BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Data wpływu... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres zamieszkania Wnioskodawca I Wnioskodawca II Adres do korespondencji Cechy dokumentu tożsamości Cechy drugiego dokumentu tożsamości PESEL NIP Nr telefonu Stosunek do służby wojskowej Charakterystyka i przeznaczenie kredytu 1. Zwracam się o udzielenie kredytu w kwocie:...zł słownie złotych: Okres kredytowania:... miesięcy w tym okres wykorzystania i karencji w spłacie kapitału kredytu:... miesięcy 3. Spłata kredytu: raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) raty równe (równe raty kapitałowo-odsetkowe annuitetowe) 1/3

2 Załącznik nr 1 4. Przedmiot finansowania: realizacja inwestycji prowadzonej na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy:... realizacja inwestycji prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:... zakup lub zamiana lokalu/ domu jednorodzinnego, spłata kredytu mieszkaniowego:... inne cele mieszkaniowe: Koszt inwestycji:... zł słownie złotych: Przewidywane terminy wykorzystania kredytu i wysokość poszczególnych transz: termin Kwota kwota słownie 1)... 2)... 3)... 4)... 5) Deklarowany udział własny w finansowaniu inwestycji:... zł słownie złotych:... w formie: Sposób zapłaty prowizji za udzielenie kredytu: wpłata przez kredytobiorcę przed uruchomieniem kredytu pobranie przez Bank z kwoty kredytu w dniu wypłaty Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu 9. Jako prawne zabezpieczenie kredytu proponuję: 1) hipotekę na nieruchomości stanowiącej własność/ użytkowanie wieczyste lub na ograniczonym prawie rzeczowym x... dla której/-ego prowadzona jest przez... (określenie sądu) księga wieczysta KW nr..., wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości; 2/3

3 Załącznik nr 1 2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 3) inne zabezpieczenia: Do czasu ustanowienia hipoteki proponuję ustanowienie następującego zabezpieczenia przejściowego: Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody x na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Olecku, aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) dla celów marketingowych, w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Bank i podmioty zależne lub z nim stowarzyszone. 11. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Olecku, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż dwa lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. 12. Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50,poz.424) upoważniam Bank Spółdzielczy w Olecku do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Korespondencja: brak ograniczeń x zgoda tylko na materiały informacyjne x brak zgody x (miejscowość, data) (podpis Wnioskodawcy)... (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami)... (podpis Wnioskodawcy) x niepotrzebne skreślić 3/3

4 Załącznik nr 1A Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji prowadzonej na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Nr wniosku kredytowego... INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Imię i nazwisko Adres zamieszkania Wykształcenie Miejsce i okres zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej) Miesięczny dochód netto w tym: dochód ze stosunku pracy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej dochód z najmu emerytura/ renta dochody sezonowe odsetki/ dywidendy inne (podać źródła) Ilość osób w rodzinie (w tym dzieci) Wydatki stałe gospodarstwa domowego (średniomiesięczna kwota stałych wydatków, z wyłączeniem obciążeń z tytułu spłaty kredytów) Wnioskodawca Współmałżonek INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa) 2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 1/3

5 Załącznik nr 1A 3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty) 4. Papiery wartościowe (ilość, wartość) 5. Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość) 6. Inne (wymienić)... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1) Jestem właścicielem (współwłaścicielem), użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej......, dla której prowadzona jest KW nr... przez... 2) Nieruchomość powyższa wolna jest od hipotek, ograniczonych praw rzeczowych i innych obciążeń; 3) Dokonam zabezpieczenia hipotecznego kredytu na nieruchomości wskazanej w pkt.1) w przypadku gdy zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka; 4) Ubezpieczę dom/lokal od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonam cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku w całym okresie kredytowania, tj. do czasu całkowitej spłaty kredytu; 5) Posiadam rachunki bankowe (numer rachunku, nazwa i adres banku): ) Posiadam zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (nazwa i adres banku, cel kredytu, aktualna kwota zadłużenia, ostateczny termin spłaty, zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Posiadam inne zobowiązania (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje w stosunku do kogo i w jakiej wysokości): ) /3

6 Załącznik nr 1A ZAŁĄCZNIKI Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 1) aktualny odpis (z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt) czterech działów księgi wieczystej (w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie sądu o zbiorze dokumentów, a w przypadku braku zbioru dokumentów - dowód własności gruntu lub nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i dowód własności budynku lub lokalu oraz opłacony wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z dowodem złożenia w sądzie), 2) wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów, 3) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, 4) pozwolenie na budowę lub przebudowę wraz z załącznikami (o ile wymagane są przez organy administracyjne), 5) harmonogram budowy, 6) dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: a) zatwierdzony projekt architektoniczny z opisem technicznym, b) zestawienie całkowitych kosztów realizacji inwestycji, kosztów poniesionych i do poniesienia, 7) dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy od zdarzeń losowych lub domu/lokalu od ognia i zdarzeń losowych, 8) dokumenty dotyczące prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu: ) inne: Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji. Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Bank nie będzie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art Ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.... (miejscowość i data)... (podpis Wnioskodawcy)... (podpis Wnioskodawcy)... (miejscowość, data, pieczęć i podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) x niepotrzebne skreślić 3/3

7 Załącznik nr 1B Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt na finansowanie inwestycji prowadzonej przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera). BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Nr wniosku kredytowego... INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Imię i nazwisko Adres zamieszkania Wykształcenie Miejsce i okres zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej), nr telefonu Miesięczny dochód netto w tym: dochód ze stosunku pracy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej dochód z najmu emerytura/ renta dochody sezonowe odsetki/ dywidendy inne (podać źródła) Ilość osób w rodzinie (w tym dzieci) Wydatki stałe gospodarstwa domowego (średniomiesięczna kwota stałych wydatków, czynsz, energia, gaz, telefon itp., z wyłączeniem obciążeń z tytułu spłaty kredytów) Wnioskodawca Współmałżonek INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa) 1/4

8 Załącznik nr 1B 2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty) 4. Papiery wartościowe (ilość, wartość) 5. Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość) 6. Inne (wymienić)... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1) Zobowiązuję się do założenia księgi wieczystej niezwłocznie po uzyskaniu tytułu własności do lokalu/domu; 2) Dokonam zabezpieczenia kredytu hipoteką na lokalu/domu objętym wnioskiem, po założeniu księgi wieczystej dla tego lokalu/domu; 3) Ubezpieczę dom/lokal od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz dokonam cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku w całym okresie kredytowania tj. do czasu całkowitej spłaty kredytu; 4) Posiadam rachunki bankowe (numer rachunku, nazwa i adres banku): ) Posiadam zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (nazwa i adres banku, cel kredytu, aktualna kwota zadłużenia, ostateczny termin spłaty, zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Posiadam inne zobowiązania (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje w stosunku do kogo i w jakiej wysokości): /4

9 Załącznik nr 1B ZAŁĄCZNIKI Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 1) umowę z developerem lub spółdzielnią mieszkaniową wraz z zobowiązaniem spółdzielni mieszkaniowej lub developera do przeniesienia tytułu własności lokalu/ domu jednorodzinnego po zakończeniu budowy, 2) dokumenty dotyczące spółdzielni lub developera: wyciąg z rejestru spółdzielni/wyciąg z rejestru handlowego/ zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej x 3) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub developera o: a) stanie zaawansowania budowy, b) całkowitym koszcie domu lub lokalu mieszkalnego, c) kwocie wniesionej przedpłaty, 4) aktualny odpis (z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt) czterech działów księgi wieczystej (w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie sądu o zbiorze dokumentów, a w przypadku braku zbioru dokumentów - dowód własności gruntu lub nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i dowód własności budynku lub lokalu oraz opłacony wniosek o założenie księgi wieczystej wraz z dowodem złożenia w sądzie), 5) dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń kredytu: ) inne: Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji. Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Bank nie będzie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art Ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.... (miejscowość i data)... (podpis Wnioskodawcy)... (miejscowość, data, pieczęć i podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) x niepotrzebne skreślić... (podpis Wnioskodawcy) 3/4

10 Załącznik nr 1B OŚWIADCZENIE INWESTORA (nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej/ developera) sprzeda/ wybuduje x lokal mieszkalny/dom jednorodzinny x o powierzchni... m 2 w... przy ulicy/ na osiedlu x... nr... Panu/ Pani/ Państwu (nazwisko i imię oraz dotychczasowy adres zamieszkania) 2. Cena lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego x ustalona z nabywcą wynosi... zł (słownie złotych:... ) 3. Od nabywcy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego x. Inwestor otrzymał dotychczas środki pieniężne w wysokości... zł (słownie złotych:......) 4. Termin zapłacenia przez nabywcę pełnej należności z tytułu zakupu/ przydziału/ wybudowania x został ustalony na dzień Różnica pomiędzy kwotą pełnej należności a dotychczas wpłaconymi przez nabywcę środkami własnymi powinna być przekazana na rachunek (nazwa i numer rachunku, nazwa i adres banku) 6. Dotychczasowe rzeczowe zaawansowanie inwestycji wynosi... %. 7. Planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy o wykonawstwo inwestycyjne Inwestor zobowiązuje się do: 1) przedstawienia Bankowi Spółdzielczemu w Olecku do wglądu umowy o wykonawstwo inwestycyjne, 2) przedstawienia Bankowi Spółdzielczemu w Olecku do wglądu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3) realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt.2), 4) umożliwienia Bankowi Spółdzielczemu w Olecku kontroli przebiegu realizacji inwestycji, 5) dostarczenia Bankowi Spółdzielczemu w Olecku dowodu własności nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja (wyciąg z czterech działów księgi wieczystej), 6) ubezpieczenia budowy domu od ognia i innych żywiołów (miejscowość, data) (pieczęć firmowa z adresem; pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu Inwestora) x niepotrzebne skreślić 4/4

11 Załącznik nr 1C Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt przeznaczony na zakup działki budowlanej/rekreacyjnej, zakup lub zamianę lokalu/domu jednorodzinnego, zmianę prawa do lokalu/domu jednorodzinnego. BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Nr wniosku kredytowego... INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH Imię i nazwisko Adres zamieszkania Wykształcenie Miejsce i okres zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej) nr telefonu Miesięczny dochód netto w tym: dochód ze stosunku pracy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej dochód z najmu emerytura/renta dochody sezonowe odsetki/ dywidendy inne (podać źródła) Ilość osób w rodzinie (w tym dzieci) Wydatki stałe gospodarstwa domowego (średniomiesięczna kwota stałych wydatków, czynsz, energia, gaz, telefon itp. z wyłączeniem obciążeń z tytułu spłaty kredytów) Wnioskodawca Współmałżonek INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa) 1/4

12 Załącznik nr 1C 2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty) 4. Papiery wartościowe (ilość, wartość) 5. Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość) 6. Inne (wymienić) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1) Dokonam zabezpieczenia hipotecznego kredytu na nieruchomości objętej wnioskiem kredytowym; 2) Ubezpieczę lokal/dom od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonam cesji praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku w całym okresie kredytowania, tj. do czasu całkowitej spłaty kredytu; 3) Posiadam rachunki bankowe (numer rachunku, nazwa i adres banku): ) Posiadam zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (nazwa i adres banku, cel kredytu, aktualna kwota zadłużenia, ostateczny termin spłaty): ) Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Posiadam inne zobowiązania (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje w stosunku do kogo i w jakiej wysokości): ) /4

13 Załącznik nr 1C ZAŁĄCZNIKI Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: 1. dotyczące wniosku o kredyt na zakup działki budowlanej x 1) oświadczenie o zamiarze nabycia działki budowlanej ze wskazaniem stron umowy, adresu, wielkości, ceny nabycia i zamiaru budowy określonego rodzaju ogrodzenia, doprowadzenia mediów lub instalacji zbiornika na czynnik grzewczy; 2) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności działki budowlanej; 3) aktualny odpis (z datą wydania przez sąd nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt) czterech działów księgi wieczystej; w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie sądu o zbiorze dokumentów (a w przypadku braku zbioru dokumentów - dowód własności gruntu lub nabycia użytkowania wieczystego gruntu) oraz wniosek o założenie księgi wieczystej z potwierdzeniem złożenia go w sądzie; 4) wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów; 5) zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego; 6) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości; 7) dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ogrodzenia i doprowadzenia mediów obejmującą: a) zatwierdzony projekt architektoniczny z opisem technicznym, b) zestawienie całkowitych kosztów realizacji inwestycji, kosztów poniesionych i do poniesienia; 8) pozwolenie na budowę, o której mowa w punkcie 7), wraz z załącznikami (o ile jest to wymagane przez organy administracyjne); 9) dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. 2. dotyczące wniosku o kredyt na zakup domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego lub dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego x 1) a) oświadczenie o zamiarze nabycia, bądź zamiany, lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, albo zamiany spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - ze wskazaniem stron umowy, ceny nabycia albo dopłacanej różnicy i sposobu wniesienia udziału własnego albo b) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego, albo c) umowę zobowiązującą do przeniesienia własności domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w wyniku zamiany, albo d) umowę zobowiązującą do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo e) umowę zobowiązującą do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w wyniku zamiany, 2) aktualny odpis (z datą wydania przez sąd nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt) czterech działów księgi wieczystej (w przypadku braku księgi wieczystej - zaświadczenie sądu o zbiorze dokumentów, a w przypadku braku zbioru dokumentów - dowód własności gruntu lub nabycia użytkowania wieczystego gruntu i dowód własności budynku/ lokalu lub dowód nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz opłacony wniosek o założenie księgi wieczystej z potwierdzeniem złożenia go w sądzie), oraz w miarę możliwości: 3) dokument potwierdzający ubezpieczenie budynku lub lokalu od ognia i zdarzeń losowych, 4) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nabywanej nieruchomości, a także: 5) dokumenty dotyczące prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. 3. dotyczące wniosku o kredyt na dopłatę związaną ze zmianą spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego x 1) odpowiednie dokumenty spośród wymienionych w pkt.2. oraz: 2) zaświadczenia spółdzielni mieszkaniowych o przydziale lokali, 3) zgody spółdzielni mieszkaniowych na zamianę lokali, 4. dotyczące wniosku o kredyt na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego od gminy x 1) odpowiednie dokumenty spośród wymienionych w pkt.2. oraz: 2) a) zaświadczenie gminy o przeznaczeniu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do sprzedaży i cenie domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, o przysługującym klientowi prawie pierwszeństwa nabycia tego domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu 3/4

14 Załącznik nr 1C lub lub z przysługującego mu prawa b) zaświadczenie gminy o przeznaczeniu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu i cenie wywoławczej c) zaświadczenie gminy o wyłonieniu nabywcy domu jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w drodze przetargu i cenie nabycia, 5. dotyczące wniosku o kredyt na dopłatę związaną ze zmianą spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe x 1) odpowiednie dokumenty spośród wymienionych w pkt.2. oraz: 2) zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu oraz wartości wkładu mieszkaniowego i budowlanego, 3) zgodę spółdzielni mieszkaniowej na zmianę prawa do lokalu. Dodatkowo załączam: 1)... 2)... Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji. Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Bank nie będzie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art Ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.... (miejscowość i data)... (podpis Wnioskodawcy)... (podpis Wnioskodawcy)... (miejscowość, data, pieczęć i podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) x niepotrzebne skreślić 4/4

15 Załącznik nr 2 BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Nr wniosku kredytowego... INFORMACJA O DOCHODACH I STAŁYCH WYDATKACH PORĘCZYCIELA/ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO DŁUGU I JEGO WSPÓŁMAŁŻONKA Imię i nazwisko Adres zamieszkania Wnioskodawca Współmałżonek Wykształcenie Miejsce i okres zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej) Miesięczny dochód w tym: dochód ze stosunku pracy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej dochód z najmu emerytura/renta dochody sezonowe odsetki/dywidendy inne (podać źródła) Ilość osób w rodzinie (w tym dzieci) Wydatki stałe gospodarstwa domowego (średniomiesięczna kwota stałych wydatków, z wyłączeniem obciążeń z tytułu spłaty kredytów) INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa) 1/3

16 Załącznik nr 2 2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty) 4. Papiery wartościowe (ilość, wartość) 5. Udziały w przedsiębiorstwach (ilość, wartość) 6. Inne (wymienić) OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA/ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO DŁUGU Oświadczam, że: 1) Posiadam zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (nazwa i adres banku, cel kredytu, aktualna kwota zadłużenia, ostateczny termin spłaty, zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): ) Posiadam inne zobowiązania (alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje w stosunku do kogo i w jakiej wysokości): /3

17 Załącznik nr 2 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji. Dane osobowe, zawarte w niniejszym dokumencie, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Bank nie będzie nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art Ustawy o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. Korespondencja: zgoda tylko na materiały informacyjne x brak ograniczeń x brak zgody na materiały informacyjne x... (miejscowość i data)... (podpis Poręczyciela)... (podpis współmałżonka Poręczyciela)... (miejscowość, data, pieczęć i podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) x niepotrzebne skreślić 3/3

18 Załącznik nr 3 BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI... (imię i nazwisko współmałżonka Wnioskodawcy/ Poręczyciela/Przystępującego do długu)... (adres zamieszkania)... (telefon)... (nr dowodu osobistego)... (nr PESEL)... (nr NIP) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu/poręczenie kredytu/przystąpienie do długu x przez mojego współmałżonka... kredytu mieszkaniowego w kwocie:... (słownie:...) udzielonego Pani/Panu/Państwu (podpis)... (stempel i podpis osoby stwierdzającej własnoręczność podpisu) x niepotrzebne skreślić

19 Załącznik nr 1D Załącznik stanowi integralną część wniosku kredytowego. Należy go wypełnić w przypadku ubiegania się o kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji prowadzonej na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi UPROSZCZONY KOSZTORYS BUDOWLANY Wnioskodawca:... Adres inwestycji: Element robót budowlanych 1 Roboty ziemne 2 Fundamenty 3 Izolacje 4 Ściany konstrukcyjne 5 Stropy 6 Schody i balustrady 7 Konstrukcja dachu 8 Pokrycie dachu 9 Obróbki blacharskie 10 Ściany działowe 11 Stolarka okienna 12 Stolarka drzwiowa 13 Tynki 14 Elewacje 15 Podłoża i posadzki 16 Malowanie 17 Instalacja elektryczna 18 Instalacja C.O. 19 Instalacja wod-kan 20 Instalacja gazowa 21 Przyłącza techniczne 22 Drogi, ogrodzenia 23 Inne: 24 Koszt elementu Udział elementu Obecne zaawansowanie zł % zł % Razem 100 Termin zakończenia prac Podpis Wnioskodawcy.. 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.. Załącznik Nr 1A Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.... Oddział Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku....... WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Deklarowany udział własny:... zł słownie złotych:... w formie:...

Deklarowany udział własny:... zł słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji SPÓŁDZELCZY BANK ROZWOJU Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt odnawialny Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 - do Metryki kredytu Mieszkanie dla Młodych Numer podmiotu... Data wpływu... Konto. Numer w rejestrze... Oddział w WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY w Nowym Sączu Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCACH Imiona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI BANK SPÓŁDZELCZY W ŻOŁYN.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Słownie:... Kwota kredytu:.. PLN...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:...

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU EKODACH. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Deklarowany

Bardziej szczegółowo