Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju."

Transkrypt

1 Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju. Rafał Przech PR potrzebny w administracji? Administracja publiczna powinna zabiegać o dobrą reputację i efektywną komunikację. Wynika to przede wszystkim z wagi misji, realizowanej przez urzędników, czyli wykonywania zadań istotnych dla wszystkich obywateli, a takŝe z faktu, Ŝe urzędy są finansowane ze środków publicznych. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe administracja działa w nieograniczonej perspektywie czasowej, gdyŝ jest stałym elementem państw i regionów. Ten argument wskazuje, Ŝe inicjatywy, usprawniające komunikację w urzędach, przynoszą długofalowe korzyści dla społeczeństwa. PR modelowe Dla potrzeb analizy stanu public relations w administracji wykorzystana została m.in. klasyfikacja PR, którą opracowali w 1984 r. J. E. Grunig i T. Hunt. WyróŜnili oni cztery modele public relations, stosowane na róŝnych etapach rozwoju tej dziedziny i nadal obecne w praktyce PR. Pierwszy model to publicity. Jej zadaniem jest propaganda, zaś celem zapanowanie nad opinią publiczną. Cechuje ją jednostronna komunikacja między nadawcą i odbiorcą. Drugi model PR to informowanie opinii publicznej, którego prekursorem był Ivy Lee. Ma ono na celu rozpowszechnianie informacji w celu pozyskania opinii publicznej. Podobnie, jak przy publicity komunikacja między nadawcą i odbiorcą jest jednostronna, ale kładzie się nacisk na prawdę. Trzecim modelem jest asymetryczna komunikacja dwustronna, którą zapoczątkował ok r. Edward L. Bernays. Jej cel to zapanowanie nad opinią publiczną poprzez przekonywanie na podstawie prawdziwych informacji. Komunikacja ta jest dwustronna, ale nierówna. Przebiega ona na linii: nadawca - odbiorca z informacją zwrotną. Ten rodzaj komunikacji stosuje wg Gruninga i Hunta ok. 20 proc. organizacji, np. gospodarki konkurencyjne i agencje. Ostatni, czwarty model to symetryczna komunikacja dwustronna, którą równieŝ zapoczątkował Bernays, ale w okresie późniejszym, tj. w latach Zadaniem komunikacji jest w tym przypadku szukanie obustronnego zrozumienia poprzez dialog w celu osiągnięcia zgodności z opinią publiczną(1). Mając na uwadze złoŝoność działań i celów, jakie wpisują się w zakres public relations, podjęta została w tym artykule próba odpowiedzi na pytania o to, jaki jest PR w administracji publicznej w

2 Polsce oraz jakie są potrzeby i perspektywy, związane z jego rozwojem. Badanie Podstawą do napisania tekstu były wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w okresie od 31 lipca do 14 września 2007 r. na grupie 109 wybranych losowo urzędów. W grupie tej znalazło się 5 ministerstw (25 proc. ministerstw), 4 urzędy wojewódzkie (25 proc. tego typu urzędów), 4 urzędy marszałkowskie (25 proc. tego typu urzędów), 8 urzędów miast na prawach powiatu (ok. 12 proc. tego typu urzędów), 16 starostw powiatowych (ok. 5 proc. tego typu urzędów) oraz 72 urzędy gmin (ok. 3 proc. tego typu urzędów). Badaniem objęto urzędy wojewódzkie i urzędy samorządowe z 4 wybranych losowo województw: łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego(2). Ostatecznie uzyskano odpowiedzi z 85 urzędów (ok. 78 proc), z których 79 stanowiły wypełnione ankiety (ok. 72 proc. z wylosowanej grupy). W 3 przypadkach przesłano odpowiedzi na pojedyncze pytania, 1 urząd zalecił skorzystanie ze strony internetowej, 1 odmówił udzielenia odpowiedzi, zaś w 1 przypadku wystąpił błąd w losowaniu. Pomimo ponawiania wniosków 24 urzędy nie udzieliły odpowiedzi w terminie przeprowadzania badania. Ankieta składała się z dwunastu pytań. W tym artykule zaprezentowano dane szczególnie istotne dla analizy obecnego stanu public relations w administracji publicznej w Polsce i przedstawienia perspektyw rozwoju w tym zakresie. Wyniki badań i wnioski zaprezentowano w odniesieniu do trzech kluczowych zagadnień: - prowadzenia działań public relations, - stosowania programów lub strategii PR, - prowadzenia badań, dotyczących wizerunku i komunikacji. Prowadzenie działań public relations Ze statystyki przedstawionej poniŝej wynika, Ŝe 52 urzędy z 80 ankietowanych zadeklarowały prowadzenie działań public relations (65 proc.). Znaczący jest fakt, Ŝe w grupie objętej tym zestawieniem odpowiedź twierdzącą dały wszystkie spośród ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast na prawach powiatu i starostw powiatowych. Świadczy to, Ŝe działania public relations są powszechnie stosowane w urzędach administracji rządowej oraz urzędach samorządowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

3 Typ urzędu Urzędy prowadzące działania PR Urzędy nieprowadzące działań PR Ogółem odpowiedzi Ministerstwa Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy miast na prawach powiatu Starostwa powiatowe Urzędy gmin Łódzkie Mazowieckie Podkarpackie Śląskie Ogółem Suma Tabela 1. Prowadzenie działań public relations Jedynie w grupie urzędów gmin wystąpiły róŝnice w stosunku do pozostałych jednostek. Prowadzenie działań PR potwierdziło tylko 24 z 52 urzędów (46 proc.). Interesujące spostrzeŝenia daje porównanie podejścia do PR urzędów gmin w poszczególnych regionach. W województwach: łódzkim, mazowieckim i śląskim proporcje między urzędami prowadzącymi i nieprowadzącymi działań public relations są równe. Natomiast w województwie podkarpackim 8 z 12 jednostek odpowiedziało negatywnie (ok. 66 proc.). Dowodzi to, Ŝe w regionach bardziej rozwiniętych gospodarczo i zurbanizowanych PR w urzędach gmin jest częściej stosowane. Jako przyczyny nieprowadzenia działań PR urzędy gmin wskazywały najczęściej niedostrzeganie takiej potrzeby (7 odpowiedzi) oraz brak środków finansowych (6 odpowiedzi). Według danych szacunkowych ankietowani najczęściej wskazywali, Ŝe prowadzą działania public relations poprzez kontakty z mediami oraz za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej. Wiele urzędów stwierdzało, Ŝe wydaje lub zamawia wydawnictwa promocyjno-informacyjne. Za formę public relations urzędy uznawały równieŝ często organizowanie spotkań i imprez lub udział w nich. Niektóre jednostki deklarowały, Ŝe w ramach PR wydają gazetę lub biuletyn lokalny. Wskazywano takŝe niekiedy jako działanie PR podwyŝszanie jakości obsługi klienta.

4 W ramach kontaktów z mediami (media relations) najbardziej popularnymi sposobami komunikacji w urzędach są: - konferencje prasowe, - rozsyłanie informacji prasowych, - wywiady dla mediów. Komunikacja poprzez internet i pocztę elektroniczną jest najczęściej prowadzona z formie: - strony internetowej urzędu, - strony Biuletynu Informacji Publicznej, - Gminnego Centrum Informacji (GCI), - redagowania róŝnych stron i serwisów internetowych dla potrzeb urzędu, - rozsyłania informacji w formie i. Wydawnictwa promocyjno-informacyjne urzędów to m.in.: - foldery, - informatory, - mapy, - kalendarze, - ksiąŝki. W ramach public relations organizowane są róŝnorodne spotkania i imprezy: - zebrania przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami, - spotkania z przedstawicielami róŝnych środowisk, - imprezy kulturalne, promocyjne, sportowe lub turystyczne. Przedstawiciele urzędów biorą udział w targach wystawienniczo-handlowych. W wielu miejscowościach i wsiach waŝną funkcję w komunikacji zajmuje gazeta wydawana przez samorząd. Przykładami podwyŝszania jakości obsługi klienta w urzędach moŝe być utworzenie biura obsługi klienta lub punktu informacyjnego, doskonalenie umiejętności komunikacji pracowników z interesantami lub wdroŝenie systemu zarządzania jakością. Przykładem ciekawego działania PR jest redagowanie strony internetowej dla dzieci przez Ministerstwo Środowiska Z kolei jeden z urzędów gmin obrazowo przedstawił lokalny sposób komunikacji, stwierdzając, Ŝe: Informacje do mieszkańców w formie

5 kuli są przekazywane przez sołtysów. Podsumowując ten przegląd działań PR, wskazanych przez ankietowane urzędy, naleŝy stwierdzić, Ŝe większość z nich mieści się w zakresie media relations lub PR zewnętrznego, skierowanego do mieszkańców lub bardziej odległego otoczenia jednostki. Niewielki odsetek działań public relations jest adresowany do pracowników urzędów (wewnętrzny PR). W ankietach zapytano równieŝ o cele działań PR prowadzonych przez urzędy. Z odpowiedzi wynika, Ŝe dominują modele informowania opinii publicznej i symetrycznej komunikacji dwustronnej. Niekiedy spotyka się równieŝ podejście, typowe dla asymetrycznej komunikacji dwustronnej, a bardzo rzadko publicity. Największa liczba celów działań PR w administracji mieści się w modelu informowania publicznego. Zdaniem ankietowanych PR powinno mieć na celu: - Informowanie społeczeństwa o realizowanych zadaniach, podejmowanych działaniach, wydarzeniach, organizowanych imprezach i spotkaniach integracyjnych, wielkości budŝetu, działalności jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, osiągnięciach dydaktycznych uczniów oraz osiągnięciach sportowych uczniów i druŝyn sportowych. - Zwiększenie poziomu wiedzy o powiecie i terytorialnej toŝsamości wśród jego mieszkańców. - Przedstawianie bieŝących działań i informacja o przyszłych zamierzeniach. Znacząca liczba odpowiedzi mieści się w pojęciu symetrycznej komunikacji dwustronnej, czego przykładem są następujące kierunki działalności PR: - Harmonizowanie polityki Urzędu z potrzebami lokalnej społeczności. - Tworzenie oraz rozwijanie wzajemnego zrozumienia między Urzędem a społecznością. - Reagowanie na uwagi mieszkańców i dziennikarzy dotyczące działalności władz miasta. Cześć ankietowanych dawała w ankietach wyraz traktowania public relations jako metody zapanowania nad opinią publiczną poprzez asymetryczną, jednostronną komunikację. MoŜna na dowód przytoczyć następujące stwierdzenia: - Zarządzanie informacją kierowaną do społeczności i innych partnerów publicznych oraz prywatnych, która ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy wizerunku instytucji, zintegrowanej ze środowiskiem ją otaczającym i realizującej zadania z zakresu uŝyteczności publicznej poprzez wytworzenie zaufania do Urzędu oraz Gminy i jej pozytywnego wizerunku. - Zarządzanie informacją w celu stworzenia w świadomości społeczeństwa konieczności istnienia danej jednostki samorządu terytorialnego.

6 Model publicity jest rzadko obecny w działaniach komunikacyjnych urzędów. MoŜe się on pojawiać, np. na gruncie rywalizacji między samorządami, pragnącymi bardzo rozgłosu dla swoich regionów w celu zwiększenia zainteresowania inwestorów lub turystów. Stosowanie programów lub strategii PR W wielu definicjach public relations podkreśla się potrzebę planowego podejścia do tej dziedziny i jej strategiczny charakter dla zarządzania organizacją. Koncepcja ta jest realizowana często poprzez opracowywanie strategii i programów PR, określających m.in. cele, grupy docelowe i sposoby działań komunikacyjnych. Typ urzędu Urzędy posiadające strategię / program PR lub komunikacji Urzędy nieposiadające strategii / programu PR lub komunikacji Ogółem odpowiedzi Ministerstwa Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy miast na prawach powiatu Starostwa powiatowe Urzędy gmin Suma Tabela 2. Stosowanie strategii lub programów PR W tabeli nr 2 zaprezentowano statystykę odpowiedzi na pytanie, dotyczące posiadania przez urzędy strategii bądź programu public relations lub komunikacji społecznej. Jedynie 8 urzędów odpowiedziało twierdząco, co stanowi ok. 10 proc. ogółu odpowiedzi. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, Ŝe takie dokumenty posiadają 2 z 4 badanych ministerstw. Ministerstwo Środowiska dysponuje strategią komunikacji społecznej, określającą zakres działań Urzędu, związanych z obsługą ministra oraz zadań Ministerstwa z zakresu komunikacji społecznej. W Ministerstwie Zdrowia wykorzystywane jest natomiast zarządzenie Dyrektora Generalnego w sprawie trybu udzielania informacji mediom. Nie opracowano w formie pisemnej programów komunikacyjnych w ankietowanych urzędach

7 wojewódzkich i marszałkowskich, natomiast są one wykorzystywane w 1 z 5 urzędów miast na prawach powiatu oraz w 3 z 14 starostw powiatowych. Jedynie 2 z 52 urzędów gmin dysponują strategiami. Jako przyczyny nieopracowywania programów ankietowani wskazywali najczęściej, Ŝe brak strategii wynika z niedostrzegania w przeszłości lub obecnie takiej potrzeby, niewielkiej powierzchni gminy i nieduŝej liczby mieszkańców oraz ustalonych sposobów komunikowania, a takŝe z bazowania na innych lokalnych strategiach i dokumentach. Prowadzenie badań dotyczących wizerunku i komunikacji Badania opinii publicznej, dotyczące wizerunku organizacji są jednym z najwaŝniejszych narzędzi, stosowanych w ocenie efektywności działań public relations. Jest to jedna z nielicznych metod, umoŝliwiających analizowanie zmian w zakresie postaw i opinii społecznych, co jest szczególnie istotne ze względu na długofalowy charakter PR. Bardzo przydatny moŝe być równieŝ dla oceny działań PR monitoring mediów. Typ urzędu Urzędy prowadzące badania Urzędy nieprowadzące badań Ogółem odpowiedzi Ministerstwa Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy miast na prawach powiatu Starostwa powiatowe Urzędy gmin Suma Tabela 3. Prowadzenie badań dot. wizerunku i komunikacji Ze statystyki przedstawionej powyŝej wynika, Ŝe tylko 12 z 79 urzędów administracji publicznej prowadzi badania, dotyczące wizerunku i efektywności komunikacji (ok.15 proc.). Najczęściej tego typu działania stosują urzędy miast na prawach powiatu (5 z 6, czyli ok. 83 proc.). Spośród 2 urzędów wojewódzkich 1 potwierdził prowadzenie badań, zaś w grupie starostw 3 z 14 (ok. 21 proc.). Badań nie prowadziły ankietowane ministerstwa i urzędy marszałkowskie, natomiast w grupie urzędów gmin pozytywnie odpowiedziały na powyŝsze pytanie tylko 3 z 51 jednostek

8 (ok. 6 proc.). J. E. Grunig i T. Hunt przypisali do poszczególnych modeli PR następujące znaczenie i rodzaje badań: a) publicity niewielkie, liczy się skutek, b) informowanie opinii publicznej niewielkie wycinki prasowe, c) asymetryczna komunikacja dwustronna badanie nastawienia przed i po kampanii public relations, d) symetryczna komunikacja dwustronna sprawdzanie wzajemnego zrozumienia przez opinię publiczną i organizację(3). Analizując odpowiedzi ankietowanych urzędów moŝna znaleźć przykłady występowania wszystkich z powyŝszych modeli. Jedno ze starostw stwierdziło, Ŝe metodą prowadzenia badań jest sprawdzanie efektów konferencji prasowych, co moŝna uznać za podejście zbliŝone do publicity, czyli sprawdzanie skuteczności. Niektóre urzędy w ramach badań analizują publikacje prasowe, natomiast kilka urzędów potwierdziło prowadzenie badań ankietowych, dotyczących wizerunku. Jako przykład badania, zgodnego z modelem symetrycznej komunikacji dwustronnej moŝna wskazać działanie Urzędu Miasta Jaworzno: Urząd co dwa lata zleca przeprowadzenie badań opinii mieszkańców o stanie miasta, warunkach Ŝycia oraz oczekiwaniach wobec władz miejskich zewnętrznej jednostce. Prowadzenie takich badań wynika z obligatoryjnych zapisów zawartych w Strategii Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta na lata Jest to wśród ankietowanych urzędów jeden z nielicznych przypadków zlecania badań zewnętrznej jednostce. Generalnie naleŝy stwierdzić, Ŝe zdecydowana większość urzędów nie prowadzi ani nie zleca badań, dotyczących wizerunku (ok. 85 proc.). Jako najczęstsze przyczyny tego stanu ankietowani wskazują: niedostrzeganie takiej potrzeby, ograniczone moŝliwości finansowe oraz niewystarczające zasoby kadrowe. Wyjątek w podejściu do badań stanowią urzędy miast na prawach powiatu. Perspektywy rozwoju PR w administracji Public relations posiada mocną pozycję w polskiej administracji. To główny wniosek z badania ankietowego, którego wyniki zostały przedstawione w tym artykule. Świadczy o tym powszechne stosowanie działań PR przez urzędy administracji rządowej oraz jednostki samorządu szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Wyjątkiem są jedynie urzędy gmin, które w mniejszym stopniu wykorzystują PR. Generalnie dominuje praktyka PR o charakterze doraźnym, gdyŝ rzadko tworzone są w urzędach programy lub strategie w tej dziedzinie. W nielicznych jednostkach

9 administracji prowadzone są badania, dotyczące wizerunku lub komunikacji. Oceniając techniki i cele działań public relations w urzędach, wskazywane przez ankietowanych, moŝna stwierdzić, Ŝe najczęściej dochodzi do połączenia funkcji informowania opinii publicznej z symetryczną komunikacją dwustronną. Ten model PR moŝna uznać za odpowiedni dla administracji publicznej pod warunkiem, Ŝe jest prawidłowo realizowany. NaleŜy pamiętać, Ŝe działania PR w urzędach powinny być zgodne ze standardami nowoczesnego państwa, czyli m.in. otwartością, uczciwością i profesjonalizmem. Takie podejście jest korzystne dla ogółu obywateli, którzy bardziej oczekują od urzędów kulturalnej, fachowej i sprawnej obsługi niŝ kreowania wizerunku superurzędu, odbiegającego od rzeczywistego sposobu jego funkcjonowania. Kolejnym etapem rozwoju systemu komunikacji w urzędach powinno być korzystanie z badań opinii publicznej oraz opracowywanie strategii PR. Wpłynęłoby to prawdopodobnie na poprawę wizerunku administracji i usprawnienie przepływu informacji. Obecnie większość urzędów nie stosuje tych rozwiązań. Posiadanie pisemnej strategii lub programu public relations nie musi przesądzać o skuteczności działań PR i ich randze w organizacji. Dokument taki moŝe być jednak na pewno bardzo przydatny dla osiągania długookresowych zamierzeń oraz oceny efektywności działań. PR powinien być postrzegany nie jako szybko działające narzędzie do zdobywania poparcia społecznego, ale jako sztuka długotrwałego budowania relacji z otoczeniem, dobrej dwustronnej komunikacji. JeŜeli PR będzie tak traktowany, to jego ranga w administracji jeszcze wzrośnie, gdyŝ będzie doceniany zarówno przez urzędników, jak i obywateli. Prowadzenie badań opinii publicznej w zakresie wizerunku, ale równieŝ innych aspektów działalności, np. obsługi klienta, moŝe być dla administracji sposobem na budowanie zrozumienia ze społeczeństwem. Planowanie działań public relations powinno być bowiem oparte na racjonalnej ocenie potrzeb obywateli. Na pewno wysokie koszty stanowią barierę w korzystaniu z tego narzędzia, ale naleŝy mieć na uwadze, Ŝe dzięki badaniom społecznym urząd moŝe w bardziej efektywny sposób wykorzystać środki na działania komunikacyjne. Wzmocnienia wymagają działania w ramach wewnętrznego PR, który wydaje się obecnie nieco pomijany. To zadanie powinno być realizowane we współpracy osób, zajmujących się komunikacją

10 społeczną z oddziałami, odpowiedzialnymi za zasoby kadrowe urzędów. Istotną kwestią dla efektywności public relations w urzędach jest zapewnienie na szczeblu centralnym odpowiedniej organizacji i koordynacji działań PR w urzędach. NaleŜy pamiętać, Ŝe przeciętny obywatel postrzega administrację jako swoistą całość i trudno jest wykreować wizerunek pojedynczego urzędu. Przykładem działań o szerokim zakresie oddziaływania była inicjatywa Urzędu SłuŜby Cywilnej w 2005 r., związana z budowaniem marki i wizerunku słuŝby cywilnej. Był to obiecujący projekt, przygotowywany we współpracy z zewnętrzną agencją PR i specjalistami z Wielkiej Brytanii. Strategia ta nie została jednak w pełni wdroŝona, zaś USC w 2006 r. został zlikwidowany. Na zakończenie naleŝy podkreślić, Ŝe podstawową kwestią, decydującą o sukcesie działań PR w administracji jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów. Nie jest bowiem moŝliwe budowanie zaufania do urzędników, niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki czy do urzędów, które funkcjonują nieprawidłowo. Głównym źródłem wiadomości na temat obecnego stanu public relations w administracji publicznej, na którym bazowano w tym artykule były wyniki badania ankietowego. Mimo, Ŝe informacje przekazane przez urzędy, pozwoliły na dokonanie szeregu ocen i obserwacji, nie dały one podstawy do pełnej analizy problematyki ze względu na jednostronność. Szansą na przedstawienie kompleksowej i wiarygodnej analizy public relations w administracji byłoby przeprowadzenie audytu komunikacyjnego. W jego wyniku moŝliwe byłoby określenie rzeczywistego poziomu działań PR w urzędach oraz wskazanie rozwiązań systemowych, istotnych dla rozwoju tej dziedziny. Rafał Przech Autor jest pracownikiem Oddziału Komunikacji Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Artykuł został przygotowany na podstawie pracy dyplomowej pt. Public relations w działaniach komunikacyjnych administracji publicznej w Polsce, napisanej w ramach Podyplomowego Studium Public Relations SGH w Warszawie w 2007 r. Przypisy 1 Zob. B. Rozwadowska, Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa 2002, s Ze względu na zatrudnienie autora w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z losowania wyłączono województwo lubelskie. Ograniczono w ten sposób zagroŝenie stronniczością przy ocenie materiału. Autor nie informował równieŝ wylosowanych urzędów we wnioskach o udostępnienie informacji, Ŝe pracuje w administracji, gdyŝ mogłoby to mieć wpływ na treść udzielanych odpowiedzi. 3. Zob. B. Rozwadowska, tamŝe, s. 49.

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku

Raport PRoto. Zarobki agencji PR na polskim rynku Raport PRoto Zarobki agencji PR na polskim rynku Wstęp Pomiędzy a grudnia 006 roku redakcja PRoto zwróciła się z prośbą do agencji PR działających na polskim rynku, aby wzięły udział w badaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty

Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Komunikacja i promocja marketingowa na rynku usług edukacyjnych. Warsztaty Przyczyny potrzeby promocji szkoły Rynek usług edukacyjnych zaczyna coraz wyraźniej dawać znać o sobie takŝe na poziomie konkurowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OFERTA Strona 1 Co to jest audyt marketingowy? Audyt marketingowy to proces składający się z szeregu działao, których celem jest obiektywna ocena prowadzonej

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT

1 Black, Sam; Public Relations, Kraków 2003; str.201 PROJEKT KRÓTKO I WYBIÓRCZO O PUBLIC RELATIONS, czyli nieco wyjęty z kontekstu fragment wstępu do opracowania pewnej strategii I. Public Relations ujęcie teoretyczne Teoria Public Relations to dziedzina stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Strona1 Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 59/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 90/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem

Urząd Statystyczny w Warszawie instytucja wspierająca proces zarządzania regionem instytucja wspierająca proces zarządzania regionem Augustów, 4 września 2015 r., Agnieszka Ajdyn Podstawy działania Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim.

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Debata regionalna Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Lublin 06.04.2016 Program Zintegrowane Systemy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych Uniwersytet Szansą dla Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR podstawowe załoŝenia, najczęstsze problemy Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Oddział w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r. KAP-4101-07-03/2011 Pan Jan Dąbek Starosta Piaseczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo