefonu stacjonarnego, udostępnionego przez Zleceniodawcy (wydzielona linia telefoniczna o numerze ), poza okolicznościami wynikającymi z pełnienia ochrony, 5) przebywania na posterunku (pomieszczenie ochrony) osób trzecich, 6) niekulturalnego i nietaktownego odnoszenia się do pracowników Zleceniodawcy i przybyłych interesantów, 7) bezpodstawnego wzywania służb alarmowych wyżej wymienionych Zleceniobiorca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez agentów ochrony. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania pracy agenta ochrony posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim. 3

4 3. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów ochrony przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1182). 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę, w związku z realizacja niniejszej umowy, w szczególności dotyczące rozkładu pomieszczeń i systemu zabezpieczeń, podlegają ochronie i nie mogą być, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, przekazywane innym podmiotom lub wykorzystywane w innym celu, niż realizacja treści niniejszej umowy. 5. Zleceniobiorca, w toku realizacji umowy, gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie. 6. Zleceniobiorca ponowi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania własne. 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zleceniodawcy, w szczególności z POiN w zakresie nadzoru nad sposobem i jakością wykonywania usługi ochrony, w tym wglądu przez POiN m. in. do Książki ochrony obiektu. Szczegółowy zakres nadzoru zostanie zawarty w Instrukcji ochrony obiektu. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania stabilności składu osobowego agentów ochrony realizujących przedmiot zamówienia w siedzibie Zleceniodawcy w Szczecinie i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży imienny wykaz agentów. Każda zmiana agenta ochrony z inicjatywy Zleceniobiorcy będzie wymagała wcześniejszego (na co najmniej 2 dni wcześniej) pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy, z podaniem przyczyny zmiany agenta. 9. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy niezbędne i konieczne warunki umożliwiające wykonywanie umowy, zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia. 10. Zleceniodawca przekazuje agentom ochrony do dyspozycji telefon stacjonarny wraz z wydzieloną linią telefoniczną , do korzystania wyłącznie w celach służbowych. 11. Agenci ochrony prowadzić będą codzienny raport z przebiegu służby, dokonując odpowiednich zapisów w Książce ochrony obiektu. 7 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość sprawdzenia testowego wezwania grupy interwencyjnej Zleceniobiorcy, 2-krotnie w czasie trwania umowy, zarówno w lokalizacji Szczecin ul. Arkońska, jak i Koszalin ul. Konstytucji 3 Maja 7, bez ponoszenia kosztów z tym związanych Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, przez oddelegowanych do świadczenia usługi agentów. 2. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Agenci ochrony zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie. 3. Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usługi, również w stosunku do osób trzecich. 4. W przypadku powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Zleceniodawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości przez Zleceniobiorcę. 9 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia agentom ochrony pomieszczenia socjalnego wyposażonego w stopniu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, Zleceniodawca będzie naliczać karę umowną w wysokości 2% ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy lub za każdy dzień, w którym prace zostały wykonane nienależycie, poprzez niezapewnienie ciągłości dozoru bądź wykonywanie przez agentów ochrony obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy. Podstawą naliczenia kary będzie 2-krotne w ciągu miesiąca zgłoszenie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy uwag na piśmie. 4

5 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 4. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono Zleceniobiorca zobowiązuje się do 4-krotnego sprawdzenia (VII.2015 r, X.2015 r, I.2016 r. i IV.2016 r.), czy systemy nadzoru i alarmowe sygnalizacji zagrożeń, zainstalowane w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy są całkowicie w stanie gotowości do pracy (wywołanie próbnych alarmów włamaniowych, sabotażowych i napadowych, połączonych z funkcją uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych), a fakt przeprowadzenia okresowego sprawdzenia ww. systemów podlegać będzie odnotowaniu w raporcie i dołączeniu raportu do Książki ochrony obiektu. 2. Zleceniobiorca będzie codziennie załączać i rozłączać system alarmowy włamaniowy, a fakt ten odnotowany będzie w Książce ochrony obiektu. 3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy sprawować będzie: 1) ze strony Zleceniobiorcy... 2) ze strony Zleceniodawcy Elżbieta Stypuła-Krotecka Naczelnik Wydziału Administracyjno- -Gospodarczego, tel lub oraz Władysław Gapys Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, tel lub Strony zastrzegają możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej. 12 Zleceniobiorca podejmie wszelkie stosowne środki wobec agentów ochrony, w celu zapewnienia właściwego wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności zobowiązuje się przeprowadzać szkolenia agentów ochrony w zakresie obsługi systemów alarmowych, o których mowa w 3 lit. a) i b), przy współudziale wykonawcy zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy systemów alarmowych i wytypowanych pracowników Zleceniodawcy Z tytułu wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie łączne w kwocie... zł brutto (słownie złotych:...), w tym należny podatek VAT, zgodnie z ofertą cenową z dnia Cena ustalona w ust. 1 obowiązuje bez zmiany w całym okresie trwania umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Zleceniobiorcę do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. 4. Wartość każdej faktury miesięcznej będzie stanowiła wartość 1/12 łącznego wynagrodzenia. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca na wystawianych fakturach podawać będzie następujące dane dotyczące Zleceniodawcy: Nabywca: Płatnik: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka Warszawa NIP: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin przesyłając/dostarczając fakturę na adres Zleceniodawcy: Szczecin, ul. Arkońska Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Zleceniobiorca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 5

6 14 Zleceniodawca potwierdza, że Zleceniobiorca wniósł w dniu... w formie... całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 10% ceny (... zł), o której mowa w 11 ust. 1, na zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 15 Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 16 Wszelkie zmiany, inne niż podane w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów zamówień publicznych, pod rygorem nieważności Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie, na zasadzie porozumienia stron, w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę lub nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu umowy. 2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w powyższym trybie, w szczególności z powodu: a) stwierdzonego, w wyniku przeprowadzonej przez Zleceniodawcę kontroli, nienależytego prowadzenia Książki ochrony obiektu, b) niewykonywania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę, c) wyrządzenia znacznej szkody na mieniu Zleceniodawcy, powstałej w związku z wykonywaniem usługi kompleksowej ochrony mienia Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, zatrudniać... pracowników (liczba zostanie wpisana na podstawie złożonej oferty) w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umów o pracę. 2. Zleceniodawca bezwzględnie wymaga, by status pracownika (agenta ochrony) dotyczył agentów wykonujących całodobową ochronę fizyczną w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca, na każde wezwanie Zleceniodawcy, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w ust Nie później, niż do dnia 1 czerwca 2015 r. do godz Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (jeśli Zleceniobiorca zaoferował opcję zatrudniania pracowników na umowę o pracę). 20 Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy. 21 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i przepisów o zamówieniach publicznych. 22 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 6

7 23 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniobiorca Zleceniodawca

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.../2013 zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1 UMOWA nr. zawarta w dniu.., w Zielonej Górze, pomiędzy: Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

3310/3311/6/DOA/JŻ/2016-DZP/47 Wzór umowy - Załącznik nr 2. UMOWA WUP/DZP/ /2015 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/6/DOA/JŻ/2016-DZP/47 Wzór umowy - Załącznik nr 2. UMOWA WUP/DZP/ /2015 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 3310/3311/6/DOA/JŻ/2016-DZP/47 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą 1 6:15-22:15 tj.:

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą 1 6:15-22:15 tj.: UMOWA na kompleksową obsługę ratowniczą Zawarta.., w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 7 a, 00-625 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez: o następującej treści:

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści: UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Sądem Okręgowym z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 33 zwanym dalej Zamawiającym" działającym w swoim imieniu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA ZLECENIE NR..

Wzór UMOWA ZLECENIE NR.. Załącznik nr 3 Wzór UMOWA ZLECENIE NR.. W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122, 02 781 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR)

Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, NIP: 521 29 92 374, REGON: 014931762 z siedzibą : ul. Lipińska

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez : Joannę Niedziałkowską - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu r pomiędzy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Instytucją Kultury z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia REGON 221715245 NIP 586-22-77-972, zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA UMOWA nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ nr PS 31.2401/6/2012 projekt umowy zawarta w dniu 2012 r. w Białymstoku, pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON

WZÓR. UMOWA nr.12013. zwanym w dalszej części umowy..zamawiającym a z siedzibą przy wpisaną do pod numerem NIP REGON WZÓR UMOWA nr.12013 Zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie ~5omiędzy: Skarbem Państwa - Rzecznikiem Praw Pacjenta, wykonującym swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2015 - PROJEKT

UMOWA NR.../2015 - PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR.../2015 - PROJEKT Zawarta w dniu...r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, 1 Przedmiot umowy Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo