Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014"

Transkrypt

1 Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Badania ewaluacyjne planowane na rok Ex ante Ex post Inne badania Koordynacja systemu ewaluacji oraz budowa systemu na lata Rozwój kultury ewaluacyjnej Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji Rozwój metodologii badań ewaluacyjnych Współpraca z GUS w zakresie rozwoju systemu statystyki polskiej Rozwój systemu STRATEG Rozwój systemu statystyki publicznej dla potrzeb polityki spójności str. 2 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

3 1 Wprowadzenie Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok został przygotowany na podstawie Wytycznych nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie działań planowanych do realizacji w roku 2014, w tym w szczególności: - badań ewaluacyjnych na poziomie NSRO (badania ex post) i Umowy Partnerstwa (badania ex ante), - działań w zakresie systemu ewaluacji NSRO (koordynacja) i UP (budowa systemu), - działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację NSRO i UP oraz krajowej polityki rozwoju. Rok 2014 dla ewaluacji polityki spójności jest okresem specyficznym ze względu na finalizację perspektywy oraz rozpoczęcie wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata W okresie przejściowym pomiędzy perspektywami nakładają się potrzeby informacyjne dotyczące z jednej strony efektów interwencji w okresie , z drugiej zaś przygotowania interwencji w nowym okresie. Z tego względu w roku bieżącym ostatecznie zakończony zostanie proces ewaluacji ex ante Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych projektowanych na lata Rok 2014 będzie jednocześnie okresem, w którym zostaną uruchomione pierwsze badania na potrzeby ewaluacji ex post okresu Zwiększone zapotrzebowanie informacyjne na badania efektów Polityki Spójności wynika także z przypadającej w 2014 r. dziesiątej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej, która będzie stanowiła asumpt do podsumowań członkostwa Polski w UE, także przy pomocy badań ewaluacyjnych. Ponadto rok 2014 przyniesie zmiany w krajowych regulacjach prawnych dot. ewaluacji, wynikające w dużej mierze z przyjętego w grudniu 2013 r. pakietu rozporządzeń unijnych. Zmiany te dotkną także planów ewaluacji. Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej wzrośnie rola wieloletnich planów ewaluacji, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej będą przygotowywane w oparciu o nowe zasady wynikające m.in. z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym proces planowania ewaluacji będzie wymagał dostosowania aktualnie obowiązujących zasad i procedur do obowiązujących przepisów. Nowopowstające plany będą zawierać szczegółową listę badań na cały okres programowania. Oprócz procesu planowania zmiany dotkną także inne elementy systemu, zwiększając znaczenie ewaluacji w procesie programowania i wdrażania programów operacyjnych. W rozporządzeniu ogólnym pojawiają się nowe wymagania dotyczące m.in.: obowiązku realizacji przynajmniej jednej ewaluacji w okresie programowania dla każdego priorytetu PO, konieczności zapewnienia transparentności procesu ewaluacji poprzez publikację wyników badań i ich przekazywanie do KE, zwiększenia nacisku na realizację badań przy użyciu rygorystycznych metod ewaluacyjnych (w tym metod kontrfaktycznych), zwiększenia wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych i in. Komisja podkreśla przy tym konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu niezależności procesu ewaluacji, a także zwiększoną rolę Komitetów Monitorujących. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć przeprowadzanych w ramach planu ewaluacji KJE na 2014 rok będzie projekt POPT /12 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wskazano także działania, które rozpoczną się w 2014 r., a zostaną zakończone w 2015 r. str. 3 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

4 2 Badania ewaluacyjne planowane na rok Ex ante Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zewn./wewn.) Termin realizacji Opis badania KJE JE IZ, KJE Ewaluacja ex ante Umowy Partnerstwa II etap Badanie ex ante systemów realizacji Programów Operacyjnych I etap wytyczne dla PO II etap - metaewaluacja zewnętrzna 2014 Przygotowanie Umowy Partnerstwa stanowi jeden z kluczowych etapów prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata Niniejszy dokument stanowi podstawę dla działań rozwojowych kraju wspieranych środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) w latach Ocena dokumentów programowych jest dokonywana z myślą o zapewnieniu zwiększenia skuteczności i spójności interwencji publicznej. Ewaluacja ex ante Umowy Partnerstwa ma w szczególności na celu ocenę przyjętego modelu interwencji wraz z przyjętymi narzędziami wdrażania, a co za tym idzie, podniesienie jakości dokumentu oraz wskazanie elementów wymagających udoskonalenia. W roku 2014 wdrożony zostanie etap II badania, w którym wykonawca badania będzie realizował usługi doradcze i eksperckie na etapie negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. W ramach tego etapu sporządzane będą m.in. ekspertyzy przydatne w uzupełnianiu UP o pożądane przez KE elementy. zewnętrzna Instytucje Zarządzające po przyjęciu finalnych wersji Programów Operacyjnych rozpoczną przygotowywanie szczegółowych rozwiązań dotyczących ich realizacji (m.in. poprzez opracowanie Szczegółowy Opisów Osi Priorytetowych). W celu zapewnienia sprawnego i trafnego wdrażania PO zasadne będzie przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących konkretnych rozwiązań realizacyjnych systemu. Źle zaprojektowany system naboru wniosków, przyjęcie niewłaściwych kryteriów lub też trybu wyboru projektów może utrudnić lub str. 4 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

5 też nawet uniemożliwić osiągnięcie zamierzonych celów. KJE odpowiadając na powyższe zagrożenie przygotuje we współpracy z DKF MIR zalecenia dot. kształtu i zakresu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) ewaluacji dot. systemu realizacji przyszłych PO. Zalecenia te zostaną przekazane do jednostek ewaluacyjnych (JE) funkcjonujących w ramach poszczególnych IZ PO w celu doprecyzowania i zrealizowania procesów badawczych. W dalszym kroku konieczne będzie przeprowadzenie przedsięwzięcia o charakterze metaewaluacji i metaanalizy badań przeprowadzonych w ramach poszczególnych PO w celu sformułowania zsyntetyzowanych wniosków. 2.2 Ex post Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zewn./wewn.) Termin realizacji Opis badania KJE Wpływ Polityki Spójności na środowisko KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój infrastruktury społecznej KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój Polski wschodniej zewnętrzna Badanie będzie bazowało na metodologii strategicznej oceny odziaływania na środowisko, która zostanie zastosowana ex post do oceny wszystkich inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach NSRO , a nie tylko projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska. W badaniu wykorzystane zostaną wszystkie SOOŚ wykonane dla perspektywy na poziomie NSRO i programów operacyjnych. zewnętrzna 2014 Badanie będzie dotyczyło efektów i skuteczności wsparcia udzielonego na infrastrukturę społeczną (edukacyjną, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury, turystyki i rekreacji) w ramach perspektywy finansowej Dzięki badaniu zostanie oszacowany wpływ projektów realizowanych w ramach funduszy UE na założone w NSRO cele i priorytety interwencji dla obszarów objętych badaniem. Ewaluowana będzie także trwałość zrealizowanych interwencji i ich użyteczność. Celem badania może być również wskazanie kierunków rozwoju i modyfikacji przyszłych interwencji w tym zakresie. zewnętrzna Regiony Polski wschodniej stanowią obszar szczególnie wnikliwego zainteresowania polityki regionalnej i są swoistym laboratorium funduszy strukturalnych w naszym kraju. Z tych właśnie powodów zdecydowano się skoncentrować na najuboższych obszarach kraju, które są przedmiotem interwencji odrębnego programu operacyjnego, a w przyszłej perspektywie finansowej obję- str. 5 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

6 te będą działaniem nowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. KJE Wpływ Polityki Spójności na edukację KJE Wpływ Polityki Spójności na zatrudnienie KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój miast polskich jako ośrodków wzrostu Badanie to będzie miało za zadanie częściowe podsumowanie perspektywy finansowej na terenie województw wschodnich, zarówno z programu Rozwój Polski Wschodniej, jak i innych programów operacyjnych. Z tego względu pełnić ma dwie funkcje: konkluzywną, dzięki której zostanie oszacowany wpływ projektów realizowanych w ramach funduszy UE na obszar objęty badaniem, jak również funkcję formatywną, która wskaże obszary systemu realizacji polityki rozwoju, które wymagają usprawnień w obecnym i przyszłych okresach programowania. Ewaluowana będzie także przewidywana trwałość zrealizowanych interwencji, ich spójność względem dokumentacji programowej i sprawność systemu instytucjonalnego wspomagającego wdrażanie interwencji, jak również wstępne efekty polityki spójności na badanych obszarach. zewnętrzna 2014 Planowane badanie ma na celu określenie rzeczywistych efektów oraz ocenę stopnia realizacji części Celu 2 NSRO - Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Dlatego badaniem zostaną objęte wszystkie etapy edukacji od przedszkolnej po studia wyższe. Ponadto, ocenie zostanie poddana komplementarność wsparcia udzielanego w formie projektów miękkich jaki i projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej poprzez ocenę oddziaływania zrealizowanych przedsięwzięć i ich trwałości. Celem badania będzie również wskazanie obszarów usprawnień i kierunków rozwoju przyszłych interwencji w tym zakresie. zewnętrzna Przedmiotem badania będzie ocena wpływu polityki spójności na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy wraz z oceną ich jakości i trwałości, w tym w jakim stopniu na poziom i jakość zatrudnienia wpłynęły interwencje realizowane w ramach EFS, EFRR i FS w następujących obszarach: 1) podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 2 ) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, poprawa jakości kapitału ludzkiego, czyli cele 2, 3 i 4 NSRO. zewnętrzna Celem badania będzie ocena wpływu interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności na rozwój - z jednej strony - największych miast polskich jako biegunów wzrostu, a z drugiej na rozwój miast subregionalnych i ich funkcji jako lokalnych ośrodków wzrostu. Przedmiotem badania będzie ocena działań ukierunkowanych na rozwój funkcji metropolitalnych największych str. 6 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

7 miast (m.in. poprzez stymulowanie rozwoju szkolnictwa wyższego oraz nauki, konkurencyjnych na poziomie europejskim i globalnym, stymulowanie rozwoju turystyki), ocena działań na rzecz poprawy dostępności miast (połączenia z innymi ośrodkami miejskimi oraz dostępność miast dla ich otoczenia rozwój transportu miejskiego i aglomeracyjnego), ocena wzmacniania oddziaływania miast na ich otoczenie (zrównoważony rozwój, zwiększanie połączeń miastowieś, zmniejszanie różnic pomiędzy miastem a wsią). Dodatkowo, dokonana zostanie analiza i ocena działań promujących miasta jako siły napędowej rozwoju regionalnego i lokalnego, ocena działań promujących wewnętrzną spójność miast, ocena działań promujących zrównoważony policentryczny rozwój sieci miejskiej kraju, jak też ocena działań rewitalizacyjnych podejmowanych w miastach. KJE Wpływ Polityki Spójności na jakość funkcjonowania instytucji publicznych zewnętrzna 2014 W ramach tego badania ewaluacyjnego zbadany zostanie stopień realizacji celu pierwszego NSRO: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Ewaluacja swoim zakresem przedmiotowym obejmować będzie nie tylko zmiany spowodowane interwencjami celowo zaprojektowanymi w celu podniesienia jakości działań administracji publicznej (V priorytet PO KL) ale także zmiany niezamierzone wynikające z przejmowania i lokalizowania rozwiązań instytucjonalnych, procedur oraz standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej (tzw. proces europeizacji ). Badanie z racji na zakres będzie musiało charakteryzować się rozwiniętym instrumentarium metod jakościowych. KJE Wpływ Polityki Spójności na konkurencyjność i innowacyjność MSP KJE Wpływ polityki spójności na zrównoważony rozwój energetyczny I etap desk research (IV kw. zewnętrzna 2014 Celem badania jest ocena wpływu polityki spójności realizowanej w okresie na konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (cel 4 NSRO). Analizie poddane zostanie wsparcie bezpośrednie udzielane przedsiębiorstwom oraz wsparcie pośrednie w postaci zwiększenia dostępu do infrastruktury i usług doradczych i biznesowych (wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu). Badanie w znacznej części bazować będzie na już zrealizowanych ewaluacjach (metaanaliza). zewnętrzna IV kwartał Ocena wpływu polityki spójności na rozwój energetyki w Polsce zorganizowana zostanie w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonana zostanie szczegółowa analiza i ocena postępów w realizacji wskaźników rzeczowych. Ponadto przeanalizowane zostaną wyniki badań empirycznych i ewaluacyjnych, w tym badań wykonanych w ramach polityki spójności (POIŚ i programów regio- str. 7 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

8 2014) (II etap badanie pogłębione (2015) - opcjonalnie) nalnych) oraz dostępna w SIMIK dokumentacja projektów indywidualnych i kluczowych. Wnioski z I etapu prac posłużą do sformułowania tez do pogłębionego badania oceny wpływu polityki spójności na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię oraz ograniczenie presji sektora energetyki na środowisko. 2.3 Inne badania Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zew/wew) Termin realizacji Opis badania KJE (we współpracy z IZ POIŚ i IZ PORPW) KJE Oszacowanie wskaźników dostępności transportowej kraju i regionów dla dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej , w tym na potrzeby monitorowania bazy STRATEG Rozwój społeczny Polski lokalnej na podstawie wskaźnika Local Human Development Index aktualizacja wskaźnika (opcjonalnie) zewnętrzna Badanie zakłada dostosowanie istniejącej metodologii WMDT do charakteru inwestycji finansowanych z polityki spójności w perspektywie oraz oszacowanie wartości WMDT jako wskaźnika strategicznego w ramach Umowy Partnerstwa , programów krajowych (POIŚ i PO PW ) oraz programów regionalnych, a także na potrzeby monitorowania realizacji strategii krajowych (SRK, SRT), ponadregionalnych i regionalnych w ramach bazy STRATEG. Przedmiotem badania będzie również oszacowanie wskaźnika dostępności czasowej (wyrażonej izochroną drogową 60 i 90 min.) w ramach następujących strategii: DSRK, SRK, SRT i KSRR. Dzięki temu badaniu monitorowanie zmian dostępności kraju, regionów i obszarów funkcjonalnych w ramach polityki spójności i strategii krajowych, ponadregionalnych i regionalnych (w ramach bazy STRATEG) będzie się odbywać wg jednolitej metodologii WMDT zapewniającej jednolite podejście do pomiaru dostępności i dającej możliwość porównań z poprzednimi perspektywami programowymi. zewnętrzna LHDI jest innowacyjną metodą pomiaru lokalnego rozwoju społecznego. Wprowadzenie wskaźnika do narzędzi używanych przez MIR stanowi znaczącą wartość dodaną. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Local Human Development Index, LHDI) liczony na poziomie powiatów został utworzony na bazie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI). HDI jest badany od 1990 z inicjatywy UNDP str. 8 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

9 JE PO RPW (KJE współpraca) Badanie ex ante Strategii Polski Zachodniej (kontynuacja) (ang. United Nations Development Programme) i dotyczy potencjału rozwojowego kraju, wskazując na kluczowe kwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji oraz zdrowie obywateli. Wskaźnik LHDI (w wymiarach: zdrowie, wiedza i zamożność mieszkańców) pokazuje jak i dlaczego województwa i powiaty pozycjonują się względem siebie, jakie są ich mocne i słabe strony. LHDI może być podstawowym narzędziem służącym do lepszego planowania, alokacji, monitorowania oraz kontroli wydatkowania tych funduszy oraz implementacji projektów do 2020 roku. Z tego powodu konieczna jest aktualizacja wartości wskaźnika. Zewnętrzna 2014 Koncepcja Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego pod nazwą Porozumienie Polska Zachodnia Od roku 2010 w toku blisko dwuletnich prac przygotowano szereg dokumentów, w tym Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, które w kwietniu 2012 roku zostały przekazane Ministrowi Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o kontynuowanie działań zmierzających do opracowania dokumentu rządowego strategii ponadregionalnej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ewaluacja ex ante projektu Strategii pozwoli zweryfikować trafność zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych oraz zidentyfikowanych celów strategicznych, ocenić spójność wewnętrzną dokumentu oraz spójność z kluczowymi dokumentami strategicznymi, zweryfikować jakość zaproponowanego systemu realizacji Strategii oraz jej ram finansowych. Dodatkowo efektem ewaluacji ma być propozycja zestawu wskaźników monitorowania Strategii wraz z opracowaniem ich wartości bazowych i oszacowaniem wartości docelowych. str. 9 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

10 3 Koordynacja systemu ewaluacji oraz budowa systemu na lata Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Przygotowanie wytycznych dla systemu ewaluacji na lata Modernizacja systemu zarządzania wnioskami i rekomendacjami z badań ewaluacyjnych (ZSZWiR-u) Konieczność opracowania wytycznych w zakresie ewaluacji działań realizowanych w ramach perspektywy wynika z potrzeby zlokalizowania i doprecyzowania przedmiotowych zapisów dokumentów Komisji Europejskiej oraz Ustawy o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. z późn.zm.. W perspektywie wiele aspektów działań dot. ewaluacji polityki spójności zostało zmienionych doprowadzając w większości do ustanowienia bardziej rygorystycznych standardów postępowania. Dokument tego rodzaju, określający główne zasady dot. ewaluacji polityki spójności był opracowywany także w kontekście perspektywy finansowej oraz Ważną częścią wytycznych będzie stanowić kwestia podejścia do planów ewaluacji w nowej perspektywie finansowej. Z tego powodu, w ramach konsultacji wytycznych zostaną zorganizowane warsztaty dla JE mające na celu przygotowanie do procesu planowania Konieczność modernizacji działania ZSZWiR wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze KJE w 2012r. przeprowadziła ewaluację wewnętrzną działania ww. mechanizmu. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie prac badawczych i analitycznych jednoznacznie wskazywały na potrzebę dokonania zmian w systemie w celu optymalizacji jego wykorzystania. Po drugie zmiany systemu są niezbędne z racji na dostosowanie kształtu systemu do nowej sytuacji instytucjonalnofunkcjonalnej tworzonej przez rozstrzygnięcia KE dot. realizacji procesu ewaluacji w latach II kwartał 2014 III kwartał 2014 str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

11 3 Organizacja spotkań Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 4 Udział KJE w wybranych posiedzeniach KM PO Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności jest głównym stałym forum w ramach, którego konsultowane są i dyskutowane najważniejsze ustalenia i zmiany w obszarze ewaluacji. W obradach uczestniczą przedstawiciele IZ w ramach których funkcjonują jednostki ewaluacyjne. Zespół w tej formule funkcjonuje od 2006r. W zależności od potrzeb przedstawiciele KJE uczestniczą w posiedzeniach KM PO. Dotychczas pracownicy ww. jednostki najczęściej brali udział w spotkaniach, w trakcie których omawiano kwestie związane z realizacją badań ewaluacyjnych oraz dot. programowania. O ile to uzasadnione członkowie KJE będą także uczestniczyć w pracach zespołów i grup tematycznych i zadaniowych powoływanych przy KM. Średnio raz na kwartał Zgodnie z harmonogramem KM str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

12 4 Rozwój kultury ewaluacyjnej 4.1 Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Organizacja VII. edycji Akademii Ewaluacji Celem cyklu warsztatów jest przygotowanie kadr jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach administracji publicznej do przeprowadzanie procesów ewaluacji będących w ich właściwości interwencji. Dotychczasowa realizacja była bardzo pozytywnie oceniana przez jednostki macierzyste pracowników ww. jednostek i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wrzesień październik Realizacja i zakończenie VI. edycji Akademii Ewaluacji jw. Styczeń wrzesień Organizacja X. Konferencji Ewaluacyjnej Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna jest głównym krajowym forum ewaluacyjnym. Na konferencji prezentowane są efekty procesów ewaluacyjnych prowadzonych w kraju oraz najnowsze trendy światowe w zakresie metodologii realizacji badań ewaluacyjnych. 4 Aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych Baza badań ewaluacyjnych administrowana przez KJE jest głównym i zarazem najbardziej kompleksowym źródłem informacji na temat realizowanych w Polsce badań realizacji Polityki Spójności. Jako taka stanowi podstawę wielu metaanaliz i syntez wpływu realizacji ww. polityki. Październik listopad 2014 Cały rok str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

13 5 Aktualizacja bazy ZSZWiR Platforma prowadzona przez KJE zbiera i kategoryzuje wszystkie rekomendacje opracowywane w ewaluacjach polityki spójności. Jest to instrument monitoringu wykorzystania ewaluacji w procesie wdrażania Polityki Spójności. 6 Organizacja szkoleń z nowej wersji ZSZWiR Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów programowych ZSZWiR jest konieczne w związku z planowanymi zmianami mającymi na celu optymalizację systemu oraz dostosowanie go do zasad dot. procesu ewaluacji w perspektywie Cały rok III kwartał Drugie wydanie Poradnika Ewaluacji dla pracowników administracji publicznej Pierwsze wydanie poradnika ewaluacji opracowane przez pracowników KJE w ramach realizacji projektu Strategicznie dla rozwoju spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników administracji zajmujących się realizacją badań ewaluacyjnych. II. wydanie zawierać będzie treści dostosowane do zmian prawnych w obszarach powiązanych z realizacją ewaluacji (zmiany zaleceń UE, PZP itp.) oraz wprowadzać zmiany wynikające z recenzji naukowych poradnika. III kwartał Utrzymanie strony internetowej Strona jest głównym źródłem wiedzy w Polsce nt. zagadnienia ewaluacji. Jej utrzymanie wpisuje się w działania mające na celu rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce a tym samym wspieranie realizacji zasady polityk prowadzonych w oparciu o dowody (tzw. evidence based policy) Cały rok str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

14 9 Opracowanie publikacji Who is who w ewaluacji Publikacja ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat jednostek ewaluacyjnych działających w systemie ewaluacji polityki spójności. System ten ze względu na dużą dynamikę zmian wymaga aktualizacji stanu jednostek ewaluacyjnych. 10 Aktualizacja Infoteki MIR Aktualizacja infoteki wynika z wymogów wewnętrznych MIR. II kwartał 2014 Cały rok 11 Przygotowanie opracowania na temat kultury ewaluacyjnej w Polsce 12 Przygotowanie publikacji informacyjnej Ewaluacja w 2013 roku 13 Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych KJE we współpracy z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym w 2013 r. rozpoczęła prace mające na celu przygotowanie kompleksowej analizy o charakterze ewaluacyjno-audytowym kultury ewaluacyjnej w Polsce. Przeprowadzenie pełnej diagnozy dynamicznie rozwijającego się obszaru, również poza sferą Polityki Spójności, pozwoli na podniesienie jakości działań ewaluacyjnych. Publikacja ma za zadanie dostarczyć informacji na temat działań podjętych w 2013 roku przez jednostki ewaluacyjne działające w systemie ewaluacji polityki spójności. Publikacja przyczyni się do lepszej identyfikacji systemu ewaluacji w Polsce i pozwoli na usprawnienie systemu na lata Spotkania prezentujące badania ewaluacyjne są jednym z podstawowych sposobów popularyzacji wyników. Gromadzą osoby zainteresowane tematyką ewaluacji, przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych oraz środowisko akademickie. Podczas spotkań odbywa się dyskusja nad wynikami, jak i IV kwartał 2014 II kwartał 2014 W zależności od potrzeb str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

15 również poruszane są kwestie metodologiczne. Spotkania te wpisują się w schemat popularyzacji badań ewaluacyjnych. str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

16 4.2 Rozwój metodologii badań ewaluacyjnych Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Opracowanie podręcznika metodologicznego dot. realizacji badań ewaluacyjnych (zadanie opcjonalne do zrealizowania, w sytuacji dysponowania odpowiednimi wolnymi zasobami) 2 Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych dla jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach systemu realizacji polityki spójności oraz krajowych polityk rozwoju Ewaluacja, dynamicznie rozwijająca się ostatnimi czasy w Polsce, nie doczekała się do chwili obecnej kompleksowego podręcznika metodologicznego zbierającego zalecenia i najlepsze rozwiązania badawcze dotyczącego tego procesu. Luki tej nie wypełniły ani dotychczasowe publikacje KJE ukierunkowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej (np. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa 2012r.) ani opracowania akademickie nie reprezentujące wystarczająco kompleksowego charakteru (jak np. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Podręcznik akademicki, K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red. ), Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008) Pomimo rozwijającego się wciąż środowiska ewaluacji w Polsce widoczna jest potrzeba zapewnienia wsparcia metodologicznego dla jednostek systemu ewaluacji. Krajowa Jednostka Ewaluacji jako podstawowa struktura koordynująca system ewaluacji w Polsce odpowiedzialna jest m.in. za wsparcie metodologiczne jednostek podle str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

17 głych i rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce. str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

18 5 Współpraca z GUS w zakresie rozwoju systemu statystyki polskiej 5.1 Rozwój systemu STRATEG Lp. Nazwa działania Uzasadnienie Termin realizacji 1 Rozwój systemu STRATEG, w tym: - rozwinięcie zasobów informacyjnych systemu STRATEG w oparciu o krajowe i regionalne programy operacyjne polityki spójności opracowanie podręcznika ułatwiającego analizę i interpretację kluczowych wskaźników monitorowania celów polityki spójności - organizacja cyklu warsztatów szkoleniowych dot. systemu STRATEG, - opracowanie podręcznika użytkownika systemu STRATEG - opracowanie wersji anglojęzycznej systemu STRATEG - doskonalenie form prezentacji i funkcjonalności, w tym rozwinięcie form prezentacji danych dla UE na poziomie NUTS2 oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne, - opracowanie zautomatyzowanych mechanizmów zasilania systemu danymi (aplikacja zasilająca), - opracowanie rozwiązań umożliwiających udoskonalenie funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu STRATEG, w tym pozwalających na poprawę wydajności systemu, optymalizację narzuconych użytkownikowi ograniczeń wykorzystania funkcjonalności systemu, usprawnienie zarządzania zgłoszeniami/uwagami użytkowników, personalizację ustawień (logowanie, tworzenie zestawień użytkownika), analizę częstotliwości i kierunków wykorzystania systemu STRATEG przez użytkowników zewnętrznych, poprawa dostosowania systemu do wymogów osób niepełnosprawnych (WCAG). Baza STRATEG zrealizowana została w ramach projektu POKL Strategicznie dla Rozwoju. Obecnie realizowany będzie drugi etap rozwoju bazy STRA- TEG, mający na celu rozszerzenie funkcjonalności systemu. Cały rok (pierwsze dwie tury warsztatów zostały zaplanowane w terminie stycznia br. oraz 6-7 luty br.) 5.2 Rozwój systemu statystyki publicznej dla potrzeb polityki spójności Lp. Nazwa działania Uzasadnienie Termin realizacji 2 Realizacja zadań zidentyfikowanych w planie działań do Listu intencyjnego o współpracy pomiędzy MRR a GUS, w tym: - współpraca z GUS w realizacji badań pilotażowych badających możliwość zastosowania metod kontrfaktycznych dla pomiaru efektów realizacji polityki spójności w sposób zintegrowany i uwzględniający wymiar terytorialny interwencji, - rozpoznanie możliwości dezagregacji i zapewnienia danych w obszarach rynku pracy, str Plan ewaluacji KJE na rok 2014 Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym wynika z realizacji postanowień porozumienia Ministra Rozwoju Regionalne- Cały rok

19 ICT, B+R, innowacje, przedsiębiorczość, jakością rachunków narodowych, - współpraca przy opracowywaniu raportów MIR dotyczących kluczowych problemów rozwoju regionalnego, - opiniowanie i uzgadnianie dokumentów strategicznych w zakresie problematyki wskaźnikowej. go i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Okresowy plan Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR Warszawa, styczeń 2011 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju 1 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Obszary wsparcia oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji POPT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r.

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Milówka, 21 stycznia 2015 r. PODSTAWA FUNKCJONOWANIA KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Krajow e Obserw atorium Terytorialne Wrocław, 25 września 2015 r. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020

Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020 Mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013 Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIR Ewaluacja programów

Bardziej szczegółowo

Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020

Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020 Od jednostkowych badań w stronę syntezy i metaanalizy -wyzwanie dla procesu planowania ewaluacji w perspektywie 2014-2020 OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH doświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r.

Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, r. Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa wewnętrzna) Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Toruń, 26.06.2013r. Prezentacja dotyczy. celu działania systemu (odpowiedź na zarysowane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Plan prezentacji 1.Podstawowe informacje dotyczące instrumentu wsparcia ZIT (Cele, zasady, korzyści, warunki)

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju

Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju Ewaluacja polityki spójności 2014-2020. Trendy i kierunki rozwoju Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIR OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013

Konferencja Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 25.06.2013 Instrument CLLD w perspektywie finansowej 2014-2020 we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i jego praktyczne zastosowanie w polityce spójności Konferencja Rozwój lokalny kierowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany

Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Współpraca sieci KOT ROT-y realizacja i plany Krajow e Obserw atorium Terytorialne Rzeszów, czerwiec 2015 r. System monitorowania rozwoju regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT

Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT Podstawowe elementy procesu wdrażania instrumentu ZIT określenie obszaru problemowego konieczność oderwania się od granic administracyjnych zasada opracowania Strategii ZIT - identyfikacja głównych problemów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII PONADREGIONALNYCH

SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII PONADREGIONALNYCH SYSTEM MONITOROWANIA STRATEGII PONADREGIONALNYCH Warszawa, 2015 rok Spis treści 1. Założenia systemu monitorowania strategii ponadregionalnych... 3 2. Proces monitorowania strategii ponadregionalnych...

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Proces zatwierdzania wytycznych w MIR Wytyczne KJE Proces zatwierdzania w MIR

Bardziej szczegółowo

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Katarzyna Kaczkowska Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Sandomierz, 28-29 maja 2014 r. Cel warsztatów Cały cykl naszych spotkań ma na celu przede

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy rządem, a samorządem województwa, której przedmiotem będą wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

metodologia Założenia metodologiczne projektu Rola i znaczenie ewaluacji tagi: metodologia

metodologia Założenia metodologiczne projektu Rola i znaczenie ewaluacji tagi: metodologia Rola i znaczenie ewaluacji Założenia metodologiczne projektu Ewaluacja jest nieodłącznym elementem procesów funkcjonowania i rozwoju zarówno polityk publicznych, jak i działań w sektorze prywatnym. Decyduje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r.

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r. Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Informacja Narodowego o realizacji Programu Strategii Rewitalizacji Rozwoju Polski Zachodniej w 2014 r. Materiał na drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji Departament

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników. portal informacyjno-komunikacyjny P I K

Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników. portal informacyjno-komunikacyjny P I K Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników portal informacyjno-komunikacyjny P I K struktura logiczna podstawowych narzędzi portalu wspomagającego wdrażanie polityki opartej na faktach w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo