SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec Regon: NIP: Tel. (032) Znak: ZP/5/2011 Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: usługi sprzątania usługi sprzątania biur usługi czyszczenia urządzeń biurowych usługi w zakresie sprzątania i odkaŝania usługi czyszczenia okien SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital). Zawartość specyfikacji:

2 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY KRYTERIA OCENY OFERTY TERMIN WYKONANIA UMOWY OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT INFORMACJE NA TEMAT WADIUM TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ 14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZMIANY UMOWY Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3 DANE KONTAKTOWE OFERENTA Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Z ART.22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Załącznik nr 7 PLAN HIGIENY Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY...66 Zatwierdził: 2

3 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, Sosnowiec, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału oraz złoŝenia oferty w przetargu nieograniczonym: Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. Ofertę naleŝy złoŝyć na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez Zamawiającego. Załączniki do specyfikacji naleŝy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, naleŝy wpisać na nich: nie dotyczy. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wykonawcy mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, Ŝe zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. 7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem niewaŝności - powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna zawierać podpis i pieczątkę osoby podpisującej ofertę. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 3

4 9. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŝy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub przez Wykonawcę. 11. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŝy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. ZłoŜona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), Ŝe nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 14. JeŜeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: Tajemnice przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego. 15. Po otwarciu złoŝonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu Ŝądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moŝe nastąpić przeglądanie oferty dokona Zamawiający. 16. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy. 17. Ofertę naleŝy umieścić w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opisany w następujący sposób: Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno- higienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital). Nie otwierać przed: r. godz oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego 18. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. 4

5 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3.Wykonawcy, którzy nie wykaŝą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŝa się za odrzuconą. 4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art i 2 ustawy Pzp. 5.Ocena spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŝone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr. 2 oraz załącznik nr 3 dane kontaktowe oferenta 5

6 b) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, Ŝe przyjmuje ich treść bez zastrzeŝeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ c)oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta na podstawie art. 22 ust. 1, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. d)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, Ŝe profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uwaŝa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności. Zaświadczenia uwaŝa się za aktualne, jeśli zostały wystawione nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert g) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŝ zł (słownie: milion złotych) Dokumentem potwierdzającym powyŝszy warunek będzie przedłoŝenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum złotych. h) Udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzech zamówień trwających co najmniej 12 miesięcy odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów (referencji), Ŝe usługa została wykonana naleŝycie. Za usługę odpowiadającą swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - Zamawiający uznaje sprzątanie pomieszczeń biurowych, szkolnych, szpitalnych. W przypadku wykonawców występujących wspólnie naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub odpisu notarialnego. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający wymaga aby wykonawca złoŝył dokumenty wymienione w pkt. I.f wystawione na spółkę oraz oddzielnie na kaŝdego ze wspólników spółki cywilnej. II. Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z zapisami pkt I. a) b) c) d) 2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt e) f) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 6

7 b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. II zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty o których mowa powyŝej mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 4. KRYTERIA OCENY OFERTY Kryterium oceny ofert będzie cena - 100%. Oceniane kryteria. LP. KRYTERIUM RANGA 1. Cena ofertowa 100% Sposób obliczania wartości punktowej kryterium Wartość punktowa ceny jest wyliczana wg wzoru: c min c n Wartość punktowa ceny = C min /C n x najniŝsza zaoferowana cena spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert - cena oferowana 5. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 7

8 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty. 3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciąŝeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 4. Cena oferty winna być wartością wyraŝoną w jednostkach pienięŝnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie moŝe stanowić ogólnych cenników, kalkulacji itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt niniejszej specyfikacji naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca moŝe wycofać wcześniej złoŝoną ofertę i złoŝyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 9. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 8

9 sposobem przygotowania i złoŝenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami ( lub fax) traktowaną na równi z formą papierową. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert-pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niŝ na do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upowaŝnieni są: W sprawach merytorycznych: Instytut Bogusława Pająk, tel. (032) Szpital GraŜyna Woźniak, tel. (032) W sprawach formalnych: Justyna Rosikoń tel. (032) Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ naleŝy składać: a) faksem na numer: b) drogą elektroniczną na adres TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie 10:30 w pok Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych pakietów zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące oferty. 9

10 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złoŝyli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert lub uzupełnienia oferty. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 87 ust Zamawiający uniewaŝni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz przesyłając powyŝsze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 13. PRAWO WYKONAWCÓW DO WNOSZENIA SRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 10

11 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Wykonawca lub uczestnik konkursu moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI Środki Ochrony Prawnej - rozdział 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 14. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7). Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 11

12 1. Zamawiający Ŝąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy PZP. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3. Dokument wniesienia zabezpieczenia w formie innej niŝ w pieniądzu (poręczenia, gwarancje) musi zawierać sformułowania: płatna bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie, nieodwołalnie. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy PZP: a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŝycie wykonane. b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŝe przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. c) Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niŝ w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady 16. INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZMIANY UMOWY Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian zapisów umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 12

13 17. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno - higienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Instytut i Szpital Instytutu). Zasady: Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych zasad zapobiegania zakaŝeniom szpitalnym. Ze środowiska szpitalnego naleŝy sprawnie i szybko usuwać wszelkie substancje mogące sprzyjać rozwojowi i namnaŝaniu się bakterii. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na krew, mocz, kał, ropę i kurz oraz wszelkie resztki pokarmowe. Sprzątanie ma na celu stałe usuwanie i rozcieńczanie mikroflory poprzez usuwanie drobnoustrojów ze sprzętu i otoczenia chorego. Wszelkie procedury sprzątania muszą zapewniać usunięcie brudu i kurzu. Sprzęt czyszczący po kaŝdym sprzątaniu musi być dokładnie wymyty, zdezynfekowany i wysuszony. Sprzątanie szpitala odbywać się powinno z częstotliwością i rodzajem czynności zaleŝnym od miejsca i rodzaju powierzchni według wykazu częstotliwości wykonywanych czynności wg planu higieny(załącznik 1), przy uŝyciu środków chemicznych i dezynfekcyjnych spełniających wymogi Zamawiającego. Sprzątanie powinno odbywać się w sposób nie kolidujący z pracą komórek organizacyjnych w uzgodnieniu z Zamawiającym z nasileniem prac w godzinach: * rano pomiędzy * po południu pomiędzy * oraz według potrzeb oddziału NaleŜy wstrzymać się od sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci: * podczas rozdawania i spoŝywania posiłków * podczas wizyty lekarskiej * podczas wykonywania zabiegów u pacjentów w salach chorych i gabinetach zabiegowo - opatrunkowych Sprzątanie oddziałów i komórek szpitala w godzinach rannych naleŝy wykonywać z jednoczesnym usuwaniem brudnej bielizny, basenów, kaczek oraz odpadów. Do codziennego czyszczenia powierzchni naleŝy stosować detergenty ułatwiające zmywanie i odpowiednie do przemywania powierzchni. Wszędzie, gdzie jest to moŝliwe naleŝy stosować do sprzątania sprzęt mechaniczny, zaś do sprzątania ręcznego naleŝy uŝywać dobrze wchłaniających mopów i ścierek właściwie dobranych pod względem reŝimu sanitarnego. Uchwyty do mopów muszą być wyposaŝone w wymienną część myjącą, którą naleŝy wymieniać po kaŝdym uŝyciu. Mopy i ścierki muszą być dezynfekowane i prane w temperaturze 90º, a przed uŝyciem wysuszone. Zastosowanie odkurzaczy naleŝy ograniczyć do powierzchni koniecznych. Odkurzacz musi być wyposaŝony w system filtrów zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu. Do sprzątania : kuchenek oddziałowych, toalet i łazienek, sal chorych podwyŝszonego ryzyka naleŝy uŝywać osobnego, wyraźnie oznaczonego sprzętu. Sprzęt do sprzątania naleŝy przechowywać czysty i suchy w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub miejscu. Osoby sprzątające pomieszczenia o podwyŝszonym reŝimie sanitarnym ( metry szpitalne ) zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej: rękawic gospodarczych, odzieŝy ochronnej, maseczek itp., oraz zasad właściwych dla higieny rąk. Potrzebę zastosowania środka dezynfekcyjnego określa szczegółowy zakres wykonywania czynności. Czas wykonywania usługi: 1. Realizacja usługi utrzymania czystości będzie się odbywać przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy placówki, a więc po godzinie Na oddziałach realizacja usługi utrzymania czystości odbywać będzie się w godzinach od 6.00 do 18.00, przez 7 dni w tygodniu na Oddziale Toksykologii Klinicznej z ROOZ oraz w pomieszczeniach Izby Przyjęć, a na Oddziale Chorób Zawodowych z 13

14 Pododdziałem Chorób Wewnętrznych przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel). Utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych: 1.mycie podłóg zgodnie z załączonym grafikiem 2.konserwacja powierzchni podłóg korytarzy warstwą polimerową 2 x w roku, 3.mycie ścian korytarzy obłoŝonych sklejką (1 x na rok), 4.mycie umywalek i kafelek wokół umywalek, 5.odkurzanie parapetów i dolnej framugi okien, 6.odkurzanie górnej powierzchni mebli, 7.opróŜnianie koszy na śmieci poprzez usuwanie worków foliowych z zawartością, w przypadku zabrudzenia mycie koszy i dezynfekcja oraz załoŝenie nowego worka foliowego. W wykazie Wielkość powierzchni i częstotliwość prac Zamawiający podał częstotliwość wykonywania ww. prac. Podłogi w części budynku instytutu to PCV (za wyjątkiem Przychodni Medycyny Środowiskowej). Środki czystości: zakup środków czystości leŝy po stronie Wykonawcy. Utrzymanie czystości węzłów sanitarnych (częstotliwość na części szpitalnej i na terenie laboratorium określa plan higieny): - mycie podłóg, - mycie ścian płytki lub lamperia - mycie drzwi - mycie toalet mycie muszli klozetowych, desek klozetowych, - mycie umywalek i kafelek wokół umywalek, - odkurzanie parapetów i dolnej framugi okien, - opróŝnianie koszy na odpady poprzez usuwanie worków foliowych z zawartością, w przypadku zabrudzenia mycie i dezynfekcja koszy, załoŝenie nowego worka foliowego. Podłogi w toaletach to w większości przypadków płytki ceramiczne. Środki czystości: do mycia węzłów sanitarnych naleŝy stosować środki posiadające atesty bezpieczeństwa do stosowania jak w gospodarstwie domowym. Zakup środków leŝy po stronie Wykonawcy, który równieŝ zobowiązany jest do zaopatrywania wszystkich węzłów sanitarnych w papier toaletowy, worki na odpady oraz mydło w płynie według bieŝącego zuŝycia a takŝe dozowniki na powyŝsze. Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i laboratoryjnych: - według opisu oraz Szczegółowego zakresu i częstotliwości wykonywania czynności mycia i dezynfekcji w pomieszczeniach o podwyŝszonym reŝimie sanitarnym..- Plan Higieny Szpitala Środki czystości: do mycia powierzchni oddziałów szpitalnych, pracowni i poradni stosuje się środki myjące oraz myjąco - dezynfekcyjne odpowiadające wymogom Sanepidu. Podłogi w części szpitalnej to: - w korytarzach, sanitariatach płytki ceramiczne, - w większości pomieszczeń PCV. W wyŝej wymienionych pomieszczeniach winien być realizowany zakres prac dotyczący poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i całości Szpitala i obejmujący: 1. Profesjonalne doczyszczanie powierzchni (ściany, podłogi, posadzki w zaleŝności od rodzaju powierzchni) oraz ich konserwacja zabezpieczenie polimerową powłoką ochronną przynajmniej raz na pół roku. 14

15 2. Sprzątanie i dezynfekcja powierzchni w szpitalu, budynku administracyjnym, obejmuje zgodnie z załączonym przyjętym podziałem stref czystościowych w jednostce Plan Higieny Sprzątanie codzienne 1,2,3 x dziennie Sprzątanie profilaktyczne 3 x w tygodniu Sprzątanie okresowe 1 x w tygodniu, 1 x w miesiącu, 1 x w kwartale 3. Wykonywanie czynności porządkowych po czynnościach remontowych, modernizacyjnych w szpitalu. 4. OpróŜnianie, dezynfekcja i mycie naczyń na wydaliny baseny, kaczki oraz mycie i dezynfekcja ssaków 5. Mycie i dezynfekcja łóŝek oraz zmiana pościeli po wypisach i zgonach pacjentów. 6. Segregacja i transport bielizny brudnej z oddziałów do punktu dystrybucji bielizny oraz bielizny czystej z magazynu szpitalnego na oddziały. Zbieranie, sortowanie i transport bielizny brudnej. Brudną bieliznę naleŝy bezpośrednio po zdjęciu umieścić w workach koloru niebieskiego oraz zamknąć. Bieliznę umieszcza się w workach w sposób uniemoŝliwiający dotykanie zewnętrznych powierzchni worka. Worek naleŝy wypełnić do 2/3 pojemności i umieścić w wózku transportowym. Nie naleŝy luzem przenosić bielizny brudnej. Transport bielizny brudnej do pomieszczenia zbiórki odbywa się z wykorzystaniem windy szpitalnej wózkiem przeznaczonym do transportu bielizny brudnej. Zbiórką i transportem bielizny brudnej zajmują się pracownicy firmy sprzątającej. Worki uŝyte do zbierania bielizny powinny być grube (co najmniej 12 mikronów). 7. Sporadycznie pomoc w transporcie artykułów medycznych, chemicznych, biurowych itp., z magazynów gospodarczych szpitala na oddziały i poszczególne komórki odbioru. 8. Dezynfekcja i mycie wózków transportowych i inwalidzkich oraz innego sprzętu medycznego. 9. Dezynfekcja bieŝąca rozlanych płynów ustrojowych (wymiociny, krew, plwocina, mocz, kał itp.) zgodnie z obowiązującą procedurą. 10. Zbieranie, segregowanie, przygotowanie do transportu odpadów szpitalnych oraz ich transport do punktu zbiorczego. 11. Dezynfekcja i mycie opróŝnionych pojemników oraz zabezpieczenie ich od wewnątrz właściwym workiem zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą (zawsze po opróŝnieniu). 12. Mycie i dezynfekcja zbiorczego pomieszczenia na odpady medyczne 3 x w tygodniu 13. Utrzymanie właściwego stanu czystości kuchenek oddziałowych zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w kuchenkach oddziałowych 14. Zbieranie, zmywanie i wyparzanie naczyń, sztućców, mycie i rozmraŝanie lodówek oraz mycie i odkamienianie wyparzarki 15. Zbieranie i przygotowanie odpadów pokonsumpcyjnych do odbioru przez firmę kateringową 16. Zbieranie, mycie i dezynfekcja naczyń kuchennych po posiłkach przy uŝyciu obowiązujących metod (wyparzanie). 17. Uzupełnianie dozowników i podajników po ich uprzednim umyciu i wydezynfekowaniu w płyn dezynfekcyjny, mydło, ręczniki jednorazowe do rąk (listki), papier toaletowy. 18. Prowadzenie dokumentacji z wykonanych czynności (mycie i dezynfekcja sprzętu i powierzchni). 19. Zakup sprzętu do sprzątania wraz ze środkami chemii gospodarczej, płynów myjących i myjąco- dezynfekcyjnych, worków na odpady szpitalne zgodnie z obowiązującą procedurą (czarne, czerwone, niebieskie, Ŝółte), mydło w płynie, ręczniki jednorazowe do rąk (listki), papier toaletowy. Wymogi dotyczące sprzętu i wyposaŝenia 1. Wózki do sprzątania wykonane ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i temperatur. 2. Wózki z wiaderkami do powierzchni podłogowych oraz z wiaderkami do powierzchni ponadpodłogowych. 15

16 3. W ROOZ sprzątanie i dezynfekcja powierzchni podłogowych tzw. mopami jednego kontaktu (mopy przygotowane w pojemnikach z pokrywą), powierzchnie ponadpodłogowe ściereczką jednego kontaktu podobnie przygotowane. 4. Mopy odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, z moŝliwością prania w temperaturze 95 C. 5. Tablice informujące o śliskiej podłodze. 6. Ścierki i mopy oznakowane w zaleŝności od przeznaczenia. 7. Dopasowanie koloru ścierek do koloru wiaderek. 8. Zapewnienie worków w kolorach czarnych (odpady komunalne), czerwonych (odpady medyczne), niebieskich (brudna pościel), Ŝółtych (odpady specyficzne) oraz papieru toaletowego, mydła płynnego do dozowników oraz ręczników jednorazowych w jednostce 9. Detergenty do całości sprzątania oraz środki myjąco-dezynfekcyjne. Dokumentacja 1. Wykonawca prowadzi dokumentację dezynfekcji sprzętu, powierzchni i pomieszczeń. 2. Wykonawca prowadzi systematyczną kontrolę jakości sprzątania, prowadzi dokumentację oraz przekazuje sprawozdania i wnioski wyznaczonej do kontaktu osobie. 3. Personel jest zobowiązany do posiadania aktualnych ksiąŝeczek zdrowia (do pracy z śywnością) badania z Sanepidu oraz szczepienia p/wzw typu B. 4. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkoleń z zakresu uŝytkowania sprzętu sprzątającego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania zakaŝeniom szpitalnym obowiązujących i nowo wdraŝanych procedur w placówce Wykonawca wskazuje osobę do natychmiastowego kontaktu w przypadku bieŝących uwag dotyczących świadczonej usługi W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówki Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Zamawiający zobowiązany jest umoŝliwić dokonanie wizji placówek, jeśli zostanie wcześniej poinformowany o terminie wizji, a sama wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii Zamawiającego wszelkie roszczenia wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane. 16

17 Wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątania w budynku Instytutu PARTER Piętro/nu mer pokoju Powierzchni a m² Mycie podłóg + kurz z parapet u/ Mycie okien/ rok Wyrzucani e śmieci Mycie drzwi/rok inne tydzień 0/18 35, /19 17, /62 15, /63 26, /64 23, /4a 54, /11 7, /29 21, /30 18, /26 41, /23 WC 5, /12 WC 2, /14 WC 3, /1 hol 134, /16 korytarz 0/56 korytarz 13, , razem 495,40 17

18 Piętro I numer pokoju Powierzchni a m² Mycie podłóg + kurz z parapet u/ Mycie okien Ilość x rok Wyrzu canie śmieci Mycie drzwi/rok inne tydzień I/101 60,0 1 12/2 0 1 Stół konferencyjny I/102 21,2 1 4/2 0 1 I/103 19,1 5 4/2 5 1 Odkurzanie mebli I/104 20,2 5 4/2 5 1 Odkurzanie mebli I/105 19,6 1 4/2 2 1 I/106 19,6 1 4/2 2 1 I/107 19,5 1 4/2 2 1 I/108 18,6 1 4/2 2 1 I/109 19,3 3 4/2 3 1 I/110 11,6 1 2/2 2 1 I/113 12,1 0 4/2 0 1 I/114 12,3 3 4/2 3 1 I/115 12,3 3 4/2 3 1 I/116 11,9 1 4/2 2 1 I/117 11,6 1 4/2 2 1 I/122 19,6 1 4/2 2 1 I/123 19,6 1 4/2 2 1 I/124 19,6 1 4/2 2 1 I/162 14,7 1 4/2 2 1 I/163 12,0 1 4/2 2 1 I/164 12,0 1 4/2 2 1 I/165 12,0 1 4/2 2 1 I/166 12,2 1 4/2 2 1 I/150 19,6 1 4/

19 I/151 19,6 1 4/2 2 1 I/152 19,6 1 4/2 2 1 I/153 19,6 1 4/2 2 1 I/154 23,3 1 4/2 2 1 I/143 11,5 1 4/2 2 1 I/144 12,0 1 4/2 2 1 I/145 12,0 1 4/2 2 1 I/146 12,0 1 4/2 2 1 I147 12,2 1 4/2 2 1 I/134 19,6 1 4/2 2 1 I/135 19,6 1 4/2 2 1 I/136 19,6 1 4/2 2 1 I/138 19,6 1 4/2 2 1 I/159/16 0 I/218 19,5 1 6/ , WC I/219 7,4 5 4/2 5 6 WC I/141 6,1 5 4/2 5 6 WC I/142 6,1 5 4/2 5 6 WC I/120 19, HOL I/112 74, KORYTARZ I/149 36, KORYTARZ I/111 19, KLATKA 19

20 SCHODOWA I/148 23, ŁĄCZNIK I/128 74, KORYTARZ I/121 44, ŁĄCZNIK RAZEM 1165,50 20

21 Piętro II/numer pokoju Powierzchni a m² Mycie podłóg+ kurz z parapetu/ Mycie okien x rok Wyrzu canie śmieci Mycie drzwi/rok inne tydzień II/201 85,6 14/2-28/6 16/ /9-22/12 5 razy II/203 19,1 1 4/2 2 1 II/204 19,1 1 4/2 2 1 II/205 18,6 1 4/2 2 1 II/206 19,1 1 4/2 2 1 II/207 19,4 1 4/2 2 1 II/208 19,4 1 4/2 2 1 II/209 11,4 1 4/2 2 1 II/212 12,1 1 4/2 2 1 II/213a/ b 11,5 1 4/2 2 1 II/214 12,2 1 4/2 2 1 II/251 19,6 1 4/2 1 1 II/252 19,6 1 4/2 1 1 II/253 19,6 1 4/2 1 1 II/254 19,6 1 4/2 1 1 II/255 23,3 1 4/2 1 1 II/245 11,5 1 4/2 3 1 II/246 12,0 1 4/2 1 1 II/247 12,0 1 4/2 1 1 II/248 12,0 1 4/2 3 1 II/249 12,2 1 4/2 2 1 II/258a/ b 17,8 ½ 4/

22 II/259 12,2 2 4/2 2 1 II/260 12,2 1 4/2 2 1 II/232 22,2 2 4/2 3 1 II/233 19,6 2 4/2 3 1 II/234 19,6 2 4/2 2 1 II/235 19,6 1 4/2 2 1 II/236a/ b 18,6 2 4/2 2 1 II/237 19,6 1 4/2 2 1 II/238 19,6 1 4/2 2 1 II/239a/ b 19,0 Na Ŝądanie 1 II/240 19,6 Na Ŝądanie 1 II/241 19,6 1 4/2 1 1 II/242 21,4 1 4/2 1 1 II/243 6,1 5 4/2 5 2 WC II/244 6, WC II/218 7,4 5 4/2 5 2 WC II/217 7, WC II/219 19, Korytarz+kl sch II/211 74, Korytarz II/210 19, Klatka schod+złączk a II/250 74,

23 korytarz II/257 74, Korytarz razem 958,40 Łączna powierzchni a 2619,30 OKNA 324 sztuki rozmiar 1,75*0,82 13 sztuk rozmiar 1,15*1,20 7 sztuk rozmiar 2,00*3,00 1 sztuka- 6,45*2,45 2 sztuki - 1,00*2,50 1 sztuka - 2,15*3,00 23

24 Poziom i nazwa pomieszczenia Ilość okien reŝim sanit. 7 x /tyg Ilość m² 3xdz 2xdz 1xdz 3x w tyg 1x w tyg 1x w mies. Ŝółty czerwony zielony niebieski pomarańcz czarny Poziom "0" lub poniŝej korytarzyk (wejście od windy) 0 2,3 2,3 umywalnia +WC 0 * 4 4 Szatnia personelu okna mniejsze 3 43,3 43,3 Depozyt ubrań pom37 okno mniejsze 1 12,9 12,9 Pomieszczenie czystej bielizny okna mniejsze 2 * 27,5 27,5 Łazienka +WC 0 * 8 8 Pomieszczenie brudnej bielizny okno mniejsze 1 13,3 13,3 korytarz główny ,1 81,1 Pom.mycia wózków pom.0,9 okno mniejsze 1 * ** 15,5 15,5 Pom.przechowywania wózków 0,8 okna mniejsze 1 * ** 14,8 14,8 Pom. post mortum okno mniejsze 1 * 13,1 13,1 korytarz (przy wózkowni) 0 ** 18,7 18,7 Pom.audiologii (przy izotopach) Prac.Audiologii po.32 okna lufciki 2 13,1 13,1 Prac.Audiologii po.33 okna lufciki Prac.Audiologii po.34 okna lufciki 2 16,8 16,8 Prac.Audiologii po.35 okna lufciki 2 16,9 16,9 Prac.Audiologii po.36 okna lufciki 2 14,9 14,9 Korytarz 0 88,4 88,4 Pom.zbiorcze odpadów med. 0 * 6,7 6,7 klatka schodowa I od izby 0 ** 7,3 7,3 Klatka schodowa II środkowa 0 ** 18,3 18,3 24

25 Klatka schodowa III-boczna 0 2,9 2,9 Razem poziom "0" lub poniŝej , ,6 368,1 0 13,1 Parter Pomieszczenie komory 3 * ** 36,7 36,7 Gabinet izby przyjęć 1 * ** 16,2 16,2 Toaleta pacjentów 0 * ** 1,6 1,6 Łazienka pacjentów 1 * ** 2,4 2,4 Toaleta personelu 0 * ** 4,6 4,6 Izolatka Izby Przyjęć 1 * 11,9 11,9 WC+natrysk 0 * 4,6 4,6 korytarz (przy Izbie Przyjęć) 0 38,2 38,2 Pracownia EEG-pok ,6 13,6 Gab.Zab.Por.Alergol-pok.7 1 * 13,5 13,5 Gab.Zab.Por.Alergol-pok.6 1 * Gab.lekarski Por.Alerg. pok ,8 13,8 korytarz przy Por.Alerg. 0 48,1 48,1 Rejestracja Rtg - pok ,5 13,5 Pom.socjalne Rtg - pok ,5 12,5 Pok.lek.Rtg-pok ,7 13,7 ciemnia, 0 13,9 13,9 Pracownia RTG 1 48,1 48,1 Toaleta okno mniejsze 1 5,2 5,2 Kabina damska 0 3,5 3,5 Kabina męska 0 3,5 3,5 Hol przy kabinach Rtg 0 29,3 29,3 25

26 Schowek 0 1,8 1,8 archiwum 0 11,5 11,5 korytarzyk między rejesr.a bufetem 0 16,4 16,4 Pobieralnia pok.33 1 * 6,1 6,1 hol przy bufecie 2 39,6 39,6 Korytarz przy Por.Laryng. 1 53,4 53,4 Toaleta damska ogólnodostępna 0 * 4,6 4,6 Toaleta męska ogólnodostępna 0 * 4,6 4,6 Gab.lekarski pok ,1 9,1 Ciemnia okul. 1 9,9 9,9 Gab.Okulistyczny pok.28 1 * hol przy centrali tel. 1 * 26,5 26,5 Gab. Laryngologiczny pok.27 1 * 13,5 13,5 Gab. Laryngologiczny pok.25 1 * 13,5 13,5 Pok. Badań słuchu pok * 13,5 13,5 Pok.lekarski ,5 13,5 Pok.socjalny ,5 13,5 Recepcja-wejście główne oszklona 0 36,5 36,5 pom.socj. Ochrony 0 * 5,2 5,2 Rejestracja pok * Rejestracja pok * Sekret.Przych.-pok * Kier.Przychodni-pok.19 1 * Pok.Lekarza pok.18 1 * Pok.piel.-pok.17 1 * Prac.Badań Czynn.Płuc-pok * Prac.Badań Czynn.Płuc-pok *

27 Pom.socjalne klatka schodowa I od izby okno mniejsze 1 * ** 11,6 11,6 Klatka schodowa II środkowa 0 * ** 28,5 28,5 Klatka schodowa III-boczna okno mniejsze 1 13,6 13,6 Razem na parterze , ,2 654,7 85,6 0 13,3 I piętro Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Pobieralnia p Pracownia pom Pracowniapom Pracownia pom Pom.socjalne p WC+natrysk 0 * 4,6 4,6 korytarz 1 Administracja szpitala Sekretariat pok ,5 13,5 Sekretariat pok ,5 14,5 Sekretariat pok ,9 13,9 Gab.Dyrektora 1 17,2 17,2 Sala konferencyjna 3 40,3 40,3 Dział Admin.szpitala pok ,7 13,7 Dział Admin.szpitala pok ,6 13,6 PrzełoŜona Piel.pok ,6 13,6 Magazynek 0 14,1 14,1 WC personelu 0 * 4,6 4,6 27

28 Korytarz przy adm. 0 32,4 32,4 Korytarz do kl.sch. 0 23,8 23,8 Oddz.Toksykologii Klinicznej Ordynator Oddziału pok ,1 14,1 Zabiegówka pok * 14,1 14,1 Sala chorych pok * ** 27,2 27,2 Brudownik pok * ** 11,6 11,6 Sala chorych pok * ** 27,2 27,2 Sala chorych pok * ** 13,7 13,7 Sala chorych pok * ** 13,7 13,7 Magazynek pok ,7 13,7 Łazienka pacjentów 1 * ** 11,1 11,1 Toalety x 2 0 * ** 4,3 4,3 Przedsionek przy WC person. 0 * ** 4,8 4,8 DyŜurka Lekarska pok ,2 14,2 Pok.Badań i USG pok ,2 14,2 Pokój Oddziałowej pok ,9 13,9 DyŜurka pielęgniarek pok * ** 14,5 14,5 Pokój dziennego pobytu 1 ** 14,6 14,6 Kuchenka oddziałowa pok * ** 13,2 13,2 Sala chorych pok * ** 28,7 28,7 Sala chorych pok * ** 28,7 28,7 Winda 0 * ** 5,9 5,9 korytarz 0 ** 56,2 56,2 ROOZ DyŜurka lekarska 1 ** Pom.socjalne 1 ** 8,5 8,5 28

29 Łazienka +WC 1 * ** 4,6 4,6 Brudownik 0 * ** 3,7 3,7 WC personelu 0 * ** 2,4 2,4 Korytarz w ROOZ 0 * ** 12,9 12,9 Sala chorych 2 * ** 17,6 17,6 Sala chorych 4 * ** 58,3 58,3 Pom.pielęgniarek 1 ** 6,7 6,7 korytarz między ROOZ i oddz. 0 ** 17,3 17,3 klatka schodowa I od izby okno mniejsze 1 ** Klatka schodowa II środkowa 0 ** 28,5 28,5 Klatka schodowa III-boczna okno mniejsze Razem na I piętrze ,9 13,2 418,3 233,5 122,9 0 0 II piętro Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia p Pracownia p Pracownia p Pracownia p Pracownia p Pok.Kierownika p Pok.socjalny 1 korytarz Lab.IIp 0 Pracownia mikrob.p Destylarnia 0 Korytarzyk 0 Ster.czysta p Zmywalnia,ster.brudna p

30 Przedsionek 0 Przedsionek 0 Sterylizacja p Prac.poŜywek- komputery 2 Szatnia p Dawna Hematol. P Dawna Hematol. P złączka ze schodami oszklona 1 Oddz.Chor.Zaw. z Pododdz.Chor.Wew. Ordynator Oddziału pok.215 2balk. 2 21,1 21,2 DyŜurka lekarska pok.216 1balk Pokój Oddziałowej pok Korytarz przy dyŝ.lek. i nocnej 1balk. 1 24,25 Zabiegówka pok * 15,8 15,8 DyŜurka nocna pok ** 7,8 7,8 Natrysk okno mniejsze 1 ** 2,6 2,6 Przedsionek w dyŝ.nocnej 0 ** 3 3 WC personelu 0 * 3,7 3,7 Łazienka pacjentów 1 * 11,8 11,8 Toaleta pacjentów x 2 0 * 4,7 4,7 przedsionek w łazience 0 * 4,1 4,1 korytarz przy windzie 0 14,3 14,3 DyŜurka pielęgniarek pok ,4 14,4 Sala chorych * Sala chorych * 28,5 28,5 Brudownik * 10,9 10,9 Sala chorych * 27,9 27,9 30

31 Sala chorych * 14,8 14,8 Sala chorych * 13,8 13,8 Prac.Diagn.Alergol. pok * 29,5 29,5 Sala chorych * 14,2 14,2 Sala chorych * 14,2 4,2 Kuchenka oddziałowa * 11,8 11,8 Pokój dziennego pobytu 1 17,2 17,2 Sala chorych * 13,8 13,8 Sala chorych * Sala chorych * 27,9 27,9 korytarz w oddziale 0 57,85 Kaplica pok Pok.prof.Langauer pok korytarz od oddz. do sewerowni Winda 0 * ** 5,9 5,9 Prac.EKG 1 29,4 29,4 Dział Farmacji Szpitalnej ,3 14,3 Dział Farmacji Szpitalnej Dział Farmacji Szpitalnej ,6 16,6 Informatycy pom wył Informatycy pom wył Informatycy pom wył Informatycy pom wył Informatycy pom wył Pomieszczenie ,1 14,1 Pomieszczenie ,5 13,5 Pomieszczenie ,2 15,2 31

32 Pomieszczenie ,3 11,3 WC męskie 0 2,5 2,5 WC damskie 0 2,5 2,5 klatka schodowa I od izby okno mniejsze 1 ** Klatka schodowa II środkowa 0 ** 28,5 28,5 Klatka schodowa III-boczna okno mniejsze Razem na II piętrze ,7 11,8 276,5 342, ,1 0 Ogółem , ,1 621,6 54,1 26,4 Poziom Rozmiary okien - część szpitalna Ilość okien Poziom "0" lub poniŝej lufcik 1,47x1,40 1,47x1,58 1,15x2,27 Parter I Piętro II Piętro Ogółem Całość części szpitalnej Poziom i nazwa pomieszczenia Ilość okien Ilość m² 3xdz 2xdz 1xdz 3x w tyg 1x w tyg 1x w mies. Poziom "0" lub poniŝej , ,6 368,1 0 13,1 Parter , ,2 654,7 85,6 0 13,3 I Piętro ,9 13,2 418,3 233,5 122,9 0 0 II Piętro ,7 11,8 276,5 342, ,1 0 Ogółem , ,1 621,6 54,1 26,4 32

33 18. Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w następujących cenach: Lp. 1 Przedmiot umowy Usługa utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego w IMPiZŚ w Sosnowcu (Zakłady Naukowe i Szpital) Cena netto za 1 m-c świadczenia usługi Kwota podatku VAT Cena brutto za 1 m-c świadczenia usługi Cena usługi za m²powierzchni szpitalnej pomieszczeń szczególnego nadzoru sanitarnego (w siwz ujęte z jedną *): Cena usługi za m² pozostałych pomieszczeń w części szpitalnej : Cena usługi za m²powierzchni biurowej (część Instytutowa):..... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 33

34 19. Załącznik nr 3 DANE KONTAKTOWE OFERENTA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 34

35 19. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarnohigienicznego w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (Zakłady Naukowe i Szpital). Oświadczam, iŝ przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez nas umowy. Oświadczam, iŝ zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeŝeń. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 35

36 20. Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... Oświadczam, iŝ spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 36

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usługi utrzymania właściwego stanu sanitarno-

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 367015-2010

Zamówienie public... - 367015-2010 Strona 1 z 5 Zamówienie public... - 367015-2010 10/12/2010 S240 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. PL-Katowice: Usługi sprzątania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl Gdańsk: Wykonywanie usług sprzątania w pomieszczeniach użytkowanych przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest 1 z 6 2013-09-19 13:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Sukcesywna dostawa środków czystości dla Instytutu Medycyny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 11574-2010; data zamieszczenia: 14.01.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 11574-2010; data zamieszczenia: 14.01.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 11574-2010; data zamieszczenia: 14.01.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174227-2009 data 09.10.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zamieszczanie obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 Warszawa, dnia 15.12.2009 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo