Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski"

Transkrypt

1 Wysoka Rado! Oddajemy w Państwa ręce Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku. Jest to obszerny dokument, prezentujący bilans działań, podejmowanych zarówno przez gminę, jak i jednostki organizacyjne gminy, a także przez partnerów, współpracujących z samorządem. Rok 2013 zapisze się zapewne w kronice miasta jako rok ważnych decyzji i wydarzeń. Otóż był to pierwszy rok Legnickiego Obywatelskiego Budżetu oraz rewolucji śmieciowej. Był to także rok przygotowań organizacyjnych, związanych z pozyskaniem pieniędzy z Unii Europejskiej w latach Z wydarzeń godnych odnotowania należy wskazać otwarcie wież zamkowych po przeprowadzonych pracach restauracyjnych św. Piotra i św. Jadwigi po raz pierwszy po II wojnie światowej! Z kolei dwie ubiegłoroczne rocznice: 20-lecie partnerstwa z Wuppertalem i 20-lecie wyjścia JAR z Legnicy skłoniły do wielu refleksji i analizy przemian w infrastrukturze miasta oraz w świadomości legniczan. Z wydarzeń zaś sportowych można wspomnieć o Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Szachach. Choć nie jest to widowiskowa dyscyplina, tym niemniej cieszyła się dużym zainteresowaniem legniczan. W minionym roku kontynuowaliśmy racjonalną politykę finansową, a jej efektem jest nadwyżka budżetowa ponad 13 mln zł. Wiele przedsięwzięć zrealizowano we współpracy z licznymi podmiotami, w tym np.: ze spółkami komunalnymi, przedsiębiorcami, samorządowymi i niepublicznymi placówkami oświatowo wychowawczymi oraz opiekuńczymi, instytucjami kultury i sportu, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą i seniorami etc. Jest to więc dowód na to, że coraz większe grono partnerów włącza się aktywnie w życie miasta, w jego przeobrażenia i zmianę wizerunku. Pragnę przy tej okazji wszystkim za to podziękować. Raport... zamyka Kronika ważniejszych wydarzeń w mieście w 2013 roku. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski

2 ZARZĄDZANIE MIASTEM Prezydent Miasta Prezydent Miasta, jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy (co oznacza jednocześnie jednoosobową odpowiedzialność), sprawował nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami oraz spółkami komunalnymi. Kierował ponadto pracami Magistratu, w czym pomagali mu jego zastępcy (3), skarbnik oraz sekretarz miasta. Prezydent przedkładał Radzie Miejskiej comiesięczne Raporty ze swej działalności oraz Raport, podsumowujący realizację zadań w 2012 r. na sesję absolutoryjną (27 maja). Służby Prezydenta opracowały 115 projektów uchwał Rady Miejskiej, w tym: pakiet uchwał dot. zmian organizacyjnych w legnickiej oświacie, rozpoczęcia procedury związanej ze zmianą granic miasta, przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata , zmian w budżecie miasta, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Samorząd Woj. Dol. na terenie Legnicy Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (na bazie wygaszanego NKJO), przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy, udzielenia pomocy finansowej gminie Kunice, porozumienia z gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dot. lokalnego transportu zbiorowego, likwidacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającego w formie jednostki budżetowej, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej (dot. firmy produkcyjnej SCS), budżetu miasta Legnicy na 2014 rok. Prezydent Miasta przedłożył Radzie także liczne materiały sprawozdawcze i informacyjne, w tym, m. in.: sprawozdanie finansowe miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, informację o realizacji Strategii rozwoju Miasta w latach w roku 2012, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r., sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 r., informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnica w 2012 r. 2

3 Rok 2013 był rokiem nowych wyzwań, bowiem prezydent miasta, zgodnie ze swymi zapowiedziami, zdecydował o realizacji w naszym mieście partycypacyjnego budżetu. Łączyło się to z intensywnymi działaniami organizacyjno informacyjnymi. Prace trwały od kwietnia do października i zakończyły się dużym powodzeniem. Mieszkańcy zgłosili aż 91 lokalnych zadań inwestycyjnych. W wyniku głosowania legniczan ( ), Zespół Kwalifikacji Projektów sporządził listę 15 zadań z dziesięciu obszarów miasta (Północny, Piekary 1, Piekary 2, Kopernik, Zakaczawie, rejon al. Rzeczypospolitej wraz z rejonem południowym, Stare Miasto, Tarninów, Fabryczna, Asnyka), rekomendowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2014 r. W związku z tym prezydent skierował do wszystkich wnioskodawców podziękowania, a 15- osobową grupę autorów i osób, współpracujących z nimi przy opracowywaniu wniosków inwestycyjnych, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców, zaprosił do Ratusza. W swej wypowiedzi, skierowanej do gości, stwierdził, m. in. społeczna aktywność i własna siła przekonywania uczyniła z państwa liderów lokalnych społeczności. Zaprosił zarazem twórców projektów do aktywnego włączenia się w kolejny etap w realizację wniosków w 2014 r. Wiele uwagi Gospodarz Miasta poświęcił także wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorując na bieżąco przebieg przygotowań. Trzeba przyznać, że ta tzw. rewolucja śmieciowa, wdrożona 1 lipca, spowodowała pewien chaos i bałagan, jednakże niedociągnięcia, które zgłaszali mieszkańcy, były na bieżąco usuwane. Prezydent Legnicy, dbając o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, o umacnianie procesu środowiskowej i lokalnej integracji, prowadził dialog z różnymi gremiami. Współpracował z Radą Seniorów, Legnicką Radą Młodzieży, Radą Sportu, Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kontynuował comiesięczne spotkania z mieszkańcami w poszczególnych kwartałach miasta. Debat z mieszkańcami z cyklu Bliżej legniczan i ich spraw odbył w minionym roku wraz z urzędnikami i przedstawicielami różnych jednostek gminnych oraz formacji mundurowych osiem. Ostatnie ubiegłoroczne spotkanie w listopadzie z mieszkańcami Piekar było już 88. Przypomnijmy, że ta skuteczna forma dialogu władz miasta z legniczanami trwa nieprzerwanie od 2003 r. Ubiegły rok zapisał się też jako rok zamknięcia przygotowań do realizacji dużych inwestycji drogowych w 2014 r. przebudowy ulic: Jaworzyńskiej, Witelona i Skarbka. 3

4 Na podkreślenie zasługuje ponadto inicjatywa prezydenta Legnicy dotycząca zawarcia Porozumienia Samorządów Aglomeracji Legnickiej (3 kwietnia) o przystąpieniu do współpracy miast i gmin, mającego na celu tworzenie projektów inwestycyjnych i wspólne pozyskiwanie na ich realizację pieniędzy z UE w nowym okresie budżetowym Celem porozumienia jest stworzenie banku projektów, które mają dotyczyć, m. in.: infrastruktury drogowej, przeciwpowodziowej, wodno ściekowej, budowy międzygminnych ścieżek rowerowych i tras turystycznych itp. Sygnatariuszami Porozumienia są miasta: Legnica, Chojnów, Prochowice oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja oraz Powiat Legnicki. Ponadto Prezydent podpisał partnerską umowę z Województwem Dolnośląskim ws. projektu Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Realizacja projektu ma trwać 1,5 roku i ma na celu przygotowanie zgodnej ze Strategią Woj. Dol. koncepcji rozwoju inwestycji drogowych i kolejowych o charakterze ponadlokalnym (np. w Legnicy budowa obwodnicy południowo wschodniej). Umowę podpisało obok Legnicy siedem samorządów. Liderem projektu jest Samorząd Województwa i Instytut Rozwoju (finansują go kwotą ponad 1,6 mln zł), a samorządy wnoszą do projektu po 10 tys. zł. Realizując bieżące zadania gminy i powiatu grodzkiego, Prezydent Miasta podejmował decyzje w formie zarządzeń. Wydał ich w analizowanym roku Rejestr tego aktu prawnego prowadzi Biuro Prezydenta. Prezydent przy podejmowaniu ostatecznej decyzji zasięgał opinii Kolegium, w którego pracach uczestniczyli: zastępcy prezydenta, skarbnik i sekretarz miasta, koordynator radców prawnych, dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek gminnych; posiedzenia odbywały się raz w tygodniu w minionym roku było ich 52; Prezydent wraz z zastępcami przyjęli w ub. r. 183 legniczan w sprawach indywidualnych (dla porównania w 2012 r. 243). Najczęściej poruszane przez interweniujących sprawy to: mieszkaniowe (przydział mieszkania, wykup, zamiana, eksmisja, zaległości czynszowe, remonty klatek schodowych, balkonów, wymiany stolarki okiennej), naprawy chodników, czystości miasta, wywozu odpadów komunalnych, uciążliwości skupu złomu przy ul. Szwoleżerów, udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej z MOPS. Urząd Miasta Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Prezydenta Miasta. 4

5 W analizowanym okresie dokonano kilka zmian w Regulaminie, polegających na: zmianie zapisów w Wydziałach: Infrastruktury Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także u Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, utworzeniu nowego wydziału Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK w związku z wejściem w życie nowych przepisów), połączeniu zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Biurem Geodety. Na 31 grudnia 2013 r. w Magistracie funkcjonowało 21 wydziałów i 4 samodzielne stanowiska. Zatrudnione były 342 osoby (w tym 261 kobiet), które zajmowały 338,625 etatów. Z tej liczby, m. in.: 2 osoby przebywały na urlopach bezpłatnych, 2 na urlopach wychowawczych, 2 na urlopach rodzicielskich, 3 na urlopach macierzyńskich, 7 pracowników zatrudniono na czas zastępstwa, a 2 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych w Wydziale Administracyjno Gospodarczym. W analizowanym okresie zatrudniono 53 osoby, w tym w wyniku naboru pracowników w trybie konkursu zatrudniono 18 osób, 11 osób w ramach umowy o pracę w zastępstwie, w ramach robót publicznych zatrudniono 13 osób, w ramach gwarancji zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych 4 osoby na czas określony, 1 osobę na czas określony w ramach gwarancji zatrudnienia po odbytym stażu, 1 osoba została przywrócona do pracy wyrokiem Sądu oraz 3 osoby zatrudniono na stanowiska pomocnicze i obsługi. Natomiast rozwiązano stosunek pracy z 37 osobami, w tym 5 pracowników odeszło na mocy porozumienia stron, 22 pracowników w związku z upływem czasu, na jaki zawarto umowę, 1 pracownik przeszedł na emeryturę, 1 na rentę, 1 stosunek pracy wygasł w związku ze śmiercią pracownika, 1 został zwolniony w wyniku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Warto podkreślić, że Magistrat przyjął na staż 14 bezrobotnych oraz 13 bezrobotnych do robót publicznych (4 osoby w Wydziale Administracyjno Gospodarczym, 9 osób w Wydz. Infrastruktury Komunalnej). W analizowanym okresie w Urzędzie Miasta 16 studentów odbyło praktyki (z PWSZ im. Witelona, UJ, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Magistrat był także organizatorem konkursów na stanowiska dyrektorów 10 placówek oświatowych (3 miejskich przedszkoli, 1 szkoły podstawowej, 3 szkół ponadgimnazjalnych, 2 gimnazjów, dyrektora CKP). W wyniku ich rozstrzygnięć, prezydent miasta powierzył wyłonionym kandydatom stanowiska dyrektorów jednostek na 5 lat szkolnych od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. 5

6 W celach oszczędnościowych kontynuowano formę doręczeń części korespondencji zwłaszcza decyzji dot. podatków za pośrednictwem gońców i kilkunastu urzędników, którzy w minionym roku doręczyli przesyłek co stanowi ponad 55 % ogólnej liczby wysłanej korespondencji ( ). Oszczędności z tego tytułu wyniosły prawie 245 tys. zł. Nie można pominąć uzyskania oszczędności w sferze dostawy energii elektrycznej. Już po raz trzeci zorganizowano skonsolidowany przetarg na dostawy w 2013 r. energii elektrycznej dla 58 jednostek organizacyjnych gminy, w tym przedszkoli, szkół, UM, ZDM (w tym także oświetlenie uliczne), ZGM. Powstałe oszczędności to kwota ok. 430 tys. zł, przy czym za samo oświetlenie uliczne miasto zapłaciło ok. 260 tys. zł mniej niż przed rokiem. W Ratuszu przeprowadzono remont i malowanie korytarza na parterze, w tym przebudowano portiernię, oraz wybranych pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Realizowano też prace inwestycyjne, o czym mowa w następnym rozdziale. Ponadto decyzją prezydenta T. Krzakowskiego, dokonano prac adaptacyjnych wydzielonej części pomieszczeń w budynku b. Zespołu Szkół Medycznych, usytuowanych na parterze (wejście od ul. św. Piotra 14) z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta i jednostek zlikwidowanych (dotychczas Archiwum Zakładowe mieściło się na strychu Ratusza). Administracja samorządowa pełni funkcje usługowe dla mieszkańców i innych klientów Urzędu, realizując zadania własne gminy i powiatu grodzkiego oraz zadania zlecone przez administrację rządową, a także wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W opisywanym okresie do Magistratu wpłynęło ponad 102 tys. korespondencji, w tym za pośrednictwem systemu Intra Dok (w tym epuap) ponad 20 tys., a pocztą elektroniczną ( ) ponad 13 tys. W 2013 r. wydano decyzji administracyjnych (dla porównania w 2012 r ), w tym uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia było tylko 17 decyzji, co stanowi 0,024 % w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji (w 2012 r. 0,037 %). Najwięcej decyzji wydał Wydz. Finansowy (w 2012 r ), w dalszej kolejności Wydz. Spraw Obywatelskich (w 2012 r ), Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa (w 2012 r. 986), Urząd Stanu Cywilnego 791 (w 2012 r. 778). Miasto skutecznie pomaga niepełnosprawnym, w tym głuchym i niedosłyszącym w załatwianiu spraw administracyjnych. Specjalne stanowiska obsługowe czynne są w Kancelarii Urzędu w Ratuszu oraz w Akademii Rycerskiej w USC i Wydz. Spraw Obywatelskich. Powstały także punkty obsługi w siedzibie Straży Miejskiej i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 6

7 Informatyzacja Urzędu W 2013 r. kontynuowano dalsze rozszerzenie zakresu oferowanych usług dla klientów Magistratu. I tak w II kwartale uruchomiono na portalu PWPW elektroniczną skrzynkę podawczą dla klientów Referatu Komunikacji, umożliwiającą składanie przez Internet wniosków o rejestrację pojazdu oraz wydanie prawa jazdy. W III kw. opublikowano w skrzynce podawczej UM na platformie epuap siedem nowych usług z zakresu gospodarki przestrzennej, spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska. Referat Informatyki przygotował projekt nowej zakładki Usługi online. Prace nad przebudową portalu w zakresie Usług online będą kontynuowane w następnym roku. Pilotażowo uruchomiono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 bezprzewodowy punkt dostępu do internetu, użyczając placówce niezbędnych urządzeń, a także podłączono filię Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. II Armii Wojska Polskiego do sieci Legman za pomocą łącza radiowego, udostępniając bezpłatnie dostęp do internetu. Przygotowano i dostosowano strony internetowe nadzorowane przez Urząd Miasta do obowiązujących przepisów prawa odnośnie plików cookies. Ponadto rozbudowano portal miejski o nową funkcję flashbox tj. system prezentacji informacji w formie banerów. We współpracy z merytorycznymi wydziałami zaktualizowano Karty Usług oraz dokonano ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Na portalu Urzędu została umieszczona aplikacja linkująca do BIP. Zakończono także prace nad przebudową zakładki Co i gdzie w Urzędzie. Uruchomiono też strony oraz Strona dotycząca zabytków została wzbogacona o zakładkę Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim. Dokonywano bieżącej konserwacji oraz okresowego zasilania bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) miasta Legnicy sip.legnica.eu. W maju udostępniono na portalu, pozyskaną z GUGiK, ortofoto mapę z 2012 r. Sprawowano nadzór nad poprawnością pracy systemów rządowych, przeprowadzając, m. in., aktualizację oprogramowania Systemu Kierowca. Aktualizacja serwera CEPIK dostosowała oprogramowanie do zmian prawnych w zakresie wydawania praw jazdy. W związku ze zmianą przepisów dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zakupiono i wdrożono system do gospodarowania odpadami GOP, który jest elementem, 7

8 funkcjonującego w Urzędzie, systemu KSAT2000i. Moduł GOP wdrożono w nowo powstałym Biurze Gospodarki Odpadami oraz w Wydz. Finansowym (obszar rozliczania opłat). Poza tym na wniosek głównego specjalisty ds. inżynierii ruchu drogowego zawarto umowę na wdrożenie systemu ediom, wspomagającego ewidencjonowanie i zarządzanie drogami i elementami organizacji ruchu drogowego. Do realizacji zadania niezbędne było wykonanie w Zarządzie Dróg Miejskich sieci komputerowej w celu podłączenia nowego stanowiska komputerowego do zasobów sieciowych Urzędu Miasta. Kluczowym etapem wdrożenia nowego systemu był import danych z dotychczas użytkowanego w ZDM-ie systemu EWIDR. Wdrożenie ediom, narzędzia klasy GIS, opartego na systemie referencyjnym i komputerowej sieci dróg, pozwoliło uporządkować i skorygować dane drogowe, przetwarzane w dotychczasowym systemie oraz stworzyło podstawy do jednolitego prowadzenia ewidencji w nowym oprogramowaniu. W grudniu zakończono I etap wdrażania ediom. Kolejnym etapem będzie kontynuacja zasilania bazy danych systemu drogowego wraz z elementami organizacji ruchu. Wykonano także radiolinię 5 GHz w relacji Urząd Miasta pl. Słowiański 8 Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Kościuszki 38 oraz adaptację środowiska sieciowego i serwerowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na potrzeby włączenia tej jednostki w struktury Urzędu Miasta. Gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej Jednostki budżetowe Straż Miejska (SM), Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Miejska Izba Wytrzeźwień, 52 jednostki oświatowe oraz opiekuńczo wychowawcze (przedszkola, szkoły, placówki kształcenia specjalnego, poradnie psychologiczno pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka), Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Urząd Miasta, Zakłady budżetowe Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Instytucje kultury to samorządowe osoby prawne: Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Legnicka Biblioteka Publiczna, Spółki prawa handlowego LPWiK SA, LPGK sp. z o. o., MPK sp. z o. o., SAG sp. z o. o. Ze strukturą miasta związane są również służby administracji zespolonej powiatu. Tworzą je: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. 8

9 INWESTYCJE I REMONTY W 2013 r. na zadania i zakupy inwestycyjne wyasygnowano ogółem ,50 zł. Były to zarówno środki samorządowe, jak i zewnętrzne. W analizowanym okresie gmina otrzymała środki zewnętrzne w ogólnej kwocie ,44 zł z takich oto źródeł: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z tytułu realizacji projektów pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa ulicy Libana w Legnicy, Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej, Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa (adaptacja) willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno ,63 zł Profilaktycznego. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy ,81 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Legnicy zł dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont zł i rewaloryzacja kontynuacja Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum nr zł dotacja celowa PFRON na zadanie Budowa zł skateparku W minionym roku gmina otrzymała ,44 zł z programów operacyjnych UE. Wnioski złożone w latach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych w 2013 roku. - Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 14 maja 2012 r. Wartość projektu: ,81 zł, wartość dofinansowania: ,17 zł. 9

10 Umowa o dofinansowanie zawarta 24 grudnia 2012 r. - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa ulicy Libana Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 12 grudnia 2011 r.; aneks nr 2 ze stycznia 2013 roku do umowy o dofinansowanie projektu z 13 lipca 2012 r. Wartość projektu: ,79 zł; wartość dofinansowania: ,28 zł. - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Wniosek o dofinansowanie złożono 12 września 2012 r. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę zawarto 8 stycznia 2013 r. Wartość projektu: ,26 zł; wartość dofinansowania: ,27 zł. - Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 4 lutego 2013 r. Umowę zawarto 29 sierpnia 2013 r., aneksowano 16 stycznia 2014 r. Wartość projektu: ,30 zł; wartość dofinansowania: ,06 zł. W 2013 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ,50 zł. W ub. r. największe nakłady poniesiono w działach: transport i łączność 32,92 % ogółu wydatków inwestycyjnych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 13,20 %, kultura fizyczna 11,52 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,52 %. Poniżej 10 % ogółu wydatków inwestycyjnych odnotowano w takich działach, jak: turystyka 9,77 %, gospodarka mieszkaniowa 6,17 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,78 %, administracja publiczna 4,05 %, ochrona zdrowia 3,37 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,55 %, pomoc społeczna 1,13 %. Poniżej zaprezentowano wybrane inwestycje w poszczególnych dziedzinach: Transport i komunikacja łączne nakłady wyniosły ,41 zł. 1/ Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą ,04 zł nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i Sikorskiego. Wykonano: na al. Piłsudskiego wymianę nawierzchni jezdni północnej (dł. 715 m) i południowej (dł. 298 m), wymianę nawierzchni chodników, przebudowę zatoki autobusowej, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN; w grudniu dokonano odbioru 10

11 końcowego robót w zakresie przebudowy zatoki autobusowej przy ul. W. Niedźwiedzicy oraz w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika al. Piłsudskiego przy ul. Galaktycznej. 2/ Przebudowa ul. Pomorskiej ,75 zł 12 grudnia dokonano odbioru robót na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Warmińskiej. Wykonano przebudowę: jezdni (dł. 394 m), nawierzchni jezdni i chodników, nawierzchni placów i zatok postojowych, nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej. 23 grudnia dokonano odbioru końcowego odcinka od ul. Warmińskiej do ul. Łowickiej. Wykonano przebudowę: jezdni (dł. 167,80 m), nawierzchni placów i zatok postojowych oraz chodników, kanalizacji deszczowej. 3/ Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości ,50 zł połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową; wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez gminę na własność nieruchomości; 6 grudnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych. Termin składania ofert do 30 grudnia. Zadanie kontynuowane w 2014 r. 4/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo ,44 zł mieszkaniowe sieci i drogi na Os. Piekary Jed. B. We wrześniu dokonano końcowego odbioru robót w zakresie realizacji drogi na ul. Okulickiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano, m. in.: drogę (dł. 179,45 m), chodniki, wjazdy, zieleń, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne (8 latarni). Ponadto opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową na budowę ul. Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ul. Batalionu Zośka od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego, ul. Pileckiego od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego wraz z oświetleniem na odcinku od łącznika K13D do ul. Kamińskiego. 5/ Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej ,33 zł Zadanie kontynuowane w 2014 r. W ub. r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną przy ul. Poznańskiej oraz poszerzenia ul. Poznańskiej. W listopadzie zawarto umowę z wykonawcą robót. 6/ Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ,52 zł i transportem publicznym w mieście Legnica. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na 11

12 pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule Zaprojektuj i wybuduj 30 grudnia zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakończenie prac w 2015 r. Ponadto wykonano 6 tablic informacyjnych, promujących projekt dofinansowany ze środków UE. 7/ Przebudowa ul. Moniuszki ,90 zł Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Moniuszki o dł. 99,5 m oraz odbudowano nawierzchnię z kostki kamiennej (pow. 181 m kw.). 8/ Gmina Kunice budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową zł Legnica Ziemnice. Zadanie zakończone wykonano chodnik dł. 247 m oraz ścieżkę rowerową dł m w ciągu drogi Legnica Ziemnice. 9/ Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza ,05 zł - ul. Baczyńskiego Zadanie realizowane w trybie inicjatyw lokalnych (współfinansowane przez SM Piekary ). Wykonano: 9 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, chodnik oraz kanalizację deszczową, a także postawiono znaki drogowe na słupkach. 10/ Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Radosna ,70 zł W listopadzie po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, zakupiono materiały pod budowę drogi. Zadanie kontynuowane w 2014 roku. 11/ Przebudowa ul. Kubusia Puchatka ,49 zł Wykonano: nawierzchnię jezdni (pow. 89,4 m kw.), nawierzchnię chodników oraz przestawiono latarnię oświetleniową. 12/ Przebudowa ul. Opalowej ,83 zł Wykonano: nawierzchnię jezdni (pow. 75,66 m kw.), nawierzchnię chodnika, trawnik oraz nasadzenia drzew. W minionym roku wydano ,50 zł na odszkodowania z tytułu przejęcia (w 2012 r.) z mocy prawa na własność gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych na budowę Zbiorczej Drogi Południowej w obrębach: Nowe Osiedle, Bartniki i Tarninów. 12

13 Rok 2013 charakteryzował się opracowywaniem dokumentacji projektowo kosztorysowych na kilka zadań inwestycyjnych:: obszarów w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo zachodniej, a także w rejonie ul. Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza (tereny produkcyjno usługowe), ulic Witelona i Skarbka (planowana przebudowa ulic), skrzyżowania Wrocławskiej/Spokojnej (przebudowa włączenia ul. Różanej do ul. Wrocławskiej z budową sygnalizacji świetlnej), ulic: Neptuna, Plutona, Galaktycznej, Marsa (planowana przebudowa ulic), rejon ul. Klubowej (planowana budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem). Poza tym w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla obszaru między ul. Wrocławską Zieloną i ul. Jordana Orła Białego. Termin zakończenia w 2014 r. Na opracowanie dokumentacji wyasygnowano z budżetu miasta ponad 1,5 mln zł. W 2013 r. opracowano także dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę ulic Witelona i Skarbka (ponad 45 tys. zł). W drugim półroczu zorganizowano trzy przetargi nieograniczone na wykonawcę robót, przy czym dopiero trzeci przetarg przyniósł rozstrzygnięcie (wpłynęło 5 ofert, ich otwarcie nastąpiło 30 grudnia, a rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 16 stycznia 2014 r.). Prace potrwają do sierpnia 2014 r. Zarząd Dróg Miejskich wykonał w ub. r. wiele remontów, wydając ponad 2,4 mln zł, w tym: cząstkowe remonty ulic i nawierzchni chodników (m. in.: zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic: Chojnowskiej i Zachodniej, remont parkingu na ul. Mickiewicza, remonty chodników: przy ul. Chojnowskiej, Oświęcimskiej, Działkowej/Batorego, Marynarskiej, Wjazdowej, Wrocławskiej/Drukarskiej, Grabskiego, Traugutta, Wileńskiej, Cedrowej) ponad 1,7 mln zł, remont wiat przystankowych, m. in., na al. Piłsudskiego, ul. Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwaszkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej, Pocztowej, Senatorskiej, Poznańskiej, Myrka, Piątnickiej prawie 125 tys. zł, remont obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch m.in. naprawa barier ochronnych na ul. Zachodniej, na moście na ul. Pątnowskiej, naprawa chodników na moście na ul. Głogowskiej oraz na moście na ul. Jaworzyńskiej, remont kładki dla pieszych nad ul. Witelona, wykonanie projektu wykonawczego remontu mostu na Czarnej Wodzie w ciągu ul. Leszczyńskiej ponad 597 tys. zł, remont kanalizacji deszczowej na ul. Panamskiej 69 tys. zł. 13

14 Trzeba tu również dodać, że na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (m. in.: naprawa kanału deszczowego metodą bezwykopową na ul. Skarbka/Jaworzyńskiej, ul. Jaworzyńskiej/Andersa oraz na ul. Kasjopei, czyszczenie wylotu Kopaniny w rejonie al. Piłsudskiego i ul. W. Niedźwiedzicy, naprawa przeciwwagi klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej do Kaczawy KD 19, KD 20, awaryjne pompowanie ścieków deszczowych z ul. Spokojnej i Pątnowskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej) wydano w ub. roku ponad 575 tys. zł, a na oczyszczanie miasta ponad 1,6 mln zł. Ubiegłoroczne zaś zimowe utrzymanie dróg kosztowało gminę prawie 2,5 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa łączne nakłady finansowe na inwestycje wyniosły ,60 zł. 1/ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ,41 zł ul. H. Pobożnego renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. B. Chrobrego 8 i 9, ul. H. Pobożnego 1; zakończono renowację dachu wraz z instalacją antenową przy ul. Chrobrego 8 i 9 oraz Pobożnego 1, a także wymianę stolarki w budynku przy ul. Pobożnego. Ww. budynkach trwają prace związane z renowacją instalacji wodno kanalizacyjnej, klatek schodowych, piwnic, elewacji wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej. Planowany termin zakończenia robót w 2014 r. 2/ Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej ,88 zł w mieszkaniach zlokalizowanych w 26 budynkach gminy oraz opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę ww. przewodów w mieszkaniach, usytuowanych w 15 budynkach. 3/ Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ,90 zł ul. Głogowskiej 89 A. Zadanie zakończone. 4/ Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową ,58 zł dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of. Zadanie zakończone. Ponadto opracowano dokumentację projektową na przebudowę lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 ( zł). Łączne nakłady na remonty, pogotowie techniczne oraz konserwacje budynków i lokali komunalnych, a także na utrzymanie techniczne części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych w 2013 r. wyniosły ,44 zł. Źródłem finansowania remontów była dotacja przedmiotowa gminy dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i środki własne ZGM-u. 14

15 Dotacja z budżetu miasta wyniosła w ub. r ,99 zł, z czego: ,38 zł to wpłata na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, zł wykorzystano na pokrycie kosztów, związanych, m. in., z: remontem dwóch dachów, postawieniem 118 pieców kaflowych, wymianą 25 okien, doszczelnieniem 9 przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz rozbiórką 4 budynków, ,67 zł to koszty konserwacji i remontów okresowych budynków i lokali komunalnych, zł ZGM przeznaczył na remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ,94 zł to bezpośredni udział gminy w remontach części wspólnych. Ze środków własnych ZGM sfinansował remonty i konserwacje wraz z utrzymaniem pogotowia technicznego na łączną kwotę ,45 zł, w tym, m. in.: postawienie 69 pieców kaflowych, wymianę 32 okien, remont 7 mieszkań socjalnych, rozbiórkę 3 obiektów, opracowanie 14 ekspertyz, projektów, analiz lub opinii. Ze środków własnych Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej sfinansował również część kosztów związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w tym: wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych ,25 zł, bezpośredni udział w remontach wspólnot ,93 zł, wykonanie i przekazanie 20 kompleksowych inwentaryzacji budynków, wobec których ZGM zaprzestał sprawowania funkcji zarządcy nieruchomości ,50 zł. Oświata i wychowanie łączne nakłady finansowe na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne wyniosły ,16 zł. 1/ Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych, ul. Skarbka ,89 zł - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zaawansowanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku 53 %. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2015 r. 2/ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego ,16 zł 15

16 na Dolnym Śląsku. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Woj. Doln. W Legnicy programem objęto 7 szkół ponadgimnazjalnych, wyposażając 16 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt technodydaktyczny do nauki zawodu. Zakończenie zadania. 3/ Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska ,78 zł - modernizacja bazy sportowej dla potrzeb organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych. Wykonano: modernizację boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki o pow. 880 m kw., skocznię do skoku w dal wzdłuż boiska wielofunkcyjnego o pow. 25 m kw., bieżnię dwutorową do biegów na 61,5 m o nawierzchni poliuretanowej o pow. 159,90 m kw., montaż 5 szt. urządzeń ogólnousprawniających do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Zadanie zakończone. 4/ Gimnazjum nr 5, ul. Chojnowska ,20 zł - przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych bieżni i skoczni w dal. Wykonano modernizację: wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki pow. 968 m kw., bieżni dwutorowej do biegów na 60 m o nawierzchni poliuretanowej, rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej pow. 25,62 m kw.. Wzmocniono także ogrodzenie z przestawieniem bramek wejściowych. Zadanie zakończone. 5/ Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głogowska ,00 zł Wykonano I etap przebudowy dachu budynku szkoły. 6/ Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna ,26 zł Dokonano przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wymieniono stolarkę okienną w łączniku szkoły. 7/ Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Tatrzańska ,00 zł Wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych. 8/ Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej ,00 zł Wykonano przebudowę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną oraz ocieplono część budynku sali gimnastycznej. 9/ Miejskie Przedszkole nr 4, ul. św. Elżbiety ,00 zł Dokonano przebudowy instalacji wodno kanalizacyjnej w kuchni placówki. 16

17 10/ Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych ,50 zł w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Budowlanych. 11/ V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska ,00 zł Wykonano ocieplenie części budynku. Omawiając nakłady inwestycyjne gminy w dziedzinie oświaty, nie można pominąć zadań sfinansowanych z dochodów własnych placówek oświatowo wychowawczych. Była to łączna kwota ,64 zł, na którą złożyły się zakupy inwestycyjne w 9 miejskich przedszkolach oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Ponadto w MP nr 14, ul. Kubusia Puchatka 2 wykonano ogrodzenie od frontu budynku, a w MP nr 19, ul. Tatrzańska 11 zmodernizowano instalację wentylacyjną. Z kolei w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7 dokonano wymiany dębowych drzwi wejściowych w klatce A i B. Na remonty obiektów oświatowych wyasygnowano z budżetu miasta ,71 zł, a dodatkowe 652 tys. zł stanowiły środki, pochodzące z dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy, co daje łączną kwotę ,17 zł. Prace remontowe przeprowadzono w 43 placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, MCK, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2, Szkolne Schronisko Młodzieżowe). Były to głównie remonty instalacji wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, remonty sal lekcyjnych oraz pracowni, częściowa wymiana stolarki okiennej, remonty dachów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ,09 zł. 1/ Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego ,85 zł w mieście. Wybudowano oświetlenie: na ul. Nadbrzeżnej (11 latarni), na ul. Przemkowskiej (12 latarni i montaż szafki oświetleniowej oraz szafki złączowo pomiarowej), na ul. Złotoryjskiej na odcinku od pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej (65 latarni, montaż 2 szafek oświetleniowych oraz 2 kpl. doświetlaczy przejścia dla pieszych na ul. Ceglanej). Poza tym opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę oświetlenia na 17

18 ul. Przemkowskiej, ul. Chocianowskiej, Miłkowickiej, Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej, a także ulic: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej/Leszczyńskiej fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka, Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego. W minionym roku został opracowany audyt energetyczny dla oświetlenia ulicznego miasta, w ramach którego wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowano efektywność przebudowy oświetlenia. 2/ Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni, stanowiącego ,81 zł bazę edukacji przyrodniczo historycznej. W ramach zadania ukształtowano teren zielony, zakupiono drzewa i krzewy (1.843) oraz meble ogrodowe (m.in.: krzesła, stoły, pergolę kombinowaną), a także wykonano wolierę dla kur. 3/ Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego ,00 zł Opracowano dokumentację projektową na przebudowę al. Orła Białego. 4/ Zakup systemu iluminacji świetlnej na obiekty gminne ,93 zł Zakupiono 43 różne elementy iluminacji (iluminacja drzew na wyspę Koziego Stawu, gwiazda 3D, korona z kurtyną, kwitnący kwiat lotosu, rzeźby świetlne ). 5/ Zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie ,00 zł miastem. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem na potrzeby nowo utworzonego Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, a także wdrożono moduł Gospodarka Odpadami (GOP) systemu KSAT2000i oraz przeprowadzono szkolenia użytkowników. Trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych inwestycjach, poprawiających znacznie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, realizowanych przez zewnętrznych partnerów. Chodzi o kontynuowanie pogłębiania koryta Kaczawy na 2-kilometrowym odcinku od mostu na ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Bielańskiej i basenów kąpielowych przy ul. Stromej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Legnicy oraz prace konserwacyjne wału i rzeki Czarna Woda, prowadzone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, na 550 m odcinku między nasypami kolejowymi w obrębie Zabłocia. Ponadto Dolnośląski Zarząd kontynuował prace na zadaniu pn. Wierzbiak zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica, obejmującym regulację cieków: Wierzbiak w km do i Chłodnik na odcinku cofkowym. Regulacja ta polega na rozbudowie istniejącego koryta cieku do szerokości 4,20 m, zabezpieczenia stopy skarpy oraz trzech 18

19 stopni wodnych materacami siatkowo kamiennymi. W minionym roku wykonano roboty przygotowawcze i ziemne na długości m. Zadanie to zostanie zakończone w 2014 r. Prace remontowe urządzeń komunalnych i urządzeń wodnych kosztowały miasto prawie zł. Przeprowadzono, m. in.: remont zasuwy w komorze wlotowej do Młynówki na ujęciu wody z rzeki Kaczawy w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej, remont zasuwy przeciwpowodziowej wałowej w komorze wylotowej na rowie K-8 (zniszczonej przez wandali), wymiana zasuwy na wylocie wody ze zbiornika wodnego Kozi Staw, konserwacja Młynówki w Parku Miejskim od jazu w rejonie ul. Żytniej do ujścia Młynówki do Kaczawy w Parku, remont boksów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, remont dachu na obiekcie Palmiarni, likwidacja dzikich wysypisk śmieci w okolicach ulic: Stromej, Orzeszkowej, Malinowej, Wielkiej Niedźwiedzicy, Kominka, Raciborskiej oraz w rejonie Lasku Złotoryjskiego, remont Muszli Koncertowej, stacji pomp oraz szachownicy, a także fontanny głównej i Żabiego Dołka, remont placów zabaw. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ,59 zł. 1/ Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ,62 zł 20 grudnia dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania: pomieszczenia Legnickiemu Centrum Kultury na parterze skrzydła południowo zachodniego E i na parterze skrzydła D za bramą wjazdową. Łącznie LCK otrzymało 11 pomieszczeń w skrzydle E i 11 pomieszczeń w skrzydle D. Zakończono również przebudowę dziedzińca, oddając do użytku wybrukowaną powierzchnię 800 m kw. 2/ Akademia Rycerska skrzydło E i D (XVIII w.): remont ,64 zł i rewaloryzacja kontynuacja. 6 listopada dokonano odbioru robót elewacyjnych (pow. elewacji 41,70 m kw.) wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w skrzydle E od strony dziedzińca (3 szt.), drzwi zewnętrznych w skrzydle D od strony bramy wjazdowej (2 szt.) oraz okien w skrzydłach E i D od ul. Chojnowskiej. Zadanie zakończone. 19

20 3/ Wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży ,33 zł 30 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Wykonano konserwację malarstwa ściennego o pow. 130,1037 m kw. Ponadto wykonano cyfrową wizualizację Zielonej Komnaty oraz plansze informacyjne na potrzeby informacji turystycznej. Zadanie zakończone. Poza tym ponad 86 tys. zł przeznaczono na zakup i instalację w Galerii Sztuki urządzeń nagłaśniających, telewizji dozorowej (monitorowanie sal i klatki schodowej) oraz na zakup systemu ekspozycyjnego gablot. Za ponad 20 tys. zł zakupiono także biżuterię artystyczną do Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej 12 obiektów (pierścienie, wisiory, brosze). Za prawie 21 tys. zł wykonano też sygnalizację przeciwpożarową i antywłamaniową w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Ponadto z budżetu miasta wyasygnowano ponad 45 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dotację w wysokości 40 tys. zł otrzymała Parafia Ewangelicko Augsburska na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów w kościele pw. Marii Panny. Z kolei zł miasto przeznaczyło na wykonanie tablic informacyjnych na legnickie zabytki. Tablice, na których umieszczono krótką historię obiektu w j. polskim, angielskim oraz niemieckim wraz z jego ryciną (autorem jest legnicki grafik Grzegorz Fijałkowski) jako znakiem identyfikacyjnym, zostały dotychczas zamontowane na 11 zabytkach: Kramach Śledziowych w Rynku, Kamienicy Pod przepiórczym koszem, Starym Ratuszu, Nowym Ratuszu, Zamku Piastowskim, Wieży Bramy Głogowskiej, Akademii Rycerskiej, Dawnym Klasztorze ss. Benedyktynek i kościele św. Maurycego (I LO), dawnym Pałacu Opatów Lubiąskich (Muzeum), Kamienicy Scholza (OSiR) i budynku dawnej loży masońskiej (LBP). Kultura fizyczna, sport, turystyka łączne nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ,92 zł. 1/ Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego ,12 zł bezpieczeństwo turystów w Legnicy. Zakończono modernizację Centrum Przetwarzania Danych i Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3 oraz Lokalnego Centrum Monitorowania w budynku Komisariatu Policji przy ul. Staffa 2. Wybudowano Stację bazową wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiezdnej 1. Wykonano także Stację 20

21 Retransmisyjną na budynku przy ul. Przybosia 3. Następnie przystąpiono do prac związanych z podłączeniem kamer oraz uruchomieniem przekazu obrazu i analizy danych. Zakończenie zadania w projekt dofinansowany ze środków UE r. Ponadto zakupiono 2 tablice informacyjne, promujące 2/ Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego ,86 zł 9 maja zakończono odbiór końcowy robót w zakresie budowy oświetlenia na stadionie. Postawiono 4 kompletne maszty oświetleniowe o wys. 40 m wraz z projektorami. Wykonano ponadto: stację transformatorową kontenerową z rozdzielnią główną nn, systemem UPS i agregatem prądotwórczym; 2 równolegle pracujące pulpity sterownicze, które umożliwiają uruchomienie sześciu scen świetlnych; wybudowano też sieci kablowe NN i SN. Zadanie zakończone. 3/ Budowa skateparku ,86 zł 6 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano: płytę z monolitycznymi elementami jezdnymi (pow m kw.), oświetlenie zewnętrzne terenu 8 latarni, chodnik z kostki betonowej (pow. 155 m kw.), dojście o nawierzchni szutrowej (pow. 415 m kw.), ogrodzenie (dł. 180 m), instalację monitorującą teren w obrębie skateparku (2 kamery). Zamontowano toaletę kontenerową dla osób niepełnosprawnych oraz ławki (9), stojak na rowery (5), kosze na śmieci (9). Zadanie zakończone. 4/ Zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji ,08 zł OSiR zakupił i zamontował 1 tablicę główną oraz 18 tabliczek informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim oraz kontener gospodarczo biurowy do obsługi zespołu boisk treningowych w Parku. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łączne nakłady finansowe wyniosły ,94 zł. 1/ Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ,00 zł Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy. Wykonano modernizację części pomieszczeń koszarowych i socjalnych. Zadanie kontynuowane w 2014 r. 2/ Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem budynek ,74 zł Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej. W listopadzie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano: oczyszczenie i impregnację więźby dachowej, przemurowanie kominów, izolację połaci dachowej, ułożenie dachówki ceramicznej, wymianę 21

22 podłóg strychowych oraz przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej. Zadanie zakończone. 3/ Zakupy Straży Miejskiej ,20 zł Straż Miejska zakupiła samochód patrolowo interwencyjny oraz pojazd interwencyjny do przewozu bezpańskich zwierząt. Administracja publiczna łączne nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły ,97 zł. 1/ Informatyzacja Urzędu Miasta zakup i wdrożenie systemów ,24 zł wspomagających zarządzanie miastem, w tym doposażenie w sprzęt komputerowy. Wdrożono system informatyczny w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z organizacją ruchu drogowego ediom oraz przeprowadzono rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej wraz z montażem anteny na maszcie budynku pl. Słowiański 8. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem (komputery biurkowe 92 szt., monitory 26 szt., drukarki 14 szt., w tym 6 specjalistycznych drukarek do wydruku aktów w USC, 1 skaner, drukarkę do wydruku nalepek kontrolnych wraz z oprogramowaniem do Referatu Komunikacji Wydz. Spraw Obywatelskich). 2/ Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta ,26 zł oraz archiwum jednostek zlikwidowanych. 27 listopada dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w obiekcie b. Zespołu Szkół Medycznych, ul. Witelona. Wykonano, m. in., posadzkę betonową utwardzoną typu przemysłowego, zamontowano regały przesuwane mechanicznie, przeprowadzono roboty malarskie. 3/ Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu ,56 zł Miasta pl. Słowiański 8. Zakończono roboty budowlane. Zamontowano: 15 aluminiowych okien w pomieszczeniach piwnicznych UM od strony dziedzińca, drzwi przesuwane i witrynę aluminiową w budynku Ratusza, 13 drewnianych okien z łukami na parterze od strony podwórza Państwowej Straży Pożarnej, 3 drewniane drzwi zewnętrzne. Ponadto zakupiono, m. in.: ściankę wystawienniczą z ladą opatrzoną grafiką z marką miasta, tablicę informacyjną, zamontowaną na parterze w budynku Ratusza oraz kompensator mocy biernej KMB 400 V, który zamontowano na parterze w budynku Ratusza. 22

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lp Nazwa instytucji adres Docelowy typ łącza Łączna planowana przepusto wość w Mb/s up/down Planowa na przepus towość do sieci wmb/s up/dow n Docelowy zakres

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. z tego: z tego: Zmniejszenia ogółem

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. z tego: z tego: Zmniejszenia ogółem Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/455/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/08 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 roku REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK I.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 6050: wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok

Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2015 r. Poz. 3594 UCHWAŁA NR XIII/133/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Objaśnienia do Załącznika Nr 13) Dochody własne przeznacza się na : cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan zadań remontowych

Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych plan roku 2013 Wydatki na zadania własne 5 067 511 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 455 640 Rozdz.01008 Melioracje wodne 455 640 UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Data realizacji rok w tym żródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku Zarządzenie Nr 314/46/6 z dnia 6 października 26 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 26 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ /14 z 28.08.2014r. I. Dochody zwiększenia 4 356 628 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina 1.730.000, zł, powiat

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 1. Zakup sprzętu artystyczno - dydaktycznego. 2. Wyposażenie zasobów

Bardziej szczegółowo