Istota Zarządzania Produkcją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota Zarządzania Produkcją"

Transkrypt

1 Systemy wytwarzania dr inż. Marek Dudek ul. Gramatyka 10, tel Istota Zarządzania Produkcją Istota Zarządzania Produkcją Zarządzanie produkcją (inżynieria zarządzania) obejmuje całość zagadnień zawartych w trzech grupach: 1. Działania poprzedzające proces wytwarzania: - projektowanie wyrobu; - projektowanie systemu produkcyjnego; 2. Organizację procesu wytwarzania: - formowanie przebiegu procesów produkcyjnych; - planowanie przebiegu procesów wytwarzania; - sterowanie przebiegiem procesów wytwarzania; 3. Organizację procesów pomocniczych (niezbędnych do funkcjonowania procesu wytwarzania) procesy logistyczne.

2 Zadania Zarządzania Produkcją opracowanie i realizację programu produkcji dostosowanego do potrzeb rynku i zapewniającego efektywne wytworzenie; określenie zapotrzebowania i efektywnego wykorzystania niezbędnych do tego celu zasobów; stworzenie racjonalnych przebiegów procesów przy uwzględnieniu aspektów przestrzennych, czasowych oraz organizacyjnych Zagadnienia do omówienia Zasady projektowania systemów produkcyjnych część 1 (organizacja procesów w przestrzeni) Organizacja procesów w systemach produkcyjnych część 2 (organizacja procesów w czasie) Organizacja procesu w przestrzeni

3 Organizacja procesu w czasie Formowanie przepływów Odwzorowanie procesów Formowanie zsynchronizowanych ciągłych przepływów o najkrótszych cyklach Ocena poziomu zorganizowania procesów Optymalizacja czasu realizacji procesu Synchronizacja Organizacja realizacji zadania procesowego Kolejość realizacji Organizacja ciągłych przepływów Współczesna produkcja Procesy związane z zarządzaniem Wirtualne przedsiębiorstwo Dostawca N W D Produkty Zlecenia Nabywanie Dystrybucja Wytwarzanie produkty Zlecenia Klient N W D Popyt Internet Intranet Popyt Internet Zarządzanie procesami gospodarczymi

4 Współczesna produkcja - cele 1. Utrzymanie poziomu produkcji pozwalającej szybko odpowiadać na przewidywalne i nieprzewidywalne zmiany otoczenia Internet Internet 2.Osiągnięcie satysfakcji klientów w zmieniających się dynamicznie warunkach rynkowych (czas, jakość, koszt) Współczesna produkcja - środki WIRTUALNOŚĆ SZCZUPŁOŚĆ -LEAN Internet Internet ELASTYCZNOŚĆ ZWINNOŚĆ -AGILE Wirtualność Wirtualność jest tworzona na zasadzie dobrowolności w kontekście realizowanego celu i określa się ją poprzez charakterystykę własności i połączenia informatyczne, a nie poprzez istniejące cechy fizyczne. Wirtualność tworzy sieć instytucji, zespołów i ludzi zorganizowanych w luźno związanych, niezdefiniowanych strukturach, których łączy wspólny cel polegający na świadczeniu produkcji wyrobów lub usług na rzecz klienta. Opanowanie do perfekcji zasady outsourcingu.

5 Zwinność Wola, wiedza, umiejętności ciągłej rekonfiguracji i integracji procesu wytwarzania. Produkcja małych ilości w tempie produkcji masowej, przy zaangażowaniu producenta i odbiorcy. Podstawową jej cechą jest poszukiwanie i ograniczanie do minimum (lub też całkowite wyeliminowanie) wszelkiego rodzaju strat oraz wprowadzenie automatyzacji opartej przeważnie na sprzęcie sterowanym numerycznie Szczupłość Podstawą był model produkcji zwany Toyota Production System (TPS), który potem przerodził się w koncepcję produkcji szczupłej (masowa produkcja samochodów nie ma racji bytu). Podstawą jest wartość dodana generowana w procesie wytwarzania wyrobu lub usługi. Wartość dodaną definiuje klient nabywający w określonym czasie produkt lub usługę, która spełnia jego oczekiwania. Szczupłość Dla sprawnego zarządzania potrzebne jest zdefiniowanie łańcucha wartości obejmującego trzy podstawowe ogniwa: 1.proces projektowania wyrobu (usług), 2.proces planowania i programowania produkcji od momentu wpłynięcia zamówienia, aż do czasu dostarczenia wyrobu (usługi) klientowi, 3. proces wykonawczy wyrobu lub usługi

6 Elastyczność Zdolność do przystosowywania się do wymogów klienta oraz do zmienności warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Zależności WIRTUALNOŚĆ SZCZUPŁOŚĆ -LEAN ELASTYCZNOŚĆ ZWINNOŚĆ -AGILE Cechy produkcji przyszłości - operacjonalizacja Elastyczność struktury dająca możliwość: dostosowywania działań do powstałej sytuacji, gotowości innowacyjnej, produkcji na indywidualne życzenie klienta. Dynamiczność i szczupłość struktury osiągana poprzez: orientację na procesy, tworzenie sieci powiązań elementów (struktury sieciowe).

7 Ewolucja SP Ewolucja SP wartość produkcji przemysłu elektromaszynowego TE ZS AMT/HT CI/BPR TQM/LM czas Tradycyjność a nowoczesność R A M W C M CIM MES rozwój technologii FMS CE/BPR ODCHUDZONE WYTWARZANE CAM TQC/TQM/MRP2/JIT ROBOTY/CNC MRP postęp t technikach zarządzania NC POJEDYNCZE MASZYNY MASOWE WYTWARZANE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI STUDIA PRACY

8 Przyszłościowe koncepcje SW wirtualne wytwarzanie (VM virtual management) powstałe wskutek współpracy różnych systemów na zasadzie udostępniania własnych zasobów poprzez połączenia sieciowe; biologiczne wytwarzanie (BM biological manufacturing) opierające się na samorozwoju, samoorganizacji i ewolucji; holoniczne wytwarzanie (HM holon manufacturing), bazujące na organizacji socjalnej i żyjących w niej organizmach fraktalne wytwarzanie (FRM fractal manufacturing) oparte o wzory rekurencyjne zwinne (sprawne) wytwarzanie (AM agile manufacturing) łączy wszystkie pozostałe z koncepcją lean (RAM real agile manufacturing) Holoniczna koncepcja SW Hoslos (całość) On (część) HMS to holarchiczny system wytwórczy złożony z holonów; Holon to autonomiczny blok systemu wytwarzania stworzony do przetwarzania, transportowania i magazynowania produktów lub informacji. Holon autonomiczny i kooperatywny moduł odpowiedzialny za przetwarzanie obiektów fizycznych oraz skojarzonych z nimi informacji w ramach określonych operacji produkcyjnych, Holon jednostka integrująca świat fizyczny i informacyjny (realny i wirtualny) Holoniczna koncepcja SW Rodzaje holonów: zamówień, wyrobów oraz zasobów. Holon obejmuje mechanikę samego procesu i składa się z trzech warstw: warstwy fizycznej, warstwy sterującej, warstwy interfejsu. Holarchia dynamiczna hierarchia kooperujących holonów, celowo i czasowo agregująca i ograniczająca ich autonomiczność, zgodnie ze zdefiniowanymi zadaniami produkcyjnymi Holoniczna organizacja procesów wytwórczych umożliwia uzyskiwanie dynamicznie zmiennych struktur systemu wytwarzania.

9 Tradycyjność a nowoczesność Tradycyjne Orientacja na zdolności produkcyjne Sterowanie programem produkcyjnym Maksymalny podział pracy Wytwarzanie serii elementów i wyrobów powtarzalnych Organizacje funkcjonalne Zarządzanie systemem Elastyczne (nowoczesne) Orientacja na strumień materiału (proces) Sterowanie zleceniami w formie zadania projektowego Minimalny podział pracy Wytwarzanie grupy wyrobów lub wyrobu na zamówienie Organizacje procesowe i sieciowe (wirtualizacja) Zarządzanie zleceniem (procesem) System wytwarzania a produkcja System produkcyjny to zbiór elementów w zorganizowanej przestrzeni o ustalonych powiązaniach kooperacyjnych między elementami Systemem produkcyjnym jest każda jednostka organizacyjna wytwarzająca dobra materialne lub świadcząca usługi materialne OTOCZENIE WEJŚCIE(A) SYSTEM WYJŚCIE(A) Poziom ekonomiki regionu Regulacje państwowe Konkurencja Poziom techniki Marketing Handel Finanse Wyposażenie Zapotrzebowanie System produkcyjny Personel Służby ekonomiczne Badania i rozwój Środowisko naturalne Przedsiębiorstwo, tzw. otoczenie bliskie Otoczenie przedsiębiorstwa tzw. otoczenie dalekie Środowisko społeczno polityczne

10 Sieciowość i procesy Partner zewnętrzny Partner dostawca Moja firma R/2 Kojarzenie dostawców z odbiorcami Partner Partner odbiorca Źródła zewnętrzne System wytwarzania System wytwórczy stanowi podstawowy fragment systemu produkcyjnego wytwarzającego części, podzespoły, zespoły i wyroby gotowe z materiałów i surowców. Struktura procesu produkcyjnego: Proces produkcyjny Proces badań i rozwoju Proces wytwórczy Proces dystrybucji które są zintegrowane systemem zarządzania. OTOCZENIE Marketing WEJŚCIE X Procesy Procesy przetwarzania WYJŚCIE Y kapitał informacje personel BADANIE I ROZWÓJ przygotowanie wytwarzania, zakupy, szkolenia, WYTWARZANIE operacje wytwórcze wyrobów, operacje montażowe, DYSTRYBUCJA sprzedaż, serwis. kapitał informacje personel Procesy związane zarządzania z zarządzaniem Planowanie Organizowanie Sterowanie i motywowanie Kontrolowanie zasilanie decyzje sprzężenia zwrotne

11 Cel systemu wytwarzania Realizacja procesów wytwarzania. Działanie w procesach wytwarzania to wykonywanie operacji w określonej kolejności wynikającej z planu operacji. Każdej realizacji procesu towarzyszy występowanie wzajemnie oddziaływujących na siebie strumieni materiałów, informacji i energii. Definicja SW Nowoczesny system wytwarzania zatem jest zbiorem stanowisk lub modułów wytwórczych, powiązanych ze sobą relacjami wynikającymi z procesu wytwarzania, które mogą mieć różny charakter: konfiguracyjny, wynikający z rozmieszczenia stanowisk lub modułów wytwórczych, technologiczny, wynikający z faz procesu wytwarzania, operacji, zabiegów, administracyjny, wynikający z administracyjnej obsługi i zarządzania wytwarzaniem (np. zwinne j.w.), funkcjonalny, wynikający ze sterowania procesem wytwarzania. Proces wytwarzania Proces wytwarzania składa się więc z: procesu podstawowego, w którym dzięki informacji, kwalifikowanej pracy ludzkiej, funkcjonowaniu maszyn i wykorzystywanej energii następuje przetwarzanie materiałów w wyroby, procesu pomocniczego, który polega na: dostarczaniu do elementów systemu wytwarzania materiałów, energii, informacji oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania czasami też z procesu obsługowego, który obejmuje miedzy innymi obsługę administracyjną i zarządzanie wytwarzaniem, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochronę obiektów wytwórczych, utrzymanie czystości, usługi socjalne w miejscu pracy.

12 Układ klasyczny-współczesny/przyszłościowy OTOCZENIE OTOCZENIE SYSTEM SYSTEM PROCESY PROCESY Układ klasyczny-współczesny/przyszłościowy ZLECENIE SYSTEM SW 2 SW 1 WYTWÓRCA SW 4 SW 3 Procesy w systemie wytwarzania Procesy w systemie wytwarzania Procesy podstawowe Procesy przygotowania Procesy pomocnicze Procesy sterowania wytwarzaniem Procesy eksploatacyjne Procesy transportowe Procesy magazynowania

13 Projektowanie produktu Procesy technicznego przygotowania wytwarzania Projektowanie procesu (formowanie przepływu) Organizacja systemu wytwarzania Planowanie procesów Eksploatacja systemu systemu wytwarzania Sterowanie wytwarzaniem Procesy wytwarzania Transport Magazynowanie Magazynowanie Procesy dystrybucji i zbytu Zaopatrzenie Procesy przepływu i zarządzania informacją czas Parametry procesu wytwarzania Podział parametrów procesu Parametry wejścia Parametry wyjścia Przedmiotu pracy Środka pracy Pracy Proste Złożone Rodzajowe Program produkcji Nominalny fundusz czasu Rzeczywisty fundusz czasu Zadanie godzinowe Rezerwy Cykl produkcyjny Poziom braków Efektywny fundusz czasu Efektywny fundusz czasu Możliwość godziniwa Liczba stanowisk Zapasy produkcji w toku Partia produkcyjna Poziom obciążenia Takt produkcji Liczba robotników Partia transportowa Współczynnik obciążenia Wydajność Produktywność Procesowe kształtowanie SW Procesowe ujęcie systemu wytwarzania stwarza możliwości zastosowania zarządzania procesowego w strukturach wytwarzania. Jest to argumentowane potrzebą łączenia ze sobą wszystkich działań w celu osiągnięcia efektu synergicznego Prowadzi do przełamania organizacyjnej sztywności, gdzie pojedyncze funkcje lub jednostki często są od siebie odizolowane i spełniają wykluczające się nawzajem funkcje.

14 Efekt końcowy Podejście procesowe jest zorientowane na zwiększenie efektywności procesów kosztem zmniejszenia funkcjonalnej skuteczności. Takie działania są osiągane poprzez harmonizację i integrację poszczególnych procesów, podprocesów, z odpowiedzialnością funkcjonalną skoordynowaną przez logikę procesu. Pozwala to na tworzenie dynamicznych logicznych struktur wytwarzania, które mogą dostosowywać się do zmian w otoczeniu. Orientacja na procesy Polega na wyłonieniu dla każdej grupy wyrobów realizowanych w systemie tzw. zintegrowanego procesu wytwarzania. Zintegrowany proces to strumień przeplatających się działań: przygotowawczych, obsługowych, transportowo-magazynowych i sterujących wokół procesu podstawowego. Zintegrowany proces Procesy magazynowania Procesy transportowe Proces przygotowania wytwarzania i podstawowy proces wytwarzania Procesy eksploatacyjne Procesy sterowania

15 Powiązanie procesów w ZPW Stan obecny Projektowanie systemów wytwarzania UJĘCIE KLASYCZNE UJĘCIE PRZYSZŁOŚCIOWE Kotłownia Magazyn Regał Sanitar Regał Regał Magazyn Regał ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZG5 PMS 100 PMS PMS WS Regał PWG1 PWG2 PWG FR ZG

16 Efekt końcowy organizacji przestrzeni Kotłownia Magazyn Regał Sanitar Regał Regał Magazyn ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZG5 Regał PMS 100 PMS 40 PMS 40 FR WS Regał PWG1 PWG2 PWG3 ZG Hala produkcyjna Podstawy organizacji przestrzeni SW Wybór sposobu projektowania Formy struktur w systemie produkcji Dobór liczby stanowisk ich typu Dobór środków transportowych Dobór rodzaju magazynów Przestrzenne rozmieszczenie elementów Powierzchnia systemu produkcyjnego Ocena rozmieszczenia elementów Elastyczność systemu Stabilność systemu

17 FR WS CM 500S SG P 40 Regał Regał PMS 25 Faintool Regał PMS 160 PR-B PMS 160 PMS PMS Regał PMS 63 PMS 63 Regał PMS 63 Efekt końcowy organizacji przestrzeni Holarchia Magazyn Sanitar Kotłownia Magazyn Regał Regał Regał Magazyn Re gał PMS 100 PWG1 PWG2 PWG3 ZG ZG1 ZG2 FR ZG3 WS Regał ZG4 ZG5 PMS PMS Biura Magazyn Podstawy organizacji SW - nowoczesne Wybór sposobu projektowania Identyfikacja procesów (selekcja procesów) Odwzorowanie procesów (marszruta, czas, parametry) Formowanie przepływu procesu (parametry przepływu) Analiza otrzymanych rozwiązań (OCENA) Wybór i wdrożenie przyjętych założeń Ustalenie zasad kooperacji (organizacja form przepływu) Ocena rozmieszczenia elementów Elastyczność systemu

18 Determinanty 1. Selekcja procesów 2. Analiza procesów (wykonalności procesu) 3. Analiza opłacalności procesu 4. Ustalenie zasad kooperacji 5. Forma organizacji (wahadłowy, obwodowy) 6. Forma zarządzania (dominacja jednego?) 7. Forma struktury systemu wytwarzania Selekcja procesów 1.Jakie są możliwe drogi przepływu do realizacji zadań (ścieżki wytwarzania), 2.Jakie elementy struktury uczestniczyć powinny w procesie realizacji zadań, 3.Czy zamówienia mieszczą się zakresie wyrobu syntetycznego. Analiza procesów. Czy układ: 1.Dysponuje odpowiednią technologią, 2.Dysponuje odpowiednimi urządzeniami. 3.Dysponuje odpowiednią wiedzą, 4.Dysponuje odpowiednim kapitałem, 5.Dysponuje odpowiednią kadrą (specjalistami)

19 Analiza procesów 1. Jaki jest koszt realizacji danego wariantu przepływu. 2. Czy zapewnimy terminową realizację zadań. 3. Jakie są możliwości formowania procesów. 4. Jakie są ograniczenia logistyczne realizacji przepływów. 5. Czy jesteśmy w stanie spełnić wymogi jakościowe zadań. 6. Czy zrealizujemy narzucone wielkości zamówień. 7. Jakie jest wykorzystanie zdolności produkcyjnych Zasady kooperacji 1. Poszukiwanie kooperantów kto może e kooperować w realizacji zadań? 2. Określenie możliwych sieci ile jest możliwych wariantów kooperacji? 3. Wybór r najkorzystniejszych przebiegów które układy sąs najkorzystniejsze? 4. Wybór r jednego wariantu i jego organizacja który układ zapewnia najlepszą realizację zadań? Forma organizacji ZLECENIE SYSTEM ZLECENIE SYSTEM SW 2 SW 1 SW 1 SW 2 C Z C Z SW 3 SW 3 SW 4 SW 4

20 Forma zarządzania kto dominuje? kto steruje procesem? kto wytycza ścieżki kooperacji? kto zarządza wytwarzaniem? ZLECENIE ZLECENIE SYSTEM SYSTEM SW 2 SW 1 SW 2 WYTWÓRCA SW 1 C Z SW 4 SW 3 SW 3 SW 4 Zastosowanie Zastosowanie

21 Uwarunkowania organizacji SW - klasyka O R G A N I Z O W A N I E orientacja na procesy, inżynieria współbieżna, podejście systemowe, podejście sytuacyjne, warunki realizacji zleceń Uwarunkowania organizacji SW nowoczesność/przyszłość O R G A N I Z O W A N I E orientacja na procesy, inżynieria współbieżna, podejście systemowe, podejście sytuacyjne, warunki realizacji zleceń podejście zdarzeniowo-punktowe (impulsowe) kompresja rzeczywistości, Podejście procesowe Podejście procesowe zakłada, że przedsiębiorstwo jest całością złożoną z procesów a proces całością złożoną z sukcesywnie wykonywanych operacji zmierzających do osiągnięcia założonego celu. Proces to przebieg następujących po sobie działań podejmowanych w określony sposób i prowadzących do osiągnięcia pewnego rezultatu. Procesy rozumiane jako sekwencyjny ciąg operacji, tworzą dynamiczny obraz systemu

22 Podejście symultaniczne Ideą CE jest redukcja cyklu realizacji zadania, poprzez lepszą integrację działań i procesów. Prowadzi to do równoległego, zamiast szeregowego, wykonywania etapów (faz) Inżynieria współbieżna (inżynieria symultaniczna jednoczesna) polega na nowej strategii zarządzania pracą zespołową w organizacjach ze sobą współpracujących. Podejście systemowe Jest to sztuka widzenia wzajemnych relacji, a nie pojedynczych przedmiotów, charakteru zmian w czasie a nie statycznego bieżącego obrazu. Podstawą takiego ujęcia jest traktowanie przedsiębiorstwa jako systemu złożonego Głównym wyróżnikiem takiego podejścia jest badanie jego funkcjonowania wraz ze zmieniającym się otoczeniem. Podejście sytuacyjne Organizacja jest uzależniona od czynników sytuacyjnych występujących wewnątrz jak i w otoczeniu Sytuacja jako zespół uwarunkowań. Teoria wskazuje nie zawsze najlepsze rozwiązania, lecz najlepsze w danej sytuacji.

23 Podejście zdarzeniowo-impulsowe SYSTEM SYSTEM POMIARY POMIARY??? Kompresja rzeczywistości PROCES CZAS? PUNKT POMIARU OPIS PROCESÓW (HOLIZM) X REDUKCJA PROCESÓW (KOMPRESJA RZECZYWISTOŚCI) Przykłady organizacji procesu wytwarzania (wytwarzanie ręczne)

24 Przykłady organizacji procesu wytwarzania (wytwarzanie zautomatyzowane) Przykłady organizacji procesu wytwarzania (wytwarzanie półautomatyczne) Struktura systemów wytwórczych Struktura systemu wytwarzania to liczba i rodzaj elementów wchodzących w jej skład oraz ich wzajemne zależności Struktura wyrobów to liczba operacji realizowanych na danym wyrobie

25 Struktura systemów wytwórczych Struktura produkcyjna wpływa na: stopień wykorzystania maszyn i urządzeń, długość dróg transportu wewnętrznego, długość cykli produkcyjnych, stopień ciągłości procesu produkcyjnego, wielkość zapasów w toku, stopień wykorzystania powierzchni produkcyjnej, złożoność koordynacji przebiegu produkcji, zakres powiązań kooperacyjnych, sposób organizacji środków transportu wewnętrznego, sposób organizacji gospodarki remontowej. Ewolucja struktur systemów wytwórczych formy struktur Procesowo zorientowane organizacje sieciowe w formie sieci powiązań kooperacyjnych Adaptacyjne systemy wytwarzania w formie struktur procesowych Struktury elastyczne w formie linii i gniazd przedmiotowych Struktury sztywne w formie sztywnych linii i gniazd etapy rozwoju Adaptacyjne systemy Adaptacyjne systemy wytwarzania to struktury procesowe z elastycznymi zespołami wytwarzania (powstałymi do realizacji określonego zadania). Podstawą struktur procesowych jest wydzielenie (identyfikacja) w rozpatrywanej organizacji procesów i stworzenie ich diagramów (identyfikacja to mapowanie a diagramy to mapy procesów). Strukturę procesową tworzy się dla zintegrowanego procesu wytwarzania.

26 Organizacje sieciowe Struktury sieciowe dają możliwość wielu form przepływów w zależności od przyjętego rodzaju kooperacji. Systemy adaptacyjne mogą być też tworzone w formie sieci kooperacji, ale jest to kooperacja wewnętrzna (w danej organizacji). Ograniczone są więc: możliwości zmian granic systemu, synchronizacja a więc i ciągłość przepływu, realizacja terminów zamówień. Systemy sieciowe winny eliminować te wszystkie ograniczenia. Podział struktur systemu wytwórczego Wybór rodzaju struktury

27 Projektowanie struktur elastycznych Projektowanie struktur procesowych Projektowanie struktur sieciowych

28 Struktury ESP (FMS) ESP (FMS) - nazywa się zespół sterowanych numerycznie obrabiarek (CNC - Computer Numerical Control) zintegrowanych poprzez zautomatyzowany transport i magazynowanie oraz wspólne sterowanie komputerowe. maszyny i urządzenia produkcyjne (CNC), urządzenia transportowe: roboty przemysłowe, wózki automatycznie kierowane (AGV - Automated Guided Vehicle), transportery, przenośniki, suwnice, magazyny: centralne (AS / RS), lokalne, bufory międzyoperacyjne, sieć nadzorujących komputerów i mikroprocesorów. Elastyczność struktury SW to zdolność systemu do produkcji wielu różnych wyrobów i szybkiego przestawiania się z wytwarzania jednego rodzaju wyrobu na drugi, czyli zdolność przystosowywania się do zmian stanów wejścia. Systemy o elastycznej strukturze powinny charakteryzować się: możliwością realizacji zmiennej wielkości produkcji elastyczność wielkości produkcji; możliwością realizacji zmiennego asortymentu elastyczność asortymentu; możliwością zmiany przepływów elastyczność marszrut technologicznych. Kształtowanie struktury SW rozpoczyna się od określenia procesów, polega na łączeniu stanowisk roboczych w grupy lub określaniu sieci kooperacji, doborze niezbędnych środków wytwórczych w formie wkładu własnego lub zlecenia zewnętrznego sprawia, że zbiór elementów staje się systemem wytwarzania, gdyż łączy je łańcuch kooperacji procesowych pozwalających osiągnąć główny cel działania, sprawia, że struktura jest tworzona ze współbieżnych i współzależnych procesów, których celem jest realizacja wyrobów o określonych parametrach.

29 FORMY PRZEPŁYWÓW LINIOWE (flow-shop) GNIAZDOWE (job-shop) OTWARTE (open-shop) Linie wieloprzedmiotowe Gniazda wieloprzedmiotowe Gniazda z centralnym magazynem ukierunkowane nieukierunkowane Identyczne marszruty wyrobów Każdy wyrób ma inną marszrutę, stąd mogą występować pomijania i nawroty (różna liczba operacji i różna ich kolejność) Każdy wyrób ma inną marszrutę, stąd mogą występować pomijania (różna liczba operacji ale ta sama ich kolejność) Różne marszruty dla każdego wyrobu, mogą występować pomijania i nawroty, inna kolejność realizacji wyrobu na danej maszynie (kolejne operacje procesu danego wyrobu mogą być realizowane w innej kolejności na danej maszynie). Wpływ na postać struktury SW forma organizacji konstrukcja wyrobu; technologia wykonania; rozmiary produkcji; seryjność wytwarzania; specjalizacja i kooperacja.

30 Zasady kształtowania struktury klasycznej SW Zasada technologiczna polega na wydzieleniu komórek produkcyjnych o jednakowym charakterze technologicznym, czyli komórek podobnych pod względem metod obróbki. Zasada przedmiotowa polega na wydzieleniu komórek produkcyjnych zapewniających wykonanie określonej części lub całego procesu produkcyjnego. Zasada technologii grup (GT) wiąże się z opracowaniem zasad grupowania części w rodziny podobne a następnie wydzieleniem komórek produkcji wieloprzedmiotowej (dotyczącej grupy podobnych wyrobów). Technologia grup Idea technologii grup polega na wyodrębnieniu grup wyrobów podobnych technologicznie i utworzeniu dla wyłonionych grup, komórek produkcyjnych do ich produkcji. Łączenie wyrobów w grupy umożliwia stosowanie wielkoseryjnych zasad (efekt skali) wytwarzania dla wyrobów produkowanych jednostkowo i małoseryjne Stosowanie nowych form organizacji produkcji (GT) jest istotne, gdyż 80% produkcji realizowane jest w małych i średnich seriach. Istota i zasady technologii grup są podstawą projektowania komórek obróbki grupowej (komórek wieloprzedmiotowych) o elastycznej strukturze produkcyjnej. Problem grupowania Grupowanie polega na wydzieleniu rodzin podobnych części celem stworzenia komórek a11... a1... a1 produkcyjnych obróbki grupowej j M... Problem grupowania definiuje AN = a... a... a się następująco: należy dokonać podziału zbioru M i ij im... M wyrobów na k grup w taki an1... anj... anm sposób, aby elementy wchodzące w skład danej grupy były wzajemnie podobne a wydzielone grupy wykazywały minimalne podobieństwo między sobą 0 gdydla danego wyrobu nie wykonuje się operacji a i, j = 1 gdy dla danego wyrobu wykonuje się operację

31 Przykładowe macierze grupowania Metody grupowania wizualnej obserwacji klasyfikacji i kodowania analizy przepływu produkcji dekompozycji macierzy dekompozycji grafu taksonometryczne współczynnika podobieństwa średniej grupowej wartości binarnej środka ciężkości wiązanej energii najdalszego sąsiedztwa identyfikacji powiązań najbliższego sąsiedztwa mediany Grupowanie odbywa się według: (1) Ustalonej granicznej wartości wskaźnika (2) Ustalonego wyrobu syntetycznego (umownego), czyli wyrobu, który zawiera wszystkie operacje mogące występować w projektowanej komórce. Każdy zaliczony do grupy wyrób nie może zwiększać zakresu operacji. (3) Ustalonego rozmiaru projektowanej komórki - ustala się liczbę różnych operacji projektowanej struktury

32 Macierz incydencji Umiejscowienie form struktury GT TYP PRODUKCJI Program produkcji Masowy i wielkoseryjny STRUKTURY LINIOWE Średnioseryjny Małoseryjny Jednostkowy FORMY O ELASTYCZNEJ STRUKTURZE LINIE OBRÓBKI GRUPOWEJ 10 GNIAZDA OBRÓBKI GRUPOWEJ 5 GNIAZDA TECHNOLOGICZNE Liczba pozycji asortymentowych Macierz sprzężeń obraz przepływów B N N r x r = x i1... r x N r x 1 ij j... r x... r x Nj r x 1N... r x in... r x NN 0 x i, j = 1 0 gdy w procesie wytwarzania występują powiązania elementu i z elementem j lub elementu j z elementem i, 1 w przeciwnym wypadku,

33 Typy powiązań w systemie Bezpośrednie Pośrednie Brak powiązań M M W liniach i gniazdach przedmiotowych W systemach z rozdziałem zadań, w formach struktur specjalizowanych przedmiotowo, w elastycznych gniazdach i liniach produkcyjnych W technologicznych formach organizacji Współczynnik kooperacji Wskaźnik W K oznacza średnią liczbę stanowisk w danym ogniwie produkcyjnym, z którymi kooperuje każde stanowisko W K N i= = 1 N d i Zależność wskaźnika od liczby stanowisk Wskaźnik kooperacji W K N - liczba stanowisk roboczych Struktura liniowa Struktura gniazdowa

34 Kooperacje w systemie KOOPERACJE W SYSTEMIE Kooperacje wewnętrzne Kooperacje zewnętrzne Ukierunkowane Nieukierunkowane Wahadłowe Obwodowe przepływ jednokierunkowy w lini każdy wyrób ma każdy wyrób ma inną marszrutę, stąd inną marszrutę, stąd mogą występować mogą występować pomijania i pomijania (różna nawroty(różna ilość ilość operacji ale ta operacji i różna ich sama kolejność) kolejność) różne marszruty dla każdego wyrobu, mogą występować pomijania i nawroty, inna kolejność realizacji wyrobu na danej maszynie (inne operacje procesu danego wyrobu mogą być realizowane w innej kolejności na danej maszynie) indywidualne sterowanie przepływem danego zamówienia Stanowisko robocze Stanowisko robocze

35 Stanowisko robocze Stanowisko wielo-robocze? Stanowisko robocze

36 Urządzenie Stanowisko robocze Rozmieszczenie z makietami

37 Typy stanowisk produkcyjnych Stanowisko robocze to miejsce wykonywania jednej operacji technologicznej o typie masowym; o typie seryjnym; o typie jednostkowym. Typy stanowisk Stanowiska o typie masowym wykonują daną operację na jednym lub kilku wyrobach produkowanych masowo lub wielkoseryjnie Stanowiska o typie jednostkowym wykonują daną operację na nieograniczonej liczbie wyrobów Stanowiska o typie seryjnym wykonują daną operację na kilkudziesięciu wyrobach należących do danej grupy, na różnych rozmiarach partii tych wyrobów. W zależności od rozmiaru partii wyróżnia się stanowiska: o wielkoseryjnym typie realizują operacje na dwóch do pięciu różnych wyrobach, na dużej partii danego wyrobu, o średnioseryjnym typie - realizują operacje na pięciu do dwudziestu różnych wyrobach, na średniej partii danego wyrobu, o małoseryjnym typie - realizują operacje na dwudziestu do pięćdziesięciu różnych wyrobach, na małym rozmiarze partii danego wyrobu. Specjalizacja stanowiska uniwersalne specjalizowane specjalne - U. - Sp. - S.

38 Rodzaj stanowiska typ produkcji Liczba różnych wyrobów na których wykonuje się operacje. (Liczba detalooperacji). Typ produkcji Stanowisko robocze typu U Sp S Nieograniczona Jednostkowy X 20 do 50 Małoseryjna X 5 do 20 Średnioseryjna X X 2 do 5 Wielkoseryjna X 1 Masowa X X Dobór maszyn do stanowiska Maszyny i urządzenia dobiera się z katalogów uwzględniając następujące parametry: skalę produkcji, dokładność obróbki (wykonania), rodzaj materiału, wymiary gabarytowe i ciężar wyrobu, kształt wyrobu, rodzaj przedmiotu. Tokarki

39 Szlifierki Szlifierki Frezarki

40 Prasy Wiertarki Piły

41 Piece Gwinciarki Strugarki

42 Stanowiska wielonarzędziowe Wykres biegunowy Wykres biegunowy X o X X o o X o o X X o o X

43 Liczba stanowisk n io ( P tij ) = j τ η Zdolność produkcyjna to maksymalna ilość produktu jaka może być wytworzona w określonym czasie Pod pojęciem zdolność produkcyjna rozumiemy możliwość wytwarzania w danym okresie czasu maksymalnej wielkości produkcji o określonych parametrach jakościowych przy optymalnym wykorzystaniu czynników techniczno-organizacyjnych Zdolność produkcyjna Na zdolność produkcyjną wpływają czynniki tj: struktura asortymentowa produkcji; poziom kwalifikacji pracowników; liczba i jakość użytkowanych maszyn i urządzeń; wykorzystanie materiałów surowców; poziom opracowania dokumentacji technologicznej; poziom organizacji komórek produkcyjnych; warunki pracy; poziom kooperacji i specjalizacji.

44 Metody wskaźnikowa analityczna normatywna Metoda wskaźnikowa polega na określeniu zdolności produkcyjnych mając za punkt odniesienia wielkość okresu przeszłego. Przyjmuje się najczęściej wskaźniki z przedsiębiorstw przodujących, które odnosimy do naszej firmy (benchmarking) Zp= S*T Zp=V*Td S-liczba wyrobów wykonywanych w jednostce czasu T dysponowana liczba jednostek czasu V-wydajność ogniwa produkcyjnego na jednostkę czasu, Td-liczb efektywnych jednostek czasu do dyspozycji w ciągu roku Metoda analityczna polega na zbilansowaniu dysponowanego i potrzebnego funduszu czasu pracy, trudność jej zastosowania, wynika z niejednoznacznego zapotrzebowania na fundusz pracy, konieczna jest więc znajomość asortymentu i rzeczywistego czasu wykonania operacji

45 Metoda normatywna polega na ustaleniu pewnej normy, której wynika ile wyrobów ma być wykonanych w konkretnej komórce produkcyjnej. Norma ta ustalona jest na podstawie normatywów odnoszących się do poszczególnych elementów komórki produkcyjnej. Najczęściej stosowana przy produkcji aparatowej i masowej Przestrzeń produkcyjna To element systemu produkcyjnego, w którym przebiegają procesy produkcyjne. Organizowanie przestrzeni produkcyjnej dotyczy uporządkowania w tej przestrzeni komórek produkcyjnych (stanowisk pracy), usytuowania dróg transportowych i magazynów oraz określenie kształtów i wymiarów tej przestrzeni Przestrzeń produkcyjna

46 Projekt przestrzeni produkcyjnej Etapy działania: Rozmieszczenie przestrzenne stanowisk. Dobór rodzaju i ilości środków transportowych. Dobór rodzaju magazynów. Ustalenie całkowitej niezbędnej powierzchni. Optymalne rozmieszczenie Efekty: skrócenie dróg transportowych, skrócenie czasu przepływu produkcji, zmniejszenie liczby środków transportowych, zmniejszenie do minimum potrzebnej powierzchni produkcji, zmniejszenie pracochłonności robót transportowych. Problem rozmieszczenia Rozmieszczenie stanowisk polega na przyporządkowaniu miejsc lokalizacji w taki sposób, aby spełnić określone warunki. Rozmieszczenie stanowisk wiąże się z: projektowaniem rozwiązań teoretycznych (schematy rozmieszczania stanowisk), projektowaniem szczegółowym (plan rozmieszczenia).

47 Problem rozmieszczenia W trakcie szczegółowego projektowania rozmieszczenia stanowisk należy: dokonać podziału dysponowanej powierzchni na pola zgodnie z rozmieszczenie teoretycznym, umieścić wstępne makiety stanowisk na wydzielonych polach (kształt stanowiska i jego wymiary podane są w katalogach maszyn i urządzeń), przemieścić tak makiety stanowisk aby spełnić wymagania dotyczące: szerokości dróg transportowych, odległości między stanowiskami, wielkości pól odkładczych. Schemat rozmieszczenia To teoretyczny model szczegółowego planu rozmieszczenia. To ogólna koncepcja przestrzennego rozmieszczenia stanowisk, czyli: wzajemne usytuowanie stanowisk, ogólny kształt powierzchni, układ dróg transportowych. Kształt powierzchni

48 Metody przybliżone rozmieszczenia Iteracyjne Krokowe Z nieograniczoną możliwością wyboru miejsc lokalizacji Z ograniczoną możliwością wyboru miejsc lokalizacji Metody przybliżone rozmieszczania obiektów w przestrzeni Punktowe Modułowe Metody przybliżone Najbardziej znane metody przybliżone to: MAT- (Modular Allocation Technique). Siatki trójkątów równobocznych. CRAFT - (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) - technika względnego rozmieszczania środków. CORELAP - (Computerized Relationship Layout Planning) - planowanie względnego rozmieszczania obiektów. Funkcje kryterium w rozmieszczaniu Kryterium minimalizacji pracy przewozowej Q = N N i= 1 j= 1 S ij L ij min

49 Rodzaje miar odległości Miejska miara odległości Y obiekt "i" obiekt "j" X L ij = ( xi x j ) + ( yi y j ) Rodzaje miar odległości Kartezjańska miara odległości Y obiekt "i" obiekt "j" L ij = 2 ( xi x j ) + ( yi y j X ) 2 Funkcje kryterium w rozmieszczaniu Kryterium minimalizacji liczby operacji transportowych długich Q = N N i= 1 j= 1 S ij L ij min

50 Wskaźnik udziału operacji transportowych WT = L OT L L OT OTD Wskaźnik sąsiedztwa miejsc lokalizacji WS N i= = 1 N k i Praktyczne możliwe rozmieszczenia Dla gniazd przedmiotowych: o swobodnym dostępie funkcjonalne (modułowe) komórkowe Dla linii produkcyjnych: w liniach wielorzędowych kołowe segmentowe

51 Rozmieszczenie o swobodnym dostępie środki transportowe mają bezpośredni dostęp do każdego stanowiska Rozmieszczenie funkcjonalne stanowiska są grupowane według rodzaju obróbki A A B B C C

52 Rozmieszczenie komórkowe tworzy się wydzielone grupy stanowisk przeznaczone do obróbki określonego asortymentu detali A B A B A B C C C Rozmieszczenie w liniach wielorzędowych stanowiska tworzą widoczne układy liniowe kooperujące ze sobą Rozmieszczenie kołowe stanowiska tworzą widoczne układy kołowe

53 Rozmieszczenie segmentowe stanowiska tworzą widoczne układy segmentów Rozmieszczenie najczęściej występujące stanowiska tworzą widoczne układy w kształcie litery U Powiązania transportowe Powiązania transportowe mogą mieć charakter: trwały (sztywne powiązania) w liniach jednoprzedmiotowych i systemach elastycznych, nietrwały (luźne powiązania) w gniazdach przedmiotowych, liniach wieloprzedmiotowych niezautomatyzowanych jak i pomiędzy gniazdami technologicznymi.

54 Drogi transportowe Konwencjonalne środki transportowe Środki transportowe Dźwignice Przenośniki Wózki Dźwigniki Cięgnowe Jezdniowe Wyciągi Bezcięgnowe Szynowe Suwnice Z czynnikiem pośredniczącym Żurawie Środki transportowe

55 Środki transportowe Środki transportowe Środki transportowe

56 Środki transportowe Środki transportowe środki transportowe

57 Środki transportowe środki transportowe Środki transportowe

58 środki transportowe środki transportowe środki transportowe

59 Dobór środków transportowych Konfigurację przestrzenną stanowisk. Masę transportową. Wymiary gabarytowe materiałów. Stan materiału (stały, ciekły, gazowy). Stopień automatyzacji. Warunki budowlane: przebiegi i skrzyżowania tras, dopuszczalne obciążenia, pochylenie trasy. Intensywność powiązań transportowych. Liczba środków transportowych na podstawie końcowego czasu wykonania pracy transportowej n t = τ Fe w Liczba środków transportowych z wykorzystaniem wydajności środka n t Q l = W w i

60 Liczba środków transportowych posługując się czasem trwania cyklu transportowego n = t Ct ν System wahadłowy C = t + t + t + t t z jz r jp System obwodowy C = i ( t + t ) + t t p z r j

61 Podział magazynów magazyny produkowanych wyrobów - przechowują one zapasy międzyoperacyjne, kompensacyjne, rezerwowe, zapasy półfabrykatów i wyrobów gotowych, magazyny surowców i materiałów - przechowują zapasy zaopatrzeniowe potrzebne do realizacji podstawowego procesu produkcyjnego, magazyny materiałów pomocniczych, magazyny części zamiennych Podział magazynów magazyny przystanowiskowe - przechowuje się w nich zapasy zabezpieczające ciągłą pracę stanowisk, centralne magazyny produkcyjne - przechowują materiały wejściowe i półfabrykaty zabezpieczające ciągłość pracy systemu, produkcję w toku, wyroby gotowe, pomoce warsztatowe; magazyny te stanowią również podstawowy sposób integracji elementów systemu produkcyjnego i faz procesu produkcyjnego Centralny magazyn statyczny - są to regały wysokiego składowania obsługiwane przez układarkę przejezdną. Może być zewnętrzny i wewnętrzny dynamiczny - jest to przenośnik podłogowy lub podwieszony pełniący funkcję środka transportu i magazynu. Jest to forma magazynu wewnętrznego

62 Magazyny Magazyny Magazyny

63 Magazyn statyczny zewnętrzny stanowiska rozmieszcza się wzdłuż systemu transportowego łączącego je z magazynem Magazyn System transportowy Magazyn statyczny wewnętrzny stanowiska rozmieszczone są wzdłuż magazynu Magazyn Magazyn dynamiczny buforowy Przenośnik

64 Projektowanie magazynu Obejmuje ustalenie rodzaju magazynu, obliczanie pojemności i powierzchni magazynu, obliczanie wymiarów magazynu. Powierzchnia ogólna magazynu P o P P = u = u Z Q d P ( 1,3 1,9) u = F r N reg Urządzenia w magazynie środki transportu magazynowego, urządzenia do składowania, pomocnicze urządzenia magazynowe, sprzęt informatyczny.

65 Środki transportu w magazynie wózki ręczne o różnorodnej budowie wózki z napędem mechanicznym ciągniki przemysłowe o napędzie identycznym jak wózki oraz przyczepy, przenośniki rolkowe i wałkowe oraz przenośniki podłogowe, suwnice bramowe i pomostowe realizujące transport poziomy i pionowy, żurawie kolumnowe i przyścienne również realizujące transport poziomy i pionowy. Składowanie ładunków na podłodze w jednej warstwie - wymagana duża powierzchnia, szerokie drogi transportowe, trudny jest dostęp do ładunków, na podłodze w jednej warstwie lub stosach, w regałach zwykłych (przedmioty luzem, w opakowaniach i pojemnikach), w regałach paletowych (przedmioty na paletach płaskich lub skrzyniowych, znormalizowanych), w regałach przelotowych (przepływowych) na paletach i w pojemnikach jednego typu. Środki transportowe w magazynie

66 Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie

67 Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie

68 Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie Środki transportowe w magazynie

69 Całkowita powierzchnia systemu P = P + P O pr pm P = P + pm m P t P pr = n i P S Sposoby ustalania powierzchni metoda wskaźnikowa F = F w + ( F metoda Guerschet a P G w m i= 1 P = P + P + P C S G E = P s PE = ( PS + PG ) K S f i ) Stabilność struktury To zdolność systemu produkcyjnego do samoczynnego pokonywania zmian stanów wejścia. Z pojęciem stabilności struktury systemu produkcyjnego związany jest również tzw. obszar stabilności. Jest to obszar zmian stanów wejścia, w którym wyjściowa struktura nie ulega zmianie

70 Obciążenie systemu (macierz obciążeń) C N M η = η η i1... N1 η ij η η 1 j... ij η Nj... Pj tij + t pzj = τ i η η η 1M... im... NM Hala produkcyjna Hala produkcyjna

71 Hala produkcyjna Hala produkcyjna Hala produkcyjna Kotłownia Magazyn Regał Sanitar Regał Regał Magazyn ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZG5 Regał PMS 100 PMS 40 PMS 40 FR WS Regał PWG1 PWG2 PWG3 ZG

Istota Zarządzania Produkcją

Istota Zarządzania Produkcją Zarządzanie produkcją i usługami dr inż. Marek Dudek ul. Gramatyka 10, tel. 6174298 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Istota Zarządzania Produkcją Istota Zarządzania Produkcją Zarządzanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Model obrazujący tendencje zmian w zarządzaniu

Model obrazujący tendencje zmian w zarządzaniu Model obrazujący tendencje zmian w zarządzaniu Zarządzanie produkcją i usługami dr inż. Marek Dudek ul. Gramatyka 0, tel. 674298 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Wiedza Zewnętrzna Wiedza Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT)

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 13 ROZMIESZCZENIE STANOWISK (LAYOUT) Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI 2 LITERATURA Marek Fertsch, Danuta Głowacka-Fertsch Zarządzanie produkcją, WSL Poznań 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż.

METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA. AUTOR: dr inż. 1 METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ OBLICZENIA NA POTRZEBY OPRACOWANI HARMONOGRAMU PRACY GNIAZDA AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 2 1. DANE PROJEKTOWE 1.1. DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU 3 1.1. Asortyment

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Koncepcje oraz metody organizacji i zarządzania produkcją. Koncepcja obmyślony plan działania lub pomysł rozwiązania problemu

Koncepcje oraz metody organizacji i zarządzania produkcją. Koncepcja obmyślony plan działania lub pomysł rozwiązania problemu Koncepcje i metody Koncepcje oraz metody organizacji i zarządzania produkcją Koncepcja obmyślony plan działania lub pomysł rozwiązania problemu Metoda to konsekwentnie stosowany sposób postępowania do

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO.

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Proces produkcyjny. Proces produkcyjny wyrobu można zdefiniować jako zbiór operacji produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie o innowacyjnych technologiach prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015 1 Zagadnienia: 1. Innowacyjne technologie w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP EKONOMIA 1. Obszar zainteresowań nauk ekonomicznych 2. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych 3. Szkoły

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne

Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne Elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie - zarządzanie logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1. Klasyfikacja i charakterystyka systemów logistycznych Istota

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Pojęcie wyrobu, schemat podziału produktów (1)

Pojęcie wyrobu, schemat podziału produktów (1) Pojęcie wyrobu, schemat podziału produktów (1) PRODUKTY Wyroby podstawowe Usługi wg stopnia złożoności Proste wg stopnia gotowości Półwyroby Złożone Wyroby gotowe Transport Magazynowani Remonty Dostawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik Łódź 2015/2016

prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik  Łódź 2015/2016 Temat: Przedsiębiorstwo: lokalizacja przedsiębiorstwa, rozmieszczenie obiektów i wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych prof. PŁ dr hab. inż. Szymonik www.gen-prof.pl

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych

Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Komputerowo zintegrowane

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu

Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu Projekty logistyczne Maksymalna wydajność Twojego magazynu WDX.PL Projekty logistyczne Firma WDX S.A. oferuje kompleksowe, efektywne i ekonomiczne rozwiązania systemowe. Projekty logistyczne są flagowym

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo