Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa"

Transkrypt

1 Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Paweł Wittich Gliwice 2008

2 Spis treści Wstęp...3 Słowniczek...4 Cele...5 Poziomy komunikacji...11 Przekaz strategiczny...13 Przekaz taktyczny w zaleŝności od grup docelowych...14 Katalog korzyści wynikających z efektywnego systemu monitoringu wizyjnego...18

3 Wstęp Miejskie systemy monitoringu wizyjnego funkcjonują w przestrzeni publicznej. W świadomości społecznej działanie systemu jest kojarzone z instytucjami, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w mieście władzami samorządowymi, StraŜą Miejską i Policją. Tym samym sukcesy i niepowodzenia systemu CCTV kształtują zarówno jego wizerunek i wizerunek ww. instytucji. Mimo, Ŝe systemy monitoringu wizyjnego są obecne w polskich miastach od 30 lat, zasady ich działania, moŝliwości i ograniczenia są słabo znane zarówno przedstawicielom samorządu, słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dziennikarzom, jak i przeciętnemu mieszkańcowi dowolnego polskiego miasta. Po pierwsze skutkuje to zbyt optymistycznym podejściem do prewencyjnego efektu kamer - powszechne jest przekonanie, Ŝe zbudowanie systemu monitoringu wyeliminuje przestępczość tam gdzie pojawią się kamery. Po drugie, jeŝeli dochodzi do dramatycznego zdarzenia np. pobicia pod obiektywem kamery, opinia publiczna jest zaszokowana brakiem skuteczności cudownego narzędzia, którym miał być monitoring. Tym samym konieczne jest informowanie i budowanie świadomości nt. systemów CCTV. Sukces opiera się na systematycznym i konsekwentnym informowaniu, w oparciu o przyjęte ramy i zasad, stąd konieczność stworzenia strategii prowadzenia polityki public relations. Pierwsza faza opracowania koncepcji, daje czas, który naleŝy wykorzystać na budowanie pozytywnego wizerunku systemu CCTV i instytucji odpowiedzialnej za projekt. Większość mieszkańców miast w Polsce pozytywnie odnosi się do miejskich systemów CCTV. Działania inwestora są więc zbieŝne z oczekiwaniami mieszkańców, co w naturalny sposób tworzy dobrą atmosferę dla projektu. Mimo korzystnych warunków, konieczne jest prowadzenie aktywnej polityki public realations, Ŝeby zapewnić realne zainteresowanie mieszkańców projektem. Partycypacja róŝnych grup społecznych pozwala uwzględnić głosy waŝne dla opracowania koncepcji systemu, przekonać osoby o negatywnym nastawieniu i daje moŝliwość wpływania współdecydowania mieszkańców, przedsiębiorców o mieście, co jest waŝne w kontekście współpracy ze StraŜą Miejską i Policją oraz aktywności społecznej. Realizacja strategii komunikacji sprzyja budowaniu pozytywnego nastawienia i zaangaŝowania do projektu wśród pracowników róŝnych instytucji zaangaŝowanych w sukces przedsięwzięcia. Skuteczny PR uruchamia zasoby ludzkie i finansowe. 3

4 Słowniczek Miejski system monitoringu wizyjnego, system CCTV, telewizja przemysłowa definicja ogólna system złoŝony z kamer rozmieszczonych na terenie miasta, z których obrazy przesyłane są w zamkniętej sieci do Centrum Nadzoru wyposaŝonego w stanowiska do prowadzenia obserwacji. Obrazy przekazywane przez kamery są rejestrowane. Centrum Nadzoru (CN) miejsce gdzie przesyłany jest obraz z kamer, umieszczone są monitory systemów CCTV i gdzie operatorzy prowadzą obserwację. Kierownik osoba, która wydaje polecenia operatorom lub osobom pełniącym funkcje operatorów. Działania kierownika koncentrują się na zarządzaniu personelem, nadzorowaniu realizacji zadań, przestrzeganiu procedur i rozwiązywaniu bieŝących problemów występujących podczas zmiany. Manager osoba odpowiedzialna za poprawne i skuteczne wykorzystanie wszystkich elementów systemu monitoringu wizyjnego. Zakres działania managera obejmuje określanie strategii działania systemu, strategii informowania i komunikacji społecznej, kontaktach z uŝytkownikami i beneficjentami, nadzorowanie usług realizowanych przez podwykonawców na rzecz systemu, nadzorowanie personelu, ocenę działania systemu i personelu. Manager moŝe pełnić funkcje kierownika. Operator osoba, która za pomocą kamery prowadzi obserwację, rejestruje nagrania video, wykrywa niebezpieczne sytuacje i przekazuje informacje straŝnikom miejskim lub policjantom w przypadku zagroŝenia. UŜytkownicy instytucje i osoby, które wykorzystują informacje dostarczane przez system monitoringu wizyjnego do prowadzenia interwencji i własnych zadań, m.in. Policja i StraŜ Miejska. Beneficjenci mieszkańcy miasta, turyści, instytucje, urzędy, firmy, które znajdują się w obszarze nadzorowanym przez kamery lub wchodzą w ten obszar. Beneficjenci korzystają z ochrony, jaką zapewnia system CCTV. 4

5 Cele PoniŜej zaprezentowano cele strategii public relations: 1. Prezentacja podstawowych informacji o projekcie i jego celach. 2. Prezentacja podstawowych załoŝeń przyjętych dla miejskiego systemu CCTV. 3. Wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania projektem mediów. 4. Budowanie pozytywnego wizerunku miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 5. Edukacja decydentów i przedstawicieli instytucji zaangaŝowanych w tworzenie systemy systemów monitoringu wizyjnego. 6. Partycypacja społeczna. 1. Prezentacja podstawowych informacji o projekcie i jego celach. daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, elementy projektu Strategia rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa, Harmonogram i przydział zadań, Koncepcja technicznoorganizacyjna, Strategia public relations dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, Instrukcja informowania odbiorców, portal internetowy, z naciskiem na Strategię rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa, poniewaŝ zawiera podstawowe załoŝenia i kolejne dokumenty są wtórne w stosunku do Strategii. harmonogram realizacji projektu, priorytety: modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w obrębie I obwodnicy, nowe Centrum Nadzoru, wskazanie StraŜy Miejskiej jako podmiotu, który przejął pełną odpowiedzialność za miejski system monitoringu wizyjnego w Krakowie, wskazanie osób odpowiedzialnych za projekt i uprawnionych do udzielania informacji. wskazanie Akademii Monitoringu Wizyjnego (Specialised Projects Polska sp. z o.o.), jako podmiotu, który opracowuje realizującego projekt, oczekiwane efekty projektu, harmonogram kolejnych etapów realizacji projektu. 5

6 2. Prezentacja podstawowych załoŝeń przyjętych dla miejskiego systemu CCTV. miejski system monitoringu wizyjnego miasta Krakowa to systemem pro-aktywny, co oznacza, Ŝe jest wyposaŝony w moŝliwości wyprzedzania sytuacji niebezpiecznych i reakcji zanim dojdzie do zdarzenia lub w momencie gdy jest popełniane - na gorącym uczynku, wyprzedzające, pro-aktywne reagowanie opiera się na ścisłej współpracy personelu Centrum Nadzoru oraz StraŜy Miejskiej i Policji, operator CCTV wykrywa niebezpieczne sytuacje na podstawie znajomości mowy ciała sprawców przygotowujących się do popełnienia czynu zabronionego, analizy odstępstw od normalnego toku zdarzeń; przyjęte metody selekcji, wdroŝenie i wyszkolenie pozwala mu przewidywać zdarzenia na podstawie zachowania i stworzyć przewagę czasową nad sprawcami, potrzebną na przemieszczenie patrolu w miejsce zdarzenia, systemy i procedury komunikacji pozwalają operatorowi na błyskawiczne przesłanie informacji do oficera StraŜy Miejskiej lub Policji, który przydziela interwencję do najbliŝszego patrolu, StraŜ Miejska i Policja zapewnia odpowiednią ilość patroli w obszarze nadzorowanym, co pozwala na ujęcie sprawców zdarzenia w ciągu kilku minut od momentu wykrycia przez operatora, system nie pozwala na eskalację zdarzenia i utrzymuje zagroŝenia na poziomie utrzymania porządku mniej środków zaangaŝowanych w interwencję, system pro-aktywny reaguje na szeroką gamę zagroŝeń przestępstw, kradzieŝy, i sytuacji, które same w sobie nie są zagroŝone karą, ale mogą sprzyjać powstawaniu przestępstw lub wykroczeń, np. niedziałające oświetlenie uliczne, operatorzy CCTV pełnią kluczową rolę w miejskim systemie monitoringu wizyjnego; jakość pracy operatorów zaleŝy od wrodzonych predyspozycji, wyszkolenia, warunków pracy, motywacji i wynagradzania, co wymaga skutecznego zarządzania ze strony managera systemu. manager Centrum Nadzoru dba o wysoką efektywność systemu i zarządza wszystkimi elementami personelem, procedurami, sprzętem, powstanie nowe Centrum Nadzoru; CN zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii zapewnia środowisko i stanowiska dla personelu optymalne dla efektywnej pracy i prowadzenia długotrwałej obserwacji; 6

7 3. Wzbudzenie i podtrzymanie zainteresowania projektem mediów. Realizacja strategii public relations powinna przebiegać za pośrednictwem mediów, poniewaŝ docierają one do wszystkich grup docelowych będących w obrębie zainteresowania inwestora i operatora miejskiego systemu CCTV StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa. Za sprzyjające okoliczności naleŝy uznać duŝą liczbę mediów lokalnych i ogólnopolskich usytuowanych w Krakowie oraz duŝe zainteresowanie miastem ze strony dziennikarzy i opiniotwórczych mediów, co generuje duŝą ilość informacji o Krakowie, docierających do róŝnych odbiorców na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wzbudzenie zainteresowania mediów ma za zadanie dostarczenie podstawowych informacji o projekcie oraz faktyczne rozpoczęcie realizacji strategii public relations systemu. Celem StraŜy Miejskiej powinno być podjęcie aktywnej i świadomej postawy w kreowaniu wizerunku systemu i komunikacji z mediami. Zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i następnych, z uwagi na specyfikę pracy systemu StraŜ Miejska jako podmiot zarządzający (najlepiej poinformowany) będzie decydowała o ilości informacji dostarczanych do mediów. Zalecane jest, aby juŝ w fazie koncepcyjnej przyzwyczajać dziennikarzy aktywnej postawy StaŜy. NaleŜy wdroŝyć reguły, w oparciu o które będzie przebiegać komunikacja z mediami, które będą stosowane w kolejnych fazach projektu, m.in.: - zasada 1 twarzy upowaŝnienie do 1-2 osób do wypowiadania się na tematy monitoringu wizyjnego, które będą kojarzone z miejskim systemem monitoringu wizyjnego, - stosowanie tych samych określeń (nomenklatury) przez osoby upowaŝnione do opisu miejskiego systemu CCTV, - dobra znajomość i stosowanie zbioru podstawowych zasad opisujących system przez osoby upowaŝnione. NaleŜy utrzymać zainteresowanie mediów szczególnie pod koniec fazy koncepcyjnej na potrzeby prezentacji wszystkich opracowań oraz konsultacji, jakim zostaną poddane opracowania. 7

8 4. Budowanie pozytywnego wizerunku miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. wskazanie korzyści wynikających z przyjęcia pro-aktywnej filozofii systemu monitoringu wizyjnego wskazanie nowych moŝliwości powstającego systemu CCTV, wskazanie róŝnic między nowym i istniejącym systemem, wskazanie korzyści z perspektywy mieszkańca, wskazanie, Ŝe nowy system opracowywany jest w oparciu o najlepsze światowe standardy i dobre praktyki, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie praw i wolności mieszkańców i gości Krakowa, wskazanie wykorzystania dotychczasowych doświadczeń istniejącego systemu CCTV współpraca z Komendą Miejską Policji w Krakowie, wskazanie umocowania systemu w strategiach i programach realizowanych przez miasto: Strategia rozwoju Krakowa cel strategiczny Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu ; cel operacyjny Poprawienie poczucia bezpieczeństwa publicznego ; Program Bezpieczny Kraków, pokazanie, Ŝe po wdroŝeniu systemu, Kraków będzie dysponował jednym z najlepszych systemów CCTV w Polsce i na świecie. 8

9 5. Edukacja decydentów i przedstawicieli instytucji zaangaŝowanych w tworzenie systemy systemów monitoringu wizyjnego. Miejski system monitoringu wizyjnego jest złoŝony przedsięwzięciem wymagającym w fazie koncepcyjnej uzyskania informacji i współpracy wielu instytucji miasta. Przedstawiciele instytucji miejskich prezentują róŝne poglądy, poziom wiedzy i stosunek do projektu. Tym samym konieczne jest realizowanie polityki public relations w celu stworzenia i utrzymania przychylności dla osób i działań realizujących projekt. 9

10 6. Partycypacja społeczna. Strategia rozwoju Krakowa bazuje się na pojęciu miasta obywatelskiego, gdzie mieszkańcy miasta aktywnie partycypują w jego rozwoju i funkcjonowaniu. W pojęciu partycypacji społecznej zawiera się rzetelne informowanie o zamierzeniach i kierunkach działań podejmowanych przez wadze miasta, aby umoŝliwić mieszkańcom współdecydowanie. Tym samym, dla zapewnienia partycypacji społecznej wskazane jest prowadzenie przez StraŜ Miejską polityki public relations dot. opracowywania strategii systemu i przyjmowanie głosów mieszkańców. 10

11 Poziomy komunikacji Analiza potrzeb w zakresie polityki public relations miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w fazie opracowania strategii pokazuje, Ŝe moŝna wyróŝnić trzy poziomy komunikacji: 1. Lokalny obejmujący obszar miasta Kraków i miast przyległych, które naleŝy traktować jako jeden organizm metropolitalny. Poziom lokalny obejmuje mieszkańców miasta oraz osoby, które z uwagi na pracę spędzają wiele godzin w Krakowie, przedstawicieli instytucji samorządowych i publicznych, stowarzyszenia, spółdzielnie, media lokalne. Jest to najwaŝniejszy poziom realizacji polityki public relations, poniewaŝ nowy system CCTV jest opracowywany z myślą o społeczności lokalnej i jej opinia będzie kształtować wizerunek systemu. 2. Ogólnopolski. Kraków jest jednym z najwaŝniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Z uwagi na waŝne miejsce w historii Polski, dziedzictwo kulturalne, bogaty program wydarzeń i specyficzny klimat miasta, który czyni go atrakcyjnym celem turystycznym dla osób z całej Polski. Kraków pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla kandydatów na studia. Z uwagi na intensywny rozwój gospodarczy i usytuowanie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, miasto przyciąga pracowników z innych obszarów Polski, którzy czasowo lub na stałe zamieszkują w Krakowie. Jednym z podstawowych czynników zachęcających do związania się z miastem jest bezpieczeństwo. Strategia rozwoju Krakowa zakłada intensyfikację wysiłków na rzecz przyciągnięcia większej liczby studentów, pracowników i nowych mieszkańców Krakowa, co powoduje, Ŝe naleŝy informować o projekcie, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w mieście i tym samym zwiększy atrakcyjność Krakowa. Na poziomie ogólnopolskim interesujące grupy docelowe to: media ogólnopolskie powszechne i branŝowe, w szczególności internetowe, opiniotwórcze grupy i osoby pracujące lub związane z Policją, straŝami miejskimi, szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 3. Międzynarodowy. Z uwagi na ww. czynniki, dogodne połoŝenie i połączenia komunikacyjne Kraków stał się jednym z najatrakcyjniejszych miast w Europie i na 11

12 świecie (w rankingu brytyjskiego dziennika The Guardian z połowy października 2008 Kraków jest II najatrakcyjniejszym miastem na świecie). Kraków przyciąga róŝne grupy turystów. Problemy generuje kategoria turystów tanich linii lotniczych. Celem władz miasta jest przyciągnięcie większej liczby zamoŝnych turystów, rozwój turystyki kongresowej, oraz zwiększenie ilości inwestycji zagranicznych. Na poziomie międzynarodowym grupą docelową są duŝe, opiniotwórcze media zagraniczne oraz zagraniczne media branŝowe. 12

13 Przekaz strategiczny Polityka public relations realizowana jest za pośrednictwem komunikatów i róŝnych form marketingowych jak banner, plakat, ogłoszenie prasowe itp. Przekaz strategiczny jest treścią, którą jest rozpowszechniania przez komunikaty. Przekaz strategiczny jest kierowany do wszystkich grupom docelowych określonych w strategii polityki public relations. Proponowana treść przekazu strategicznego: StraŜ Miejska Miasta Krakowa opracowuje strategię rozwoju systemu monitoringu wizyjnego, który obejmie całe miasto. W Krakowie powstanie najskuteczniejszy system monitoringu wizyjnego w Polsce. Będzie reagował na szeroką gamę zagroŝeń 24h na dobę, kaŝdego dnia. Nad bezpieczeństwem kaŝdej osoby, która pojawi się w obszarze nadzorowanym przez kamery będzie czuwał operator. StraŜ Miejska i Policja będą błyskawicznie interweniowały na kaŝde zagroŝenie, co pozwoli chwytać sprawców przed popełnieniem przestępstwa lub na gorącym uczynku. System będzie działał w sposób gwarantujący poszanowanie praw i wolności osobistych 13

14 Przekaz taktyczny w zaleŝności od grup docelowych Przekaz taktyczny kierowany jest dedykowany wybranym grupom docelowym. Pozwala precyzyjnie wypełniać potrzeby informacyjne grup róŝniących się wiekiem, statusem społecznym, podstawową aktywnością. Pozwala nadawcy lepiej dostosować treść w stosunku do przekazu strategicznego i połoŝyć nacisk na waŝne z jego punktu widzenia problemy. Przekaz taktyczny pozwala lepiej wybrać środki przekazu. PoniŜej zaprezentowano przekazy taktyczne dla opracowywanej strategii rozwoju miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, ze względu na grupy docelowe: Mieszkańcy miasta system monitoringu wizyjnego będzie reagował na codzienne, uciąŝliwe zdarzenia jak wandalizm, agresja, konsekwencje spoŝywania alkoholu, śmiecenie. Operatorzy będą szczególnie interesować się grupami młodych ludzi????? Proponowane środki przekazu: lokalne media, w tym gazety, portale internetowe, telewizje regionalne i kablowe, radio, gazety parafialne i spółdzielcze, strona www. StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa. a. Dzieci i rodzice system monitoringu wizyjnego będzie dbał o bezpieczeństwo dzieci, szczególnie pozostawionych bez opieki. Nowy system monitoringu zapewni bezpieczną zabawę i drogę do szkoły w miejscach, gdzie zostaną ustawione kamery. Sugerowane środki przekazu: media lokalne, w szczególności akcentujące problematykę bezpieczeństwa dzieci. b. Osoby starsze nowo opracowywany system monitoringu wizyjnego zapewni bezpieczne poruszanie się tam, gdzie zostaną zamontowane kamery, szczególnie po zmroku. Operatorzy natychmiast wezwą pomoc w przypadku zasłabnięcia lub utraty orientacji. Operatorzy będą dbali o przestrzeganie prawa do prywatności operator nie będzie mógł zajrzeć do mieszkania za pomocą kamery. Będą Pana / Panią obserwowali tylko wtedy, gdy znajdzie się Pan / Pani w niebezpieczeństwie. 14

15 Proponowane środki przekazu: telewizja regionalna w szczególności Kronika, prasa i rozgłośnie lokalne, program I i II polskiego radia, gazety parafialne i spółdzielcze. c. MłodzieŜ i studenci nowy system monitoringu wizyjnego zapewni bezpieczną naukę, studia i zabawę w Krakowie, operatorzy będą przestrzegać prawa do prywatności; będą obserwować Cię za pomocą kamery tylko wtedy, kiedy ty lub twoja koleŝanka albo twój kolega znajdą się w niebezpieczeństwie lub będziesz zachowywał się w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych. Sugerowane środki przekazu: media lokalne, rozgłośnie radiowe i internetowe portale młodzieŝowe i studenckie, gazety szkolne, gazety studenckie. 1. Goście / turyści z Polski w Krakowie jest opracowywany system monitoringu wizyjnego, który zapewni bezpieczeństwo kaŝdemu kto przyjeŝdŝa do miasta zapewni bezpieczny odpoczynek i zabawę. StraŜ Miejska za pomocą kamer będzie zwalczać kradzieŝe, chronić samochody turystów, zapobiegać napaściom, pomagać w przypadku zagubienia się lub konieczności udzielenia pomocy medycznej; szczególny nacisk połoŝony zostanie na bezpieczeństwo rodzin z dziećmi. Kamery zostaną umieszczone w najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscach. System będzie działał z poszanowaniem prawa do prywatności Proponowane środki przekazu media ogólnopolskie, w szczególności miejskie i prywatne portale o Krakowie, działania Wydziały Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. 2. Goście z zagranicy jw., dodatkowo: Kraków po Sydney wkrótce będzie nie tylko najatrakcyjniejszym miastem na świecie, ale równieŝ jednym z najbezpieczniejszych. Proponowane środki przekazu media ogólnoświatowe, media w krajach gdzie podejmowane są działania na rzecz promocji Krakowa, media w krajach skąd przylatuje najwięcej turystów, anglojęzyczne strony o mieście, pisma wydawane przez linie lotnicze łatające do/z Balic, działania Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. 15

16 3. Samorządowcy nowy system nadzoru tworzony jest w oparciu o doświadczenia systemu CCTV, który był uŝywany do tej pory przez Policję. Powstanie w oparciu o infrastrukturę miejską. Zwiększy atrakcyjność Krakowa wśród mieszkańców turystów, inwestorów. Zapewni bezpieczeństwo inwestycji i procesów rewitalizacyjnych. System jest opracowywany przez wyspecjalizowaną firmę, która dysponuje doświadczeniem i międzynarodowym know-how. Proponowane środki przekazu: media lokalne, media samorządowe, spotkania z przedstawicielami samorządu, PR z ust do ust. 4. Restauratorzy, właściciele pubów i dyskotek opracowanie nowego systemu monitoringu wizyjnego w przyszłości stworzyć system CCTV, który pomoŝe restauratorom, właścicielom dyskotek i pubów radzić sobie z niesfornie zachowującymi się osobami i sytuacjami zagraŝającymi bezpieczeństwu klientów. System pomoŝe chronić otoczenie lokali przed dewastacją. Opracowanie strategii rozwoju systemu monitoringu w przyszłości zwiększy jakość współpracy ze StraŜą Miejską i Policją. Proponowane środki przekazu: lokalne media, PR z ust do ust. 5. Kibice - Kraków opracowuje system monitoringu wizyjnego, który zapewni bezpieczeństwo podczas wydarzeń sportowych. Kibice i mieszkańcy będą mogli czuć się bezpiecznie podczas lokalnych rozgrywek i wydarzeń na poziomie międzynarodowym. Nowy system CCTV zostanie zbudowany przed Mistrzostwami Europy w Piłce NoŜnej EURO System będzie działał zgodnie z prawem i zdecydowanie reagował na zachowania zagraŝające bezpieczeństwu innych. Proponowane środki przekazu: lokalne media. 6. Przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy Kraków opracowuje strategię, która pozwoli do 2012 roku stworzyć skuteczny system monitoringu wizyjnego, który obejmie całe miasto. Zapewni bezpieczeństwo inwestycji oraz klientów Państwa firmy. Zwiększy porządek i bezpieczeństwo w mieście, przez co zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Krakowa i przyciągnie nowych, zdolnych kandydatów do pracy. 16

17 Proponowane środki przekazu: media ogólnopolskie i międzynarodowe powszechne i ekonomiczne, strona internetowa urzędu miasta, PR z ust do ust w kontaktach z przedstawicielami businessu, działania wydziału promocji miasta. 17

18 Katalog korzyści wynikających z efektywnego systemu monitoringu wizyjnego 1. Wysoka liczba wykrywanych zdarzeń i skutecznych interwencji poprawa działania Policji i StraŜy Miejskiej. 2. Zero tolerancji dla drobnej przestępczości, najbardziej uciąŝliwej dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto i jednocześnie najtrudniejszej do zwalczania. 3. System pro-aktywny nie pozawala na eskalację zdarzeń przez co zapobiega lub ogranicza straty materialne, finansowe, moralne, uszczerbki na zdrowiu, zagroŝenie Ŝycia. 4. System zapobiega lub ogranicza bezpośrednie konsekwencje zdarzenia oraz konsekwencje długofalowe, jak czas i koszty rehabilitacji ofiary zdarzenia, czas i koszty prowadzenia dochodzenia lub śledztwa. 5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańcy wiedzą, Ŝe za kaŝdą kamerą znajduje się operator i mogą liczyć na pomoc w przypadku zagroŝenia. 6. Lepiej wykorzystane są ograniczone zasoby StraŜy Miejskiej i Policji. 7. Oddziaływanie prewencyjne jest realne, poniewaŝ system reaguje na zagroŝenia i potencjalni sprawcy mają świadomość skuteczności interwencji. 8. Pozyskiwanie wysokiej jakości materiału dowodowego, który ułatwia szybsze karanie sprawców przestępstw i wykroczeń 9. Zabezpieczenie inwestycji i procesów rewitalizacji realizowanych w mieście, szczególnie w obszarach zdegradowanych społecznie. 18

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 00-0 w latach 00-00 Warszawa, grudzień 00 Projekt finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo