1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT"

Transkrypt

1 KRÓTKO I WYBIÓRCZO O PUBLIC RELATIONS, czyli nieco wyjęty z kontekstu fragment wstępu do opracowania pewnej strategii I. Public Relations ujęcie teoretyczne Teoria Public Relations to dziedzina stosunkowo młoda - Sam Black podaje jako datę narodzin profesjonalnego Public Relations rok 1923, kiedy to opublikowana została pierwsza ksiąŝka o PR Krystalizowanie opinii publicznej autorstwa Edwarda L.Bernays a 1. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, które uznaje się za kolebkę, a takŝe lidera w zakresie Public Relations. Guru tej dziedziny - Fraser Seidel za okres upowszechnienia PR uznaje ostatnie 30 lat. Dostępnej w Polsce literatury na temat Public Relations jest bardzo mało, a istniejące pozycje traktują bardziej o praktyce, niŝ o teorii. Ale teŝ teoretyzowanie o Public Relations jest trudne, gdyŝ jest to zjawisko złoŝone, dotykające ogromnej ilości zagadnień i o szerokim obszarze działania, róŝnie definiowane i określane. 1. Definicje, cele, narzędzia Kluczowym dla poruszanych zagadnień terminem jest pojęcie Public Relations. Reszta wykorzystywanych w poniŝszym opracowaniu pojęć, to terminologia ogólnie znana i zyskująca jedynie nowe znaczenie poprzez umiejscowienie jej w obszarze Public Relations. Definicji Public Relations jest bardzo duŝo, a ponadto są one róŝnorodne pod względem obranego kryterium, poziomu szczegółowości, zakresu. Definicje stały się przedmiotem klasyfikacji, podziałów, porównań. Nie udało się jednak wskazać jednej, ogólnoprzyjętej (lub choć akceptowanej) definicji. 1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201

2 Instytucje zawodowe Public Relations, stowarzyszenia często opracowują swoje definicje PR. W 1978 r deklaracja meksykańska, sygnowana przez reprezentantów ponad 30 stowarzyszeń PR podała: Praktyczne działania w ramach public relations to dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej polegająca na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa róŝnych organizacji oraz wdrazaniu zaplanowanych programów działań, które będą słuŝyć zarówno danej organizacji, jak i interesowi ogółu. 2 Jeszcze inne definicje moŝna znaleźć w słownikach, na stronach internetowych, w artykułach prasowych. Webster New International Dictionary pod hasłem Public relations podaje wyjaśnienie: promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą lub instytucją a innymi osobami, szczególnymi grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowalnych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz reakcja danej grupy odbiorców. 3 Autorytety w branŝy Public Relations najczęściej formułują definicje proste i krótkie: Fraser P. Seidel : Public Relations, zdefiniowane w prosty sposób, to podejmowanie słusznych działań i komunikowanie o nich 4 Edward Bernays: Public relations to starania o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez informację, perswazję i dostosowanie 5 James Grunig: Public relations to element zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem 6 Istnieją takŝe definicje sformułowane przez polskich praktyków PR: 2 Cyt. za: Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.15 3 j.w. 4 Seidel, P.Fraser; Public Relations w praktyce; Warszawa Cyt. za: Rozwadowska Barbara; Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, str.39 6 j.w.

3 Piotr Czarnowski: Public relations to uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna i szybka, przyjazna i odpowiedzialna informacja 7 Barbara Rozwadowska: Public relations to funkcja zarządzania komunikacją między organizacją, a jej otoczeniem (zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym), która ma słuŝyć wypełnieniu misji organizacji. Cele Public Relations, podobnie jak definicja, są róŝnorako postrzegane. W duŝej mierze jest to wynikiem róŝnorodności obszarów w jakich działają osoby lub instytucje formułujące cele. Często cele są zawarte w definicji Public Relations. Sam Black do określenia celów PR uŝył formuły słów kluczy : Reputacja Odzew społeczny Wiarygodność Zaufanie Poszukiwanie wzajemnego zrozumienia Na temat słuszności takiego ujęcia moŝna dyskutować, jednak wydaje się, ze im ogólniejsze jest określenie celów i samego Public Relations, tym bardziej jest ono uniwersalne. Zrozumienie Public Relations tylko poprzez przeczytanie definicji jest bardzo trudne wydaje się, Ŝe praktyczne działanie jest czynnikiem niezbędnym do pojęcia istoty Public Relations i praw rządzących tą dziedziną. 2. PR a promocja i reklama róŝnice i punkty styczne, problem przenikania Miejsce Public Relations w (lub obok) działalności marketingowej, promocyjnej czy reklamowej jest kwestią sporną. Głównym problemem w jasnym rozgraniczeniu i wskazaniu punktów stycznych jest fakt, iŝ w zaleŝności od konkretnych działań czy specyfiki instytucji kształtuje się to inaczej. MoŜna 7 J.w.

4 jednak wyodrębnić główne punkty róŝnicujące lub zespalające te odrębne dziedziny. Public Relations, reklama i promocja mają podobne cele (jednak metody, które wykorzystują do osiągnięcia tych celów są zdecydowanie odmienne) 8. Punkty styczne tych działań: zmienianie postaw wywieranie wpływu na opinię publiczną oraz na opinie indywidualne ( prywatne) zachęcanie do nabywania dóbr lub usług. Są to jednak odrębne dyscypliny i mimo elementów wspólnych posiadają zupełnie inną ideologię. Trudno jest oddzielić od siebie reklamę, PR i promocję. Główna trudność polega na zmianie mentalności i zrozumieniu innej specyfiki kaŝdego z tych działań ( począwszy od rozróŝnienia generowanych efektów, szczególnie pod względem ich szybkości i trwałości wydaje się być to największą bolączką specjalistów od Public Relations). Reklama jest często wykorzystywana do celów Public Relations jest to tzw. reklama nieproduktowa, wykorzystywana w sytuacjach, kiedy konieczne (lub poŝądane) jest przekazanie do publicznej wiadomości konkretnej informacji. Informacje takie dotyczą zazwyczaj zmian organizacyjnych, personalnych, wyników finansowych, zmiany nazwy, zamknięcia produkcji oraz sprostowaniom, publikacjom komentarza, jako forum dyskusji publicznej. Fraser Seidel tak opisuje róŝnicę pomiędzy reklamą a PR: ( ) Podczas gdy nadrzędnym celem działów marketingu i sprzedaŝy jest sprzedaŝ produktów organizacji, public relations starają się sprzedać samą organizację. W centrum zainteresowania PR znajduje się interes publiczny. Ogólnie mówiąc, reklama ma na celu sprzedaŝ produktu przy uŝyciu płatnych ogłoszeń. Dobrych public relations nie da się jednak kupić; musi się na nie zapracować. Wiarygodność wywodząca się z rzetelnej pracy public relations moŝe 8 Black, Sam; Public Relations, Kraków2003; str.40

5 znacznie przewyŝszyć wiarygodność uzyskaną dzięki za wszystko płatnej reklamie. 9 NaleŜy pamiętać, Ŝe mimo odrębności reklamy, promocji i Public Relations, muszą one ze sobą współpracować, a takŝe mogą z sukcesem wykorzystywać wzajemne metody i narzędzia jako uzupełnianie swoich głównych działań. W niektórych przypadkach koniecznością jest funkcjonowanie we wzajemnej symbiozie. Przyp. Gorąco zachęcam do zgłębiania tematu, czytania artykułów i ksiąŝek o PR, których nie jest juŝ wcale tak mało. Choćby: 1. Andrzejewski Piotr ( pod redakcją); Sztuka budowania wizerunku osób, firm i instytucji; Poznań Blac, Sam; Public Relations; Kraków Budzyński, Wojciech; Public Relations zarządzanie reputacją firmy; Warszawa Rozwadowska, Barbara; Public Relations teoria, praktyka, perspektywy; Warszawa Sietel, P. Fraser; Public Relations w praktyce, Warszawa Wójcik, Krystyna; Public Relations od A do Z. Tom I i II; Warszawa 2001 I kilkadziesiąt innych pozycji wymienionych m.in. na: Warto tez zaglądać na strony internetowe, np.:proto.pl, e p r. p l, p r n e w s. Czytać m a g a z y n P R E S S, B R I E F i M e d i a & M a r k e t i n g P o l a n d. Uczestniczyć w i n t e r n e t o w e j l i ś c i d y s k u s y j n e j p r a k t y k ó w P R i n t e r n e t p r. p l i zaglądać n a p r o w e b l o g i n p. h t t p : / / i n t e r n e t p r. b l o x. p l / h t m l. Opr. Katarzyna Tołwińska 9 Seidel, P.Fraser; Public Relations w praktyce; Warszawa 2003; str.8

Michał Gajlewicz REKLAMA A PUBLIC RELATIONS

Michał Gajlewicz REKLAMA A PUBLIC RELATIONS Michał Gajlewicz REKLAMA A PUBLIC RELATIONS Stosunki wzajemne między dwoma dziedzinami perswazyjnymi, jakimi są reklama i public relations nie są proste. Z trudnościami interpretacyjnymi zetkniemy się

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Relacje między public relations a marketingiem

Relacje między public relations a marketingiem 677 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Marketingu Relacje między public relations a marketingiem 1. Pojęcie public relations Rozważania dotyczące relacji między public relations a marketingiem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof R. Nowakowski Media a Public Relations

Krzysztof R. Nowakowski Media a Public Relations Komunikaty 97 Jest ekspertem ds. oceny projektów dotyczących zarządzania w sektorze publicznym. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem kadr zarządzających administracji publicznej oraz jednostek ochrony zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej

Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej

Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, 116 127 Adriana Frączek * Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej Wstęp Mnogość definicji pojęcia public relations oraz różnorodność w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

Public Relations dr Grzegorz Mazurek

Public Relations dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne 1. Zakres materiału oraz źródła 2. Zajęcia Public Relations dr Grzegorz Mazurek 3. Forma zaliczenia przedmiotu 4. Konsultacje i kontakt 1. Zakres materiału i zaliczenie 3. Forma egzaminu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM. PROCES KREOWANIA WIZERUNKU Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z

Bardziej szczegółowo

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE dr Joanna Pruchnicka Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie Media to jeden z kluczowych pośredników

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Małgorzata Adamska

KAPITAŁ LUDZKI W STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Małgorzata Adamska KAPITAŁ LUDZKI W STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Małgorzata Adamska Wprowadzenie Wskazanie zarządzania wiedzą jako kluczowego elementu marketingu przedsiębiorstwa jest propozycją oczywistą

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH MICHAŁ SZYSZKA MICHAŁ SZYSZKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDIACH W A R S Z A W A 2 0 1 2 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo