Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations"

Transkrypt

1 Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Cele 1. Realizacja badań z zakresu Public Relations oraz komunikacji. 2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy członków Under Construction PR. 3. Nawiązywanie kontaktów z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami o podobnym obszarze działalności. 4. Budowanie relacji z instytucjami branży PR oraz toruńskimi przedsiębiorstwami, która ma pozwolić członkom Under Construction na rozwój osobisty i nawiązywanie kontaktów przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. 2 Metody realizacji celów 1. Organizowanie konferencji, sympozjów i innego rodzaju spotkań dotyczących zagadnień komunikacyjnych i PR. 2. Prowadzenie badań naukowych. 3. Nawiązanie współpracy z organizacjami spoza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w celu rozwijania umiejętności członków Under Construction PR w praktyce. 4. Spotkanie ze specjalistami w dziedzinie komunikacji i PR. 5. Wolontariat na rzecz toruńskich przedsiębiorstw. 3 Status prawny Under Construction PR jest jednostką powołaną przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i podlega władzom Wydziału. Koło zobowiązane jest do informowania 1

2 władz Uniwersytetu o swoich działaniach oraz składanie corocznych sprawozdań z działalności, pod koniec roku akademickiego. ROZDZIAŁ 2 Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 Skład Koła W skład Under Construction PR wchodzą wyłącznie studenci i nauczyciele akademiccy. Na czele Koła stoi Przewodniczący lub Zarząd będący jego ciałem wykonawczym. 5 Członkostwo Tryb przyjmowania do Under Construction Public Relations: 1) członkowie Under Construction mogą zostać studenci UMK w Toruniu, 2) wstąpienie do Under Construction PR odbywa się na podstawie procesu rekrutacji ustalonego przez członków zwyczajnych Koła. 6 Członkowie zwyczajni 1. Członkiem zwyczajnym jest osoba, która poprzez proces rekrutacji została przyjęta do Koła Naukowego Under Construction PR zgłaszając chęć otrzymania członkostwa zwyczajnego po, co najmniej, 30 dniowej aktywnej działalności w Kole. 2. Decyzja o przyznaniu statusu członka zwyczajnego podejmowana jest podczas Zebrania Walnego. Dopuszcza się możliwość zadawania pytań kandydatowi ubiegającemu się o przyznanie członkostwa zwyczajnego, w celu sprawdzenia jego predyspozycji. 7 Prawa i obowiązki członków zwyczajnych 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest godne reprezentowanie Koła Naukowego Under Construction PR, aktywna działalność, która wyraża się poprzez udział w Zebraniach Walnych oraz poprzez uczestnictwo/koordynowanie projektów realizowanych przez Koło Naukowe. 2. Prawa członków Under Construction to: 2

3 1) korzystanie z przedmiotów będących własnością Under Construction w sposób związany z jego działalnością, 2) uczestnictwo we wszystkich działaniach Under Construction, 3) zgłaszanie wniosków na Zebranie Walne, które poddawane są głosowaniu i protokołowane. 4) bycie informowanym o bieżących działaniach Under Construction. 1. Na wniosek własny członka zwyczajnego. 8 Wygaśnięcie praw członkowskich 2. Na wniosek Przewodniczącego lub Zarządu Koła za zgodą Zgromadzenia Zebrania Walnego. 9 Przewodniczący 1. Jest osobą odpowiadającą za działalność Koła Naukowego Under Construction PR. 2. Przewodniczący Under Construction jest powoływany bezpośrednio przez głosowanie jawne Zgromadzenia Zebrania Walnego otrzymując poparcie bezwzględnej większości głosów, co najmniej połowy członków zwyczajnych Koła. 3. Kadencja Przewodniczącego Under Construction PR trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od jego decyzji popartej głosowaniem Zgromadzenia Zebrania Walnego. 4. Przewodniczący UC PR ma prawo powołać Zarząd Koła Naukowego w zależności od jego decyzji popartej głosowaniem Zgromadzenia Zebrania Walnego. 5. Przewodniczący może być odwołany na wniosek własny oraz na wniosek innego członka zwyczajnego Under Construction. Odwołanie przewodniczącego następuje poprzez głosowanie Zgromadzenia Zebrania Walnego. 10 Koordynator projektu 1. Koordynator projektu jest osobą posiadająca status członka zwyczajnego Koła ubiegającą się o możliwość prowadzenia projektu poprzez wcześniejszy proces aplikacyjny prowadzony przez Przewodniczącego Koła. 2. Kandydat na koordynatora projektu musi otrzymać wotum zaufania, które zostaje nadane przez Zgromadzenie Zebrania Walnego podczas tajnego głosowania otrzymując poparcie bezwzględnej większości głosów. 3. W przypadku nie otrzymania wotum zaufania przez większość bezwzględną głosów koordynator ma możliwość przeprowadzenia zmian w projekcie w trybie 2-tygodniowym, 3

4 a następnie przystąpienia do ponownej procedury nadania wotum zaufania. Proces ten może być powtórzony jednokrotnie. 4. Po zakończonym projekcie Zgromadzenie Zebrania Walnego złożonego z członków zwyczajnych Koła jest zobowiązane do udzielenia lub nie udzielenia absolutorium: w zależności od sukcesywnej i konsekwentnej realizacji kryteriów, które opisują projekt i na podstawie których zastało przydzielone wotum zaufania. 11 Opiekun Koła 1. Jest pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć we wszystkich Zebraniach Walnych Koła, ma na nich prawo zgłoszenia wniosków, ale bez prawa do głosowania. 3. Opiekun powinien być informowany o działalności Koła Naukowego. 4. Opiekun ma prawo kontrolować wszelkie aspekty działalności UC PR. 5. Opiekun Under Construction PR ma prawo weta wobec decyzji podejmowanych przez Zgromadzenie Walne. 12 Członek alumni 1. Jest to osoba, która wyróżnia się uprzednią działalnością w Under Construction, a ubiegając się o status alumni chce mieć wpływ na decyzje podejmowane w Kole. 2. Status członka alumni zostaje przyznany poprzez decyzje Zgromadzenia Zebrania Walnego na wniosek osoby chętnej. 3. Od momentu przyznania statusu członek alumni ma możliwość głosowania nad decyzjami podejmowanymi przez Zgromadzenie Zebrania Walnego na okres 6 miesięcy. ROZDZIAŁ 3 Struktury organizacyjne 13 Walne Zebranie Jest spotkaniem wszystkich członków zwyczajnych Koła Naukowego Under Construction Public Relations (oraz członków alumni uprawnionych do głosowania), podczas którego zostają podjęte najważniejsze decyzje dotyczące: 4

5 1) statutu Koła Naukowego lub zmian do statutu Koła Naukowego, 2) przyznania statusu członka zwyczajnego lub członka alumni, 3) nadania wotum zaufana dla kandydatów na przewodniczącego Koła, do Zarządu lub koordynatorów Koła Under Construction PR, 4) absolutorium podsumowującego pracę przewodniczącego, członków Zarządu lub koordynatorów Koła. 14 Głosowanie 1. Podczas Zebrania Walnego decyzje o podjęciu przedstawionych uchwał podejmowane są za pośrednictwem głosowania tajnego członków zwyczajnych oraz członków alumni uprawnionych do głosowania. 2. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie osiągnięcia kworum, co jest minimalną liczbą obecności 50% członków zwyczajnych oraz członków alumni uprawnionych do głosowania. 3. Decyzje podejmowane są za pośrednictwem większości bezwzględnej, tak więc, aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających wniosek musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów. 4. Przewodniczący Koła Naukowego ma obowiązek poinformować członków zwyczajnych o terminie oraz harmonogramie zebrania walnego, na 7 dni przed Zebraniem. 5. Wcześniej nieusprawiedliwiona nieobecność członków zwyczajnych na zebraniu walnym, w liczbie 3 nieobecności, skutkuje odebraniem statusu członka zwyczajnego. 6. Członkowie zwyczajni opuszczający salę obrad zobowiązani są powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego obrad, co zostaje zaprotokołowane. 7. Wobec osoby, która opuści salę obrad bez powiadomienia Przewodniczącego lub na czas dłuższy niż 15 minut bez ważnej przyczyny, zostaną wyciągnięte konsekwencje takie jak w przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu. 8. Przez głos w dyskusji rozumie się zgłoszenie Przewodniczącemu obrad chęci zabrania głosu w momencie sporządzania listy chętnych do dyskusji nad uchwałą. ROZDZIAŁ 4 Postanowienia końcowe 5

6 17 Statut 1. Zmiana w statucie może być uchwalona przez Zgromadzenie Zebrania Walnego w obecności kworum członków zwyczajnych Koła Under Construction większością dwóch trzecich głosów. 2. Statut Under Construction PR jest zgodny z przepisami ustawowymi i Statutem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 18 Nieprzewidziane sytuacje W sytuacjach, których nie przewiduje niniejszy statut, obowiązują postanowienia zawarte w statucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 6

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej e-izbą ) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wynikające z: 1) Uchwały nr 1/2011 Zebrania Komitetu Założycielskiego o zmianach statutu Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA. Przyjęta dnia

Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA. Przyjęta dnia Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham KONSTYTUCJA Przyjęta dnia I Nazwa Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham II Lokalizacja organizacji Birmingham, Anglia III

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI W RAMACH STUDENCKIEJ PORADNI PRAWNEJ Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Niniejszy Regulamin określa: a) strukturę organizacyjną oraz tryb działania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej

Bardziej szczegółowo