Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysoka Rado! Prezydent Legnicy. Tadeusz Krzakowski"

Transkrypt

1 Wysoka Rado! Oddajemy w Państwa ręce Raport z działalności Prezydenta Legnicy w 2013 roku. Jest to obszerny dokument, prezentujący bilans działań, podejmowanych zarówno przez gminę, jak i jednostki organizacyjne gminy, a także przez partnerów, współpracujących z samorządem. Rok 2013 zapisze się zapewne w kronice miasta jako rok ważnych decyzji i wydarzeń. Otóż był to pierwszy rok Legnickiego Obywatelskiego Budżetu oraz rewolucji śmieciowej. Był to także rok przygotowań organizacyjnych, związanych z pozyskaniem pieniędzy z Unii Europejskiej w latach Z wydarzeń godnych odnotowania należy wskazać otwarcie wież zamkowych po przeprowadzonych pracach restauracyjnych św. Piotra i św. Jadwigi po raz pierwszy po II wojnie światowej! Z kolei dwie ubiegłoroczne rocznice: 20-lecie partnerstwa z Wuppertalem i 20-lecie wyjścia JAR z Legnicy skłoniły do wielu refleksji i analizy przemian w infrastrukturze miasta oraz w świadomości legniczan. Z wydarzeń zaś sportowych można wspomnieć o Indywidualnych Mistrzostwach Europy w Szachach. Choć nie jest to widowiskowa dyscyplina, tym niemniej cieszyła się dużym zainteresowaniem legniczan. W minionym roku kontynuowaliśmy racjonalną politykę finansową, a jej efektem jest nadwyżka budżetowa ponad 13 mln zł. Wiele przedsięwzięć zrealizowano we współpracy z licznymi podmiotami, w tym np.: ze spółkami komunalnymi, przedsiębiorcami, samorządowymi i niepublicznymi placówkami oświatowo wychowawczymi oraz opiekuńczymi, instytucjami kultury i sportu, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą i seniorami etc. Jest to więc dowód na to, że coraz większe grono partnerów włącza się aktywnie w życie miasta, w jego przeobrażenia i zmianę wizerunku. Pragnę przy tej okazji wszystkim za to podziękować. Raport... zamyka Kronika ważniejszych wydarzeń w mieście w 2013 roku. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski

2 ZARZĄDZANIE MIASTEM Prezydent Miasta Prezydent Miasta, jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy (co oznacza jednocześnie jednoosobową odpowiedzialność), sprawował nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami oraz spółkami komunalnymi. Kierował ponadto pracami Magistratu, w czym pomagali mu jego zastępcy (3), skarbnik oraz sekretarz miasta. Prezydent przedkładał Radzie Miejskiej comiesięczne Raporty ze swej działalności oraz Raport, podsumowujący realizację zadań w 2012 r. na sesję absolutoryjną (27 maja). Służby Prezydenta opracowały 115 projektów uchwał Rady Miejskiej, w tym: pakiet uchwał dot. zmian organizacyjnych w legnickiej oświacie, rozpoczęcia procedury związanej ze zmianą granic miasta, przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata , zmian w budżecie miasta, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Samorząd Woj. Dol. na terenie Legnicy Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (na bazie wygaszanego NKJO), przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy, udzielenia pomocy finansowej gminie Kunice, porozumienia z gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dot. lokalnego transportu zbiorowego, likwidacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającego w formie jednostki budżetowej, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej (dot. firmy produkcyjnej SCS), budżetu miasta Legnicy na 2014 rok. Prezydent Miasta przedłożył Radzie także liczne materiały sprawozdawcze i informacyjne, w tym, m. in.: sprawozdanie finansowe miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, informację o realizacji Strategii rozwoju Miasta w latach w roku 2012, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r., sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2012 r., informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Legnica w 2012 r. 2

3 Rok 2013 był rokiem nowych wyzwań, bowiem prezydent miasta, zgodnie ze swymi zapowiedziami, zdecydował o realizacji w naszym mieście partycypacyjnego budżetu. Łączyło się to z intensywnymi działaniami organizacyjno informacyjnymi. Prace trwały od kwietnia do października i zakończyły się dużym powodzeniem. Mieszkańcy zgłosili aż 91 lokalnych zadań inwestycyjnych. W wyniku głosowania legniczan ( ), Zespół Kwalifikacji Projektów sporządził listę 15 zadań z dziesięciu obszarów miasta (Północny, Piekary 1, Piekary 2, Kopernik, Zakaczawie, rejon al. Rzeczypospolitej wraz z rejonem południowym, Stare Miasto, Tarninów, Fabryczna, Asnyka), rekomendowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2014 r. W związku z tym prezydent skierował do wszystkich wnioskodawców podziękowania, a 15- osobową grupę autorów i osób, współpracujących z nimi przy opracowywaniu wniosków inwestycyjnych, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców, zaprosił do Ratusza. W swej wypowiedzi, skierowanej do gości, stwierdził, m. in. społeczna aktywność i własna siła przekonywania uczyniła z państwa liderów lokalnych społeczności. Zaprosił zarazem twórców projektów do aktywnego włączenia się w kolejny etap w realizację wniosków w 2014 r. Wiele uwagi Gospodarz Miasta poświęcił także wprowadzeniu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorując na bieżąco przebieg przygotowań. Trzeba przyznać, że ta tzw. rewolucja śmieciowa, wdrożona 1 lipca, spowodowała pewien chaos i bałagan, jednakże niedociągnięcia, które zgłaszali mieszkańcy, były na bieżąco usuwane. Prezydent Legnicy, dbając o budowanie społeczeństwa obywatelskiego, o umacnianie procesu środowiskowej i lokalnej integracji, prowadził dialog z różnymi gremiami. Współpracował z Radą Seniorów, Legnicką Radą Młodzieży, Radą Sportu, Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Kontynuował comiesięczne spotkania z mieszkańcami w poszczególnych kwartałach miasta. Debat z mieszkańcami z cyklu Bliżej legniczan i ich spraw odbył w minionym roku wraz z urzędnikami i przedstawicielami różnych jednostek gminnych oraz formacji mundurowych osiem. Ostatnie ubiegłoroczne spotkanie w listopadzie z mieszkańcami Piekar było już 88. Przypomnijmy, że ta skuteczna forma dialogu władz miasta z legniczanami trwa nieprzerwanie od 2003 r. Ubiegły rok zapisał się też jako rok zamknięcia przygotowań do realizacji dużych inwestycji drogowych w 2014 r. przebudowy ulic: Jaworzyńskiej, Witelona i Skarbka. 3

4 Na podkreślenie zasługuje ponadto inicjatywa prezydenta Legnicy dotycząca zawarcia Porozumienia Samorządów Aglomeracji Legnickiej (3 kwietnia) o przystąpieniu do współpracy miast i gmin, mającego na celu tworzenie projektów inwestycyjnych i wspólne pozyskiwanie na ich realizację pieniędzy z UE w nowym okresie budżetowym Celem porozumienia jest stworzenie banku projektów, które mają dotyczyć, m. in.: infrastruktury drogowej, przeciwpowodziowej, wodno ściekowej, budowy międzygminnych ścieżek rowerowych i tras turystycznych itp. Sygnatariuszami Porozumienia są miasta: Legnica, Chojnów, Prochowice oraz gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja oraz Powiat Legnicki. Ponadto Prezydent podpisał partnerską umowę z Województwem Dolnośląskim ws. projektu Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Realizacja projektu ma trwać 1,5 roku i ma na celu przygotowanie zgodnej ze Strategią Woj. Dol. koncepcji rozwoju inwestycji drogowych i kolejowych o charakterze ponadlokalnym (np. w Legnicy budowa obwodnicy południowo wschodniej). Umowę podpisało obok Legnicy siedem samorządów. Liderem projektu jest Samorząd Województwa i Instytut Rozwoju (finansują go kwotą ponad 1,6 mln zł), a samorządy wnoszą do projektu po 10 tys. zł. Realizując bieżące zadania gminy i powiatu grodzkiego, Prezydent Miasta podejmował decyzje w formie zarządzeń. Wydał ich w analizowanym roku Rejestr tego aktu prawnego prowadzi Biuro Prezydenta. Prezydent przy podejmowaniu ostatecznej decyzji zasięgał opinii Kolegium, w którego pracach uczestniczyli: zastępcy prezydenta, skarbnik i sekretarz miasta, koordynator radców prawnych, dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek gminnych; posiedzenia odbywały się raz w tygodniu w minionym roku było ich 52; Prezydent wraz z zastępcami przyjęli w ub. r. 183 legniczan w sprawach indywidualnych (dla porównania w 2012 r. 243). Najczęściej poruszane przez interweniujących sprawy to: mieszkaniowe (przydział mieszkania, wykup, zamiana, eksmisja, zaległości czynszowe, remonty klatek schodowych, balkonów, wymiany stolarki okiennej), naprawy chodników, czystości miasta, wywozu odpadów komunalnych, uciążliwości skupu złomu przy ul. Szwoleżerów, udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej z MOPS. Urząd Miasta Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Prezydenta Miasta. 4

5 W analizowanym okresie dokonano kilka zmian w Regulaminie, polegających na: zmianie zapisów w Wydziałach: Infrastruktury Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także u Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, utworzeniu nowego wydziału Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (GOK w związku z wejściem w życie nowych przepisów), połączeniu zlikwidowanego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Biurem Geodety. Na 31 grudnia 2013 r. w Magistracie funkcjonowało 21 wydziałów i 4 samodzielne stanowiska. Zatrudnione były 342 osoby (w tym 261 kobiet), które zajmowały 338,625 etatów. Z tej liczby, m. in.: 2 osoby przebywały na urlopach bezpłatnych, 2 na urlopach wychowawczych, 2 na urlopach rodzicielskich, 3 na urlopach macierzyńskich, 7 pracowników zatrudniono na czas zastępstwa, a 2 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych w Wydziale Administracyjno Gospodarczym. W analizowanym okresie zatrudniono 53 osoby, w tym w wyniku naboru pracowników w trybie konkursu zatrudniono 18 osób, 11 osób w ramach umowy o pracę w zastępstwie, w ramach robót publicznych zatrudniono 13 osób, w ramach gwarancji zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych 4 osoby na czas określony, 1 osobę na czas określony w ramach gwarancji zatrudnienia po odbytym stażu, 1 osoba została przywrócona do pracy wyrokiem Sądu oraz 3 osoby zatrudniono na stanowiska pomocnicze i obsługi. Natomiast rozwiązano stosunek pracy z 37 osobami, w tym 5 pracowników odeszło na mocy porozumienia stron, 22 pracowników w związku z upływem czasu, na jaki zawarto umowę, 1 pracownik przeszedł na emeryturę, 1 na rentę, 1 stosunek pracy wygasł w związku ze śmiercią pracownika, 1 został zwolniony w wyniku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Warto podkreślić, że Magistrat przyjął na staż 14 bezrobotnych oraz 13 bezrobotnych do robót publicznych (4 osoby w Wydziale Administracyjno Gospodarczym, 9 osób w Wydz. Infrastruktury Komunalnej). W analizowanym okresie w Urzędzie Miasta 16 studentów odbyło praktyki (z PWSZ im. Witelona, UJ, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Magistrat był także organizatorem konkursów na stanowiska dyrektorów 10 placówek oświatowych (3 miejskich przedszkoli, 1 szkoły podstawowej, 3 szkół ponadgimnazjalnych, 2 gimnazjów, dyrektora CKP). W wyniku ich rozstrzygnięć, prezydent miasta powierzył wyłonionym kandydatom stanowiska dyrektorów jednostek na 5 lat szkolnych od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. 5

6 W celach oszczędnościowych kontynuowano formę doręczeń części korespondencji zwłaszcza decyzji dot. podatków za pośrednictwem gońców i kilkunastu urzędników, którzy w minionym roku doręczyli przesyłek co stanowi ponad 55 % ogólnej liczby wysłanej korespondencji ( ). Oszczędności z tego tytułu wyniosły prawie 245 tys. zł. Nie można pominąć uzyskania oszczędności w sferze dostawy energii elektrycznej. Już po raz trzeci zorganizowano skonsolidowany przetarg na dostawy w 2013 r. energii elektrycznej dla 58 jednostek organizacyjnych gminy, w tym przedszkoli, szkół, UM, ZDM (w tym także oświetlenie uliczne), ZGM. Powstałe oszczędności to kwota ok. 430 tys. zł, przy czym za samo oświetlenie uliczne miasto zapłaciło ok. 260 tys. zł mniej niż przed rokiem. W Ratuszu przeprowadzono remont i malowanie korytarza na parterze, w tym przebudowano portiernię, oraz wybranych pomieszczeń na poszczególnych piętrach. Realizowano też prace inwestycyjne, o czym mowa w następnym rozdziale. Ponadto decyzją prezydenta T. Krzakowskiego, dokonano prac adaptacyjnych wydzielonej części pomieszczeń w budynku b. Zespołu Szkół Medycznych, usytuowanych na parterze (wejście od ul. św. Piotra 14) z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta i jednostek zlikwidowanych (dotychczas Archiwum Zakładowe mieściło się na strychu Ratusza). Administracja samorządowa pełni funkcje usługowe dla mieszkańców i innych klientów Urzędu, realizując zadania własne gminy i powiatu grodzkiego oraz zadania zlecone przez administrację rządową, a także wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W opisywanym okresie do Magistratu wpłynęło ponad 102 tys. korespondencji, w tym za pośrednictwem systemu Intra Dok (w tym epuap) ponad 20 tys., a pocztą elektroniczną ( ) ponad 13 tys. W 2013 r. wydano decyzji administracyjnych (dla porównania w 2012 r ), w tym uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia było tylko 17 decyzji, co stanowi 0,024 % w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji (w 2012 r. 0,037 %). Najwięcej decyzji wydał Wydz. Finansowy (w 2012 r ), w dalszej kolejności Wydz. Spraw Obywatelskich (w 2012 r ), Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa (w 2012 r. 986), Urząd Stanu Cywilnego 791 (w 2012 r. 778). Miasto skutecznie pomaga niepełnosprawnym, w tym głuchym i niedosłyszącym w załatwianiu spraw administracyjnych. Specjalne stanowiska obsługowe czynne są w Kancelarii Urzędu w Ratuszu oraz w Akademii Rycerskiej w USC i Wydz. Spraw Obywatelskich. Powstały także punkty obsługi w siedzibie Straży Miejskiej i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 6

7 Informatyzacja Urzędu W 2013 r. kontynuowano dalsze rozszerzenie zakresu oferowanych usług dla klientów Magistratu. I tak w II kwartale uruchomiono na portalu PWPW elektroniczną skrzynkę podawczą dla klientów Referatu Komunikacji, umożliwiającą składanie przez Internet wniosków o rejestrację pojazdu oraz wydanie prawa jazdy. W III kw. opublikowano w skrzynce podawczej UM na platformie epuap siedem nowych usług z zakresu gospodarki przestrzennej, spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska. Referat Informatyki przygotował projekt nowej zakładki Usługi online. Prace nad przebudową portalu w zakresie Usług online będą kontynuowane w następnym roku. Pilotażowo uruchomiono w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 bezprzewodowy punkt dostępu do internetu, użyczając placówce niezbędnych urządzeń, a także podłączono filię Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. II Armii Wojska Polskiego do sieci Legman za pomocą łącza radiowego, udostępniając bezpłatnie dostęp do internetu. Przygotowano i dostosowano strony internetowe nadzorowane przez Urząd Miasta do obowiązujących przepisów prawa odnośnie plików cookies. Ponadto rozbudowano portal miejski o nową funkcję flashbox tj. system prezentacji informacji w formie banerów. We współpracy z merytorycznymi wydziałami zaktualizowano Karty Usług oraz dokonano ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Na portalu Urzędu została umieszczona aplikacja linkująca do BIP. Zakończono także prace nad przebudową zakładki Co i gdzie w Urzędzie. Uruchomiono też strony oraz Strona dotycząca zabytków została wzbogacona o zakładkę Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim. Dokonywano bieżącej konserwacji oraz okresowego zasilania bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) miasta Legnicy sip.legnica.eu. W maju udostępniono na portalu, pozyskaną z GUGiK, ortofoto mapę z 2012 r. Sprawowano nadzór nad poprawnością pracy systemów rządowych, przeprowadzając, m. in., aktualizację oprogramowania Systemu Kierowca. Aktualizacja serwera CEPIK dostosowała oprogramowanie do zmian prawnych w zakresie wydawania praw jazdy. W związku ze zmianą przepisów dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zakupiono i wdrożono system do gospodarowania odpadami GOP, który jest elementem, 7

8 funkcjonującego w Urzędzie, systemu KSAT2000i. Moduł GOP wdrożono w nowo powstałym Biurze Gospodarki Odpadami oraz w Wydz. Finansowym (obszar rozliczania opłat). Poza tym na wniosek głównego specjalisty ds. inżynierii ruchu drogowego zawarto umowę na wdrożenie systemu ediom, wspomagającego ewidencjonowanie i zarządzanie drogami i elementami organizacji ruchu drogowego. Do realizacji zadania niezbędne było wykonanie w Zarządzie Dróg Miejskich sieci komputerowej w celu podłączenia nowego stanowiska komputerowego do zasobów sieciowych Urzędu Miasta. Kluczowym etapem wdrożenia nowego systemu był import danych z dotychczas użytkowanego w ZDM-ie systemu EWIDR. Wdrożenie ediom, narzędzia klasy GIS, opartego na systemie referencyjnym i komputerowej sieci dróg, pozwoliło uporządkować i skorygować dane drogowe, przetwarzane w dotychczasowym systemie oraz stworzyło podstawy do jednolitego prowadzenia ewidencji w nowym oprogramowaniu. W grudniu zakończono I etap wdrażania ediom. Kolejnym etapem będzie kontynuacja zasilania bazy danych systemu drogowego wraz z elementami organizacji ruchu. Wykonano także radiolinię 5 GHz w relacji Urząd Miasta pl. Słowiański 8 Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Kościuszki 38 oraz adaptację środowiska sieciowego i serwerowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na potrzeby włączenia tej jednostki w struktury Urzędu Miasta. Gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej Jednostki budżetowe Straż Miejska (SM), Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Miejska Izba Wytrzeźwień, 52 jednostki oświatowe oraz opiekuńczo wychowawcze (przedszkola, szkoły, placówki kształcenia specjalnego, poradnie psychologiczno pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka), Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Urząd Miasta, Zakłady budżetowe Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Instytucje kultury to samorządowe osoby prawne: Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Legnicka Biblioteka Publiczna, Spółki prawa handlowego LPWiK SA, LPGK sp. z o. o., MPK sp. z o. o., SAG sp. z o. o. Ze strukturą miasta związane są również służby administracji zespolonej powiatu. Tworzą je: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. 8

9 INWESTYCJE I REMONTY W 2013 r. na zadania i zakupy inwestycyjne wyasygnowano ogółem ,50 zł. Były to zarówno środki samorządowe, jak i zewnętrzne. W analizowanym okresie gmina otrzymała środki zewnętrzne w ogólnej kwocie ,44 zł z takich oto źródeł: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne z tytułu realizacji projektów pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa ulicy Libana w Legnicy, Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej, w tym etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej, Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa (adaptacja) willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno ,63 zł Profilaktycznego. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy ,81 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 1 w Legnicy zł dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont zł i rewaloryzacja kontynuacja Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni i skoczni w dal przy Gimnazjum nr zł dotacja celowa PFRON na zadanie Budowa zł skateparku W minionym roku gmina otrzymała ,44 zł z programów operacyjnych UE. Wnioski złożone w latach o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych w 2013 roku. - Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 14 maja 2012 r. Wartość projektu: ,81 zł, wartość dofinansowania: ,17 zł. 9

10 Umowa o dofinansowanie zawarta 24 grudnia 2012 r. - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa ulicy Libana Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 12 grudnia 2011 r.; aneks nr 2 ze stycznia 2013 roku do umowy o dofinansowanie projektu z 13 lipca 2012 r. Wartość projektu: ,79 zł; wartość dofinansowania: ,28 zł. - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Wniosek o dofinansowanie złożono 12 września 2012 r. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę zawarto 8 stycznia 2013 r. Wartość projektu: ,26 zł; wartość dofinansowania: ,27 zł. - Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata złożono 4 lutego 2013 r. Umowę zawarto 29 sierpnia 2013 r., aneksowano 16 stycznia 2014 r. Wartość projektu: ,30 zł; wartość dofinansowania: ,06 zł. W 2013 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ,50 zł. W ub. r. największe nakłady poniesiono w działach: transport i łączność 32,92 % ogółu wydatków inwestycyjnych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 13,20 %, kultura fizyczna 11,52 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,52 %. Poniżej 10 % ogółu wydatków inwestycyjnych odnotowano w takich działach, jak: turystyka 9,77 %, gospodarka mieszkaniowa 6,17 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,78 %, administracja publiczna 4,05 %, ochrona zdrowia 3,37 %, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,55 %, pomoc społeczna 1,13 %. Poniżej zaprezentowano wybrane inwestycje w poszczególnych dziedzinach: Transport i komunikacja łączne nakłady wyniosły ,41 zł. 1/ Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą ,04 zł nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i Sikorskiego. Wykonano: na al. Piłsudskiego wymianę nawierzchni jezdni północnej (dł. 715 m) i południowej (dł. 298 m), wymianę nawierzchni chodników, przebudowę zatoki autobusowej, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN; w grudniu dokonano odbioru 10

11 końcowego robót w zakresie przebudowy zatoki autobusowej przy ul. W. Niedźwiedzicy oraz w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika al. Piłsudskiego przy ul. Galaktycznej. 2/ Przebudowa ul. Pomorskiej ,75 zł 12 grudnia dokonano odbioru robót na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Warmińskiej. Wykonano przebudowę: jezdni (dł. 394 m), nawierzchni jezdni i chodników, nawierzchni placów i zatok postojowych, nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej. 23 grudnia dokonano odbioru końcowego odcinka od ul. Warmińskiej do ul. Łowickiej. Wykonano przebudowę: jezdni (dł. 167,80 m), nawierzchni placów i zatok postojowych oraz chodników, kanalizacji deszczowej. 3/ Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości ,50 zł połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych przebudowa ul. Jaworzyńskiej. Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową; wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia przez gminę na własność nieruchomości; 6 grudnia ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót drogowych. Termin składania ofert do 30 grudnia. Zadanie kontynuowane w 2014 r. 4/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo ,44 zł mieszkaniowe sieci i drogi na Os. Piekary Jed. B. We wrześniu dokonano końcowego odbioru robót w zakresie realizacji drogi na ul. Okulickiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego. Wykonano, m. in.: drogę (dł. 179,45 m), chodniki, wjazdy, zieleń, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne (8 latarni). Ponadto opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową na budowę ul. Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ul. Batalionu Zośka od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego, ul. Pileckiego od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego wraz z oświetleniem na odcinku od łącznika K13D do ul. Kamińskiego. 5/ Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej ,33 zł Zadanie kontynuowane w 2014 r. W ub. r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzbudzaną przy ul. Poznańskiej oraz poszerzenia ul. Poznańskiej. W listopadzie zawarto umowę z wykonawcą robót. 6/ Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ,52 zł i transportem publicznym w mieście Legnica. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na 11

12 pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule Zaprojektuj i wybuduj 30 grudnia zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakończenie prac w 2015 r. Ponadto wykonano 6 tablic informacyjnych, promujących projekt dofinansowany ze środków UE. 7/ Przebudowa ul. Moniuszki ,90 zł Wykonano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Moniuszki o dł. 99,5 m oraz odbudowano nawierzchnię z kostki kamiennej (pow. 181 m kw.). 8/ Gmina Kunice budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową zł Legnica Ziemnice. Zadanie zakończone wykonano chodnik dł. 247 m oraz ścieżkę rowerową dł m w ciągu drogi Legnica Ziemnice. 9/ Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza ,05 zł - ul. Baczyńskiego Zadanie realizowane w trybie inicjatyw lokalnych (współfinansowane przez SM Piekary ). Wykonano: 9 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, chodnik oraz kanalizację deszczową, a także postawiono znaki drogowe na słupkach. 10/ Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Radosna ,70 zł W listopadzie po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, zakupiono materiały pod budowę drogi. Zadanie kontynuowane w 2014 roku. 11/ Przebudowa ul. Kubusia Puchatka ,49 zł Wykonano: nawierzchnię jezdni (pow. 89,4 m kw.), nawierzchnię chodników oraz przestawiono latarnię oświetleniową. 12/ Przebudowa ul. Opalowej ,83 zł Wykonano: nawierzchnię jezdni (pow. 75,66 m kw.), nawierzchnię chodnika, trawnik oraz nasadzenia drzew. W minionym roku wydano ,50 zł na odszkodowania z tytułu przejęcia (w 2012 r.) z mocy prawa na własność gminy Legnica nieruchomości przeznaczonych na budowę Zbiorczej Drogi Południowej w obrębach: Nowe Osiedle, Bartniki i Tarninów. 12

13 Rok 2013 charakteryzował się opracowywaniem dokumentacji projektowo kosztorysowych na kilka zadań inwestycyjnych:: obszarów w rejonie ul. Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo zachodniej, a także w rejonie ul. Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza (tereny produkcyjno usługowe), ulic Witelona i Skarbka (planowana przebudowa ulic), skrzyżowania Wrocławskiej/Spokojnej (przebudowa włączenia ul. Różanej do ul. Wrocławskiej z budową sygnalizacji świetlnej), ulic: Neptuna, Plutona, Galaktycznej, Marsa (planowana przebudowa ulic), rejon ul. Klubowej (planowana budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem). Poza tym w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla obszaru między ul. Wrocławską Zieloną i ul. Jordana Orła Białego. Termin zakończenia w 2014 r. Na opracowanie dokumentacji wyasygnowano z budżetu miasta ponad 1,5 mln zł. W 2013 r. opracowano także dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę ulic Witelona i Skarbka (ponad 45 tys. zł). W drugim półroczu zorganizowano trzy przetargi nieograniczone na wykonawcę robót, przy czym dopiero trzeci przetarg przyniósł rozstrzygnięcie (wpłynęło 5 ofert, ich otwarcie nastąpiło 30 grudnia, a rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 16 stycznia 2014 r.). Prace potrwają do sierpnia 2014 r. Zarząd Dróg Miejskich wykonał w ub. r. wiele remontów, wydając ponad 2,4 mln zł, w tym: cząstkowe remonty ulic i nawierzchni chodników (m. in.: zimowe łatanie ubytków nawierzchni ulic: Chojnowskiej i Zachodniej, remont parkingu na ul. Mickiewicza, remonty chodników: przy ul. Chojnowskiej, Oświęcimskiej, Działkowej/Batorego, Marynarskiej, Wjazdowej, Wrocławskiej/Drukarskiej, Grabskiego, Traugutta, Wileńskiej, Cedrowej) ponad 1,7 mln zł, remont wiat przystankowych, m. in., na al. Piłsudskiego, ul. Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwaszkiewicza, Skarbka, Nowodworskiej, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej, Pocztowej, Senatorskiej, Poznańskiej, Myrka, Piątnickiej prawie 125 tys. zł, remont obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch m.in. naprawa barier ochronnych na ul. Zachodniej, na moście na ul. Pątnowskiej, naprawa chodników na moście na ul. Głogowskiej oraz na moście na ul. Jaworzyńskiej, remont kładki dla pieszych nad ul. Witelona, wykonanie projektu wykonawczego remontu mostu na Czarnej Wodzie w ciągu ul. Leszczyńskiej ponad 597 tys. zł, remont kanalizacji deszczowej na ul. Panamskiej 69 tys. zł. 13

14 Trzeba tu również dodać, że na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (m. in.: naprawa kanału deszczowego metodą bezwykopową na ul. Skarbka/Jaworzyńskiej, ul. Jaworzyńskiej/Andersa oraz na ul. Kasjopei, czyszczenie wylotu Kopaniny w rejonie al. Piłsudskiego i ul. W. Niedźwiedzicy, naprawa przeciwwagi klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej do Kaczawy KD 19, KD 20, awaryjne pompowanie ścieków deszczowych z ul. Spokojnej i Pątnowskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej) wydano w ub. roku ponad 575 tys. zł, a na oczyszczanie miasta ponad 1,6 mln zł. Ubiegłoroczne zaś zimowe utrzymanie dróg kosztowało gminę prawie 2,5 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa łączne nakłady finansowe na inwestycje wyniosły ,60 zł. 1/ Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ,41 zł ul. H. Pobożnego renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. B. Chrobrego 8 i 9, ul. H. Pobożnego 1; zakończono renowację dachu wraz z instalacją antenową przy ul. Chrobrego 8 i 9 oraz Pobożnego 1, a także wymianę stolarki w budynku przy ul. Pobożnego. Ww. budynkach trwają prace związane z renowacją instalacji wodno kanalizacyjnej, klatek schodowych, piwnic, elewacji wraz z dobudową przewodów wentylacji grawitacyjnej. Planowany termin zakończenia robót w 2014 r. 2/ Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej ,88 zł w mieszkaniach zlokalizowanych w 26 budynkach gminy oraz opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę ww. przewodów w mieszkaniach, usytuowanych w 15 budynkach. 3/ Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ,90 zł ul. Głogowskiej 89 A. Zadanie zakończone. 4/ Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową ,58 zł dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of. Zadanie zakończone. Ponadto opracowano dokumentację projektową na przebudowę lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 ( zł). Łączne nakłady na remonty, pogotowie techniczne oraz konserwacje budynków i lokali komunalnych, a także na utrzymanie techniczne części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych w 2013 r. wyniosły ,44 zł. Źródłem finansowania remontów była dotacja przedmiotowa gminy dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i środki własne ZGM-u. 14

15 Dotacja z budżetu miasta wyniosła w ub. r ,99 zł, z czego: ,38 zł to wpłata na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, zł wykorzystano na pokrycie kosztów, związanych, m. in., z: remontem dwóch dachów, postawieniem 118 pieców kaflowych, wymianą 25 okien, doszczelnieniem 9 przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz rozbiórką 4 budynków, ,67 zł to koszty konserwacji i remontów okresowych budynków i lokali komunalnych, zł ZGM przeznaczył na remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ,94 zł to bezpośredni udział gminy w remontach części wspólnych. Ze środków własnych ZGM sfinansował remonty i konserwacje wraz z utrzymaniem pogotowia technicznego na łączną kwotę ,45 zł, w tym, m. in.: postawienie 69 pieców kaflowych, wymianę 32 okien, remont 7 mieszkań socjalnych, rozbiórkę 3 obiektów, opracowanie 14 ekspertyz, projektów, analiz lub opinii. Ze środków własnych Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej sfinansował również część kosztów związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w tym: wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych ,25 zł, bezpośredni udział w remontach wspólnot ,93 zł, wykonanie i przekazanie 20 kompleksowych inwentaryzacji budynków, wobec których ZGM zaprzestał sprawowania funkcji zarządcy nieruchomości ,50 zł. Oświata i wychowanie łączne nakłady finansowe na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne wyniosły ,16 zł. 1/ Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych, ul. Skarbka ,89 zł - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zaawansowanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku 53 %. Planowany termin zakończenia zadania wrzesień 2015 r. 2/ Modernizacja centrów kształcenia zawodowego ,16 zł 15

16 na Dolnym Śląsku. Lider projektu to Urząd Marszałkowski Woj. Doln. W Legnicy programem objęto 7 szkół ponadgimnazjalnych, wyposażając 16 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt technodydaktyczny do nauki zawodu. Zakończenie zadania. 3/ Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska ,78 zł - modernizacja bazy sportowej dla potrzeb organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych. Wykonano: modernizację boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki o pow. 880 m kw., skocznię do skoku w dal wzdłuż boiska wielofunkcyjnego o pow. 25 m kw., bieżnię dwutorową do biegów na 61,5 m o nawierzchni poliuretanowej o pow. 159,90 m kw., montaż 5 szt. urządzeń ogólnousprawniających do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Zadanie zakończone. 4/ Gimnazjum nr 5, ul. Chojnowska ,20 zł - przebudowa wielofunkcyjnych boisk sportowych bieżni i skoczni w dal. Wykonano modernizację: wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki pow. 968 m kw., bieżni dwutorowej do biegów na 60 m o nawierzchni poliuretanowej, rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej pow. 25,62 m kw.. Wzmocniono także ogrodzenie z przestawieniem bramek wejściowych. Zadanie zakończone. 5/ Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głogowska ,00 zł Wykonano I etap przebudowy dachu budynku szkoły. 6/ Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna ,26 zł Dokonano przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wymieniono stolarkę okienną w łączniku szkoły. 7/ Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Tatrzańska ,00 zł Wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych. 8/ Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej ,00 zł Wykonano przebudowę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną oraz ocieplono część budynku sali gimnastycznej. 9/ Miejskie Przedszkole nr 4, ul. św. Elżbiety ,00 zł Dokonano przebudowy instalacji wodno kanalizacyjnej w kuchni placówki. 16

17 10/ Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych ,50 zł w ramach modernizacji centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Budowlanych. 11/ V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska ,00 zł Wykonano ocieplenie części budynku. Omawiając nakłady inwestycyjne gminy w dziedzinie oświaty, nie można pominąć zadań sfinansowanych z dochodów własnych placówek oświatowo wychowawczych. Była to łączna kwota ,64 zł, na którą złożyły się zakupy inwestycyjne w 9 miejskich przedszkolach oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i w Zespole Szkół Ekonomicznych. Ponadto w MP nr 14, ul. Kubusia Puchatka 2 wykonano ogrodzenie od frontu budynku, a w MP nr 19, ul. Tatrzańska 11 zmodernizowano instalację wentylacyjną. Z kolei w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7 dokonano wymiany dębowych drzwi wejściowych w klatce A i B. Na remonty obiektów oświatowych wyasygnowano z budżetu miasta ,71 zł, a dodatkowe 652 tys. zł stanowiły środki, pochodzące z dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy, co daje łączną kwotę ,17 zł. Prace remontowe przeprowadzono w 43 placówkach (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, MCK, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2, Szkolne Schronisko Młodzieżowe). Były to głównie remonty instalacji wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, remonty sal lekcyjnych oraz pracowni, częściowa wymiana stolarki okiennej, remonty dachów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ,09 zł. 1/ Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego ,85 zł w mieście. Wybudowano oświetlenie: na ul. Nadbrzeżnej (11 latarni), na ul. Przemkowskiej (12 latarni i montaż szafki oświetleniowej oraz szafki złączowo pomiarowej), na ul. Złotoryjskiej na odcinku od pl. Łużyckiego do Ronda Unii Europejskiej (65 latarni, montaż 2 szafek oświetleniowych oraz 2 kpl. doświetlaczy przejścia dla pieszych na ul. Ceglanej). Poza tym opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę oświetlenia na 17

18 ul. Przemkowskiej, ul. Chocianowskiej, Miłkowickiej, Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej, a także ulic: Głogowskiej, Okólnej, Poznańskiej/Leszczyńskiej fragmenty przy ul. Głogowskiej, Garncarskiej, Słubickiej, Łokietka, Skośnej, Rybackiej, Bagiennej i Parku Gdańskiego. W minionym roku został opracowany audyt energetyczny dla oświetlenia ulicznego miasta, w ramach którego wykonano inwentaryzację oświetlenia oraz oszacowano efektywność przebudowy oświetlenia. 2/ Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni, stanowiącego ,81 zł bazę edukacji przyrodniczo historycznej. W ramach zadania ukształtowano teren zielony, zakupiono drzewa i krzewy (1.843) oraz meble ogrodowe (m.in.: krzesła, stoły, pergolę kombinowaną), a także wykonano wolierę dla kur. 3/ Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego ,00 zł Opracowano dokumentację projektową na przebudowę al. Orła Białego. 4/ Zakup systemu iluminacji świetlnej na obiekty gminne ,93 zł Zakupiono 43 różne elementy iluminacji (iluminacja drzew na wyspę Koziego Stawu, gwiazda 3D, korona z kurtyną, kwitnący kwiat lotosu, rzeźby świetlne ). 5/ Zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie ,00 zł miastem. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem na potrzeby nowo utworzonego Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, a także wdrożono moduł Gospodarka Odpadami (GOP) systemu KSAT2000i oraz przeprowadzono szkolenia użytkowników. Trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych inwestycjach, poprawiających znacznie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, realizowanych przez zewnętrznych partnerów. Chodzi o kontynuowanie pogłębiania koryta Kaczawy na 2-kilometrowym odcinku od mostu na ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Bielańskiej i basenów kąpielowych przy ul. Stromej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Legnicy oraz prace konserwacyjne wału i rzeki Czarna Woda, prowadzone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, na 550 m odcinku między nasypami kolejowymi w obrębie Zabłocia. Ponadto Dolnośląski Zarząd kontynuował prace na zadaniu pn. Wierzbiak zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica, obejmującym regulację cieków: Wierzbiak w km do i Chłodnik na odcinku cofkowym. Regulacja ta polega na rozbudowie istniejącego koryta cieku do szerokości 4,20 m, zabezpieczenia stopy skarpy oraz trzech 18

19 stopni wodnych materacami siatkowo kamiennymi. W minionym roku wykonano roboty przygotowawcze i ziemne na długości m. Zadanie to zostanie zakończone w 2014 r. Prace remontowe urządzeń komunalnych i urządzeń wodnych kosztowały miasto prawie zł. Przeprowadzono, m. in.: remont zasuwy w komorze wlotowej do Młynówki na ujęciu wody z rzeki Kaczawy w rejonie ul. Żytniej/Lipnickiej, remont zasuwy przeciwpowodziowej wałowej w komorze wylotowej na rowie K-8 (zniszczonej przez wandali), wymiana zasuwy na wylocie wody ze zbiornika wodnego Kozi Staw, konserwacja Młynówki w Parku Miejskim od jazu w rejonie ul. Żytniej do ujścia Młynówki do Kaczawy w Parku, remont boksów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, remont dachu na obiekcie Palmiarni, likwidacja dzikich wysypisk śmieci w okolicach ulic: Stromej, Orzeszkowej, Malinowej, Wielkiej Niedźwiedzicy, Kominka, Raciborskiej oraz w rejonie Lasku Złotoryjskiego, remont Muszli Koncertowej, stacji pomp oraz szachownicy, a także fontanny głównej i Żabiego Dołka, remont placów zabaw. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne nakłady inwestycyjne wyniosły ,59 zł. 1/ Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ,62 zł 20 grudnia dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania: pomieszczenia Legnickiemu Centrum Kultury na parterze skrzydła południowo zachodniego E i na parterze skrzydła D za bramą wjazdową. Łącznie LCK otrzymało 11 pomieszczeń w skrzydle E i 11 pomieszczeń w skrzydle D. Zakończono również przebudowę dziedzińca, oddając do użytku wybrukowaną powierzchnię 800 m kw. 2/ Akademia Rycerska skrzydło E i D (XVIII w.): remont ,64 zł i rewaloryzacja kontynuacja. 6 listopada dokonano odbioru robót elewacyjnych (pow. elewacji 41,70 m kw.) wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w skrzydle E od strony dziedzińca (3 szt.), drzwi zewnętrznych w skrzydle D od strony bramy wjazdowej (2 szt.) oraz okien w skrzydłach E i D od ul. Chojnowskiej. Zadanie zakończone. 19

20 3/ Wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży ,33 zł 30 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót w zakresie konserwacji technicznej i estetycznej malowideł ściennych Zielonej Komnaty. Wykonano konserwację malarstwa ściennego o pow. 130,1037 m kw. Ponadto wykonano cyfrową wizualizację Zielonej Komnaty oraz plansze informacyjne na potrzeby informacji turystycznej. Zadanie zakończone. Poza tym ponad 86 tys. zł przeznaczono na zakup i instalację w Galerii Sztuki urządzeń nagłaśniających, telewizji dozorowej (monitorowanie sal i klatki schodowej) oraz na zakup systemu ekspozycyjnego gablot. Za ponad 20 tys. zł zakupiono także biżuterię artystyczną do Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej 12 obiektów (pierścienie, wisiory, brosze). Za prawie 21 tys. zł wykonano też sygnalizację przeciwpożarową i antywłamaniową w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Ponadto z budżetu miasta wyasygnowano ponad 45 tys. zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dotację w wysokości 40 tys. zł otrzymała Parafia Ewangelicko Augsburska na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych organów w kościele pw. Marii Panny. Z kolei zł miasto przeznaczyło na wykonanie tablic informacyjnych na legnickie zabytki. Tablice, na których umieszczono krótką historię obiektu w j. polskim, angielskim oraz niemieckim wraz z jego ryciną (autorem jest legnicki grafik Grzegorz Fijałkowski) jako znakiem identyfikacyjnym, zostały dotychczas zamontowane na 11 zabytkach: Kramach Śledziowych w Rynku, Kamienicy Pod przepiórczym koszem, Starym Ratuszu, Nowym Ratuszu, Zamku Piastowskim, Wieży Bramy Głogowskiej, Akademii Rycerskiej, Dawnym Klasztorze ss. Benedyktynek i kościele św. Maurycego (I LO), dawnym Pałacu Opatów Lubiąskich (Muzeum), Kamienicy Scholza (OSiR) i budynku dawnej loży masońskiej (LBP). Kultura fizyczna, sport, turystyka łączne nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły ,92 zł. 1/ Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego ,12 zł bezpieczeństwo turystów w Legnicy. Zakończono modernizację Centrum Przetwarzania Danych i Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3 oraz Lokalnego Centrum Monitorowania w budynku Komisariatu Policji przy ul. Staffa 2. Wybudowano Stację bazową wraz z masztem na budynku przy ul. Gwiezdnej 1. Wykonano także Stację 20

21 Retransmisyjną na budynku przy ul. Przybosia 3. Następnie przystąpiono do prac związanych z podłączeniem kamer oraz uruchomieniem przekazu obrazu i analizy danych. Zakończenie zadania w projekt dofinansowany ze środków UE r. Ponadto zakupiono 2 tablice informacyjne, promujące 2/ Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego ,86 zł 9 maja zakończono odbiór końcowy robót w zakresie budowy oświetlenia na stadionie. Postawiono 4 kompletne maszty oświetleniowe o wys. 40 m wraz z projektorami. Wykonano ponadto: stację transformatorową kontenerową z rozdzielnią główną nn, systemem UPS i agregatem prądotwórczym; 2 równolegle pracujące pulpity sterownicze, które umożliwiają uruchomienie sześciu scen świetlnych; wybudowano też sieci kablowe NN i SN. Zadanie zakończone. 3/ Budowa skateparku ,86 zł 6 sierpnia dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano: płytę z monolitycznymi elementami jezdnymi (pow m kw.), oświetlenie zewnętrzne terenu 8 latarni, chodnik z kostki betonowej (pow. 155 m kw.), dojście o nawierzchni szutrowej (pow. 415 m kw.), ogrodzenie (dł. 180 m), instalację monitorującą teren w obrębie skateparku (2 kamery). Zamontowano toaletę kontenerową dla osób niepełnosprawnych oraz ławki (9), stojak na rowery (5), kosze na śmieci (9). Zadanie zakończone. 4/ Zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji ,08 zł OSiR zakupił i zamontował 1 tablicę główną oraz 18 tabliczek informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim oraz kontener gospodarczo biurowy do obsługi zespołu boisk treningowych w Parku. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łączne nakłady finansowe wyniosły ,94 zł. 1/ Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ,00 zł Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy. Wykonano modernizację części pomieszczeń koszarowych i socjalnych. Zadanie kontynuowane w 2014 r. 2/ Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem budynek ,74 zł Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej. W listopadzie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonano: oczyszczenie i impregnację więźby dachowej, przemurowanie kominów, izolację połaci dachowej, ułożenie dachówki ceramicznej, wymianę 21

22 podłóg strychowych oraz przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej. Zadanie zakończone. 3/ Zakupy Straży Miejskiej ,20 zł Straż Miejska zakupiła samochód patrolowo interwencyjny oraz pojazd interwencyjny do przewozu bezpańskich zwierząt. Administracja publiczna łączne nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły ,97 zł. 1/ Informatyzacja Urzędu Miasta zakup i wdrożenie systemów ,24 zł wspomagających zarządzanie miastem, w tym doposażenie w sprzęt komputerowy. Wdrożono system informatyczny w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z organizacją ruchu drogowego ediom oraz przeprowadzono rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej wraz z montażem anteny na maszcie budynku pl. Słowiański 8. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem (komputery biurkowe 92 szt., monitory 26 szt., drukarki 14 szt., w tym 6 specjalistycznych drukarek do wydruku aktów w USC, 1 skaner, drukarkę do wydruku nalepek kontrolnych wraz z oprogramowaniem do Referatu Komunikacji Wydz. Spraw Obywatelskich). 2/ Adaptacja pomieszczeń na archiwum Urzędu Miasta ,26 zł oraz archiwum jednostek zlikwidowanych. 27 listopada dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w obiekcie b. Zespołu Szkół Medycznych, ul. Witelona. Wykonano, m. in., posadzkę betonową utwardzoną typu przemysłowego, zamontowano regały przesuwane mechanicznie, przeprowadzono roboty malarskie. 3/ Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu ,56 zł Miasta pl. Słowiański 8. Zakończono roboty budowlane. Zamontowano: 15 aluminiowych okien w pomieszczeniach piwnicznych UM od strony dziedzińca, drzwi przesuwane i witrynę aluminiową w budynku Ratusza, 13 drewnianych okien z łukami na parterze od strony podwórza Państwowej Straży Pożarnej, 3 drewniane drzwi zewnętrzne. Ponadto zakupiono, m. in.: ściankę wystawienniczą z ladą opatrzoną grafiką z marką miasta, tablicę informacyjną, zamontowaną na parterze w budynku Ratusza oraz kompensator mocy biernej KMB 400 V, który zamontowano na parterze w budynku Ratusza. 22

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2012 r. Wzrost / spadek 2011/ 2012 w % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 zł 100,00% Rozdział 01030 Izby rolnicze 30 zł 100,00% Wpłata w wysokości 2% wpływów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r.

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Lublin, kwiecień 2010 r. Urząd Miasta Lublin SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W 2009 ROKU Lublin, kwiecień 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo