PLAN DOCHODÓW złotych złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku złotych, 5,6 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOCHODÓW 58.071.868 złotych 18.989.403 złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. 2.083.658 złotych, 5,6 %"

Transkrypt

1 .

2

3 Projekt budżetu Miasta Marki na 2005 rok został przygotowany z uwzględnieniem zasad prawa budżetowego oraz w oparciu o wskaźniki ekonomiczne mające bezpośredni wpływ na finanse gminy. Przy opracowywaniu projektu uwzględniono także obowiązujące regulacje prawne, realne możliwości finansowe gminy, stan i potrzeby sygnalizowane przez jednostki organizacyjne gminy, postulaty wyrażane przez mieszkańców, wysokość stawek podatkowych oraz wiele innych okoliczności. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami przedłożono, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w dniu 15 listopada 2004 roku Radzie Miasta oraz właściwej terytorialnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. PLAN DOCHODÓW W przesłanym w dniu 15 listopada 2004 roku projekcie budżetu miasta Marki na 2005 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu na poziomie złotych. Była to kwota znacząco wyższa od dochodów uzyskiwanych w ostatnich latach. Planowany wzrost w kwocie nominalnej wynosił złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. Nadzieje na tak znaczący wzrost dochodów budżetu miasta wiązaliśmy ze złożonymi w 2004 roku wnioskami o dofinansowanie programów inwestycyjnych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dochody gminy w 2005 roku bez powyższego dofinansowania powinny wzrosnąć o złotych, co stanowi 5,6 % zmianę w stosunku do roku bieżącego. W trakcie prowadzonych w komisjach rady prac nad projektem dotarły do nas informacje o zmienionych kwotach subwencji i dotacji. Po zakończeniu roku 2004 byliśmy bogatsi w wiedzę dotyczącą wykonania budżetu za rok poprzedni oraz rezultatach dotyczących naszych starań o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Ponadto uwagi sformułowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową stały się przyczyną zmian klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok. W rezultacie w przyjętym uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku budżecie ustalono plan dochodów na poziomie złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o złotych. 1

4 Poniżej przedstawiam wszystkie korekty wprowadzone do planu dochodów w toku prac nad projektem budżetu, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej: 1) w dziale 400, rozdziale 40095, 6298 plan dochodów został zwiększony o złotych (zmiana wynikała z decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu miastu Marki środków w ramach ZPORR na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą Dokończenie budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Marki, 2) w dziale 700, rozdział 70005, 0490 nastąpiło zmniejszenie o złotych planu dochodów z tytułu renty planistycznej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej oraz uwag RIO (środki zostały przeniesione do działu 756, rozdział 75618, 0490), 3) w dziale 700, rozdział 70005, 0840 planowane dochody w wysokości złotych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z uwag RIO, środki zostały przeniesione do 0870, 4) w dziale 750, rozdział 75011, 2360 nastąpiło zwiększenie o złotych planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zmiana wynikała z uwag RIO w zakresie klasyfikacji budżetowej - w projekcie budżetu dochody były klasyfikowane w dziale 750, rozdział 75023, 2360), 5) w dziale 756, rozdział 75618, 0490 dokonano zwiększenia o złotych dochodów z tytułu renty planistycznej (zmiana klasyfikacji budżetowej wynikała z uwag RIO środki zostały przeniesione z działu 700, rozdział 70005, 0490), 6) w dziale 756, rozdział 75621, 0010 nastąpiło zwiększenie planu dochodów o złotych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (zmiana wynikała z informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów), 7) w dziale 758, rozdział 75801, 2920 zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o złotych (zmianę wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów), 8) w dziale 900, rozdział 90095, 6298 zmniejszono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę złotych (zmiana wynikała z negatywnego dla miasta Marki rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego wniosku o dofinansowanie programu inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta Marki ). 2

5 Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest wykonywany na zasadach adekwatnych do zasad wykonywania budżetu państwa. Zasady te zostały uregulowane w art. 92 ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających potrzebę zmiany wysokości zaplanowanych dochodów, dokonywane są zmiany budżetu w trakcie jego realizacji. Zmian budżetu na 2005 rok dokonywano w formie uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę złotych. Poniższa tabela odzwierciedla zmiany wysokości dochodów dokonane w trakcie roku budżetowego. Dz. Rozdz. D O C H O D Y Plan początkowy Plan po zmianach Kwota zmiany planu % zmiany planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4 700 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ,9 KOMUNALNEJ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , URZĘDY GMIN , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ , WYBORY DO SEJMU I SENATU ,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ,0 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD 756 CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ,7 ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT ,9 LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW , WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ ,0 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,1 RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 758 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK ,3 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE ,3 801 OŚWIATA , SZKOŁY PODSTAWOWE , PRZEDSZKOLA ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 3

6 Dz. Rozdz. D O C H O D Y Plan początkowy Plan po zmianach Kwota zmiany planu % zmiany planu OPIEKA SPOŁECZNA ,9 852 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I ,0 RENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE , OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ŚWIETLICE SZKOLNE ,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , BIBLIOTEKA ,0 DOCHODY ,1 W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu dochodów Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę złotych. Na powyższe zmiany złożyło się przede wszystkim zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat różnych o złotych ( 0690) i z tytułu wpływów do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych o kwotę złotych ( 2390). Dokonano również zmniejszenia planu dochodów w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa o złotych tj. o 56,4 %. Najistotniejszy wpływ na obniżenie planu dochodów tego działu miały zmiany dokonane w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Został on zmniejszony o złotych. W związku z przeprowadzonymi i rozstrzygniętymi przetargami na sprzedaż nieruchomości pierwotny plan dochodów z tego tytułu został zmniejszony o złotych. W tym samym rozdziale nastąpiły również zmiany innych kategorii dochodów, z których najpoważniejszą było zmniejszenie o kwotę złotych dochodów z tytułu opłat różnych ( 0690), zmniejszenie o złotych planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych pod działalność gospodarczą ( 0750) oraz zmniejszenie o złotych planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760). Plan dochodów w Dziale 750 został w trakcie roku zwiększony o kwotę złotych. Na zmiany złożyło się zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 75011), zwiększenie planu dochodów z tytułu dywidendy i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych, zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat różnych (rozdział 75023). 4

7 Zmiany planu dochodów dotyczyły również korekty dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. W związku z organizacją wyborów do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliśmy środki w wysokości złotych (Rozdział 75107, 2010) oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy złotych (Rozdział 75108, 2010). Najpoważniejsze zmiany planu dochodów nastąpiły w dziale 756. Założony plan dochodów został zwiększony o kwotę złotych tj. o 3,5%. W związku z zanikającym sposobem opodatkowania w formie karty podatkowej, planowane dochody z tego tytułu zostały ograniczone o kwotę o złotych (Rozdział 75601, 0350). Także zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych o kwotę złotych (Rozdział 75615, 0500) oraz plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę złotych (Rozdział 75616, 0360). W tym samym czasie dokonano zwiększenia planów dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę złotych (Rozdział 75615, 0310), z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę złotych (Rozdział 75616, 0310), z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę złotych (Rozdział 75615, 0340), z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych o kwotę złotych oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (Rozdział 75616, 0500). Plan dochodów tego działu został uzupełniony o dotację rekompensującą gminie utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z ustawowymi zwolnieniami dla zakładów pracy chronionej w wysokości złotych (Rozdział 75616, 2440). Zwiększeniu o kwotę złotych uległ również plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (Rozdział 75621, 0020). Kolejna zmiana planowanych dochodów związana była z podziałem 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Dział 758, rozdział 75801). Gmina Marki podobnie jak w roku 2004 wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy. Nasze starania spotkały się z pozytywnym przyjęciem, w związku z czym otrzymaliśmy kwotę złotych. W związku z efektywnym zagospodarowaniem wolnych środków finansowych było możliwe zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie został zwiększony o kwotę złotych (Dział 758, rozdział 75814). W związku z organizacją wypłaty świadczeń alimentacyjnych otrzymaliśmy na organizacje tego zadania dotacje w wysokości złotych (Dział 851, rozdział 85195). 5

8 Z dniem 1 maja 2004 roku weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. W 2005 roku zakres wypłacanych świadczeń został poszerzony o wypłaty zaliczek alimentacyjnych. W związku z powyższym w trakcie roku plan dotacji w tym zakresie został zwiększony o kwotę złotych (Dział 852, rozdział 85212). W trakcie roku budżetowego otrzymaliśmy również decyzję z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwiększenia dotacji za zadania zlecone o kwotę złotych ( 2010) oraz na zadania własne o kwotę złotych ( 2030) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852, rozdział 85214). W trakcie roku nastąpiła również zmiana źródła finansowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja celowa na zadania zlecone ( 2010) została zmieniona na dotację na zadania własne ( 2030 rozdział 85219). W związku z otrzymaną dotacją na dożywianie dzieci plan dochodów został zwiększony o złotych ( 2030 rozdział 85295). Starania o dodatkowe fundusze podjęła również Biblioteka Publiczna, której udało się pozyskać dodatkowe środki w wysokości złotych (Dział 921, rozdział 92116). 6

9 WYKONANIE DOCHODÓW W 2005 roku wykonano dochody budżetu miasta Marki w wysokości złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu końcowego oraz 89,3 % planu przyjętego pierwotnie przez Radę Miasta Marki. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż w 2005 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów w stosunku do 2004 roku o 3,0 %, a w stosunku do roku 2002 aż o 35,8 %. Do kasy gminnej wpłynęło o złotych więcej niż w 2004 roku, natomiast w stosunku do 2002 roku dochody były większe o kwotę złotych. Osiągnięcie realnego i znaczącego wzrostu dochodów pozwoliło na bieżącą realizację zadań i sprawne funkcjonowanie komunalnych jednostek organizacyjnych na niezmienionym poziomie. Pozwoliło to również na realizację wielu zadań inwestycyjnych oraz w miarę posiadanych środków realizację zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi jeszcze w 2004 roku. DZIAŁ 600 Transport i łączność Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , Wpływy z opłat różnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat , Wpływy do budżetu ze środków specjalnych , W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych w 2005 roku uległy likwidacji tzw. środki specjalne. Środki pieniężne zgromadzone do 2005 roku na środkach specjalnych zostały przekazane do budżetów jednostek, zaś wpłaty, które wcześniej były przychodami środków specjalnych stały się dochodami budżetowymi. W gospodarce finansowej naszego miasta operacja ta dotyczyła przede wszystkim dochodów sklasyfikowanych w dziale Transport łączność (Dział 600). Na rachunek budżetu miasta przekazana została kwota złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za 7

10 umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem (Rozdział 60016, par. 2390). W 2005 roku z tych samych tytułów osiągnięto dochody w wysokości złotych (Rozdział 60016, par. 0690). Ostatnią pozycją dochodów w tej części budżetu są odsetki w wysokości 70 złotych od nieterminowo wnoszonych opłat (Rozdział 60016, par. 0910). DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,7 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I , ,1 KOMUNALNEJ 0690 Wpływy z opłat różnych , Dochody z najmu i dzierżawy , ,1 składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu opłat , ,8 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,1 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie , ,0 700 wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna 0690 Wpływy z opłat różnych , Dochody z najmu i dzierżawy , ,4 składników majątkowych Wpływy z przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego w prawo , ,7 własności Wpływy ze sprzedaży wyrobów i 0840 składników majątkowych , ,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,0 Dochody w dziale Gospodarka Mieszkaniowa (Dział 700) zostały wykonane w kwocie złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. Porównanie dochodów osiągniętych w tym dziale w roku 2005 z dochodami osiągniętymi w latach poprzednich wskazuje na ich znaczące obniżenie. W 2005 roku dochody w całym dziale były niższe w stosunku do 2004 roku o 58,7 % tj. o złotych. Były one także najniższe od 2002 roku. Udział tej kategorii dochodów w łącznych dochodach gminy uległ również zmniejszeniu z 12,0 % w 2004 roku do 4,9 % w 2005 roku. Jednym z ważniejszych tytułów dochodowych tego działu są dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (Rozdział 70004, par. 0750). Wyniosły one w 2005 roku złotych. 8

11 Wpływy z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych osiągnięte w 2005 roku były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %. W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8,4 %. Wynik osiągnięty w roku 2005 w tej niezwykle trudnej kategorii dochodu cieszy tym bardziej, że stawki czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku nie uległy zmianie. Poziom ściągalności należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w porównaniu z innymi gminami jest dosyć wysoki. W naszym przekonaniu wzrost dochodu z tytułu czynszów za lokale mieszkalne to rezultat wieloletnich i konsekwentnych działań polegających na restrukturyzowaniu zadłużenia poprzez zawieranie porozumień rozkładających spłatę należności nawet na kilkuletnie okresy, na kierowaniu do sądów pozwów o zapłatę, a także w sytuacjach skrajnych pozwów o eksmisję. Pomimo podejmowanych działań oraz aktywnego zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym, nie udało się wyegzekwować całości należnych gminie dochodów z tytułu czynszów oraz zmniejszyć łącznego zadłużenia lokatorów względem gminy. Udział dochodów z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu (Rozdział 70005, par. 0470) ulega corocznie obniżeniu. W 2005 roku nastąpiło kolejne nieznaczne obniżenie osiągniętych wpływów w związku z tym stanowiły one tylko 0,2 % wszystkich dochodów budżetu miasta. Zmniejszenie znaczenia tego dochodu dla finansów miasta wynika z dokonywanych w ciągu ostatnich lat przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2005 roku zanotowaliśmy wpływy z tego tytułu w wysokości złotych, co stanowiło 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku. Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą (Rozdział 70005, par. 0750) wykonano w 77,0 % planu. Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym niewielką ilość lokali użytkowych. Rozwiązanie jednej lub dwóch umów w znaczący sposób wpływa na poziom osiąganych dochodów. W 2005 roku rozwiązano umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Lisa Kuli, które dotąd zajmował Spółdzielczy Bank Ogrodniczy. W 2005 roku nie wynajmowaliśmy także pomieszczeń w budynku starej strażnicy, które przez część 2004 roku przynosiły dochód do gminnej kasy. W 2005 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych osiągnęliśmy dochód w wysokości złotych tj. o złotych mniej niż w roku poprzednim. Spowodowało to 20,4 % spadek. Z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2005 roku uzyskaliśmy kwotę złotych (Rozdział 70005, par. 0760). Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %, jednak osiągnięta kwota była niższa od osiągniętej w 2004 roku o złotych. Sytuacja ta wynika z działania obowiązujących w tym 9

12 zakresie przepisów. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz z późniejszymi zmianami) oraz wydane do niej rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. Nr 205, poz z późniejszymi zmianami) zezwala na nieodpłatne przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, stąd w 2005 roku dochód z powyższego tytułu był niewielki, bowiem wydano jedynie kilka decyzji o odpłatnym przekształceniu w oparciu o przepisy ustawy z 1997 roku. L.p. Data i numer decyzji Nr Pow. Imię i nazwisko osoby Wpłata na Obręb działki Działki zobowiązanej do zapłaty rok /3629/ Wacława Wróblewska Grażyna Piwko 319, /3625/ Stanisław Pszczółkowski Elżbieta Chalmers 965,70 Małgorzata Stefaniak /374/ Danuta Kostrzewa Dariusz Kostrzewa 144,59 Małgorzata Kostrzewa /1471/ / Małgorzata i Sylwester Jesionek 1.311, /2311/ Barbara Pawłowska 144,67 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (Rozdział 70005, par. 0840) to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Ambitny plan przyjęty na początku roku był sukcesywnie ograniczany, jednakże pomimo tego zrealizowano tylko 73,7 % przyjętych założeń. Osiągnięte dochody wyniosły złotych i były niższe w stosunku do 2004 roku o złotych tj. o 72.3 %. W 2005 roku podejmowano bardzo liczne działania mające na celu sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta. Przetargi organizowane były kilkakrotnie w różnych okresach roku, ogłoszenia o przetargach publikowane były w prasie krajowej i lokalnej oraz na stronie internatowej Miasta Marki. Cena wywoławcza była korygowana w zależności od bieżącej oceny sytuacji. Pomimo podjęcia powyższych działań nie udało się osiągnąć zadowalającego rezultatu. Przyczyną znacznego obniżenia zainteresowania nabywaniem gminnych nieruchomości była mała atrakcyjność gruntów oferowanych do sprzedaży w 2005 roku. Przygotowując projekt budżetu nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży: 10

13 1) około 8 działek o łącznej powierzchni m 2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby w obrębie 5-07, 2) około 15 działek o łącznej powierzchni 8800 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej w obrębie 4-04, 3) około 14 działek o łącznej powierzchni 8000 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka w obrębie 4-10, 4) działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II w obrębie 4-06 przewidziane do zbycia na rzecz Dzierżawców oraz do zbycia w drodze przetargu, 5) działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 w obrębie 1-11 o powierzchni 9892 m 2. Nieruchomości przy ul. Zagłoby nie zdołaliśmy przygotować do sprzedaży z powodu trudności, które niespodziewanie pojawiły się w procesie regulowania jej stanu prawnego. Prawo własności gminy w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Zajączka zostało zakwestionowane przez osoby fizyczne. Nieruchomości położonej w rejonie ul. Jana Pawła II nie zdołaliśmy podzielić geodezyjnie z powodu szczególnej złożoności problemu. Wreszcie Rada Miasta Marki nie wyraziła zgody na zbycie działek o nr 1/10 i 1/12. Przygotowując projekt budżetu na 2005 rok, braliśmy pod uwagę, że w zasobie znajduje się również nieruchomość składająca się z działek nr ewidencyjnym 3/2, 5/2, 10/2 i 11/4 o powierzchni łącznej m 2, które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa wartość powyższej nieruchomości wynosi złotych. Rada Miasta Marki, mając na uwadze dużą wartość gruntu oraz jego szczególną lokalizację i znaczenie dla rozwoju miasta, zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W 2005 roku nieruchomości były sprzedawane w przetargach, rokowaniach, w trybie bezprzetargowym oraz z tytułu ratalnych spłat ceny nabycia. Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych została przeprowadzona na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XIII/101/2004 z dnia 24 marca 2004 roku. Wyniki poszczególnych przetargów zostały zamieszczone w poniższych tabelach. 11

14 Przetarg z dnia 21 kwietnia 2005 roku L.p. Nr działki Pow. w m 2 Obr. Brutto Cena zbycia Netto Data zapłaty ceny nabycia Data i nr aktu notar. Wadium Pozostała 1. 52/ , Rep. A / , Rep. A / , Rep.A / , Rep.A / , Rep. A 1950 Razem kwota ,55 Przetarg z dnia 16 czerwca 2005 roku L.p. Cena zbycia Data zapłaty ceny Nr Pow. Obr. Brutto Netto nabycia działki w m 2 Wadium Pozostała Data i nr aktu notar / , / , Rep A 069/ / , Rep A 074/ / , Rep A 079/ / , Rep. A 124/ / , Rep.A 3084/ / , Rep A 3089/05 Razem kwota ,21 Przetarg z dnia 15 września 2005 roku Cena zbycia Data zapłaty ceny Nr Pow. L.p. Obr. Brutto Netto nabycia Data i nr aktu notar. działki w m 2 Wadium Pozostała 1. 52/ Rep. A3997/05 Przetargi z dnia 6 i 8 grudnia 2005 roku L.p. Nr działki Pow. w m 2 Obr. Cena zbycia Brutto Netto Data zapłaty ceny nabycia Wadium Pozostała 1. 98/ , / , / , / , / , / Wpłata zrealizowana w 2005r. wadium ,87 Razem kwota ,27 Zrealizowane w roku , , Wpłata kwoty zł. w roku 2006 Data i nr aktu notar r. Rep.A 5018/ r Rep.A 5028/ r Rep.A 5023/ r Rep.A 4987/ r Rep.A 4987/2005 Umowa spisana r. 12

15 Zbycie gruntów w trybie bezprzetargowym w 2005 roku nastąpiło na podstawie: 1) uchwały Nr XXXII/231/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005 roku w sprawie L.p. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 130/9 o pow. 285 m 2 z obrębu 5-12 i protokołu uzgodnień z dnia 17 października 2005 roku, Nr działki Pow. w m 2 Obręb Cena zbycia Brutto netto , Data zapłaty ceny nabycia Data i nr umowy notarialnej / r. Rep. A 4258/05 z r. 2) uchwały Nr XXII/169/2004 Rady Miasta Marki z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie L.p. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 42/1 o pow. 25 m 2 z obrębu 4-06 i protokołu uzgodnień z dnia 18 października 2005 roku. Nr działki Pow. w m 2 Obręb I opłata z tytułu nabycia użytkowania wieczystego Brutto netto Data zapłaty ceny nabycia 1. 42/ ,43 496, r. Data i nr umowy notarialnej Rep. A Nr 4263/05 z dnia r. W 2005 roku na podstawie uchwały Nr XXXI/221/2005 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej oraz decyzji Burmistrza Miasta Marki Nr 0153/2758/05 nastąpiło przekazanie nieruchomości zamiennej za dopłatą. Wartość działki wyniosła brutto ,25 złotych (22.977,17 złotych netto). Nr Pow. w L.p. Obręb Data i nr decyzji Dopłata różnicy Data wpłaty działki m r / ,92 zł r. dec. 0153/2758/05 L.p. Uzyskano również dochody w wysokości złotych z tytułu spłaty ratalnej ceny nabycia nieruchomości zgodnie z poniższym zestawieniem: Data i nr umowy notarialnej Nr działki Pow. w m 2 Obręb Rep. A 3539/97 301/ Rep. A 3563/ Rep. A 3563/ Rep. A 3551/ Imię i Nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty Irena Nowak zam Marki ul. Prosta 6 Ryszard i Elżbieta Biedak Marki, ul. Grunwaldzka 11 m. 3 Franciszek i Zofia Górny Marki, ul. Wspólna 39 Edward i Zofia Kostrzewa Marki, ul. Prosta 18 WPŁATA ROK ,24 683,10 udz. 1/3 cz. 1366,20 udz. 2/3 cz. 1146,78 13

16 Rep. A 3576/ Rep. A 3576/ Rep. A 3570/ Rep. A 4181/ Rep. A 4899/99 283/ Rep. A 4887/99 283/ Rep. A 4386/97 311/ Rep. A 3526/ i Rep. A 3526/ i Rep. A 3557/97 301/ Rep. A 3533/ Rep. A 3796/ Robert i Grażyna Gołdys Marki ul. Kręta 4 Mikołaj i Hanna Lisowscy Marki ul. Kręta 4 Maria i Tadeusz Misztal Marki, ul. Prosta 12 Henryka Augustyniak Marki, ul. Lipowa 9 udział ½ cz. Hanna i Krzysztof Zawistowscy Marki ul. Lipowa 9 udział ½ cz. Czesława Pawłowska Marki, ul. Wspólna 37 Marianna Brzezińska Marki ul. Wspólna 35 Zbigniew i Irena Keller Marki ul. Kręta 2a Jan Kuczyński, Bogumiła Majewska-Kuczyńska Marki ul. Prosta 4 a Eugeniusz i Stanisława Wiśniewscy Marki ul. Prosta 4a Grzegorz i Urszula Nowak Marki, ul. Prosta 8 Kazimierz i Grażyna małż. Kuczyńscy Marki ul. Prosta 4 Dariusz i Małgorzata Mańk Marki, ul. Prosta 14a 1293,00 za udz. 3/5 cz. 862,00 za udział 2/5 cz. 1475, zł zł. 476,87 882, , ,84 za udz. ½ cz. 1266,84 za udz. ½ cz. 1001,53 zł. 954, ,94 Poniższe zestawienie ilustruje kształtowanie się dochodów działu 700 w latach z uwzględnieniem podziału na wpływy z jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (Rozdział 70004) i wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005). 14

17 Gospodarka gruntami Pozostałe dochody DZIAŁ 750 Administracja publiczna Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,5 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 Państwa na realizację zadań z , ,0 zakresu administracji Rządowej Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY GMIN , ,5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,0 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z opłat różnych , ,3 Dywidendy i kwoty uzyskane ze 0740 zbycia praw majątkowych , ,0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 składników majątkowych Wpływy z róznych dochodów , Pozostałe odsetki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , Wpływy z usług Wpływy z usług , Wpływy z róznych dochodów ,

18 Dochody działu 750 Administracja publiczna wyniosły w 2005 roku złotych i były wyższe o złote od dochodów tego działu osiągniętych w roku Niektóre zadania administracji rządowej są zlecone do wykonywania gminom. Zadaniami tymi jest między innymi prowadzenie akt stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Na wykonanie tych zadań otrzymujemy dotację (Rozdział 75011). W roku 2005 dotacja ta wyniosła złotych i była wyższa od uzyskanej w 2004 roku o złotych (3,0 %). Gmina wykonując dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ma prawo do części uzyskanych w ten sposób dochodów (np. dochodów z opłaty za dowód osobisty). W 2004 roku dochód z tego tytułu wyniósł złotych (Rozdział 75023, par. 2360). Wynajmując pomieszczenia różnym podmiotom gmina ponosi wydatki związane z kosztami eksploatacji tych lokali (np. opłaty za energię elektryczną, za gaz ziemny, za wywóz nieczystości stałych). Podpisane umowy gwarantują nam refundację tych wydatków. Ponadto dla pracowników urzędu korzystających ze służbowych telefonów komórkowych, ustalono w drodze zarządzenia burmistrza miesięczne limity opłat ponoszonych przez urząd. Pracownicy, którzy przekroczyli ustalone wielkości są zobowiązani do wpłaty różnicy do kasy urzędu. Dochody z tych tytułów (Rozdział 75023, par. 0690) w 2005 roku wyniosły złotych i były o 4,3 % wyższe niż w roku poprzednim. W 2005 roku dokonano sprzedaży części udziałów jakimi dysponuje gmina w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Marecki Ośrodek Zdrowia. Uzyskana kwota wpływów wyniosła złotych (Rozdział 75023, par. 0740). 16

19 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 Państwa na realizację zadań z , ,5 zakresu administracji Rządowej WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 Państwa na realizację zadań z , zakresu administracji Rządowej WYBORY DO SEJMU I SENATU , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 Państwa na realizację zadań z , zakresu administracji Rządowej WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone 2010 związane z przygotowaniem i ,0 przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,7 OBRONA CYWILNA , ,7 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z , ,7 zakresu administracji Rządowej Miasto Marki otrzymuje w każdym roku budżetowym symboliczną dotację na aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101, par. 2010). Dotacja ta w 2005 roku wyniosła złotych i była wyższa w stosunku do 2004 roku o 48 złotych. Jesienią 2005 roku odbyły się dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na które przyznano nam dotację w wysokości złotych (rozdział 75107, par. 2010). 17

20 W tym samym okresie odbyły się również wybory do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie których przyznano nam dotację w wysokości złotych (rozdział 75108, par. 2010). Otrzymane fundusze z trudem wystarczyły na przeprowadzenie tych skomplikowanych zadań. Jednym z dochodów miasta Marki jest dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414, par. 2010). W ubiegłym roku dysponenci środków oszacowali nasze potrzeby w tym zakresie na kwotę 500 złotych. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE , ,9 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB , ,1 FIZYCZNYCH Podatek od działalności 0350 gospodarczej opłacanej w formie , ,9 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,4 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH , ,7 756 OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psa , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej , ,8 Podatek od czynności cywilno 0500 prawnych , , Wpływy z opłat różnych , ,1 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,9 Dotacje otrzymane z funduszy 2440 celowych , ,7 18

21 Dz. Rozdział D O C H O D Y Plan po zmianach Rok 2005 Dochody w latach Zmiana dochodów w latach 2005/2004 kwota % Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 kwota % WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psa , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilno 0500 prawnych , Wpływy z opłat różnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z , tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,2 Wpływy z opłat za wydane koncesje 0480 alkoholowe , ,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,8 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD , ,2 BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , , , ,8 Ponad połowa dochodów budżetu miasta Marki klasyfikowana jest w Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej. W 2005 roku dochody tego działu wyniosły złotych i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2004 o złotych (14,9 %). Dochodem miasta Marki jest dochód z tytułu karty podatkowej. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Prawo do stosowania tej uprzywilejowanej formy opodatkowania przysługuje coraz mniejszej grupie podatników. Z każdym rokiem wpływy z tego tytułu zmniejszają się. W 2005 roku z tytułu karty podatkowej (Rozdział 75601, par. 0350) na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości złotych i były niższe od osiągniętych w 2004 roku o złotych (16,9 %). Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2002 roku wyniosło aż 33,5 % tj złotych. 19

22 Znaczący udział w osiąganych dochodach mają wpływy z podatków od osób prawnych rozdział oraz analogiczne wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne rozdział Z fiskalnego punktu widzenia najistotniejsze znaczenie dla finansów gminy ma podatek od nieruchomości (par. 0310), którego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z tytułu władztwa nad nieruchomością. Aktywna polityka władz miasta w ostatnich latach pozwoliła na pozyskanie nowych inwestorów, dzięki którym osiągamy dzisiaj wysokie dochody z podatku od nieruchomości. Przejawami tej polityki był m.in. wysoki poziom inwestycji miejskich, w tym inwestowanie w infrastrukturę miejską, realizowanie korzystnego dla mieszkańców i inwestorów planowania przestrzennego, sprawna obsługa inwestorów w urzędzie, pozwalająca na szybkie uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Przejawem tej polityki było także zamrożenie stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie także w 2005 roku. Zamierzeniem władz miasta było udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i mieszkańcom z uwagi na trudną sytuację gospodarczą kraju. Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dane wskazują, że wysiłki w zakresie tworzenia dobrego klimatu dla inwestycji w Markach były skuteczne. W roku 2005 gmina osiągnęła dochód z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości złotych. Zanotowaliśmy wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %. Osoby prawne wpłaciły złote natomiast osoby fizyczne złote z tytułu w/w podatku. W stosunku do 2002 roku wzrost dochodów wyniósł aż 25,7 %. Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie. Kształtowanie się dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 1994 do 2005 roku ilustruje poniższy wykres. 20

23 Dochody z tytułu podatku od nieruchomości Rok 1994 Rok 1995 Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego wpłynęły na rachunek budżetu miasta w zaplanowanych kwotach. W skali wszystkich osiąganych dochodów są to niewielkie wpływy nie przekraczające 0,1 % wszystkich dochodów. Osoby prawne wpłaciły na rachunek gminy 447 złotych z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615, par. 0320) oraz złotych tj. 108,0 % planu z tytułu podatku leśnego (Rozdział 75615, par. 0330). Analogicznie osoby fizyczne w tytułu podatku rolnego (rozdział 75616, par. 0320) wpłaciły złotych tj. 102,6 % planu oraz z tytułu podatku leśnego (rozdział 75616, par. 0330) kwotę złote tj. 102,6 %. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (Rozdział i 75616, par. 0340), których plan w trakcie roku został zwiększony o złotych, zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie. Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą wpłaciły do kasy gminnej kwotę złotych, co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej złotych, co stanowiło realizacje planu w 107,2 %. Łącznie dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od 21

24 analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %. Wzrost ten jest powodem do pewnej satysfakcji, gdyż podobnie jak w przypadku stawek podatku od nieruchomości, stawki podatku od środków transportowych w 2005 roku pozostawiono na poziomie roku poprzedniego. Wzrost dochodu był więc skutkiem zwiększonej liczby samochodów ciężarowych zarejestrowanych w naszym mieście oraz skutecznością działań egzekucyjnych. Nadal jednak obserwujemy niekorzystne tendencje związane z sytuacją gospodarczą kraju przekładającą się na sytuację w branży przewozu towarów. Udział tej kategorii dochodów w dochodach łącznych nie zmienia się od wielu lat oscylując na poziomie 1,0 %. Nie udało się precyzyjnie przewidzieć dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (Rozdział 75616, par. 0360). Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości złotych, tj. o złotych (6,3 %) więcej w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość wpływów z tego tytułu w okresie od 2002 roku ulegała wahaniom. Poziom dochodów osiągniętych w 2005 roku był wyższy od uzyskanych w roku poprzednim, a jednocześnie zbliżony do poziomu wpływów z 2002 roku. Niskie dochody uzyskane z tego tytułu w pierwszej połowie roku skłoniły nas do znacznego obniżenia pierwotnie ustalonego planu dochodów. W ostatnim tygodniu 2005 roku z urzędów skarbowych przekazano na rachunek gminy 60 % łącznej kwoty, co spowodowało realizację dochodów znacznie ponad plan. W 2005 roku plan został zrealizowany w 162,3 %. Należy zaznaczyć, że organem podatkowym wymienionych wyżej danin jest urząd skarbowy. Gmina jest jedynie beneficjantem tych dochodów, co według naszej oceny nie pozostaje bez wpływu na ściągalność podatków i opłat. Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn prawdopodobnie jest efektem porządkowania spraw majątkowych mieszkańców naszej gminy. Środki, które wpłynęły na rachunek gminy stanowią podobnie jak w 2004 roku 0,6 % wszystkich wpływów. Jest to wielkość, która utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Pobór opłaty targowej (Rozdział 75615, par. 0430) odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Stawki opłaty targowej uchwala Rada Miasta, przy czym górne jej granice są określone przez Ministra Finansów. W roku 2005 stawki opłaty targowej były przez Radę Miasta pozostawione na poziomie 2002 roku. Było to spowodowane trudną sytuacją gospodarczą oraz faktem, że handlowcy w Markach płacą nie 22

25 tylko daninę publiczną, lecz również placowe właścicielom targowiska. Mając na uwadze powyższe udało się pozyskać z tego tytułu tylko złotych, tj. o 1,9 % mniej niż w roku poprzednim. Udział w łącznych dochodach tych wpływów nie przekracza 0,1 %. W 2005 roku wpływy z tytułu opłaty administracyjnej (Rozdział 75615, par. 0450) wyniosły złotych. To przede wszystkim opłaty ponoszone przez osoby ubiegające się o wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty plan dochodów został zrealizowany w 108,3 % jednakże w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek wpływów z tego tytułu o złotych tj. o 5,8 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez osoby prawne (Rozdział 75615, par. 0500) przyniósł nam w 2005 roku dochód w wysokości złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne (Rozdział 75616, par. 0500) dokonały wpłat na kwotę złote, co stanowiło realizację nieznacznie zwiększonego w trakcie roku budżetowego planu w 125,0 %. Realizacja planu powyżej naszych założeń wynika w wpłat dokonanych przez Urzędy Skarbowe w ostatnich dniach 2005 roku. Dochody łączne z powyższego tytułu przekroczyły poziom z 2004 roku tylko o 1,0 %. W naszej ocenie utrzymanie dochodów na poziomie roku poprzedniego związane jest z utrzymaniem stałego poziomu obrotów na rynku nieruchomości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że opodatkowanie obrotu nieruchomościami podatkiem VAT, które nastąpiło z dniem 1 maja 2004 roku, w znaczący sposób zmniejszyło zainteresowanie sprzedażą i kupnem nieruchomości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. nr 166, poz.1616) w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gminom przysługuje dotacja celowa ze środków Funduszu na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych). W 2005 roku z powyższego tytułu otrzymaliśmy dotację w wysokości złotych, co stanowiło pełną realizację tej kategorii dochodów. Dochody z tego tytułu są zaklasyfikowane w rozdziale 75615, par Opłata skarbowa (Rozdział 75618, par. 0410) to w przeszłości bardzo istotne źródło dochodu, którego znaczenie dochodowe z upływem czasu zmniejsza się. To wynik zmian ustawowych, które zastępują opłatę skarbową innymi obciążeniami fiskalnymi. W 2002 roku z 23

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW 63.592.000 złotych 5.525.562 złote, 9,5 % uchwałą nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku 63.592.

PLAN DOCHODÓW 63.592.000 złotych 5.525.562 złote, 9,5 % uchwałą nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku 63.592. . PLAN DOCHODÓW W przesłanym w dniu 15 listopada 2008 roku budżetu miasta Marki na 2009 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości 63.592.000 złotych. Była to kwota znacząco wyższa od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 143/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2011 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Nie zrealizowane dochody 75615 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 0310 8 500 000 7 710 192-789 808 75615

Nie zrealizowane dochody 75615 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 0310 8 500 000 7 710 192-789 808 75615 WSTĘP W przesłanym w dniu 15 listopada 2012 roku projekcie budżetu miasta Marki na 2013 rok proponowałem ustalenie planu dochodów budżetu w wysokości 89.600.000 złotych. Zaplanowane dochody były wyższe

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo