POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO COACH HIRE POLAND AND INCOMING TRAVEL GROUP S.C. D.CIEPIELEWSKI, M.OTAWA S t r o n a 1 / 32

2 Spis treści I. Preambuła...2 II. III. IV. Definicje...2 Wykaz budynków...2 Wykaz zbiorów danych osobowych...2 V. Struktury zbiorów danych...2 VI. VII. Przepływ danych pomiędzy systemami...2 Środki techniczne i organizacyjne...2 a. Cele i zasady funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa...2 b. Opis zagrożeń i naruszeń...2 c. System i jego elementy...2 d. Stacja Robocza...2 VIII. Wymagania Ustawowe...2 a. Trwałe usuwanie danych...2 b. Tabela kontrolna...2 IX. Postanowienia końcowe...2 S t r o n a 2 / 32

3 I. Preambuła Zgodnie z 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), administrator danych obowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i wdrożenia polityki bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa jest zestawem praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych przez COACH HIRE POLAND AND INCOMING TRAVEL GROUP S.C. D.CIEPIELEWSKI, M.OTAWA, z siedzibą w Poznaniu (61-611) przy ul. Naramowickiej 217A lok 51. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 36 ust. 2 oraz art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), polityka bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu powinna odnosić sie całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych u administratora danych tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Celem polityki bezpieczeństwa, jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy S t r o n a 3 / 32

4 stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w 36 ustawy. Dokument polityki bezpieczeństwa deklaruje zaangażowanie kierownictwa i wyznacza podejście firmy do zarządzania bezpieczeństwem informacji. II. Definicje 1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych, odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych we wskazanych systemach informatycznych. 2) Administrator Danych Osobowych (ADO) - osoba wyznaczona przez zgromadzenie wspólników Coach Hire. 3) Administrator Systemu Informatycznego (ASI) - osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego do przetwarzania danych osobowych w Coach Hire (może to być administrator sieci lokalnej, systemu operacyjnego, bazy danych itp.). 4) Bezpieczeństwo Systemu Informatycznego - wdrożenie przez administratora danych osobowych lub osobę przez niego uprawnioną środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia oraz ochrony danych przed dostępem, modyfikacją, ujawnieniem, pozyskaniem lub zniszczeniem. 5) Dane Osobowe - rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania Osoby Fizyczne, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności S t r o n a 4 / 32

5 przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne bez nadmiernych nakładów finansowych, czasowych lub działań. 6) Instrukcja oznacza Instrukcję Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych COACH HIRE POLAND AND INCOMING TRAVEL GROUP S.C. D.CIEPIELEWSKI, M.OTAWA, będącą załącznikiem do Polityki Bezpieczeństwa. 7) Coach Hire oznacza COACH HIRE POLAND AND INCOMING TRAVEL GROUP S.C. D.CIEPIELEWSKI, M.OTAWA, z siedzibą w Poznaniu (61-611) przy ul. Naramowickiej 217A lok 51. 8) Osoba Fizyczna oznacza osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 9) Osoba Upoważniona - osoba posiadająca upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych (lub osobę uprawnioną przez niego) i dopuszczona, jako Użytkownik Systemu do przetwarzania danych osobowych w Systemie Informatycznym danej komórki w zakresie wskazanym w upoważnieniu (listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych posiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji). 10) Osoba Uprawniona - osoba posiadająca upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. 11) Portal oznacza aplikację internetową udostępnioną w sieci publicznej Internet funkcjonującą pod domeną busonroad.com. 12) Przełożony Użytkownika Systemu osoba, przełożony, której podlega Użytkownik Systemu. S t r o n a 5 / 32

6 13) Przetwarzanie Danych Osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 14) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) 15) Stacja Robocza stacjonarny lub przenośny komputer wchodzący w skład systemu informatycznego umożliwiający Użytkownikom Systemu dostęp do danych osobowych znajdujących się w systemie. 16) System Informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. 17) Ustawa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami. 18) Użytkownik Systemu - osoba posiadająca uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. 19) Użytkownik Uprawniony oznacza Administratora Danych Osobowych lub Administratora Systemu Informatycznego lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Osobę Uprawnioną lub Osobę Upoważnioną. 20) Zbiór danych osobowych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych S t r o n a 6 / 32

7 kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. III. Wykaz budynków W rozdziale tym znajduje się wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. Podstawa prawna: Rozporządzenie 4 ust. 1. Lp. Adres - budynek Pomieszczenia 1. Poznań (61-611),ul. Naramowicka Wydzielone pomieszczenie 217A lok 51 Dane Osobowe są przetwarzane w budynku wielorodzinnym znajdującym się na osiedlu mieszkalnym. Teren osiedla jest ogrodzony i chroniony przez firmę ochroniarska. Wejście na osiedle jest chronione drzwiami zamkniętymi na klucz. Wejście do budynku jest zamknięte na klucz. Drzwi wejściowe do pomieszczeń jest chronione zamkiem patentowym model "Witex super lock". W przypadku, gdy w pomieszczeniu nie przebywa Użytkownik Uprawniony pomieszczenie jest zamknięte na klucz. S t r o n a 7 / 32

8 IV. Wykaz zbiorów danych osobowych W rozdziale tym znajduje się wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych. Podstawa prawna: Rozporządzenie 4 ust. 2. LP. Nazwa zbioru Forma i narzędzia 1 Dane użytkowników Aplikacja internetowa wykonana w technologii Django Pyton baza danych mysql Wskazany wyżej zbiór zawiera: Dane użytkowników Portalu, którzy dokonali założenia konta poprzez Panel Klienta, V. Struktury zbiorów danych W rozdziale tym znajduje się opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi. Podstawa prawna: Rozporządzenie 4 ust. 3. Jednym z elementów Systemu Informatycznego jest baza danych, oparta o silnik bazy mysql. S t r o n a 8 / 32

9 VI. Przepływ danych pomiędzy systemami W rozdziale tym znajduje się opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami. Podstawa prawna: Rozporządzenie 4 ust. 4. Przepływ danych między systemami nie występuje. Wszystkie dane są gromadzone w jednej bazie danych i są powiązane między sobą na zasadzie relacji pomiędzy Tabelami danych. Z bazy danych korzysta Portal. VII. Środki techniczne i organizacyjne W rozdziale tym znajduje się opis i określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych. Podstawa prawna: Ustawa i Rozporządzenie 4 ust. 5. a.cele i zasady funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa 1. Coach Hire dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmie. W szczególności zapewnia, aby dane były: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, d) przechowywane (tak żeby ich nie udostępniać i nie przechowywać dłużej niż to konieczne dla osiągnięcia celów). S t r o n a 9 / 32

10 2. określa tryb postępowania w przypadku, gdy: a) zbierane są dane osobowe, b) przetwarzane są dane osobowe, c) dochodzi do kontroli przetwarzania danych osobowych, d) stwierdzono zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych, e) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego. 3. Polityka Bezpieczeństwa obowiązuje: a) Administratora Danych Osobowych b) Administratora Bezpieczeństwa Informacji c) Administratora Systemu Informatycznego d) Osoby Upoważnione e) Osoby Uprawnione f) Użytkowników Systemu g) Przełożonych Użytkowników Systemu 4. Wykonywanie postanowień tego dokumentu ma zapewnić właściwą reakcję, ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Coach Hire. 5. Administratorem Danych Osobowych jest właściciel Coach Hire. 6. Administrator Danych Osobowych: a) formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; S t r o n a 10 / 32

11 b) decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych; c) odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Coach Hire ; d) wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji danych zawartych w systemach informatycznych Coach Hire, oraz osobę upoważnioną do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, chyba, że sam wykonuje te czynności; e) jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane, poprzez stosowanie procedur opisanych w Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji. 7. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczególności: a) Ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach Systemów informatycznych Coach Hire, b) Podejmowania stosownych działań zgodnie z niniejszą Polityką bezpieczeństwa w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w systemie informatycznym, c) Niezwłocznego informowania Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, d) Nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nich zatrudnionych. S t r o n a 11 / 32

12 8. Osoba zastępująca Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania realizuje w przypadku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 9. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji relację z podejmowanych działań w czasie jego zastępstwa. 10. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji. 11. Coach Hire gwarantuje Osobom Fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją jego celów, realizacje uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa. Załącznik nr 6 Informacja o zawartości zbioru danych osobowych stanowi wzór dokumentu, na bazie którego Coach Hire udziela informacji Osobom Fizycznym. 12. Każdej Osobie Fizycznej, której Dane Osobowe są przetwarzane w związku z realizacja celów firmy, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na zasadach określonych w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 13. Osoby Fizyczne, których Dane Osobowe są przetwarzane w związku z realizacja celów Coach Hire, uzyskują informacje o przysługujących im prawach w sposób określony w niniejszym dokumencie. S t r o n a 12 / 32

13 b.opis zagrożeń i naruszeń Lista potencjalnych zdarzeń i zagrożeń, które mogą naruszyć ochronę Danych Osobowych. 1. W przypadku zaistnienia niżej wymienionych zdarzeń lub zagrożeń należy zastosować procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych opisaną w Instrukcji. 2. Zagrożenia losowe zewnętrzne Określa się np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu lub inne działanie siły wyższej. Konsekwencje, jakie mogą wystąpić na okoliczność zdarzenia a) utrata integralności Danych Osobowych, ich zniszczenie, b) uszkodzenie infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, c) nie dochodzi do naruszenia poufności danych. 3. Zagrożenia losowe wewnętrzne Określa się np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania). Konsekwencje, jakie mogą wystąpić na okoliczność zdarzenia a) może dojść do zniszczenia danych, b) może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, c) może nastąpić naruszenie poufności danych. 4. Zagrożenia zamierzone, świadome i celowe Są to najpoważniejsze zagrożenia, mogące prowadzić do naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy) Zagrożenia te możemy podzielić na: S t r o n a 13 / 32

14 a) nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), b) nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, c) nieuprawniony przekaz danych, d) pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, e) bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu. 5. Przypadki zakwalifikowane, jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to głównie: a) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp., b) niewłaściwe parametry środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych, c) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru, d) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu, e) jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie, S t r o n a 14 / 32

15 f) nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie, g) stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji), h) nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie, i) ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń, j) praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych - np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp., k) ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. "bocznej furtki", itp., l) podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub w sposób niedozwolony skasowano lub skopiowano dane osobowe, m)rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawieni danych osobowych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp.). S t r o n a 15 / 32

16 6. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, nośnikach elektronicznych w formie niezabezpieczonej itp. 7. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dla systemów informatycznych, stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów Informatycznych przeprowadzają okresową analizę ryzyka dla poszczególnych elementów systemu i na tej podstawie przedstawiają Administratorowi Danych Osobowych propozycje dotyczące zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, celem zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanym danych. c. System i jego elementy W punkcie tym opisane zostały środki, jakie zostały przedsięwzięte w celu eliminacji lub minimalizacji wyżej wymienionych zagrożeń. 1. System składa się między innymi z urządzeń telekomunikacyjnych, serwerów, systemu operacyjnego, bazy danych oraz z Portalu. 2. Dostawcą usług serwerowych, telekomunikacyjnych oraz administracji systemem operacyjnym i bazą danych dla elementów Systemu jest firma home.pl S.A. z siedziba w Szczecinie, przy ul. Zbozowej 4, 70- S t r o n a 16 / 32

17 653 Szczecin, zarejestrowana w Sa dzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa dowego, z kapitałem zakładowym w kwocie złotych w całosci opłacony. KRS: , NIP: , REGON: , zwany dalej Dostawcą. 3. W dniu Coach Hire podpisał umowę z Dostawcą, w ramach której Coach Hire powierza Dostawcy przetwarzanie danych, w której to Dostawca oświadcza, iż stosowane przez niego rozwiązania technologiczne oraz formalne w zakresie oferowanych usług hostingowych spełniają wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz związanych z nią aktów wykonawczych, w szczególności fizycznej kontroli dostępu do infrastruktury sprzętowej, na której są przechowywane dane osobowe, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń przed utratą zasilania, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa, zastosowania odpowiednich zabezpieczeń logicznych. 4. Portal posiada dwa interfejsy. Pierwszym interfejsem jest interfejs udostępniany publicznie w sieci Internet i jest dedykowany dla użytkowników Portalu, zwany dalej Panelem Klienta. Drugim interfejsem jest interfejs administracyjny zwany dalej Panelem Administratora, przy pomocy, którego Użytkownicy Systemu logują się do Systemu w celu przetwarzania Danych Osobowych. 5. Panel Klienta jest zabezpieczony przed indeksacją przez wyszukiwarki Danych Osobowych. 6. Poprzez Panel Klienta użytkownicy mogą, założyć indywidualne konto na Portalu, dokonać logowania na swoje konto na Portalu. Po zalogowaniu się mają dostęp do swoich danych osobowych. Proces S t r o n a 17 / 32

18 rejestracji i logowania odbywa się poprzez szyfrowane połączenie SSL, co zabezpiecza przesyłanie danych wrażliwych przez sieć Internet. 7. W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do Panelu Administratora, jest on zabezpieczony przed indeksacją wyszukiwarek internetowych poprzez odpowiednie zabezpieczenia w konfiguracji Portalu oraz poprzez ukrycie adresu internetowego do Panelu Administratora, który nie jest ogólnie dostępny i znany jedynie Użytkownikom Uprawnionym i Użytkownikom Systemu. 8. Połączenie z Panelem Administratora odbywa się poprzez szyfrowane połączenie SSL. 9. Portal wymusza połączenie szyfrowane połączenie, o którym mowa w punkcie poprzednim. 10. Certyfikat SSL szyfruje połączenie 256 bit kluczem i jest wystawiony przez akredytowane do tego celów centrum certyfikacji. d.stacja Robocza 1. Administrator Systemu Informatycznego jest zobowiązany do spełnienia wszystkich postanowień niniejszego podrozdziału, wdrożenia i monitorowania opisanych zabezpieczeń na wszystkich Stacjach Roboczych. 2. Stacje Robocze wyposażone są w system operacyjny Windows, firmy Microsoft lub OS X Mavericks, firmy Apple. System operacyjny ma włączoną funkcję automatycznej instalacji wszystkich aktualizacji systemu, jakie publikuje i zaleca producent oprogramowania, jako ważne. Poprawki te mają na celu maksymalne zabezpieczenie Stacji S t r o n a 18 / 32

19 Roboczej przed zagrożeniami, jakie niesie używanie Stacji Roboczej działającej w sieci Internet. 3. W celu uruchomienia i zalogowania się do Systemu Użytkownik Systemu powinien uruchomić przeglądarkę internetową. Przeglądarka internetowa jest automatycznie aktualizowana do najnowszej, udostępnianej przez jej producenta wersji. 4. Zabrania się Użytkownikom Systemu korzystania z funkcji przeglądarki internetowej służącej do zapamiętywania nazwy użytkownika i/lub hasła dostępowego do Panelu Administratora. 5. Stacja Robocza posiada zainstalowane oprogramowanie antywirusowe mające na celu wykrywanie i zabezpieczenia Stacji Roboczej. Program antywirusowy ma włączoną automatyczną aktualizację zarówno wersji oprogramowania antywirusowego jak i list i definicji wirusów. 6. Stacja Robocza ma włączony systemowy firewall, którego zadaniem jest zabezpieczenie Stacji Roboczej przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. 7. Stacja Robocza jest zabezpieczona hasłem dostępowym na poziomie dostępu do system operacyjnego Stacji Roboczej. 8. Hasła, o których mowa w punkcie powyżej są zmieniane przez Użytkownika Systemu nie rzadziej, niż co 30 dni. 9. Na Stacji Roboczej prawa administratora systemu operacyjnego ma jedynie Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Użytkownik Systemu na Stacji Roboczej ma prawa na poziomie użytkownika zaawansowanego. 10. Użytkownik Systemu nie może instalować żadnego oprogramowania bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora Bezpieczeństwa Informacji. S t r o n a 19 / 32

20 11. Użytkownicy Systemu mają dostęp do sieci Internet poprzez modem dostępowym do sieci Internet. Modem ma zewnętrzny adres IP. Modem posiada zabezpieczenie, które nie pozwala na autoryzację i dostęp do modemu z zewnątrz sieci. Konfiguracja modemu możliwa jest tylko z sieci wewnętrznej. Modem posiada wbudowany firewall blokujący nieautoryzowane pakiety z zewnątrz. Stacje Robocze są w sieci wewnętrznej i otrzymują adresy IP z wewnętrznej adresacji modemu. Dostęp Stacji Roboczych do modemu odbywa się poprzez sieć bezprzewodową. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest zabezpieczony hasłem w autoryzacji Mixed WPA2/WPA-PSK. Dodatkowo na routerze ustawiony jest filtr adresów MAC kart sieciowych, który dopuszcza połączenie z routerem tylko autoryzowane Stacje Robocze posiadające określony MAC adres karty sieciowej. 12. Na fakt naruszenia zabezpieczeń Stacji Roboczej mogą wskazywać: a) nietypowy stan stacji roboczej (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem); b) wszelkiego rodzaju różnice w funkcjonowaniu systemu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do funkcji systemu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach); c) inne nadzwyczajne sytuacje. 13. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w powyższym punkcie Użytkownik Systemu zobowiązany jest poinformować Administratora Systemu Informatycznego, a w razie stwierdzenie naruszenia bezpieczeństwa zastosować się do procedury opisanej w Instrukcji. S t r o n a 20 / 32

21 VIII. Wymagania Ustawowe W rozdziale tym znajduje się lista wymogów, jakie wynikają z Ustawy oraz z Rozporządzenia. Celem Tabeli jest wskazanie rozdziałów Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji, które opisują spełnienie wymagań wynikających z Ustawy oraz z Rozporządzenia. Ma ona cel informacyjny. L.p Wymaganie Pochodzen ie 1 System umożliwia dokonywanie wglądu i weryfikacji przetwarzanych danych osobowych osobie, której te dane dotyczą 2 System umożliwia trwałe usuwanie danych, dla których cel przetwarzania został osiągnięty. 3 Numery porządkowe stosowane w ewidencji ludności spełniają wymóg art. 28. ust 2 uodo. uodo uodo uodo Artyk uł art. 24, ust 1, pkt 3 art. 26, ust 1, pkt 4 art. 28, ust 2 Wymóg ustawo wy Tak Tak Tak Spełnien ie wymogu Tak Tak Tak Sposób realizacji S t r o n a 21 / 32

22 4 Elementy numerów porządkowych w systemie ewidencjonując ym osoby fizyczne nie posiadają ukrytych znaczeń. 5 System zapewnia autoryzację użytkowników 6 System umożliwia jednoznaczne wskazania użytkownika, który określone dane wprowadził lub zmieniał z podaniem dat operacji. 7 System powinien umożliwiać odnotowywanie, komu dane zostały przekazane. 8 Odnotowanie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu. 9 Odnotowanie identyfikatora użytkownika wprowadzające go dane do uodo art. 28, ust 3 Tak Tak uodo art. 38 Tak Tak Instrukcja pkt. VII uodo art. 38 Tak Tak uodo art. 38 Tak Nie dotyczy rozp.mswia 7 Tak Tak rozp.mswia 7 Tak Tak Instrukcja pkt. XIV S t r o n a 22 / 32

23 systemu 10 Odnotowanie źródła danych 11 Odnotowanie informacji o odbiorcach, dacie i zakresie udostępnienia 12 Odnotowanie sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy 13 Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. 1 mswia 7 (1-5) 14 Odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (daty pierwszego wprowadzenia i identyfikatora), rozp.mswia 7 Tak Tak rozp.mswia 7 Tak Nie dotyczy rozp.mswia 7 Tak Tak rozp.mswia 7 Tak Tak rozp.mswia 7 Tak Tak S t r o n a 23 / 32 Instrukcja pkt. XIV

24 następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych. 15 System zapewnia odnotowanie informacje o odbiorcach danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 uodo. 16 Obszar przetwarzania jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionyc h na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 17 Przebywanie osób nieuprawnionyc h w obszarze przetwarzania, jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności rozp.mswia 7, pkt 4 rozp.mswia Zał. A- I,1 rozp.mswia Zał. A- I,2 Tak Nie dotyczy Instrukcja pkt. XIV Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. V Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. V S t r o n a 24 / 32

25 osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. 18 W systemie informatycznym stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do danych 19 System zapewnia odrębny identyfikator rejestrowany dla każdego użytkownika. rozp.mswia 20 Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. 21 System posiada zabezpieczenia przed działaniem oprogramowani a, którego celem jest uzyskanie nieuprawnioneg o dostępu do systemu informatyczneg rozp.mswia Zał. A- II,1 rozp.mswia Zał. A- II,2 a) rozp.mswia Zał. A- II,2 b) rozp.mswia Zał. A- III,1 S t r o n a 25 / 32 Tak Tak Instrukcja pkt. III Tak Tak Instrukcja pkt. III Tak Tak Instrukcja pkt. III Tak Tak Instrukcja pkt. XIII

26 o. 22 System posiada zabezpieczenia przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. 23 Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie jest przydzielany innej osobie 24 Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzania danych. 25 Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczający ch je przed nieuprawniony m przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem rozp.mswia Zał. A- III,2 rozp.mswia Zał. A- IV,1 rozp.mswia Zał. A- IV,3 rozp.mswia Zał. A- IV,4 a) S t r o n a 26 / 32 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. VIII c) 2-3 Tak Tak Instrukcja pkt. III.8-9 Tak Tak Instrukcja pkt. XII Tak Tak Instrukcja pkt. XII

27 lub zniszczeniem. 26 Kopie zapasowe usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności. 27 Zmiana hasła, następuje nie rzadziej niż co 30 dni. 28 W systemie dopuszczone jest przetwarzanie danych osobowych na komputerach przenośnych Do ochrony danych osobowych na komputerach przenośnych stosowane są środki ochrony kryptograficznej. 29 Proces likwidacji elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe odbywa się w sposób uniemożliwiając y ich odczytanie. rozp.mswia Zał. A- IV,4 b) rozp.mswia Zał. A- IV,2 rozp.mswia Zał. A- V rozp.mswia Zał. A- VI, 1 Tak Tak Instrukcja pkt. XII Tak Tak Instrukcja pkt. VII Tak Nie dotyczy Stacje Robocze nie przechowują Danych Osobowych Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 S t r o n a 27 / 32

28 30 Proces pozbawienia zapisu danych osobowych na elektronicznych nośnikach informacji, przeznaczonych do przekazania podmiotowi nieuprawnione mu do przetwarzania tych danych, odbywa się w sposób uniemożliwiając y ich odzyskanie. 31 Proces pozbawienia elektronicznych nośników informacji przeznaczonych do naprawy, zapisu danych osobowych, odbywa się w sposób uniemożliwiając y ich odzyskanie lub naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez ADO. rozp.mswia Zał. A- VI, 2 rozp.mswia Zał. A- VI, 3 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 S t r o n a 28 / 32

29 32 Hasło służące do uwierzytelniania użytkowników składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne (dotyczy podwyższonego poziomu bezpieczeństwa ). 33 System posiada zabezpieczenia fizyczne przed zagrożeniami nieuprawnioneg o dostępu z sieci publicznej. 34 System posiada zabezpieczenia logiczne przed zagrożeniami nieuprawnioneg o dostępu z sieci publicznej. 35 Zabezpieczenia logiczne obejmują kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną. rozp.mswia Zał. B- VIII rozp.mswia Zał. C- XII, 1 rozp.mswia Zał. C- XII, 1 rozp.mswia Zał. C- XII, 2 a) Tak Tak Instrukcja pkt. VII.7 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 S t r o n a 29 / 32

30 36 Zabezpieczenia logiczne obejmują kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatyczneg o. 37 W systemie zastosowano środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywan ych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej. rozp.mswia Zał. C- XII, 2 b) rozp.mswia Zał. C- XIII Tak Tak Polityka Bezpieczeńst wa pkt. pkt. VIII c) 2-3 Tak Tak Instrukcja pkt. XIII.4 IX. Postanowienia końcowe 1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także, gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania zasad w nim zawartych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu. S t r o n a 30 / 32

31 3. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 4. Orzeczona kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci do przekazywania informacji do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych (Dz. U. Nr 100, poz. 1023). S t r o n a 31 / 32

32 6. Niniejsza i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Coach Hire wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Administratora Danych Osobowych. 7. Lista Załączników: a) Instrukcja Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych COACH HIRE POLAND AND INCOMING TRAVEL GROUP S.C. D.CIEPIELEWSKI, M.OTAWA. b) Załącznik nr 1 Oświadczenie c) Załącznik nr 2 - Upoważnienie d) Załącznik nr 3 - Rejestr osób upoważnionych e) Załącznik nr 4 - Raport naruszenia bezpieczeństwa Systemu Informatycznego f) Załącznik nr 5 Lista osób g) Załącznik nr 6 Informacja o zawartości zbioru danych osobowych h) Załącznik nr 7 - Struktury zbiorów danych osobowych Imię i nazwisko Data Podpis S t r o n a 32 / 32

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/08 z dnia 04.03.2008 r. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r. Zarządzenie nr 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gostycynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Nr 9 /2015 z dnia 1.10.2015 Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych. w Ośrodku Pomocy Społecznej. w Dębnicy Kaszubskiej

Instrukcja. zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych. w Ośrodku Pomocy Społecznej. w Dębnicy Kaszubskiej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 3/2013 KIEROWNIKA OOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.07.2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Program 1. Strategia bezpieczeństwa w szkole/placówce. 2. Realizacja polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w RZESZOWIE 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/06 Starosty Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Klucze Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data:.. 1 1. Wstęp... 3 2. Definicje... 4 3. Zadania ABI... 5 4. Wykaz budynków,

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.195.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 27 kwietnia 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania w Urzędzie Gminy w Wilkowie 1. Wprowadzenie. W systemie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Polityka bezpieczeństwa. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Opracował: Administrator

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Lp. Nazwa zbioru Pomieszczenie 1. Zbiór 1 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych 2. Zbiór 2 Kontrola wewnętrzna wyniki,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZENSTWA

POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJA O DOKUMENCIE POLITYKA BEZPIECZENSTWA Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w Systemach informatycznych stosowanych w sieci wypozyczalniach Wintergroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku. Zarządzenie nr 7 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych Im. Leonarda da Vinci w Głogowie ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE. Rozdział I Wprowadzenie

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE. Rozdział I Wprowadzenie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2008 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 sierpnia 2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE Rozdział I Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Polityki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole Dyrektor Szkoły DANE UCZNIOWIE RODZICE ABSOLWENCI PRACOWNICY EMERYCI RENCIŚCI KONTRACHENCI INF. BIEŻĄCE KONTROLA ZARZĄDCZA ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko dostępu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15 http://www.szpital.zabrze.pl ; mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH gromadzonych przez CodeRex Adrian Kwiatkowski REGON: 364861384, NIP: 5361885525 Adres siedziby: ul. Leśna 6 m 35, 05-120 Legionowo Spis treści 1.Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w systemie rachunkowości. Wpisany przez Rafał Rydzak

Ochrona danych osobowych w systemie rachunkowości. Wpisany przez Rafał Rydzak Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych przetwarza dziesiątki, jeśli nie setki danych osób fizycznych w ramach systemu księgowego. Funkcja informacyjna rachunkowości odgrywa pierwszoplanową

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl PROCEDURA ALARMOWA PROCEDURA ALARMOWA Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zarządzenie Nr R-25/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji w Politechnice Lubelskiej ochrony danych osobowych Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN ZUZIK Niniejsza polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku o zmianie Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia

Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Załącznik nr 3 do Regulaminu Funkcjonowania Biura Polityka Bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Polityka bezpieczeństwa określa sposób prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo