Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014"

Transkrypt

1 Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie Badania ewaluacyjne planowane na rok Ex ante Ex post Inne badania Koordynacja systemu ewaluacji oraz budowa systemu na lata Rozwój kultury ewaluacyjnej Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji Rozwój metodologii badań ewaluacyjnych Współpraca z GUS w zakresie rozwoju systemu statystyki polskiej Rozwój systemu STRATEG Rozwój systemu statystyki publicznej dla potrzeb polityki spójności str. 2 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

3 1 Wprowadzenie Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok został przygotowany na podstawie Wytycznych nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie działań planowanych do realizacji w roku 2014, w tym w szczególności: - badań ewaluacyjnych na poziomie NSRO (badania ex post) i Umowy Partnerstwa (badania ex ante), - działań w zakresie systemu ewaluacji NSRO (koordynacja) i UP (budowa systemu), - działań w zakresie rozwoju kultury ewaluacyjnej wśród instytucji zaangażowanych w realizację NSRO i UP oraz krajowej polityki rozwoju. Rok 2014 dla ewaluacji polityki spójności jest okresem specyficznym ze względu na finalizację perspektywy oraz rozpoczęcie wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata W okresie przejściowym pomiędzy perspektywami nakładają się potrzeby informacyjne dotyczące z jednej strony efektów interwencji w okresie , z drugiej zaś przygotowania interwencji w nowym okresie. Z tego względu w roku bieżącym ostatecznie zakończony zostanie proces ewaluacji ex ante Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych projektowanych na lata Rok 2014 będzie jednocześnie okresem, w którym zostaną uruchomione pierwsze badania na potrzeby ewaluacji ex post okresu Zwiększone zapotrzebowanie informacyjne na badania efektów Polityki Spójności wynika także z przypadającej w 2014 r. dziesiątej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej, która będzie stanowiła asumpt do podsumowań członkostwa Polski w UE, także przy pomocy badań ewaluacyjnych. Ponadto rok 2014 przyniesie zmiany w krajowych regulacjach prawnych dot. ewaluacji, wynikające w dużej mierze z przyjętego w grudniu 2013 r. pakietu rozporządzeń unijnych. Zmiany te dotkną także planów ewaluacji. Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej wzrośnie rola wieloletnich planów ewaluacji, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej będą przygotowywane w oparciu o nowe zasady wynikające m.in. z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym proces planowania ewaluacji będzie wymagał dostosowania aktualnie obowiązujących zasad i procedur do obowiązujących przepisów. Nowopowstające plany będą zawierać szczegółową listę badań na cały okres programowania. Oprócz procesu planowania zmiany dotkną także inne elementy systemu, zwiększając znaczenie ewaluacji w procesie programowania i wdrażania programów operacyjnych. W rozporządzeniu ogólnym pojawiają się nowe wymagania dotyczące m.in.: obowiązku realizacji przynajmniej jednej ewaluacji w okresie programowania dla każdego priorytetu PO, konieczności zapewnienia transparentności procesu ewaluacji poprzez publikację wyników badań i ich przekazywanie do KE, zwiększenia nacisku na realizację badań przy użyciu rygorystycznych metod ewaluacyjnych (w tym metod kontrfaktycznych), zwiększenia wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych i in. Komisja podkreśla przy tym konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu niezależności procesu ewaluacji, a także zwiększoną rolę Komitetów Monitorujących. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć przeprowadzanych w ramach planu ewaluacji KJE na 2014 rok będzie projekt POPT /12 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wskazano także działania, które rozpoczną się w 2014 r., a zostaną zakończone w 2015 r. str. 3 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

4 2 Badania ewaluacyjne planowane na rok Ex ante Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zewn./wewn.) Termin realizacji Opis badania KJE JE IZ, KJE Ewaluacja ex ante Umowy Partnerstwa II etap Badanie ex ante systemów realizacji Programów Operacyjnych I etap wytyczne dla PO II etap - metaewaluacja zewnętrzna 2014 Przygotowanie Umowy Partnerstwa stanowi jeden z kluczowych etapów prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata Niniejszy dokument stanowi podstawę dla działań rozwojowych kraju wspieranych środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) w latach Ocena dokumentów programowych jest dokonywana z myślą o zapewnieniu zwiększenia skuteczności i spójności interwencji publicznej. Ewaluacja ex ante Umowy Partnerstwa ma w szczególności na celu ocenę przyjętego modelu interwencji wraz z przyjętymi narzędziami wdrażania, a co za tym idzie, podniesienie jakości dokumentu oraz wskazanie elementów wymagających udoskonalenia. W roku 2014 wdrożony zostanie etap II badania, w którym wykonawca badania będzie realizował usługi doradcze i eksperckie na etapie negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. W ramach tego etapu sporządzane będą m.in. ekspertyzy przydatne w uzupełnianiu UP o pożądane przez KE elementy. zewnętrzna Instytucje Zarządzające po przyjęciu finalnych wersji Programów Operacyjnych rozpoczną przygotowywanie szczegółowych rozwiązań dotyczących ich realizacji (m.in. poprzez opracowanie Szczegółowy Opisów Osi Priorytetowych). W celu zapewnienia sprawnego i trafnego wdrażania PO zasadne będzie przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących konkretnych rozwiązań realizacyjnych systemu. Źle zaprojektowany system naboru wniosków, przyjęcie niewłaściwych kryteriów lub też trybu wyboru projektów może utrudnić lub str. 4 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

5 też nawet uniemożliwić osiągnięcie zamierzonych celów. KJE odpowiadając na powyższe zagrożenie przygotuje we współpracy z DKF MIR zalecenia dot. kształtu i zakresu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) ewaluacji dot. systemu realizacji przyszłych PO. Zalecenia te zostaną przekazane do jednostek ewaluacyjnych (JE) funkcjonujących w ramach poszczególnych IZ PO w celu doprecyzowania i zrealizowania procesów badawczych. W dalszym kroku konieczne będzie przeprowadzenie przedsięwzięcia o charakterze metaewaluacji i metaanalizy badań przeprowadzonych w ramach poszczególnych PO w celu sformułowania zsyntetyzowanych wniosków. 2.2 Ex post Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zewn./wewn.) Termin realizacji Opis badania KJE Wpływ Polityki Spójności na środowisko KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój infrastruktury społecznej KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój Polski wschodniej zewnętrzna Badanie będzie bazowało na metodologii strategicznej oceny odziaływania na środowisko, która zostanie zastosowana ex post do oceny wszystkich inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach NSRO , a nie tylko projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska. W badaniu wykorzystane zostaną wszystkie SOOŚ wykonane dla perspektywy na poziomie NSRO i programów operacyjnych. zewnętrzna 2014 Badanie będzie dotyczyło efektów i skuteczności wsparcia udzielonego na infrastrukturę społeczną (edukacyjną, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury, turystyki i rekreacji) w ramach perspektywy finansowej Dzięki badaniu zostanie oszacowany wpływ projektów realizowanych w ramach funduszy UE na założone w NSRO cele i priorytety interwencji dla obszarów objętych badaniem. Ewaluowana będzie także trwałość zrealizowanych interwencji i ich użyteczność. Celem badania może być również wskazanie kierunków rozwoju i modyfikacji przyszłych interwencji w tym zakresie. zewnętrzna Regiony Polski wschodniej stanowią obszar szczególnie wnikliwego zainteresowania polityki regionalnej i są swoistym laboratorium funduszy strukturalnych w naszym kraju. Z tych właśnie powodów zdecydowano się skoncentrować na najuboższych obszarach kraju, które są przedmiotem interwencji odrębnego programu operacyjnego, a w przyszłej perspektywie finansowej obję- str. 5 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

6 te będą działaniem nowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. KJE Wpływ Polityki Spójności na edukację KJE Wpływ Polityki Spójności na zatrudnienie KJE Wpływ Polityki Spójności na rozwój miast polskich jako ośrodków wzrostu Badanie to będzie miało za zadanie częściowe podsumowanie perspektywy finansowej na terenie województw wschodnich, zarówno z programu Rozwój Polski Wschodniej, jak i innych programów operacyjnych. Z tego względu pełnić ma dwie funkcje: konkluzywną, dzięki której zostanie oszacowany wpływ projektów realizowanych w ramach funduszy UE na obszar objęty badaniem, jak również funkcję formatywną, która wskaże obszary systemu realizacji polityki rozwoju, które wymagają usprawnień w obecnym i przyszłych okresach programowania. Ewaluowana będzie także przewidywana trwałość zrealizowanych interwencji, ich spójność względem dokumentacji programowej i sprawność systemu instytucjonalnego wspomagającego wdrażanie interwencji, jak również wstępne efekty polityki spójności na badanych obszarach. zewnętrzna 2014 Planowane badanie ma na celu określenie rzeczywistych efektów oraz ocenę stopnia realizacji części Celu 2 NSRO - Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. Dlatego badaniem zostaną objęte wszystkie etapy edukacji od przedszkolnej po studia wyższe. Ponadto, ocenie zostanie poddana komplementarność wsparcia udzielanego w formie projektów miękkich jaki i projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej poprzez ocenę oddziaływania zrealizowanych przedsięwzięć i ich trwałości. Celem badania będzie również wskazanie obszarów usprawnień i kierunków rozwoju przyszłych interwencji w tym zakresie. zewnętrzna Przedmiotem badania będzie ocena wpływu polityki spójności na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy wraz z oceną ich jakości i trwałości, w tym w jakim stopniu na poziom i jakość zatrudnienia wpłynęły interwencje realizowane w ramach EFS, EFRR i FS w następujących obszarach: 1) podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 2 ) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, poprawa jakości kapitału ludzkiego, czyli cele 2, 3 i 4 NSRO. zewnętrzna Celem badania będzie ocena wpływu interwencji zrealizowanych w ramach polityki spójności na rozwój - z jednej strony - największych miast polskich jako biegunów wzrostu, a z drugiej na rozwój miast subregionalnych i ich funkcji jako lokalnych ośrodków wzrostu. Przedmiotem badania będzie ocena działań ukierunkowanych na rozwój funkcji metropolitalnych największych str. 6 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

7 miast (m.in. poprzez stymulowanie rozwoju szkolnictwa wyższego oraz nauki, konkurencyjnych na poziomie europejskim i globalnym, stymulowanie rozwoju turystyki), ocena działań na rzecz poprawy dostępności miast (połączenia z innymi ośrodkami miejskimi oraz dostępność miast dla ich otoczenia rozwój transportu miejskiego i aglomeracyjnego), ocena wzmacniania oddziaływania miast na ich otoczenie (zrównoważony rozwój, zwiększanie połączeń miastowieś, zmniejszanie różnic pomiędzy miastem a wsią). Dodatkowo, dokonana zostanie analiza i ocena działań promujących miasta jako siły napędowej rozwoju regionalnego i lokalnego, ocena działań promujących wewnętrzną spójność miast, ocena działań promujących zrównoważony policentryczny rozwój sieci miejskiej kraju, jak też ocena działań rewitalizacyjnych podejmowanych w miastach. KJE Wpływ Polityki Spójności na jakość funkcjonowania instytucji publicznych zewnętrzna 2014 W ramach tego badania ewaluacyjnego zbadany zostanie stopień realizacji celu pierwszego NSRO: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa. Ewaluacja swoim zakresem przedmiotowym obejmować będzie nie tylko zmiany spowodowane interwencjami celowo zaprojektowanymi w celu podniesienia jakości działań administracji publicznej (V priorytet PO KL) ale także zmiany niezamierzone wynikające z przejmowania i lokalizowania rozwiązań instytucjonalnych, procedur oraz standardów funkcjonujących w Unii Europejskiej (tzw. proces europeizacji ). Badanie z racji na zakres będzie musiało charakteryzować się rozwiniętym instrumentarium metod jakościowych. KJE Wpływ Polityki Spójności na konkurencyjność i innowacyjność MSP KJE Wpływ polityki spójności na zrównoważony rozwój energetyczny I etap desk research (IV kw. zewnętrzna 2014 Celem badania jest ocena wpływu polityki spójności realizowanej w okresie na konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (cel 4 NSRO). Analizie poddane zostanie wsparcie bezpośrednie udzielane przedsiębiorstwom oraz wsparcie pośrednie w postaci zwiększenia dostępu do infrastruktury i usług doradczych i biznesowych (wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu). Badanie w znacznej części bazować będzie na już zrealizowanych ewaluacjach (metaanaliza). zewnętrzna IV kwartał Ocena wpływu polityki spójności na rozwój energetyki w Polsce zorganizowana zostanie w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonana zostanie szczegółowa analiza i ocena postępów w realizacji wskaźników rzeczowych. Ponadto przeanalizowane zostaną wyniki badań empirycznych i ewaluacyjnych, w tym badań wykonanych w ramach polityki spójności (POIŚ i programów regio- str. 7 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

8 2014) (II etap badanie pogłębione (2015) - opcjonalnie) nalnych) oraz dostępna w SIMIK dokumentacja projektów indywidualnych i kluczowych. Wnioski z I etapu prac posłużą do sformułowania tez do pogłębionego badania oceny wpływu polityki spójności na dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię oraz ograniczenie presji sektora energetyki na środowisko. 2.3 Inne badania Instytucja zlecająca Nazwa badania Sposób realizacji (zew/wew) Termin realizacji Opis badania KJE (we współpracy z IZ POIŚ i IZ PORPW) KJE Oszacowanie wskaźników dostępności transportowej kraju i regionów dla dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej , w tym na potrzeby monitorowania bazy STRATEG Rozwój społeczny Polski lokalnej na podstawie wskaźnika Local Human Development Index aktualizacja wskaźnika (opcjonalnie) zewnętrzna Badanie zakłada dostosowanie istniejącej metodologii WMDT do charakteru inwestycji finansowanych z polityki spójności w perspektywie oraz oszacowanie wartości WMDT jako wskaźnika strategicznego w ramach Umowy Partnerstwa , programów krajowych (POIŚ i PO PW ) oraz programów regionalnych, a także na potrzeby monitorowania realizacji strategii krajowych (SRK, SRT), ponadregionalnych i regionalnych w ramach bazy STRATEG. Przedmiotem badania będzie również oszacowanie wskaźnika dostępności czasowej (wyrażonej izochroną drogową 60 i 90 min.) w ramach następujących strategii: DSRK, SRK, SRT i KSRR. Dzięki temu badaniu monitorowanie zmian dostępności kraju, regionów i obszarów funkcjonalnych w ramach polityki spójności i strategii krajowych, ponadregionalnych i regionalnych (w ramach bazy STRATEG) będzie się odbywać wg jednolitej metodologii WMDT zapewniającej jednolite podejście do pomiaru dostępności i dającej możliwość porównań z poprzednimi perspektywami programowymi. zewnętrzna LHDI jest innowacyjną metodą pomiaru lokalnego rozwoju społecznego. Wprowadzenie wskaźnika do narzędzi używanych przez MIR stanowi znaczącą wartość dodaną. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Local Human Development Index, LHDI) liczony na poziomie powiatów został utworzony na bazie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI). HDI jest badany od 1990 z inicjatywy UNDP str. 8 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

9 JE PO RPW (KJE współpraca) Badanie ex ante Strategii Polski Zachodniej (kontynuacja) (ang. United Nations Development Programme) i dotyczy potencjału rozwojowego kraju, wskazując na kluczowe kwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji oraz zdrowie obywateli. Wskaźnik LHDI (w wymiarach: zdrowie, wiedza i zamożność mieszkańców) pokazuje jak i dlaczego województwa i powiaty pozycjonują się względem siebie, jakie są ich mocne i słabe strony. LHDI może być podstawowym narzędziem służącym do lepszego planowania, alokacji, monitorowania oraz kontroli wydatkowania tych funduszy oraz implementacji projektów do 2020 roku. Z tego powodu konieczna jest aktualizacja wartości wskaźnika. Zewnętrzna 2014 Koncepcja Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego pod nazwą Porozumienie Polska Zachodnia Od roku 2010 w toku blisko dwuletnich prac przygotowano szereg dokumentów, w tym Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, które w kwietniu 2012 roku zostały przekazane Ministrowi Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o kontynuowanie działań zmierzających do opracowania dokumentu rządowego strategii ponadregionalnej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ewaluacja ex ante projektu Strategii pozwoli zweryfikować trafność zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych oraz zidentyfikowanych celów strategicznych, ocenić spójność wewnętrzną dokumentu oraz spójność z kluczowymi dokumentami strategicznymi, zweryfikować jakość zaproponowanego systemu realizacji Strategii oraz jej ram finansowych. Dodatkowo efektem ewaluacji ma być propozycja zestawu wskaźników monitorowania Strategii wraz z opracowaniem ich wartości bazowych i oszacowaniem wartości docelowych. str. 9 - Plan ewaluacji KJE na rok 2014

10 3 Koordynacja systemu ewaluacji oraz budowa systemu na lata Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Przygotowanie wytycznych dla systemu ewaluacji na lata Modernizacja systemu zarządzania wnioskami i rekomendacjami z badań ewaluacyjnych (ZSZWiR-u) Konieczność opracowania wytycznych w zakresie ewaluacji działań realizowanych w ramach perspektywy wynika z potrzeby zlokalizowania i doprecyzowania przedmiotowych zapisów dokumentów Komisji Europejskiej oraz Ustawy o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. z późn.zm.. W perspektywie wiele aspektów działań dot. ewaluacji polityki spójności zostało zmienionych doprowadzając w większości do ustanowienia bardziej rygorystycznych standardów postępowania. Dokument tego rodzaju, określający główne zasady dot. ewaluacji polityki spójności był opracowywany także w kontekście perspektywy finansowej oraz Ważną częścią wytycznych będzie stanowić kwestia podejścia do planów ewaluacji w nowej perspektywie finansowej. Z tego powodu, w ramach konsultacji wytycznych zostaną zorganizowane warsztaty dla JE mające na celu przygotowanie do procesu planowania Konieczność modernizacji działania ZSZWiR wynika z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze KJE w 2012r. przeprowadziła ewaluację wewnętrzną działania ww. mechanizmu. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie prac badawczych i analitycznych jednoznacznie wskazywały na potrzebę dokonania zmian w systemie w celu optymalizacji jego wykorzystania. Po drugie zmiany systemu są niezbędne z racji na dostosowanie kształtu systemu do nowej sytuacji instytucjonalnofunkcjonalnej tworzonej przez rozstrzygnięcia KE dot. realizacji procesu ewaluacji w latach II kwartał 2014 III kwartał 2014 str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

11 3 Organizacja spotkań Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 4 Udział KJE w wybranych posiedzeniach KM PO Zespół Sterujący Ewaluacją Polityki Spójności jest głównym stałym forum w ramach, którego konsultowane są i dyskutowane najważniejsze ustalenia i zmiany w obszarze ewaluacji. W obradach uczestniczą przedstawiciele IZ w ramach których funkcjonują jednostki ewaluacyjne. Zespół w tej formule funkcjonuje od 2006r. W zależności od potrzeb przedstawiciele KJE uczestniczą w posiedzeniach KM PO. Dotychczas pracownicy ww. jednostki najczęściej brali udział w spotkaniach, w trakcie których omawiano kwestie związane z realizacją badań ewaluacyjnych oraz dot. programowania. O ile to uzasadnione członkowie KJE będą także uczestniczyć w pracach zespołów i grup tematycznych i zadaniowych powoływanych przy KM. Średnio raz na kwartał Zgodnie z harmonogramem KM str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

12 4 Rozwój kultury ewaluacyjnej 4.1 Rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. ewaluacji Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Organizacja VII. edycji Akademii Ewaluacji Celem cyklu warsztatów jest przygotowanie kadr jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach administracji publicznej do przeprowadzanie procesów ewaluacji będących w ich właściwości interwencji. Dotychczasowa realizacja była bardzo pozytywnie oceniana przez jednostki macierzyste pracowników ww. jednostek i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wrzesień październik Realizacja i zakończenie VI. edycji Akademii Ewaluacji jw. Styczeń wrzesień Organizacja X. Konferencji Ewaluacyjnej Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna jest głównym krajowym forum ewaluacyjnym. Na konferencji prezentowane są efekty procesów ewaluacyjnych prowadzonych w kraju oraz najnowsze trendy światowe w zakresie metodologii realizacji badań ewaluacyjnych. 4 Aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych Baza badań ewaluacyjnych administrowana przez KJE jest głównym i zarazem najbardziej kompleksowym źródłem informacji na temat realizowanych w Polsce badań realizacji Polityki Spójności. Jako taka stanowi podstawę wielu metaanaliz i syntez wpływu realizacji ww. polityki. Październik listopad 2014 Cały rok str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

13 5 Aktualizacja bazy ZSZWiR Platforma prowadzona przez KJE zbiera i kategoryzuje wszystkie rekomendacje opracowywane w ewaluacjach polityki spójności. Jest to instrument monitoringu wykorzystania ewaluacji w procesie wdrażania Polityki Spójności. 6 Organizacja szkoleń z nowej wersji ZSZWiR Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów programowych ZSZWiR jest konieczne w związku z planowanymi zmianami mającymi na celu optymalizację systemu oraz dostosowanie go do zasad dot. procesu ewaluacji w perspektywie Cały rok III kwartał Drugie wydanie Poradnika Ewaluacji dla pracowników administracji publicznej Pierwsze wydanie poradnika ewaluacji opracowane przez pracowników KJE w ramach realizacji projektu Strategicznie dla rozwoju spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników administracji zajmujących się realizacją badań ewaluacyjnych. II. wydanie zawierać będzie treści dostosowane do zmian prawnych w obszarach powiązanych z realizacją ewaluacji (zmiany zaleceń UE, PZP itp.) oraz wprowadzać zmiany wynikające z recenzji naukowych poradnika. III kwartał Utrzymanie strony internetowej Strona jest głównym źródłem wiedzy w Polsce nt. zagadnienia ewaluacji. Jej utrzymanie wpisuje się w działania mające na celu rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce a tym samym wspieranie realizacji zasady polityk prowadzonych w oparciu o dowody (tzw. evidence based policy) Cały rok str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

14 9 Opracowanie publikacji Who is who w ewaluacji Publikacja ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat jednostek ewaluacyjnych działających w systemie ewaluacji polityki spójności. System ten ze względu na dużą dynamikę zmian wymaga aktualizacji stanu jednostek ewaluacyjnych. 10 Aktualizacja Infoteki MIR Aktualizacja infoteki wynika z wymogów wewnętrznych MIR. II kwartał 2014 Cały rok 11 Przygotowanie opracowania na temat kultury ewaluacyjnej w Polsce 12 Przygotowanie publikacji informacyjnej Ewaluacja w 2013 roku 13 Organizacja spotkań prezentujących wyniki badań ewaluacyjnych KJE we współpracy z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym w 2013 r. rozpoczęła prace mające na celu przygotowanie kompleksowej analizy o charakterze ewaluacyjno-audytowym kultury ewaluacyjnej w Polsce. Przeprowadzenie pełnej diagnozy dynamicznie rozwijającego się obszaru, również poza sferą Polityki Spójności, pozwoli na podniesienie jakości działań ewaluacyjnych. Publikacja ma za zadanie dostarczyć informacji na temat działań podjętych w 2013 roku przez jednostki ewaluacyjne działające w systemie ewaluacji polityki spójności. Publikacja przyczyni się do lepszej identyfikacji systemu ewaluacji w Polsce i pozwoli na usprawnienie systemu na lata Spotkania prezentujące badania ewaluacyjne są jednym z podstawowych sposobów popularyzacji wyników. Gromadzą osoby zainteresowane tematyką ewaluacji, przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych oraz środowisko akademickie. Podczas spotkań odbywa się dyskusja nad wynikami, jak i IV kwartał 2014 II kwartał 2014 W zależności od potrzeb str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

15 również poruszane są kwestie metodologiczne. Spotkania te wpisują się w schemat popularyzacji badań ewaluacyjnych. str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

16 4.2 Rozwój metodologii badań ewaluacyjnych Lp. Nazwa działania Uzasadnienie działań Termin realizacji 1 Opracowanie podręcznika metodologicznego dot. realizacji badań ewaluacyjnych (zadanie opcjonalne do zrealizowania, w sytuacji dysponowania odpowiednimi wolnymi zasobami) 2 Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych dla jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach systemu realizacji polityki spójności oraz krajowych polityk rozwoju Ewaluacja, dynamicznie rozwijająca się ostatnimi czasy w Polsce, nie doczekała się do chwili obecnej kompleksowego podręcznika metodologicznego zbierającego zalecenia i najlepsze rozwiązania badawcze dotyczącego tego procesu. Luki tej nie wypełniły ani dotychczasowe publikacje KJE ukierunkowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej (np. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa 2012r.) ani opracowania akademickie nie reprezentujące wystarczająco kompleksowego charakteru (jak np. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Podręcznik akademicki, K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red. ), Akademia im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008) Pomimo rozwijającego się wciąż środowiska ewaluacji w Polsce widoczna jest potrzeba zapewnienia wsparcia metodologicznego dla jednostek systemu ewaluacji. Krajowa Jednostka Ewaluacji jako podstawowa struktura koordynująca system ewaluacji w Polsce odpowiedzialna jest m.in. za wsparcie metodologiczne jednostek podle str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

17 głych i rozwój kultury ewaluacyjnej w Polsce. str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

18 5 Współpraca z GUS w zakresie rozwoju systemu statystyki polskiej 5.1 Rozwój systemu STRATEG Lp. Nazwa działania Uzasadnienie Termin realizacji 1 Rozwój systemu STRATEG, w tym: - rozwinięcie zasobów informacyjnych systemu STRATEG w oparciu o krajowe i regionalne programy operacyjne polityki spójności opracowanie podręcznika ułatwiającego analizę i interpretację kluczowych wskaźników monitorowania celów polityki spójności - organizacja cyklu warsztatów szkoleniowych dot. systemu STRATEG, - opracowanie podręcznika użytkownika systemu STRATEG - opracowanie wersji anglojęzycznej systemu STRATEG - doskonalenie form prezentacji i funkcjonalności, w tym rozwinięcie form prezentacji danych dla UE na poziomie NUTS2 oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne, - opracowanie zautomatyzowanych mechanizmów zasilania systemu danymi (aplikacja zasilająca), - opracowanie rozwiązań umożliwiających udoskonalenie funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu STRATEG, w tym pozwalających na poprawę wydajności systemu, optymalizację narzuconych użytkownikowi ograniczeń wykorzystania funkcjonalności systemu, usprawnienie zarządzania zgłoszeniami/uwagami użytkowników, personalizację ustawień (logowanie, tworzenie zestawień użytkownika), analizę częstotliwości i kierunków wykorzystania systemu STRATEG przez użytkowników zewnętrznych, poprawa dostosowania systemu do wymogów osób niepełnosprawnych (WCAG). Baza STRATEG zrealizowana została w ramach projektu POKL Strategicznie dla Rozwoju. Obecnie realizowany będzie drugi etap rozwoju bazy STRA- TEG, mający na celu rozszerzenie funkcjonalności systemu. Cały rok (pierwsze dwie tury warsztatów zostały zaplanowane w terminie stycznia br. oraz 6-7 luty br.) 5.2 Rozwój systemu statystyki publicznej dla potrzeb polityki spójności Lp. Nazwa działania Uzasadnienie Termin realizacji 2 Realizacja zadań zidentyfikowanych w planie działań do Listu intencyjnego o współpracy pomiędzy MRR a GUS, w tym: - współpraca z GUS w realizacji badań pilotażowych badających możliwość zastosowania metod kontrfaktycznych dla pomiaru efektów realizacji polityki spójności w sposób zintegrowany i uwzględniający wymiar terytorialny interwencji, - rozpoznanie możliwości dezagregacji i zapewnienia danych w obszarach rynku pracy, str Plan ewaluacji KJE na rok 2014 Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym wynika z realizacji postanowień porozumienia Ministra Rozwoju Regionalne- Cały rok

19 ICT, B+R, innowacje, przedsiębiorczość, jakością rachunków narodowych, - współpraca przy opracowywaniu raportów MIR dotyczących kluczowych problemów rozwoju regionalnego, - opiniowanie i uzgadnianie dokumentów strategicznych w zakresie problematyki wskaźnikowej. go i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego str Plan ewaluacji KJE na rok 2014

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis zastosowanych skrótów

Spis zastosowanych skrótów Spis zastosowanych skrótów Skrót Definicja B+I Badania i innowacje B+R Badania i rozwój BDL Bank Danych Lokalnych BEiŚ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 roku EFRR

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego 29/11/2013 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015 BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK ONKÓW KOMITETU DS. UMOWY PARTNERSTWA 1/2015 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu informacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Uwarunkowania zewnętrzne procesu programowania RPO WM na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo