Spis treêci. Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations. Wst p CZ Âå I. Podstawy public relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations. Wst p... 11. CZ Âå I. Podstawy public relations"

Transkrypt

1 Księgarnia PWN: Pod red. Jerzego Olędzkiego i Dariusza Tworzydło - Public relations Wst p CZ Âå I. Podstawy public relations ROZDZIA 1. Public relations w komunikacji spo ecznej (Jerzy Ol dzki) Wprowadzenie Filozofia public relations Rozwój Êrodków komunikacji Spo eczna rola dialogu Sensor bezpieczeƒstwa Public relations jako wy sza forma komunikowania spo ecznego Âwiadome planowanie komunikacji w demokratycznym spo eczeƒstwie Funkcje i typy komunikacji Techniki negatywnej propagandy tzw. czarny PR i media spinning Wynaturzenia w dzia aniach public relations Marketingowe narz dzie promocji Mieszanie funkcji Spo eczne rozumienie terminu public relations Czym jest public relations? Pozytywne skojarzenia Kierunki rozwoju public relations demokratyczne komunikowanie czy marketingowe public relations? Poprawa komunikacji spo ecznej TransparentnoÊç relacji mi dzyludzkich Pytania Literatura ROZDZIA 2. Psychospo eczne podstawy public relations (Anna Adamus-Matuszyƒska) Psychologia w public relations Praktyka teorii wywierania wp ywu w public relations Praktyka teorii perswazji w public relations Praktyka teorii postaw w public relations Opinia publiczna i proces jej kszta towania Socjologia w public relations Kultura i jej rola w procesie budowania programów public relations Spo eczno-kulturowe zró nicowanie a public relations

2 Spo eczne konsekwencje globalizacji a public relations Psychospo eczna natura public relations Pytania Literatura ROZDZIA 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarzàdowych (Barbara Iwankiewicz-Rak) Organizacje publiczne i pozarzàdowe jako podmioty dzia aƒ public relations Publiczne oraz spo eczne cele i funkcje organizacji niedochodowych Pracownicy i wolontariusze publicznoêç wewn trzna Otoczenie zewn trzne interesariusze organizacji Obszary decyzji w zakresie public relations Kreowanie wizerunku organizacji Fundrising i pozyskiwanie wolontariuszy Zdobywanie poparcia spo ecznego Instrumenty public relations i przyk adowe obszary ich zastosowaƒ Wy sza uczelnia Organizacje pozarzàdowe Gmina Pytania Literatura ROZDZIA 4. Relacje wewn trzne (Jacek Tr becki) Rola i miejsce relacji wewn trznych w firmie Wykorzystanie instynktów i automatyzmów w internal relations Instynkt terytorialny Instynkt stadny Automatyzmy reakcji Konflikt w budowaniu relacji wewn trznych Narz dzia relacji wewn trznych Klasyfikacja narz dzi wed ug stopnia formalnoêci Klasyfikacja narz dzi ze wzgl du na opcje korzystania Podzia ze wzgl du na wektor komunikowania Kultura organizacyjna Podsumowanie Pytania Literatura ROZDZIA 5. Pomiar efektywnoêci dzia aƒ public relations (Dariusz Tworzyd o) Pomiar efektywnoêci w Polsce i na Êwiecie EfektywnoÊç i skutecznoêç dzia aƒ public relations Powiàzanie dzia aƒ public relations z zyskiem i kosztami w przedsi biorstwie Analiza stanu faktycznego JakoÊciowa i iloêciowa analiza i ocena mediów Analiza grup docelowych na podstawie metod badaƒ marketingowych Ocena dzia aƒ sponsoringowych Macierz celów wizerunkowych jako metoda oceny dzia aƒ public relations Analiza wykorzystania macierzy w procesie oceny zmian wizerunku Obliczanie luki wizerunkowej. Interpretacja wartoêci zawartych na macierzy

3 Pozyskiwanie wiedzy i informacji. Wykorzystywanie badaƒ w pracy dzia u public relations (Beata Paczyƒska, Andrzej Stolarczyk) Pytania Literatura ROZDZIA 6. OdpowiedzialnoÊç w dzia aniach public relations zasady etyczne (Ewa Hope) Istota zachowaƒ etycznych w dzia aniach public relations Etyka zawodowa czy to oksymoron? Etyka w dzia alnoêci public relations koniecznoêç, szansa czy przeszkoda? Podstawowe wartoêci etyczne w public relations Zasada koniecznoêci komunikowania Zasada prawdziwoêci informacji Zasada przejrzystoêci dzia aƒ OdpowiedzialnoÊç i dylematy etyczne w public relations OdpowiedzialnoÊç jako kategoria etyczna Rola PR-owca w firmie Agencje public relations dla przedsi biorstw Kodeksy zawodowej etyki public relations OdpowiedzialnoÊç spo eczna firm narz dzie public relations czy coê wi cej? Istota i historia CSR filantropia czy wspieranie spo eczeƒstw? Programy spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu element strategii firmy czy narz dzie public relations? Public relations dla CSR OdpowiedzialnoÊç firmy, bran y i odpowiedzialnoêç osoby zamiast zakoƒczenia Pytania Literatura CZ Âå II. Public relations w komunikacji marketingowej ROZDZIA 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe (Aneta Szymaƒska) Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej System komunikacji marketingowej przedsi biorstwa Ewolucja i charakterystyka koncepcji zintegrowanej komunikacji Warunki integracji systemu komunikacji marketingowej Zalety i wady zintegrowanego komunikowania Planowanie zintegrowanej komunikacji Kompleksowa ocena dzia aƒ komunikacyjnych Rola public relations w zintegrowanym komunikowaniu marketingowym Public relations i marketing przeciwnicy czy korporacyjni sprzymierzeƒcy? Marketingowe public relations odr bna dziedzina? Strategiczne zastosowanie public relations w integracji marketingowej Zintegrowana komunikacja marketingowa XXI wieku Przysz oêç zintegrowanego marketingowego public relations Trendy w rozwoju zintegrowanej komunikacji marketingowej Pytania Literatura

4 8 ROZDZIA 8. Marka a public relations (Andrzej Âwiàtecki) Marka perspektywa public relations Definicja marki Public relations i marka wspólne korzenie To samoêç marki Wizerunek marki Definicja i historia poj cia Nowa rola wizerunku marki Public relations dla marki Marketingowe public relations Public relations remedium uniwersalne? Marka ikona XXI wieku Marka nowego etapu Konsument i marka partnerstwo, dyktat czy uleg oêç? Pytania Literatura CZ Âå III. Public relations implikacja w praktyce ROZDZIA 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna (Wojciech Jab oƒski) Spin doctoring/media spinning geneza i kontekst zjawiska Pozycja i wymagania mediów jako stra nika systemu demokratycznego (wed ug teorii tzw. czwartej w adzy) Wzrost znaczenia interpretacyjnej funkcji mediów DoÊwiadczenia amerykaƒskie koniec wieku XX erà spinningu Manipulacja czy immanentna cecha ustrojowa? Zarzuty i mity zwiàzane z nakr caniem informacji Narz dzia i techniki uzyskiwania spinu Baza danych mailing list i katalog wycinków prasowych Pseudowydarzenia Sugerowanie interpretacji medialnych wydarzeƒ Skrajne formy medialnego spinningu (tzw. czarny PR) Polityczne public relations spin doctoring w kampanii negatywnej Niebezpieczeƒstwo przesuni cia akcentów w stron propagandy Pytania Literatura ROZDZIA 10. Public relations instytucji finansowych i gie dowych (Micha Macierzyƒski, Wies aw Macierzyƒski) Public relations instytucji finansowych Public relations finansowe w Polsce i na Êwiecie Public relations w strategii instytucji finansowej Zakres i odbiorcy dzia aƒ public relations finansowego Organizacja public relations w instytucjach finansowych Sponsoring i lobbing w public relations finansowym Investor relations Investor relations w strategii spó ki gie dowej

5 Narz dzia investor relations i ich wykorzystanie w kszta towaniu wizerunku firmy gie dowej Wykorzystanie investor relations w procesie upublicznienia spó ki Odbiorcy dzia aƒ i kontakty z akcjonariuszami Pytania Literatura ROZDZIA 11. Zarzàdzanie informacjà w sytuacjach kryzysowych (Waldemar Rydzak) Kryzys w organizacji. Analiza determinantów kryzysu Antycypowanie kryzysów i zapobieganie im przy wykorzystaniu public relations Strategiczne a kryzysowe dzia ania public relations Czynniki wp ywajàce na powstawanie i rozwój sytuacji kryzysowych Identyfikacja zagro eƒ oraz grup docelowych Planowanie strategii komunikowania Dzia ania public relations w trakcie sytuacji kryzysowej Etyka komunikowania si w sytuacji kryzysowej SkutecznoÊç narz dzi public relations w sytuacjach kryzysowych Procedura post powania w sytuacji kryzysowej Zasady wspó pracy z mediami Sanacja wizerunku Pytania Literatura ROZDZIA 12. Praktyka public relations. Organizacja dzia u public relations i biura prasowego w firmie (Beata Paczyƒska, Andrzej Stolarczyk) Dzia public relations i biuro prasowe w organizacjach Zadania dzia u public relations i biura prasowego w uj ciu funkcjonalnym Modele organizacji s u b informacyjnych Umiejscowienie dzia u public relations i biura prasowego w strukturze organizacyjnej firmy Charakterystyczne rozwiàzania strukturalne w zakresie organizacji dzia u public relations i biura prasowego Pola wspó pracy i wspólnych kompetencji z innymi dzia ami w firmie Niezale noêç komórki public relations a wspó praca z marketingiem Wspó praca z dzia em human resources i motywowanie pracowników Struktura wewn trzna s u b informacyjnych Modele organizacji wewn trznej dzia u public relations i biura rzecznika oraz zakresy kompetencyjne poszczególnych stanowisk Technicy i mened erowie komunikacji dwa komplementarne typy PR-owców Rzecznik idealny kryteria oceny Public relations a Internet Tworzenie baz danych Pytania Literatura

6 10 ROZDZIA 13. Praktyka public relations. Bud etowanie kampanii public relations (Pawe Trochimiuk) Proces tworzenia strategii Badanie strategiczne Planowanie Poj cie uprawiania strategii Specyfika bud etu Ile zabud etowaç? Elementy bud etu Pytania Literatura Noty o autorach Bibliografia Indeks

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA 1. WPROWADZENIE Organizacje stwarzane s nie po to, by

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management

Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. dr hab. Anna Barcik Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Public relations

Bardziej szczegółowo

Decyzje finansowe firmy

Decyzje finansowe firmy Academia Oeconomica Jacek Kowalczyk Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy Metody analizy Rentownoœæ P³ynnoœæ Ryzyko Wartoœæ Wydawnictwo C.H. Beck ACADEMIA OECONOMICA Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT. ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 100 dobrych przyk adów PODSUMOWANIE Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE PODSUMOWANIE SPIS TREÂCI Jaki by rok 2004 dla odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo