Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa"

Transkrypt

1 Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Paweł Wittich Gliwice 2008

2 Spis treści Wstęp...3 Słowniczek...4 Cele...5 Poziomy komunikacji...11 Przekaz strategiczny...13 Przekaz taktyczny w zaleŝności od grup docelowych...14 Katalog korzyści wynikających z efektywnego systemu monitoringu wizyjnego...18

3 Wstęp Miejskie systemy monitoringu wizyjnego funkcjonują w przestrzeni publicznej. W świadomości społecznej działanie systemu jest kojarzone z instytucjami, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w mieście władzami samorządowymi, StraŜą Miejską i Policją. Tym samym sukcesy i niepowodzenia systemu CCTV kształtują zarówno jego wizerunek i wizerunek ww. instytucji. Mimo, Ŝe systemy monitoringu wizyjnego są obecne w polskich miastach od 30 lat, zasady ich działania, moŝliwości i ograniczenia są słabo znane zarówno przedstawicielom samorządu, słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dziennikarzom, jak i przeciętnemu mieszkańcowi dowolnego polskiego miasta. Po pierwsze skutkuje to zbyt optymistycznym podejściem do prewencyjnego efektu kamer - powszechne jest przekonanie, Ŝe zbudowanie systemu monitoringu wyeliminuje przestępczość tam gdzie pojawią się kamery. Po drugie, jeŝeli dochodzi do dramatycznego zdarzenia np. pobicia pod obiektywem kamery, opinia publiczna jest zaszokowana brakiem skuteczności cudownego narzędzia, którym miał być monitoring. Tym samym konieczne jest informowanie i budowanie świadomości nt. systemów CCTV. Sukces opiera się na systematycznym i konsekwentnym informowaniu, w oparciu o przyjęte ramy i zasad, stąd konieczność stworzenia strategii prowadzenia polityki public relations. Pierwsza faza opracowania koncepcji, daje czas, który naleŝy wykorzystać na budowanie pozytywnego wizerunku systemu CCTV i instytucji odpowiedzialnej za projekt. Większość mieszkańców miast w Polsce pozytywnie odnosi się do miejskich systemów CCTV. Działania inwestora są więc zbieŝne z oczekiwaniami mieszkańców, co w naturalny sposób tworzy dobrą atmosferę dla projektu. Mimo korzystnych warunków, konieczne jest prowadzenie aktywnej polityki public realations, Ŝeby zapewnić realne zainteresowanie mieszkańców projektem. Partycypacja róŝnych grup społecznych pozwala uwzględnić głosy waŝne dla opracowania koncepcji systemu, przekonać osoby o negatywnym nastawieniu i daje moŝliwość wpływania współdecydowania mieszkańców, przedsiębiorców o mieście, co jest waŝne w kontekście współpracy ze StraŜą Miejską i Policją oraz aktywności społecznej. Realizacja strategii komunikacji sprzyja budowaniu pozytywnego nastawienia i zaangaŝowania do projektu wśród pracowników róŝnych instytucji zaangaŝowanych w sukces przedsięwzięcia. Skuteczny PR uruchamia zasoby ludzkie i finansowe. 3

4 Słowniczek Miejski system monitoringu wizyjnego, system CCTV, telewizja przemysłowa definicja ogólna system złoŝony z kamer rozmieszczonych na terenie miasta, z których obrazy przesyłane są w zamkniętej sieci do Centrum Nadzoru wyposaŝonego w stanowiska do prowadzenia obserwacji. Obrazy przekazywane przez kamery są rejestrowane. Centrum Nadzoru (CN) miejsce gdzie przesyłany jest obraz z kamer, umieszczone są monitory systemów CCTV i gdzie operatorzy prowadzą obserwację. Kierownik osoba, która wydaje polecenia operatorom lub osobom pełniącym funkcje operatorów. Działania kierownika koncentrują się na zarządzaniu personelem, nadzorowaniu realizacji zadań, przestrzeganiu procedur i rozwiązywaniu bieŝących problemów występujących podczas zmiany. Manager osoba odpowiedzialna za poprawne i skuteczne wykorzystanie wszystkich elementów systemu monitoringu wizyjnego. Zakres działania managera obejmuje określanie strategii działania systemu, strategii informowania i komunikacji społecznej, kontaktach z uŝytkownikami i beneficjentami, nadzorowanie usług realizowanych przez podwykonawców na rzecz systemu, nadzorowanie personelu, ocenę działania systemu i personelu. Manager moŝe pełnić funkcje kierownika. Operator osoba, która za pomocą kamery prowadzi obserwację, rejestruje nagrania video, wykrywa niebezpieczne sytuacje i przekazuje informacje straŝnikom miejskim lub policjantom w przypadku zagroŝenia. UŜytkownicy instytucje i osoby, które wykorzystują informacje dostarczane przez system monitoringu wizyjnego do prowadzenia interwencji i własnych zadań, m.in. Policja i StraŜ Miejska. Beneficjenci mieszkańcy miasta, turyści, instytucje, urzędy, firmy, które znajdują się w obszarze nadzorowanym przez kamery lub wchodzą w ten obszar. Beneficjenci korzystają z ochrony, jaką zapewnia system CCTV. 4

5 Cele PoniŜej zaprezentowano cele strategii public relations: 1. Prezentacja podstawowych informacji o projekcie i jego celach. 2. Prezentacja podstawowych załoŝeń przyjętych dla miejskiego systemu CCTV. 3. Wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania projektem mediów. 4. Budowanie pozytywnego wizerunku miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 5. Edukacja decydentów i przedstawicieli instytucji zaangaŝowanych w tworzenie systemy systemów monitoringu wizyjnego. 6. Partycypacja społeczna. 1. Prezentacja podstawowych informacji o projekcie i jego celach. daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, elementy projektu Strategia rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa, Harmonogram i przydział zadań, Koncepcja technicznoorganizacyjna, Strategia public relations dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, Instrukcja informowania odbiorców, portal internetowy, z naciskiem na Strategię rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa, poniewaŝ zawiera podstawowe załoŝenia i kolejne dokumenty są wtórne w stosunku do Strategii. harmonogram realizacji projektu, priorytety: modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie I obwodnicy, nowe Centrum Nadzoru, wskazanie StraŜy Miejskiej jako podmiotu, który przejął pełną odpowiedzialność za miejski system monitoringu wizyjnego w Krakowie, wskazanie osób odpowiedzialnych za projekt i uprawnionych do udzielania informacji. wskazanie Akademii Monitoringu Wizyjnego (Specialised Projects Polska sp. z o.o.), jako podmiotu, który opracowuje realizującego projekt, oczekiwane efekty projektu, harmonogram kolejnych etapów realizacji projektu. 5

6 2. Prezentacja podstawowych załoŝeń przyjętych dla miejskiego systemu CCTV. miejski system monitoringu wizyjnego miasta Krakowa to systemem pro-aktywny, co oznacza, Ŝe jest wyposaŝony w moŝliwości wyprzedzania sytuacji niebezpiecznych i reakcji zanim dojdzie do zdarzenia lub w momencie gdy jest popełniane - na gorącym uczynku, wyprzedzające, pro-aktywne reagowanie opiera się na ścisłej współpracy personelu Centrum Nadzoru oraz StraŜy Miejskiej i Policji, operator CCTV wykrywa niebezpieczne sytuacje na podstawie znajomości mowy ciała sprawców przygotowujących się do popełnienia czynu zabronionego, analizy odstępstw od normalnego toku zdarzeń; przyjęte metody selekcji, wdroŝenie i wyszkolenie pozwala mu przewidywać zdarzenia na podstawie zachowania i stworzyć przewagę czasową nad sprawcami, potrzebną na przemieszczenie patrolu w miejsce zdarzenia, systemy i procedury komunikacji pozwalają operatorowi na błyskawiczne przesłanie informacji do oficera StraŜy Miejskiej lub Policji, który przydziela interwencję do najbliŝszego patrolu, StraŜ Miejska i Policja zapewnia odpowiednią ilość patroli w obszarze nadzorowanym, co pozwala na ujęcie sprawców zdarzenia w ciągu kilku minut od momentu wykrycia przez operatora, system nie pozwala na eskalację zdarzenia i utrzymuje zagroŝenia na poziomie utrzymania porządku mniej środków zaangaŝowanych w interwencję, system pro-aktywny reaguje na szeroką gamę zagroŝeń przestępstw, kradzieŝy, i sytuacji, które same w sobie nie są zagroŝone karą, ale mogą sprzyjać powstawaniu przestępstw lub wykroczeń, np. niedziałające oświetlenie uliczne, operatorzy CCTV pełnią kluczową rolę w miejskim systemie monitoringu wizyjnego; jakość pracy operatorów zaleŝy od wrodzonych predyspozycji, wyszkolenia, warunków pracy, motywacji i wynagradzania, co wymaga skutecznego zarządzania ze strony managera systemu. manager Centrum Nadzoru dba o wysoką efektywność systemu i zarządza wszystkimi elementami personelem, procedurami, sprzętem, powstanie nowe Centrum Nadzoru; CN zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii zapewnia środowisko i stanowiska dla personelu optymalne dla efektywnej pracy i prowadzenia długotrwałej obserwacji; 6

7 3. Wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania projektem mediów. Realizacja strategii public relations powinna przebiegać za pośrednictwem mediów, poniewaŝ docierają one do wszystkich grup docelowych będących w obrębie zainteresowania inwestora i operatora miejskiego systemu CCTV StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa. Za sprzyjające okoliczności naleŝy uznać duŝą liczbę mediów lokalnych i ogólnopolskich usytuowanych w Krakowie oraz duŝe zainteresowanie miastem ze strony dziennikarzy i opiniotwórczych mediów, co generuje duŝą ilość informacji o Krakowie, docierających do róŝnych odbiorców na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wzbudzenie zainteresowania mediów ma za zadanie dostarczenie podstawowych informacji o projekcie oraz faktyczne rozpoczęcie realizacji strategii public relations systemu. Celem StraŜy Miejskiej powinno być podjęcie aktywnej i świadomej postawy w kreowaniu wizerunku systemu i komunikacji z mediami. Zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i następnych, z uwagi na specyfikę pracy systemu StraŜ Miejska jako podmiot zarządzający (najlepiej poinformowany) będzie decydowała o ilości informacji dostarczanych do mediów. Zalecane jest, aby juŝ w fazie koncepcyjnej przyzwyczajać dziennikarzy aktywnej postawy StaŜy. NaleŜy wdroŝyć reguły, w oparciu o które będzie przebiegać komunikacja z mediami, które będą stosowane w kolejnych fazach projektu, m.in.: - zasada 1 twarzy upowaŝnienie do 1-2 osób do wypowiadania się na tematy monitoringu wizyjnego, które będą kojarzone z miejskim systemem monitoringu wizyjnego, - stosowanie tych samych określeń (nomenklatury) przez osoby upowaŝnione do opisu miejskiego systemu CCTV, - dobra znajomość i stosowanie zbioru podstawowych zasad opisujących system przez osoby upowaŝnione. NaleŜy utrzymać zainteresowanie mediów szczególnie pod koniec fazy koncepcyjnej na potrzeby prezentacji wszystkich opracowań oraz konsultacji, jakim zostaną poddane opracowania. 7

8 4. Budowanie pozytywnego wizerunku miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. wskazanie korzyści wynikających z przyjęcia pro-aktywnej filozofii systemu monitoringu wizyjnego wskazanie nowych moŝliwości powstającego systemu CCTV, wskazanie róŝnic między nowym i istniejącym systemem, wskazanie korzyści z perspektywy mieszkańca, wskazanie, Ŝe nowy system opracowywany jest w oparciu o najlepsze światowe standardy i dobre praktyki, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie praw i wolności mieszkańców i gości Krakowa, wskazanie wykorzystania dotychczasowych doświadczeń istniejącego systemu CCTV współpraca z Komendą Miejską Policji w Krakowie, wskazanie umocowania systemu w strategiach i programach realizowanych przez miasto: Strategia rozwoju Krakowa cel strategiczny Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu ; cel operacyjny Poprawienie poczucia bezpieczeństwa publicznego ; Program Bezpieczny Kraków, pokazanie, Ŝe po wdroŝeniu systemu, Kraków będzie dysponował jednym z najlepszych systemów CCTV w Polsce i na świecie. 8

9 5. Edukacja decydentów i przedstawicieli instytucji zaangaŝowanych w tworzenie systemy systemów monitoringu wizyjnego. Miejski system monitoringu wizyjnego jest złoŝony przedsięwzięciem wymagającym w fazie koncepcyjnej uzyskania informacji i współpracy wielu instytucji miasta. Przedstawiciele instytucji miejskich prezentują róŝne poglądy, poziom wiedzy i stosunek do projektu. Tym samym konieczne jest realizowanie polityki public relations w celu stworzenia i utrzymania przychylności dla osób i działań realizujących projekt. 9

10 6. Partycypacja społeczna. Strategia rozwoju Krakowa bazuje się na pojęciu miasta obywatelskiego, gdzie mieszkańcy miasta aktywnie partycypują w jego rozwoju i funkcjonowaniu. W pojęciu partycypacji społecznej zawiera się rzetelne informowanie o zamierzeniach i kierunkach działań podejmowanych przez wadze miasta, aby umoŝliwić mieszkańcom współdecydowanie. Tym samym, dla zapewnienia partycypacji społecznej wskazane jest prowadzenie przez StraŜ Miejską polityki public relations dot. opracowywania strategii systemu i przyjmowanie głosów mieszkańców. 10

11 Poziomy komunikacji Analiza potrzeb w zakresie polityki public relations miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w fazie opracowania strategii pokazuje, Ŝe moŝna wyróŝnić trzy poziomy komunikacji: 1. Lokalny obejmujący obszar miasta Kraków i miast przyległych, które naleŝy traktować jako jeden organizm metropolitalny. Poziom lokalny obejmuje mieszkańców miasta oraz osoby, które z uwagi na pracę spędzają wiele godzin w Krakowie, przedstawicieli instytucji samorządowych i publicznych, stowarzyszenia, spółdzielnie, media lokalne. Jest to najwaŝniejszy poziom realizacji polityki public relations, poniewaŝ nowy system CCTV jest opracowywany z myślą o społeczności lokalnej i jej opinia będzie kształtować wizerunek systemu. 2. Ogólnopolski. Kraków jest jednym z najwaŝniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Z uwagi na waŝne miejsce w historii Polski, dziedzictwo kulturalne, bogaty program wydarzeń i specyficzny klimat miasta, który czyni go atrakcyjnym celem turystycznym dla osób z całej Polski. Kraków pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla kandydatów na studia. Z uwagi na intensywny rozwój gospodarczy i usytuowanie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, miasto przyciąga pracowników z innych obszarów Polski, którzy czasowo lub na stałe zamieszkują w Krakowie. Jednym z podstawowych czynników zachęcających do związania się z miastem jest bezpieczeństwo. Strategia rozwoju Krakowa zakłada intensyfikację wysiłków na rzecz przyciągnięcia większej liczby studentów, pracowników i nowych mieszkańców Krakowa, co powoduje, Ŝe naleŝy informować o projekcie, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w mieście i tym samym zwiększy atrakcyjność Krakowa. Na poziomie ogólnopolskim interesujące grupy docelowe to: media ogólnopolskie powszechne i branŝowe, w szczególności internetowe, opiniotwórcze grupy i osoby pracujące lub związane z Policją, straŝami miejskimi, szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 3. Międzynarodowy. Z uwagi na ww. czynniki, dogodne połoŝenie i połączenia komunikacyjne Kraków stał się jednym z najatrakcyjniejszych miast w Europie i na 11

12 świecie (w rankingu brytyjskiego dziennika The Guardian z połowy października 2008 Kraków jest II najatrakcyjniejszym miastem na świecie). Kraków przyciąga róŝne grupy turystów. Problemy generuje kategoria turystów tanich linii lotniczych. Celem władz miasta jest przyciągnięcie większej liczby zamoŝnych turystów, rozwój turystyki kongresowej, oraz zwiększenie ilości inwestycji zagranicznych. Na poziomie międzynarodowym grupą docelową są duŝe, opiniotwórcze media zagraniczne oraz zagraniczne media branŝowe. 12

13 Przekaz strategiczny Polityka public relations realizowana jest za pośrednictwem komunikatów i róŝnych form marketingowych jak banner, plakat, ogłoszenie prasowe itp. Przekaz strategiczny jest treścią, którą jest rozpowszechniania przez komunikaty. Przekaz strategiczny jest kierowany do wszystkich grupom docelowych określonych w strategii polityki public relations. Proponowana treść przekazu strategicznego: StraŜ Miejska Miasta Krakowa opracowuje strategię rozwoju systemu monitoringu wizyjnego, który obejmie całe miasto. W Krakowie powstanie najskuteczniejszy system monitoringu wizyjnego w Polsce. Będzie reagował na szeroką gamę zagroŝeń 24h na dobę, kaŝdego dnia. Nad bezpieczeństwem kaŝdej osoby, która pojawi się w obszarze nadzorowanym przez kamery będzie czuwał operator. StraŜ Miejska i Policja będą błyskawicznie interweniowały na kaŝde zagroŝenie, co pozwoli chwytać sprawców przed popełnieniem przestępstwa lub na gorącym uczynku. System będzie działał w sposób gwarantujący poszanowanie praw i wolności osobistych 13

14 Przekaz taktyczny w zaleŝności od grup docelowych Przekaz taktyczny kierowany jest dedykowany wybranym grupom docelowym. Pozwala precyzyjnie wypełniać potrzeby informacyjne grup róŝniących się wiekiem, statusem społecznym, podstawową aktywnością. Pozwala nadawcy lepiej dostosować treść w stosunku do przekazu strategicznego i połoŝyć nacisk na waŝne z jego punktu widzenia problemy. Przekaz taktyczny pozwala lepiej wybrać środki przekazu. PoniŜej zaprezentowano przekazy taktyczne dla opracowywanej strategii rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, ze względu na grupy docelowe: Mieszkańcy miasta system monitoringu wizyjnego będzie reagował na codzienne, uciąŝliwe zdarzenia jak wandalizm, agresja, konsekwencje spoŝywania alkoholu, śmiecenie. Operatorzy będą szczególnie interesować się grupami młodych ludzi????? Proponowane środki przekazu: lokalne media, w tym gazety, portale internetowe, telewizje regionalne i kablowe, radio, gazety parafialne i spółdzielcze, strona www. StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa. a. Dzieci i rodzice system monitoringu wizyjnego będzie dbał o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie pozostawionych bez opieki. Nowy system monitoringu zapewni bezpieczną zabawę i drogę do szkoły w miejscach, gdzie zostaną ustawione kamery. Sugerowane środki przekazu: media lokalne, w szczególności akcentujące problematykę bezpieczeństwa dzieci. b. Osoby starsze nowo opracowywany system monitoringu wizyjnego zapewni bezpieczne poruszanie się tam, gdzie zostaną zamontowane kamery, szczególnie po zmroku. Operatorzy natychmiast wezwą pomoc w przypadku zasłabnięcia lub utraty orientacji. Operatorzy będą dbali o przestrzeganie prawa do prywatności operator nie będzie mógł zajrzeć do mieszkania za pomocą kamery. Będą Pana / Panią obserwowali tylko wtedy, gdy znajdzie się Pan / Pani w niebezpieczeństwie. 14

15 Proponowane środki przekazu: telewizja regionalna w szczególności Kronika, prasa i rozgłośnie lokalne, program I i II polskiego radia, gazety parafialne i spółdzielcze. c. MłodzieŜ i studenci nowy system monitoringu wizyjnego zapewni bezpieczną naukę, studia i zabawę w Krakowie, operatorzy będą przestrzegać prawa do prywatności; będą obserwować Cię za pomocą kamery tylko wtedy, kiedy ty lub twoja koleŝanka albo twój kolega znajdą się w niebezpieczeństwie lub będziesz zachowywał się w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych. Sugerowane środki przekazu: media lokalne, rozgłośnie radiowe i internetowe portale młodzieŝowe i studenckie, gazety szkolne, gazety studenckie. 1. Goście / turyści z Polski w Krakowie jest opracowywany system monitoringu wizyjnego, który zapewni bezpieczeństwo kaŝdemu kto przyjeŝdŝa do miasta zapewni bezpieczny odpoczynek i zabawę. StraŜ Miejska za pomocą kamer będzie zwalczać kradzieŝe, chronić samochody turystów, zapobiegać napaściom, pomagać w przypadku zagubienia się lub konieczności udzielenia pomocy medycznej; szczególny nacisk połoŝony zostanie na bezpieczeństwo rodzin z dziećmi. Kamery zostaną umieszczone w najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscach. System będzie działał z poszanowaniem prawa do prywatności Proponowane środki przekazu media ogólnopolskie, w szczególności miejskie i prywatne portale o Krakowie, działania Wydziały Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. 2. Goście z zagranicy jw., dodatkowo: Kraków po Sydney wkrótce będzie nie tylko najatrakcyjniejszym miastem na świecie, ale równieŝ jednym z najbezpieczniejszych. Proponowane środki przekazu media ogólnoświatowe, media w krajach gdzie podejmowane są działania na rzecz promocji Krakowa, media w krajach skąd przylatuje najwięcej turystów, anglojęzyczne strony o mieście, pisma wydawane przez linie lotnicze łatające do/z Balic, działania Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. 15

16 3. Samorządowcy nowy system nadzoru tworzony jest w oparciu o doświadczenia systemu CCTV, który był uŝywany do tej pory przez Policję. Powstanie w oparciu o infrastrukturę miejską. Zwiększy atrakcyjność Krakowa wśród mieszkańców turystów, inwestorów. Zapewni bezpieczeństwo inwestycji i procesów rewitalizacyjnych. System jest opracowywany przez wyspecjalizowaną firmę, która dysponuje doświadczeniem i międzynarodowym know-how. Proponowane środki przekazu: media lokalne, media samorządowe, spotkania z przedstawicielami samorządu, PR z ust do ust. 4. Restauratorzy, właściciele pubów i dyskotek opracowanie nowego systemu monitoringu wizyjnego w przyszłości stworzyć system CCTV, który pomoŝe restauratorom, właścicielom dyskotek i pubów radzić sobie z niesfornie zachowującymi się osobami i sytuacjami zagraŝającymi bezpieczeństwu klientów. System pomoŝe chronić otoczenie lokali przed dewastacją. Opracowanie strategii rozwoju systemu monitoringu w przyszłości zwiększy jakość współpracy ze StraŜą Miejską i Policją. Proponowane środki przekazu: lokalne media, PR z ust do ust. 5. Kibice - Kraków opracowuje system monitoringu wizyjnego, który zapewni bezpieczeństwo podczas wydarzeń sportowych. Kibice i mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie podczas lokalnych rozgrywek i wydarzeń na poziomie międzynarodowym. Nowy system CCTV zostanie zbudowany przed Mistrzostwami Europy w Piłce NoŜnej EURO System będzie działał zgodnie z prawem i zdecydowanie reagował na zachowania zagraŝające bezpieczeństwu innych. Proponowane środki przekazu: lokalne media. 6. Przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy Kraków opracowuje strategię, która pozwoli do 2012 roku stworzyć skuteczny system monitoringu wizyjnego, który obejmie całe miasto. Zapewni bezpieczeństwo inwestycji oraz klientów Państwa firmy. Zwiększy porządek i bezpieczeństwo w mieście, przez co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Krakowa i przyciągnie nowych, zdolnych kandydatów do pracy. 16

17 Proponowane środki przekazu: media ogólnopolskie i międzynarodowe powszechne i ekonomiczne, strona internetowa urzędu miasta, PR z ust do ust w kontaktach z przedstawicielami businessu, działania wydziału promocji miasta. 17

18 Katalog korzyści wynikających z efektywnego systemu monitoringu wizyjnego 1. Wysoka liczba wykrywanych zdarzeń i skutecznych interwencji poprawa działania Policji i StraŜy Miejskiej. 2. Zero tolerancji dla drobnej przestępczości, najbardziej uciąŝliwej dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto i jednocześnie najtrudniejszej do zwalczania. 3. System pro-aktywny nie pozawala na eskalację zdarzeń przez co zapobiega lub ogranicza straty materialne, finansowe, moralne, uszczerbki na zdrowiu, zagroŝenie Ŝycia. 4. System zapobiega lub ogranicza bezpośrednie konsekwencje zdarzenia oraz konsekwencje długofalowe, jak czas i koszty rehabilitacji ofiary zdarzenia, czas i koszty prowadzenia dochodzenia lub śledztwa. 5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańcy wiedzą, Ŝe za kaŝdą kamerą znajduje się operator i mogą liczyć na pomoc w przypadku zagroŝenia. 6. Lepiej wykorzystane są ograniczone zasoby StraŜy Miejskiej i Policji. 7. Oddziaływanie prewencyjne jest realne, poniewaŝ system reaguje na zagroŝenia i potencjalni sprawcy mają świadomość skuteczności interwencji. 8. Pozyskiwanie wysokiej jakości materiału dowodowego, który ułatwia szybsze karanie sprawców przestępstw i wykroczeń 9. Zabezpieczenie inwestycji i procesów rewitalizacji realizowanych w mieście, szczególnie w obszarach zdegradowanych społecznie. 18

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Przemysław Pierzchała Paweł Wittich Gliwice 2008 Spis treści SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 1. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TEORETYCZNE 4 2. ZDEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

Konkurs pod Honorowym Patronatem: XII Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze StraŜą Miejską Oddział Nowa Huta w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla młodzieŝy ponadgimnazjalnej z Nowej Huty w Krakowie pt. Bezpieczni

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach na lata 2006-2011,, Koniczynka, kaŝde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu WIZJA PRZEDSZKOLA Jesteśmy przedszkolem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy

Interaktywna. w kontekście nowoczesnego odbiorcy Interaktywna edukacja ekologiczna w kontekście nowoczesnego odbiorcy Karolina Kulicka dyrektor Departament Edukacji Ekologicznej Misja Ministerstwa Środowiska Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZO PCZOŚCI CI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH OGÓLNE ZAŁOśENIA PROGRAMU RAZEM BEZPIECZNIEJ Administracja

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło...

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło... 18 lat minęło... 24 ustawy 31 rozporządzeń Etaty 1991 2009 132 20 Legitymacje i upowaŝnienia Odznaki 1991 2009 Umundurowanie Samochody Pierwsze środki łączności. Jednostki StraŜy Miejskiej: Komenda StraŜy

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!!

OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO!!!! OFERTA SZKOLEŃ DLA SEKTORA MEDYCZNEGO DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem. Nasza siła to zespół, który stanowią doświadczeni

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET.

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. - POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC PROGRAM BEZPIECZNEBARTOSZYCE - ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OSIEKU PROGRAM PROFILAKTYKI Opinia o programie profilaktyki Publicznego Przedszkola W Osieku. Program profilaktyki Publicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW

Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Kwestionariusz ankiety badania BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW Szanowni Państwo Policja jest specyficznym rodzajem organizacji, ponieważ odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2010-2012 styczeń 2010 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zadaniem każdej organizacji jest systematyzowanie działania jej pracowników w taki sposób, aby

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata PROJEKT Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tom 3 Wizja Chojnic w roku 2020 oraz Misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu Wizji Chojnice, październik 2012 Marek Dutkowski z zespołem

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych inwestycji miejskich w Gminie Miejskiej Kraków

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych inwestycji miejskich w Gminie Miejskiej Kraków Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych inwestycji miejskich w Gminie Miejskiej Kraków 1 Cel konsultacji społecznych Celem prowadzenia konsultacji

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTU Obszar: BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer ocenianego projektu: PROJEKT UWAGI MAKSYMALNA PUNKTÓW Adresaci/beneficjenci: pośredni, bezpośredni (czy grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Art. 8 EKPC 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić wizerunek firmy?

Jak poprawić wizerunek firmy? Jak poprawić wizerunek firmy? Public Relations Poradnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Część 1 Komunikacja w firmie Celem komunikowania się jest: Przekazanie istotnych z punktu widzenia nadawcy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE

PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA INFORMACJE O PROGRAMIE PROGRAM STRATEGICZNY PROMOCJI MIASTA KRAKOWA NA LATA 2016-2022 INFORMACJE O PROGRAMIE W PREZENTACJI Dlaczego i po co powstał Program Strategiczny Promocji (PSP)? W jaki sposób PSP pomaga realizować cele

Bardziej szczegółowo

Ogród Krasińskich Zasady korzystania z ogrodu. Spotkanie podsumowujące Warszawa, listopad 2013

Ogród Krasińskich Zasady korzystania z ogrodu. Spotkanie podsumowujące Warszawa, listopad 2013 Ogród Krasińskich Zasady korzystania z ogrodu Spotkanie podsumowujące Warszawa, listopad 2013 1. Powitanie Plan spotkania 18.00-20.00 2. Podsumowanie warsztatów konsultacyjnych 3. Podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach

Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Jak wybrać priorytety kampanii PR w mediach Po sformułowaniu celów/zadań kampanii public relations naleŝy ustalić ich hierarchię (priorytety). Większość organizacji jest w stanie wygenerować więcej materiałów

Bardziej szczegółowo

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Wstępna ankieta diagnozująca - nowa Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. Moje ogólne, subiektywne odczucie zadowolenia/niezadowolenia z życia w mojej gminie/mieście.

Bardziej szczegółowo

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r.

d) pierwszy etap konkursu polega na formalnej ocenie zgłoszeń i obejmuje: 1) otwarcie w siedzibie Spółki zgłoszeń w dniu 14 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU NA KANDYDATA NA CZŁONKA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PEŁNIĄCEGO FUNCJĘ PREZESA ZARZĄDU, VII KADENCJI W SPÓŁCE POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Bytom Szombierki ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Bytom Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program warsztatów dzień 2 Sesja

Bardziej szczegółowo

Place Zabaw Muszkieterów Kampania CRS Fundacji Muszkieterów Podstawowe informacje o akcji

Place Zabaw Muszkieterów Kampania CRS Fundacji Muszkieterów Podstawowe informacje o akcji Podstawowe informacje o akcji Akcja polega na budowaniu bezpiecznych placów zabaw dla dzieci w miastach, w których działają sklepy Intermarché i Bricomarché Kampanię Place Zabaw Muszkieterów realizuje

Bardziej szczegółowo

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017 Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych Warszawa, 2017 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Kampania promującej przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. CEL: pozyskanie ludzi przekazujących

Bardziej szczegółowo

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka 995 Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi dr Magdalena Daszkiewicz Instytut Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kryzysem jest każda sytuacja, która: może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy zagraża

Bardziej szczegółowo