Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BOMI SA za 2009 r. obejmujące okres od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BOMI SA za 2009 r. obejmujące okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r."

Transkrypt

1 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BOMI SA za 2009 r. obejmujące okres od r. do r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2010

2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Gdynia, 30 kwietnia 2010 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Bomi podsumowujący najwaŝniejsze wydarzenia 2009 roku w naszej Spółce. Rok 2009 był okresem szczególnym dla całej polskiej gospodarki. Zwłaszcza w pierwszym półroczu musieliśmy stawić czoła niezbyt sprzyjającym warunkom makroekonomicznym, które negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. Miniony rok był równieŝ rokiem rozwoju Grupy Bomi. Był to pierwszy pełny rok działalności Grupy w nowym, poszerzonym o supermarkety Rast S.A. i ogólnopolską grupę dystrybucyjną Rabat Pomorze S.A. składzie. Był to równieŝ pierwszy pełny rok pracy nowego Zarządu spółki. Wyniki Grupy wskazują, Ŝe przyjęta w lutym strategia była właściwą drogą obraną przez Spółkę. Rok 2009 zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 41,2 mln zł, który to wynik jest wymierną zmianą trendu w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku ubiegłym udało nam się równieŝ zwiększyć porównywalne przychody ze sprzedaŝy. Co jednak zasługuje na szczególną uwagę to fakt, iŝ poprawie uległy wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Zarówno rentowność operacyjna, jak i rentowność EBITDA wzrosły o 3,2 p.p. i wyniosły odpowiednio 4 i 5,4 proc. Jest to efektem działań optymalizacyjnych wdraŝanych przez nas stopniowo w ciągu minionego roku. Oczywiście będą one kontynuowane równieŝ w tym roku i jestem przekonany, Ŝe przełoŝy się to na kontynuację pozytywnych tendencji w uzyskiwanych wynikach. Podsumowując rok 2009 w Grupie Bomi nie sposób nie wspomnieć równieŝ o rozwoju organicznym. W jego wyniku sieć naszych placówek powiększyła się o 5 kolejnych sklepów o łącznej wielkości ponad 7 tys. mkw. Do sieci sklepów działających na zasadzie pełnego franchisingu dołączyło z kolei 14 placówek, z czego połowa w ostatnim kwartale 2009 roku. Obecnie podejmujemy działania, które mają na celu rozszerzenie składu Grupy Bomi. O pierwszej przedwstępnej umowie nabycia spółki z branŝy dystrybucyjnej Centrum Dystrybucja Sp. z o.o. w Łodzi jak juŝ Państwa informowaliśmy. Prowadzone przez nas negocjacje wskazują na to, iŝ nie będzie to jednak koniec aktywności naszej Grupy na polu akwizycji w tym roku. Jak bowiem wiadomo najlepszą drogą rozwoju dla sieci handlowych jest umiejętne połączenie rozwoju organicznego i przejęć. Warto zauwaŝyć, Ŝe strategia rozwoju Grupy Bomi została doceniona przez profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego. W chwili obecnej juŝ pięciu inwestorów instytucjonalnych posiada ponad 5 proc. akcji naszej Spółki. Jest to dowodem na to, Ŝe zarządzający aktywami dostrzegają wysoki potencjał Grupy Bomi i są podobnie jak cały Zarząd Spółki przekonani o bardzo dobrych długoterminowych perspektywach naszej Grupy. Na zakończenie pragnę podziękować za zaufanie i wsparcie z jakim spotykam się ze strony Państwa i zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Bomi za 2009 rok. Z powaŝaniem, Andrzej Wojciechowicz Prezes Zarządu Bomi S.A. 2

3 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU dotyczące sporządzonego jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2009 rok Zarząd BOMI SA oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy załączone jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 i dane porównywalne, sporządzone, zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową BOMI SA oraz jej wynik finansowy oraz, Ŝe roczne sprawozdanie z działalności BOMI SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagroŝeń i ryzyka. dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów Zarząd BOMI SA oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do wyraŝenia bezstronnej i niezaleŝnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. Gdynia, 26 kwietnia 2010 r. Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu Andrzej Wojciechowicz Prezes Zarządu Marek Romanowski Wiceprezes Zarządu 3

4 ZAWARTOŚĆ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE OGÓLNE 6 I.1. DANE JEDNOSTKI: 6 I.2. WYBRANE DANE FINANSOWE 6 I.3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 8 I.4. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 9 I.5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 10 I.6. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH 11 II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 12 II.1. Informacje o podstawie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz walucie stosowanej do prezentacji a takŝe stosowanym poziomie zaokrągleń 12 II.2. Oświadczenie zgodności 12 II.3. Porównywalność sprawozdań finansowych 12 II.4. Stosowane zasady rachunkowości 12 II.4.a. Zasady rachunkowości zmiany zasad rachunkowości 12 II.4.b. Zasady rachunkowości informacje w zakresie zmian MSSF w trakcie 2009 roku 16 II.4.c. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy 17 II.4.d. Księgi rachunkowe 17 II.4.e. Wartości niematerialne 17 II.4.f. Rzeczowe aktywa trwałe 18 II.4.g. Inwestycje długoterminowe 20 II.4.h. NaleŜności długoterminowe 20 II.4.i. Rozliczenia międzyokresowe 20 II.4.j. Zapasy 20 II.4.k. Instrumenty finansowe 21 II.4.l. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności krótkoterminowe 22 II.4.m. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 23 II.4.n. Zobowiązania długoterminowe 23 II.4.o. Zobowiązania krótkoterminowe 23 II.4.p. Kredyty bankowe 23 II.4.q. Rezerwy 23 II.4.r. Przychody 24 II.4.s. Podatki 24 II.4.t. Połączenia jednostek gospodarczych 25 II.4.u. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 25 II.5. Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności 26 II.5.a. Utrata wartości firmy 26 II.5.b. Odpisy aktualizujące wartość naleŝności 26 III. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 27 III.1. Przychody 27 III.2. Segmenty operacyjne 27 III.3. Pozostałe przychody operacyjne 27 III.4. Koszty ogólnegozarządu 28 III.4.a. Amortyzacja i utrata wartości 28 III.4.b. Koszty badań i rozwoju 28 III.4.c. Świadczenia pracownicze 29 III.5. Pozostałe koszty operacyjne 29 III.6. Przychody finansowe 29 III.7. Koszty finansowe 30 III.8. Podatek dochodowy 30 III.8.a. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 30 III.8.b. RóŜnice pomiędzy nominalną a efektywną stawką podatkową 30 III.8.c. Podatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochodu 30 III.8.d. BieŜące aktywa i zobowiązania podatkowe 31 III.8.e. Saldo podatku odroczonego 32 III.9. Działalność zaniechana 34 III.10. Zysk przypadający na jedną akcję 34 III.10.a. Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję 34 III.10.b. Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję 34 III.10.c. Wpływ zmian rachunkowości na zysk na jedną akcję 34 III.11. Wartość firmy i inne wartości niematerialne 35 4

5 III.11.a. Wartość firmy i roczny test na utratę wartości 35 III.11.b. Istotne wartości niematerialne 36 III.11.c. Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie 37 III.11.d. Zmiany wartości firmy i innych wartości niematerialnych, ich umorzeniu i odpisach aktualizacyjnych 38 III.12. Rzeczowe aktywa trwałe 40 III.12.a. Odpisy aktualizujące 40 III.12.b. Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie 40 III.12.c. Zmiany w wartości początkowej, umorzeniu i odpisach aktualizacyjnych 42 III.13. Inwestycje w jednostkach 44 III.13.a. Inwestycje w jednostkach zaleŝnych 44 III.13.b. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 46 III.13.c. Inwestycje w jednostkach pozostałych 47 III.14. Pozostałe aktywa finansowe 48 III.15. Rozliczenia międzyokresowe 49 III.15.a. Specyfikacja rmk 49 III.16. Zapasy 49 III.16.a. Zapasy oddane w zastaw jako zabezpieczenie 50 III.17. NaleŜności 50 III.17.a. NaleŜności handlowe 50 III.17.b. Odpisy aktualizujące - zmiany 50 III.17.c. Cesje wierzytelności jako zabezpieczenie 50 III.18. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 51 III.19. Kapitały własne 51 III.19.a. Kapitał podstawowy 51 III.19.b. Akcje własne 54 III.19.c. Kapitał zapasowy 54 III.19.d. Kapitał z aktualizacji wyceny 55 III.19.e. Kapitał rezerwowy 55 III.20. Kredyty i poŝyczki 55 III.20.a. Specyfikacja kredytów i poŝyczek 55 III.20.b. Naruszenie postanowień umowy kredytowej 59 III.21. Pozostałe zobowiązania finansowe 60 III.22. Pozostałe zobowiązania 61 III.23. Rezerwy, z wyłączeniem rezerw na podatek odroczony 61 III.23.a. Zmiany wielkości rezerw 61 III.23.b. Programy świadczeń emerytalnych - określonych składek 62 III.23.c. Programy świadczeń emerytalnych - określonych świadczeń 62 III.24. Instrumenty finansowe 63 III.24.a. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 63 III.24.b. Ryzyko rynkowe 63 III.24.c. Znaczące zasady rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych 63 III.24.d. Kategorie instrumentów finansowych 64 III.25. Transakcje z jednostkami powiązanymi 65 III.26. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 69 III.27. Płatności w formie akcji własnych 70 III.28. Zdarzenia po dniu bilansowym 70 5

6 Informacje ogólne I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. DANE JEDNOSTKI: FIRMA, FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Nazwa: BOMI Spółka Akcyjna Siedziba : Gdynia Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 71, Gdynia Telefon: Faks: Adres strony internetowej: Poczta elektroniczna: Rejestracja: Sad Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: Regon: NIP: Głównym przedmiotem działalności Emitenta według Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaŝ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD z 2004 r. 5211; PKD z 2007 r Z ). BOMI S.A. jest spółką akcyjną, której akcje znajdują się w publicznym obrocie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w uchwałach z dnia roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki: z dotychczasowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI S.A. na BOMI S.A.. PowyŜsza zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI Czas trwania działalności Emitenta jest nieograniczony. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby: Imię i nazwisko funkcja zmiany Andrzej Wojciechowicz Prezes Zarządu od dnia r. Marek Romanowski Wiceprezes Zarządu od dnia r. Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu od dnia r. Jerzy Falkin Wiceprezes Zarządu od dnia r. * *Pan Jerzy Falkin został powołany w skład zarządu BOMI SA uchwałą Rady Nadzorczej z dnia r. I.2. WYBRANE DANE FINANSOWE Walutą funkcjonalną jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyraŝone są tys. złotych (o ile nie wskazano inaczej). Wybrane dane finansowe przeliczono na euro wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień i przez Narodowy Bank Polski, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŝnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŝdego zakończonego miesiąca, następujących okresów sprawozdawczych: i Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro: Okres obrotowy lub dzień Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu ,3446 4, ,5321 4,1724 * średnia arytmetyczna średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie 6

7 Informacje ogólne WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN tys. EUR BOMI SA - jednostkowy za okres BOMI SA - jednostkowy za okres BOMI SA - jednostkowy za okres BOMI SA - jednostkowy za okres I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII.a Kapitał własny ogółem XIII.b Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,60-0,67 0,14-0,19 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 0,60-0,67 0,14-0,19 EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,87 17,29 4,35 4,14 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 17,87 17,29 4,35 4,14 EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Sprawozdanie z całkowitych dochodów I.3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Działalność kontynuowana BOMI SA - jednostkowy BOMI SA - jednostkowy wg MSR wg MSR nr noty objaśniającej za okres za okres [A.] PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY I ZRÓWNANE III.1, III [A.I.] Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług [A.II.] Przychody ze sprzedaŝy towarów [B.] KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY [B.I.] Koszt sprzedanych produktów i usług 0 0 [B.II.] Wartość sprzedanych towarów [C.] ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAśY [D.] POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE III [E.] KOSZT SPRZEDAśY 0 0 [F.] KOSZTY OGÓLNEGOZARZĄDU III [G.] POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE III [H.] ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ [I.] PRZYCHODY FINANSOWE III [J.] KOSZTY FINANSOWE III [K.] ZYSK (STRATA) BRUTTO [L.] Podatek dochodowy III [Ł.] Zysk/Strata Netto [M.] Inne całkowite dochody Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaŝy Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych Zabezpieczenia przepływów pienięŝnych RóŜnice z przeliczenia działalności zagranicznej Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych Skutki ujęcia programu motywacyjnego Dochód z nabycia/zbycia udziałów mniejszości Skutki zmian polityki rachunkowości Błędy z lat poprzednich Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem 0 0 [N.] Całkowite dochody (netto) Działalność zaniechana III.9 Zysk/Strata Netto z działalności zaniechanej 0 0 w zł i gr Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję III.10 0,60-0,67 dotyczący działalności kontynuowanej 0,60-0,67 dotyczący działalności zaniechanej 0,00 0,00 Zysk/strata rozwodniony przypadający na jedną akcję III.10.b 0,60-0,67 dotyczący działalności kontynuowanej 0,60-0,67 dotyczący działalności zaniechanej 0,00 0,00 8

9 Sprawozdanie z sytuacji finansowej I.4. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ nr noty objaśniającej BOMI SA - jednostkowy BOMI SA - jednostkowy wg MSR wg MSR Stan na koniec okresu sprawozdawczego [A.] Aktywa trwałe [A.I.] Wartość firmy III [A.II.] Wartości niematerialne III [A.III.] Rzeczowe aktywa trwałe III [A.IV.] Nieruchomości inwestycyjne 0 0 [A.V.] Inwestycje w jednostkach III [A.VI.] Aktywa finansowe III w tym w jednostkach powiązanych: IIII [A.VII.] Aktywa na podatek odroczony III.8.e [A.VIII.] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe III [B.] Aktywa obrotowe [B.I.] Zapasy III [B.II.] NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności III w tym w jednostkach powiązanych: [B.III.] NaleŜności z tytułu podatku dochodowego III.8.d [B.IV.] Aktywa finansowe III w tym w jednostkach powiązanych: III [B.IV.] Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty III [B.V.] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III Aktywa razem nr noty objaśniającej BOMI SA - jednostkowy BOMI SA - jednostkowy wg MSR wg MSR Stan na koniec okresu sprawozdawczego [A.] Kapitał własny [A.I.1.] Kapitał (fundusz) podstawowy III.19.a [A.I.2.] NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 [A.I.3.] Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) III.19.b [A.I.4.] Kapitał (fundusz) zapasowy III.19.c [A.I.5.] Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny III.19.d [A.I.6.] Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe III.19.e [A.I.7.] Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 [A.I.8.] Zysk (strata) netto III [B.] Zobowiązania i rezerwy [B.I.] Zobowiązania długoterminowe [B.I.1.] kredyty i poŝyczki III w tym od jednostek powiązanych [B.I.2.] rezerwy na podatek odroczony III.8.e [B.I.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych III [B.I.4.] pozostałe rezerwy 0 0 [B.I.5.] pozostałe zobowiązania finansowe III [B.II.] Zobowiązania krótkoterminowe [B.II.1] zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania III w tym w jednostkach powiązanych: [B.II.2.] kredyty i poŝyczki III [B.II.3.] pozostałe zobowiązania finansowe III [B.II.4.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych III [B.II.5.] pozostałe rezerwy III [B.II.6.] zobowiązania z tytułu podatku dochodowego III.8.d. 0 0 [B.II.7.] rozliczenia międzyokresowe III Pasywa razem

10 Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych I.5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH BOMI SA - jednostkowy BOMI SA - jednostkowy wg MSR wg MSR za okres za okres PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto przed opodatkowaniem KOREKTY: amortyzacja zysk (strata) na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych zysk (strata) na sprzedaŝy aktywów finansowych do sprzedaŝy koszty odsetek otrzymane odsetki inne korekty (odpisy aktualizujące wartość firmy) 0 0 Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym KOREKTY: zmiana stanu zapasów zmiana stanu naleŝności * zmiana stanu zobowiązań ** zmiana stanu rezerw i rmk inne korekty Środki pienięŝne z działalności operacyjnej zapłacony podatek dochodowy Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ WYDATKI: nabycie wartości niematerialnych i prawnych nabycie rzeczowych aktywów trwałych nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy nabycie jednostek zaleŝnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŝne) poŝyczki udzielone WPŁYWY: wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych i prawnych wpływy ze sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych otrzymane odsetki Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ WYDATKI: dywidendy wypłacone nabycie akcji własnych spłaty kredytów i poŝyczek spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego odsetki zapłacone WPŁYWY: netto z tytułu emisji akcji zaciągnięte kredyty i poŝyczki inne 0 0 Środki pienięŝne netto z działalności finansowej ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH I ICH EKWIWALENTÓW Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu *** ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH I ICH EKWIWALENTÓW * zmiana stanu naleŝności wynikająca ze zmian w sprawozdaniu z sytuacji finansowej została skorygowana o zapłacony podatek dochodowy (+4,7 mln zł) oraz o podatek dochodowy naliczony za 2009 rok (-4,1 mln zł). ** zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze zmian w sprawozdaniu z sytuacji finansowej została skorygowana o potrącenia (niepienięŝne) rat poŝyczek w stosunku do spółki Rabat Pomorze (+2,8 mln zł) oraz o zmianę stanu zobowiązań na zakupy środków trwałych (-1,0 mln zł). *** informacje w zakresie składowych środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów przedstawiono w nocie objaśniającej nr III.18 10

11 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym I.6. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH kapitał podstawowy akcje własne kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny kapitał rezerwowy niepodzielony wynik finansowy RAZEM emisja akcji koszty emisji przeniesienie na kapitał zapasowy wydatki na nabycie akcji własnych wynik za okres kapitał podstawowy akcje własne kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny kapitał rezerwowy niepodzielony wynik finansowy RAZEM emisja akcji serii K1 i K emisja akcji serii L koszty emisji przeniesienie na kapitał zapasowy wynik za okres

12 Informacje szczegółowe II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE II.1. Informacje o podstawie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz walucie stosowanej do prezentacji a takŝe stosowanym poziomie zaokrągleń Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieŝącym nr 3/2010 w dniu 18 stycznia 2010 roku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zarząd BOMI S.A. zatwierdza do publikacji w dniu 26 kwietnia 2010 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe BOMI SA za 2009 rok sporządzone zgodnie z przepisami MSSF. Walutą funkcjonalną jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyraŝone są w tys. złotych (o ile nie zostało wskazane inaczej). Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów. PoniŜej zaprezentowano najistotniejsze ze stosowanych przez Emitenta zasad rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym istotnie zakresie - nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuacji działalności. II.2. Oświadczenie zgodności Niniejsze sprawozdanie finansowe BOMI SA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z MSSF. MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) oraz przyjęte do stosowania przez Unię Europejską. II.3. Porównywalność sprawozdań finansowych Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe: r r. Okresy, za które prezentowane są porównywalne dane finansowe: r r. (dla sprawozdania z przepływów pienięŝnych, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych) r. (dla sprawozdania z sytuacji finansowej). II.4. Stosowane zasady rachunkowości II.4.a. Zasady rachunkowości zmiany zasad rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI SA, w uchwale z dnia 12 grudnia 2008 roku podjęło decyzję o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2009 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOMI SA za 2009 rok jest pierwszym jednostkowym sprawozdaniem sporządzanym przez Emitenta wg przepisów MSSF, natomiast pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem sporządzonym zgodnie z MSSF było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOMI SA za 2008 r. W związku z tym, na podstawie przepisów MSSF 1 w tym przypadku dniem przejścia na MSSF był dzień r. PoniewaŜ zmiana zasad rachunkowości z przepisów ustawy o rachunkowości na zasady wynikające z MSR spowodowała zmianę niektórych pozycji sprawozdawczych w stosunku do wcześniej publikowanych danych jednostkowych za 2007 i 2008 rok, stąd teŝ poniŝej zaprezentowano zakres zmian wraz z ich opisem. Na podstawie przepisów MSSF 1 w tym przypadku dniem przejścia na MSSF jest dzień r. Zestawienie i objaśnienie róŝnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami sporządzone na r. 12

13 Informacje szczegółowe BOMI SA - jednostkowy wg MSSF BOMI SA - jednostkowy wg ustawy o rachunkowości AKTYWA korekty [A.] Aktywa trwałe [A.I.] Wartość firmy 0 0 [A.II.] Wartości niematerialne [A.III.] Rzeczowe aktywa trwałe [A.IV.] Nieruchomości inwestycyjne 0 0 [A.V.] Inwestycje w jednostkach 0 0 [A.VI.] Aktywa finansowe 0 0 [A.VII.] Aktywa na podatek odroczony [A.VIII.] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [B.] Aktywa obrotowe [B.I.] Zapasy [B.II.] NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności [B.III.] NaleŜności z tytułu podatku dochodowego 0 0 [B.IV.] Aktywa finansowe 0 0 [B.IV.] Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty [B.V.] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem PASYWA korekty [A.] Kapitał własny ogółem [A.I.] Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) [A.I.1.] Kapitał (fundusz) podstawowy [A.I.2.] NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 [A.I.3.] Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 [A.I.4.] Kapitał (fundusz) zapasowy [A.I.5.] Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny [A.I.6.] Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe [A.I.7.] Zysk (strata) z lat ubiegłych [A.I.8.] Zysk (strata) netto 0 0 [A.II.] Udziały mniejszościowe 0 0 [B.] Zobowiązania i rezerwy [B.I.] Zobowiązania długoterminowe [B.I.1.] kredyty i poŝyczki w tym w jednostkach powiązanych: 0 0 [B.I.2.] rezerwy na podatek odroczony [B.I.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych 0 0 [B.I.4.] pozostałe rezerwy 0 0 [B.I.5.] pozostałe zobowiązania [B.II.] Zobowiązania krótkoterminowe [B.II.1] zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania [B.II.2.] kredyty i poŝyczki [B.II.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych 0 0 [B.II.4.] pozostałe rezerwy [B.II.5.] zobowiązania z tytułu podatku 0 0 dochodowego [B.II.6.] rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Ujęte korekty wpływ na kapitał własny przynaleŝny udziałowcom jednostki dominującej wpływ na sumę bilansową Opis - wyceny nieruchomości BOMI w Bydgoszczy wykonana przez niezaleŝnego rzeczoznawcę majątkowego podatek odroczony od przeszacowania nieruchomości (19%) suma korekt:

14 Informacje szczegółowe Zestawienie i objaśnienie róŝnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami sporządzone na r.: BOMI SA - jednostkowy wg MSSF BOMI SA - jednostkowy wg ustawy o rachunkowości Stan na koniec okresu sprawozdawczego korekty [A.] Aktywa trwałe [A.I.] Wartość firmy 0 0 [A.II.] Wartości niematerialne [A.III.] Rzeczowe aktywa trwałe [A.IV.] Nieruchomości inwestycyjne 0 0 [A.V.] Inwestycje w jednostkach 0 0 [A.VI.] Aktywa finansowe 0 0 [A.VII.] Aktywa na podatek odroczony [A.VIII.] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [B.] Aktywa obrotowe [B.I.] Zapasy [B.II.] NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności [B.III.] NaleŜności z tytułu podatku dochodowego 0 0 [B.IV.] Aktywa finansowe [B.IV.] Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty [B.V.] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem BOMI SA - jednostkowy wg MSSF BOMI SA - jednostkowy wg ustawy o rachunkowości Stan na koniec okresu sprawozdawczego korekty [A.] Kapitał własny ogółem [A.I.] Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) [A.I.1.] Kapitał (fundusz) podstawowy [A.I.2.] NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 [A.I.3.] Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 [A.I.4.] Kapitał (fundusz) zapasowy [A.I.5.] Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny [A.I.6.] Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe [A.I.7.] Zysk (strata) z lat ubiegłych [A.I.8.] Zysk (strata) netto [A.II.] Udziały mniejszościowe 0 0 [B.] Zobowiązania i rezerwy [B.I.] Zobowiązania długoterminowe [B.I.1.] kredyty i poŝyczki 0 - w tym w jednostkach powiązanych: 0 0 [B.I.2.] rezerwy na podatek odroczony [B.I.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych 0 0 [B.I.4.] pozostałe rezerwy 0 0 [B.I.5.] pozostałe zobowiązania [B.II.] Zobowiązania krótkoterminowe [B.II.1] zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania [B.II.2.] kredyty i poŝyczki 0 0 [B.II.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych 0 0 [B.II.4.] pozostałe rezerwy [B.II.5.] zobowiązania z tytułu podatku dochodowego [B.II.6.] rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem

15 Informacje szczegółowe Ujęte korekty wpływ na kapitał własny przynaleŝny udziałowcom jednostki dominującej wpływ na sumę bilansową Opis - wyceny nieruchomości BOMI w Bydgoszczy wykonana przez niezaleŝnego rzeczoznawcę majątkowego podatek odroczony od przeszacowania nieruchomości (19%) suma korekt: Ze względu na nieistotną kwotę wynikającą z przeliczenia amortyzacji w stosunku do przeszacowanej nieruchomości, która powstałaby w trakcie roku 2007 zaniechano dokonywania takiej korekty. Zestawienie i objaśnienie róŝnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami sporządzone na r.: BOMI SA - jednostkowy wg MSSF BOMI SA - jednostkowy wg ustawy o rachunkowości Stan na koniec okresu sprawozdawczego korekty [A.] Aktywa trwałe [A.I.] Wartość firmy [A.II.] Wartości niematerialne [A.III.] Rzeczowe aktywa trwałe [A.IV.] Nieruchomości inwestycyjne 0 0 [A.V.] Inwestycje w jednostkach [A.VI.] Aktywa finansowe [A.VII.] Aktywa na podatek odroczony [A.VIII.] Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [B.] Aktywa obrotowe [B.I.] Zapasy [B.II.] NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności [B.III.] NaleŜności z tytułu podatku dochodowego [B.IV.] Aktywa finansowe [B.IV.] Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty [B.V.] Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem BOMI SA - jednostkowy wg MSSF BOMI SA - jednostkowy wg ustawy o rachunkowości Stan na koniec okresu sprawozdawczego korekty [A.] Kapitał własny ogółem [A.I.] Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) [A.I.1.] Kapitał (fundusz) podstawowy [A.I.2.] NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 [A.I.3.] Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 [A.I.4.] Kapitał (fundusz) zapasowy [A.I.5.] Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny [A.I.6.] Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe [A.I.7.] Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 [A.I.8.] Zysk (strata) netto [A.II.] Udziały mniejszościowe 0 0 [B.] Zobowiązania i rezerwy [B.I.] Zobowiązania długoterminowe [B.I.1.] kredyty i poŝyczki w tym w jednostkach powiązanych: 0 0 [B.I.2.] rezerwy na podatek odroczony [B.I.3.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych [B.I.4.] pozostałe rezerwy 0 0 [B.I.5.] pozostałe zobowiązania finansowe [B.II.] Zobowiązania krótkoterminowe

16 Informacje szczegółowe [B.II.1] zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania [B.II.2.] kredyty i poŝyczki [B.II.3.] pozostałe zobowiązania finansowe [B.II.4.] rezerwy z tytułu zobowiązań pracowniczych [B.II.5.] pozostałe rezerwy [B.II.6.] zobowiązania z tytułu podatku 0 0 dochodowego [B.II.7.] rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem Ujęte korekty wpływ na kapitał własny przynaleŝny udziałowcom jednostki dominującej wpływ na sumę bilansową Opis - wyceny nieruchomości BOMI w Bydgoszczy wykonana przez niezaleŝnego rzeczoznawcę majątkowego podatek odroczony od przeszacowania nieruchomości (19%) suma korekt: Ze względu na nieistotną kwotę wynikającą z przeliczenia amortyzacji w stosunku do przeszacowanej nieruchomości, która powstałaby w trakcie 2007 i 2008 zaniechano dokonywania takiej korekty. W zakresie rachunku przepływów pienięŝnych istotną róŝnicą (pomiędzy przepisami PSR a MSR) jest wyodrębnienie w ramach działalności operacyjnej podatku dochodowego zapłaconego. Wyodrębnienie zostało wykazane w ramach rachunku przepływów pienięŝnych. II.4.b. Zasady rachunkowości informacje w zakresie zmian MSSF w trakcie 2009 roku Emitent dokonał weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów juŝ istniejących. Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Spółkę zasady (polityki rachunkowości). Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej: - zmiana do MSR 23, Koszty finansowania zewnętrznego (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską), - zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych (obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, została przyjęta do stosowania przez UE), - MSSF 8, Segmenty operacyjne (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku). Zastosowanie tego standardu nie miało Ŝadnego wpływu na sytuację finansową Spółki ani wyniki jej działalności. Emitent stwierdził, Ŝe segmenty operacyjne określone na podstawie MSSF 8 pokrywają się z segmentami działalności gospodarczej zidentyfikowanymi zgodnie w wymogami MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Ujawnienia informacji wymagane na podstawie MSSF 8 zostały zawarte w nocie III.2 - zaktualizowany MSSF 3, Połączenia jednostek gospodarczych (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, został przyjęty do stosowania przez UE), - zaktualizowany MSR 27, Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, został przyjęty do stosowania przez UE), - interpretacja KIMSF 12, Umowy na usługi koncesjonowane (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, nie został jeszcze przyjęty do stosowania przez Unię Europejską), - interpretacja KIMSF 13, Programy lojalnościowe (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku, została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską), - interpretacja KIMSF 14 i MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku, została przyjęta do stosowania przez UE), 16

17 Informacje szczegółowe - zmiany do MSSF 2, Płatności w formie akcji Warunki nabycia uprawnień i anulowanie (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku i później, zostały przyjęte do stosowania przez UE), - zmiany do MSR 32, Instrumenty finansowe prezentacja oraz do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy i zobowiązania w wyniku likwidacji (mają zastosowanie dla okresów rocznych (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku i później, zostały przyjęte do stosowania przez UE), - ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 i później. Niniejsze zmiany zostały zaakceptowane przez UE, - zmiany do MSSF 1, Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Koszt inwestycji w jednostkę zaleŝną, współzaleŝną lub stowarzyszoną (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później. Niniejsze zmiany zostały zaakceptowane przez UE), - KIMSF 15, Umowy na budowę nieruchomości, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 i później (została przyjęta do stosowania przez UE), - KIMSF 16, Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 i później (została przyjęta do stosowania przez UE), - zmiany do MSR 39, Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. (zostały przyjęte do stosowania przez UE). - zaktualizowany MSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, został zaakceptowany przez UE) - KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 i później (niniejsza interpretacja została zaakceptowana przez UE), - MSSF 7 Zmiana ulepszenie ujawnień na temat instrumentów finansowych (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 i później, niniejsza interpretacja została zaakceptowana przez UE), - KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 i później (niniejsza interpretacja została zaakceptowana przez UE), - KIMSF 9 i MSR 39 Pochodne instrumenty wbudowane mają zastosowanie dla okresów rocznych kończących się po 30 czerwca lipca 2009 (zostały zaakceptowana przez UE), - MSSF 32 Zmiana Klasyfikacji praw poboru (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 i później, została zaakceptowana przez UE), Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŝszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (polityki) rachunkowości. II.4.c. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy Rokiem obrotowym dla Emitenta jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na kaŝdy inny dzień bilansowy. II.4.d. Księgi rachunkowe Księgi rachunkowe Emitenta prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe Emitenta prowadzone są w siedzibie Spółki w Gdyni. II.4.e. Wartości niematerialne Emitent stosuje model wyceny wartości niematerialnych oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tzn. po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika 17

18 Informacje szczegółowe aktywów, wykazuje się go według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne obejmują nabyte (kontrolowane) prawa majątkowe przeznaczone do uŝywania na potrzeby jednostki, które nadają się do gospodarczego wykorzystania, zaś ich przewidywany okres ekonomicznej uŝyteczności jest dłuŝszy niŝ rok. Do wartości niematerialnych zalicza się: - Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego, - Autorskie prawa majątkowe, - Prawa do znaków towarowych, wzorów uŝytkowych oraz zdobniczych, Wartość początkową wartości niematerialnych stanowi cena nabycia, która obejmuje kwotę naleŝną sprzedającemu oraz inne koszty poniesione w bezpośrednim związku z nabyciem wartości niematerialnych. Amortyzacja prowadzona jest metodą liniową, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do uŝytkowania. Amortyzacja naliczana jest miesięcznie. Emitent stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup wartości niematerialnych: Składnik Minimalny okres Maksymalny okres Stawka umorzeniowa umarzania umarzania licencje 5 lat 5 lat 20% oprogramowanie komputerowe autorskie prawa 5 lat 5 lat 20% majątkowe Znaki firmowe 5 lat 20 lat 5% - 20% Amortyzację wylicza się dla wszystkich wartości niematerialnych, z pominięciem wartości znaku firmowego BOMI o wartości 615 tys. zł (dla której uznano nieokreślony okres uŝytkowania). Nie stwierdzono aby znak ten na koniec bieŝącego okresu wykazywał utratę wartości. Przy określaniu okresu uŝytkowania brany jest pod uwagę czas, w którym wartości niematerialne będą przynosić wymierne korzyści ekonomiczne. Nie później niŝ na koniec roku obrotowego wartości niematerialne podlegają równieŝ weryfikacji pod kątem trwałej utraty wartości i ewentualnej konieczności dokonania odpisów aktualizujących. Czynnikami wskazującymi na konieczność dokonania odpisu aktualizującego jest uznanie za wysoce prawdopodobne, Ŝe składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych w znaczącej części lub całości. Trwała utrata wartości ma na przykład miejsce w przypadku wycofania z uŝywania danego składnika wartości niematerialnych. Odpisy aktualizujące powinny być dokonane nie później niŝ na dzień bilansowy (w roku stwierdzenia tej sytuacji) w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych. II.4.f. Rzeczowe aktywa trwałe Emitent stosuje model wyceny rzeczowych aktywów trwałych oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tzn. po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się go według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują nabyte (kontrolowane) rzeczowe aktywa przeznaczone do uŝywania na potrzeby jednostki, które nadają się do gospodarczego wykorzystania, zaś ich przewidywany okres ekonomicznej uŝyteczności jest dłuŝszy niŝ rok. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się: - Budynki i lokale (w ramach tej pozycji zalicza się równieŝ nakłady w obcych środkach trwałych tj. np. prace budowlano-montaŝowe w wynajmowanych obiektach), - Grunty własne oraz prawo wieczystego uŝytkowania, - Urządzenia techniczne i maszyny, - Środki transportu, - Inne środki trwałe (np. wyposaŝenie, regały sklepowe, meble itp.), - Środki trwałe w budowie, - Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie. Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia, czyli cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę naleŝną sprzedającemu (bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego). W przypadku importu cena nabycia obejmuje równieŝ obciąŝenia o 18

19 Informacje szczegółowe charakterze publicznoprawnym. Do ceny nabycia zalicza się takŝe koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do łącznie z kosztami transportu, jak teŝ załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniŝona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. JeŜeli nie jest moŝliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaŝy takiego samego lub podobnego przedmiotu, czyli według wartości godziwej. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół poniesionych kosztów za okres budowy, montaŝu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do uŝywania, w tym równieŝ: nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i pomniejszony o przychody z tego tytułu. Amortyzacja prowadzona jest metodą liniową, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do uŝytkowania. Amortyzacja naliczana jest miesięcznie. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów (z wyłączeniem prawa uŝytkowania wieczystego gruntów), środków trwałych w budowie oraz zaliczek na poczet środków trwałych przez szacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji: Składnik Minimalny okres Maksymalny okres Stawka umorzeniowa budynki i budowle, prawo wieczystego uŝytkowania gruntów inwestycje w obcych środkach trwałych urządzenia techniczne i umarzania umarzania 20 lat 50 lat 2%-5% 10 lat 10 lat 10% 3 lata 14 lat 7% - 30% maszyny środki transportu 5 lat 7 lat 14% - 20% inne środki trwałe 5 lat 10 lat 10%-20% Zyski lub straty wynikające ze sprzedaŝy, likwidacji lub zaprzestania uŝytkowania środków trwałych są określane jako róŝnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŝy a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat. Nie później niŝ na koniec roku obrotowego rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie) podlegają równieŝ weryfikacji pod kątem trwałej utraty wartości i ewentualnej konieczności dokonania odpisów aktualizujących. Czynnikami wskazującymi na konieczność dokonania odpisu aktualizującego jest uznanie za wysoce prawdopodobne, Ŝe składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych w znaczącej części lub całości. Trwała utrata wartości ma na przykład miejsce w przypadku wycofania z uŝywania danego środka trwałego. Odpisy aktualizujące powinny być dokonane nie później niŝ na dzień bilansowy (w roku stwierdzenia tej sytuacji) w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem dostosowywanych składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŝ do momentu oddania tych środków trwałych do uŝytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody uzyskane z tymczasowego inwestowania środków pozyskanych na wytworzenie danego składnika aktywów. Koszty finansowania zewnętrznego obejmują odsetki oraz inne koszty poniesione przez jednostkę w związku z poŝyczeniem środków. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w cięŝar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Leasing Leasing finansowy ma miejsce, gdy umowa leasingu co do zasady przenosi całe ryzyko i wszystkie poŝytki z posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. UŜytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi z aktywami własnymi i są wyceniane w momencie rozpoczęcia umowy leasingu według niŝszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej składnika majątku stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŝącej minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, aby stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Zobowiązanie z tytułu leasingu jest ujmowane w pasywach w pozycji Pozostałe zobowiązania finansowe w podziale na część krótko i długoterminową. Zasady amortyzacji aktywów podlegających amortyzacji będących przedmiotem leasingu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów Grupy podlegających amortyzacji. Przy 19

20 Informacje szczegółowe braku wystarczającej pewności, Ŝe Grupa uzyska tytuł własności z końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres uŝytkowania. Nieruchomości inwestycyjne W bilansie nieruchomości inwestycyjne wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie i zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia transakcji. II.4.g. Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych wyceniane są według ceny nabycia po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia transakcji. Na kaŝdy dzień bilansowy Emitent ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe nastąpiła trwała utrata wartości dokonuję się odpisu aktualizującego w cięŝar wyniku - kosztów finansowych. Inwestycje w jednostce stowarzyszonej ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody praw własności. II.4.h. NaleŜności długoterminowe W bilansie naleŝności długoterminowe wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące wartość tych naleŝności i prezentowane są w pozycji aktywa finansowe. NaleŜności długoterminowe obejmują naleŝności, których termin spłaty nastąpi w okresie dłuŝszym niŝ 1 rok od dnia bilansowego. Ta część naleŝności długoterminowych, która przypada do spłaty w ciągu roku od dnia bilansowego, wykazywana jest w naleŝnościach krótkoterminowych. NaleŜności długoterminowe obejmują zapłacone z góry kaucje, które dotyczą długoterminowych (wieloletnich) umów najmu lokalizacji. II.4.i. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe obejmują wydatki poniesione do dnia bilansowego, stanowiące koszty przyszłych okresów sprawozdawczych. Część rozliczeń międzyokresowych przypadająca do rozliczenia w okresie krótszym niŝ 12 miesięcy od dnia bilansowego prezentowana jest w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych natomiast pozostała cześć wykazywana jest w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych. Do rozliczeń międzyokresowych zaliczane są miedzy innymi: - opłacony z góry czynsz, - opłacone z góry prenumerata, ubezpieczenia, - zaliczki na poczet umów. II.4.j. Zapasy Zapasy w bilansie prezentowane są wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Emitent zalicza do zapasów następujące składniki: - materiały nabyte w celu zuŝycia na własne potrzeby, - towary nabyte przeznaczone do sprzedaŝy w toku zwykłej działalności, - wyroby gotowe z produkcji własnej - zaliczki na poczet dostaw materiałów i towarów Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyŝszej od moŝliwej do uzyskania ceny sprzedaŝy netto. Cenę nabycia stanowią wszystkie koszty zakupu oraz pozostałe koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Na koszty zakupu zapasów składają się cena zakupu, cła importowe i pozostałe podatki (inne niŝ te moŝliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę od urzędów skarbowych) oraz koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować do towarów. Przy określaniu kosztów zakupu odejmuje się opusty, rabaty handlowe i inne podobne pozycje. Cenę nabycia zapasów w postaci materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). 20

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki

Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008. KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r.

GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008. KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r. GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008 KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI I. LIST PREZESA ZARZĄDU EUROCASH S.A. II. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA III. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA IV.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA. SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA FOTA SA SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. 1 CZĘŚĆ I PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

C. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe

C. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMPAP S.A. ZA 2009 ROK A. Dane jednostki Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOMPAP S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Siedziba: Kwidzyn Adres: ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy

Skonsolidowany raport roczny RS 2009. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) Przemysł metalowy KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano Skonsolidowany raport roczny za 2014r. GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Skonsolidowany raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU BIELSKOBIAŁA, 10 kwiecień 2012 roku 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01

Bardziej szczegółowo

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo