1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą"."

Transkrypt

1 Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich /G2,G3,G4+5/ oraz obiektów towarzyszących, usytuowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu. zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , kapitał zakładowy: ,670,00 zł, kapitał wpłacony: ,670,00 zł, reprezentowaną przez : 1...., zwanej dalej Zamawiającym a...z siedzibą w... zarejestrowanym w reprezentowanym przez: zwanym dalej "Wykonawcą". Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich/g2,g3,g4+5/ oraz obiektów towarzyszących, usytuowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu, na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 t.j.). 1 Przedmiot umowy i zobowiązania Wykonawcy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich/g2,g3,g4+5/ oraz obiektów towarzyszących, usytuowanych na terenie Terminala Promowego w Świnoujściu, zgodnie z zakresem prac ujętym w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej siwz) Opis przedmiotu zamówienia oraz ofertą, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Wykonawca wykona prace remontowe w sposób niestwarzający utrudnień w ruchu pojazdów, poprzez zastosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i oznaczeń miejsc zagrożenia, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w ruchu lądowym.

2 3. Wykonawca uzgodni harmonogram prac remontowych z operatorem Terminala Promowego. 4. Wykonawca wykona prace z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu urządzeń i materiałów własnych, przy czym użyte mogą być wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu, posiadające wszelkie niezbędne atesty, aprobaty techniczne i odpowiednią jakość. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i innych dokumentów dotyczących wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń w przedmiocie umowy. 6. Od dnia protokolarnego udostępnienia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 2 Postanowienia ogólne Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jej części: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz za załącznikami), 2) Oferta z dnia... 3 Termin wykonania zamówienia 1. Termin rozpoczęcia prac, o których mowa w 1 ustala się na dzień: r. 2. Termin zakończenia prac, o których mowa w 1 ustala się na dzień: r. 3. Przez termin zakończenia prac Strony rozumieją pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru. 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy. 2. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:...zł netto (słownie:.) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 5 Warunki płatności 1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi lub też przy pomocy podwykonawców. Powierzenie wykonania poszczególnych robót budowlanych podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego mogącej być udzieloną na zasadach przewidzianych w art K.C. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że podwykonawcy nie będą dochodzili od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót i zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów z tego wynikłych. 2 / 8

3 3. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi dwoma fakturami przejściowymi w wysokości po 30 % należnego wynagrodzenia każda, o którym mowa w 4 ust. 2 oraz fakturą końcową w wysokości 40% należnego wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będą protokoły odbiorów częściowych sporządzone przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzające stan zaawansowania robót proporcjonalnie, w co najmniej 30 % i 60 %. 5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Niezbędnym załącznikiem do każdej faktury będzie podpisane przez Wykonawcę i każdego z podwykonawców oświadczenie o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy. 7. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 6 uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty faktury i wstrzymuje bieg terminu płatności aż do daty wykonania tego obowiązku. 8. Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP: Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT o Nr identyfikacyjnym NIP Przedstawiciele stron 1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest p. mgr inż. Stanisław Stachowski - Starszy Inspektor Nadzoru, tel , fax: ; 2. Przedstawicielem Wykonawcy jest p..., tel.:..., fax:..., Prawa i obowiązki stron 1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zmawiającego należy: 1) udostępnienie Wykonawcy terenu w celu wykonania robót od dnia, o którym mowa w 3 ust.1 niniejszej umowy, 2) zapewnienie nadzoru technicznego od dnia, o którym mowa w 3 ust.1 niniejszej umowy, 3) umożliwienie odpłatnego korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody w czasie realizacji zamówienia, 4) udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia dotarcia zapytania do Zamawiającego, 5) uczestniczenie w spotkaniach i konsultacjach na temat bieżącego postępu prac, 6) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 3 / 8

4 2) przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne, stosowane przy prowadzeniu robót, w tym zasad wstępu na teren portu, 3) przestrzeganie w trakcie realizacji umowy przepisów p.poż, BHP, przepisów portowych na warunkach ogólnych określonych w porcie, 4) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu o gotowości do odbioru końcowego wykonanych prac, nie później niż do dnia wskazanego w 3 ust. 2 umowy, 5) uczestniczenie w odbiorze wykonanych prac, 6) udzielanie Zamawiającemu wszelkich informacji w związku z wykonaniem robót. 8 Gospodarka odpadami 1. Wykonawca Oświadcza, iż posiada stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 2. Podczas świadczenia usługi wytwórcą powstających odpadów jest Wykonawca i do jego obowiązków należy prowadzenie ewidencji jakościowo ilościowej wytwarzanych odpadów, uprzątnięcie terenu w terminie do dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru prac, na którym przeprowadzony był remont i zagospodarowanie wytworzonych odpadów we własnym zakresie w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.). 9 Odbiór 1. Odbiory częściowe i końcowy przedmiotu umowy nastąpią w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót. 2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w Wykonawca zgłosi na piśmie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego. 4. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty powiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu: 1) nie zakończenia robót, 2) wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej wynagrodzenie Wykonawcy. 2) w przypadku gdy, wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy bez wad, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań określonych w 13 niniejszej umowy. 4 / 8

5 3) w przypadku gdy, wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady. 8. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający przekazuje je na piśmie Wykonawcy wraz z podaniem terminu na ich usunięcie, nie krótszym niż 3 dni. 9. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru robót ze skutkiem dla obu Stron. 10. Po upływie terminu na usunięcie wad w wykonaniu umowy lub po stwierdzeniu braku uwag do przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadczy, czy roboty przyjmuje i podpisze z Wykonawcą bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót. 11. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół odbioru robót, przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez Strony umowy, który powinien zawierać w szczególności: 1) określenie przedmiotu odbioru, 2) miejsce sporządzenia protokołu, 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, 5) wykaz dokumentów przekazywanych lub okazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 6) spis ujawnionych wad, 7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy, 8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 9) termin usunięcia ujawnionych wad, 10) podpisy uczestników odbioru. 12. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole wraz z uzasadnieniem. 13. Protokół odbioru robót sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 14. Bezusterkowy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 15. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach nie podpisania protokołu odbioru robót, Wykonawca może stwierdzić w jednostronnie sporządzonym protokole odbioru, wykonanie zamówienia. W takim przypadku datę zawiadomienia o gotowości do odbioru robót Strony umowy traktować będą jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto stanowi kwotę zł (słownie: ) i zostaje wniesione w formie... Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie i obejmuje okres od daty podpisania umowy do 30 dnia po upływie planowanego terminu odbioru końcowego robót. 5 / 8

6 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej termin określony w dokumentach w zakresie 5 % ceny ofertowej (całości zabezpieczenia) obejmuje czas do 30 dni od dnia przekazania robót przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 3. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zwrot należytego zabezpieczenia umowy przez Zamawiającego następuje w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót będących przedmiotem niniejszej umowy, dokonanym przez Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie Wykonawcy zwrócone z uwzględnieniem oprocentowania dla rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. O ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dokonane w pieniądzu), zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odsetki od kwoty przeznaczonej na pokrycie tych roszczeń nie są zwracane Wykonawcy. 11 Gwarancja jakości 1. Na wykonane prace Wykonawca udziela.... gwarancji, liczonej od dnia sporządzenia przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 2. W razie ujawnienia się wad w terminie biegu gwarancji, Wykonawca ma obowiązek je usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o ujawnieniu tych wad. 3. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania odpowiedniego upoważnienia sądu w tym zakresie. 12 Zmiany umowy 1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub porozumienia się Stron umowy. 3. Zmiana terminu wykonywania zamówienia jest możliwa w następujących przypadkach: 1) działań podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z działań Wykonawcy; 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu, lub kontynuowaniu prac; 3) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca będzie zobowiązany w dostatecznie wiarygodny sposób uprawdopodobnić zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1)-3) niniejszego paragrafu i uzyskać akceptację Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia, a termin na wykonanie zamówienia, w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac. 6 / 8

7 5. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 3 pkt. 1) 3) niniejszego paragrafu, w związku, z czym Umowa nie zostanie wykonana w terminie określonym w 3 niniejszej Umowy, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających podpisanie aneksu do umowy Strona zainteresowana podpisaniem aneksu wnioskuje o jego podpisanie podając uzasadnienie. 7. Wniosek Wykonawcy o podpisanie aneksu powinien wpłynąć do Zamawiającego w terminie pozwalającym na jego analizę i podjęcie przez Zamawiającego wiążących decyzji w sprawie. 13 Kary umowne Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych: 1. Wykonawca zapłaci Zmawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony po 14 dniowym terminie wyznaczonym na usunięcie wad, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia, niezależnie od pokrycia powstałych z tego tytułu szkód. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 14 Współdziałanie stron Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 15 Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: 1) zgłoszenia wniosku o zgłoszenie upadłości Wykonawcy, likwidacji prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane nie później niż do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości, 2) nie rozpoczęcia robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni - prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w całym okresie realizacji umowy. 7 / 8

8 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu budowy o więcej niż 30 dni ponad termin określony umową. 3. Z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 Strony mają prawo rozwiązać umowę za porozumieniem. 16 Obowiązki stron na wypadek odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 1. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a także w przypadku zgodnego rozwiązania umowy, strony obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt. 3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające i nie później niż w terminie 7 dni uprzątnie miejsce robót. W przypadku nieuprzątnięcia placu budowy prace te wykona Zamawiający na koszt Wykonawcy. 17 Postanowienia końcowe 1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną. 2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U poz. 121, tj.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY:.. WYKONAWCA:. 8 / 8

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo