JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW wz. ppłk Andrzej BZYMEK JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4213 we Wrocławiu oraz Jednostkach /Instytucjach/ Wojskowych będących na zaopatrzeniu finansowym zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. Opracował : Główny księgowy ppłk Maciej WOLNY WROCŁAW SIERPIEŃ

2 Na podstawie art. 53 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r.Nr157poz z późniejszymi zmianami). Z dniem 01 września 2012r. wprowadzam do użytku służbowego Procedury związane z realizacją umów zleceń i o dzieło w Jednostce Wojskowej 4213 w Wrocławiu oraz Jednostkach /Instytucjach/ Wojskowych będących na zaopatrzeniu finansowym zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. Dowódców/Szefów/Komendantów Jednostek Wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu finansowym proszę o: - zapoznanie podległej kadry i pracowników wojska z treścią procedur, - ścisłe przestrzeganie zapisów zawartych w niniejszej instrukcji, - nadzór nad jej realizacją zapisów zawartych w niniejszej instrukcji. Osobom funkcyjnym JW zwanymi dalej dysponentami rozkazuję: - zapoznać podległą kadrę i pracowników wojska z treścią procedur - ściśle przestrzegać zapisów zawartych w niniejszej instrukcji, - prowadzić nadzór nad realizacją zapisów zawartych w niniejszej instrukcji. DOWÓDCA JW 4213 (-)wz. ppłk Andrzej BZYMEK 2

3 SPIS TREŚCI Str. I. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne 5 1.Umowa zlecenie (umowa zlecenia) 5 2. Umowa zlecenia - forma 5 3. Umowa o dzieło 6 4. Obowiązki zleceniodawcy 8 5. Obowiązki zleceniobiorcy 8 6. Termin płatności 9 7. Umowa o dzieło a umowa zlecenie - różnice 9 8. Umowa o pracę a umowa zlecenie - różnice Umowa o dzieło a umowa o pracę - różnice Umowa zlecenie - zalety Umowa zlecenie - wady 11 II. Zasady zawierania umów zlecenie, umów o dzieło w 2 WOG Tryb postępowania przy zawieraniu umowy zlecenia, umowy o dzieło Tryb postępowania przy rozliczaniu umowy zlecenia, umowy o dzieło 13 III. Wynagrodzenie 14 IV. Wykonywanie zlecenia przez osobę trzecią 14 V. Aneks do umowy 15 VI. Wskazówki Zleceniodawcy 15 VII. Wydatki Zleceniobiorcy 16 VIII. Materiały i narzędzia 16 IX. Miejsce wykonywania zlecenia 17 X. Czas trwania umowy 17 XI. Okres wypowiedzenia umowy 17 XII. Natychmiastowe rozwiązanie umowy 18 XIII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 19 XIV. Obowiązek ubezpieczenia społecznego 19 3

4 Załączniki : Zał. Nr 1 Wzór umowy zlecenie Zał. Nr 2 Wzór umowy o dzieło Zał. Nr 3 Wzór umowy o dzieło z prawami autorskimi Zał. Nr 4 Wzór wypowiedzenia umowy zlecenie Zał. Nr 5 Wzór wniosku o zawarcie umowy zlecenie, umowy o dzieło Zał. Nr 6 Wzór rachunku

5 I. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne 1. Umowa zlecenie ( umowa zlecenia ), to jedna z umów nazwanych, które zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym (art. 734 i kolejne Kodeksu cywilnego, dalej k.c.). Duża swoboda kształtowania treści tego rodzaju umowy, a także jej liczne zalety, wpływają na to, że umowa zlecenie jest obecnie jedną z częściej stosowanych form ustalania podstaw prawnych świadczenia usług. Na gruncie umowy zlecenia, strona przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania na rzecz strony dającej zlecenie (zleceniodawcy) określonej w umowie czynności. Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonych zadań z zachowaniem należytej staranności, co oznacza, że nie odpowiada on za rezultat wykonanych przez siebie czynności. W sytuacji, gdy umowa zlecenie zostaje zawarta z kilkoma osobami, to odpowiadają oni solidarnie za zachowanie należytej staranności przy realizacji zlecenia. Tak samo solidarnie odpowiadają i zleceniodawcy za swoje zobowiązania wobec zleceniobiorcy. 2. Umowa zlecenia forma 2.1 Forma umowy zlecenie nie została zastrzeżona w przepisach Kodeksu cywilnego, dlatego też strony mają pełną swobodę w wyborze formy prawnej umowy zlecenia. Względy bezpieczeństwa przemawiają jednak za tym, aby umowa zlecenie zawarta była w formie pisemnej, ponieważ nie tylko stanowi ona podstawę wzajemnych rozliczeń między zleceniobiorcą i zleceniodawcą, ale może być także dowodem w sprawie sądowej. 2.2 Umowa zlecenie stanowi jedną z alternatywnych form zatrudnienia dla umowy o pracę. W zasadzie umowa zlecenie może obejmować taki sam zakres czynności, co umowa o pracę, ponieważ zleceniobiorca musi wykonać zakres czynności będący przedmiotem umowy z odpowiednią starannością, tak samo jak pracownik swoją pracę. 2.3 Umowa zlecenie podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy, co przekłada się na znacznie większą elastyczność w obszarze określenia wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą. 2.4 Umowa zlecenia nie może nosić znamion umowy o pracę. Umowa o pracę zobowiązuje pracownika do wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierunkiem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Zatrudnienie na takich warunkach rodzi stosunek pracy bez względu na nazwę zawartej umowy i podlega przepisom Kodeksu Pracy. 2.5 Korzyści z umowy zlecenia są obustronne. Po stronie zleceniobiorcy wynikają one przede wszystkim z redukcji kosztów zatrudnienia w postaci: braku konieczności przestrzegania wymogów związanych z minimalnym wynagrodzeniem, mniejszych obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, czy też braku wynagradzania za okres nieobecności zleceniobiorcy w pracy. 5

6 3. Umowa o dzieło 3.1 Umowa o dzieło jest umową nastawioną na końcowy rezultat. Stronami umowy o dzieło są: zamawiający wykonanie określonego dzieła, przyjmujący zamówienie. 3.2 Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia. 3.3 Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy o pracę nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Nie stanowi to jednak reguły. Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy o dzieło w przypadku, gdy jest ona podpisana z własnym pracownikiem. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 poz. 887) za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 3.4 Zgodnie z powyższą regulacją pracownik pozostający w stosunku pracy na podstawie umowy o dzieło zawartej z pracodawcą i w ramach tej umowy wykonuje pracę na jego rzecz - jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i zdrowotnych. Jeżeli zatem umowa ta została zawarta z podmiotem innym niż własny pracownik obowiązek składkowy nie występuje. 3.5 Wysokość wynagrodzenia będącego honorarium za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia: jeżeli strony nie wskazały ani wysokości wynagrodzenia, ani podstawy do jego ustalenia, uznaje się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju, jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. 3.6 Rodzaj wypłacanego wynagrodzenia uzależniony jest od rodzaju wykonywanego dzieła. Jeżeli strony umówiły się, że zastosują wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 3.7 Strony mogą również w ustalaniu wysokości wynagrodzenia posłużyć się zestawieniami planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe). Jeżeli w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, 6

7 każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. 3.8 W przypadku, gdy w toku wykonywania zleconego dzieła wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, wcześniej nieujętych w zestawieniu prac planowanych, na podstawie którego obliczane jest wynagrodzenie kosztorysowe, a zestawienie to sporządził zamawiający, wykonujący zlecone dzieło może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Żądanie podwyższenia wynagrodzenia w tym przypadku może odbyć się wyłącznie w sytuacji, gdy wykonujący zlecenie mimo zachowania należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć konieczności wykonania prac dodatkowych. Co więcej przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić. Powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. 3.9 Rozliczenie wynagrodzenia następuje z reguły na podstawie przekazywanych zlecającemu rachunków, które wystawić powinien twórca dzieła. Umowa może przewidywać również inną formę rozliczenia (np. zaliczkowe, po przekazaniu dzieła, partiami, w związku z postępem prac). Każdorazowo zlecający może zażądać rachunku, który należy przedstawić w terminie 7 dni od dnia wykonania dzieła. Jeżeli żądanie zostało zgłoszone już po przekazaniu dzieła (wykonaniu) rachunek wystawia się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Rachunek nie musi być wystawiany w przypadku, gdy żądanie nastąpiło po upływie 3 miesięcy od realizacji dzieła Do wykonania umowy o dzieło potrzebne są często materiały, surowce, urządzenia, często konieczne jest również pokrycie kosztów dodatkowych, typu wyjazd do klienta. Strony w umowie mogą wyznaczyć, która ze stron odpowiedzialna jest za dostarczenie niezbędnych materiałów i pokrycie kosztów. Jeżeli materiały na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część W przypadku, gdy materiały dostarczone przez zamawiającego nie nadają się do prawidłowego wykonania dzieła albo mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego Zwrot kosztów podróży służbowej dotyczy przede wszystkim stosunku pracy. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło przysługuje zwrot kosztów podróży, pod warunkiem, że strony w umowie takie prawo do zwrotu przewidują. Diety wyjeżdżającego w delegację zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło w przeciwieństwie do umowy o pracę mogą być niższe od tych podanych w ustawie, a także mogą ich wcale nie uwzględniać. Odpowiednio kwoty te mogą być wyższe niż standardowe, przysługujące pracownikom Rezultat umowy o dzieło : W wyroku z dnia 19 listopada 2002 r., sygn. VI CKN 1474/00 Sąd Najwyższy uznał, że: "Fakt przyjęcia dzieła nie oznacza, że dzieło nie ma wad, tym bardziej że strony w protokole odbioru wyraźnie stwierdziły, że dzieło nie osiągnęło zakładanych w umowie 7

8 parametrów. W takiej sytuacji od charakteru wad i woli zamawiającego zależy, jakie będą skutki występowania wad". W przypadku, gdy wykonujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, i prawdopodobnie nie zdoła go ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy - jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast w sytuacji wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania dzieła zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Gdy zmiana wykonania dzieła nie nastąpiła w wyznaczonym terminie zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i odpowiedzialność przyjmującego zamówienie. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła. W sytuacji odwrotnej, gdy przyjmujący zamówienie był gotów do wykonania zlecenia, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego przyjmujący zamówienie musi uzyskać stosowne wynagrodzenie, a zamawiający nie może mu tej zapłaty odmówić. W takim wypadku zamawiający może odliczyć kwotę, którą przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. (Jak stwierdził SN w wyroku z dnia 20 marca 2002 r., sygn. V CKN 945/00 istotnym elementem w tym przypadku jest ustalenie, że powód niewykonania dzieła leży wyłącznie po stronie zamawiającego.) Należy podkreślić, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć kwotę, którą przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. (art. 644 kc). 4. Obowiązki zleceniodawcy 4.1 Dający zlecenie powinien : zwrócić wszelkie wydatki zleceniobiorcy jakie ten poniósł w celu należytego i starannego wykonania zlecenia; gdy wykonanie zlecenia wymaga poniesienia pewnych wydatków ze strony zleceniobiorcy, to na jego żądanie zleceniodawca powinien wypłacić mu stosowną zaliczkę. 5. Obowiązki zleceniobiorcy 5.1 Przyjmujący zlecenie powinien : udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy; 8

9 po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie; powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym; wykonać zlecenie osobiście, chociaż może je powierzyć innej osobie ale tylko wtedy gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Jeśli powyższa sytuacja będzie miała miejsce to zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna. W wypadku gdy zleceniobiorca powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz należąca do zleceniodawcy uległa przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe. Zleceniobiorca jednak nie będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialności w przypadku gdy utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywał; zleceniobiorca nie może używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie, a od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić zleceniodawcy odsetki ustawowe. 6. Termin płatności. 6.1 Zgodnie z art 744 k.c. należność wypłacana jest zleceniobiorcy po wykonaniu zlecenia, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa zlecenie wyznaczała inny termin. 7. Umowa o dzieło a umowa zlecenie różnice 7.1 Główną różnica pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło jest cel umowy. umowa zlecenie sprowadza się do starannej realizacji umowy, bez względu na ostateczny rezultat działania. umowa o dzieło w swojej treści określa, jaki ma być ostateczny wynik umowy czyli dzieło. Może mieć ono zarówno postać materialną, jak i niematerialną. 7.2 Drugą zasadniczą różnicą jest kwestia odpłatności. O ile umowa zlecenie może mieć charakter nieodpłatny, to umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. 7.3 Ostatnią istotną różnicą pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenia jest swoboda działania: Zleceniobiorca powinien działać według wskazówek zleceniodawcy, 9

10 Wykonawca dzieła powinien działać w pełni swobodnie, w inny razie to podmiot zamawiający dzieło bierze na siebie ryzyko niewłaściwego wykonania dzieła. 8. Umowa o pracę a umowa zlecenie różnice 8.1 Umowa zlecenie przewiduje możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią, co nie jest dopuszczalne w przypadku umowy o pracę. 8.2 Umowa zlecenie ma raczej charakter jednorazowy, podczas, gdy umowa o pracę buduje stałą relację pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 8.3 Umowa zlecenia dopuszcza znacznie większą swobodę działania, ponieważ zleceniobiorca nie wykonuje czynności pod kierownictwem zleceniodawcy, natomiast pracownik działa pod kierownictwem pracodawcy. 8.4 Umowa zlecenia nie jest objęta przepisami o czasie pracy i związanymi z nim wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe i pracę w święta. Zleceniobiorca nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W związku z tym w przypadku zlecenia brak jest upomnień, nagan czy kar pieniężnych, o których mowa w Kodeksie pracy. 8.5 Zleceniobiorca ponosi większą odpowiedzialność za szkody wyrządzone zleceniodawcy, niż pracownik za szkody wobec pracodawcy. Ponosi on również odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas gdy w przypadku umowy o pracę za szkody te odpowiada pracodawca. 8.6 Umowa zlecenia i umowa o pracę różnią się także w zakresie wypowiedzenia. 9. Umowa o dzieło a umowa o pracę - różnice 9.1 Umowa o dzieło Umowa o dzieło powinna różnić się w formie od umowy o pracę. Jeżeli bowiem jedynie nazwa umowy będzie różnicować ją od stosunku pracy pracownik będzie uznany za wykonującego pracę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Elementami różnicującymi umowy są: kierownictwo i podległość służbowa wykonawcy w umowie o dzieło tej podległości nie ma lub jest wyłącznie cywilnoprawna, czyli liczy się końcowy efekt wykonania czas i miejsce wykonania w przypadku pracy wykonanie wiąże się z określeniem konkretnego miejsca wykonania, dzieło takiego miejsca nie posiada, charakter zleconych czynności w przypadku umowy o dzieło efektem jest określone dzieło namacalny rezultat podjętych prac (umowa skutku), w umowie o pracę przedmiotem umowy jest samo wykonywanie określonych czynności (umowa starannego działania). 9.2 W przypadku umowy o dzieło wykonujący nie posiada uprawnień do świadczeń, które należą się pracownikowi. Jeżeli natomiast umowa o dzieło spełni warunki umowy o pracę 10

11 (możliwe jest w tym zakresie powództwo o ustalenie stosunku prawnego) pracownik ma prawo egzekwować wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu umowy o pracę. 10. Umowa zlecenie zalety 10.1 Umowa ta może być zawarta z szerokim gronem podmiotów, które nie jest ograniczone wyłącznie do osób fizycznych Jest umową starannego działania, które nie musi się zakończyć osiągnięciem konkretnego rezultatu W przypadku umowy zlecenie nie ma obowiązku dotrzymania określonej formy, czyli musimy ją zawrzeć na piśmie i w sposób dorozumiany 10.4 Realizację umowy zlecenia można, za zgoda zleceniobiorcy powierzyć osobie trzeciej, co w przypadku dużej ilości pracy korzystniej wpłynie na dotrzymanie terminów określonych w zleceniu Dla zleceniodawcy największą korzyścią jest to, że musi zapłacić tylko kwotę uzgodnionego wynagrodzenia, a więc nie interesuje go fakt, jak długo zleceniobiorca wykonywał pracę i czy pracował np.w niedzielę. 11. Umowa zlecenie - wady 11.1 Dla zleceniobiorcy z pewnością wadami jest brak wynagrodzenia za nadgodziny, czy też brak prawa do urlopu Zleceniodawca nie może w ramach tego stosunku cywilnoprawnego podporządkować sobie zleceniobiorcy, a co więcej nie może zlecić mu wykonania innych prac w ramach jednej umowy, ponieważ osoba biorąca zlecenie jest zobowiązana do wykonania tylko tych zadań, które określa umowa. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie: - Rozkaz organizacyjny Dowódcy JW 4213 w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki logistycznej i finansowej oddziału gospodarczego na dany rok, - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U ze zmianami), - Ustawa z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), - Ustawa z dnia r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). 11

12 II. Zasady zawierania umów zleceń, umów o dzieło w 2 WOG 1. Tryb postępowania przy zawierania umowy zlecenia, umowy o dzieło Dowódca, Komendant, Szef pododdziału, szef służby JW III. 1.Pisemny wniosek do Dowódcy JW IV o zawarcie umowy-zlecenia, umowy o dzieło ( wraz z wzorem umowy ). 2. Wniosek zawiera : wskazanie posiadania planu finansowego w celowość wydatku przedmiot zlecenia czasokres trwania umowy sposób rozliczania umowy wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad realizacją umowy zlecenie Główny Księgowy Potwierdza na wniosku posiadany plan na zawarcie umowy zlecenie, umowy o dzieło Radca Prawny 2 WOG Radca Prawny weryfikuje i akceptuje wzór umowy. Dowódca JW 4213 Dowódca zatwierdza wniosek i wzór umowy Dowódca, Organ kadrowy JW Sporządza 3 egzemplarze umowy zlecenie, umowy o dzieło wraz z zatwierdzonym przez Dowódcę JW 4213 wniskiem i wzorem umowy i przedstawia Głównemu Księgowemu do podpisania ( podpis Gł.Księgowego jest potwierdzeniem posiadania planu na realizację umowy). Dowódca JW 4213 podpisuje umowę jako zleceniodawca. PGK Umowa zostaje zarejestrowana w Pionie Głównego Księgowego. Wypłata wynagrodzenia następuje po otrzymaniu rachunku zleceniobiorcy potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za wykonanie zlecenia( zgodnie z wzorem rachunku). 12

13 2. Tryb postępowania przy rozliczenia umowy zlecenia, umowy o dzieło Zleceniobiorca Po wykonaniu umowy-zlecenie, umowy o dzieło przedkłada rachunek osobie odpowiedzialnej merytorycznie za wykonanie zlecenia Przedstawiciel zleceniodawcy przyjmujący wykonanie zlecenia Potwierdza na rachunku wykonanie prac objętych umową Główny Księgowy Sprawdza i akceptuje rachunek pod względem formalno-rachunkowym Pracownik Sekcji rachuby i płac Sporządza listę wynagrodzeń umowy-zlecenie, umowy o dzieło i przedstawia do podpisania przez Gł. Księgowego i do zatwierdzenia przez Dowódcę JW 4213 Dowódca JW 4213 Zatwierdza listę do wypłaty PGK Realizacja wypłaty na podstawie zatwierdzonej listy wynagrodzeń poprzez kasę lub przelew bankowy 13

14 III. Wynagrodzenie 1. Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. 2. Jeżeli zlecenie jest jednorazowe, najczęściej ustala się, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia. Jeżeli zlecenie dotyczy wykonywania czynności (usług) przez dłuższy okres, tj. umowa została zawarta na kilka miesięcy, kilka lat albo na czas nieokreślony (np. opieka nad dziećmi, ich edukacja), konieczne jest ustalenie, w jakich odstępach czasowych będzie płatne wynagrodzenie. Odstępy te strony mogą określić dowolnie. 3. Zleceniodawca nie musi płacić zleceniobiorcy wynagrodzenia tak jak pracownikowi, tzn. co miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Można się umówić, że wynagrodzenie ze zlecenia będzie wypłacane co miesiąc, co kwartał, rocznie. W takim przypadku można zapisać np.: 1. Za wykonane czynności Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie... zł brutto miesięcznie. 2.(bez zmian) 3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę, w terminie... dni od dnia przedstawienia rachunku Zleceniodawcy. 4. Umowa zlecenia może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna (tzn. zleceniobiorca wykonuje powierzone mu czynności bez wynagrodzenia). Regułą jest odpłatność zlecenia (art kc wprowadza domniemanie odpłatności). Jeżeli wolą stron jest, aby umowa była nieodpłatna w umowie należy wyraźnie to zapisać. IV. Wykonywanie zlecenia przez osobę trzecią 1. Przyjmujący zlecenie powinien, co do zasady, osobiście wykonać czynności objęte zleceniem. Zawsze jednak może posługiwać się pomocnikami, którzy działają pod jego kierownictwem i nadzorem. 2. Zleceniobiorca nie jest natomiast, co do zasady, uprawniony do przekazania w całości swoich obowiązków wynikających z umowy zlecenia osobie trzeciej. Zleceniobiorca może posłużyć się zastępcą tylko w wyjątkowych przypadkach, tzn.: został do tego zmuszony przez okoliczności (np. choroba, dłuższy wyjazd, powołanie do odbycia służby wojskowej), w umowie zlecenia wyraźnie zapisano, że nie musi on osobiście wykonać zlecenia, lecz może powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej. 3. W przypadku, gdy zleceniobiorca posłuży się zastępcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę o osobie i miejscu zamieszkania zastępcy 14

15 4. Co do zasady, w braku innych postanowień w umowie, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem zleceniodawcy tylko za wybór swojego zastępcy (tzn. czy wybrał odpowiednią osobę). W celu zwiększenia odpowiedzialności zleceniobiorcy za jego zastępcę, w umowie należy zamieścić dodatkowe postanowienie, że zleceniobiorca za działania swego zastępcy ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania. 5.Jeżeli dla zleceniodawcy nie jest istotne, aby zleceniobiorca osobiście wykonywał zlecenie, można wprowadzić np. następujący zapis: "Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. W takim przypadku powinien niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o osobie zastępcy (imię, nazwisko) oraz jego miejscu zamieszkania. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swego zastępcy, jak za swoje własne". V. Aneks do umowy 1. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zlecenie w drodze aneksu do umowy przy zachowaniu określonych warunków: Po pierwsze zmiana warunków musi nastąpić w takiej samej formie, co umowa zlecenie. Po drugie tego typu działania wymagają zgodnej woli obu stron umowy. W zależności od zapisów w umowie możliwe jest także jej wypowiedzenie i podpisanie nowej umowy ze zmienionymi już warunkami. Do umowy zlecenia nie stosuję natomiast wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy, które możliwe jest do użycie tylko w przypadku umów o pracę. 2. Kodeks cywilny, który reguluje zasady zawierania umów zlecenie nie określa konkretnych sposobów zmian tej umowy. Jednak zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody zawierania umów, stronom umowy zlecenia wolno, w granicach wyznaczonych prawem, nie tylko zawrzeć umowę w konkretnym kształcie, ale również ją modyfikować, uzupełniać oraz rozwiązać (art Kodeksu cywilnego). Sposób i formę zmiany zawartej umowy zlecenia powinna określać sama umowa. VI. Wskazówki Zleceniodawcy 1. Zleceniodawca jest uprawniony do wskazania sposobu wykonania zlecenia (zarówno przy zawarciu umowy, jak i w trakcie jego wykonania). 2.Zleceniobiorca jest natomiast bezwzględnie zobowiązany do wykonywania zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy, jeżeli zostały mu one udzielone. zlecenia 15

16 3.Obowiązku zleceniobiorcy wykonywania zlecenia zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy nie należy wiązać z podporządkowaniem pracownika wobec pracodawcy, jaki występuje w stosunku pracy. 4.Wskazówki zleceniodawcy powinny mieć charakter ogólny i dotyczyć sposobu wykonania umowy w ogóle, a nie sposobu wykonywania konkretnych czynności w ramach zlecenia. 5.Zleceniobiorca może bez uprzedniej zgody zleceniodawcy odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy (art. 737 KC). O zmianie sposobu wykonania zlecenia zleceniodawca powinien być niezwłocznie poinformowany. 6.Jeśli sposób wykonania zlecenia nie został wskazany przez zlecającego to zleceniobiorca ma pełną swobodę w zakresie sposobu wykonania tej umowy. VII. Wydatki Zleceniobiorcy 1.W niektórych przypadkach wykonanie zlecenia może wymagać od zleceniobiorcy odpowiednich wydatków. Dotyczy to głównie zleceń o większym znaczeniu gospodarczym, np. zlecenie: poszukiwania kontrahentów, zawierania umów, doradztwa finansowego. 2. Jeśli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, zleceniodawca ma obowiązek udzielić zleceniobiorcy zaliczki, według zestawienia planowanych wydatków sporządzonego przez zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie ma bowiem obowiązku kredytowania zleceniodawcy. Z kolei zleceniobiorca, po dokonaniu czynności wymagającej wydatków, jest zobowiązany zwrócić zleceniodawcy, tak szybko jak to możliwe, niewykorzystaną kwotę zaliczki. Jeżeli zleceniobiorca nie oddaje zleceniodawcy niewykorzystanej kwoty zaliczki, to zleceniodawca może zażądać od zleceniobiorcy odsetek ustawowych od nieoddanej kwoty. 3. Zleceniobiorca może domagać się zwrotu wydatków koniecznych i użytecznych. Zwrot wydatków zbytkownych należy się tylko w przypadku polecenia wydanego przez zleceniodawcę, aby ich dokonać. VIII. Materiały i narzędzia 1. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania umowy zlecenia mogą należeć zarówno do zleceniodawcy (co jest najczęściej spotykane w praktyce), jak i do zleceniobiorcy. 2. Jeśli materiały i narzędzia do wykonywania umowy zlecenia zapewnia zleceniodawca to w umowie może się znaleźć postanowienie określające odpowiedzialność stron za zużycie lub utratę tych przedmiotów. Może ono brzmieć następująco: 16

17 "Zleceniobiorca odpowiada za zawinioną utratę oraz uszkodzenie przedmiotów. Nie dotyczy to przypadków gdy zużycie nastąpiło podczas używania tych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwościami i celem zlecenia." IX. Miejsce wykonywania zlecenia 1. W umowie zlecenia powinno być określone miejsce jej wykonywania, a jeśli rodzaj czynności będących przedmiotem zlecenia wymaga przemieszczania się zleceniobiorcy w umowie, należy określić kwestię ponoszenia przez strony kosztów dojazdu. 2. Koszty dojazdów mogą być ponoszone zarówno przez zleceniodawcę, jak i przez zleceniobiorcę. Możliwe jest określenie dopuszczalnych środków przejazdu i sposobu obliczania kosztów przejazdu np. prywatnym samochodem zleceniobiorcy X. Czas trwania umowy 1. Przepisy KC nie ustanawiają żadnych ograniczeń w zakresie czasu trwania umowy zlecenia. Oznacza to, że strony mogą dowolnie określić, na jaki czas jest zawierana umowa. W praktyce umowa zlecenia wygasa najczęściej z chwilą jej wykonania. 2. Umowa może zostać zawarta na czas ściśle określony, tj. do oznaczonego dnia (np. do 31 czerwca 2009 r.) lub na wskazany okres (np. na dwa miesiące, na jeden rok). 3. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności, aż do rozwiązania umowy. Umowa zlecenia rozwiązuje się w wyniku: wypowiedzenia umowy przez zleceniobiorcę, wypowiedzenia umowy przez zleceniodawcę, zgodnego ustalenia przez strony, że umowa przestaje obowiązywać. XI. Okres wypowiedzenia umowy 1. Należy wpisać, ile wynosi okres wypowiedzenia, np. 3 dni, 7 dni, dwa tygodnie, 1 miesiąc itp. 2. Umowa zlecenia może być zawsze wypowiedziana przez każdą ze stron, nawet gdyby w umowie nie było postanowienia o możliwości jej wypowiedzenia (art. 746 KC). 17

18 3. Wypowiedzenie umowy jest jednostronną czynnością prawną. Dochodzi do skutku przez oświadczenie jednej ze stron, że wypowiada umowę. Dla rozwiązania umowy nie jest potrzebna zgoda drugiej strony. 4. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w zasadzie w dowolnej formie, nawet poprzez ustne poinformowanie drugiej strony o wypowiedzeniu. Jednak w celu uniknięcia nieporozumień warto sporządzić wypowiedzenie na piśmie. Wypowiedzenie może zostać przesłane drugiej stronie listem poleconym, faksem lub wręczone jej osobiście. 5. Zleceniodawca, który wypowiedział umowę, obowiązany jest zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu - powinien także naprawić szkodę wynikającą z wypowiedzenia zlecenia. 6. Zleceniobiorca, który wypowiedział umowę bez ważnego powodu jest odpowiedzialny za szkodę wynikającą z wypowiedzenia zlecenia. Także w tym ostatnim przypadku zleceniobiorcy należy się odpowiednia część wynagrodzenia. XII. Natychmiastowe rozwiązanie umowy 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z ważnego powodu. Jeżeli nastąpi to bez ważnego powodu rozwiązujący umowę odpowiedzialny jest za szkodę. 2. Po stronie Zleceniodawcy ważnym powodem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jest np. utrata zaufania do drugiej strony, choroba, brak kwalifikacji zleceniobiorcy do wykonania zlecenia pomimo zapewnień o ich posiadaniu, niemożność wykonania zlecenia, nieudolność w jego wykonaniu, powzięcie wiadomości o działaniu na szkodę dającego zlecenie, powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej bez powiadomienia o tym zleceniodawcy, nierozliczenie zaliczek, wykorzystywanie we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy. 3. Ważnym powodem po stronie Zleceniobiorcy jest np. odmowa dania zaliczki, udzielenie w trakcie umowy wiążących wskazówek lub zmiana uprzednich, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie umowy, niezwracanie wydatków, niedostarczenie materiałów, planów, narzędzi koniecznych do wykonania zlecenia, niepłacenie wynagrodzenia. 4. Nie można z góry zrzec się prawa do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art KC). Dotyczy to obydwu stron umowy. 5. W każdym czasie strony mogą wspólnie postanowić, że nie chcą kontynuować umowy. W celu uniknięcia ewentualnych sporów, strony powinny sporządzić na piśmie krótkie porozumienie, że z określonym dniem zgodnie rozwiązują umowę zlecenia. 18

19 XIII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 1. Zawinione naruszenie obowiązków objętych treścią umowy zlecenia może spowodować powstanie szkody i zrodzić odpowiedzialność kontraktową. Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia oparta jest na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Kryterium oceny wykonania obowiązków będzie w tym przypadku zachowanie przez Stronę umowy należytej staranności. 2. Strony umowy zlecenia nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich umownych obowiązków jeśli skutek taki wynika ze zdarzeń lub okoliczności od nich niezależnych, na przykład z powodu klęski żywiołowej, chorobę strony uniemożliwiającą jej spełnienie świadczenia, strajki, działania wojenne, zmiany przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownej decyzji przez organ administracji publicznej. XIV. Obowiązek ubezpieczenia społecznego 1. Istotne jest ustalenie, czy zleceniobiorca jest już zatrudniony w innej firmie (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.), czy też zawierana umowa zlecenia będzie dla niego jedyną formą zatrudnienia. Od powyższego ustalenia zależy bowiem, czy od danej umowy będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. 2. Jeżeli zleceniobiorca nie jest nigdzie zatrudniony i nie jest tym samym objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu, w umowie warto wpisać następujące postanowienie: "Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu". Wówczas będzie jednoznaczne, że od takiej umowy zlecenia zleceniodawca będzie musiał odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. 19

20 ZAŁĄCZNIKI 20

21 Załącznik nr 1 Wzór umowy zlecenie UMOWA ZLECENIA zawarta w dniu. w., pomiędzy Jednostką Wojskową 4213 Wrocław reprezentowaną przez... zwanym/ą dalej Zleceniodawcą a, Panem (Panią). zamieszkałym/łą.., PESEL.. NIP..,. legitymującym/ą się dokumentem tożsamości.. zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą. 1 Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z dołożeniem należytej staranności następujących czynności: 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności wymienionych w 1 w terminie od.. do... 3 Za wykonanie czynności określonych w 1 Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości... zł (słownie:... ) brutto miesięcznie. 4 Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy, na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, w terminie.. dni od dnia przedstawienia rachunku Zleceniodawcy. 4* Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą Zleceniodawcy. Wówczas za działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania. Postanowienia szczególne: 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 5 21

22 2. Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy materiały i środki niezbędne do wykonania zlecenia. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze Zleceniodawcą z materiałów i środków, przekazanych mu przez Zleceniodawcę. 3. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za rozliczenie wykonanie zlecenia jest Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym/ dniowym/ tygodniowym / miesięcznym * okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.* 2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa uprawnień pracowniczych. 7 8 Zleceniobiorca oświadcza, że jest zatrudniony na podstawie umowy o prac /umowy zlecenia* z dnia w oraz nie wnosi o objęcie go ubezpieczeniem społecznym z tytułu niniejszej umowy. 9 1.W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, jego wykonania w sposób wadliwy lub nienależyty oraz rozwiązania umowy przed terminem na jaki została zawarta, Zleceniodawcy przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania. 2. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu jej obowiązywania nie będzie skutkować po stronie Zleceniobiorcy roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za pozostały okres obowiązywania umowy. 10 Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą pisemną stron. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 13 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : Egz.1.- zleceniodawca 22

23 Egz.2 zleceniobiorca Egz.3 osoba rozliczająca wykonanie zadania ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 23

24 Załącznik nr 2 Wzór umowy o dzieło UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu. w., pomiędzy Jednostką Wojskową 4213 Wrocław reprezentowaną przez... zwanym/ą dalej Zmawiającym a, Panem (Panią). zamieszkałym/łą.., PESEL.. NIP..,. legitymującym/ą się dokumentem tożsamości.. zwanym/ą dalej Wykonawcą Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia... następujące materiały i narzędzia: a)... b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, nie zużyte zaś zwrócić Zamawiającemu, w dniu wydania dzieła. 3. Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień..., a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokółu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne

25 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości... zł (słownie... złotych) W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości... % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości... % wartości nie wykonanego dzieła. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu,... dni. 2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 11. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach : Egz.1.- zleceniodawca Egz.2 zleceniobiorca Egz.3 osoba rozliczająca wykonanie zadania ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

26 Załącznik nr 3 Wzór umowy o dzieło z prawami autorskimi UMOWA O DZIEŁO Z PRAWAMI AUTORSKIMI zawarta w dniu. w., pomiędzy Jednostką Wojskową 4213 Wrocław reprezentowaną przez... zwanym/ą dalej Zmawiającym a, Panem (Panią). zamieszkałym/łą.., PESEL.. NIP..,. legitymującym/ą się dokumentem tożsamości.. zwanym/ą dalej Autorem Zamawiający powierza, a Autor zobowiązuje się do wykonania następującego opracowania autorskiego, zwanego w dalszej części umowy dziełem : Autor oświadcza, że dzieło, o którym mowa w ust.1, będzie rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich. 3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, leży poza zakresem obowiązków Autora, wynikającym ze stosunku pracy łączącym go z Zamawiającym W ramach wynagrodzenia określonego w 3 ust.1 Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w 1 ust.1, obejmujące prawo jego wykorzystywania na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego, 2) zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego, 3) wprowadzanie do pamięci komputerów, 4) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, 5) udostępnianie osobom trzecim, 26

27 6) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o których mowa w ust.1, nastąpi z chwilą wykonania dzieła przez Autora. 3. Autor przenosi na Zamawiającego prawo własności 1 egzemplarza dzieła, o którym mowa w 1 ust Zamawiający zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste Autora Z tytułu wykonania dzieła, o którym mowa w 1 ust.1, przeniesienia praw autorskich, o których mowa w 2 ust.1, przeniesienia przez Autora na Zamawiającego prawa własności, o którym mowa w 2 ust.3, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi honorarium autorskie w wysokości... zł (słownie:... złotych) brutto. 2. Wypłata honorarium, o którym mowa w ust.1, dokonana będzie po wykonaniu dzieła oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego jego prawidłowego i terminowego wykonania, na podstawie wystawionego przez Autora rachunku, w terminie 30 dni od otrzymania rachunku przez Zamawiającego Autor zobowiązuje się wykonać dzieło osobiście i terminowo w dniach... i dostarczyć je do siedziby Zamawiającego. 2. W przypadku niemożności dostarczenia (przedstawienia) dzieła w terminie, o którym mowa w ust.1, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego. 3. W sytuacji, o której mowa w ust.3, Zamawiający ma prawo według własnego uznania: 1) odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, 2) powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, informując o tym Autora, 3) zmienić termin wykonania i dostarczenia dzieła Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia całości lub części dzieła, jeśli zawierać będzie ono braki formalne i merytoryczne, a w szczególności nie będzie odpowiadać zasadom formalnym przyjętym przez Zamawiającego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Zamawiający udzieli Autorowi dodatkowego terminu na wprowadzenie niezbędnych korekt lub w uzgodnieniu z Autorem przyjmie dzieło, ale za odpowiednio niższym wynagrodzeniem. 3. Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust.2, dzieło nadal nie spełnia wymagań Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wypłaty wynagrodzenia Autorowi. 6 27

28 Autor nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty zgodnie z wolą stron przez właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 8 ZAMAWIAJĄCY AUTOR

29 Załącznik nr 4 Wzór wypowiedzenia umowy zlecenia Wrocław, dnia r. (Nazwa i adres Zleceniodawcy)... (Imię i nazwisko oraz adres Zleceniobiorcy) WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA Niniejszym rozwiązuję z dniem. umowę nr zawartą w dniu..pomiędzy..(zleceniodawca) a (Zleceniobiorca ). Za skrócony okres trwania umowy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie.. zł... (Podpis zleceniodawcy) Niniejszym wypowiedzenie otrzymałem dnia. i oświadczam, że nie będę domagać się wypłaty wynagrodzenia za pozostały okres obowiązywania umowy nr. zawartej w dniu.. ( Podpis Zleceniobiorcy ) 29

30 Załącznik nr 5 Wzór wniosku o zawarcie umowy zlecenie, umowy o dzieło AKCEPTUJĘ DOWÓDCA JW 4213 Wrocław, dnia.. r. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY ZLECENIE, UMOWY O DZIEŁO Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy zlecenie, umowy o dzieło* z: 1. Imię i nazwisko zleceniobiorcy. 2. Przedmiot zlecenia.. 3. Zakres zlecenia.. 4. Wysokość wynagrodzenia. 5. Termin realizacji zlecenia.. 6. Wskazanie posiadanego planu.. 7. Celowość wydatku 8. Osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny umowy ; Stanowisko Imię i nazwisko. W załączeniu wzór umowy. Opinia Głównego Księgowego na temat posiadanego planu finansowego

31 Załącznik nr 6 Wzór rachunku Zleceniobiorca : 1 adres.... Data. Zleceniodawca : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr Wrocław ul. Obornicka NIP Rachunek Lp. 1 Nazwa usługi Umowa zlecenie Nr za miesiąc. Wartość Słownie :... Podpis Zleceniobiorcy Potwierdzam wykonanie prac zgodnie z zawartą umową Nr..... Podpis osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny umowy Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym. Główny Księgowy 31

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika?

Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika? Jerzy Muszyński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Krystian Munia Uniwersytet Wrocławski Zakres obowiązków zatrudnionego. Jak go ustalić i z czego wynika? Wstęp Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo