Redakcja naukowa. Anna Adamus-Matuszyƒska, Agata Austen. Public relations. w jednostce samorzàdu terytorialnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja naukowa. Anna Adamus-Matuszyƒska, Agata Austen. Public relations. w jednostce samorzàdu terytorialnego"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyƒska, Agata Austen Public relations w jednostce samorzàdu terytorialnego

2 Public relations w jednostce samorzàdu terytorialnego

3 Autorzy Anna Adamus-Matuszyƒska Agata Austen Bogumiła Baraƒska Autorzy Katarzyna Burda-Âwierz Adriana Aldona Fràczkiewicz-Wronka Paliwoda Joanna Michał Kapias Perzyƒska Dorota Paweł Kocoƒ Furmanek Anna Dariusz Chojnacka Kubok Aleksander Lipski Renata Maçkowska ks. Grzegorz Polok

4 Redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyƒska, Agata Austen Public relations w jednostce samorzàdu terytorialnego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011

5 4 Spis treści Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Gra yna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: GRAFOS/istockphoto.com/yystom Seria: Zarządzanie Recenzent: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska Warszawa, tel. (22) Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book:

6 Spis treści 5 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział 1. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną Wstęp Nieodzowność refl eksji fi lozofi cznej w badaniach nad przestrzenią publiczną Istota zarządzania publicznego Potrzeba budowania wizerunku organizacji publicznej jako historycznie uwarunkowany kierunek rozwoju jednostki samorządu terytorialnego Specyfi ka komunikowania się organizacji publicznych z otoczeniem Proces budowania wizerunku instytucji publicznej Wizerunek współczesna rola i znaczenie w przestrzeni publicznej Budowanie wizerunku Etapy opracowywania programu public relations dla jednostki samorządu terytorialnego Podsumowanie. Strategie public relations jednostek samorządu terytorialnego Pytania Zalecana literatura Rozdział 2. Przestrzeń publiczna i jej znaczenie dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego Wstęp Wpływ jednostki samorządu terytorialnego na jakość przestrzeni publicznej Przestrzeń medialna a jednostka samorządu terytorialnego Public relations samorządu a przestrzeń publiczna Podsumowanie Pytania Zalecana literatura Rozdział 3. Public relations w kształtowaniu warunków partycypacji społecznej Zadania i funkcje samorządu w realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego Partycypacja społeczna w funkcjonowaniu samorządu lokalnego Społeczeństwo obywatelskie a samorząd terytorialny Społeczeństwo obywatelskie jako forma realizowania umowy społecznej Jednostki samorządu terytorialnego a organizacje i stowarzyszenia pozarządowe: niewiedza, nieufność, niechęć Znaczenie samorządu terytorialnego w realizacji zasad demokracji Zadania i funkcje jednostek samorządu terytorialnego w realizacji aktywności społeczności lokalnej Rola public relations w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego... 94

7 6 Spis treści Społeczny ład informacyjny Public relations jednostki samorządu terytorialnego a partycypacja społeczna Cele polityki komunikacyjnej Współpraca z trzecim sektorem Public relations w procesie podejmowania decyzji jednostki samorządu terytorialnego Podsumowanie Pytania Zalecana literatura Rozdział 4. Budowanie relacji jednostki samorządu terytorialnego z interesariuszami Wstęp Otoczenie organizacji publicznych Interesariusze a zarządzanie organizacją publiczną Podstawy teorii interesariuszy Analiza interesariuszy jako podstawa budowania strategii public relations w jednostce samorządu terytorialnego Podsumowanie Pytania Zalecana literatura Rozdział 5. Narzędzia i instrumenty komunikowania się jednostki samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej Wstęp Ustawa o samorządzie terytorialnym i obowiązek informacji publicznej Wprowadzenie Wybrane zagadnienia z ustawy o samorządzie terytorialnym Ustawa o informacji publicznej Praktyka komunikowania w jednostkach samorządu terytorialnego Narzędzia komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem wewnętrznym Wewnętrzne public relations To samość i kultura organizacji Wewnętrzne public relations defi nicje i narzędzia Specyfi ka wewnętrznego public relations jednostki samorządu terytorialnego Narzędzia komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem zewnętrznym Wprowadzenie Narzędzia pierwotne stosowane w programach public relations instytucji samorządowych Narzędzia wtórne stosowane w programach public relations instytucji samorządowych Narzędzia public relations zewnętrznego wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego Podsumowanie Pytania Zalecana literatura

8 Spis treści 7 Rozdział 6. Wartości etyczne fundamentem demokratycznej to samości jednostki samorządu terytorialnego Wstęp Personalistyczny wymiar społeczeństwa jako podstawa demokracji Etyczny wymiar funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego Etyka jednostki samorządu terytorialnego etyką zawodową Etyka pracownika jednostki samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych Fundamentalne wartości i postawy etyczne pracownika jednostki samorządu terytorialnego Podstawowe instrumenty kształtowania postaw etycznych pracowników jednostki samorządu terytorialnego Aspekty podejmowania decyzji urzędników samorządowych w warunkach demokracji w kontekście zadań społecznej odpowiedzialności Dylematy włodarzy związane z decyzyjnością w ustroju demokratycznym Idea dobra wspólnego w przestrzeni działań społecznie odpowiedzialnego samorządu terytorialnego Podsumowanie Pytania Zalecana literatura Wnioski i rekomendacje Załączniki Załącznik 1. Kwestionariusz wywiadu Załącznik 2. Aneks Bibliografi a Słowniczek Indeks rzeczowy

9

10 Wprowadzenie 9 Wprowadzenie W wielu krajach, w tym tak e w Polsce, daje się zauwa yć niewystarczający poziom satysfakcji ze sposobu świadczenia usług publicznych, a tak e niski poziom zaufania do aparatu rządzącego, w tym do jednostek administracji publicznej. Zjawiska te stanowią powa ny problem zarówno dla władz, jak i społeczeństwa [Bryce, 2009, s ; Peri, 2007]. Z tego powodu sektor publiczny przechodzi wiele fundamentalnych reform, których celem jest zwiększenie jego efektywności. Istotą reformowania sektora administracji publicznej jest decentralizacja, czyli przekazanie jak największej liczby zadań samorządowi terytorialnemu i uczynienie go jednostką odpowiedzialną za i przed społecznością lokalną. Zgodnie z zało eniami reformy samorządu terytorialnego, która została dokonana w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 r., jednostka samorządu terytorialnego jest związkiem lokalnego społeczeństwa powołanym do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, a zarazem wyposa onym w materialne środki umo liwiające realizację nało onych nań zadań. Ogół mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego stanowi na mocy prawa wspólnotę samorządową, a jej istotą jest zarządzanie sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych. Zwiększenie poziomu odpowiedniości usług i tym samym wzrost satysfakcji obywateli wymaga zastosowania mechanizmów partycypacji publicznej, czyli procesów, które anga ują obywateli w proces podejmowania decyzji. Zmienił się przy tym kontekst, w jakim ów proces zaanga owania przebiega, gdy dzisiaj sfera publiczna nie ma formy greckiej Agory czy rzymskiego Forum miejsca zgromadzeń obywateli i sporów publicznych. Sfera publiczna to nowa przestrzeń komunikowania: wirtualna, pośrednia, bezosobowa, czasem anonimowa, w której jednostka odgrywa zupełnie inną rolę ni w czasach staro ytnych. Współczesna sfera publiczna ujawnia nowe oblicze debaty publicznej oraz nową rolę jej uczestników. Jako sfera działań ludzkich wią e się z ró norodnymi relacjami międzyludzkimi. Jednostki samorządu terytorialnego są jednymi z podmiotów tworzących przestrzeń publiczną. Oprócz nich mo na wskazać inne, takie jak: jednostka w znaczeniu osobowym, organizacje gospodarcze, organizacje pozarządowe, organizacje administracji państwowej, media oraz społeczności lokalne. Jednostka samorządu terytorialnego w aspekcie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej to zarówno organ reprezentujący daną wspólnotę, jak i sama wspólnota. Doświadczenia JST wskazują na konieczność anga owania obywateli w proces decyzyjny [Martin, Boaz, 2000, s ], dlatego te coraz więcej z nich dostosowuje podejmowane działania do oczekiwań i postaw społecznych poprzez zbli enie

11 10 Wprowadzenie organizacji do ludzi, którym słu y, i zwiększenie dbałości o jakość komunikowania się w przestrzeni publicznej [Schiavo-Campo, McFerson, 2008, s ]. Partycypacja obywateli w procesie rządzenia i dostęp do informacji są kluczowymi elementami utrzymywania wiarygodności działań jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy, zaanga owanie obywateli jest warunkiem koniecznym demokracji i podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego [Frost, 2003, s ]. Zgodnie z nurtem New Public Management jednostki samorządu terytorialnego powinny się konsultować z interesariuszami, zwiększając stopień reagowania na potrzeby i na oczekiwania odbiorców usług, co powinno się przeło yć na wzrost poziomu zaufania [Denhart, Denhart, 2000, s ], poniewa w tych obszarach działania, gdzie zaanga owanie publiczności jest większe, jednostki te odnoszą większe sukcesy ni tam, gdzie poziom zaanga owania jest ni szy [Putnam, 1995a, s ]. Realizacja idei partycypacji publicznej wymaga przede wszystkim komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem, a szerzej budowania właściwych relacji. Przedkładana publikacja stanowi wynik prac podjętych w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podjęto w niej próbę analizy relacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami w przestrzeni publicznej, wskazania po ądanych standardów komunikowania oraz roli mediów w tak rozumianej sferze publicznej. W tym celu sformułowano przedstawione ni ej pytania badawcze. 1. Jakie jest znaczenie współczesnej przestrzeni publicznej i jakie są jej podmioty? 2. W jaki sposób public relations wpływa na tworzenie warunków partycypacji publicznej? 3. W jaki sposób jednostka samorządu terytorialnego buduje relacje z interesariuszami? 4. Jakie narzędzia są wykorzystywane w procesie komunikowania się jednostki samorządu terytorialnego z interesariuszami w przestrzeni publicznej? 5. W jaki sposób standardy etyczne wpływają na praktykę działania JST? W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu, a tak e badania terenowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, doręczanego przez ankieterów, zawierającego zarówno pytania otwarte, jak i pytania zamknięte, w których zamieszczono kafeterię bąd te proszono o określenie siły danego zjawiska 1. Dobór próby był doborem celowym, którego podstawą było uwzględnienie wszystkich trzech poziomów samorządu terytorialnego w Polsce. Terytorialnie badania objęły swoim zasięgiem wszystkie urzędy marszałkowskie (16), a dla potrzeb zbadania poziomu powiatu i gmin wybrano województwo śląskie, w którym poddano analizie wszystkie jednostki powiatowe (urzędy powiatowe oraz urzędy miast na prawach powiatu 36), a tak e urzędy gmin (ze 167 gmin województwa śląskiego przyjęto do analizy 143 ankiety). Dane empiryczne zgromadzono w latach Biorąc pod uwagę regulacje prawne oraz funkcje publiczne pełnione przez instytucje reprezentujące społeczność lokalną, w badaniu zało ono, e strategie public relations dotyczą instytucji 1 Zob. załącznik 1 kwestionariusz wywiadu.

12 Wprowadzenie 11 jako takiej, to znaczy urzędów reprezentujących daną społeczność, a efekty jej stosowania w praktyce wspierają budowanie wizerunku całego miasta czy regionu. W poszczególnych rozdziałach skupiono się kolejno na: wyjaśnieniu konieczności kształtowania wizerunku organizacji publicznej w kontekście przyjęcia paradygmatu zarządzania publicznego, znaczeniu przestrzeni publicznej i jej filozoficznych podstawach, istocie i znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz zadaniach i funkcjach jednostek samorządu terytorialnego w realizowaniu społeczeństwa obywatelskiego, budowaniu relacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami, wykorzystaniu narzędzi public relations w procesie komunikowania się i w końcu na kontekście etycznym funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich społecznej odpowiedzialności. W ka dym rozdziale zaprezentowano najwa niejsze aspekty teoretyczne dotyczące danego zagadnienia, a tak e wyniki przeprowadzonych badań terenowych. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: praktyków zarządzających w jednostkach administracji publicznych, w tym specjalistów public relations, studentów zainteresowanych zarówno zarządzaniem publicznym, jak i komunikowaniem, a tak e badaczy powy szych zagadnień. W imieniu własnym i Zespołu serdecznie dziękujemy Recenzentowi prof. dr. hab. Łukaszowi Sułkowskiemu za cenne uwagi, dzięki którym mogliśmy udoskonalić niniejszą pracę. Pragniemy tak e podziękować respondentom za poświęcony czas i zaanga owanie w proces gromadzenia danych empirycznych. Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen

13

14 1. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną 13 Rozdział 1 Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen Aldona Frączkiewicz-Wronka, Dariusz Kubok 1.1. Wstęp Ka da organizacja jest powiązana z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Organizacje publiczne ze względu na cele swego działania muszą być szczególnie otwarte na opinie obywateli i kształtować z nimi relacje w taki sposób, aby realizować zgłaszane przez nich potrzeby. Relacji organizacji publicznych z otoczeniem nie mo na rozpatrywać wyłącznie jako dostosowywania się do wpływów otoczenia. Jest to ciągły proces wymiany informacji, przez który organizacja kształtuje właściwe relacje z interesariuszami, w tym tak e z obywatelami. Instytucje samorządowe w wielu krajach, równie te działające w Polsce, poddawane są permanentnej ocenie społeczności lokalnej 1, stąd te coraz więcej organizacji publicznych podejmuje działania w zakresie public relations (PR), polegające na tworzeniu wiarygodnego wizerunku organizacji, a w konsekwencji dostosowywaniu podejmowanych przez nie działań do oczekiwań i postaw społecznych poprzez zbli enie organizacji do ludzi, którym słu y, i zwiększenie dbałości o jakość komunikowania się w przestrzeni publicznej. Narzędzia public relations pomagają wzmocnić poparcie publiczne dla nowych polityk. Dzięki nim zarządzający mają wgląd w mo liwe reakcje obywateli na decyzje podejmowane przez administrację publiczną [Lee, 1999, s ]. Analiza profesjonalnej praktyki public relations badanej przez Europejski Monitoring Komunikacji (European Communication Monitor) ujawnia, e PR jest coraz bardziej zinstytucjonalizowany i w rezultacie staje się warunkiem społecznej akceptacji działań realizowanych przez organizacje, w tym instytucje publiczne [Moreno, Verhoeven, Tench, Zerfass, 2010, s ]. Mo na zatem zaryzykować stwierdzenie o wyłaniającej się potrzebie aktywnego kształtowania po ądanego 1 Nale y podkreślić, e w Polsce władze samorządowe oceniane są pozytywnie. Z comiesięcznych raportów CBOS wynika, e władze lokalne cieszą się dobrą opinią, mniej więcej dwie trzecie respondentów wskazuje ocenę dobrą, a około jedna czwarta negatywną. Wska nik ten od czterech lat ulega bardzo niewielkim wahaniom. Por. h p://www.cbos.pl/spiskom.pol/2010/k_054_10.pdf.

15 14 Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Dariusz Kubok wizerunku przez organizacje publiczne, w czym niezwykle przydatne jest stosowanie strategii komunikowania adekwatnych do potrzeb. Analiza miejsca oraz roli podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań z zakresu public relations staje się coraz częściej przedmiotem badań, których celem jest ich ocena, jak równie opracowywanie rekomendacji, a tak e a mo e przede wszystkim wykrycie naukowo zweryfikowanych zale ności między systematycznie stosowanym PR a skutecznością i efektywnością działań. W Polsce od kilku lat prowadzone są badania nad tą sferą działalności [por. np. prace: Augustyn, 2008; Giedrojć, 2004; Tworzydło, Soliński (red.), 2005; Stanowicka-Traczyk, 2008; Święckowska, 2008; Glińska, 2008]. Poza tym urzędy marszałkowskie, powiatowe, gminne oraz urzędy miast realizują programy budowania wizerunku, nazywane czasami niezbyt słusznie strategiami komunikacji marketingowej, w ró norodnych celach, np. przełamania stereotypowego obrazu danego regionu (np. projekt pt. Śląskie. Pozytywna energia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego), promocji turystyki za granicą (np. projekt promocyjny Dolnego Śląska Das ist super. To je wyborne. Dolny Śląsk ), budowania po ądanego wizerunku (np. strategia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pt. Opolskie kwitnące, której zamierzeniem jest pokazanie województwa jako miejsca pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i ycia) oraz wielu innych 2. Działania, jakie podejmują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, ukierunkowane są na trzy podstawowe obszary: pracowników urzędów i podległych im jednostek, którzy swoimi działaniami codziennie realizują zadania z zakresu budowania relacji i wizerunku (public relations wewnętrzne), społeczność lokalną danego terytorium, która jest wartościowym rzecznikiem regionu (public relations regionalne) oraz otoczenie zewnętrzne, czyli szerokie spektrum ró nych grup, zbiorowości, organizacji będących partnerami w ró nych projektach czy po prostu odbiorcami komunikatów (public relations zewnętrzne). Jednostki samorządu terytorialnego działają w konkretnej przestrzeni publicznej, w której funkcjonuje wiele podmiotów, z którymi budują relacje pozwalające im skutecznie działać. To, co współcześnie daje się zaobserwować, miało ju miejsce w czasach staro ytnych. Relacje w sferze publicznej są przedmiotem rozwa ań od ponad 2000 lat, kiedy to Arystoteles zdefiniował przestrzeń publiczną. Agora miejsce spotkań greckich uczestników sfery publicznej stała się przedmiotem jego analiz. Od tamtego czasu filozofowie społeczni, a potem politolodzy opisywali i analizowali, czym jest przestrzeń publiczna. Wiek XX przyniósł pogłębioną, ale ciągle opartą na myśleniu Arystotelesa, refleksję nad sferą publiczną [zob. Bauman, 2006b]. Hannah Arendt, Jurgen Habermas i Zygmunt Bauman postrzegają sferę publiczną jako agorę, czyli jako przestrzeń komunikowania między obywatelami a decydentami, która dotyczy jedynie spraw wa nych dla obywateli i mieszkańców danej przestrzeni społecznej. Sfera publiczna to sfera omawiania, debatowania, deliberowania nad zagadnieniami społecznymi, politycznymi, zagadnieniami powszechnego zainteresowania i publicznej odpowiedzialności. Co prawda, jak pisze Bauman, na sferę agory, czyli 2 Więcej na ten temat na stronach: , h p://umwo.opole.pl/docs/opolskie_ pdf,

16 1. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną 15 na sferę społeczną, pod koniec XX wieku nastąpiła inwazja sprawami oikosu, czyli kwestii prywatnych, to jednak, co jest dla niej najwa niejsze, to komunikowanie fundamentalnych dla obywateli spraw społecznych. Zgromadzenie publiczne stało się dzisiaj miejscem ujawniania spraw prywatnych nie tylko osób pełniących wa ne społecznie funkcje, ale tak e prywatnych spraw jednostek, na przykład tych, które chcą przekazać swoje poglądy w sferze publicznej (taką przestrzenią są kolorowe czasopisma czy programy typu reality show obecne w masowej przestrzeni publicznej, ale tak e blogi osób publicznych). Stąd relacje między sferą gospodarczą a sferą władzy w przestrzeni publicznej to dzisiaj nie tylko relacje związane z rozwiązywaniem wa nych spraw publicznych, lecz tak e budowanie relacji na podstawie jednostkowych doświadczeń Nieodzowność refleksji filozoficznej w badaniach nad przestrzenią publiczną Pojęcie przestrzeni publicznej (sfery publicznej) na stałe zagościło w leksykonie podstawowych kategorii humanistyki. Jest ono wcią ywo dyskutowane i analizowane przez przedstawicieli ró nych dziedzin nauki. Wydaje się, e warto jeszcze raz przyjrzeć się tej kategorii od strony filozoficznej, a w szczególności z perspektywy rozwa ań ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych. Dociekania te nale y te poszerzyć o element historyczno-filozoficzny, poniewa trzeba uznać, e zakorzenienie się pewnych problemów w dziejach myśli nie tylko wzbogaca perspektywę badawczą, lecz tak e ujawnia często zapomniane (słusznie bąd niesłusznie) idee, które mogą stanowić warty uwagi przyczynek do obecnych dyskusji. Z tego względu nie sposób pominąć rozwa ań myślicieli greckich, a dzięki nim nie zauwa yć pewnych teoretycznych problemów stojących przed próbą zdefiniowania przestrzeni publicznej. Jurgen Habermas w ksią ce Strukturalne przeobra enia sfery publicznej pojmuje sferę publiczną jako rudymentarny obszar ycia społecznego umo liwiający ujawnianie opinii społecznych [Habermas, 2007]. Niczym nie skrępowana, wolna i mo liwie szeroka komunikacja jest warunkiem demokracji. Opinia publiczna zatem staje się siłą polityczną. Zdaniem tego badacza współcześnie mamy do czynienia z rozkładem sfery publicznej. Dzieje się tak dlatego, e zauwa alna jest postępująca manipulacja i dominacja elit, wzajemne przenikanie się sfery publicznej z prywatną oraz nacisk instytucji ekonomicznych, politycznych i medialnych na jednostkę. Współcześnie dają się wyró nić trzy typy organizacji sfery publicznej: ekspresyjny, elekcyjny i deliberatywny [Poleszczuk, 2009, s ]. Typ ekspresyjny opiera się na rytuałach uczestnictwa jest to wyjście ze sfery prywatnej do publicznej w formie wiecu, protestu, demonstracji, aby wyrazić swoją opinię jako sprzeciw, bunt czy po prostu jako zajęcie stanowiska. Typ elekcyjny sprowadza się do aktu głosowania, do wyborów zgodnych z naszymi przekonaniami, przy czym trzeba pamiętać, e de facto ma się tu do czynienia z wyborem ograniczonym do tego, co przedło one. Typ ten jest pozbawiony te owej dynamiki społecznej charakterystycznej dla modelu ekspresyjnego. Z kolei typ deliberatywny odwołuje się do dyskursu, który musi się opierać na równości i niemo liwości wykluczania dyskutantów oraz ma dotyczyć problemów istotnych dla wszystkich.

17 16 Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Dariusz Kubok W kontekście takiego pojmowania przestrzeni publicznej rodzą się pewne trudności o charakterze filozoficznym. Na kilka z nich warto zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest status wiedzy i powiązanie wiedzy z władzą. W tym celu warto wrócić do ródeł naszej kultury, tym bardziej e wielu myślicieli tam właśnie widzi zaczyn współczesnych problemów. Nale y do nich Emmanuel Lévinas, który wychodzi od faktu stwierdzenia kryzysu kultury europejskiej. Potrzebny zatem jest wnikliwy namysł nad przyczynami tego stanu rzeczy, a eby ta diagnoza się powiodła nale y sięgnąć do ródeł i przemyśleć na nowo zało enia kultury Zachodu. Krytykowana przez Lévinasa tradycja myśli europejskiej wią e się z rozwojem i istotą ontologii, której naczelnymi pojęciami są: to-samo, jedność, całość, uniwersalność, istota, wieczność i panowanie jako funkcja wiedzy. Ochrona to samości zawłaszcza to-co-inne, inność jako taką, wreszcie nieskończoność. Tak pojęta ontologia musi zostać zastąpiona metafizyką jako etyką, która kieruje się w stronę inności i ró nicy. Kultura immanencji musi zostać zastąpiona kulturą transcendencji. Dla Lévinasa władza jest więc funkcją wiedzy, a ta stanowi formę panowania i zawłaszczania. Gdyby przyznać rację Lévinasowi, trzeba by uznać, e przestrzeń publiczna równie jest zawłaszczona przez tych, którzy posiadają wiedzę lub co gorsza przez tych, którzy mają dostęp do informacji, a nawet nią manipulują. Powstaje jednak pytanie, czy mowa tu jest rzeczywiście o wiedzy i czy takie jej pojmowanie faktycznie wbudowane jest w ródła naszej kultury? Mo na mieć spore wątpliwości odnośnie do Lévinasowej diagnozy, głównie dlatego, e jest ona uwarunkowana polemiką z Heglem. Francuski myśliciel, polemizując z Heglem, nadal myśli jego kategoriami. Warto więc sięgnąć do ródeł naszej kultury, aby zobaczyć ów związek władzy i wiedzy. Wydaje się jednak zasadne, e oprócz literalnej analizy kwestii wolności i władzy w myśli greckiej konieczne jest równie sięgnięcie do samych początków dociekań filozoficznych, jako e tam tkwią zaczątki tej problematyki. Mimo swojej niejawnej obecności u zarania greckiej filozofii te zalą ki problematyki wolności i władzy owocują nie tylko w myśli greckiej, lecz tak e obecne są w dzisiejszych dyskusjach. Warto więc zwrócić na nie uwagę, gdy mogą być istotną inspiracją przy próbie namysłu nad problemem wolności i władzy. Pojęciem, które słu y najlepiej rozjaśnieniu kwestii władzy, okazuje się kategoria arché wraz z jej znaczeniem we wczesnej myśli greckiej. Mo na nawet powiedzieć więcej: problem władzy uwikłany w problem arché pokrywa się z początkiem samej filozofii, jako e początkiem filozofii jest filozofia początku (arché). Greckie słowo arché znaczy: początek, fundament, zasada, element, przyczyna, powód, suma, władza, państwo, kraj, urząd, stanowisko, oddział wojska, a tak e moce niebieskie lub moce piekielne [zob. Jurewicz, 2000; Stró ewski, 1994] 3. Na pierwszy rzut oka wydaje się, e zaiste potrzeba mocy niebieskich, aby w jakiejś mierze zjednoczyć te ró ne znaczenia słowa arché. 3 W. Stró ewski wyró nia pięć zasadniczych znaczeń tej kategorii, a niektóre z nich jeszcze bardziej uściśla. Mamy więc arché jako: 1) początek (w sensie przestrzennym 1.1, w sensie czasowym 1.2 oraz jako ródło 1.3); 2) zasada (w sensie podwaliny i podło a 2.1, jako to, co zasadnicze 2.2, jako reguła 2.3); 3) przyczyna; 4) władza (jako suwerenność i najwy sze stanowisko 4.1, w sensie oddziałów wojska, jak i potęgi oraz mocy 4.2); 5) państwo, kraj.

18 1. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną 17 Jest te inny, mniej zawodny sposób, a mianowicie odwołanie się do pierwszych myślicieli greckich. To oni bowiem od samego początku, a więc ju w ramach szkoły jońskiej, wiązali w jednym pojęciu arché znaczenia: początku, zasady, ródła i władzy. Początek filozofii to filozofia początku, a zarazem filozofia władzy. Wczesnogreckie poszukiwanie arché sprowadza się zatem do ujęcia zasady określającej to, co jest. Filozofia nie tylko jończyków, ale tak e pitagorejczyków, Platona i Arystotelesa stawia sobie za cel uzasadnienie bytu poprzez ustalenie najwy szej (lub najwy szych) zasady, która jest zarówno ródłem określoności, jak i władzy nad tym, co jest. Filozoficzne dociekanie tego, co rządzi wszystkim, mo e być dwojakie. Albo poszukuje się ródła (genezy) zastanego porządku, albo sam ten porządek traktuje się jako arché i wtedy docieka się jego istoty. W obu przypadkach kosmos jest postrzegany jako uporządkowana całość wskazująca na istnienie prawa, któremu wszystko podlega, w tym równie ludzkie ycie i zachowanie. Pytanie o arché jest przeto pytaniem o zasadę porządku i określoności, a zarazem o to, na czym ten porządek się zasadza, czyli o prawo rządzące wszystkim, a więc tak e o ródło tego prawa władzę. Problem władzy jest zatem ju u samych ródeł filozofii uwikłany w metafizyczne pytanie o naturę świata. Grecy akcentują wyra nie (przynajmniej od V wieku przed Chrystusem) wolność polityczną jako autonomię na zewnątrz i demokrację wewnątrz państwa. Dziwi jednak na pierwszy rzut oka skąpa liczba wypowiedzi dotyczących wolności w sensie filozoficznym. Dziwi nas tym bardziej, e od czasów nowo- ytnych problem wolności wydaje się być centralnym pojęciem w rozwa aniach filozoficznych. Skąd to milczenie Greków w sprawie wolności? Olof Gigon, który twierdzi, i nietrudno dojść przyczyn tego faktu, pisze: Obrazowo moglibyśmy powiedzieć, e dla staro ytnych człowiek ró nił się w istotny sposób od zwierząt właśnie nie tym, e rozporządzał nieredukowalną wolnością decyzji, gdy tymczasem zwierzę w swym działaniu jest «związane instynktem», lecz raczej tym, e mógł się porozumieć dzięki mowie i e zdobywał (przejawiające się w mowie) poznanie tego, co ogólne, tego, co wieczne, wreszcie poznanie Boga. Sfera woli podporządkowana jest sferze poznania, bo wola nieuchronnie zatrzymuje się przy tym, co partykularne, materialne i przemijające. Nieskończenie bardziej nara ona jest na działanie przypadłości zewnętrznych ni poznanie, sławione przez Arystotelesa za swą zdolność uchwycenia prawdy w ka dym miejscu kuli ziemskiej, w którym znajduje się człowiek [Gigon, 1996, s. 123]. Sfera woli zostaje podporządkowana sferze poznania, tego, co ogólne i wieczne, ale właśnie to poznanie ograniczone jest tym, co ogólne i wieczne. Nie ma wolności w poznaniu, skoro ma ono odnosić się do tego, co jest. Wola w istocie zatrzymuje się przy tym, co partykularne i przemijające, ale rozumowe poznanie te z konieczności musi się zatrzymać na tym, co jest jego właściwym przedmiotem. Według Greków prawdę nale y odkryć, a nie ją tworzyć lub współtworzyć. Tam, gdzie jest prawda, nie ma wolności. Najtrafniej w swojej lapidarności wyraził to myślący po grecku św. Augustyn w dziele Soliloquia: verum est id quod est [Św. Augustyn, II c. 5]. Filozofia wczesnogrecka, poszukując arché wszystkich rzeczy, musi odwoływać się do problemu władzy, czyli wyznaczania i pilnowania granic, którym wszystko podlega, wolność zaś jest jedynie mo liwa w owych granicach, bez względu na to, czy będą to granice polis, czy granice właściwego przedmiotu poznania.

19 18 Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Dariusz Kubok W nawiązaniu do wyró nionych wy ej trzech typów organizacji sfery publicznej i ich związków z typami wiedzy Jan Poleszczuk pisze: Model ekspresyjny i elekcyjny wią ą problematykę polityki uczestnictwa w sferze publicznej z wiedzą, ale powiązanie to przebiega na poziomie klasycznej problematyki epistemologicznej, która wią e wiedzę z indywidualnymi przekonaniami. To właśnie te przekonania («wiedza prywatna») motywują jednostki do działania: udziału w demonstracji i/lub udziału w wyborach. [...] W modelu deliberatywnym relacja między wiedzą a władzą, procesem poznawczym a decyzjami politycznymi w sferze publicznej radykalnie zmienia swój status. Niezale nie od tego, czy i w jakim zakresie spełnione są warunki instytucjonalne demokracji dyskursywnej, a więc kto i o czym oraz z jakim skutkiem debatuje procesy poznawcze (wiedza) odgrywają rolę konstytutywną w kształtowaniu polityki (władzy). I nie chodzi tu wyłącznie o procesy zachodzące w indywidualnym umyśle. Proces debaty publicznej ma charakter rytuału generującego wiedzę wspólną, podczas którego rozproszona (distributed) wiedza indywidualna staje się wiedzą ucieleśnioną (embodied) w funkcjonowaniu instytucji władzy i jej decyzjach [Poleszczuk, 2009, s ]. Warto zastanowić się nad powy szymi uwagami dotyczącymi związków sfery publicznej z wiedzą. Odnośnie do typów ekspresyjnego i elekcyjnego mo na stwierdzić, e w istocie ujawnia się tu podstawowy problem dotyczący statusu wiedzy, a w szczególności greckie rozró nienie wiedzy (episteme) i mniemania (przekonania, doxa). Problem statusu wiedzy jest dziś jednym z podstawowych problemów filozoficznych. Mniej więcej od drugiej połowy XX wieku dyskusja na ten temat o yła powtórnie, i to z jeszcze większą siłą. Biorąc pod uwagę epistemologiczne dyskusje dotyczące statusu wiedzy w kontekście ekspresyjnego i elekcyjnego modelu przestrzeni publicznej, mo na stwierdzić, e w istocie nie mamy tu do czynienia z wiedzą w sensie ścisłym, to znaczy z wiedzą pojętą jako wiedza nieodwołalna. Mo na tu tylko mówić o zespołach przekonań, które mogą być generowane w dowolny sposób. Indywidualne przekonania, co dowodził Habermas, zawłaszczane są przez ró ne agendy, a zatem sfera publiczna stanowi tu jakąś wypadkową mniej lub bardziej chybotliwych przekonań. Z kolei typ deliberatywny ma generować wiedzę wspólną, przy czym owo poznanie jako efekt poznawania (procesu) ujęty jest jako konsensus rzecz jasna przy spełnieniu odpowiednich warunków. W tym przypadku mo na mówić o procesie politycznym jako o procesie poznawczym, którego podmiotem jest wspólnota polityczna [Poleszczuk, 2009, s. 36]. Wszystkie zarzuty, jakie podnoszono w stosunku do konsensualizmu, w tym przypadku równie mogą znale ć zastosowanie. Mo na równie zapytać, czy mo liwy jest taki idealny model komunikacyjny, o jakim mówił Habermas, oraz czy taki typ sfery publicznej, pomijając potrzebny często konsensus, nie ma w sobie tendencji relatywistycznych. Wydaje się, e w świetle powy szych analiz mo na stwierdzić, i grecki model stanowi pewną alternatywę dla powy szych. Po pierwsze, zakłada on, jako niezbędną, refleksję nad statusem wiedzy i w przypadku ustalenia owego statusu oparcie na niej władzy. Jeśli nawet jest to zadanie, którego spełnić się nie da (a tego nie wiemy), to przynajmniej jednym ze składników budowania przestrzeni publicznej jest paideia, której głównym elementem powinno być uczenie krytycyzmu jako swoistego pancerza ochronnego przed manipulacją, ale tak e przed samym sobą. Ka dy lubi być zwolennikiem własnych poglądów,

20 1. Public relations jako funkcja zarządzania przestrzenią publiczną 19 ale krytycyzm uczy tak e autokrytycyzmu, który jest najlepszą terapią dla duszy. Krytycyzm (przede wszystkim odnoszący się do statusu wiedzy i przekonań), w tym autokrytycyzm, mo e być sposobem na wzajemne przenikanie się sfery prywatnej i publicznej. Werner Jaeger słusznie zauwa a: Musimy dokonać wyboru pomiędzy filozofią gwałtu a filozofią wychowania. Miejsce to nadaje się szczególniej do tego, aby na jego przykładzie wyjaśnić, co Platon rozumie przez pojęcie paidei. Nie oznacza ono ju tylko pewnego etapu w rozwoju człowieka, na którym kształci się jego intelektualne uzdolnienia; u Platona nabiera ono znaczenia pełni doskonałości ludzkiej, na miarę mo liwości zawartych w samej naturze. Filozofia władzy jest nauką stosowania gwałtu (...). Natomiast filozofia wychowania stawia przed człowiekiem inny cel, który Grecy określali słowem kalokagathia. Charakter owej kalokagatii precyzuje Platon, przeciwstawiając ją niesprawiedliwości i niegodziwości, a więc nadając jej wybitnie etyczne zabarwienie [Jaeger, 2001, s. 694]. Powstaje jeszcze pytanie, czy ten klasyczny w swoim rodowodzie projekt jednostki-obywatela dą ącego do moralnego dobra w przestrzeni publicznej da się utrzymać w dzisiejszym świecie. Pytanie to jest o tyle istotne, e współcześnie dość silny jest nurt deklarujący rozejście się tego, co prywatne i tego, co publiczne, przy jednoczesnym kwestionowaniu uznania powszechnej natury ludzkiej. Richard Rorty pisze: Usiłowanie scalenia tego, co publiczne i tego, co prywatne kryje się zarówno za Platońską próbą odpowiedzi na pytanie «Dlaczego w naszym interesie le y bycie sprawiedliwym?», jak i za tezą Chrześcijaństwa, i poprzez słu bę bli nim osiągnąć mo na pełną samorealizację. Tego rodzaju metafizyczne bąd teologiczne usiłowania połączenia dą enia do doskonałości z poczuciem wspólnoty wymagają od nas uznania powszechnej natury ludzkiej [Rorty, 1996, s. 11]. Rorty ogłasza tym samym nastanie postmetafizycznej kultury, podobnie jak kiedyś czynił to Auguste Comte wychodzący z innych teoretycznych i ideologicznych przesłanek. Po Georgu Wilhelmie Friedrichu Heglu historycyzm znosi metafizykę i teologię, zastępując ideę niezmiennej istoty ludzkiej postaciami uspołecznienia. Sam Rorty, stwierdziwszy rozejście się sfery prywatnej i publicznej, równie w sensie przedmiotu namysłu (filozofowie tego, co prywatne, to: Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger, Nabokov, natomiast myślicielami tego, co publiczne, byli: Marks, Mill, Dewey, Habermas, Rawls), próbuje zaprzestania poszukiwania teorii jednoczącej te dwie sfery i, uznając ich zasadność, głosi ich wzajemną niewspółmierność [Rorty, 1996, s. 13]. Ta niewspółmierność nie mo e być jednak rozumiana jako wzajemne przeciwstawienie ich sobie, bo ono zakładałoby zniesioną uprzednio szerszą perspektywę metafizyczną. Projekt Rorty ego zakłada takie budowanie etyki, czy te raczej solidarności międzyludzkiej, która obywa się bez metafizyki. Odpowiedzią na to jest postać liberalnej ironistki działającej jeśli mo na tak powiedzieć w świecie wolności bez prawd ogólnych. Definicję terminu «liberalny» zapo yczamy od Judith Shklar, która powiada, e liberałowie to ludzie, dla których okrucieństwo jest najgorszą rzeczą, jakiej się dopuszczamy. Wyra enia «ironistka» u ywamy dla oznaczenia takiej osoby, która stawia czoło przygodności jego lub jej najbardziej zasadniczych przekonań i pragnień kogoś, kto jest na tyle historycystą i nominalistą, by porzucić pogląd, e owe zasadnicze przekonania i pragnienia mają odniesienie do czegoś istniejącego poza zasięgiem czasu i przypadku [Rorty, 1996, s. 13]. W odniesieniu do poglądów Rorty ego widać wyra nie ró nicę między analizowanym wy ej krytycyzmem a ironią. Krytycyzm oczywiście mo e się przejawiać

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Zarz dzanie marketingiem 2 Jan Kowalski 8. Bezpiecze stwo informatyczne 3 Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Wydawnictwo C.H.

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją na rynku globalnym

Zarządzanie informacją na rynku globalnym Zarządzanie informacją na rynku globalnym UCZELNIE TECHNICZNE Teoria i praktyka Zbigniew Malara Jerzy Rzęchowski C.H. Beck Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka Autorzy: UCZELNIE

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE A WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ewa Bogacz-Wojtanowska Kraków 2013 Recenzenci: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych PRACA DOKTORSKA mgr Adam Rogala-Lewicki Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie

Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Wiesław Kąkol Organizacje otoczenia biznesu a społeczeństwo obywatelskie Tworzenie, zarządzanie i finansowanie organizacji pozarządowych Redakcja techniczna Robert Cebula (MITEL) Projekt okładki Piotr

Bardziej szczegółowo

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej

Agata Urbanik. Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Agata Urbanik Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej Tekst: Agata Urbanik Korekta:

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo