Pomoc państwa nr SA (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc państwa nr SA 33114 (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia K(2011) wersja ostateczna WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomoc państwa nr SA (2012/C) (ex 2011/NN) Polska domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST Szanowny Panie Ministrze! Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu przekazanych przez władze polskie informacji na temat wyżej wymienionych środków pomocy, podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I. PROCEDURA (1) W dniu 6 listopada 2008 r. Komisja przyjęła dwie decyzje o odzyskaniu pomocy 1 w odniesieniu do niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz stoczni w Gdyni i 1 Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 19/05 (ex N 203/05) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej, Dz.U. L 5 z , s. 1, i decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 17/05 (ex N 194/05 i PL 34/04) udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia, Dz.U. L 33 z , s. 1. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa POLSKA Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 Szczecinie (dalej Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej ) umożliwiającą zastosowanie szczególnej procedury zbycia. Władze polskie miały możliwość zbycia aktywów stoczni w pakietach w drodze otwartych, przejrzystych, bezwarunkowych i niedyskryminujących procedur przetargowych. Zbycie aktywów i rozpoczęcie postępowania upadłościowego w odniesieniu do pozostałych aktywów stoczni powinny były zostać zakończone do końca czerwca 2009 r. Władze polskie składały wielokrotnie wnioski o przedłużenie terminu. Komisja wyraziła zgodę na przedłużenie terminu do dnia 31 marca 2011 r. (2) W toku procedury odzyskiwania pomocy Komisja zwróciła się o przekazanie wyjaśnień na temat procedur przetargowych, o których mowa powyżej. Po doniesieniach prasowych, że należąca do państwa Agencja Rozwoju Przemysłu (zwana dalej ARP ) mogła przyznać pożyczkę spółce Crist S.A (zwanej dalej Crist lub spółką ) na zakup majątku Stoczni Gdynia, Komisja zwróciła się o dostarczenie wyjaśnień w tej kwestii podczas spotkania z polskimi władzami w dniu 22 października 2010 r. Władze polskie zobowiązały się przekazać wszystkie niezbędne informacje i potwierdzające je dokumenty dotyczące transakcji. (3) Władze polskie przedstawiły informacje w dniu 25 listopada 2010 r. Dodatkowe informacje zostały przekazane dnia 5 grudnia 2011 r. (4) Komisja spotkała się z władzami polskimi w dniu 6 grudnia 2011 r. (5) W dniu 28 czerwca 2011 r. wiceprzewodniczący Almunia skierował pismo do polskiego Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada, na które ten ostatni udzielił odpowiedzi w dniu 18 lipca 2011 r. Na następne pismo wiceprzewodniczącego Almunii z dnia 7 października 2011 r., Minister Grad odpowiedział w dniu 25 października 2011 r. i poinformował Komisję o zakończeniu postępowania upadłościowego, zaplanowanego na koniec 2011 r., w odniesieniu do Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej. II. OPIS 1. OPIS BENEFICJENTA (6) Według władz polskich, Crist spółka z siedzibą w Gdańsku, została założona w 1990 r. przez jej dwóch obecnych akcjonariuszy. W spółce zatrudnionych jest około 150 pracowników oraz ok. 500 osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczących usługi na rzecz spółki. Przedmiotem działalności Crist są głównie: przemysł stoczniowy, naprawa statków oraz instalacje wykorzystywane w przemyśle morskim. W okresie od 2004 r. do 2008 r. spółka prowadziła rocznie prace na około 20 statkach i innych konstrukcjach. Klientami spółki są głównie właściciele statków z Europy (Niemiec, Holandii, Skandynawii i Polski). (7) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze polskie spółka prowadzi działalność głównie w trzech segmentach rynku: - statki offshore (głównie świadczące usługi dla platform wiertniczych) oraz obiekty typu offshore, platformy wykorzystywane do przeszukiwania zasobów lub

3 platformy wiertnicze, głównie w celu poszukiwania ropy i gazu na morzu. W 2007 r., czyli w ostatnim roku poprzedzającym kryzys finansowy, sektor ten rozwijał się. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze polskie, w latach w sektorze odnotowano spowolnienie gospodarcze; - tzw. statki towarowe przystosowane do przewożenia ładunków toczonych i pojazdów (zwane dalej rorowcami ), z kilkoma pokładami, na które można łatwo wtoczyć przewożone towary (głównie pojazdy, takie jak samochody osobowe, ciężarówki i inne pojazdy kołowe), a następnie je z nich stoczyć. Według władz polskich uznaje się, że na rynku tym występuje duża konkurencja oraz nadwyżka zdolności produkcyjnych. Wiele europejskich stoczni walczy o utrzymanie się na rynku produkcji rorowców ze względu na silną konkurencję azjatycką; - instalacje hydrotechniczne, które obejmują głównie farmy wiatrowe zlokalizowane na morzu. (8) Według władz polskich Crist zwiększyła swoje dochody w okresie dziesięciokrotnie, osiągając zyski w wysokości 383,7 mln PLN w 2009 r. (85,5 mln EUR) 2. Majątek trwały spółki w 2008 r. wynosił 33,7 mln PLN (7,5 mln EUR). Wartość ta znacznie wzrosła do prawie 238,5 mln PLN (53,1 mln EUR) po nabyciu majątku Stoczni Gdynia w 2010 r. (9) W latach 2007, 2008 i 2009 przychody zwiększyły się, podczas gdy zyski zmalały: - w 2007 r. przychody osiągnęły wartość 323,4 miliona PLN (72,0 mln EUR), dochód netto wyniósł natomiast 22,2 mln PLN (4,9 mln EUR); - w 2008 r. przychody osiągnęły wartość 361,0 miliona PLN (80,4 mln EUR), dochód netto wyniósł natomiast 20,1 mln PLN (4,5 mln EUR); - przychody uzyskane w 2009 r. wyniosły 383,7 mln PLN, natomiast dochód netto 15,5 mln PLN (3,5 mln EUR). (10) Według władz polskich w 2011 r. spółka zaciągnęła kredyty i osiągnęła limit zaangażowania na kwotę [>400] mln PLN ([>89,1]* mln EUR), łącznie z pożyczką udzieloną przez ARP (zob. poniżej Opis środka pomocy ) i wsparciem finansowym w różnych formach udzielonym przez cztery banki prywatne. Spółka jest obecnie zaangażowana w wykonanie 10 umów o łącznej wartości [>600]* mln PLN ([>133,6]* mln EUR) 3 i negocjuje dalsze umowy o łącznej wartości [>500]* mln PLN ([>111,4]* mln EUR). 2 Dane w EUR w niniejszej decyzji to wartości przybliżone podane wyłącznie w celach orientacyjnych z wyjątkiem kwoty [ ] mln EUR, stanowiącej wartość umowy między Crist i BELUGA HOCHTIEF Offshore, która jest wyrażona w EUR (zob. przypis nr 3 poniżej). Wszystkie wartości w PLN są przeliczane na EUR po kursie wymiany z dnia 2 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,49 PLN. Informacje poufne 3 Władze polskie przedstawiły Komisji kopię umowy między Crist i BELUGA HOCHTIEF Offshore na kwotę [ ] mln EUR.

4 2. OPIS PROGRAMU (11) Dnia 27 maja 2010 r., spółka Crist wystąpiła o udzielenie pożyczki przez ARP (zob. poniżej Opis środka pomocy ) w ramach programu Wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę (zwanego dalej programem ) w podkategorii Wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym. (12) Program ma na celu pobudzanie wzrostu gospodarczego. W następstwie kryzysu finansowego w 2008 r., banki stały się mniej skłonne do udostępnienia finansowania nowym i istniejącym przedsięwzięciom handlowym, zaostrzyły kryteria udzielania pożyczek i wymogi bezpieczeństwa. (13) Do przedsiębiorstw kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach programu należą średnie i duże przedsiębiorstwa realizujące projekty mające na celu stymulowanie popytu w polskiej gospodarce oraz działające w zagrożonych rejonach dotkniętych kryzysem gospodarczym oraz poważnymi powodziami. (14) Zagrożone powiaty zostały jednoznacznie określone w programie. Zgodnie z założeniami programu jednym z zagrożonych powiatów jest Gdańsk, podczas gdy Gdynia nie. (15) Zgodnie z programem, Agencja Rozwoju Przemysłu będzie uczestniczyć w projektach i przedsięwzięciach w celu stymulowania popytu gospodarczego i rozwoju gospodarczego. Ze względu na swoje zaangażowanie ARP powinna uzyskać odpowiednią stopę zwrotu, to jest zgodnie z warunkami rynkowymi. Maksymalna intensywność finansowania udzielonego przez ARP nie może przekroczyć 80% wartości netto planowanej inwestycji. (16) Według władz polskich Agencja Rozwoju Przemysłu nie powinna wspierać projektów, które mogą zawierać elementy pomocy państwa, z wyjątkiem projektów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i obrony zgodnie z art. 346 TFUE OPIS ŚRODKA (17) Środek, który jest obecnie objęty dochodzeniem, to pożyczka na kwotę 150 mln PLN (33,4 mln EUR) przyznana przez ARP spółce Crist dnia 14 września 2010 r. (zwana dalej pożyczką ARP ). Według władz polskich stanowi ona mniej niż [37]% całkowitej kwoty kredytów i limitów zaangażowania spółki. (18) Zgodnie z programem, stopa procentowa pożyczki udzielonej przez ARP powinna wynieść tyle, ile odpowiednia stopa bazowa, powiększona o marżę odsetkową netto 0,9 4% rocznie (zwaną dalej marżą odsetkową ) odpowiednio do ryzyka finansowania i jakości zabezpieczeń dostarczonych przez beneficjenta, zgodnie z tym, co przedstawiono w poniższej tabeli: 4 Zgodnie z niniejszym artykułem: Postanowienia Traktatów nie stanowią przeszkody w stosowaniu następujących reguł: [ ] b) każde państwo członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a.

5 Tabela 1 Marża odsetkowa według programu Ryzyko finansowe mocne zabezpieczenie średnie zabezpieczenie słabe niskie średnie wysokie (19) Marża odsetkowa dla pożyczki udzielonej Crist przez ARP została ustalona w wysokości 1,8%. Ogólna stopa oprocentowania pożyczki otrzymanej przez spółkę Crist wyniosła 7,02%. Stopa oprocentowania została ustalona na poziomie stopy bazowej zdefiniowanej jako sześciomiesięczna stopa WIBOR 5 (równa 4,02% w chwili udzielenia pożyczki) + 1,2%, do których dodano marżę odsetkową w wysokości 1,8%. Marża odsetkowa została ustalona przez ARP na poziomie 1,8% jako ryzyko finansowania transakcji, a zabezpieczenie zostało oszacowane jako średnie. Według danych przedstawionych w tabeli 1 marża powinna zatem wynieść między 1,5% a 1,8%. (20) Na zabezpieczenie pożyczki ARP składa się: - hipoteka na suchym doku i zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym związanym z suchym dokiem; - zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki Crist; - weksel własny in blanco podpisany przez spółkę Crist. (21) Zgodnie z programem, zabezpieczenie musi odpowiadać co najmniej 150% środków finansowych przekazanych przez ARP. (22) Pożyczka ARP jest wymagalna od dnia 31 grudnia 2015 r., to jest została udzielona na mniej więcej 5 lat i 3 miesiące, ponieważ odnośny środek został przyznany w dniu 14 września 2010 r. (23) Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu, w trzeciej turze przetargu mającego na celu zbycie aktywów Stoczni Gdynia w dniu 15 września 2010 r., spółka Crist, zgodnie z doniesieniami prasowymi, była w stanie przebić ofertę innego konkurenta, czyli podmiotu Patia (spółki zarejestrowanej na Cyprze, powiązanej z ukraińską spółką ISD właścicielem Stoczni Gdańsk), oferując 175 mln PLN (39,0 mln EUR) za nabycie pakietu aktywów (zwanego dalej suchym dokiem ). (24) Cena minimalna suchego doku została ustalona na kwotę 96,7 mln PLN (21,5 mln EUR). III. UWAGI POLSKI (25) Według władz polskich warunki pożyczki ARP były podobne do warunków oferowanych przez inwestorów prywatnych. 5 Ang. Warsaw interbank reference rate.

6 1. STOPA OPROCENTOWANIA (26) Władze polskie podkreślają, że marża odsetkowa ustalona przez ARP była najwyższą marżą określoną dla tego przedziału ryzyka finansowego i jakości zabezpieczenia zgodnie z metodyką określania marży odsetkowej (zob. pkt 18 oraz tabelę 1 powyżej). 2. ZABEZPIECZENIA (27) Władze polskie twierdzą, że zabezpieczenie przewidziane na potrzeby pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (zob. pkt 20 powyżej) można ocenić jako średnie. Można zatem wnioskować, opierając się na złożonym zabezpieczeniu, iż twierdzenie to wynika z porównania szacunkowych wartości zabezpieczenia z minimalną kwotą zabezpieczenia wymaganego w ramach programu. Władze polskie szacują, że łączna wartość zabezpieczenia musi wynosić co najmniej 225 mln PLN (150% z 150 mln PLN), ponieważ zgodnie z programem, zabezpieczenie musi odpowiadać co najmniej 150% środków finansowych udostępnionych przez ARP (zob. pkt 21 powyżej); Władze polskie twierdzą, że niezależny rzeczoznawca ustalił wartość rynkową suchego doku na kwotę 169,5 mln PLN (37,8 mln EUR). Ponadto według władz polskich wartość rynkowa spółki została oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę zgodnie z metodą wartości aktywów netto na kwotę [50-150]* mln PLN ([ ]* mln EUR), a jej wartość obliczona zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych została oszacowana na kwotę [ ]* mln PLN ([ ]* mln EUR). Komisja nie otrzymała żadnej z wymienionych wycen sporządzonych przez rzeczoznawców. 3. WARTOŚCI ODNIESIENIA (28) Władze polskie wskazują, że udział banku komercyjnego [ ]* Banku świadczy o tym, że pożyczka ARP została udzielona na warunkach rynkowych. W lutym 2010 r., [ ]* Bank udzielił kredytu spółce Crist (zwanego dalej kredytem [ ]* Banku ) w wysokości [20-30]* mln PLN ([ ]* mln EUR). Zastosowana zmienna stopa procentowa była równa trzymiesięcznej stopie WIBOR + 2,5% marży. W dniu podpisania umowy między [ ]* Bankiem i spółką Crist ogólna stopa oprocentowania wynosiła 6,62%. (29) [ ]* Bank udzielił kredytu na okres do dnia 31 grudnia 2013 r., a jego spłata jest dokonywana w ratach kwartalnych w wysokości około [1,4 2,2]* mln PLN ([0,31 0,49]* mln EUR). Kredyt został przyznany spółce Crist na zrefinansowanie zakupu kadłubowni Stoczni Gdynia podczas drugiego przetargu w listopadzie 2009 r. Zakup ten był pierwotnie finansowany ze środków własnych spółki Crist. Spółka zapłaciła łącznie 38,2 mln PLN (8,5 mln EUR) za ten pakiet aktywów. (30) Na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez [ ]* Bank składa się hipoteka na zakupionej kadłubowni i tzw. weksel własny in blanco, podpisany przez spółkę Crist i zabezpieczony przez akcjonariuszy oraz ich małżonków.

7 4. BIZNES PLAN (31) Władze polskie przekazały Komisji biznes plan spółki Crist ( biznes plan ). Agencja Rozwoju Przemysłu przeprowadziła konsultacje z partnerami handlowymi spółki, w szczególności bankami prywatnymi, i otrzymała odpowiedzi potwierdzające stabilność finansową spółki. Władze polskie przekazały Komisji pisma banków prywatnych zawierające potwierdzenie. (32) W biznes planie założono, że spółka Crist dokona zakupu majątku Stoczni Gdynia o łącznej wartości 188,2 mln PLN (41,9 mln EUR): 38,2 mln PLN (8,5 mln EUR) za kadłubownię zakupioną w ramach drugiej tury przetargu w 2009 r. (zob. pkt 30 powyżej) i 150 mln PLN (33 mln EUR) za suchy dok. Ostatecznie, spółka Crist musiała zapłacić 25 mln PLN (5,6 mln EUR) więcej za suchy dok w ramach trzeciej tury przetargu (zob. pkt 23 powyżej). (33) W biznes planie założono, że wartość bieżąca netto projektu inwestycyjnego wyniosłaby [>30]* mln PLN ([>6.7]* mln EUR), a wewnętrzna stopa zwrotu wynosi [>10]*%. Podstawą tych szacunków jest założenie, że spółka zapłaciła 150 mln PLN za suchy dok. Władze polskie nie dostarczyły zaktualizowanych danych uwzględniających faktycznie zapłaconą cenę tzn. 175 mln PLN. (34) Władze polskie argumentują, że przy zysku netto w wysokości 12,6 mln PLN (2,8 mln EUR) w 2010 r. i 16,8 mln PLN (3,7 mln EUR) w pierwszym kwartale 2011 r., spółka uzyskała wyniki netto, które przekroczyły o około 10 milionów PLN (2,2 mln EUR) dane liczbowe przewidziane w biznes planie. Analiza sytuacji finansowej spółki wykazuje, że spółka była w stanie na bieżąco wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, w tym płatności odsetek. IV OCENA 1. ISTNIENIE POMOCY PAŃSTWA W ROZUMIENIU ART. 107 UST. 1 TFUE (35) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. (36) Aby środek krajowy został uznany za pomoc państwa, należy spełnić wszystkie następujące warunki: (1) środek przynosi korzyść przy użyciu zasobów państwowych; (2) korzyść jest przyznawana selektywnie; oraz (3) środek zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i może wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi Istnienie korzyści

8 (37) Komisja ma wątpliwości, czy spółka Crist byłaby w stanie pozyskać tak znaczące środki finansowe na podobnych warunkach na rynku na podstawie biznes planu, o którym mowa powyżej Stopa oprocentowania (38) Komisja ma wątpliwości, czy stopa oprocentowania pożyczki ARP odpowiada rynkowej stopie oprocentowania, ponieważ władze polskie nie przedstawiły informacji dotyczących ratingu spółki i poziomu zabezpieczenia w kontekście rynkowych wartości odniesienia do stawek stosowanych na rynku instrumentów dłużnych o podobnej charakterystyce. W związku z tym Komisja nie jest obecnie w stanie ustalić, czy stopa oprocentowania pożyczki ARP jest zgodna z testem inwestora prywatnego. Komisja ma uzasadnione wątpliwości, czy wartość odniesienia zaproponowana przez Polskę, to jest kredyt udzielony przez [ ]* Bank, może być uznana za dopuszczalną wartość odniesienia (zob. pkt poniżej). (39) W komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (zwanym dalej komunikatem w sprawie stóp referencyjnych ) 6 określono metody ustalania stóp referencyjnych, które Komisja może zastosować zastępczo dla stopy rynkowej oraz do mierzenia ekwiwalentu dotacji pomocy, w szczególności w przypadku, gdy wypłaca się ją w kilku transzach, a także do obliczania elementu pomocy będącego pochodną programów dotacji na spłatę oprocentowania. Stosuje się je również do sprawdzania zgodności z zasadą de minimis oraz z rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych. Komisja pragnie podkreślić, że komunikat w sprawie stóp referencyjnych stosuje się jedynie zastępczo 7, i nie jest on wiążący dla Komisji podczas stosowania przez nią testu prywatnego inwestora, zwłaszcza w przypadkach dostępności rzeczywistych danych rynkowych, które są wyraźnie inne niż dane, które wskazuje komunikat w sprawie stóp referencyjnych 8. Jest to szczególnie istotne w przypadku większych kredytów, przyznanych poza zakresem obowiązywania zgłoszonych programów pomocy lub rozporządzeń o wyłączeniach grupowych. (40) Zgodnie z komunikatem w sprawie stóp referencyjnych, stopy referencyjne oblicza się poprzez dodanie marży do podstawowej stopy bazowej odpowiadającej jednorocznej stopie IBOR (jednorocznej stopie rynku pieniężnego w danym państwie). Stosowana marża zależy od ratingu przedsiębiorstwa i zabezpieczenia. Tabela 2 Marże kredytów w punktach bazowych zgodnie z komunikatem w sprawie stóp referencyjnych Poziom zabezpieczeń 6 Dz. U. C 14, , s Zgodnie z pierwszym akapitem komunikatu w sprawie stóp referencyjnych: W ramach kontrolowania przez Wspólnotę pomocy państwa Komisja korzysta ze stóp referencyjnych [ ]. Stopy referencyjne [ ] stosuje się zastępczo dla stopy rynkowej [ ]. 8 Zob. pkt 137 decyzji Komisji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie SA (11/C) SeaFrance Plan restrukturyzacji, Dz.U. C 208 z , s.8.

9 Kategoria ratingu Wysoki Standardow Niski y Wysoki (AAA-A) Dobry (BBB) Zadowalający (BB) Niski (B) Zły/trudności finansowe (CCC i poniżej) (41) Biorąc pod uwagę, że stopa bazowa we wrześniu 2010 r. wynosiła w Polsce 4,49% 9, stopa pożyczki ARP (7,02%) byłaby wyższa niż zastosowana stopa referencyjna jedynie w przypadku, gdyby: - rating spółki Crist w chwili udzielenia środka był co najmniej zadowalający (BB), a poziom zabezpieczenia co najmniej standardowy 10, lub - poziom zabezpieczenia był "niski", rating spółki Crist powinien być co najmniej dobry (BBB) 11. (42) Władze polskie przekazały jedynie informację, że spółka posiadała zdolność kredytową a jej sytuacja ekonomiczno-finansowa była dobra 12. Władze polskie nie podały Komisji konkretnej pozycji ratingowej spółki Crist, jednocześnie nic nie wskazuje na to, że chodziło o dobrą pozycję ratingową w rozumieniu komunikatu w sprawie stóp referencyjnych, tzn. że spółka miała pozycję ratingową na poziomie BBB. (43) Władze polskie nie dostarczyły informacji na temat poziomu zabezpieczenia w rozumieniu komunikatu w sprawie stóp referencyjnych. Po prostu wskazały, że poziom zabezpieczenia był średni w rozumieniu programu (zob. pkt 18 oraz Tabela 1 powyżej) oraz, że metody programu biorą pod uwagę zarówno treść Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02), jak również uwarunkowania rynkowe 13. (44) Komisja przyjmuje do wiadomości, że zabezpieczenie pożyczki ARP obejmuje między innymi hipotekę na suchym doku (zob. pkt 20). Komisja uznaje jednak, że cena zapłacona przez spółkę Crist w trzeciej turze przetargu dotyczącego suchego doku, tzn. 175 mln PLN (zob. pkt 23 powyżej) nie może być wykorzystana zastępczo jako wartość zabezpieczenia. Ma wątpliwości co do tego, że taka cena jest faktyczną ceną rynkową, ponieważ zakup suchego doku został sfinansowany pożyczką ARP, która może stanowić pomoc państwa. 9 Stopę bazową, obliczoną zgodnie z komunikatem w sprawie stóp referencyjnych, dla Polski na wrzesień 2010 r. można znaleźć na stronie internetowej Komisji: 10 W przypadku zadowalającego ratingu i standardowego zabezpieczenia stopa referencyjna wyniosłaby (4,49+2,20=) 6,69%, tzn. byłaby niższa niż stopa pożyczki ARP (7,02%). 11 W przypadku niskiego zabezpieczenia i dobrego ratingu stopa referencyjna wyniosłaby (4,49+2,20=) 6,69%, tzn. byłaby niższa niż stopa pożyczki ARP (7,02%). 12 Pismo z dnia 18 lipca 2011 r. od polskiego Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada, w odpowiedzi na pismo wiceprzewodniczącego Almunii z dnia 28 czerwca 2011 r. 13 Pismo z dnia 18 lipca 2011 r. od polskiego Ministra Skarbu Państwa, Aleksandra Grada.

10 Zabezpieczenia (45) Umowa między ARP i spółką Crist stanowiąca podstawę udzielenia pożyczki i wyceny rzeczoznawców dotyczące akcji spółki Crist i suchego doku jako zabezpieczenia pożyczki (zob. pkt 22 i 27 powyżej) nie zostały przekazane Komisji. (46) W związku z powyższym Komisja uważa, że Polska nie wykazała, że trzy wyceny rzeczoznawców zostały wykonane z dochowaniem pewnej ostrożności, a prywatny inwestor byłby skłonny zaakceptować takie zabezpieczenie Wartość odniesienia (47) Władze polskie twierdzą, że pożyczka ARP została udzielona w okolicznościach podobnych do okoliczności, w których [ ]* Bank udzielił kredytu i w związku z tym jest zgodna z testem prywatnego inwestora. (48) Komisja uważa jednak, że kredyt [ ]* Banku różni się od pożyczki ARP. [ ]* Bank zrefinansował transakcję, którą spółka Crist pokryła pierwotnie ze środków własnych. Ponadto kwota kredytu udzielonego przez [ ]* Bank jest znacznie niższa. Zatem, chociaż kredyt przyznany przez [ ]* Bank wskazuje, że spółka Crist była w stanie uzyskać finansowanie na rynku po kosztach podobnych do pożyczki ARP, Komisja uwzględnia fakt, że pożyczka ARP opiewała na kwotę pięciokrotnie wyższą niż kredyt przyznany przez [ ]* Bank. (49) Ponadto Komisja wstępnie jest zdania, że pożyczka ARP pociągała za sobą dużo wyższe ryzyko niż kredyt [ ]* Banku, ponieważ jej kwota przekraczała środki własne spółki Crist (w przeciwieństwie do kredytu [ ]* Banku) i czas na który została udzielona był znacznie dłuższy niż w przypadku [ ]* Banku (pięć lat i trzy miesiące w porównaniu do trzech lat i ośmiu miesięcy) Biznes plan (50) Komisja podziela opinię władz polskich, że dane finansowe spółki za 2010 r. i za pierwszy kwartał 2011 r. rzeczywiście przekroczyły odpowiadające im dane szacunkowe w biznes planie. Jednak w chwili udzielania pożyczki spółka od trzech lat doświadczała zniżkowej tendencji pod względem wyników netto. (51) Komisja może przyjąć, że z uwagi na stabilność finansową spółki oraz ze względu na fakt, że była ona w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe, spółka Crist miała ogólnie dobrą sytuację finansową w chwili udzielenia pożyczki przez ARP. Komisja ma jednak wątpliwości co do tego, czy inwestor prywatny zgodziłby się na finansowanie w kontekście kryzysu finansowego, który trwał w pełni w chwili przyznania środka pomocy. (52) Władze polskie same przyznają, że biznes plan świadczy o tym, iż spółka ma silną konkurencję ze strony spółek azjatyckich, a w różnych analizach przywołanych przez Polskę twierdzi się, że rynek ten boryka się z nadwyżką zdolności produkcyjnych o 20 40%, jednocześnie wzrost cen stali coraz bardziej podnosi ryzyko działalności w tym sektorze.

11 (53) Ponadto nawet jeżeli Polska nie ucierpiała z powodu kryzysu finansowego w 2008 r., jak wiele innych krajów OECD, we wrześniu 2010 r., kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu przyznała środek pomocy, w pełni trwał kryzys finansowy w gospodarce światowej Uprzywilejowane traktowanie spółki (niezgodność z programem) (54) Komisja uznaje, że spółka Crist została potraktowana w sposób uprzywilejowany poprzez uzyskanie pożyczki ARP w ramach programu. Bez uszczerbku dla kwestii, czy sam program stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja ma wątpliwości, czy spółka kwalifikowała się do objęcia wsparciem udzielonym przez ARP zgodnie z programem. Komisja ma wątpliwości, czy intensywność finansowania zapewnionego spółce Crist przez ARP jest zgodna z maksymalnym progiem finansowania określonym przez program (zob. pkt 15 powyżej) Kwalifikowalność spółki Crist zgodnie z programem (55) Zgodnie z programem spółki kwalifikujące się do uzyskania finansowania powinny być aktywne w jednym z zagrożonych powiatów, które zostały jednoznacznie określone w programie. Gdańsk został uznany za zagrożony powiat, podczas gdy Gdynia nie uzyskała tego statusu (zob. pkt 13 i 14 powyżej). (56) Komisja zauważa, że spółka Crist ma siedzibę i prowadzi swoją działalność w Gdańsku nie w Gdyni, podczas gdy inwestycja, której dotyczy wniosek o finansowanie złożony w ramach programu i związana z tym działalność handlowa ma miejsce się w Gdyni. (57) Komisja ma wątpliwości co do stosowności takiego kryterium kwalifikowalności oraz czy spółka Crist spełniła kryteria kwalifikowalności, aby uzyskać finansowanie ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu. (58) Komisja podważa zasadność kryterium wymagającego, aby przed złożeniem wniosku w ramach programu, spółka miała siedzibę i prowadziła działalność w zagrożonym powiecie, zamiast zastosowania kryterium wykorzystania finansowania na inwestycje i prowadzenie działalności w zagrożonym powiecie. Wydaje się, że ostatni wariant byłby bardziej zgodny z celem programu, to jest udziałem w projektach i przedsięwzięciach, które stymulują popyt i rozwój gospodarczy w powiatach, które ucierpiały z powodu kryzysu i ostatnich powodzi. (59) Ze względu na to, że Gdynia nie została uznana za zagrożony powiat, Komisja ma wątpliwości, czy spółka Crist kwalifikowała się do pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu. W konsekwencji Komisja uznaje, że spółka Crist mogła zostać potraktowana w sposób uprzywilejowany w porównaniu do innych spółek w podobnej sytuacji, tzn. podmiotów nie kwalifikujących się do objęcia finansowaniem ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu Maksymalna intensywność finansowania (60) Zgodnie z programem maksymalna intensywność finansowania ze strony ARP nie może przekroczyć 80% wartości netto planowanej inwestycji (zob. pkt 15 powyżej).

12 (61) Pożyczka udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu wynosi 150 mln PLN (33,4 mln EUR). Pożyczka została udzielona na nabycie suchego doku w ramach trzeciej tury przetargu w odniesieniu do majątku Stoczni Gdynia, za który spółka Crist zapłaciła 175 mln PLN (39,0 mln EUR; zob. pkt 23 powyżej). Przy założeniu, że cena zapłacona przez spółkę Crist stanowi podstawę obliczenia intensywności finansowania w rozumieniu programu, intensywność pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu wynosiłaby 86%, a zatem przekroczyłaby poziom intensywności ustalony w tym programie. (62) Gdyby władze polskie przyjęły wycenę niezależnego rzeczoznawcy, o której mowa w pkt 27 powyżej, w której oszacowano wartość netto planowanej inwestycji na 169,5 mln PLN (37,8 mln EUR), maksymalna intensywność finansowania ze strony ARP byłby równa 88%, a co za tym idzie nadal przekraczałaby 80% wartości netto planowanej inwestycji, określonej w programie. (63) Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że ostateczna cena zakupu nie była znana w chwili udzielania pożyczki, należałoby raczej obliczyć intensywność środka na podstawie ceny minimalnej aktywów. Po porównaniu pożyczki ARP, która wydaje się, że została udzielona bezwarunkowo w wysokości 150 mln PLN (33,4 mln EUR) z ceną minimalną suchego doku, która wynosiła 96,7 mln PLN (21,5 mln EUR, zob. pkt 24 powyżej), można stwierdzić, że intensywność pożyczki w rzeczywistości stanowi 155% inwestycji. Na tej podstawie kwota pożyczki była znacznie wyższa niż przewidziano w programie. (64) W świetle powyższych elementów wykazujących, że maksymalna intensywność pomocy w wysokości 80% przewidziana w programie Agencji Rozwoju Przemysłu nie została zachowana, Komisja uznaje, że pożyczka ARP udzielona spółce Crist wiązała się z uprzywilejowanym traktowaniem tego podmiotu w porównaniu do innych spółek ubiegających się o uzyskanie finansowania ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu. Wskazuje to na ewentualne korzyści, które mogła uzyskać spółka Crist Wnioski dotyczące istnienia korzyści (65) W świetle powyższego, biorąc w szczególności pod uwagę to, że spółka Crist mogła zostać potraktowana preferencyjnie w porównaniu do innych spółek w podobnej sytuacji, stopa mogła być niższa niż stopa rynkowa, wartość zabezpieczenia mogła zostać zawyżona, spółka działała w sektorze przechodzącym recesję, w którym występuje nadmiar zdolności produkcyjnych, Komisja ma wątpliwości co do tego, czy w takich warunkach inwestor prywatny zgodziłby się zapewnić spółce Crist finansowanie Zasoby państwowe i możliwość przypisania pomocy państwu (66) Środek pomocy dotyczy zasobów państwowych udostępnionych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest podmiotem publicznym kontrolowanym przez Skarb Państwa, dlatego też pożyczka udzielana jest z zasobów państwowych i można ją przypisać państwu. Wszystkie akcje Agencji Rozwoju Przemysłu należą do Skarbu Państwa, a prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy wykonuje Minister Skarbu. Komisja już w uprzednich decyzjach uznała, że środki przyjmowane przez Agencję

13 Rozwoju Przemysłu można przypisać państwu 14. Polskie władze nigdy nie zakwestionowały tych ustaleń Selektywność (67) W odniesieniu do kryterium selektywności spółka Crist jest jedynym beneficjentem środka pomocy. Środek pomocy ma charakter selektywny, ponieważ faworyzuje tylko jednego uczestnika rynku w przedmiotowym sektorze gospodarki Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową (68) Jak wskazano wyżej w pkt 23, dzięki pożyczce udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu spółka Crist była w stanie przebić ofertę innego oferenta. Zdaniem Komisji, wskazuje to w szczególności na zakłócenie konkurencji, ponieważ takie przetargi skutkują powstaniem sytuacji, w której zwycięzca bierze wszystko. (69) Domniemany beneficjent działa w sektorze przemysłu stoczniowego, dla którego wyraźnie istnieje rynek unijny. Istnieje przynajmniej możliwość konkurowania z innymi stoczniami działającymi w Unii Europejskiej w różnych segmentach rynków przemysłu stoczniowego, co zostało potwierdzone przez władze polskie. Komisja jest zatem zdania, że zgłoszone środki pomocy mogą wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi Podsumowanie (70) W związku z powyższym Komisja uważa, że omawiany środek pomocy stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 2. Zgodność z postanowieniami Traktatu (71) Biorąc pod uwagę, że środek pomocy stanowi pomoc w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, należy zbadać, czy jest on zgodny z rynkiem wewnętrznym w świetle odstępstw, o których mowa w art. 107 ust. 2 i ust. 3 TFUE. (72) W niniejszym przypadku nie mają zastosowania odstępstwa określone w art. 107 ust. 2 TFUE dotyczące pomocy o charakterze socjalnym przyznawanej indywidualnym konsumentom, pomocy mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi oraz pomocy przyznawanej gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec. (73) Zgodnie z Zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego 15, pomoc dla przemysłu stoczniowego może być uznana za pomoc regionalną zgodną ze wspólnym rynkiem jedynie, jeżeli została przyznana na inwestycje przeznaczone na polepszenie stanu infrastruktury lub modernizację istniejących stoczni, niezwiązane z finansową restrukturyzacją danych stoczni, których celem jest poprawienie 14 Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr N 116/2009 udzielanej przez Polskę na rzecz przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o., Dz.U C 143 z , s Dz.U. C 317 z , s. 11.

14 produktywność istniejących instalacji. Warunek ten nie jest spełniony, gdyż celem środka pomocy nie są inwestycje przeznaczone na polepszenie stanu infrastruktury lub modernizację stoczni spółki. W związku z powyższym przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE jako pomoc państwa przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu określonych niekorzystnie położonych regionów w Unii Europejskiej. (74) Środek pomocy nie wchodzi w zakres kategorii projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, do których stosuje się odstępstwo, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, ani nie jest przeznaczony na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, tak więc nie kwalifikuje się do objęcia odstępstwem przewidzianym w art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE. (75) Wreszcie, należy zbadać, czy do środka pomocy stosuje się odstępstwo, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, zgodnie z którym dozwolona jest pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. (76) W tym kontekście Komisja uznaje, że środek pomocy nie jest objęty żadnymi wytycznymi Komisji, na podstawie których pomoc państwa może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. (77) W szczególności wydaje się, że przedmiotowa pomoc nie jest powiązana z inwestycjami na badania i rozwój w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 16, z inwestycjami na ochronę środowiska, jak przewidziano w Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 17 lub w celu ratowania lub restrukturyzacji podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji (ponieważ przedsiębiorstwo nie wydaje się być w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 2.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw) 18. (78) Zdaniem Komisji środek pomocy jedynie pociąga za sobą udzielenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu pożyczki spółce Crist na korzystnych warunkach. Jest więc prawdopodobne, że środek ten obniżył koszty, jakie spółka normalnie by poniosła. Środek ten można w związku z tym uznać za pomoc operacyjną. W tym kontekście Komisja przypomina, że zgodnie z orzecznictwem sądów Unii, pomoc operacyjna, czyli taka, której celem jest uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musiałoby ono samo ponosić w ramach bieżącego zarządzania lub zwykłej działalności, co do zasady nie jest objęta zakresem stosowania art. 107 ust. 3 TFUE, ponieważ skutkiem tego rodzaju pomocy jest zasadniczo zakłócenie konkurencji w sektorach, w których pomoc jest 16 Dz.U. C 323 z , s Dz.U. C 82 z , s Dz. U. C 244, , s. 2.

15 przyznana, jednocześnie jednak, ze względu na swój charakter, nie służy osiągnięciu jednego z celów wyjątków przewidzianych w art. 107 ust. 3 TFUE 19. (79) W związku z powyższym Komisja jest zdania, że środek pomocy ma negatywny wpływ na warunki wymiany handlowej w stopniu sprzecznym ze wspólnym interesem, i że w związku z tym nie kwalifikuje się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. (80) Biorąc pod uwagę, że środek pomocy nie kwalifikuje się do objęcia go odstępstwami, o których mowa w art. 107 TFUE, jest on niezgodny z rynkiem wewnętrznym. V. WNIOSKI (81) W świetle powyższych ustaleń Komisja, działając zgodnie z procedurą określoną w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwraca się do władz polskich o przedłożenie uwag i dostarczenie wszelkich informacji, jakie mogą być pomocne w ocenie przedmiotowych środków pomocy, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma. Komisja prosi władze polskie o niezwłoczne przesłanie kopii niniejszego pisma do potencjalnego beneficjenta pomocy. (82) Komisja pragnie przypomnieć Polsce, że art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma skutek zawieszający i pragnie zwrócić uwagę na art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, który stanowi, że wszelka pomoc udzielona bezprawnie może zostać odzyskana od beneficjenta. (83) Komisja uprzedza władze polskie, że udostępni zainteresowanym stronom informacje, publikując niniejsze pismo wraz z jego streszczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poinformuje również zainteresowane strony w państwach EFTA, będących sygnatariuszami porozumienia EOG, publikując zawiadomienie w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz poinformuje Urząd Nadzoru EFTA, przesyłając kopię niniejszego pisma. Wszystkie zainteresowane strony zostaną zaproszone do przedstawienia uwag w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji. (84) W przypadku, gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny zostać opublikowane, należy poinformować o tym Komisję w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma uzasadnionego wniosku w wyznaczonym terminie, uzna to za wyrażenie zgody na publikację pełnej treści niniejszego pisma. Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission 19 Sprawa C-156/98 Niemcy przeciwko Komisji, Rec. s. I-6857, pkt 30; sprawa T-459/93 Siemens SA przeciwko Komisji, Rec. [1995] s. II-1675, pkt 48; sprawa T-396/08 Freistaat Sachsen und Land Sachsen-Anhalt przeciwko Komisji, Rec. [2010] s. II-0000, pkt 46 do 48.

16 Directorate-General for Competition State Aid Greffe B-1049 Brussels Faks: Z poważaniem W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący Komisji

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 4.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 129/9 POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA POLSKA Pomoc państwa SA.33114 (12/C) (ex 11/NN) domniemana

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2011) 10062 wersja ostateczna

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2011) 10062 wersja ostateczna KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.01.2012 K(2011) 10062 wersja ostateczna Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST

DECYZJA KOMISJI z dnia 25.7.2012 r. W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA nr SA.33114(2012/C) (ex. 2011/NN) Polska. domniemana pomoc państwa dla stoczni CRIST KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.7.2012 r. C(2012) 5057 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMUNIKATU KOMISJI

PL 1 PL KOMUNIKATU KOMISJI PL PL PL KOMUNIKATU KOMISJI ZMIENIAJĄCEGO TYMCZASOWE WSPÓLNOTOWE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE POMOCY PAŃSTWA UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO FINANSOWANIA W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO I GOSPODARCZEGO 1. WPROWADZENIE Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych

PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 1. STOPY REFERENCYJNE I DYSKONTOWE W ramach kontrolowania przez Wspólnotę pomocy państwa Komisja korzysta ze

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.10.2008 r. K (2008) 6392 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 360/2008 Polska Pomoc regionalna ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa State Street Services (Poland) Limited Sp. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2012 r. C(2012) 4750 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.2.2012 r. C(2012) 731 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI. z dnia 20.03.2013 W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA. nr SA.33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) udzielonej przez Polskę

DECYZJA KOMISJI. z dnia 20.03.2013 W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA. nr SA.33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) udzielonej przez Polskę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.03.2013 C(2013) 1522 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych Najpierw należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final. Pomocy państwa SA.36358 (2013/N) Polska Dotacje na badania archeologiczne

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final. Pomocy państwa SA.36358 (2013/N) Polska Dotacje na badania archeologiczne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 C(2013) 9110 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa SA.36358 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) 16.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/7 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) DECYZJA KOMISJI z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych Obliczenie wartości pomocy publicznej wymaga zastosowania stopy referencyjnej i stopy dyskontowej. Zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej

Pomoc publiczna. Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przesłanki pomocy publicznej Pomoc publiczna Dr Igor Postuła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Definicja pomocy publicznej/ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE (dawniej 87 ust. 1 TWE): Z zastrzeŝeniem

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A

Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 02.IV.2008 r. K(2008)1106 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 506/2007 - Polska Pomoc na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 875/2007. z dnia 24 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 875/2007. z dnia 24 lipca 2007 r. LexPolonica nr 1515698. Stan prawny 2012-11-27 Dz.UrzUEL.2007.193.6 (R) Stosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmiana rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń. Targi Energii; Jachranka Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Departament Pożyczek i Poręczeń Fundusz pożyczkowy ARP S.A. dla MŚP na finansowanie przedsięwzięć przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej Piotr Żbikowski Targi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna Iwona Kudła

Pomoc publiczna Iwona Kudła Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze Pomoc publiczna Iwona

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) ZASTRZEŻENIE PRAWNE

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) ZASTRZEŻENIE PRAWNE Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy Pomoc na infrastrukturę lokalną Najpierw należy sprawdzić ogólne warunki stosowania ogólnego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... 410470 2015

Zamówienie public... 410470 2015 Zamówienie public... 410470 2015 20/11/2015 S225 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na usługi Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N) Polska Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N) Polska Umorzenie przedsiębiorcom należności z tytułu składek KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2013 C(2013) 7868 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA. 36200 (2013/N)

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) C 151/16 Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji produktów rolnych

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo