Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych"

Transkrypt

1 Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Zabrze dn. 28 lipca 2011 r. 1

2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych i aptecznych Rozdział 1 Zamawiający Rozdział 2 Opis przedmiotu Zamówienia Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty Rozdział 4 Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział 5 Wymagania Zamawiającego Rozdział 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców Rozdział 7 Wadium Rozdział 8 Kryteria oceny Rozdział 9 Termin realizacji zamówienia Rozdział 10 Składanie ofert Rozdział 11 Tryb udzielania wyjaśnień Rozdział 12 Termin związania ofertą Rozdział 13 Otwarcie ofert Rozdział 14 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami Rozdział 15 Zagadnienia dotyczące umowy Rozdział 16 Środki odwoławcze Załączniki ( 1-7 ) - załącznik nr 1 formularz oferty - załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy pzp - załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy pzp - załącznik nr 4 wykaz dostaw - załącznik nr 5 projekt umowy - załącznik nr 6 Pakiety - załącznik nr 7 Parametry techniczne 2

3 I. ZAMAWIAJĄCY Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, Zabrze Tel. / Fax. 032/ Strona internetowa : Adres do kontaktów z Zamawiającym : II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż : - mebli medycznych metalowych zawartych w Pakiecie nr 1 wg parametrów technicznych zawartych w załączniku nr 7 - mebli aptecznych i biurowych zawartych w Pakiecie nr 2 wg parametrów technicznych zawartych w załączniku nr Pakiet nr 1 CPV meble medyczne. 3. Pakiet nr 2 : - CPV meble laboratoryjne - CPV meble biurowe 4. Wymagania techniczne dotyczące wymiarów, materiałów i standardu wykonania mebli zawierają załączniki do specyfikacji ( załącznik nr 7 ). 5. Termin realizacji : - Pakiet nr 1 meble medyczne do 6 tygodni od podpisania umowy - Pakiet nr 2 meble apteczne i laboratoryjne do 8 tygodni od podpisania umowy 6. Wykluczamy możliwość składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 10 % zamówienia podstawowego. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi ustawy o prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji. 2. Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim. 3. Ofertę stanowi załącznik nr 1, nr 6 i nr 7 oraz inne oświadczenia woli podpisane przez Wykonawcę. 4. W załączniku nr 2 oświadczenie art.22 ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na własnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych może też polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 3

4 technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w punkcie V. 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania firmy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 7. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający ich wysunięcie się,ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt.5/. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający rozumie - wadliwy wynik działania arytmetycznego przy założeniu,że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena jednostkowa netto. 10. Jeżeli cena oferty lub części zamówienia (Pakiet) podano rozbieżnie słownie i liczbą, lub podano różne ceny w różnych miejscach oferty przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 11. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 12. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych Ofert dla jednego pakietu. 13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufność jej treści. 15. Koperta ma być zaadresowana na: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zamówienia Publiczne Ul. Marii Curie-Skłodowskiej Zabrze oraz oznaczona napisem : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 4

5 DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH I APTECZNYCH 16. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem wykonawcy. 17. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3 ustawy Prawo zamówień publicznych ) ; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt3. ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9) Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 18. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 5

6 odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6

7 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 19. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. ; 20. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 21. W związku z art. 8 ust. 3 ustawy część informacji z treści oferty nie może być udostępniane innym uczestnikom przetargu ( wg art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ), jeżeli wykonawca zastrzegł,że nie mogą być ujawnione dlatego też : nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżoną powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie, dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji. 7

8 IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 1. Zasady ogólne określenia ceny oferty Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość dostawy przedmiotu zamówienia na dzień jego dostarczenia Zamawiającemu. 1.3 Jeżeli wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej rabaty, upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w Ofercie musi uwzględnić je w ostatecznej cenie Oferty. 1.4 Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania kontraktu ( z wyjątkiem przypadków wymienionych w projekcie umowy ). 1.5 Przy wyliczeniu ceny przyjmuje się zasadę że wartość brutto tworzy cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość powiększona o VAT. 2. Składniki ceny Oferty Cena oferty obejmuje : a/ koszty sprzedaży Przedmiotu zamówienia / lub odpowiedniej jego części z rozdz.ii / z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat z cłem / gdy przedmiot zamówienia sprowadzany jest z zagranicy /. b/ koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia / lub jego odpowiedniej części zgodnie z rozdz.ii / do wskazanego przez zamawiającego miejsca, siedziby w ustalonym terminie i harmonogramie. c/ koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń,licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie Oferty wszystkie poniesione koszty dostawy Przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt.2.1. które maja wpływ na cenę oferty. V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu : Dla Pakietu nr 1 a. wykonali min. 2 dostawy / sprzedaż mebli medycznych i/lub laboratoryjnych o wartości minimum ,- zł każda, 8

9 b. posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,- zł, Dla Pakietu nr 2 a. wykonali min. 2 dostawy / sprzedaż mebli medycznych i/lub laboratoryjnych i/lub biurowych o wartości minimum ,- zł każda, b. posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,- zł, 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez porównanie i sprawdzenie czy załączone do oferty dokumenty - zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt.1 specyfikacji spełniają postawione przez zamawiającego warunki w pkt Ocena będzie polegała na stwierdzeniu czy dokument spełnia czy nie spełnia postawionych w pkt.1 warunków udziału w postępowaniu tzn. : - czy w Wykazie dostaw są : dla Pakietu nr 1- min. 2 dostawy / sprzedaż mebli medycznych i/lub laboratoryjnych o wartości minimum ,- zł każda i czy załączono potwierdzenie należytego wykonania dostaw, dla Pakietu nr 2- min. 2 dostawy / sprzedaż mebli medycznych i/lub laboratoryjnych i/lub biurowych o wartości minimum ,- zł każda i czy załączono potwierdzenie należytego wykonania dostaw, z zastrzeżeniem,że jeżeli oferta jest składana na wiele pakietów suma tych dostaw musi pokrywać sumę warunków postawionych dla poszczególnych pakietów ( na które złożono oferty ) oraz czy załączono potwierdzenie należytego wykonania dostaw - czy załączony dokument Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy potwierdza posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej : dla Pakietu nr 1- posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,- zł, dla Pakietu nr 2- posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,- zł, z zastrzeżeniem,że jeżeli oferta jest składana na wiele pakietów suma tych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy musi pokrywać sumę warunków postawionych dla poszczególnych pakietów ( na które złożono oferty ) - czy dokumenty załączone na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odpowiadają zapisom wskazanym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących formy składanych dokumentów. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 9

10 łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku kiedy podmioty o których mowa w pkt.4 będą brały udział w realizacji części zamówienia wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich dokumentów wymienionych w rozdz.vi pkt.2 specyfikacji. 6. W przypadku kiedy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się od tego podmiotu przedłożenia : informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada on rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy przedstawią ofertę zgodną w wymogami ustawy i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom wymagamy następujące dokumenty : 1) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 (załącznik nr 2) 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagamy następujące dokumenty : 10

11 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 (załącznik nr 3) 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ; 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówieni przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały : 1) Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną ) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1. 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6. 11

12 3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 7. 4) Oświadczenie o zapoznaniu się wymogami technicznymi opisującymi przedmiot zamówienia i wykonaniu zgodnie z nim pełnego zakresu zamówienia. 5) Próbki w postaci wykonanego mebla : - dla Pakietu nr 1 wzór stanowi mebel wymieniony w poz. nr 8 szafka anestezjologiczna. - dla Pakietu nr 2 wzór stanowi mebel wymieniony w specyfikacji pomieszczenie : izba ekspedycyjna 0.F.15 szafa S1. Tylko w przypadku próbek dopuszcza się tolerancje wymiarów w granicach ±2 %. Próbki winny być wykonane zgodnie z wymogami specyfikacji. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2 : 1) dla ppkt 2)-4) i ppkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w pkt.4 ppkt.1)lit. a i c oraz ppkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 12

13 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. W przypadku gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie przez dostawcę powinno być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem za zgodność z oryginałem. W przypadku nieczytelnej kserokopii, zamawiający wezwie wykonawcę do okazania oryginału dokumentu dla porównania go z przedstawioną nieczytelną kopią. VII. WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Pakiet nr ,- zł Pakiet nr ,- zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 13

14 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Poręczenie lub gwarancja powinny być ważne co najmniej przez okres związania Ofertą. 4. Oferty, które nie będą zabezpieczone wadium w wymaganej formie spowodują wykluczenie wykonawcy. 5. Wadium należy wnieść do dnia r. do godz do kasy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M.C.Skłodowskiej 9 Administracja II piętro pokój 2.C.27, lub przelewem wpłacić na konto : Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze nr Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 7. Wykonawca, którego Oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwie z winy Wykonawcy, c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.7c. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na podstawie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania Ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 14

15 najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze i ocenie złożonych Ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami : 1. Cena 100 % Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty. Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru : cena najniższa spośród złożonych ofert P = x 100 cena badanej oferty Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100 punktów, inni Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. Stosowana punktacja pkt. Oferta najlepsza otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej. Termin płatności wynosi 30 dni od otrzymania faktury po dostawie. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za kryteria przyjęte do oceny ofert. IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA W terminie do : - Pakiet nr 1 meble medyczne metalowe do 6 tygodni od podpisania umowy - Pakiet nr 2 meble apteczne i biurowe do 8 tygodni od podpisania umowy 15

16 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, Administracja II piętro pok. nr 2B6. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. do godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania Oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 5. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na dany pakiet. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Wykonawca nie może złożyć kilku alternatywnych Ofert dla jednego pakietu. 8. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać złożoną Ofertę, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert 9. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu Oferty przez Wykonawcę winno być sporządzone na piśmie i oznaczone odpowiednio: Modyfikacja lub Wycofanie 10. Żadna Oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania Ofert. XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwracać się z zapytaniem o wyjaśnienie SIWZ. 2. Należy je kierować faxem lub pisemnie lub drogą elektroniczną do osoby, o której mowa w Rozdz.XIV na adres Zamawiającego. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 16

17 7. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono dokumentację przetargową, bez wskazania źródła zapytania i umieści je na własnej stronie internetowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego ( budynek B ) w Sali konferencyjnej II p. Administracja. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Zamawiający ustanawia następujące zasady korzystania przez dostawców lub wykonawców z prawa wglądu do protokołu wraz z załącznikami z postępowania o zamówienie publiczne : - wgląd w protokół wraz z załącznikami może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej w dokumentacji przetargowej do kontaktu z Wykonawcami. - oferty są jawne od chwili otwarcia, - wgląd w w/w dokumenty w godzinach od do w dni robocze. - załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania 4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi osobom obecnym na otwarciu ofert nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert, warunki płatności wraz z terminem wykonania oraz okresem gwarancji. 5. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert Zamawiający prześle, na pisemną prośbę, informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, termin płatności i termin realizacji. 6. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej Oferty ostatecznej będzie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego. 7. Ocena podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego. 8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 17

18 9. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający kierować się będzie spełnieniem warunków określonych w Ustawie o Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10. Informację : - o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dokonana oceną punktową ofert, - wykonawcach których oferty zostały odrzucone i wykluczone wskazując uzasadnienie czynności - terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zamawiający wyśle niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do uczestników postępowania. 11. Ogłoszenie o wyniku zostanie również umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej. XIV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : Andrzej Bonczek tel. 032 / XV. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UMOWY 1. Umowa z wykonawcą (załącznik nr 5), którego oferta została wybrana zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przesłanego faxem lub drogą elektroniczną ( dotyczy postępowań z co najmniej 2 ofertami ). 2. Projektowane istotne postanowienia jakie zawiera umowa i przewidywane możliwości oraz warunki dokonania w niej zmian zawiera załącznik nr Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ODWOŁANIA 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie, jak też niniejszej Specyfikacji przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej Ustawą. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 18

19 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia : - publikacji ogłoszenia lub zmieszczenia specyfikacji - przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. - wobec innych czynności w których powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 8. Uczestnicy postępowania odwoławczego ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyników. W sprawach nie unormowanych niniejszą dokumentacją ma zastosowanie : - ustawa z dnia r Prawo zamówień publicznych ( z póź.zm.) - kodeks cywilny Zatwierdzam Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 19

20 Załącznik nr 1 (Wykonawca) data... FORMULARZ OFERTY Do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M.C.Skłodowskiej Zabrze Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę mebli medycznych i aptecznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011/S z dnia r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę : Pakiet nr 1.. zł brutto, słownie : Pakiet nr 2.. zł brutto, słownie : Termin płatności ustalamy na 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Gwarancja :.( min.60 m-cy.) 1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy gotowość podpisania umowy na 20

21 warunkach określonych w załącznik nr 5 do SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi. 5. Oświadczamy,że zapoznaliśmy się z polityką i zasadami środowiskowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm realizujących dostawy i/lub usługi umieszczonymi na stronie internetowej Szpitala. 6. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Wadium należy zwrócić na konto : Nasz adres do odbierania korespondencji Załącznikami do niniejszej oferty są : (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 21

22 . Wykonawca I OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych I. Składając ofertę oświadczam, że: 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia. 2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację zamówienia.. dn.. (miejscowość) (data) (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) =================================================================== II OŚWIADCZENIE I. Mając na względzie art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że: 1. Będę polegał / nie będę polegał* na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego 2. Będę polegał / nie będę polegał* na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotu trzeciego 3. Będę polegał / nie będę polegał* na zdolności finansowej podmiotu trzeciego II. Ponadto oświadczam, że: podmioty na których - wiedzy i doświadczeniu* - potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia* - sytuacji ekonomicznej i finansowej* będę polegał przystępując do niniejszego postępowania będą brały / nie będą brały* udziału w realizacji części zmówienia. *niepotrzebne skreślić Punkt II odnosi się tylko do Wykonawców, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej i finansowej podmiotu trzeciego. dn.. (miejscowość) (data) (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 22

23 Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Znając powyższe przesłanki,niniejszym oświadczam,że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp...., dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 23

24 ... Wykonawca Załącznik nr 4 Wykaz dostaw / spełniający wymogi specyfikacji / LP Rodzaj Zamówienia - przedmiot Nazwa odbiorcy Wartość zamówienia Data wykonania Data Podpis Wykonawcy 24

25 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 Umowa nr / /EZP/11 zawarta w dniu pomiędzy: Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. C. Skłodowskiej 9, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a, zwanym dalej Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego ( spr nr 111/EZP/11) została zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa oraz montaż mebli do pawilonu B położonego w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, zawartych w Pakiecie numer.. 2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w SIWZ w części dotyczącej Pakietu numer.. oraz w ofercie Wykonawcy. 3. Wykonawca oświadcza, że ze względu na charakter obiektu jest świadomy, iż meble winny być fabrycznie nowe, wykonane z dołożeniem najwyższej staranności oraz z materiałów najwyższej jakości. 4. Jeżeli zgodnie z warunkami SIWZ wykonanie przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym wyłącznie upoważnionym do dokonania uzgodnień jest Dyrektor ds. techniczno eksploatacyjnych Jacek Kaszewski. 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Harmonogram dostaw mebli stanowiących przedmiot umowy Strony ustalą w ciągu 7 dni od podpisania umowy, przy czym termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień... Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania realizacji prac w we wskazanej przez siebie kolejności. 25

26 2. Prace wykonywane będą w czynnym budynku Zamawiającego, w związku z tym będą wykonane w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektów z przyległym terenem. 3. Przystąpienie do montażu zostanie potwierdzone protokolarnym odbiorem pomieszczeń przez Wykonawcę. 4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników i podwykonawców którymi się posługuje przy realizacji umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej dbałości o takie wykonywanie prac, by nie doprowadzić do uszkodzenia obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w obiekcie przez siebie lub osoby za pomocą których realizuje umowę. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości tych szkód z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Wykonawca ma prawo wstępu i poruszania się w obiekcie jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 3 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przeprowadzenia. 2. Termin wykonania umowy Strony będą uważać za dotrzymany jeżeli zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w 2 ust.1 i bezpośrednio w jego wyniku Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń. 3. Jeżeli wskutek czynności odbiorowych Zamawiający ma zastrzeżenia co do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności co do ilości, jakości lub zgodności z umową, Zamawiający ma prawo wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad/niezgodności, zachowując prawo do naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 4. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub w usuwaniu wad/niezgodności trwa dłużej niż 10 dni to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wedle swego uznania w części lub w całości i obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy. 5. Wykonawca po odbiorze przedmiotu umowy (części lub całości) nie ma już prawa wstępu do pomieszczeń w których znajduje się odebrany przedmiot umowy. Do czasu odbioru końcowego odpowiedzialność za przedmiot umowy ponosi Wykonawca. 4 KWOTA UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 26

27 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:. zł brutto ( zł netto). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 2. Pod rygorem wstrzymania płatności Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego wykazu mebli wraz z cenami jednostkowymi, umożliwiającymi Zamawiającemu ujęcie mebli w księgach rachunkowych. Suma cen jednostkowych musi być zgodna z określoną w ust. 1 ceną. 3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego lub końcowego. 4. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu umowy faktycznie wykonanej i odebranej przez Zamawiającego, obliczonej zgodnie z wykazem opisanym w ust. 2. Kolejne części nie mogą być mniejsze niż 10% wartości całej umowy z zastrzeżeniem zawartym w ust Faktura końcowa wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia określonego w ust Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 WARUNKI GWARANCJI 1. Wykonawca udziela -miesięcznej gwarancji ( min. 60 m-cy) na przedmiot umowy. 2. W ramach gwarancji Wykonawca stawi się w siedzibie Zamawiającego celem ustalenia zakresu wad w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji faksem na nr. lub mailem na adres Wady winny być usunięte maksymalnie w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku Wykonawcy opisanego w ust. 2 lub w ust. 3 powyżej 3 dni Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia wady za pomocą osób trzecich, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę, zachowując prawo do naliczenia kar umownych. 6 PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 27

28 Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody oraz bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego (art. 53 ust. 6 ustawy o Zakładach opieki zdrowotnej) na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do Wykonawcy, dotyczy to należności głównych jak i odsetek. 7 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) począwszy od szóstego dnia wysokość kary wynosić będzie 0,5% wynagrodzenia netto dziennie, b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych. 8 ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie: a) zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, z tym, że nie więcej niż o 4 miesiące, b) ograniczenie przedmiotu umowy maksymalnie do 20 % wartości przedmiotu umowy w sytuacji gdy realizacja części przedmiotu umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego; w takim przypadku wynagrodzenie zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe określone w szczegółowym wykazie mebli o którym mowa w 4 ust.2. c) zmiana ilości poszczególnych rodzajów mebli w ramach przedmiotu umowy, w przypadku, gdy zmiana będzie spowodowana koniecznością dopasowania mebli do faktycznego stanu pomieszczeń, do których meble są przeznaczone lub gdy zmiana ta przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności mebli lub pomieszczenia, pod warunkiem, że wartość przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu, d) zmiana wymiarów lub kształtu mebli w przypadku, gdy zmiana będzie spowodowana koniecznością dopasowania mebli do faktycznego stanu pomieszczeń, do których meble są przeznaczone lub gdy zmiana ta przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności mebli lub pomieszczenia, bez zmiany wartości przedmiotu umowy. 9 SPRAWY SPORNE 28

29 Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10 FORMA UMOWY Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wykonawca: Zamawiający: 29

30 Załącznik nr 6 Lp. Opis przedmiotu zamówienia Nr Kat. ilość Cena jedn. netto Vat Wartość netto Wartość brutto 1 Taboret z oparciem do badania pacjentów 2 Szafka anestezjologiczna 2 3 Taboret z ergonomcznym siedziskiem. 4 Szafka anestezjologiczna 3 5 Wózek ratowniczy z czterema szufladami 6 Taboret bez oparcia do badania pacjentów. 7 Stolik typu Mayo do 2 instrumentów chirurgicznych 8 Szafka anestezjologiczna 2 9 Regał listwowy naścienny 6 10 Wózek do aparatury z 3 trzema półkami i szufladą 11 Stolik opatrunkowy 3 12 Kosz sterylizacyjny Podest operacyjny jednostopniowy 2 14 Podest operacyjny jednostopniowy 15 Kosz sterylizacyjny 4 16 Stolik opatrunkowy 1 17 Stolik opatrunkowy 1 18 Stolik opatrunkowy 1 19 Szafa medyczna na endoskopy 1 20 Szafka metalowa z lodówką razem.. Podpis Wykonawcy 30

31 Załącznik nr 6 Pakiet nr 2 LP nr pom /nr mebla Opis ilośd 1 0.F.12 Szatnia odzieży wierzchniej a Su1 Szafka z 10 indywidualnie zamykanymi skrytkami 2 b Su2 Szafa ubraniowa z drążkiem. W części dolnej pólki na obuwie. 4 c Su3 Ławeczka szatniowa 1 d G Garderoba zawieszona na ścianie F.13 Magazyn opatrunków medycznych a R1 Regał 3 b R2 Regał 1 c R3 1 Dwa regały wykooczone wspólnym wieocem d R4 1 e Rw1 Szafka otwarta wisząca 2 f Rw2 Szafka otwarta wisząca 1 g Sd1 2 Szafki z szufladami ze wspólnym blatem typu postforming grubości 36mm h Sd F.14 Komora przyjęd a Blat roboczy mocowany na konsoli 1 b Blat roboczy mocowany na konsoli F.15 Izba ekspedycyjna Kontuar z częścią otwieraną - projekt wykonawczy musi zostad a przedstawiony do akceptacji 1 b B1 Biurko z wysywaną półką na klawiaturę i uchwytem na PC 1 c K1 Kontener z szufladami dostawiany do biurka 1 d Rw3 Szafka otwarta wisząca 2 e R5 Regał 1 cena jedn. netto VAT wartośd netto wartośd brutto 31

32 f S1 Szafa z szufladami i półkami 3 g S2 Regał 1 h S3 Szafa 1 i S4 Szafa 1 j 3 Krzesło biurowe obrotowe F.16 Pomieszczenie administracyjno szkoleniowe Biurko z szufladą na klawiaturę i podstawę na PC na kółkach (biurka mogą B2 a mied wspólna podstawę-nogi pośrednie) 3 b Rw1 Szafka otwarta wisząca 6 c K2 Kontener podbiurkowy na kólkach 3 Szafa aktowa z nadstawką zamykana drzwiami przesuwnymi, z częścią d otwartą na urządzenie wielofunkcyjne 1 e R5 Szafa aktowa z nadstawką zamykana drzwiami F.18 Magazyn produktów leczniczych a Sl1 Szafa lekowa wg opisu 7 b Sl2 Szafa metalowa wg opisu 1 c S4 Szafa zamnięta drzwiami 1 d R1 Regał 1 e R7 Regał F.21 Pomieszczenie socjalne Zestaw mebli socjalnych - szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym i baterią, szafka z wbudowaną lodówką, blat roboczy, szafka wisząca z 1 a suszarką, dwie szafki wiszące z pólkami b Stolik 1 c 5 Krzesło socjalne bez podłokietników z poduszką siedziska F.22 Izba recepturowa a Digestorium - parametry wg opisu 1 b Blat z materiału typu STARON na stelażu metalowym malowanym proszkowo 1 32

33 c S9 Szafa zamknięta drzwiami 1 d K2 Kontener podbiurkowy na kólkach 1 e K4 Kontener z jedną szufladą i szafką 2 f B2 Biurko z półką na klawiaturę i podstawą na PC na kółkach 1 g B4 Biurko 1 h 3 Krzesło biurowe obrotowe 1 i 4 Krzesło obrotowe wysokie F.24 Zmywalnia Blat z materiału typu STARON, zlewozmywak dwukomorowy z materiału STARON wklejany, bateria zlewozmywakowa, pod blatem szafki ze stali nierdzewnej na nóżkach. Przewidzied miejsce na zmywarkę i "aqua 1 a puryfikator" (urządzenia użytkownika) b Szafka wisząca zamknięta ze stali nierdzewnej 2 c Szafka ze stali nierdzewnej stojąca, na nózkach F.26 Sterylizatornia a Blat z materiału typu STARON na stelażu metalowym malowanym proszkowo. Na blacie będzie stał sterylizator o wadze ok. 50 kg S9 Szafka zamknięta, dwie dolne pólki drzwiami z płyty, trzy górne drzwiami 2 b szklanymi, szkło mleczne lub przyciemniane 11 0.F.27 Śluza a Garderoba, ścianka szklana oddzielająca garderobe od umywalki F.28 Pomieszczenie jałowe Blat z materiału typu STARON na stelażu metalowym malowanym a proszkowo 1 b Sw2 Szafka wisząca zamknięta 3 c K4 Kontener z jedną szufladą i szafką F.29 Komunikacja wewnętrzna a S3 Szafa aktowa zamknięta 1 b Wieszak na ubrania, stojący

34 c S10 Szafa na mopy - zamknięta z pólkami F.30 Pomieszczenie przygotowania środków żywienia poza jelitowego a Blat z materiału typu STARON, zlewozmywak dwukomorowy z materiału STARON wklejany, bateria zlewozmywakowa "łamana" lub wyciągana, pod blatem szafki ze stali nierdzewnej na nóżkach. Blat swoją głębokością dopasowany do komory nastołowej. Blat z materiału typu STARON na stelażu metalowym malowanym b proszkowo 1 c Wyciąg chemiczny nastołowy wg opisu 1 d K4 Kontener z jedną szufladą i szafką 1 e 4 Krzesło obrotowe wysokie F.31 Pomieszczenie kontroli środków żywienia poza jelitowego a B4 Biurko 1 b K2 Kontener podbiurkowy na kólkach 1 c S4 Szafa aktowa zamknięta 1 d 3 Krzesło obrotowe F.32 Śluza brudna a Garderoba z półką na buty 1 Ławeczka z półką na buty dostępną po otwarciu drzwi do śluzy czystej. b Wymiary dopasowad do otworu drzwiowego 17 0.F.34 Pomieszczenie jałowego sporządzania środków żywienia poza jelitowego a Stół w całości wykooczony materiałem typu STARON. Wszystkie płaszczyzny (blat, nogi, łączyna) wykooczone materiałem STARON bez widocznych spoin Stół w całości wykooczony materiałem typu STARON. Wszystkie płaszczyzny (blat, nogi, łączyna) wykooczone materiałem STARON bez 1 b widocznych spoin c 4 Krzesło obrotowe wysokie 2 18 Ciągi komunikacyjne

35 Odbojnice z tworzywa sztucznego H 30 cm naklejane na ścianę we a wskazanych przez użytkownika ciągach komunikacyjnych F.4 PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI a 1 Półka stojąca F.3-1 PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI Ławeczka do przebieralni; siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną; 1 a mocowana do ściany 1 b 2 Wieszak ścienny wiszący F PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI Sofa dwuosobowa; siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną 1 a 3 b 2 Krzesło gościnne tapicerowane F.2 PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI a 1 Blenda czołowa do biurka stojącego w pomieszczeniu 0.F.2 1 Komoda na opisy; 6 szuflad; szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem; zamek centralny dla każdej pionowej kolumny szuflad, zabezpieczenie przed otwarciem więcej niż jednej 2 szuflady w kolumnie na raz; każda szuflada posiada systemową przegródkę dzielącą ją na pół i ułatwiającą przechowywanie dwóch 1 rzędów kartotek o formacie A5-poziomo; System szuflad o standardzie nie gorszym niż Hettich TOP 2000; nóżki ze stali nierdzewnej; rys. 0-F-2 b c 3 Szafka socjalna; nóżki ze stali nierdzewnej; rys. 0-F G.9 MECHANICZNE WSPOMAGANIE KRĄŻENIA a 1 Szafka zamknięta drzwiami; nóżki ze stali nierdzewnej; rys. 0-G 1 2 Maskownica z nadstawką do biurka w punkcie pielęgniarskim; blat nadstawki - STARON SANDED; zabudowę dopasowad do istniejącego 1 b biurka; rys 0-G F.2 ŚLUZA a 1 Szafka ubraniowa; szafy mogą byd wykonane jako zestaw; rys. 1-F

36 b 2 Szafka zamknięta; rys. 1-F F a 1 Szafka metalowa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery "L" P.E.2 IZBA PRZYJĘD Kontener pod biurko na kółkach; trzy szuflady + piórnik; szuflady 1 metalowe na prowadnicach kulkowych 3/4 wysuwu; system szuflad nie 3 a gorszy niż Hettich TOP 2000; zamek centralny b 2 Kontener z jedną szufladą; pod drukarkę; rys P-F (1) 1 c 3 Kontener z jedną szufladą; pod drukarkę; rys P-F (2) 1 d 4 Przeszklenie nad recepcją izby przyjęd; rys. P-F B.21 POKÓJ LEKARZY a 1 Szafa z 8 indywidualnymi skrytkami zmykanymi zamkiem; rys. 2.B.21 2 b 2 Szafa ubraniowa; rys. 2.B B.6 a 1 Szafka wisząca otwarta (regał) 2 b 2 Szafka wisząca z drzwiami 1 c 3 Szafka wisząca z drzwiami B.19 a 1 Dostawka do biurka; składana; mocowana na konsoli B.2 1 Kontener pod biurko na kółkach; trzy szuflady + piórnik; szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych 3/4 wysuwu; system szuflad nie 1 a gorszy niż Hettich TOP 2000; zamek centralny b 2 Szafa aktowa zamykana żaluzją 1 c 3 Szafa aktowa zamykana żaluzją 1 d 4 Szafa aktowa; w dolnej części zabudowana chłodziarka 1 e 5 Szafa aktowa 1 Szafa aktowa; w dolnej części drzwi szklane, szkło mleczne; w górnej części 6 f otwarte półki 1 36

37 g 7 Komoda pod urządzenie wielofunkcyjne 1 31 Hall główny na 1 i 2 piętrze a 1 półka szklana nad kaloryfer 4 32 Hall główny parter - recepcja a 1 szafa z czterema indywidualnie zamykanymi skrytkami i częścią na klucze 2 Uwaga Wyposażenie musi byd identyczne z istniejącym w zakresie modelu mebla i materiałów, których jest zrobione (drewno, tapicerka, rodzaj i kolor płyty meblowej) pozycje od nr 21 do poz. 32. razem Podpis Wykonawcy 37

38 Opis parametrów technicznych Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 1. Taboret tapicerowany z oparciem 7 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne 1. Taboret o konstrukcji wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 2. Taboret z oparciem. 3. Oparcie i siedzisko tapicerowane Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie) Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm (+/- 5mm.) Siedzisko i oparcie odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki- do uzgodnienia z Zamawiającym (różne kolory). Podstawa pięcioramienna z kółkami Ø 50 mm (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża., podać 9. Taboret bez obręczy pod nogi Wymiary podstawy w mm: 560x560 mm (+/- 20 mm) Zakres regulacji wysokości siedziska w mm 490/630 mm (+/- 20 mm), podać, podać 12. Możliwość regulacji oparcia II. 1. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty) 2. Gwarancja min. 24 miesiące. 38

39 Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 39

40 2. Szafka anestezjologiczna - 2 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka wyposażona dwie duże szuflady umieszczone w dolnej części szafki (jedna szuflada pod drugą) oraz w dwie małe szuflady umieszczone w górnej części pod wysuwanym blatem (jedna pod drugą). Wysokość użytkowa małych szuflad - 45 mm, dużych szuflad mm. Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ), fronty malowane proszkowo (paleta kolorów RAL do wyboru) z podwójną ścianką wypełnione plastrem miodu, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). Pomiędzy szufladami dużymi a małymi znajduje się wnęka, pełniąca rolę półki. 6. Wysokość wnęki wynosi 260 mm. 7. Blat z wszystkich stron zagłębiony ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z ogranicznikami (relingami bocznymi). 8. Szafka na kółkach fi 50 mm (dwa z blokadą) Wszystkie kółka z odbojnikami z tworzywa sztucznego. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 11. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 12. Wymiary blatu: 500x400 mm., podać 13. Wymiary: 470 x 570 x 1100mm (+/- 10 mm) II. Pozostałe warunki 40

41 1. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 41

42 3. Taboret z ergonomicznym siedziskiem 4 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne 1. Taboret z ergonomicznym siedziskiem Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko ergonomiczne profilowane w kształcie siodła wykonane z wysokiej jakości spienionego poliuretanu, monolityczne, bezszwowe (nie dopuszcza się siedziska tapicerowanego). Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Wysokość siedziska podnoszona ręcznie za pomocą sprężyny gazowej. Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża., podać 6. Taboret z obręczą pod nogi. 7. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. 8. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 10. Wymiary: 560x560x460 /600mm. (+/- 10 mm), podać II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty) 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 42

43 4. Szafka anestezjologiczna 3 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Szafka anestezjologiczna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka wyposażona w dwie szuflady (jedna pod drugą). Szuflady o równej długości i głębokości, na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ), uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). Pod szufladami wolna przestrzeń. W dolnej części półka ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem plastrem miodu. Fronty malowane - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (różne kolory). 7. Wyrób na kółkach fi 100 (dwa z blokadą) Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. 11. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 12. Wymiary blatu: 650x600 mm., podać 13. Wymiary: 720x715x985mm. (+/- 10 mm), podać II. Pozostałe warunki 43

44 1. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 44

45 5. Wózek ratowniczy 3 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek wyposażony w cztery szuflady na prowadnicach samodociągowych kulowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ). 3. Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. 4. Szuflady- front malowany kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 5. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. 8. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 9. Wymiary blatu: 650x600 mm. 10. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm. 720x715x985 (+/- 10 mm.) 11. Wyposażenie wózka: 1. Nadstawka z 11 pojemnikami wykonanymi z tworzywa (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim 5 pojemników) 2. Stojak do infuzji z czterema haczykami mocowany z prawej strony nadstawki, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Tacka ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, umieszczona z prawej strony, przed nadstawką., podać 45

46 II. 4. Pojemnik na zużyte igły wykonany z tworzywa, umieszczony na relingu, z prawej strony wózka. 5. Wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, umieszczone na relingu z prawej strony wózka. 6. Pojemnik siatkowy na cewniki (2 szt.) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, umieszczone na relingu z lewej strony wózka. Pozostałe warunki 1. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 46

47 6. Taboret bez oparcia do badania pacjentów 4 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Taboret o konstrukcji wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (pedałem nożnym). Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm (+/- 5 mm). Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki- do uzgodnienia z Zamawiającym (różne kolory). Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm. (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża., podać 9. Taboret z obręczą pod nogi Wymiary podstawy w mm: 560 x 560 mm. (+/- 20 mm.) Zakres regulacji wysokości siedziska w mm. 460/600 mm. (+/- 20 mm)., podać, podać 12. Dopuszczalne obciążenie: minimum 135kg, podać II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty) 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia 47

48 Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 48

49 7. Stolik typu Mayo - 2 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blat podnoszony hydraulicznie przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. 4. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 7. Blat obracany w poziomie o 360 stopni. 8. Wymiary blatu: 740 x 490 mm. (+/- 20 mm.), podać 9. Zakres regulacji wysokości: 960/ 1365 mm. (+/- 20 mm.), podać 10. Dopuszczalne obciążenie: minimum 15 kg, podać II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 49

50 8. Szafka anestezjologiczna 2 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Szafka anestezjologiczna (łącznie z blatami) wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka wyposażona w blat prosty z trzema relingami, pod blatem wolna przestrzeń. Następnie jedna szuflada dolna zamknięta od góry drugim blatem z trzema relingami. Szuflada na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierana na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ), front malowany proszkowo (paleta kolorów RAL do wyboru) z podwójną ścianką wypełnione plastrem miodu, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). Szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia, umieszczony z przodu wózka. 5. Wyrób na kółkach fi 100 (dwa z blokadą) Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego. 8. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 9. Wymiary: 750x720x985 mm. II. 1. Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 50

51 Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 51

52 9. Regał listwowy 6 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półkek, wieszaków. 4. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne., podać 5. Wymiary: H-1800, podać II. 1. Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 52

53 10. Wózek do aparatury 3 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Wózek do aparatury z dwoma półkami i szufladą wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek wyposażony w dwie półki montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka. Szuflada na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ), front malowany proszkowo (paleta kolorów RAL do wyboru) z podwójną ścianką wypełnione plastrem miodu, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). Wysokość zewnętrzna szyldu szuflady mm (wewnątrz mm). Odległość między poszczególnymi półkami wynosi 400 mm, między półką a szufladą 180 mm., podać, 6. Półki proste Wyrób na kółkach fi 100 mm (w tym dwa koła z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 9. Wózek bez uchwytu do prowadzenia. 10. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 11. Wymiary: 650x550x1300mm., podać II. 1. Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 53

54 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 54

55 11. Stolik opatrunkowy 3 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe ze stali kwasoodpornej w gatunku0h18n9. Wymiary blatów (długośćxszerość) w mm: 1000x650 Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). 5. Odległość między blatami wynosi 445 mm II. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1115x720x880 (+/- 10 mm.) Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty)., podać 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 55

56 12. Kosz sterylizacyjny - 12 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne II. 1. Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.Pręty fi 3 mm i fi 5 mm. 2. Kosz bez wycięcia z przodu 3. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary kosza (dłxszerxwys) w mm: 580x285x130 (+/- 10 mm). Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty).., podać 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 56

57 13. Podest operacyjny 2 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne II Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). 3. Na powierzchni paski antypoślizgowe. 4. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 5. Wymiary: 500x300x150mm., podać 1. Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 57

58 14. Podest operacyjny 3 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne II Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). 3. Na powierzchni paski antypoślizgowe. 4. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 5. Wymiary: 500x300x200mm., podać 1. Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 58

59 15. Kosz sterylizacyjny - 4 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne II. 1. Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wykonany z pręta fi 3 mm i fi 5 mm 2. Kosz bez wycięcia z przodu 3. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Kosz wyposażony w dwa uchwyty. Listwy ścienne z haczykami służące do zawieszenia kosza. Wymiary kosza (dłxszerxwys) w mm: 580x285x130 (+/- 10 mm). Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty).., podać 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 59

60 16. Stolik opatrunkowy 1 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w dwa blaty proste, montowane na stałe. Wymiary blatów (długośćxszerość) w mm: 750x650 Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). 5. Odległość między blatami wynosi 445 mm II. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 865x720x880 (+/- 10 mm.) Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty)., podać 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 60

61 17. Stolik opatrunkowy 1 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w jeden blat prosty, montowany na stałe. Wymiar blatu (długośćxszerość) w mm: 1200x650 Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1315x720x880 (+/- 10 mm.), podać II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 61

62 18. Stolik opatrunkowy 1 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w jeden blat prosty, montowany na stałe. Wymiar blatu (długośćxszerość) w mm: 1500x650 Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1615x720x880 (+/- 10 mm.), podać II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 62

63 19. Szafa medyczna na endoskopy 1 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa wyposażona w 7 wysuwanych przegród z uchwytami mocującymi głowice endoskopów. Przegrody wysuwane na prowadnicach kulowych umożliwiające pełen wysuw. Przegrody wyposażone w gumowe mocowania głowic endoskopów. Szafa dwudrzwiowa, szklona szkłem bezpiecznym. Drzwi szafy przesuwne. 7. Uchwyty przy drzwiach w kształcie litery C II. 1. Budowa uchwytów zapewnia pewne osadzenie głowicy endoskopu i zapewnia jego bezpieczne przechowywanie. Szafa na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) Wymiary zewnętrzne szafy (dł.xszerxwys.) w mm 1200x550x2000 (+/- 20 mm) Pozostałe warunki Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest kopia dołączona do oferty)., podać 2. Gwarancja min. 24 miesiące Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 63

64 20. Szafka z wbudowaną lodówką 12 szt. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Producent: Rok produkcji: Lp. PARAMETR/ WARUNEK /NIE Spełnienie wymaganego warunku Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku I. Parametry techniczne Szafka metalowa montowana w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji, wyposażona w wbudowaną lodówkę. Szafka do zamontowania w istniejących ciągach meblowych- kompatybilna. Szafka wizualnie i użytkowo nie może odbiegać od obecnego standardu. Kolorystyka dokładnie dobrana do istniejących mebli przy zastosowaniu palety RAL. Korpus szafki w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 lub ze stali ST 3 malowanej proszkowo na dowolny kolor palety RAL, zgodnie istniejącymi meblami. 5. Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm Korpus szafki spawany przed malowaniem (nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów). Nie dopuszcza się łączenia elementów korpusów po malowaniu Konstrukcja korpusów samonośna, spawana bez ram wewnętrznych i nitów Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej Szafka jednodrzwiowa, pełna (bez przeszklenia). 10. Uchwyty przy drzwiach w kształcie litery C 11. Drzwi otwierane skrzydłowo, Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk ( nie przyklejana) Zawiasy w drzwiach samodomykowe, wykonane ze stali nierdzewnej 64

65 Zawiasy z możliwością otwarcia skrzydła drzwiowego do kąta 170 stopni. Wewnątrz szafy lodówka. Lodówka o pojemności 88l. Klasa energetyczna A+. 16 Lodówka o wymiarach 610x540x580mm Wymiary zewnętrzne szafki (dł.xszerxwys.) w 17. mm 620x580x860 (+/- 10 mm) Blaty szafek wykonane z Corianu o grubości nie mniejszej niż 28 mm lub ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9 o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm zgodnie ze specyfikacją asortymentową. Możliwość zmiany wyposażenia szafki zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zmianę położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafce). Szafy i szafki na nóżkach wysokości 150 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego 21. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. II. Pozostałe warunki Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach 1. medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty) 2. Gwarancja min. 24 miesiące. Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów... Podpis wykonawcy 65

66 WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI ( Pakiet nr 1 ) Załącznik nr 7 Wymagania meble medyczne stalowe : 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Wyposażenie musi spełniać niej wymienione parametry i ma to być potwierdzone załączonymi do oferty katalogami, folderami i szczegółowymi zdjęciami oferowanych wyrobów a także opisanymi w niej dokumentami. 2. Meble zaprojektowane i wykonane w systemie zarzadzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2000) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli, wydany przez jednostkę akredytowana w Polsce i uprawniona do certyfikacji w zakresie systemów zarzadzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. Do oferty należy dołączyć równie Atesty PZH. 3. W celu potwierdzenia spełniania wymagań SIWZ przez oferowane wyroby do oferty należy dołączyć katalogi i foldery z opisami i szczegółowymi fotografiami oferowanych (jeżeli w katalogu nie ma szczegółowych fotografii mebli i ich elementów, należy je dodatkowo dołączyć do oferty) 4. Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno kanalizacyjnej. Transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez uprawniony i autoryzowany serwis producenta. 5. Wraz z oferta należy dostarczyć próbniki przynajmniej: 5 kolorów frontów szafek metalowych, 5 kolorów blatów wykonanych Staronu lub materiału równoważnego.. Podpis Wykonawcy 66

67 Załącznik nr 8 WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI ORAZ KRZESEŁ ( Pakiet nr 2 ) Opis dotyczy również mebli zamawianych jako meble uzupełniające już istniejące wyposażenie. Wymagania ogólne: 1. Dostarczone wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższego opisu technicznego i według specyfikacji asortymentowej. W przypadku mebli nietypowych, należy uwzględnić faktyczne wymiary pomieszczenia, w którym będzie się znajdował dany mebel. Aby wycenę wykonać w sposób dokładny i nie budzący wątpliwości przed przystąpieniem do wyceny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń. Meble będące uzupełnieniem istniejącego wyposażenia muszą być wykonane z tych samych materiałów i mieć identyczną konstrukcję co meble istniejące. 2. Meble muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji mebli :PN-F , PN-F , PN-EN :2006, PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra pracy Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. Użyte komponenty do produkcji mebli muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Krzesła biurowe obrotowe muszą posiadać pozytywną opinię w zakresie spełniania normy PN-EN wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 3. W celu potwierdzenia spełniania wymagań SIWZ przez oferowane wyroby do oferty należy dołączyć katalogi, foldery z opisami i fotografiami oferowanych mebli. Dla wyrobów nie katalogowych wykonanych specjalnie wg opisu i traktowanych jako wyrób własny należy dołączyć katalog obrazujący styl oferowanych mebli. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej charakterystyki zaoferowanych mebli poprzez krótki opis dostarczonych mebli np. :wskazanie na konkretny wyrób, nazwanie, określenie marki, znaku towarowego oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. Dotyczy to takich elementów składowych mebli jak: producenta płyty, zawiasów, szuflad, obrzeża, stelaży, blatów wykonanych w technice postforming, blatów solid surface itp. 4. Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno kanalizacyjnej. Miejsce ustawienia mebli wskazuje zamawiający.transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli dokonuje na własny koszt wykonawca mebli. 5. Wszystkie opisane w wymaganiach technicznych dokumenty (świadectwa, certyfikaty, atesty, raporty i protokoły z badań, katalogi, fotografie oferowanych wyrobów, DTR i pozostałe wymienione dokumenty) należy dołączyć do oferty. 67

68 6. Wraz z ofertą należy przedstawić do wyboru próbniki przynajmniej: 3 kolorów płyty melaminowanej, 3 kolorów blatów typu postforming, 3 kolorów blatów typu solid sur face, w formie papierowej (zdjęcia ), 3 kolorów RAL stelaży, 3 rodzaje uchwytów meblowych. Opis przedmiotu zamówienia Materiały użyte do produkcji mebli winny posiadać aktualne certyfikaty jakości i higieny oraz spełniać poniższe wymagania: 1. Meble pracownicze biurowe, apteczne, socjalne wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej dwustronnie melaminą w kolorze dopasowanym do istniejącej stolarki drzwiowej lub wskazanym przez zamawiającego. Płyta meblowa o powierzchni antyrefleksyjnej. W celu poprawienia odporności na uszkodzenia blaty biurek wykonane z płyty meblowej laminowanej HPL o grubości co najmniej 0,6 mm. Dekor HPL identyczny z dekorem płyty, z której wykonane są pozostałe meble. Nie dopuszcza się wykończenia niewidocznej powierzchni blatów papierem przeciwprężnym. Blaty biurek i stołów, wieńce szaf, półki o długości większej niż 80 cm wykonane z płyty o grubości 25 mm, pozostałe elementy takie jak korpusy szaf, szafek, kontenerów, półki o długości do 80 cm, skrzydła drzwi szaf, szafek, przody szuflad, tyły widoczne w szafach, szafkach itp. z płyty o grubości 18 mm. Blaty biurek, drzwi szaf, fronty szuflad, półki (wraz z ich niewidocznymi krawędziami) oraz pozostałe widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm; niewidoczne zewnętrzne krawędzie elementów mebli np. tylne krawędzie boków i wieńców szaf wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,5 mm. W meblach wskazanych przez zamawiającego zamontować drzwi szklane w ramce z ALUMINIUM np. firmy ZOBAL. 2. Plecy szaf wykonane z płyty typu HDF powinny być montowane we wpuście wykonanym w bokach i wieńcach szaf. Plecy mocowane za pomocą plastikowych stabilizatorów (rys. 1). 3. Zawiasy meblowe z puszką o średnicy 35 mm, wyposażone w system samo-dociagu drzwiczek (rys. 2). Zawiasy zapewniają kat otwarcia 110 stopni. Wysoki komfort użytkowania zapewnia system mocowania zawiasów typu clip, co umożliwia montaż i demontaż drzwiczek bez użycia narzędzi. Zaawansowany system regulacji zawiasów zapewnia idealne ustawienie drzwi we wszystkich płaszczyznach. Zawiasu muszą posiadać gwarancję bezusterkowej pracy przez minimum cykli. Ilość zawiasów zastosowana w skrzydle drzwiowym powinna być zgodna z zaleceniami producenta zawiasów. Zawiasy powinny być trwale i widocznie oznaczone nazwą producenta. W pomieszczeniach apteki drzwi mebli wyposażone w system cichego zamykania. 4. Zabudowy i szafy z drzwiami przesuwnymi wykonane w oparciu o rozwiązania systemowe np. Laguna (rys. 3). Elementy plastikowe wykonane z wysoko gatunkowego tworzywa (kółka, prowadniki). Kółka łożyskowane łożyskami kulkowymi. Prowadnice z profili aluminiowych. Drzwi wykończone profilem aluminiowym będącym jednocześnie uchwytem. Drzwi wyposażone w uszczelki szczotkowe. 5. Kontenery wieloszufladowe wykonane w oparciu o systemowe rozwiązania nie gorsze niż np. Hettich TOP 2000 (rys. 4). Prowadnice kulkowe, ¾ wysuwu. Szuflady w całości metalowe, skonstruowane w taki sposób, że po wysunięciu prowadnica jest niewidoczna. Kontenery składają się z trzech szuflad dolnych i czwartej górnej w formie plastikowego piórnika. System posiada mechanizm zabezpieczający przed jednoczesnym otwarciem więcej niż jednej szuflady oraz zamek centralny. Kontenery ruchome wyposażone są w kółka, z których dwa przednie posiadają hamulec. 68

69 6. W pomieszczeniu 0.F.15 szafy wyposażone w metalowe szuflady, na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, z mechanizmem cichego samodomykania i zamkiem centralnym, o jakości nie gorszej niż np. Hettich TOP Wszystkie szafy i szafki, również przeszklone wyposażone w zamki. Każdy zamek powinien być oznaczony indywidualnym numerem oraz posiadać dwa klucze. Szafy z drzwiami z płyty meblowej zamykane na zamki baskwilowe (rys. 5) z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi bez zamka wyposażone w listwę przymykową (uszczelkę). Drzwi w szafie z osobistymi skrytkami wyposażone w zamki meblowe patentowe. 8. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze ALU-satyna. 9. Wszystkie szafy wyposażone w nóżki ze stali nierdzewnej (rys. 6). Nóżka o średnicy 50 mm i całkowitej wysokości 100 mm wykonana jako rurka zamknięta w płaszczyźnie styku z podłogą i osadzona w systemowym regulatorze. Powinna zapewnić regulację poziomu w zakresie 2 cm poprzez jej wkręcanie lub wykręcanie. 10. Półki w szafach rozmieszczone w taki sposób aby umożliwiały swobodne umieszczanie segregatorów A4. Półki zamocowane na bolcach zapobiegających przypadkowemu wyszarpnięciu i wypadnięciu (rys. 7). 11. Blaty w zabudowach socjalnych oraz innych miejscach wskazanych przez zamawiającego wykonane z płyty wiórowej o grubości 38mm z obrzeżem wykonanym metodą postformingu, zaoblenie typu U. Pozostałe obrzeża zabezpieczone listwą PCV gr. 2 mm. Styk blatu ze ścianą wykończony listwą przyblatową w kolorze aluminium. 12. Blaty na stanowiskach roboczych w aptece (wskazanie zamawiającego) itp. WYKONANE Z PŁYTY WIÓROWEJ OBŁOŻONEJ MATERIAŁEM TYPU STARON (rys. 8, rys. 9). Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonane z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej. Materiał typu STARON w palecie kolorystycznej SANDED. Całkowita grubość blatu wynosi 40mm. W pomieszczeniach typu zmywalnia-- komory zlewozmywaka muszą być wykonane z tego samego materiału i w tym samym kolorze co blaty. Połączenie zlewozmywaku z blatem w sposób zintegrowany bez widocznych spoin oraz bez użycia wypełniaczy typu silikon Zlewozmywak wyposażony w syfony oraz wysokiej klasy baterię zlewozmywakową (uzgodnić z zamawiającym). Podłączenie baterii i zlewozmywaka do mediów leży po stronie wykonawcy. Od spodu blat wykończony HPL lub melaminą bez struktury. W pomieszczeniach takich jak: pomieszczenie jałowe 0.F.28, 0.F.34 blat wykończony w całości z materiału typ. STARON. 13. W komorze przyjęć blaty wsparte na konsolach-podporach malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 ALUMINIUM lub kolor RAL 7024 GRAFIT gładki. Konsole mocowane do ścian za pomocą kotew chemicznych. Konsole wykonane w sposób zapewniający trwałe i mocne podparcie blatów bez zastosowania dodatkowych nóg i jednocześnie umożliwiające wstawianie pod blaty wózków transportowych. 14. Biurka oraz stoły z blatami STARON wsparte na stelażu metalowym malowanym proszkowo (rys. 13). Blaty przytwierdzane są do metalowej ramy, biegnącej wzdłuż wszystkich boków blatu, wykonanej z 69

70 kształtownika 40x20 mm do której z kolei montowane są nogi o przekroju kwadratu 50x50 mm. Nogi wyposażone w regulatory poziomu umożliwiające wypoziomowanie w zakresie 2 cm. Nogi nie mogą być spawane z ramą ani mocowane do blatu bez jej pośrednictwa. Konstrukcja stelaża powinna zapewnić bardzo dobrą stabilność i sztywność biurka. Stosowane farby powinny posiadać atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością. Wskazane biurka posiadają maskownice (blendy) wykonane z płyty wiórowej o długości dopasowanej do długości biurka i wysokości 40 cm. Biurka komputerowe wyposażone w przelotki na kable oraz metalowe uchwyty na PC malowane proszkowo w kolorze stelaża, podwieszane pod blatem lub stojące na kółkach na podłodze (rys. 14). Uchwyty podwieszane mogą być stosowane wyłącznie w biurkach o długości powyżej 120 cm. Biurka komputerowe wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę o długości 60 cm, wykonaną z płyty wiórowej zamocowanej na mechanizmie z prowadnicą kulkową, równoważnym do Hettich KA-3434 (rys. 12). 15. Wszystkie szafki wiszące mocowane do ścian za pomocą atestowanych kołków rozporowych np. firmy Fischer, dopasowanych do materiału, z którego wykonane są ściany. 16. W pomieszczeniu 0.F.18 zastosowano system szuflad aptecznych (Sl1) np. EVEREST lub równoważny (rys. 10). System powinien charakteryzować się następującymi cechami: a. Zredukowana do minimum powierzchnia składowania; b. Właściwe rozmieszczenie i przejrzyste oznakowanie leków; c. Co najmniej trzy wysokości szuflad do wyboru przez zamawiającego; d. Szuflady wyposażone w przegródki z niełamiącego się tworzywa carbonowego; e. W części górne każdej kolumny szuflada o organizacji pionowej. 17. W pomieszczeniu 0.18.F zastosowano szafę metalową (Sl2) o następujących parametrach (rys. 11) a. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 3 [mm], nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. b. Wyposażone w zamek kluczowy i zamek mechaniczny szyfrowy kl. B wg normy EN Zamki zabezpieczone przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. c. Drzwi szafy blokowane stałym ryglem przyzawiasowym oraz mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, z ryglami o średnicy 20 [mm]. d. Półki z regulacją wysokości zawieszenia, o maksymalnym obciążeniu 50 [kg]. e. Zawiasy wewnętrzne 18. Wszystkie szafy wysokie po ustawieniu i wypoziomowaniu muszą być zamocowane do ściany. 19. W meblach wskazanych przez zamawiającego należy zamontować sprzęt AGD, zlewozmywaki oraz baterie. W pomieszczeniu 0.F.30 bateria musi mieć możliwość składania (łamania) w celu otwarcia okna. 70

71 20. W pomieszczeniu 0.F.30 zastosowano komorę nastołową (rys. 16) o następujących parametrach: a. Wnętrze komory jest oświetlone lampą jarzeniową z dwoma świetlówkami, zapewniającą jednolite oświetlenie o natężeniu optymalnym dla komfortowej pracy. b. Komora wyposażona jest w klapę bezpieczeństwa, zapewniającą bezpieczne ujście dla ciśnienia powstałego w razie ewentualnego wybuchu w komorze roboczej. c. Wnętrze wykonane z mieszanki żywic fenolitycznych MAX RESISTANCE. d. Do sterowania komorą służy tylko jeden wyłącznik, uruchamiający jednocześnie wentylator wylotowy oraz oświetlenie komory roboczej. e. Wymiary stołu, na którym zostanie umieszczona komora muszą być dopasowane do wymiarów komory. 21. W pomieszczeniu 0.F.22 zainstalować DIGESTORIUM o następujących parametrach: a. Digestorium przeciwwybuchowe EX b. Digestorium bez doprowadzenia instalacji gazowej i wodociągowej c. Blat z podniesionym obrzeżem. Na blacie będzie stał mikser recepturowy o wadze ok.19 kg d. Urządzenie wyposażone w sygnalizator prawidłowego przepływu powietrza e. Urządzenie musi posiadać atest bezpieczeństwa przeciwwybuchowego f. Pod komorą urządzenia dwie, jezdne, metalowe szafki z drzwiami otwieranymi Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z możliwością zainstalowania urządzenia i jego bezpiecznego funkcjonowania 22. Wszystkie wymiary mebli podane przez zamawiającego są określone w centymetrach zgodnie ze wzorem szerokość / głębokość / wysokość. Meble i wyposażenie należy wykonać w oparciu o załączone opisy, ogólne rzuty pomieszczeń, wizję lokalną pomieszczeń oraz rysunki ukazujące detale poszczególnych mebli. 23. Opisy, rysunki, wizualizacje stanowią całość i są integralną częścią SIWZ. 24. Minimalna gwarancja na dostarczone wyposażenie wynosi 36 miesięcy. 71

72 Zestawienie materiałów mebli uzupełniających istniejące wyposażenie: 1. Pomieszczenie 0.F.4, 0.F.3, 0.F, 0.F.2, 0.G.9, parter recepcja a. Płyta meblowa BUK BAVARIA z wzornika EGGER ZOOM b. Elementy malowane proszkowo RAL 9006 c. Staron SANDEDE SAHARA 2. Pomieszczenia 1.F.2, 1.F, P.E.2, 2.B.21, 0.B.6, 2.B.19,2.B.2 a. Płyta meblowa Wiśnia P17 z wzornika fabryki mebli FURNIKO b. Elementy malowane proszkowo RAL 9006Elementy malowane proszkowo RAL Pomieszczenia apteki: 0,F.11 0.F.34 a. Korpusy mebli, kontenerów, blaty biurek płyta meblowa w kolorze WANILIA z wzornika EGGER ZOOM b. Fronty, drzwiczki w kolorze LIMONKA z wzornika EGGER ZOOM c. Elementy wykończone materiałem STARON z kolekcji SANDED d. Tapicerki krzeseł w pom. 0.F.19 II grupa cenowa wg. Wzornika SITAG e. Pozostałe krzesła materiał SOFT według wzornika LECH 72

73 RYSUNKI 1. Stabilizator 2. Zawias puszkowy, mechanizm silent system. 3. Okucia do systemów drzwi przesuwnych. 4. Szuflady kontenerów 73

74 5. Zamek baskwilowy 6. Nóżka ze stali nierdzewnej 7. Podpórki półek 74

75 8. Sposób wykonania blatu STARON 9. Sposób wykonania blatu STARON w pomieszczeniach jałowych 10. System szuflad aptecznych 75

76 11. Szafa metalowa 76

77 12. Mechanizm mocowania półki na klawiaturę 13. Konstrukcja biurek 14. Uchwyt i wózek na PC 77

78 15. Komora chemiczna nastołowa 78

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339

PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 PL-Zabrze: Urządzenia do anestezji 2010/S 112-169339 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul.szpitalna 2, attn: Andrzej Bonczek, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733668. E-mail: przetargi@sccs.pl. Fax

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Odczynniki do badania krwi 2011/S 29-047939 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Odczynniki do badania krwi 2011/S 29-047939 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Odczynniki do badania krwi 2011/S 29-047939 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul.m.curie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S

PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S PL-Zabrze: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych 2010/S 169-258080 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Meble biurowe 2014/S 091-158940. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Meble biurowe 2014/S 091-158940. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Meble biurowe 2014/S 091-158940 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób Serca w

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 33-047377 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę aparatury medycznej

Przetarg nieograniczony na Dostawę aparatury medycznej Znak sprawy 74 /EZP/14 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę aparatury medycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo