Moim Rodzicom, M owi i Babci po wi cam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moim Rodzicom, M owi i Babci po wi cam"

Transkrypt

1

2 Moim Rodzicom, M owi i Babci po wi cam Dzi kuj Moim Bliskim: Mamie, Tacie, M owi i Babci (cierpliwemu słuchaczowi) za wielkie wsparcie i pomoc w napisaniu niniejszej pracy. Bez Ich udziału ksi ka ta zapewne nigdy by nie powstała. Szczególne podzi kowania pragn zło yć Profesorowi Aleksandrowi Wo nemu za bycie moim przewodnikiem w wiecie nauki, nieustaj ce wskazywanie kierunku dalszych bada oraz zaufanie i wiar, jakimi mnie obdarzył. Nie mogłabym tak e nie wspomnieć udziału Wiesława Fałtynowicza, który od samego pocz tku pochwalał moje naukowe aspiracje i niczemu si nie dziwił. Jemu tak e gor co dzi kuj.

3

4 Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2008 Wszelkie prawa zastrze one Redakcja i korekta Małgorzata Jaszczuk-surMa Redakcja techniczna El bieta bursztynowicz Łamanie MagdalEna Patocka Projekt okładki Joanna tchórzewska Wydanie I adna cz ć tej pracy nie mo e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta my lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na ksi ki mo na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow Ksi garni Wysyłkow Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o Wrocław 2, skr. poczt tel , fax Napisz do nas lub zadzwo! ISBN

5 SPIS TRE CI Wst p Rozdział 1. Ewolucja public relations w kontek cie rozwa a o zasadno ci tworzenia i wa no ci zasad etycznych Public relations jako zarz dzanie informacj Pocz tki i rozwój działalno ci public relations Społeczna odpowiedzialno ć przedsi biorstw a public relations Przypisy Rozdział 2. Znaczenie zasad etycznych i odpowiedzialno ci moralnej w działalno ci public relations Manipulacja, kłamstwo i inne naruszenia norm etycznych w obszarze zarz dzania informacj Kodeksy i antykodeksy etycznego informowania Etyczne dylematy specjalistów do spraw public relations Przypisy Rozdział 3. Public relations w organizacjach szczególnego ryzyka Poj cie organizacji Przykłady organizacji szczególnego ryzyka opisane w literaturze przedmiotu Przykłady organizacji szczególnego ryzyka Case Studies Przypisy Zako czenie Przypisy Bibliograia Pozycje literaturowe Pozycje Internetowe SPIS TRE CI 5

6 Od dawna twierdz, e public relations jako takie jest bardzo proste, a trudno ć mo e sprawiać jedynie profesjonalne prowadzenie działa w tej dziedzinie 1. WST P We współczesnych przedsi biorstwach ukierunkowanych na: rozwój, przewag i wysok rentowno ć, istnieje silne poparcie dla wszelkich innowacji, mog cych polepszyć rezultaty realizowanych w irmie przedsi wzi ć. W rzeczywisto ci jednak trudno nad yć za coraz to nowymi koncepcjami, których wdro enie ma na celu pomóc przedsi biorcom. Szczególnie, je li rozpatrzy si problem burzliwych zmian zachodz cych w wiecie i ich szybkiego nast powania. Okazuje si zatem, e sam fakt posiadania coraz to bardziej udoskonalonych recept na sukces i realizacja wytycznych nie starczaj, by zagwarantować pozycj lidera w bran y. Mo na zatem stwierdzić, e zarz dzanie organizacj przypomina walk, której towarzyszy powracaj ce zjawisko fatamorgany. Z jednej strony bowiem po dany koniec wydaje si ju bliski, ale pod wpływem nowych zalece znów si oddala. Po pewnym czasie złudzenie ostatecznej decyzji powraca. Owo nieustaj ce d enie do pierwsze stwa ma bezpo redni zwi zek z public relations. Po pierwsze, do niedawna PR stanowił nowy obszar działania, wobec czego sam fakt posiadania specjalisty od zarz dzania informacj wiadczył o post powo ci zarz dzaj cych. Po drugie, z oczywistych powodów dobry PR przyczynia si do sukcesów irmy, a tak e rozpowszechniania wie ci o nich w mediach i otoczeniu. Ju samo to powinno starczyć, by uznać wysok rang specjalisty od public relations. Okazuje si jednak, e nie wszyscy przedsi biorcy rozumiej istot PR i sposób działania PR-owców, co powoduje powstawanie licznych konliktów na linii zarz d PR-owiec. I wła nie konlikty, ich przyczyny i konsekwencje b d głównymi przedmiotami niniejszej ksi ki. Podstawowym celem rozwa a jest zdeiniowanie poj cia organizacje szczególnego ryzyka oraz opracowanie wła ciwych dla nich modeli. Termin organizacje szczególnego ryzyka został stworzony na potrzeby tej ksi ki i słu y przede wszystkim odseparowaniu omawianych instytucji od tych, w których działalno ć public relations przebiega zgodnie z jej pierwotnymi zało eniami. Organizacje szczególnego ryzyka zostały dokładnie zdeiniowane i podzie- 1 S. Black, Public relations, Kraków 2003, s WST P

7 lone na dwie grupy: organizacje szczególnego ryzyka pierwszego typu oraz organizacje szczególnego ryzyka drugiego typu. Najistotniejsz cech pierwszej grupy jest naruszenie norm etycznych w obszarze public relations. Natomiast do drugiej grupy zaliczono przede wszystkim te instytucje, które poprzez swoj działalno ć budz kontrowersje b d te poruszaj problematyk tabu, wobec czego specjalista PR staje przed trudnym zadaniem. Wprowadzona klasyikacja jest wa na, poniewa wskazane typy ró ni si zasadniczo od siebie. Oznacza to, e o ile przedstawiciele pierwszego rodzaju wiadomie łami normy etyczne, o tyle przedstawiciele drugiego nie poszukuj łatwych rozwi za, ale pomimo tego cz sto rozwa ać musz istotne dylematy etyczne. Ksi ka składa si z trzech rozdziałów (poza wst pem, zako czeniem i bibliograi ), tak skonstruowanych, by umo liwić płynne przechodzenie z jednego obszaru zagadnie do drugiego. Omawiane kwestie starano si uło yć w sposób bardzo uporz dkowany, pozwalaj cy dobrze i wyrazi cie przedstawić główn problematyk. W pierwszym rozdziale opisane zostały podstawowe deinicje PR i poszczególne etapy jego rozwoju. Analiza ewolucji stanowiła pretekst do zastanowienia si nad po danym współcze nie obrazem public relations. Rozwini ciu tego zagadnienia słu yć miała inkluzja problematyki koncepcji CSR, społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstw i opisanie korzy ci, jakie płyn z poł czenia CSR z PR. Równocze nie ukazanie najkorzystniejszej i najbardziej etycznej formy budowania wizerunku organizacji pozwoliło zauwa yć trudno ć w jej realizacji i wysiłek, z jakim si ona wi e. Za rozwi zanie opozycyjne i łatwiejsze przyj ć mo na PR oparty na manipulacji informacj w najmniej etycznym sensie. Dlatego te w drugim rozdziale wyja nione zostały dokładnie poj cia: manipulacji, manipulacji informacj, kłamstwa i nowomowy, których praktyczne stosowanie jest dowodem na brak zrozumienia istoty zarz dzania informacj i brak profesjonalizmu. Precyzyjne obja nienie manipulacji jest szczególnie wa ne, bowiem to ona wła nie stanowi fundament public relations w organizacjach szczególnego ryzyka i pozwala pokazać mechanizm ich funkcjonowania. Ponadto w rozdziale tym omówiono znaczenie kodeksów etycznych w public relations i podstawowe dylematy etyczne, których rozstrzyganie nale y do niełatwych zada specjalistów PR i stanowi element ich zawodowej codzienno ci. W rozdziale trzecim natomiast zdeiniowano poj cia organizacji szczególnego ryzyka, opracowano ich charakterystyk i zbudowano modele. W celu lepszego i bardziej obrazowego przedstawienia manipulacji w takich instytucjach oraz sposobów oddziaływania na publiczno ć, posłu ono si metafor teatru i koncepcj gry. Istotne miejsce w tej cz ci ksi ki zajmuje analiza poszczególnych przykładów organizacji szczególnego ryzyka w kontek cie public relations. Omawiane przypadki podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsz stanowi organizacje opisane w literaturze przedmiotu, drug za, okre lon jako case studies, te, z którymi miała bezpo redni styczno ć autorka. Przy doborze przykładów kierowano si przede wszystkim ich adekwatno ci do opracowanych modeli organizacji szczególnego ryzyka, a tak e spójno ci cech zarz dzania informacj z opisanymi w modelach. Zgodno ć z teoretyczn koncepcj pozwoliła wła ciwie ukazać mechanizm rzeczywistego funkcjonowania PR w takich przedsi biorstwach. Zarówno w grupie WST P 7

8 przykładów ju opisanych w literaturze przedmiotu, jak i studiów przypadku przeanalizowano obydwa typy organizacji szczególnego ryzyka. Do organizacji szczególnego ryzyka pierwszego typu nale : Standard Oil Company, ugrupowanie terrorystyczne i przedsi biorstwo farmaceutyczne. Natomiast do organizacji szczególnego ryzyka drugiego typu zaliczaj si : Women s Field Army i BWA Awangarda. Podkre lić trzeba, e nasilenie czynników, przemawiaj cych za przynale no ci poszczególnych instytucji do organizacji szczególnego ryzyka, jest ró ne i indywidualne dla danego przypadku. Oznacza to zatem, e zdarzać si mog takie okresy ich funkcjonowania, w których trudno wskazać szczególne ryzyko post powania w obszarze public relations. Jednak zasadnicze znaczenie ma sposób prowadzenia działalno ci PR w sytuacjach trudnych i to on wła nie przes dza o przynale no ci przedsi biorstwa do organizacji szczególnego ryzyka. Dlatego te dobór przykładów jest słuszny, chocia ró ni si od siebie nie tylko samym proilem działalno ci, ale te cz stotliwo ci i intensywno ci narusze norm etycznych. Analiza przypadków pozwoliła wysnuć ostateczne wnioski zarówno na temat samego sposobu funkcjonowania specjalistów od spraw PR w organizacjach szczególnego ryzyka, jak i wpływu takich instytucji na ewolucj public relations. 8 WST P

9 ROZDZIAŁ 1 EWOLUCJA PUBLIC RELATIONS W KONTEK CIE ROZWA A O ZASADNO CI TWORZENIA I WA NO CI ZASAD ETYCZNYCH PUBLIC RELATIONS JAKO ZARZ DZANIE INFORMACJ W literaturze przedmiotu wskazuje si wiele deinicji public relations. Według ró nych ródeł podaje si, e obecnie na wiecie istnieje około 2000 deinicji PR 1. Trudno ci z jednoznacznym okre leniem czym jest public realtions s spowodowane bardzo szerokim zakresem działa podejmowanych przez specjalistów od spraw public relations. Oznacza to, e niemal w ka dej organizacji posiadaj cej komórk PR istniej znacz ce ró nice pomi dzy zadaniami wykonywanymi przez PR-owców. Innymi słowy, osoby odpowiedzialne za public relations podejmuj działania potrzebne dla prezentowanej przez nich instytucji, których realizacja w innej organizacji cz sto nie miałaby sensu. PR jest bowiem działalno ci twórcz, nie znosz c schematu i wymagaj c ci głej modyikacji i dostosowywania do potrzeb otoczenia. Dlatego te termin public relations trudno zdeiniować i uj ć w ramy, zwa ywszy na ci gł konieczno ć poszerzania i udoskonalania PR. Zgodzić si jednak mo na w kwestii celów, którym public relations słu y. Prawdopodobnie dlatego wła nie wi kszo ć deinicji koncentruje si na efektach, jakie dobrze realizowane PR winien przynie ć. Public relations dotycz przede wszystkim kształtowania opinii publicznej i osi gania społecznego zrozumienia i wsparcia dla przedsi wzi ć realizowanych przez konkretn instytucj. To wła nie dobra reputacja stanowi główne d enie specjalisty PR, bez wzgl du na to czy działa on na polu handlowym, arenie politycznej, instytucji non-proit, etc. Ró nice istniej wył cznie w obr bie doboru metod działania, co zostanie dokładnie omówione w dalszej cz - ci ksi ki. W 1939 roku w tygodniku Fortune, w artykule Publiczno ć nie mo e być lekcewa ona, napisano o public relations jako o nazwie technik i celów oraz działaniach specjalistycznych agencji, (...) instytucji nastawionych na zdobywanie wi kszego zysku dla inwestorów 2. Par lat pó niej, w 1944 roku, w ameryka skim Słowniku Socjologicznym okre lono PR jako zestaw EWOLUCJA PUBLIC RELATIONS... 9

10 teorii i technik u ywanych do adaptacji organizacji do jej publiczno ci. W 1975 roku, na zlecenie Fundacji Bada i Edukacji Public Relations, siedemdziesi ciu pi ciu liderów PR, z Rexem Harlowem na czele, przeanalizowało 472 deinicje, aby ostatecznie ustalić jedn. Public relations s samodzieln funkcj zarz dzania pomagaj c ustanowić i utrzymać dwustronn komunikacj, zrozumienie, akceptacj i współprac pomi dzy organizacj i jej otoczeniem; pomagaj zarz dzać problemami lub zagadnieniami; pomagaj zarz dowi w uzyskiwaniu informacji na temat opinii otoczenia i reagowaniu na ni ; deiniuj i podkre- laj obowi zek zarz du słu enia interesowi publicznemu; pomagaj zarz dowi w uzyskiwaniu informacji o zmianach i skutecznych mo liwo ciach ich wykorzystania, słu c jako system wczesnego ostrzegania pomagaj cy przewidywać trendy; ponadto jako główne narz dzia wykorzystuj badania oraz rzetelne i etyczne techniki komunikacyjne 3. Przytoczona deinicja koncentruje si nie tylko na celach PR, ale te podkre la znaczenie etyki w procesie komunikowania oraz bezpo redni zwi zek public relations z zarz dzaniem organizacj. Pomimo tego spotkała si z ostr krytyk i ( ) wywołała sporo dyskusji. Krytykowano j głównie za to, e odwołuje si do wielu pojedynczych aspektów public relations, a zatem nie mo e być traktowana jako ł cznik pomi dzy poszczególnymi teoriami. ( ) Do ć kontrowersyjne dokonanie Harlowa nauczyło jednak rodowisko pewnej bardzo wa nej rzeczy, to jest, e nie ma (i w zasadzie nie mo e być) jednej idealnej deinicji public relations 4. Inna, zdecydowanie krótsza, ale ciekawa deinicja okre la PR jako sztuk i nauk osi gania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji 5. O ile nauk odnie ć mo na do komunikacji społecznej, psychologii, marketingu, etc., to sztuka rodzi wi ksze zaskoczenie i w tpliwo ci co do zasadno ci powoływania si na ni. Z drugiej strony rzetelna analiza sposobu pracy specjalisty od spraw public relations pozwala dopatrzeć si podobie stw do sposobu działania artysty. Konieczno ć kreatywnego my lenia i pomysłowo ci w opracowywaniu programów i koncepcji public relations daje podstaw, by w PR-owcu dostrzec artyst. Precyzyjne obja nienie koncepcji ł cz cej PR ze sztuk i nauk równocze nie znale ć mo na w deinicji Charlesa Zeanaha: Public relations ( ) nie jest czym, czego dokonuje przedsi biorstwo, instytucja lub organizacja. Jest to raczej rezultat procesu zachodz cego w umysłach ludzi. Ka de działanie jednostki lub grupy wpływa w pewien sposób, korzystnie lub niekorzystnie, na opini publiczn. Najwa niejszym, wr cz fundamentalnym elementem praktyki public relations jest nastawienie umysłu. Jest to po cz ci ilozoia, a po cz ci sposób my lenia. Ujmuj c cał rzecz najkrócej maj ce warto ć rezultaty działa public realtions to wywołanie reakcji w postaci motywacji do dokonania zakupu lub uwierzenia w co lub w kogo. Rezultat mo e zostać przypisany rzadkiemu poł czeniu specjalistycznych umiej tno ci i wła ciwego os du. W tym zakresie uwa am public realtions za sztuk. Co wi cej, sugeruj, e public realtions jest równie dziedzin nauki, poniewa mo e być tak kierowane, by okre lić cel zało ony lub deklaracj celów. Tak jak w wypadku dziedzin naukowych, public relations obejmuje analiz problemu wraz z opracowaniem metod jego rozwi zania. Zatem public relations staje si wyj tkowym know-how, wie- 10 ROZDZIAŁ 1

11 dz na temat tego, jak sprawić, by pewne rzeczy przebiegały po naszej my li. Jego zasad jest wra liwo ć na ludzi i czas w odniesieniu do rynku, konkurencji, sytuacji kryzysowych lub spraw o wymiarze wiatowym 6. Syntetyczne przedstawienie funkcji public relations zawarte w powy szych sentencjach sprawia, e dalsze omawianie sposobów rozumienia PR wydaje si być bezcelowe 7. Obecnie za najtrafniejsz i najlepiej przedstawiaj c istot PR podaje si deinicj opracowan przez autorów jednego z najwa niejszych podr czników traktuj cych o PR: Scotta M. Cutlipa, Allena H. Centera oraz Glena M. Brooma, według których public relations to funkcja zarz dzania, która nawi zuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki mi dzy instytucj oraz grupami (publics), od których zale y jej sukces lub kl ska 8. Reasumuj c, podkre lić trzeba, e podstawowym celem PR jest wzajemne dostosowanie do siebie organizacji i otoczenia. Dokonuje si to za spraw, po pierwsze, okre lonych przez znawców PR narz dzi i metod, po drugie, dzi ki kreatywno ci i oryginalno ci PR-owskich koncepcji. Warto te zauwa yć, e opracowane przez PR-owców deinicje stanowi podstaw do wyró nienia zasadniczych dla public relations poj ć, kluczowych słów. Oznacza to, e według literatury przedmiotu, public relations powinny być: intencjonalne, zaplanowane, ukierunkowane na otoczenie, oparte na obustronnej komunikacji, zgodne z kierunkiem post powania organizacji i stanowić funkcj zarz dzania. Innymi słowy, dobrze prowadzona działalno ć public relations jest, po pierwsze, celowa, czyli nie mo e być dziełem przypadku. Po drugie jest zorganizowana, proponowane przedsi wzi cia s przemy lane, a poszczególne działania odpowiednio rozło one w czasie. Po trzecie, efektywny PR bazuje na polityce organizacji, co znaczy, e jest elementem przyj tej strategii post powania. Po czwarte, PR powinien być korzystny zarówno dla samej organizacji, jak i jej otoczenia odpowiadać na potrzeby publiczno ci, przy jednoczesnej dbało ci o własn korzy ć. Poza tym, public relations powinny mieć wła ciwo ci prawidłowo prowadzonej komunikacji, czyli zawierać sprz enie zwrotne. I wreszcie, ostatnie, najistotniejsze, działalno ć public relations jest bardziej efektywna, gdy stanowi wa n cz ć procesu decydowania rozpatrywanego przez zarz d 9. Podsumowuj c, mo na uchwycić podstawowe elementy public relations poprzez zapami tanie nast puj cych słów: intencja, planowanie, dokonanie, interes publiczny, dwustronna komunikacja, funkcja zarz dzania 10. Jednak wiedza o public relations nie wystarcza, by działalno ć t realizować prawidłowo. W ksi ce ukazane zostan zarówno takie organizacje, dla których prowadzenie działa public relations nie zawsze oznacza etyczne i rzetelne komunikowanie, jak i takie, w których najwi ksze znaczenie przypisuje si pomysłowo ci PR-owca, a i to nie stanowi gwarancji sukcesu. Okazuje si bowiem, e zastosowanie prawidłowo ci zawartych w teorii PR w praktyce jest zadaniem wielce skomplikowanym, przede wszystkim ze wzgl du na zło ono ć komunikacji społecznej. Dlatego te niektórzy PR-owcy dbaj wył cznie o rezultaty, bagatelizuj c przy tym prawdziwy sens budowania długotrwałej relacji z otoczeniem. Podkre lić trzeba, e w dalszych rozwa aniach termin public relations b dzie stosowany zamiennie z terminem zarz dzanie informacj. Informowanie otoczenia jest bowiem najwa niejszym zadaniem public relations, a sama informacja stanowi podstawowy produkt tej dzia- EWOLUCJA PUBLIC RELATIONS... 11

12 łalno ci. Zarz dzanie informacj rozumieć mo na jako ci g powi zanych ze sob działa podejmowanych w celu kontroli lub manipulowania przepływem informacji od aktora politycznego do sfery publicznej. Jest to zespół technik, stosowanych przez instytucje władzy, w celu rozpowszechnienia informacji, utajniania ich, cenzurowania, konstruowania, aby były zgodne z interesem nadawcy 11. Deinicja ta odnosi si co prawda do areny politycznej, ale równie dobrze odzwierciedla sytuacj komunikacyjn w instytucjach realizuj cych inne cele. Public relations, rozumiane jako zarz dzanie informacj, to obszar cz sto sprzecznych interesów i licznych dylematów. Odbiorcy d bowiem do uzyskania informacji rzetelnych i prawdziwych, nadawcy natomiast koncentruj si przede wszystkim na ich wła ciwej selekcji. Nadmierna kontrola i sterowanie informacjami składaj si na proces manipulacji, w obliczu którego public relations przeistacza si w propagand. Nie oznacza to jednak, e zarz dzanie informacj zawsze jest równoznaczne z wysyłaniem kłamliwych komunikatów do otoczenia. Profesjonalna polityka komunikacyjna polega przede wszystkim na dialogu pomi dzy nadawc i odbiorc, w ramach którego mo liwe jest poznanie stanowiska i argumentów obu stron. Specjali ci od spraw public relations maj wiadomo ć, i u wielu odbiorców przekonanie o manipulacyjnym charakterze wysyłanych przez nich komunikatów jest bardzo silne i trudno je zmienić. Sukces PR-owca zale y jednak nie od umiej tno ci naginania faktów, ale zyskania poparcia za odpowiednio przekazan prawd. Dlatego te zarz dzanie informacj nie powinno być odbierane jako złe z natury rzeczy, ale raczej jako typowe narz dzie osi gania PR-owskich celów, które mo e zostać u yte w sposób niewła ciwy i odbiegaj cy od jego zasadniczego przeznaczenia. Na działalno ć public relations składaj si tak e inne elementy (przykładowo: zarz dzanie mediami czy zarz dzanie wizerunkiem), ale stanowi one wył cznie nast pstwo zarz dzania informacj. Oznacza to zatem, e punktem wyj cia dla działalno ci public relations jest informacja, wokół której koncentruj si wszystkie pozostałe działania PR-owca 12. Dlatego te stosowanie terminu zarz dzanie informacj zamiennie z public relations wydaje si być zasadne, tym bardziej, e przedmiotem niniejszej ksi ki jest przepływ informacji w organizacjach szczególnego ryzyka. POCZ TKI I ROZWÓJ DZIAŁALNO CI PUBLIC RELATIONS Etapy rozwoju public relations Wywieranie wpływu i zyskiwanie przychylno ci otoczenia jest celem nie tylko współczesnych, ale tak e było nim dla przedstawicieli minionych epok. Ju w staro ytnym Egipcie wysoko ceniono informacj, czego dowodz powstałe wówczas inskrypcje na cianach wi ty, w których odnale ć mo na instrukcje dotycz ce uprawy wielu ro lin, sposobów prowadzenia bada medycznych czy sporz dzania naparów ziołowych słu cych zdrowiu i urodzie. Poza tym do budowania i umacniania autorytetu panuj cego posługiwano si tak e sztuk, głównie architektur i rze b. Miała ona podwójn funkcj : tworzenia tzw. miranda i creden- 12 ROZDZIAŁ 1

13 da, czyli obiektów budz cych zarówno podziw, jak i ukazuj cych pot g 13. Podobnie Juliusz Cezar doceniał znaczenie architektury, gdy swoj władz umacniał mi dzy innymi poprzez budow łuków triumfalnych i wi ty. To wła nie Grecy i Rzymianie kładli szczególny nacisk na umiej tno ć komunikowania si i wynikaj ce z niej korzy ci. Politycy greccy korzystali z usług soistów, by poprzez sztuk retoryki zdobywać poparcie publiczno ci. W rozumieniu ówczesnych retoryka była swoist perswazj, sztuk przekonywania. Dlatego te traktaty retoryczne, a szczególnie Retoryk Arystotelesa mo na przyj ć za pierwsze podr czniki do public relations. Uznanie Rzymian dla informacji znalazło za odbicie w stworzeniu pierwszego na wiecie dziennika, Acta Diurna (Wiadomo ci Dnia) 14. Znacznie pó niej, bo w XVII wieku, hierarchowie Ko cioła Katolickiego stworzyli Collegium Propagandum, którego zadaniem było nie tylko krzewienie wiary, ale tak e obja nianie istoty biblijnych przekazów 15. Ko ciół równie wykorzystywał sił architektury, aby poprzez wygl d budowli wzmocnić swój wizerunek. Styl barokowy w architekturze miał stanowić wizualny dowód wielko ci i pot gi Chrystusa na ziemi 16. W tym czasie powstały tak e wa ne czasopisma. W 1609 roku w Niemczech wydano pierwszy tygodnik kupiecki stanowi cy forum wymiany informacji mi dzy kupcami i nabywcami towarów. W 1631 roku we Francji ukazało si czasopismo La Gazette, realizowane przy wsparciu kardynała Armanda Jeana Richelieu i dotycz ce opinii publicznej 17. Richelieu utworzył tak e Academie Francaise, powołuj c do niej najwybitniejszych francuskich literatów i pisarzy. Istotnym okresem dla rozwoju public relations był wiek XIX. To wówczas wła nie działali dwaj najbardziej znani, chocia od negatywnej strony, agenci prasowi: Amos Kendall i Phineas T. Barnum. Pierwszy pełnił rol sekretarza prezydenta, odpowiedzialnego za wszelkie kontakty z pras. Nieobce mu były manipulacja informacj oraz wyolbrzymianie osi gni ć prezydenta i nadmierne nagła nianie ich w prasie. Drugi za zyskał rozgłos jako mistrz publicity. Jako wła ciciel cyrku uciekał si do wszelkich sposobów, by zyskać zainteresowanie społecze stwa, ch tnie wykorzystuj c w tym celu innych ludzi. Niektórzy twierdz, e styl pracy Barnuma budził w tpliwo ci oraz, e jego motto mogłoby brzmieć Nale y oszukać społecze stwo. ( ) Współcze ni specjali ci odrzucaj metody Barnuma, lecz niektórzy agenci prasowi nadal korzystaj z jego technik. Gdy jednak dzisiejsi specjali ci od public realtions martwi si złym obrazem profesji, który jest zasług nieuczciwych i napastliwych praktyków PR, bezpo rednio obwiniaj oni płodny umysł i gi tki j zyk P.T. Barnuma 18. Rozwój public relations był bezpo rednio zwi zany z rozkwitem przemysłu i powstawaniem wielkich przedsi biorstw. Co prawda pocz tkowo wielu potentatów inansowych lekcewa yło swoich pracowników oraz opini publiczn, koncentruj c wysiłki wył cznie na zwi kszaniu zysków inansowych. I chocia to wła nie wła ciciele pot nych korporacji decydowali o losie innych, postrzegali oni własne irmy jako oderwane od społecze stwa i kultury, a zatem stronili od odpowiedzialno ci społecznej. W literaturze przedmiotu przytacza si wypowied Williama Vanderbilta, wła ciciela linii kolejowych, który na pytanie o reakcj społecze stwa, zwi zan z zamkni ciem linii kolejowej New York Central, odpowiedział: Do diabła ze społecze stwem! 19. Ta i inne podobne wypowiedzi przyczyniły si do powstania nazwy rozbójnicze przedsi biorstwa (robber barons), któr okre lano irmy i instytucje oboj tne na EWOLUCJA PUBLIC RELATIONS... 13

14 poło enie obywateli. Odpowiedzi na taki stan rzeczy były liczne publikacje dotycz ce negatywnych stron działalno ci przedsi biorstw, redagowane przez dziennikarzy zwanych praczami brudów (muckrakers). Krytyka w prasie, obna aj ca bulwersuj ce wydarzenia w ró nych irmach, przyczyniła si do powstania konliktów na liniach: pracodawca pracownik, pracodawca rz d i wreszcie pracodawca otoczenie. Za egnanie tak negatywnego rozgłosu stało si konieczne, by przedsi biorstwa mogły dalej funkcjonować 20. Nie przyniosło efektu si ganie po pomoc agentów prasowych i specjalistów od publicity, którzy kamulowali prawdziwe problemy, staraj c si przedstawić jedynie dobre strony swych klientów. Otoczenie jednak nie wierzyło ju w pochlebstwa, za spraw publikacji stało si bardziej podejrzliwe i krytyczne. Trzeba było innej taktyki, by zyskać uznanie społeczne, bez którego, jak si okazało, nawet najzamo niejszy przedsi biorca mo e ponie ć kl sk. Za spraw Ivy go Lee doceniono znaczenie otwarto ci, prawdy i szczero ci, jako skutecznych sposobów zdobywania poparcia społecznego. Uwa ał on bowiem, e istot public relations jest informowanie społecze stwa. Cała nasza działalno ć b dzie prowadzona w sposób otwarty. Naszym celem jest dostarczanie wiadomo ci. Nie jest to agencja reklamowa. Je li s dzicie, e nasz materiał nadaje si do działu ogłosze, nie wykorzystujcie go. Nasz materiał jest dokładny. ( ) Mówi c w skrócie, naszym celem jest szczere i otwarte dostarczanie prasie i społecze stwu Stanów Zjednoczonych, w imieniu instytucji gospodarczych i publicznych, aktualnych i szczegółowych informacji na warto ciowe i interesuj ce tematy 21. Ivy Lee radykalnie zmienił dotychczasowe podej cie do sposobu kreowania wizerunku przez ró ne instytucje. Po pierwsze pokazał jak du e znaczenie maj media i jak istotny jest dobry kontakt pomi dzy dziennikarzem a PR-owcem. ( ) Pracuj c dla linii kolejowej Pensylwania Railroad, zaprosił dziennikarzy na miejsce wypadku, jaki zdarzył si liniom. Dotychczas starano si ukrywać takie tragedie przed mediami i opini publiczn oraz tuszować ich rozmiary. Lee natomiast uczynił z mediów swego sprzymierze ca w procesie kreowania wizerunku 22. Po drugie, zwrócił tak e uwag na znaczenie sytuacji wewn trz irmy, a mianowicie relacji pracownik pracodawca. Pracuj c dla Rockefellera nie tylko ukazał go w sytuacjach z ycia rodzinnego i towarzyskiego, takich jak: wi towanie urodzin, wizyty w ko ciele, etc., ale te zach cił na zej cie do szybu, a tym samym do swoich pracowników. W ten sposób sprawił, e Rockefeller zacz ł być postrzegany jako zwyczajny człowiek ze zmartwieniami, rado ciami i kłopotami, typowymi dla innych, mniej zamo nych i wpływowych. Prawdopodobnie Ivy Lee stałby si najwy szym autorytetem dla specjalistów PR, gdyby nie jego pó niejsza współpraca z niemieckim koncernem wspieraj cym polityk Hitlera. Za t działalno ć został poddany bardzo ostrej krytyce i zyskał przydomek Truj cy Bluszcz 23. Jednak nawet to nie zmienia faktu, i to on wła nie wskazał znaczenie otwarto ci i szczero ci w public relations. Podejrzewać mo na, e ródłem jego sukcesu nie jest jedynie docenienie prawdomówno ci i uczciwo ci przez zarz dzaj cych, ale przede wszystkim sprzyjaj ce mu okoliczno ci, czyli kl ska dotychczasowej taktyki poszukiwania pozytywnego rozgłosu, opartej na kłamstwie i nieuczciwo ci. W tym wypadku uznanie dla prawdy wi e si z zyskiem, jakim jest poparcie otoczenia i dopóki uczciwo ć pomaga go pomna ać, dopóty, zdaniem wielu, nale y j propagować. 14 ROZDZIAŁ 1

Moim Rodzicom, Mężowi i Babci poświęcam

Moim Rodzicom, Mężowi i Babci poświęcam Moim Rodzicom, Mężowi i Babci poświęcam Dziękuję Moim Bliskim: Mamie, Tacie, Mężowi i Babci (cierpliwemu słuchaczowi) za wielkie wsparcie i pomoc w napisaniu niniejszej pracy. Bez Ich udziału książka ta

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

B/ZA Grudziądz, dnia...

B/ZA Grudziądz, dnia... B/ZA Grudziądz, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wypowiedzi o kompozycji.

Tworzenie wypowiedzi o kompozycji. Tworzenie wypowiedzi o kompozycji. CZYM JEST TEKST? PODSTAWOWE INFORMACJE Tekst jest ponadzdaniową (tzn. wyższą typologicznie, niekoniecznie większą rozmiarami) jednostką językową, makroznakiem samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r.

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. PRAWO PRACY W PRAKTYCE Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. w w w.wip.pl Autorzy Iwona Jaroszewska-Ignatowska Anna Kolosa Katarzyna Szymanowska radca prawny specjalizuj cy si w prawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Redakcja i korekta Elżbieta Gorazińska Projekt okładki, redakcja techniczna i skład Barbara Jechalska W projekcie graficznym wykorzystano elementy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZ DZANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH CZYLI MANAGER NA GIE DZIE

ELEMENTY ZARZ DZANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH CZYLI MANAGER NA GIE DZIE ELEMENTY ZARZ DZANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH CZYLI MANAGER NA GIE DZIE (ISBN: 978-83-62429-03-5) (Autor: Rafa Jaworski, Wydawca: Trader Team Sp. z o.o.) Spis tre ci: 1. Wst p 2. Zarz dzaj cy na rynku 3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr 16/2016/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Architektura wnętrz i design prowadzonych przez Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Public Relations na rynku ksi ki

Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Kuba Frołow BibliotekaAnaliz Warszawa2007 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2007 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ZESTAWIENIE UWAG na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU INFORMACJA O ZAMIARZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 1. Nazwa i adres Sprzedającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38 62-800 Kalisz NIP: 618 004 15 28 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo