Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 6. Public relations w służbie samorządów Arleta Ciarczyńska Public relations coraz częściej uznawany jest za element niezbędny do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania instytucji. Istnieje wiele jego definicji, natomiast większość z nich podkreśla konieczność komunikacji między organizacją a jej otoczeniem, to znaczy, że musi występować między tymi podmiotami sprzężenie zwrotne. Żaden z nich bowiem nie tkwi w jakiejś pustej przestrzeni, wszyscy są powiązani szeregiem zależności. Stąd też organizacje powinny wyjaśniać podejmowane przez siebie działania i poprzez politykę informacyjną pozyskiwać dla siebie przychylność oraz budować pozytywny wizerunek. W dalszej części referatu zamierzam skupić się głównie na tym aspekcie. Do niedawna jeszcze dominowało przekonanie, że na działaniach promocyjnych i dbałości o wizerunek powinny skupiać się przede wszystkim firmy z założenia nastawione na osiąganie zysku. Obecnie raczej uznaje się, że wszystkie organizacje muszą się skupić także na tym aspekcie swej działalności. W swoim referacie chciałabym skupić się na znaczeniu PR-u dla samorządów, stanowiących przykład instytucji użytku publicznego. Brak na rynku organizacji dostarczających jakieś dobra ma niewielkie znaczenie z punktu widzenia społeczeństwa jako całości (w razie upadku jakiejś firmy można znaleźć inną, która wyprodukuje dany przedmiot), ale zła kondycja czy negatywna opinia o działalności tych instytucji może mieć dalekosiężne skutki. Pełnią one instrumentalną rolę przede wszystkim wobec społeczności lokalnych ich działanie jest wręcz podstawą istnienia tychże społeczności, 105

2 ich sprawne funkcjonowanie gwarantuje ład, poczucie bezpieczeństwa i pomyślność obywateli. Dobra czy usługi, jakich dostarczają, należą do wszystkich. Dlatego też tak ważne jest, aby obywatele ufali tym instytucjom. Podstawową tezą, jaką założyłam, jest wzrost świadomości znaczenia public relations w pracy samorządów i coraz częstsze, bardziej efektywne wykorzystywanie jego narzędzi przez władze lokalne. Postaram się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, po co instytucjom publicznym PR. W związku z tym, w dalszej części referatu chciałabym omówić krótko kwestie teoretyczne, związane z definiowaniem public relations, a także funkcje, jakie wypełniają instytucje publiczne. Następnie dokonam opisu wybranych technik PR-owych, jakie mogą wykorzystywać i coraz chętniej wykorzystują samorządy, a które według mnie są najbardziej istotne z punktu widzenia ich funkcjonowania Komunikowanie public relations Istnieje wiele różnych sposobów definiowania public relations. Przede wszystkim wydaje się, że można go postrzegać jako jedną z form komunikowania masowego, informowania. Takie spojrzenie prezentują między innymi Grunig i Hunt, którzy stwierdzają, że jest to zarządzanie komunikowaniem pomiędzy organizacją a jej publicznością 1. Znaczenie komunikacji podkreśla także definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations (PRSA), w której pada stwierdzenie, iż public relations pomaga organizacjom w skutecznej interakcji i komunikacji z ich najważniejszymi grupami odbiorców 2. Na PR można także patrzeć jak na funkcję zarządzania daną organizacją. Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia PR skupia się właśnie na tym aspekcie: PR jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie tych, którymi jest zainteresowana obecnie lub może być zainteresowana w przyszłości [ ] 3. Podobne ujęcie prezentują także S. M. Cutlip, A. H. Center i G. M. Broom (funkcja zarządzania, służąca nawiązywaniu i utrzymywaniu wzajem- 1 B. Dulicka, E. Hope, Quo Vadis, instytucjo użyteczności publicznej? (w:) (red.) E. Hope, Public relations instytucji użyteczności publicznej, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s A. Davis, Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999, s

3 nie korzystnych stosunków między instytucją a grupami; od niej zależy dalsze powodzenie firmy lub też jej klęska) 4. Generalnie należy stwierdzić, iż public relations jest procesem świadomym i celowym (odbywa się w sposób ciągły, a nie jest tylko jednorazowym działaniem), mającym na celu: zdobycie zaufania otoczenia organizacji czy osoby, stworzenie pozytywnego wizerunku w oczach tej publiczności (aktualnej oraz potencjalnej), poprzez zbudowanie dwustronnych relacji, opartych z jednej strony na badaniach potrzeb i opinii tego otoczenia, a z drugiej na informowaniu o działalności i zamierzeniach organizacji Zadania i funkcje instytucji publicznych W każdym państwie ważną rolę w jego funkcjonowaniu odgrywa sektor publiczny. Działające w jego obrębie instytucje czy organizacje mają reprezentować interes społeczny oraz rozwiązywać problemy wynikające z różnic między interesem ogółu a poszczególnych jednostek czy grup społecznych. Instytucje te określane są mianem publicznych lub użyteczności publicznej, zaś przymiotnik publiczny oznacza, iż oferowane przez nie dobra i usługi są dostępne dla wszystkich obywateli w takim samym stopniu, a jednocześnie że ich działalność jest oficjalna i jawna. Za B. Dobek-Ostrowską wymienić można kilka grup instytucji publicznych: organy władzy centralnej i jednostki samorządu terytorialnego, których skład jest efektem głosowania obywateli państwa podczas wyborów powszechnych oraz instytucje administracji publicznej na obu tych poziomach; instytucje oferujące usługi publiczne, niezależnie od tego, która opcja polityczna aktualnie sprawuje władzę w państwie zaliczymy tu między innymi: policję, straż pożarną, różnego rodzaju inspekcje, instytucje edukacyjne, kulturalne, zdrowotne, udzielające pomocy społecznej, banki narodowe, przedsiębiorstwa publiczne (będące własnością Skarbu Państwa lub gmin), organizacje pozarządowe 5. 4 M. Snarska, Public relations instytucji publicznych na przykładzie niemieckich miast, niepublikowana praca doktorska, 2007, s B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, ASTRUM, Wrocław 2002, s

4 Ogólnie za funkcje instytucji publicznych można uznać za Zémorem: informowanie publiczności o prowadzonej działalności i podejmowanych decyzjach, tworzenie i pielęgnowanie prestiżu instytucji, wysłuchiwanie uwag obywateli, obserwowanie konsultacji społecznych. Efektem tychże działań ma być kształtowanie więzi społecznych, budowanie poczucia integracji i przynależności do społeczeństwa (w przypadku samorządów terytorialnych społeczności lokalnych) 6. Instytucje o charakterze publicznym są najważniejszym elementem komunikowania publicznego. W jego ramach obieg komunikatów zarówno na linii instytucje-obywatele, jak i obywatele-instytucje to proces sformalizowany, musi być zgodny z ustalonymi procedurami. Nie można jednak zapominać o elementach nieformalnych, jak choćby protesty społeczne spowodowane niezadowoleniem obywateli z decyzji podejmowanych przez władze bądź odwrotnie manifestacje poparcia dla podejmowanych rozstrzygnięć. Obustronny obieg komunikatów wynika ze współzależności między instytucjami publicznymi a obywatelami. Z jednej strony bowiem, jak już wcześniej wspomniałam, instytucje publiczne zostały powołane dla zapewniania podstawowych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania ewentualnych konfliktów społecznych, a z drugiej instytucje uzależnione są od obywateli występujących w roli decydentów. Instytucje publiczne wykorzystują różnego rodzaju środki komunikowania, w tym środki masowego przekazu, komunikowanie interpersonalne (np. odbiór dowodu osobistego w urzędzie), grupowe (np. grupa mieszkańców wnioskująca o remont placu zabaw), instytucjonalne (czyli komunikacja wewnątrz instytucji, zgodnie z określonymi procedurami, np. przesyłanie rozporządzeń określających charakter obowiązków urzędników niższego szczebla) i PR Po co instytucjom publicznym PR? Public relations staje się coraz bardziej popularny. Kolejne rodzaje organizacji uzmysławiają sobie jego znaczenie oraz korzyści, jakie może im przynieść. Odwołują się do niego także instytucje użyteczności publicznej, niekiedy poprzez tworzenie całościowych strategii PRowych, innym razem stosując tylko niektóre instrumenty. Z czego wynika zwrot instytucji publicznych ku działalności PR- 6 B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, op. cit., s

5 owej? Jak już wcześniej wspominałam, oferują one specyficzny rodzaj usług, do których dostęp mają wszyscy członkowie społeczeństwa. Żeby jednak mogły sprawnie wykonywać zadania, do których zostały powołane, muszą posiadać poparcie tegoż społeczeństwa, co z kolei wymaga utrzymywania właściwych relacji z klientami (obywatelami), posiadania autorytetu i odpowiedniego stylu zarządzania wewnątrz organizacji. Instytucje publiczne są uzależnione od finansowania z budżetu państwa, a więc mówiąc wprost ich funkcjonowanie jest możliwe dzięki pieniądzom podatników. Dlatego też wymaga się, aby ich działalność była jawna, tak aby każdy obywatel wiedział, w jaki sposób są wydawane jego pieniądze. Nieinformowanie otoczenia może generować podejrzenia o różnego rodzaju matactwa, ale także sprawiać, że ludzie uznają daną instytucję za niewykonującą swoich zadań, a więc i niepotrzebną. Z drugiej jednak strony inaczej niż w przypadku organizacji biznesowych niewłaściwe wydatkowanie pieniędzy nie spowodowuje zagrożenia dla istnienia danego urzędu. Nawet jeżeli zaufanie społeczne wobec niego spadnie, to najprawdopodobniej obywatele i tak będą musieli korzystać z jego usług tak więc nakaz komunikowania się z obywatelami wydaje się być pewnego rodzaju nakazem etycznym. Można powiedzieć, że instytucje użyteczności publicznej mają z góry przypisany pewien poziom zaufania. W przeciwieństwie do innych organizacji (między innymi przedsiębiorstw) istnieją z mocy prawa, w związku z czym członkowie danego społeczeństwa nie mają podstaw do doszukiwania się złej woli tych organów. Tak więc działalność urzędów obdarzona jest kredytem zaufania i tylko od nich samych zależy, czy zostanie on szybko wyczerpany, czy też będzie poszerzany w trakcie prowadzenia bieżącej działalności. W większości przypadków instytucje publiczne nie mają też konkurencji próżno szukać firm, które oferowałyby pomoc socjalną, nawet agencje ochroniarskie nie mogłyby przejąć obowiązków straży gminnych czy policji, ponieważ ich funkcjonowanie jest ograniczane odpowiednimi przepisami prawa. Nie dość, że nie istnieje w tym sektorze konkurencja, to (właśnie z tego powodu) instytucje publiczne mają większe możliwości zawierania koalicji i podejmowania współpracy 7. 7 K. Giedrojć, Public relations w administracji, Wyd. Profesjonalne ALPHApro, Ostrołęka 2004, s

6 6.4. Odbiorcy działań PR-owych w samorządzie Stwierdzenie, że public relations dotyczy budowania właściwych stosunków organizacji z otoczeniem, nie jest zbyt trafne. Tak naprawdę bowiem organizacja nie może skupiać się na całym społeczeństwie, a jedynie na pewnych wyodrębnionych z niego grupach, które mają lub mogą mieć największe znaczenie dla jej funkcjonowania. W przypadku samorządów zbiorowość, na którą się oddziałuje, jest bardzo liczna, zróżnicowana, można ją podzielić na podgrupy, charakteryzujące się różnymi oczekiwaniami oraz wiedzą. W przypadku public relations instytucji publicznych wyróżnić można różne grupy otoczenia. O ile jednak w przypadku przedsiębiorstw można określić, która grupa jest ważniejsza i w związku z tym na którą przede wszystkim będzie skierowane oddziaływanie, o tyle w przypadku tych instytucji nie można dokonać takiego wartościowania. Wszyscy członkowie społeczeństwa (niezależnie od pełnionych przez siebie ról) są dla instytucji publicznych tak samo istotni. Najprostszym podziałem otoczenia 8 organizacji będzie ten dzielący je na: wewnętrzne (obejmuje pracowników oraz ich rodziny), zewnętrzne (klienci-petenci, kooperanci, konkurencja, społeczność lokalna, elektorat, itp.) oraz społeczne (między innymi media, autorytety, władze, organizacje konsumenckie czy branżowe) 9. K. Giedrojć podkreśla, iż nie jest korzystne wyliczanie grup docelowych, ponieważ w sytuacji, gdy pojawi się jakiś nowy podmiot, nie ujęty w strategii, organizacja nie będzie w stanie podjąć wobec niego jakichkolwiek działań. Pracochłonne byłoby także dokonywanie ciągłych zmian i aktualizacji w takim wykazie. W związku z tym autor zaleca tworzenie podziału otoczenia w oparciu o wspomniany wcześniej przeze mnie stopień zainteresowania podmiotu działaniami organizacji (uznając to za najbardziej wartościowe kryterium), co pozwala w dalszym etapie na wyodrębnienie grup otoczenia ze względu na pełnione przez nie role. Giedrojć wymienia otoczenie bezpośrednio zainteresowane, pośrednio zainteresowane oraz w ogóle niezainteresowane. 8 Zamiennie można stosować także pojęcie publiczności w rozumieniu osób, które łączy wspólny problem, interesują się tą samą kwestią, np. wybudowaniem nowej fabryki, choć niekoniecznie z tych samych powodów. Zob. A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, UNIMEX, Wrocław 2005, s B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002, s

7 Pierwsza grupa to np. pracownicy i ich rodziny, interesanci. Są to zatem osoby o najwyższym poziomie wiedzy o danej organizacji oraz najbardziej wrażliwe na wszelkie sprawy wiążące się z jej funkcjonowaniem. Jednocześnie stanowią one źródło informacji oraz opinii o podmiocie dla innych jako najsilniej z nim związane i zainteresowane jego istnieniem (co jednak wcale nie oznacza, że ich odbiór organizacji jest pozytywny i nie dostrzegają negatywnych aspektów jej działalności). Otoczenie pośrednio zainteresowane stanowią między innymi osoby zainteresowane sektorem, w którym funkcjonuje dana firma, naukowcy czy dziennikarze zajmujący się daną problematyką. Charakteryzując tę grupę, Giedrojć zwraca uwagę na ogólne zainteresowanie jej członków sprawami kraju czy regionu, w którym mieści się dana organizacja. W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii osób tutaj nie istnieje bezpośredni, emocjonalny związek z instytucją. Wielkość grupy zmusza organizację do jej dodatkowej segmentacji w celu podjęcia najskuteczniejszych działań z zakresu public relations. Z kolei otoczenie niezainteresowane to osoby, które nie interesują się podmiotem i z tego powodu nie posiadają o nim pełnych informacji (nie oznacza to jednak, że nie wypowiadają się na jego temat, choć zwykle robią na podstawie zasłyszanych niepełnych informacji). Pojawia się tu pytanie czy warto oddziaływać na tę grupę. Giedrojć zwraca uwagę, że w krótkim okresie, w bieżących działaniach public relations, nie ma sensu skupiać się na takich osobach, natomiast w długim okresie ma to swoje podstawy każda z tych osób może sobie w końcu wyrobić opinię o danej organizacji i należy zrobić wszystko, żeby ta opinia była jak najbardziej pozytywna. Poza tym oczywiście istnienie tej kategorii wymaga nasilenia oddziaływań na grupę osób zainteresowanych i jednocześnie pozytywnie odbierających organizację, które stanowią potencjalne źródło informacji i opinii Komunikacja zewnętrzna W ramach PR-u instytucji użyteczności publicznej można wyróżnić pewne instrumenty, które przede wszystkim są przez nie wykorzystywane. Za K. Giedrojciem można tu wymienić: 10 K. Giedrojć, op. cit., s

8 1. media relations, 2. politykę informacyjną, 3. sponsoring i wsparcie instytucjonalne, 4. lobbing 11. Osobiście działalność związaną z zarządzaniem mediami włączyłabym w zakres polityki informacyjnej, traktując kontakty z mediami jako coś, co pozwala realizować politykę informacyjną, jest jedną z możliwych do zastosowania technik. 1. Media relations Konieczność współpracy i utrzymywania pozytywnych kontaktów z mediami dostrzegają już wszystkie rodzaje organizacji. W przypadku instytucji publicznych przede wszystkim polega to na tworzeniu biur prasowych. Współpraca z mediami powinna przede wszystkim umożliwić urzędom dotarcie do obywatela z pełną, rzetelną informacją, która ma wywołać zainteresowanie pracą urzędu, podejmowanymi przez niego działaniami, a nawet zachęcić do współpracy obywatela z instytucją. Popularne jest też wykorzystywanie mediów do prezentowania kampanii społecznych, współorganizowanych i współfinansowanych przez urzędy państwowe. W obliczu wyborów samorządowych stają się one platformą służącą przekazywaniu oferty politycznej, ale także informacji o dokonaniach aktualnych liderów. Zainteresowanie pracą urzędów charakteryzuje przede wszystkim media lokalne, z definicji zorientowane na sprawy dotyczące otoczenia, w którym żyją mieszkańcy. Pozwalają one obywatelom identyfikować się z interesami gminy, a jednocześnie pełnią kontrolę nad realizacją interesów mieszkańców przez władze lokalne. Ponadto, coraz częściej można spotkać się z prasą samorządową bądź to w formie papierowej, bądź elektronicznej. Podstawowe jej zadanie to informowanie społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach, planach czy wydarzeniach. Jednocześnie poprzez odwołania do historii danej jednostki terytorialnej może ona spełniać rolę integrującą jej mieszkańców. Wobec tego rodzaju medium coraz częściej stawiane są poważne zarzuty, przede wszystkim dotyczące braku obiektywizmu, ale również związane z etyką. Co do pierwszego zarzutu, rzeczywiście można mieć wątpliwości, czy czasopismo finansowane w całości lub znacznej części przez administrację lokalną będzie podawało wiary- 11 Ibidem, s

9 godne informacje albo też w jakiej formie to zrobi. Nasuwa się tu przykład wprowadzenia podwyżek pensji pracowników danego urzędu czy wypłacenia im premii. Wydawcy niezależni od samorządu z pewnością o tym poinformują i będą sprawdzać, czy było to zasadne, najprawdopodobniej przedstawią argumenty za podwyżkami i przeciw nim. Z kolei w piśmie samorządowym znajdzie się taka informacja poparta jedynie pozytywnymi argumentami. Pominięta zostanie zatem bardzo ważna funkcja, jaką spełniają media, to znaczy funkcja kontrolna. Tak więc, w tej sytuacji, wykorzystywane będzie raczej komunikowanie o charakterze perswazyjnym, przekonujące do popierania konkretnych przedsięwzięć albo też jednostronnie je opisujące, nawiązujące w ten sposób do modelu publicity. J. Grunig i T. Hunt uznali publicity za jeden z modelów public relations, podkreślając, że koncentruje się on na współpracy z mediami, polegającej na zabieganiu o umieszczanie w nich pozytywnych publikacji o organizacji. Jednocześnie publicity traktowany jest jako komunikacja jednostronna (organizacja kieruje swoje komunikaty do odbiorców, nie oczekując odpowiedzi), nie zawsze polegająca na szczerym prezentowaniu wizerunku organizacji 12. Drugi problem, o którym wspomniałam odnośnie prasy samorządowej, to etyka. W pewnym zakresie oczywiście wiąże się ona z rozpatrywanymi powyżej kwestiami, natomiast drugi jej aspekt dotyczy pozycji tego typu mediów. Samorządy udzielają swojemu pismu wsparcia materialnego (czy to finansowego, czy np. w postaci wynajmowania pomieszczeń), które pochodzi z budżetu danej jednostki. Powoduje to zaburzenie konkurencyjności na rynku tego typu podmiotów, zważywszy na to, iż prasa lokalna musi utrzymywać się samodzielnie, głównie poprzez zdobywanie reklamodawców. Trudno jednak jednoznacznie rozstrzygać w tej kwestii, nie da się stwierdzić autorytarnie, że prasa samorządowa jest zawsze nieobiektywna i w związku z tym jej istnienie nie przynosi żadnych korzyści. Analogicznie nie można uznawać mediów niezależnych za w pełni obiektywne. Padają tu przykłady podwyżek opłat za usługi komunalne. W tym wypadku pismo samorządowe może wyjaśnić, skąd takie podwyżki, dlaczego są konieczne w danym momencie. Natomiast prasa niezależna od administracji, walcząc o czytelnika, podkreślać będzie raczej wszystkie negatywne kwestie związane z taką podwyżką, może 12 Zob.: B. Rozwadowska, op. cit., s

10 przedstawić tu historię osób, dla których wyższe koszty będą stanowiły znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Ale i tutaj rodzi się kolejne pytanie czy prasa lokalna rzeczywiście w tak dużym stopniu poszukuje sensacji, czy też raczej skupia się na rzetelnej, mniej emocjonalnej informacji. W przypadku mediów lokalnych należy podkreślić występowanie nie tyko komunikowania w kierunku władza-obywatele, ale także w relacji odwrotnej. To jaką tematyką się one zajmują, pokazuje lokalnym politykom, co aktualnie interesuje, porusza społeczność lokalną, jakie kwestie uważa ona za wymagające jak najszybszego rozwiązania. 2. Polityka informacyjna Polityka informacyjna ma charakter otwarty. Obywatelom poprzez odpowiednie ustawy zagwarantowano dostęp do informacji, w związku z czym staja się oni partnerem administracji na każdym poziomie: mogą wyrażać swoje opinie i w ten sposób wpływać na postanowienia władz. Jak już wspomniałam, polityka informacyjna realizowana może być przede wszystkim za pośrednictwem mediów, które informują o wydarzeniach w danej jednostce terytorialno-administracyjnej, dokonaniach czy pojawiających się problemach. Jednak bardzo ważne znaczenie ma w tej kwestii także komunikacja bezpośrednia, szczególnie więc należy podkreślić obsługę interesanta. W przypadku instytucji publicznych stosunki z urzędami są czymś wymuszonym (zwykle odpowiednimi przepisami prawa), dlatego służby PR-owe muszą bardzo się starać, aby te kontakty były jak najlepsze. Urzędnicy muszą być odpowiednio wykwalifikowani, uprzejmi, ale też dostępni (chodzi tu zarówno o wystarczającą liczbę urzędników, jak też godziny obsługi wygodne dla interesantów). Spoczywa na nich bardzo trudne zadanie, ponieważ spotykają się z różnymi grupami odbiorców: w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, co sprawia, że każdy z nich musi posiadać odpowiedni poziom kompetencji językowych oraz predyspozycje psychologiczne. Sprawy powinny być rozstrzygane w jak najkrótszym czasie, natomiast jeśli nie jest to możliwe, należy uzasadnić konieczność oczekiwania na rozwiązanie. Jednocześnie urzędnik musi w określonych sytuacjach zachować się 114

11 stanowczo, zwłaszcza gdy petent narusza przepisy czy swoim działaniem uchybia powadze urzędu 13. Istotnym jest także oznakowanie urzędu. Zawsze tuż przy wejściu powinna znajdować się widoczna tablica, z wyraźnie wymienionymi wydziałami i miejscem, w którym się znajdują. Przydatne są także oznaczenia, w którą stronę należy się kierować, aby odnaleźć szukane pokoje. W związku z koniecznością realizacji funkcji informacyjnej, coraz częściej organizowane są punkty recepcyjne, zwane też centrami obsługi interesanta czy mieszkańca. Stają się one powszechne nawet w przypadku niewielkich gmin. Nadal jednak ich pracownicy są niedoceniani, choć spoczywa na nich ciężar pierwszego kontaktu z często trudnymi petentami: nierzadko przecież zjawiającymi się w urzędzie z pretensjami wobec decyzji podjętych przez innych pracowników. Ważną kwestią jest tutaj wyposażenie punktu recepcyjnego w odpowiednie materiały informacyjne, ale także niektóre formularze czy druki (co jednocześnie powoduje, że ich pracownicy muszą także potrafić pomóc w wypełnieniu takiego dokumentu). Punkt taki powinien funkcjonować w czasie pracy urzędu, co jeszcze nie zostało do końca przyswojone przez urzędy (zwłaszcza w sytuacji, gdy urząd w wybrany dzień pracuje dłużej, np. do godz , a punkt recepcyjny działa do godziny 15.00, czyli zwyczajowej pory zamknięcia jednostki). W Urzędzie Miejskim Wrocławia w tym celu stworzono Centra Obsługi Mieszkańca, udzielające niezbędnych wyjaśnień zarówno bezpośrednio w siedzibie urzędu, jak i telefonicznie. Można w nich przekazać dokumenty skierowane do konkretnych wydziałów. Jednak pewnym niedociągnięciem wydają się właśnie godziny pracy tej jednostki około pół godziny krótsze niż całego urzędu. Ponadto w ramach COM wyodrębniono Centra Obsługi Podatników, z których z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Według informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie miasta, ponad 90% osób korzystających z centrów, było zadowolonych ze sposobu załatwienia ich spraw 14. W roku 2003 Michael Fleischer przeprowadził badania ankietowe dotyczące wizerunku miasta Wrocławia. Wśród pytań zadawanych respondentom, znalazły się także te dotyczące pozytywnie i negatywnie postrzeganych instytucji. Ciekawe wydaje się tutaj, że Urząd Miejski w obu tych kategoriach znalazł się na pierwszym miejscu 57,8% 13 Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, C. H. Beck, Warszawa 2006, s Centrum Obsługi Podatnika, [ ]. 115

12 ankietowanych oceniło jego pracę pozytywnie, a 18,8% źle. Przy czym okazało się, że respondenci traktują urząd jako pewną całość, bardzo rzadko wymieniano konkretne jego wydziały czy jednostki, ponadto często nie posługiwano się ich oficjalnymi nazwami, pojawiającymi się w strukturze organizacyjnej 15. Ponieważ PR w zasadzie oznacza działalność komunikacyjną, co więcej o charakterze dwukierunkowym ważne jest też, aby umożliwić kontakty obywatel-urząd. Jeden ze sposobów realizacji tego postulatu to umożliwienie składania skarg na pracę urzędników oraz wniosków. Sposób organizacji ich przekazywania określany jest przez regulaminy wewnętrzne urzędów. W wielu mniejszych gminach dużą rolę odgrywa fakt umożliwienia zgłaszania się z takimi problemami do najwyższych przedstawicieli władz lokalnych, jak chociażby wójta czy jego zastępców. We Wrocławiu do rozpatrywania skarg i wniosków powołany został specjalny zespół, który każdą taką sprawę musi zarejestrować w informatycznym Centralnym Systemie Skarg i Wniosków, a następnie przekazać do rozpatrzenia odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Wyznaczono także godziny dyżurów prezydenta, który przyjmuje interesantów w określony dzień (w tym przypadku godziny przyjęć są wyznaczone w dogodny sposób: od do 17.00); to samo dotyczy także wiceprezydentów, skarbnika, sekretarza miasta oraz dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych. Coraz częściej specjaliści zajmujący się public relations mówią o tzw. e-pr. Po pierwsze, należy wymienić w tym miejscu strony internetowe. Przekazują one większość niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania gmin czy innych jednostek, przedstawiają ich charakterystykę, oferują galerie zdjęć itp. Ponadto instytucje publiczne mają obowiązek udostępniania wszelkich informacji dotyczących spraw publicznych. W Polsce reguluje to Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 16. Każdy obywatel ma prawo tego typu informację uzyskać i nie musi nikomu tłumaczyć, z jakiego powodu żąda dostępu do niej. Informacje, które można uzyskać, dotyczą m.in. sposobów funkcjonowania i podstaw prawnych dla istnienia różnego typu instytucji czy treści podejmowanych decyzji urzędowych i uchwalanych aktów prawnych. Ustawa przewiduje też 15 M. Fleischer, Kognitywny wizerunek Wrocławia, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, files/download/17/ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf [ ]. 116

13 sankcje za odmowę wykonania tego prawa. Jedną z form udostępnia informacji publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej. Odpowiednie rozporządzenie charakteryzuje dokładnie elementy składowe BIPu, zakres informacji, jakie powinny być udostępniane czy formy zabezpieczenia prezentowanych treści 17. W tym wypadku jedyną przeszkodą do informowania obywateli o funkcjonowaniu i działalności instytucji publicznych może być kwestia zachowania bezpieczeństwa państwa. Drugie narzędzie internetowe, wykorzystywane w PR-ze, to internetowe biuro prasowe, choć akurat częściej korzystają z niego prywatne przedsiębiorstwa. Zwykle zawiera ono informacje dotyczące danej jednostki samorządowej oraz jednostek podległych, aktualności związane z ich działalnością, ważne wydarzenia z regionu. Niektóre biura prasowe przedstawiają także informacje pojawiające się o danym urzędzie w lokalnych mediach. Dodatkowo umieszcza się różne pliki graficzne (zdjęcia przedstawicieli najwyższych władz danej jednostki, logo czy prezentacje) z możliwością ich pobrania na komputer użytkownika. Przy czym należy zauważyć, że aczkolwiek działalność biura prasowego kojarzy nam się przede wszystkim z kształtowaniem odpowiednich relacji i komunikacją z mediami, to w tym przypadku dostęp do internetowego biura prasowego powinny mieć wszystkie zainteresowane grupy. Jedną z pierwszych instytucji samorządowych, która uruchomiła internetowe biuro prasowe, był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Innym narzędziem internetowym są czytniki RSS, które pozwalają każdemu na bieżąco poznawać najnowsze informacje z interesujących go dziedzin. Po zainstalowaniu odpowiedniego programu komputerowego (czytnika RSS) otrzymuje się aktualności z konkretnych kanałów. Jest to o tyle wygodne, że nie wymaga każdorazowo wizyty na odpowiedniej stronie. Również wrocławski serwis internetowy dysponuje tym narzędziem i oferuje cogodzinną aktualizację danych. Kanały, jakie można wybrać w tym przypadku dotyczą informacji bieżących, organizowanych przez gminę przetargów, zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, ofert pracy oraz komunikatów podawanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Rozporzadzenie_BIP_2007.pdf [ ]. 18 Kanały RSS, [ ]. 117

14 Poza funkcjonowaniem Biuletynów Informacji Publicznej coraz częściej powstają tzw. e-urzędy. Głównym ich celem jest skrócenie kolejek w urzędach i uproszczenie załatwiania spraw, dlatego że pozwalają one na złożenie dokumentów i jednoczesne kontrolowanie, na jakim etapie rozpatrywania jest dana sprawa. Niestety, funkcjonalność ta dostępna jest tylko dla osób czy jednostek dysponujących kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Dolnośląski Urząd Marszałkowski stworzył taką platformę, umożliwiającą głównie składanie protestów, skarg, pobieranie wniosków w zakresie pozwoleń budowlanych i planów zagospodarowania przestrzennego, zezwoleń na sprzedaż alkoholu w niektórych miejscowościach. Takie samo zadanie ma platforma internetowej wymiany dokumentów elektronicznych e-puap. Podobne funkcje spełnia również możliwość rezerwowania numerków kolejkowych w miejscach obsługi petenta. Rezerwuje się termin wizyty, na kilka minut przed nia wystarczy pojawić się w urzędzie z odpowiednimi dokumentami i odebrać z automatu biletowego numerek do kolejki. Ponadto, istnieje możliwość sprawdzania na bieżąco aktualnie obsługiwanych numerów oraz liczby oczekujących osób 19. Coraz częściej instytucje samorządowe wykorzystują Internet do promowania siebie lub pewnych przedsięwzięć. Na popularnych portalach społecznościowych, jak Nasza Klasa czy Facebook, można spotkać oficjalne konta miast czy gmin. Wrocławski Urząd Miejski wyodrębnił nawet sześcioosobowy zespół promocji teleinformatycznej, który zajmuje się obsługą oficjalnej strony internetowej miasta oraz dba o komunikację za pośrednictwem tych serwisów. Niektóre samorządy lub podległe im jednostki prowadzą w Internecie kampanie promujące określone zachowania. Niedawno wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. otworzyło stronę zbiletemtaniej.pl, która ma zachęcić do kasowania biletów w pojazdach komunikacji miejskiej, pozwala na sprawdzenie rozkładów jazdy oraz prezentuje aktualne informacje o zdarzeniach drogowych i zmianach w trasach przejazdu. Zaletą serwisu jest również możliwość zgłaszania własnych propozycji, pozwalających na ulepszenie systemu komunikacji miejskiej, jak również zadawania pytań odnośnie wprowadzanych zmian. Jeszcze ważniejszy wydaje się fakt, iż na zadawane pytania uzyskuje się odpowiedź przedstawicieli instytucji. 19 Centrum Obsługi Mieszkańca, rezerwacja numerów kolejkowych, portal/pl/rezerwacje [ ]. 118

15 Internet okazuje się także ważnym instrumentem integrującym społeczność lokalną na różnym poziomie. Taką rolę odgrywają portale tworzone np. przez mieszkańców jakiegoś osiedla w dużym mieście. Pozwalają na wymianę poglądów poprzez fora internetowe, informują o ciekawych wydarzeniach na osiedlu oraz w całym mieście, przekazują też aktualności z różnych instytucji komunalnych, wreszcie promują aktywne postawy i przedsięwzięcia mieszkańców. 3. Sponsoring i wsparcie instytucjonalne Trzecim elementem wymienionym przez Giedrojcia jest sponsoring i wsparcie instytucjonalne. Często pojawiają się głosy o tym, że instytucje publiczne nie powinny prowadzić działalności sponsoringowej. Jednak te opinie biorą pod uwagę jedynie aspekt finansowy tej działalności (choć wiele instytucji posiada zabezpieczone w swoim budżecie środki, które można wydać na wspieranie inicjatyw społecznych). Należy pamiętać, iż sponsoring może mieć także charakter pozafinansowy; administracja publiczna dysponuje także takimi środkami jak wsparcie merytoryczne czy chociażby pewien prestiż. Współpraca instytucji publicznych z organizacjami społecznymi jest niezwykle istotna, ponieważ obie strony działają dla realizacji szeroko pojętego interesu społecznego. Poruszany wcześniej problem finansowania instytucji publicznych ze środków budżetowych jest tu argumentem popierającym prowadzenie działalności sponsoringowej 20. Pod koniec marca b.r. prezydent Wrocławia udzielił wsparcia akcji Zamień Odpady na Kulturalne Wypady, która ma wspierać zarówno edukację ekologiczną, jak też promować szeroko pojętą kulturę. 4. Lobbing Lobbing natomiast polega przede wszystkim na tworzeniu grup reprezentujących określone interesy i starających się dotrzeć do odpowiednich organów decyzyjnych i wpływać na nie. W przypadku instytucji publicznych należy wskazać przede wszystkim na ich znaczenie dla tworzenia koalicji społecznych, integrowanych przez wspólny problem. Jednocześnie przedstawiciele niektórych instytucji publicznych mogą stać się obiektami oddziaływań grup interesu (taką grupę interesu stanowić mogą mieszkańcy jakiegoś osiedla, którzy będą dążyć do wdrożenia jakichś działań prewencyjnych przez straż gminną). Giedrojć 20 K. Giedrojć, op. cit., s

16 zaleca tworzenie odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych dla działalności lobbingowej w ramach administracji publicznej po to, aby skutecznie móc zapobiegać rodzeniu się patologii na tym polu Kształtowanie wewnętrznego public relations Dość powszechne wydaje się postrzeganie public relations jako działalności skierowanej przede wszystkim na otoczenie zewnętrzne być może dlatego, że jest po prostu bardziej widoczna. Nie można jednak nie doceniać znaczenia oddziaływań wewnątrzorganizacyjnych, na własnych pracowników; coraz częściej podkreśla się, że PR begin at Home 22. Po pierwsze dlatego, że pracownik aby dobrze wykonywał swoją pracę (i tym samym przynosił korzyści firmie) musi czuć się doceniany oraz musi integrować się z zatrudniającą go organizacją. Po drugie każdy pracownik jest źródłem opinii o danej organizacji (chociażby prowadząc rozmowy w gronie rodziny czy przyjaciół), a więc wpływa w ten sposób na jej postrzeganie przez otoczenie. Wśród celów wewnętrznego public relations wymienić należy: tworzenie atmosfery sprzyjającej właściwemu, efektywnemu wykonywaniu zadań przez pracowników, wzbudzanie zaufania i poparcia dla polityki prowadzonej przez zarząd i jednocześnie zwalczanie negatywnego nastawienia wobec tejże polityki, integrowanie pracowników z firmą, utożsamianie się z nią, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za losy firmy, kształtowanie wizerunku organizacji na zewnątrz, informowanie o funkcjonowaniu organizacji, zadaniach, jakie mają do wypełnienia poszczególni pracownicy czy normach postępowania, jakie są wprowadzane (tworzenie systemu komunikacji wewnątrzorganizacyjnej), pokazanie organizacji z jak najlepszej strony jako silnej, prężnie się rozwijającej, spełniającej istotną rolę na rynku, zapobieganie fluktuacji kadr i z drugiej strony ułatwienie poszukiwania nowych pracowników. 21 Ibidem, s S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s

17 Wszystkie te cele wiążą się ze sobą i ostatecznie przekładają na najważniejszy cel każdej organizacji, czyli przetrwanie, realizowanie swojej misji oraz osiągnięcie zysków (przy czym w zależności od charakteru organizacji - nie musi chodzić tu tylko o zyski materialne). Jednocześnie ich realizacja oznacza stworzenie wizerunku organizacji wrażliwej, sprawiedliwej, mającej zaufanie do swoich pracowników, szanującej ich i dbającej o nich (nawet po zakończeniu pracy w firmie). W przypadku administracji samorządowej zakres działań, jaki można tutaj podejmować jest ograniczony, ze względu przede wszystkim na istniejące przepisy prawa oraz możliwości budżetowe. Pierwszą kwestią jest tutaj struktura organizacyjna urzędu. W przypadku każdej organizacji pracownicy musza wiedzieć, jakie zadania do nich należą oraz kto jest ich bezpośrednim przełożonym. Wszyscy muszą także znać swoje kompetencje i związane z nimi uprawnienia do podejmowania decyzji. Tylko w takiej sytuacji pracownicy będą mogli czuć się pewnie oraz jak najlepiej pełnić służbę publiczną. Z punktu widzenia pracowników, szczególnie ważnym czynnikiem kształtującym ich zadowolenie z pracy jest rozwój zawodowy oraz system motywacyjny. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, określająca formy zatrudnienia tej grupy pracowników (wybór, powołanie, umowa o pracę), przysługujące im prawa i obowiązki. Wspomniana ustawa wymienia warunki i wysokość przyznawanych nagród jubileuszowych oraz dodatków funkcyjnych. Pewne kwestie jednak pozostawione zostały do uregulowania na poziomie samorządów w postaci regulaminów wynagradzania. Na podstawie tej ustawy powstało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które poza kwestiami finansowymi określa także dokładnie, jakie kwalifikacje musi posiadać kandydat do pracy w samorządzie. Załącznik do tego rozporządzenia wymienia różne rodzaje stanowisk, jakie spotkać można także w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. w urzędach pracy czy jednostkach opieki społecznej). Do systemu motywacyjnego można też zaliczyć różnego rodzaju pozafinansowe nagrody, jak choćby listy gratulacyjne czy nawet słowne pochwały pracowników. Niezbędne jest również stworzenie sprawnego 121

18 systemu obiegu informacji wewnątrz urzędu, tak aby każdy pracownik wiedział, jakie wprowadzono zmiany. Kierownicy jednostek organizacyjnych powinni pozostawać do dyspozycji swoich pracowników i służyć im pomocą czy radą w trudnych sytuacjach. Także w przypadku wewnętrznej organizacji musi istnieć komunikacja dwustronna, a więc pracownikom należy umożliwić przekazywanie opinii czy pomysłów dotyczących usprawnienia ich pracy. Rozwiązaniem mogą tu być regularne spotkania z kierownictwem. Ponadto autorzy wymieniają takie narzędzia wewnętrznego PR-u, jak briefingi pracowników danego wydziału, tablice zawierające informacje o sprawach dotyczących samorządu lub biuletyny, imprezy integracyjne i wreszcie spotkania nieformalne. W komunikowaniu wewnętrzorganizacyjnym należy wykorzystywać sieć internetową, która szybciej i przy większych oszczędnościach pozwala przekazywać sobie informacje. Intranet z kolei umożliwia dostęp do wewnętrznych zasobów instytucji. W przypadku szkoleń wewnętrznych czy narad, niezbędnym stało się używanie przez kierowników jednostek pomocy multimedialnych, które z jednej strony usprawniają pracę prelegenta, a z drugiej ułatwiają przyswojenie informacji przez słuchaczy Komunikacja kryzysowa Zarządzanie kryzysami to jeden z instrumentów PR-u, wymieniany w wielu publikacjach. Stosowanie tej metody jest istotne, ponieważ w sytuacji kryzysu zdecydowanie wzrasta zainteresowanie mediów (i otoczenia w ogóle) daną organizacją, ale także może ona wywrzeć negatywny wpływ na społeczność lokalną. Zarządzanie kryzysem to proces, który obejmuje: zidentyfikowanie sytuacji, analizę, ustalenie priorytetów, wybór strategii postępowania, wprowadzanie w życie wybranego programu działań i komunikowania z otoczeniem oraz ocena efektywności podjętych działań 24. Wszystkie te aspekty powinny jednak zostać przygotowane przed wystąpieniem kryzysu. Należy zatem w tym przypadku działać uprzedzając fakty, zwłaszcza że większość kryzysów daje się wcześniej przewidzieć. Choć z pewno- 23 T. Soliński, Komunikacja wewnętrzna (w:) (red.) D. Tworzydło, Akademia samorządowego wizerunku, Grupa Wydawnicza INFOR S.A., Warszawa 2005, s S. M. Cutlip, A. H.Center, G. M. Broom, Effective Public Relations, Englewood Cliffs, Prentice- Hall, New Jersey 1985, s

19 ścią rośnie świadomość znaczenia właściwego zachowania organizacji w trakcie kryzysu, ciągle można znaleźć i takie, które nie są do kryzysów właściwie przygotowane i kiedy już one wystąpią podejmują działania przygotowane ad hoc. Zapomina się, że właściwe działania oraz szczera i stała komunikacja z otoczeniem w trakcie kryzysu mogą sprawić, iż organizacja wyjdzie z niego wzmocniona i poprawi swój wizerunek. Stąd tak ważne jest, aby działy PR zajmowały się tworzeniem planów działania na wypadek wystąpienia różnych, możliwych do przewidzenia sytuacji kryzysowych i aby przede wszystkim w sposób aktywny na nie reagowały (nie zaś biernie oczekiwały na poprawę sytuacji). R. Czechowski za Peterem S. Greenem wymienia kilka obszarów, w których mogą wystąpić kryzysy: katastrofy naturalne lub występujące z winy człowieka, przeciek informacji, ryzyko legislacyjne, wymogi ochrony środowiska, ochrony zdrowia, relacje przemysłowe, zachowanie ważnych osobistości, kontakty z mediami, akcje rządowe 25. Jednocześnie autor podkreśla, że samorządy nierzadko biorą udział w kryzysach, które nie zawsze kształtowane są przez wyłącznie ich decyzje. Jako przykład podaje problemy związane z budową drogi w Dolinie Rospudy władze lokalne są ograniczone w możliwościach podjęcia decyzji, ponieważ sporo zależy tu także od stanowiska, jakie zajmie w tej kwestii Unia Europejska Etyka w public relations Nie można także zapomnieć o charakterze, jaki ma (czy też mieć powinna) działalność public relations. Wielu autorów podkreśla, iż jest to aktywność etyczna, tzn. podawane informacje muszę być wiarygodne, prawdziwe, szczere i rzetelne. Celem i efektem działań ma być bowiem zaufanie, którego nie można osiągnąć przy okłamywaniu 25 R. Czechowski, Przekuć problem w sukces o kryzysach w samorządzie (w:) (red.) A. Adamus-Matuszyńska, Budowanie społeczności lokalnej. Jak rozwijać trwałe relacje pomiędzy samorządem a jego społecznym otoczeniem?, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s

20 opinii publicznej. Na tę kwestię zwracali uwagę ci, którzy tworzyli podwaliny pod powstanie tej dziedziny nauki i praktyki. Wspomniany już wcześniej Ivy Lee zalecał informowanie społeczeństwa o wydarzeniach związanych z daną organizacją, ale jednocześnie nie pozwalał na okłamywanie opinii publicznej wysyłane przez organizacje komunikaty miały być szczere i rzetelne. Najlepszym przykładem stosowania przez niego tej zasady otwartości było działanie związane z wypadkiem na linii kolejowej Rockefellera. Wtedy to Ivy Lee zaprosił dziennikarzy i szczegółowo opowiedział o całym zdarzeniu, nie ukrywając nawet spraw niewygodnych dla firmy. Podobnie postępował Edward Bernays, który wielokrotnie określał działalność nastawioną jedynie na rozgłos (publicity) za manipulację społeczeństwem, sam zaś dążył do pogłębiania kontaktów z otoczeniem. Podkreślał, że nie należy przyjmować zleceń, które wymagałyby podejmowania działań nieetycznych. Urzędnicy w swojej pracy podlegają nie tylko przepisom prawa, ale także muszą przestrzegać zasad etyki. Tylko w ten sposób mogą przyczynić się do stworzenia pozytywnego wizerunku i dobrej reputacji urzędu. Za Z. Knechtem wymienić można kilka podstawowych zasad postępowania urzędników: traktowanie urzędu jako służby w interesie publicznym: urzędnik służy społeczeństwu, wszystkie podejmowane przez niego działania mają na celu realizację interesu społeczności lokalnej, a nie osiąganie własnych celów, zwłaszcza tych sprzecznych z dobrem ogólnym; obiektywne rozstrzyganie spraw: w podejmowaniu decyzji urzędnik kierować się może jedynie obowiązującymi przepisami prawa i kwestiami merytorycznymi, nie może opowiadać się po żadnej ze stron ewentualnego konfliktu, w którym przyjdzie mu rozstrzygać; odpowiedzialność przed społeczeństwem: funkcjonowanie administracji ma charakter jawny, urzędnicy są oceniani za swoje decyzje; demokratyczne przywództwo: w swojej działalności urzędnik musi kierować się przepisami prawa oraz demokratycznymi wartościami; działania mające na celu budowanie zaufania do urzędu publicznego: wizerunek uczciwego, odpowiedzialnego, usłużnego urzędnika właściwie wypełniającego swoje obowiązki przekłada się na pozytywny wizerunek urzędu oraz całej jednostki Z. Knecht, op.cit., s

21 6.9. Perspektywy samorządowego public relations Wydawać by się mogło, że instytucje samorządowe w swojej działalności są niezagrożone konkurencją. Wykonują przecież zadania narzucone im odgórnie i określone dokładnie w odpowiednich ustawach. Jednak coraz częściej wśród przedstawicieli władz regionalnych zauważyć można wzrastającą świadomość znaczenia PR-u dla ich działalności. Instytucje publiczne zaczynają zachowywać się jak podmioty rynkowe, które funkcjonują w konkurencyjnym otoczeniu. Przeniesienie public relations na pole samorządowe jest zgodne z Kotlerowską koncepcją przenoszenia marketingu na nowe obszary instytucji niedochodowych, przy czym Kotler wspominał też o pewnym zagrożeniu, jakie się z tym wiąże, to znaczy zbyt ubogim traktowaniu marketingu i sprowadzaniu go jedynie do jednostkowych działań promocyjnych; dotyczy to także PR-u. Wszystkie definicje tej działalności podkreślają jej świadomy oraz ciągły, planowy charakter. W związku z tym brak spójnej koncepcji całościowego rozwoju jednostki terytorialno-administracyjnej i co za tym idzie ograniczanie się do niektórych narzędzi (jak organizowanie dożynkowych festynów w mniejszych gminach) przeczy tym definicjom. Można odnaleźć kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, najczęściej przedstawiany argument dotyczy braku pieniędzy. Oczywiście, przygotowywanie eventów czy udział w targach stanowią przykłady bardziej kosztownych przedsięwzięć. Stworzenie bogatej strony internetowej czy prowadzenie współpracy z mediami lokalnymi nie powinny już być dużą barierą. Po drugie, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, problemem staje się brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Bardzo często urzędnikami są osoby, które już od wielu lat zajmują dane stanowiska. W związku z tym mają one bardzo nieufne podejście do kwestii związanych z public relations, często niewłaściwie rozumieją to pojęcie. Niechęć jest tym większa, że na pozytywne efekty trzeba nierzadko czekać latami. Zwykle środki przeznaczane na szkolenia pracowników są skromne, więc wybór tematów jest dość ograniczony i niestety PR pomija się. Ponadto, niewielkich gmin nie stać na zatrudnienie specjalistów z branży PR-owej, którzy mogliby zająć się stworzeniem ogólnej misji i strategii działania. Po trzecie, dodatkowym problemem są badania marketingowe. Public relations zakłada bowiem, że aby wybrać najbardziej efektywne narzędzia, nale- 125

22 ży uprzednio poznać potrzeby i opinie grup docelowych. W przypadku niewielkich jednostek samorządowych urzędnicy zlecający takie badania mogą zostać posądzeni przez mieszkańców o niewłaściwe wykorzystywanie publicznych pieniędzy. W większych jednostkach terytorialnych problemy te nie mają już takiego znaczenia i można zauważyć, że coraz częściej traktują one public relations jako niezbędny element prawidłowego ich funkcjonowania. Nie można jednak w tych rozważaniach pominąć sytuacji odwrotnej to znaczy takiej, kiedy rola PR-u będzie przeceniana przez przedstawicieli samorządów. Nadawanie zbyt dużej rangi tej działalności zwłaszcza przy jednoczesnej niepełnej wiedzy co do jej istoty może przynieść więcej szkody niż pożytku. Władze lokalne i urzędnicy przede wszystkim bowiem są powołani do wypełniania konkretnych, określonych w aktach prawnych zadań. Public relations czy marketing stanowią jedynie narzędzia, które mogą pomóc w wypełnianiu ustawowych obowiązków. Istotne zatem jest odnalezienie swoistego złotego środka. Podsumowanie Działalność public relations w instytucjach publicznych spełnia takie same funkcje jak w każdym innym typie organizacji. Jej istotą także jest komunikacja, podawanie pełnych i prawdziwych informacji, a skuteczność zależy od ciągłości podejmowanych czynności. Wszystko to pozwala na kreowanie wizerunku skutecznych i przyjaznych obywatelowi instytucji oraz zwiększenie efektywności oferowanych przez nie usług publicznych. Szczególną rolę pełni public relations w instytucjach samorządowych, ponieważ w przeciwieństwie do firm każdy obywatel prędzej czy później musi mieć z nimi kontakt, a także często jest uzależniony od wydawanych przez nie decyzji. Jednocześnie instytucje publiczne są uzależnione od obywatela, który płacąc podatki, finansuje ich działalność. To powoduje, że odgrywają wobec niego służebną rolę i dlatego między innymi powinny dbać o zadowolenie obywatela z ich funkcjonowania oraz o stworzenie dwukierunkowej komunikacji na linii obywatel-instytucja. Muszą więc być elastyczne, odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Z drugiej strony także obywatel powinien angażować 126

23 się w sprawy, które należą do kompetencji poszczególnych instytucji, pamiętając, że leży to w jego interesie. Public relations w instytucjach publicznych to jednak nie tylko działania skierowane na zewnątrz. To także dbałość o własnych pracowników, zapewnianie im jak najlepszych warunków pracy, możliwości awansu itp. Muszą to być także profesjonaliści, doskonale orientujący się w sprawach, którymi bezpośrednio się zajmują (tylko dzięki temu obywatele zdobędą pewność, że pomocy udzielają im specjaliści, którym mogą zaufać), a także osoby przestrzegające prawa (jakiekolwiek zarzuty stawiane funkcjonariuszowi publicznemu rzutują negatywnie na wizerunek całej instytucji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście skala problemu jest tak duża). Słowa kluczowe: public relations, instytucje publiczne, samorządy Public relations in the service of local government Summary Public relations activities in public institutions meet the same functions as in any other type of organization. Its essence is also communication, the administration of complete and correct information and the effectiveness depends on the continuity of the activities taken. All this allows to create the image of efficient and citizen-friendly institutions, and increase the efficiency of its public services. In local government institutions public relations play a special role, because - unlike in companies - each citizen must sooner or later be in contact with them, and often depends on the decision issued by them. Simultaneously, public institutions are dependent on the citizen, who pay taxes and finance their activities. This makes them play a subordinate role to him and, therefore, among other things they should take care of citizen satisfaction with their functioning and to produce a two-way communication with him. They must therefore be flexible and respond to the needs of the society. On the other hand the citizen should engage in matters that fall within the competence of each institution, keeping in mind that it is in his personal interest. Public relations in public institutions is not only actions directed outward. It is also a concern for its employees, providing them with 127

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PODMIOTACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotnym procesem, warunkującym

Bardziej szczegółowo

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka

Standardy PRO-NGO. Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy PRO-NGO Praca zbiorowa pod red. Ewy Gałka Korekta: Maria Gałka Standardy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Standard prowadzenia placówki edukacyjnej. Standard rodzinnej

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i ANNA BORAWSKA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ FIRMĄ i Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu Konfucjusz Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi

Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych narzędzi Agnieszka Sierpowska Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oraz porównanie tradycyjnych i internetowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej

Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

moduł 3 Współpraca z otoczeniem

moduł 3 Współpraca z otoczeniem moduł 3 Współpraca z otoczeniem Współpraca z otoczeniem WSTĘP (5) TEORIA Ryszard Skrzypiec WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM (11) Tworzenie koalicji. Współpraca z samorządem, biznesem, innymi organizacjami (10)

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE dr Katarzyna Dojwa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie PUBLIC RELATIONS POLICJI. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE Streszczenie: Artykuł podejmuje

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych

Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce 2009 Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie

Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w urzędzie Strona 1 Dobra komunikacja to proces dwustronny: nadawca daje odbiorcy szansę na zadawanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo