UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA"

Transkrypt

1 Wzór umowy zał. nr 9 do siwz UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA zawarta w dniu... maja 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, który reprezentuje:... NIP REGON zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą Umowa niniejsza zawarta została w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie świadczenia usługi kompleksowej ochrony mienia Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w oparciu o normę art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.). 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę kompleksowej ochrony osób i mienia Zleceniodawcy, polegającą na ochronie mienia Zleceniobiorcy, której zakres został szczegółowo opisany w umowie oraz przeciwdziałaniu zakłóceniom ładu i porządku publicznego na terenie chronionych obiektów. 2 Strony zawierają umowę na czas określony od dnia 1 czerwca 2015 r. od godz do dnia 31 maja 2016 r. do godz , poprzez świadczenie usługi ochrony mienia całą dobę, również w dni świąteczne i wolne od pracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony obiektu stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy, położonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 oraz ochrony najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja Ochrona obiektu przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie obejmuje: 1) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz całodobowe monitorowanie (dozór) obiektu z wykorzystaniem systemu telewizji dozorowej TVD, systemu włamania i napadu SWiN i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, 2) natychmiastową reakcję agentów ochrony na zagrożenie, w przypadku wysłania alarmu przez pracowników Zleceniodawcy z bezprzewodowego systemu Jablotron, 3) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionego obiektu Zleceniodawcy, 4) wsparcie - w razie konieczności - grupą interwencyjną chronionego obiektu, wezwaną przez dozorujących, po odebraniu sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu, 5) zawiadomienie - w razie konieczności: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji, w celu podjęcia właściwych działań, 1

2 6) wydawanie i przyjmowanie od pracowników Zleceniodawcy i pracowników firmy wykonującej usługę sprzątania kluczy do pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie Rejestru wydawania kluczy, 7) prowadzenie Książki ochrony obiektu, w której odnotowywane są m.in. wykonane obowiązkowe obchody chronionego obiektu, włączenie się alarmu któregokolwiek systemu, 8) włączanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie, w ramach dokonywanego obchodu, czy wszystkie okna w pomieszczeniach są zamknięte, po godzinach urzędowania Zleceniodawcy, 9) pomoc osobom niepełnosprawnym przy zejściu z windy na poziomie parteru do sali obsługi ubezpieczonych i innych pomieszczeń na tym poziomie oraz pomoc tym osobom przy otwarciu drzwi zewnętrznych na poziomie tarasu wejściowego do budynku (wejście W1) i na poziomie piwnicy (wejście W2); przy obydwu drzwiach oraz przy windzie są zamontowane dzwonki przywołujące ochronę, 10) uruchamianie blokady wjazdu na przylegający do siedziby Zleceniodawcy parking, po godzinach urzędowania i zwalnianie blokady o godzinie 7 00, 11) dostarczanie przez agenta ochrony, w każdy dzień roboczy o godz. 7 20, pracownikom Zleceniodawcy wykonującym pracę w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5 w Szczecinie, kasetki z kluczami do pomieszczeń znajdujących się w ww. lokalizacji; kasetka z kluczami będzie zdawana do punktu ochrony budynku w siedzibie Zleceniodawcy przez pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, 12) odbiór w punkcie ochrony budynku kasetki z kluczami od pracownika zewnętrznej firmy sprzątającej, który po zakończonej pracy uzbraja alarm i zamyka wszystkie drzwi do pomieszczeń w lokalizacji przy ul. Harcerzy 3-5, 13) w godzinach urzędowania Zleceniodawcy od , a w środy od udzielanie interesantom podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w pomieszczeniach oraz kierowanie interesantów, zgodnie z przyjętymi zasadami u Zleceniodawcy, 14) wykonywanie opisanych czynności całodobowo w systemie zmianowym, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, poprzez dwóch agentów ochrony na zmianie, we wszystkie dni tygodnia, 15) stały dozór sygnałów gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1099), 16) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, 17) utrzymywanie łączności z bazą oraz grupą interwencyjną za pomocą łączności bezprzewodowej. Zleceniodawca wymaga, aby agenci ochrony dysponowali odpowiednim sprzętem łączności bezprzewodowej, tj. telefonami komórkowymi lub radiotelefonami przenośnymi, które są niezbędne do realizacji zamówienia (w ilości jednej sztuki telefonu lub radiotelefonu dla każdej zmiany, podczas pełnionej służby). 3. Ochrona najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury w Koszalinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 obejmuje: 1) całodobowe monitorowanie informacji przychodzących do Stacji Monitorowania Alarmów SMA, w zakresie chronionych pomieszczeń biurowych najmowanych przez Zleceniodawcę, 2) prowadzenie Książki ochrony obiektu zawierającej informacje o zdarzeniach typu: włamanie, napad, rozbrojenie/uzbrojenie obiektu, 3) użycie w razie potrzeby grupy interwencyjnej (patrol samochodowy), która dotrze do chronionego obiektu w ciągu 10 minut, a w razie potrzeby powiadomienie przez dyspozytora: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji i innych właściwych służb, 4) automatyczne, bez ingerencji Zleceniodawcy, kontrolowanie czasu rozbrojenia i uzbrojenia systemu alarmowego, w wymaganych porach, 5) Zleceniobiorca będzie zobowiązany do dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniach Delegatury, na własny koszt, niezbędnych urządzeń do wykonywania zamówienia w przedmiotowym zakresie Zleceniobiorca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, Instrukcji ochrony obiektu, o której mowa w ustawie o ochronie osób i mienia i Instrukcja ta zawierać będzie 2

3 uregulowania dotyczące zarówno budynku stanowiącego siedzibę Zleceniodawcy w Szczecinie, jak i pomieszczeń Delegatury w Koszalinie. 2. Ostateczne podpisanie Instrukcji ochrony obiektu przez Strony umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do ustalenia treści, zatwierdzenia treści Instrukcji oraz sprawowania nadzoru nad realizacja postanowień w niej zawartych będzie Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanym dalej POiN. 4. Na Zleceniobiorcy będzie spoczywał obowiązek zapoznania się z wszelkimi wewnętrznymi dokumentami obowiązującymi u Zleceniodawcy, regulującymi organizację pracy Do pełnienia obowiązków Zleceniobiorca oddeleguje osoby niekarane, posiadające sprawność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim, o miłej aparycji, taktowne, ubrane w jednolite stroje oznaczone widocznym logo firmy i wyposażone w imienne identyfikatory zawierające następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko agenta ochrony oraz określenie OCHRONA. 2. Agenci ochrony zobowiązani będą do: 1) znajomości alarmowych numerów telefonów (policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego i dźwigowego), 2) natychmiastowego powiadomienia, w przypadku zaistnienia zagrożenia, odpowiednich służb wymienionych w pkt 1), a także wskazanych pracowników Zleceniodawcy wraz z osobą kierującą agentami ochrony, 3) znajomości numerów telefonów własnych grup interwencyjnych, 4) znajomości numerów telefonów wskazanych pracowników Zleceniodawcy; w tym celu Zleceniodawca przekaże agentom ochrony spis telefonów, 5) obsługi systemów alarmowych zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy. 6) znajomości rozmieszczenia wyłączników: prądu, zaworów wodnych itp. znajdujących się w budynku siedziby Zleceniodawcy, 7) znajomości przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie chronionego obiektu oraz znajomości rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych, wyjść z obiektu, a także lokalizacji sprzętu ppoż, 8) niezwłocznego powiadamiania osób upoważnionych ze strony Zleceniodawcy o awariach i uszkodzeniach, nieprawidłowo funkcjonujących urządzeniach technicznych, naruszonych plombach, niewłaściwym zabezpieczeniu mienia przez pracowników Zleceniodawcy, uszkodzeniach i zniszczeniach szyb i zamków oraz innych zdarzeniach powodujących sytuacje zagrożenia, 9) wykonywania w ciągu doby cyklicznych obchodów budynku i terenu przyległego i rejestrowanie tego faktu za pomocą odpowiedniego systemu rejestracyjnego zainstalowanego przez Zleceniobiorcę. 3. W celu prawidłowej obsługi wszystkich zainstalowanych systemów alarmowanych, Zleceniodawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w tym przedmiocie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi ochrony, a termin przeprowadzenia szkolenia ustala się na dzień Agentom ochrony w trakcie realizacji zamówienia zabrania się: 1) pełnienia służby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 2) samowolnego i bezpodstawnego opuszczania posterunku, 3) udzielania wywiadów w mediach w związku z pełnioną służbą lub na temat Zleceniodawcy, 4) korzystania z telefonu stacjonarnego, udostępnionego przez Zleceniodawcy (wydzielona linia telefoniczna o numerze ), poza okolicznościami wynikającymi z pełnienia ochrony, 5) przebywania na posterunku (pomieszczenie ochrony) osób trzecich, 6) niekulturalnego i nietaktownego odnoszenia się do pracowników Zleceniodawcy i przybyłych interesantów, 7) bezpodstawnego wzywania służb alarmowych wyżej wymienionych Zleceniobiorca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez agentów ochrony. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby skierowane do wykonywania pracy agenta ochrony posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, potwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim. 3

4 3. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów ochrony przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 1182). 4. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę, w związku z realizacja niniejszej umowy, w szczególności dotyczące rozkładu pomieszczeń i systemu zabezpieczeń, podlegają ochronie i nie mogą być, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, przekazywane innym podmiotom lub wykorzystywane w innym celu, niż realizacja treści niniejszej umowy. 5. Zleceniobiorca, w toku realizacji umowy, gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie. 6. Zleceniobiorca ponowi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania własne. 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zleceniodawcy, w szczególności z POiN w zakresie nadzoru nad sposobem i jakością wykonywania usługi ochrony, w tym wglądu przez POiN m. in. do Książki ochrony obiektu. Szczegółowy zakres nadzoru zostanie zawarty w Instrukcji ochrony obiektu. 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania stabilności składu osobowego agentów ochrony realizujących przedmiot zamówienia w siedzibie Zleceniodawcy w Szczecinie i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży imienny wykaz agentów. Każda zmiana agenta ochrony z inicjatywy Zleceniobiorcy będzie wymagała wcześniejszego (na co najmniej 2 dni wcześniej) pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy, z podaniem przyczyny zmiany agenta. 9. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy niezbędne i konieczne warunki umożliwiające wykonywanie umowy, zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia. 10. Zleceniodawca przekazuje agentom ochrony do dyspozycji telefon stacjonarny wraz z wydzieloną linią telefoniczną , do korzystania wyłącznie w celach służbowych. 11. Agenci ochrony prowadzić będą codzienny raport z przebiegu służby, dokonując odpowiednich zapisów w Książce ochrony obiektu. 7 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość sprawdzenia testowego wezwania grupy interwencyjnej Zleceniobiorcy, 2-krotnie w czasie trwania umowy, zarówno w lokalizacji Szczecin ul. Arkońska, jak i Koszalin ul. Konstytucji 3 Maja 7, bez ponoszenia kosztów z tym związanych Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, przez oddelegowanych do świadczenia usługi agentów. 2. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy Zleceniobiorca skieruje agentów przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Agenci ochrony zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie. 3. Zleceniobiorca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usługi, również w stosunku do osób trzecich. 4. W przypadku powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Zleceniodawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości przez Zleceniobiorcę. 9 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia agentom ochrony pomieszczenia socjalnego wyposażonego w stopniu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, Zleceniodawca będzie naliczać karę umowną w wysokości 2% ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy lub za każdy dzień, w którym prace zostały wykonane nienależycie, poprzez niezapewnienie ciągłości dozoru bądź wykonywanie przez agentów ochrony obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy. Podstawą naliczenia kary będzie 2-krotne w ciągu miesiąca zgłoszenie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy uwag na piśmie. 4

5 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w wysokości 3-krotnego ustalonego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 4. Strony są uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona przez nie szkoda przekracza wysokość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono Zleceniobiorca zobowiązuje się do 4-krotnego sprawdzenia (VII.2015 r, X.2015 r, I.2016 r. i IV.2016 r.), czy systemy nadzoru i alarmowe sygnalizacji zagrożeń, zainstalowane w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy są całkowicie w stanie gotowości do pracy (wywołanie próbnych alarmów włamaniowych, sabotażowych i napadowych, połączonych z funkcją uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych), a fakt przeprowadzenia okresowego sprawdzenia ww. systemów podlegać będzie odnotowaniu w raporcie i dołączeniu raportu do Książki ochrony obiektu. 2. Zleceniobiorca będzie codziennie załączać i rozłączać system alarmowy włamaniowy, a fakt ten odnotowany będzie w Książce ochrony obiektu. 3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy sprawować będzie: 1) ze strony Zleceniobiorcy... 2) ze strony Zleceniodawcy Elżbieta Stypuła-Krotecka Naczelnik Wydziału Administracyjno- -Gospodarczego, tel lub oraz Władysław Gapys Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, tel lub Strony zastrzegają możliwość zmian osób nadzorujących. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej. 12 Zleceniobiorca podejmie wszelkie stosowne środki wobec agentów ochrony, w celu zapewnienia właściwego wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności zobowiązuje się przeprowadzać szkolenia agentów ochrony w zakresie obsługi systemów alarmowych, o których mowa w 3 lit. a) i b), przy współudziale wykonawcy zainstalowanych w siedzibie Zleceniodawcy systemów alarmowych i wytypowanych pracowników Zleceniodawcy Z tytułu wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie łączne w kwocie... zł brutto (słownie złotych:...), w tym należny podatek VAT, zgodnie z ofertą cenową z dnia Cena ustalona w ust. 1 obowiązuje bez zmiany w całym okresie trwania umowy. 3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Zleceniobiorcę do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w fakturze. 4. Wartość każdej faktury miesięcznej będzie stanowiła wartość 1/12 łącznego wynagrodzenia. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca na wystawianych fakturach podawać będzie następujące dane dotyczące Zleceniodawcy: Nabywca: Płatnik: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka Warszawa NIP: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin przesyłając/dostarczając fakturę na adres Zleceniodawcy: Szczecin, ul. Arkońska Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Zleceniobiorca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 5

6 14 Zleceniodawca potwierdza, że Zleceniobiorca wniósł w dniu... w formie... całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 10% ceny (... zł), o której mowa w 11 ust. 1, na zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 15 Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 16 Wszelkie zmiany, inne niż podane w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów zamówień publicznych, pod rygorem nieważności Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie, na zasadzie porozumienia stron, w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę lub nieprawidłowego i niestarannego realizowania przedmiotu umowy. 2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w powyższym trybie, w szczególności z powodu: a) stwierdzonego, w wyniku przeprowadzonej przez Zleceniodawcę kontroli, nienależytego prowadzenia Książki ochrony obiektu, b) niewykonywania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę, c) wyrządzenia znacznej szkody na mieniu Zleceniodawcy, powstałej w związku z wykonywaniem usługi kompleksowej ochrony mienia Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się, w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, zatrudniać... pracowników (liczba zostanie wpisana na podstawie złożonej oferty) w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umów o pracę. 2. Zleceniodawca bezwzględnie wymaga, by status pracownika (agenta ochrony) dotyczył agentów wykonujących całodobową ochronę fizyczną w budynku stanowiącym siedzibę Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca, na każde wezwanie Zleceniodawcy, zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w ust Nie później, niż do dnia 1 czerwca 2015 r. do godz Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Zleceniodawcy wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (jeśli Zleceniobiorca zaoferował opcję zatrudniania pracowników na umowę o pracę). 20 Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy. 21 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i przepisów o zamówieniach publicznych. 22 Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 6

7 23 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniobiorca Zleceniodawca

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży (wzór)

Umowa sprzedaży (wzór) zał. nr 6 do siwz Umowa sprzedaży (wzór) zawarta w dniu... 2016 r. w Szczecinie pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4

ZP WORD 4/ochrona/2011 załącznik nr 4 UMOWA NA KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM RUCHU DROGOWEGO w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego

UMOWA. Andrzeja Kaweckiego - Dyrektora Biura Promocji Zakopanego Andrzeja Jakubiaka - Głównego Księgowego Biura Promocji Zakopanego ( wzór) zał. nr 4 UMOWA Zawarta w dniu...2008 r. w Zakopanem pomiędzy: Biurem Promocji Zakopanego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gen. Galicy 8 NIP... REGON... reprezentowanym przez: Andrzeja Kaweckiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.../2013 zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska Szczecin Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ŚWIADCZENIA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1 UMOWA nr. zawarta w dniu.., w Zielonej Górze, pomiędzy: Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA na świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji) zawarta w dniu 2010 r. w Oświęcimiu pomiędzy: MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ( W ORGANIZACJI) ul. Zamkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści:

UMOWA Nr../2011. ul... kod miejscowość.. NIP... Regon... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Prezesa/Dyrektora. o następującej treści: załącznik nr 9 UMOWA Nr../2011 na świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowej 1 z usługą odśnieżania zawarta w dniu 2011 r. w Oświęcimiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA

UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA UMOWA. z. O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANA zawarta w dniu roku w Bielawie, pomiędzy : Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie, ul. 3 Maja 20 reprezentowanym przez Dyrektora OPS Annę Petruk zwanego dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../FIN/2013 na przeprowadzenie szkoleń doskonalących z języka angielskiego wg STANAG 6001 zawarta w dniu. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR...

UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Wzór umowy UMOWA O FIZYCZNĄ OCHRONĘ MIENIA NR... Zawarta w dniu. 2015 roku w Puławach, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu UMOWA (WZÓR) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Umowa zawarta w dniu w Mielcu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie usług sprzątania

UMOWA o wykonanie usług sprzątania UMOWA o wykonanie usług sprzątania zawarta w dniu.. r. pomiędzy I Żoliborską Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Kochanowskiego 33A lok. 55, 01-864 Warszawa reprezentowaną przez: l. - Prezesa Spółdzielni 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki Załącznik nr 4 do regulaminu U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, reprezentowany przez: -.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do IWK

Załącznik nr 4 do IWK Załącznik nr 4 do IWK (propozycja) Umowa poprzedzona postępowaniem konkursowym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... 2013 r. w Słubicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-63-008, REGON 210467273, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo