XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie"

Transkrypt

1 Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia aƒ konkurencji i reakcji na jej posuni cia str. 24

2 najwa niejsze wydarzenia dzia alnoêç handlowa Obligacje: emisja dla Tucholi i Koronowa 1 Odznaczenia Za Zas ugi dla BankowoÊci RP dla pracowników Banków Spó dzielczych 1 Wyniki Konkursu na Monografie Banków Spó dzielczych 2 Leasing w ofercie banków spó dzielczych SGB 14 Bancassurance 16 Zad u onych Polaków portret w asny 17 O kampanii informacyjnej: Dokumenty zastrze one 3 Muzyka w Antoninie 3 nauka O Krajowym Funduszu Por czeƒ Kredytowych dr Przemys aw Pluskota 18 z ycia SGB Nasypi w gla, ale najpierw mnie ogrzej art. Kyutaro Hashimoto 22 Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w Jutrosinie 5 Konkurencja a marketing banku prof. Henryk Mruk 24 OÊwiata i ekologia 6 Rozmowa ze Zbigniewem Koszarkiem, burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin Bank z kobiecà kadrà 7 Rozmowa z Jadwigà Giec, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Przedstawiany nowà siedzib GBW SA 9 prawo Przedawnienie roszczeƒ J.Gliszczyƒska radca prawny 26 Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej 9 60-lecie BS Goleniów 9 Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S integracja Europy Siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej 10 Kotlina K odzka placówki PBS w Strzelinie 11 BS Strzelno i jego kolejna placówka 11 RPO woj. pomorskiego 28 BIK i wspó praca z sektorem bankowoêci spó dzielczej 31 Sportowe osiàgni cia Mariusza Zi tka klienta Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej 12 INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 5/142/2008 spis treêci RADA PROGRAMOWA Ryszard Lorek Stanis aw Ormiƒski (przewodniczàcy) cz onek Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA przewodniczàcy RN BS Koronowo REDAGUJE ucja Kamiƒska ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Janusz Pawlak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Bia a Grzegorz Poniatowski cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Miros aw Stachowiak cz onek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Powiat tucholski i gmina Koronowo wyemitowa y obligacje, których emitentem by Gospodarczy Bank Wielkopolski SA W dniach 19 sierpnia i 2 wrzeênia br. w Poznaniu w siedzibie Banku przedstawiciele Powiatu Tucholskiego oraz gminy Koronowo podpisywali dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji komunalnych. Obie emisje sà efektem inicjatywy Banku Spó dzielczego w Koronowie, który w kwietniu br. zorganizowa spotkanie samorzàdów z przedstawicielami GBW SA. Prezentacja dokumentu obligacji Powiatu Tucholskiego 19 sierpnia br. dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji Powiatu Tucholskiego podpisali: Pan Piotr Mówiƒski, Starosta, Pan Tadeusz Zaborowski, Wicestarosta oraz Pani Krystyna Sini o, Skarbnik. W uroczystoêci uczestniczy a tak e Pani Alicja Ma aczyƒska, Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koronowie. GBW SA reprezentowa Pan Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarzàdu Banku. Powiat Tucholski wyemitowa obligacje o àcznej wartoêci 5 mln z otych. Ostateczny termin ich wykupu ustalony zosta na rok Oprocentowanie obligacji uzale nione zosta o od stawki WIBOR dla okresu szeêciu miesi cy. Ârodki pozyskane z emisji obligacji Powiat tucholski zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zakupu nieruchomoêci szpitala miejskiego a tak e na dzia ania zwiàzane z poprawà stanu bezpieczeƒstwa na drogach, poprzez budow dróg i poboczy oraz modernizacj ju istniejàcych szlaków komunikacyjnych. Dwa tygodnie po podpisaniu dokumentów zwiàzanych z emisjà obligacji Powiatu Tucholskiego w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA goêcili przedstawiciele Gminy Koronowo Pan Stanis aw Gliszczyƒski, Burmistrz oraz Pani Aleksandra Szyszka, Skarbnik, podpisujàc dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji tego Miasta. Bank Spó dzielczy w Koronowie, który prowadzi rachunek Miasta Koronowa reprezentowa a Pani Alicja Ma aczyƒska, Prezes Zarzàdu i Pan Marek Musia, Wiceprezes Zarzàdu. W uroczystoêci uczestniczy tak e Pan Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarzàdu GBW SA. Miasto Koronowo postanowi o wyemitowaç obligacje o àcznej wartoêci 6,5 mln z otych. Termin wykupu obligacji przypada w roku Podobnie jak w przypadku obligacji tucholskich, oprocentowanie obligacji Koronowa uzale nione zosta o od stawki WIBOR dla okresu szeêciu miesi cy. Celem emisji jest pozyskanie Êrodków mi dzy innymi oraz miasta Koronowo na sfinansowanie wydatków zwiàzanych z budowà i modernizacjà dróg gminnych oraz zagospodarowaniem terenu Koronowa. Odznaczenia Za Zas ugi dla BankowoÊci RP dla pracowników Banków Spó dzielczych Odznaki honorowe Za Zas ugi dla BankowoÊci Rzeczpospolitej Polskiej nadane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego otrzyma y nast pujàce osoby: Barbara Borowska, Gra yna Knasiak, Tomasz WiÊniewski BS Gniezno Remigiusz Roguszka BS Duszniki El bieta Nowakowska-Akkermans BS Dzier oniów Halina Zajàczkowska BS Inowroc aw Anna Kaczmarek Piastowski BS Janikowo Krzysztof Dzikowski BS Kobierzyce Halina Tomczak BS Kórnik Halina Pilarska, Jan Tygielski RBS Malanów Krystyna Mazur BS O awa Ma gorzata Jancewicz, Danuta Nowakowska, Krystyna Zem a PBS Police Maria Chudziak, Beata Dolska Poznaƒski BS 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Marzena Go yƒska-stelmach BS Pszczó ki Irena Chudzik BS Santok Anna Wojciƒska BS Pojezierza Mi dzychodzko-sierakowskiego Jerzy Marzyƒski LBS Strza kowo Teresa Furtak, Zdzis aw Kozicki, Halina Malawska-Szyd owska PBS Strzelin Aleksandra Krawczyk BS Szubin Jan Jakóbczak BS Âroda Wlkp. Teresa Krasicka, Lidia Kucharczyk BS Wi cbork Maria Budziƒska-Wyrwa, Renata Matuszewska, Gra yna Pazdur, Zofia P udowska, Edward Ratajczak BS Wschowa GRATULUJEMY K RADA PROGRAMOWA Warszawa, ds. HISTORII SPÓ DZIELCZOÂCI BANKOWEJ Komunikat o rozstrzygni ciu konkursu na monografi banku spó dzielczego najwa niejsze wydarzenia 2 21 sierpnia br. Rada Programowa ds. Historii Spó dzielczoêci Bankowej wraz z przedstawicielami trzech banków zrzeszajàcych dokona a podsumowania Konkursu na monografi banku spó dzielczego. Konkurs zosta og oszony w ub. roku i obejmowa monografie wydane w latach Na konkurs wp yn o 41 monografii banków spó dzielczych. Komisja konkursowa dokonujàc oceny zg oszonych do konkursu monografii, stwierdzi a wysoki poziom wi kszoêci wydawnictw zarówno pod wzgl dem zaprezentowanych materia ów i dokumentów historycznych, jak i poziomu edytorskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu wybrano po trzy najlepsze monografie banków spó dzielczych z ka dego zrzeszenia i postanowiono przyznaç pierwsze, drugie i trzecie nagrody pieni ne ufundowane przez banki zrzeszajàce. Zrzeszenie Banku Polskiej Spó dzielczoêci: I nagroda monografia Banku Spó dzielczego Ziemi KraÊnickiej w KraÊniku, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Czechowicach-Dziedzicach, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Nidzicy. Spó dzielcza Grupa Bankowa: I nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Toruniu, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w S upcy, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Witkowie. Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego: I nagroda monografia Spó dzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Bia- ymstoku. Z uwagi na du à liczb nades anych na konkurs monografii, Rada Programowa na wniosek przedstawicieli banków zrzeszajàcych postanowi a dodatkowo wyró niç po trzy monografie z ka dego zrzeszenia. W Zrzeszeniu Banku Polskiej Spó dzielczoêci wyró nienia otrzyma y monografie: BS w Wisznicach, Stalowej Woli i Cieszynie. W Spó dzielczej Grupie Bankowej wyró nienia otrzyma- y monografie: BS w Jarocinie, Wàgrowcu i Starogardzie Gdaƒskim, W Zrzeszeniu MR Banku wyró nienia otrzyma y monografie: BS w Czy ewie, Piasecznie i Raszynie. Uroczyste podsumowanie konkursu i wr czenie nagród odb dzie si w paêdzierniku br. Rada Programowa postanowi a kontynuowaç w przysz o- Êci konkurs na monografi banku spó dzielczego, aby w ten sposób zach caç banki spó dzielcze do dokumentowania swojej historii i upowszechniania jej w lokalnych Êrodowiskach. Wydawnictwa te wzbogacajà tak e zbiory dokumentacji historycznej Izby Pami ci Spó dzielczoêci Bankowej, w której sà dost pne wszystkim zainteresowanym, a g ównie studentom, naukowcom i pracownikom sektora spó dzielczego. (-) Jan Stpiczyƒski Przewodniczàcy Rady Programowej

5 O kampanii informacyjnej: Dokumenty zastrze one Kampania informacyjna obj ta zosta a patronatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji przy wsparciu Policji i z udzia em Banków. Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej tak e uczestniczà w tej, jak e po ytecznej akcji, której celem jest poinformowanie spo eczeƒstwa o mo liwoêci i potrzebie zastrze enia zniszczonych, zgubionych i najwa niejsze skradzionych dokumentów w placówce Banku. Zastrze enie dokumentów przez osob, która je utraci a, ogranicza mo liwoêç póêniejszego wykorzystania zaginionych dokumentów do celów przest pczych pope nianych w imieniu osoby, która te dokumenty utraci a. Zastrze enie utraconych dokumentów to samoêci (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, ksià eczki wojskowe) powinno nastàpiç jak najszybciej dla w asnego bezpieczeƒstwa i ochrony w asnego mienia. CO ROBIå W PRZYPADKU UTRATY DOKUMEN- TÓW? natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZA- STRZE ONE powiadomiç Policj Chroƒ najcenniejszy skarb swojà to samoêç tak brzmi jedno z hase kampanii informacyjnej dotyczàcej dokumentów to samoêci. Wi cej informacji: oraz K Banki SGB G ównym Mecenasem XXVII Festiwalu Chopinowskiego w Pa acu w Antoninie k. Ostrowa Wielkopolskiego Ju po raz drugi Spó dzielcza Grupa Bankowa by a sponsorem Mi dzynarodowego Festiwalu CHOPIN W BARWACH JESIENI. W roku ubieg ym sponsorem by GBW SA, natomiast tegoroczny festiwal, presti owà imprez muzycznà, wspólnie sponsorowa y Banki Spó dzielcze z terenu Wielkopolski po udniowej, tj. BS Dobrzyca, BS Jarocin, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Festiwal ten, to drugi w Polsce (po Dusznikach) i piàty w Êwiecie (po Mariaƒskich aêniach w Czechach, klasztorze Valdemosa na Majorce i Gandawie w Belgii) festiwal chopinowski. Dni Chopinowskie zorganizowane w 155 rocznic pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie (w 1982 r.) przerodzi y si w znanà dziê melomanom ca ego Êwiata imprez. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, skupiajàce w swoim kr gu wielu mi oêników muzyki Fryderyka Chopina. Tegoroczny Festiwal Chopin w barwach jesieni odbywa si w dniach 12, wrzeênia 2008 r. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 najwa niejsze wydarzenia 4 Festiwalowe Koncerty zwyczajowo rozpoczynajà si w Kaliszu, potem w Ostrowie Wielkopolskim i zwieƒczeniem jest seria koncertów w modrzewiowym Pa acu MyÊliwskim ksià àt Radziwi ów w Antoninie. To nie tylko tu dwukrotnie przebywa i koncertowa Fryderyk Chopin, ale tu te wspania e otoczenie i atmosfera inspirowa y go do komponowania. Du y wp yw na to mia a córka w aêcicieli (niedosz a cesarzowa Prus) Eliza Radziwi ówna. Organizatorzy festiwalu ka dorazowo zapewniajà bardzo ciekawy program i utytu owanych wykonawców o Êwiatowej s awie, a dodatkowymi atrakcjami sà wystawy, np. exlibrisów. Tegoroczny prolog koncertowy w sali Paƒstwowej Szko y Muzycznej w Kaliszu (12 wrzeênia) uêwietni a wyst pem amerykaƒska pianistka Naomi Kudo, która wykona a z orkiestrà symfonicznà Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcjà Adama Klocka koncert fortepianowy g-dur Beethovena i koncert e-mol Chopina. Czwartkowy koncert w Ostrowie Wielkopolskim (18 wrzeênia) uêwietnili szwajcarscy artyêci Louis Schwizgebel- -Wang (pianista) oraz Lionel Cottet (wiolonczelista), którzy koncertowali z orkiestrà Filharmonii Poznaƒskiej pod batutà Marka Pijarowskiego. Od piàtku (19 wrzeênia) wszyscy mi oênicy Fryderyka Chopina spotykali si w Antoninie, gdzie wystàpi pianista Abdel- -Rachman El Bacha z Francji, który zas ynà m.in. dwukrotnym wirtuozerskim wykonaniem wszystkich utworów Chopina z pami ci podczas 6 dniowych koncertów. Kolejny dzieƒ muzycznej uczty z muzykà Chopina rozpoczyna koncert wokalny Pami ci Marcelli Sembrich-Kochaƒskiej w wykonaniu Anny Kutkowskiej-Kass (sopran), Adama Zdunikowskiego (tenor) oraz Artura Jaronia (pianista). Kolejny koncert tego dnia nazwano Mazurtango. Interpretacje Chopina i Pazzoli wykonywali utytu owani: Krzysztof Pe- ech (gitarzysta) oraz Piotr Rangno (akordeonista). Koncert oddawa podobieƒstwo kompozytorów polegajàce na tym, e ich utwory inspirowa a muzyka ludowa a ich ulubione utwory sà hymnami narodowymi (mazurek w Polsce i tango w Argentynie oraz w Chile). Koncert p.n. Chopin w aksamicie nocy, który odby si w sobotnià noc by trzycz Êciowy: najpierw mazurki i klasyczne tanga argentyƒskie jako koncert gitarowo akordeonowy oraz muzyka Chopina w wykonaniu Amira Tebenikhina (pianista z Kazachstanu), potem wyst p kwartetu wokalnego The Sound Office, który m.in. wykonuje utwory Chopina w wersji jazzowej i na koniec Wielki Koncert Jubileuszowy Wies aw Ochman (tenor) i jego damy sopranistki Aleksandra Stok osa i Renata Dobosz wyst pujàce przy akompaniamencie kwintetu smyczkowego Cameratta Impuls. Na zakoƒczenie Festiwalu, w niedzielne popo udnie odby- y si dwa recitale fortepianowe Jerzego Stryjniaka (USA) oraz Mei -Ting Sun a (USA). Festiwalowi goêcie mieli okazj wys uchaç fenomenalnych interpretacji utworów Chopina, Hofmanna, Liszta, Moszkowskiego, Rubinsteina, Faure a, Schuberta i R. Straussa, a brawurowe wykonania 27 letniego doktora sztuki muzycznej Mei-Ting Sun a sprowokowa y jeszcze wspanialsze bisy. Patronat Honorowy nad festiwalem obj li: Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Woêniak Marsza ek Województwa Wielkopolskiego i Rados aw Torzyƒski Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, którzy wraz W odzimierzem J drzejakiem Starostà Ostrowskim i Przemys awem Kaêmierczakiem Wójtem Gminy Przygodzice znaleêli si wêród zaproszonych goêci. Konsultantami artystycznymi festiwalu sà profesor Barbara Hesse-Bukowska i muzykolog, wybitny znawca twórczo- Êci Fryderyka Chopina Jan Popis. To wielkie przedsi wzi cie artystyczne nie by oby mo liwe bez udzia u licznych sponsorów instytucjonalnych i prywatnych. Udzia Banków SGB jako G ównego Mecenasa XXVII Mi dzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni okaza si wielkim sukcesem dla ca ej Spó dzielczej Grupy Bankowej. Organizatorzy wywiàzali si z obowiàzków wynikajàcych z umowy sponsoringowej. Ju na d ugo przed rozpocz ciem Festiwalu pojawia y si liczne informacje o G ównym Mecenasie w radiu i TV oraz w ksià kowym informatorze festiwalowym. Ciàg reklam przy drodze dojazdowej do Pa acu w Antoninie otwiera a wyeksponowana reklama SGB, a w salach koncertowych znalaz y si dyskretne rollbanery SGB z szarfà G ówny Mecenas Festiwalu. Organizatorzy przekazali tak e do dyspozycji sponsora zaproszenia na koncerty. Dodatkowo relacje i recenzje z festiwalu zawierajà imienne podzi kowania dla sponsorów, których rol specjalnie podkreêlono w nakr conym przez TV Polsat programie. Tradycyjnie równie jeden z koncertów karnawa owych b dzie dedykowany sponsorom. Po zakoƒczonym Festiwalu Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin Pan Mecenas Cezary Nowakowski przes a podzi kowanie Prezesowi Zarzàdu GBW SA, Panu Paw owi Paw owskiemu. Opr. GBW SA Oddzia w Ostrowie Wielkopolskim fot. 3x Cezary Janiszewski

7 GoÊcinnie w Jutrosinie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie wspiera lokalnà spo ecznoêç Na centralnej Êcianie wisi obraz Âw. Izydora Oracza na tle panoramy Jutrosina autorstwa Micha a Wywiórskiego. To jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Ziemi Jutrosiƒskiej. Ma o które miasteczko mo e pochwaliç si w asnà placówkà, piel gnujàcà lokalnà kultur i tradycj. Muzeum jest finansowane ze Êrodków gminy, ale korzysta te z pomocy sponsorów. Jednym z bardziej znaczàcych jest Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Jednak same pieniàdze do prowadzenia placówki nie wystarczà, potrzebna jest jeszcze pasja. A t bez wàtpienia ma Ireneusz Miko ajewski, kustosz, kolekcjoner przedwojennych pocztówek i znawca historii Jutrosina. Ponad 70 % eksponatów zosta o przekazanych Muzeum przeze mnie opowiada pan Ireneusz i pokazuje zbiory. Znajduj je na strychach, w piwnicach, odwiedzam targi staroci. W muzeum sà stare dokumenty zwiàzane z miastem, medale, odznaki, monety. Jest zabytkowy opryskiwacz ogrodowy, prasa introligatorska a nawet liczàca ponad 300 lat stempa do robienia kaszy. O ka dym przedmiocie kustosz potrafi interesujàcà opowiadaç. Wszystkie eksponaty to zabytki i historia. A tej w miasteczku nie brakuje. Zabytkowe witra e Ireneusz Miko ajewski, kustosz Muzeum Ziemi Jutrosiƒskiej, kolekcjoner przedwojennych pocztówek i znawca historii miasta Historià pachnie w koêciele Âw. El biety, który powsta na poczàtku ubieg ego wieku. Fundatorem by Zdzis aw Czartoryski, znany w Wielkopolsce mecenas sztuki. Âwiàtynia posiada wiele cennych przedmiotów. Na uwag zas ugujà trzy witra e w prezbiterium, zaprojektowane przez Józefa Mehoffera. Niemal identyczny koêció znajduje si w... Miƒsku na Bia orusi. Niedawno obie parafie dzi ki zaanga- owaniu Konsula Generalnego Polski nawiàza y z sobà wspó prac.! Bank Spó dzielczy w regionie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie mo e poszczyciç si d ugà i bogatà tradycjà. Dzia a w po udniowej cz Êci województwa wielkopolskiego. Zaliczany jest do mniejszych banków tworzàcych SGB. W bie àcym numerze Informatora SGB przybli amy Czytelnikom bank oraz jego pracowników. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Ka dy ma wymierny wk ad w budow silnej pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej. Obecnie wn trze koêcio a przechodzi gruntowanà renowacj pod nadzorem konserwatora zabytków. Do remontu przyczynili si parafianie. Niewielki udzia mia te Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Centrala banku mieêci si niedaleko koêcio a, w samym Êrodku miasta, przy Rynku 18. Pi trowy budynek z odrestaurowanà elewacjà, na parterze sala operacyjna i kilka stanowisk obs ugi klienta. Staramy si ca y czas rozwijaç naszà ofert, mamy bardzo dobre kontakty z w adzami samorzàdowymi, obs ugujemy dwa bud ety Pakos awia i Jutrosina mówi Jadwiga Giec, prezes zarzàdu banku. Urzàd Miasta i Gminy znajduje si vis a vis centrali banku, w zabytkowym ratuszu, zbudowanym na planie kwadratu. Budynek wieƒczy oêmioboczna wie a zegarowa na której szczycie znajduje si iglica z kogutem. Cz sto bank anga uje si w przedsi wzi cia organizowane przez w adze miasta i gminy. Turystyka to przysz oêç Jutrosin i okolice doskonale nadajà si na uprawianie turystyki. Ponad 78 % powierzchni gminy pokrywajà u ytki rolne i lasy. Równinny krajobraz sprzyja rozwojowi zw aszcza turystyki rowerowej. Projekt jednej z europejskich tras rowerowych przebiega w aênie przez Jutrosin. Sala sportowa zaadoptowana po dawnym koêciele ewangelickim Per a zabytków Jutrosina trzy witra e w prezbiterium koêcio a Âw. El biety, zaprojektowane przez Józefa Mehoffera To raj dla turystów i ludzi szukajàcych odpoczynku od miejskiego zgie ku zachwala turystyczne atuty gminy burmistrz Zbigniew Koszarek. Turystyka, zw aszcza ta aktywna rozwija si nie tylko w stolicy gminy ale równie w okolicach. Mogà tu przyje d aç mieszkaƒcy oddalonego zaledwie o 60 km Wroc awia, czy bli ej po o onych: Rawicza i Leszna. Gmina zrzeszona jest w Mi dzygminnym Zwiàzku Turystycznym Wielkopolska GoÊcinna. Celem zwiàzku jest promocja turystyki i walorów rekreacyjnych okolicy. Wspó czesna gospodarka coraz mocniej opiera si na us ugach. Ludzie stajà si zamo niejsi i szukajà mo liwoêci wydawania swoich pieni dzy. Mam nadziej, e ch tnie b dà odwiedzaç nasz region i wszyscy tak e nasz bank na tym skorzystamy przekonuje pani prezes. ROS Fot. Autor 5 z ycia SGB

8 OÊwiata i ekologia Rozmowa ze Zbigniewem Koszarkiem, burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin z ycia SGB 6 Panie burmistrzu! Czy korzysta Pan z us ug Banku Spó dzielczego w Jutrosinie? OczywiÊcie, e tak. Robi to z lojalnoêci wobec banku oraz z faktu, e jest to jedna z wielu instytucji dzia ajàcych w naszej gminie, która cieszy si du ym zaufaniem spo ecznym. Powiem wi cej, w banku zaciàgnà em kredyt pod budow domu i mia em lepsze oferty od konkurencji jeêli chodzi o kredyt, ale zdaj sobie spraw, e jako gospodarz miasta i gminy mam moralny obowiàzek, aby korzystaç z us ug banku, który tutaj dzia a, odprowadza podatki, aktywnie uczestniczy w yciu naszej spo ecznoêci. Zaciàgnà Pan kredyt w banku, ale z us ug korzysta tak e urzàd. Od kiedy gmina posiada rachunek w Banku Spó dzielczym w Jutrosinie? artobliwie powiem, e od zawsze. Odkàd pami tam korzystamy z us ug banku. I to nie tylko dlatego, e nasze siedziby sàsiadujà ze sobà. Zarówno samorzàd jak i w adze banku majà wspólnà wizj wspó pracy, która opiera si na partnerskich zasadach. Bank wcià dostosowuje swojà ofert do naszych potrzeb. Na czym to polega? DziÊ gmina musi dzia aç jak dobrze zorganizowane przedsi biorstwo. Powinna mieç dost p do nowoczesnych us ug oraz technologii, tak e finansowych i bank nam je zapewnia. Od pewnego czasu wszystkie jednostki organizacyjne samorzàdu, mam na myêli: szko y, przedszkola, zak ady gospodarki komunalnej, korzystajà z us ug banku za pomocà home bankingu. Dodatkowà korzyêcià dla pracowników jest fakt, e ich pobory znajdujà si na kontach w dniu wyp aty. Opinie klientów Dariusz Matysiak przedsi biorca, mieszkaniec Jutrosina Prowadz swój w asny biznes, który daje mi du o satysfakcji i zadowolenia. Zauwa y em, e w Jutrosinie funkcjonuje wiele sklepów spo ywczych, warzywniaków oraz z tych z odzie à. Mamy te solarium. Nie by o jednak placówki handlowej, oferujàcej sprz t ADG i RTV oraz komputery. Postanowi em taki sklep otworzyç przy Rynku, w sàsiedztwie naszego Banku Spó dzielczego. OczywiÊcie rachunek mam w banku. Jednak moja wspó praca z bankowcami posz a nieco dalej. Mój sklep prowadzi sprzeda ratalnà, co jest dla klientów bardzo wygodne. Klient wybiera sobie w sklepie interesujàcy go sprz t, a formalnoêci za- atwia w banku. Jest to bardzo dobre rozwiàzanie, korzystne dla wszystkich. Ciesz si, e mog wspó pracowaç z bankiem. Gra yna Kowalska urz dniczka, mieszkanka Jutrosina Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Jutrosinie? Z kilku powodów, przede wszystkim do banku mam blisko, jego siedziba mieêci si po drugiej stronie ulicy. Jestem zadowolona zarówno z oferty jak i poziomu obs ugi. Bank Spó dzielczy pokazuje, e wizyta w instytucji finansowej mo e byç przyjemnoêcià. Czasami dostaj propozycj z innych banków, abym za o y a u nich konto, albo skorzysta a z super oferty kredytowej, ale nie jest mi to potrzebne. Tutejszy bank spe nia moje wszelkie oczekiwania. Jakimi kryteriami kierowa si samorzàd przy wyborze banku do obs ugi bud etu? Jak ju wspomnia em na poczàtku naszej rozmowy, samorzàd powinien wspieraç instytucje, które dzia ajà na jego terenie. Bank poza bliskoêcià i spe nianiem naszych wymagaƒ, oferuje nam wartoêç dodanà, którà trudno przeliczyç na pieniàdze. W adze banku anga ujà si w wi kszoêç akcji, które przygotowujemy dla naszych mieszkaƒców. Jest obecny na festynach, wydarzeniach spo eczno-kulturalnych. Takiego podejêcia inne banki raczej nie oferujà. Wkrótce minà dwa lata od rozpocz cia kadencji, jakie obietnice przedwyborcze uda o si ju Panu wype niç? Mam zaszczyt piastowaç funkcj burmistrza od 1990 roku. Uwa am, e skoro mieszkaƒcy wybrali mnie ponownie, majà do mnie zaufanie, a ja zrobi wszystko, eby tego zaufania nie utraciç. Udaje mi si dobrze pracowaç, poniewa w ratuszu nie uprawiamy polityki, a skupiamy si na tym co jest istotne dla mieszkaƒców. Stawiamy g ównie na rozwój ekologii, a co za tym idzie turystyki oraz na oêwiat. Nasza gmina jest wybitnie rolnicza, wokó mnóstwo terenów doskonale nadajàcych si do uprawiania turystyki. Dobrze rozwija si rolnictwo. Uda o nam si ca kowicie zwodociàgowaç miasto. Przymierzamy si do budowy zbiornika wodnego na 100 hektarów, który zapewni gminie wod w czasie suszy coraz cz Êciej nawiedzajàcej Wielkopolsk i uchroni plony w czasie wiosennych roztopów. W aênie na magazynowaniu zasobów wodnych polega nowoczesna melioracja. Jak wspomnia em stawiamy te na oêwiat. Albowiem uwa am, e dzieci i m odzie to przysz oêci naszej gminy. Wszystkie maluchy majà u nas zapewnione miejsce w przedszkolu za naprawd symbolicznà op at. Rozwijamy szko y Êrednie, czyli Zespó Szkó im. Jana Paw a II, w których m odzie zdobywa kwalifikacje poszukiwane na tutejszym rynku pracy. Dzi ki odpowiedniej polityce mog z dumà stwierdziç, e bezrobocie u nas wynosi zaledwie 6 %. Mam nadziej, e wspólnie z Radà Miasta uda nam si sprostaç nowym wyzwaniom. ycz powodzenia w realizacji planów. Roman Szewczyk

9 Bank z kobiecà kadrà Rozmowa z Jadwigà Giec, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Pani Prezes, od roku Bank Spó dzielczy w Jutrosinie wdra a nowà strategi rozwoju. Jak przebiega jej realizacja? Bank, którym mam zaszczyt kierowaç, nale y do najstarszych Banków Spó dzielczych w Polsce. Przez te wszystkie lata wyrobi sobie silnà mark i mocnà pozycj na rynku us ug finansowych. Ma rzesz lojalnych klientów. W aênie na budowaniu zadowolenia obecnych i pozyskiwaniu nowych klientów opiera si nasza strategia, która zak ada tak e zapewnienie klientom bezpieczeƒstwa a bankowi stabilny, permanentny rozwój. Du à wag przywiàzujemy do udoskonalania oferty. Ca y czas analizujemy trendy, jakie pojawiajà si w us ugach finansowych i próbujemy dostosowaç do nich naszà ofert. Staramy si byç blisko klienta, dlatego te uruchomiliêmy we wsi Szkaradowo punkt kasowy, który idealnie Centrala Banku Spó dzielczego w Jutrosinie mieêci si przy Rynku 18 Bez profesjonalnej kadry nie bylibyêmy w stanie utrzymaç wysokiego poziomu us ug i rozwijaç oferty. Rynek us ug finansowych jest bardzo zmienny i wymagajàcy mówi pani Jadwiga Giec, prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie trafi w potrzeby tamtejszej spo ecznoêci. Poza tym modernizujemy nasze placówki. Wspomnia a Pani o pozyskiwaniu nowych klientów. Jutrosin liczy zaledwie dwa tysiàce mieszkaƒców. Czy rynek nie jest ju wydrenowany? Uwa am, e nie, a tzw. ubankowienie spo eczeƒstwa w ma ych miastach si ga zaledwie 50 %, innymi s owy prawie po owa Polaków nie korzysta z us ug bankowych. To jest znaczàca grupa potencjalnych klientów o których b dziemy zabiegaç. Dla nas ka dy pozyskany klient jest wa ny. Jak bank sobie radzi z konkurencjà? Ostatnio w Jutrosinie zosta a otwarta placówka PKO SA. Konkurencja oparta na wolnorynkowych zasadach, bez uprzywilejowanej pozycji jakiegokolwiek podmiotu to objaw zdrowej gospodarki rynkowej. Korzystajà na niej wszyscy: rywalizujàce podmioty, bo starajà si dostarczyç us ug na coraz lepszym poziomie, a przede wszystkim klienci, którzy mogà nabyç produkt lub us ug za korzystniejszà cen. Konkurencja jest potrzebna, poniewa nie pozwala spoczàç na laurach i zmusza do wyt onej pracy. Wiadomo, e wej- Êcie nowego podmiotu finansowego na nasz stosunkowo niewielki rynek, cz Êciowo odbiera klientów Bankowi Spó dzielczemu w Jutrosinie. Ale to podobnie, jak z nowym sklepem, zawsze na poczàtku odbierze jakàê grup konsumentów konkurencji, jednak po pewnym czasie, ci, na których efekt nowoêci przestaje dzia aç, wracajà do dawnych us ugodawców. Do nas te wróci a cz Êç podmiotów. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Jaki jest rynek us ug finansowych w Jutrosinie i okolicach? Staramy si byç bankiem uniwersalnym, oferujàcym nowoczesne produkty i us ugi dostosowane do wymagaƒ ka dego klienta. Jednak z racji Êrodowiska na którym dzia amy nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do rolników i przedsi biorców z sektora rolno-przetwórczego. Obszar na którym dzia amy (gminy: Jutrosin i Pakos aw) zaliczany jest do terenów rolniczych. Kultura rolna stoi u nas na wysokim poziomie, ziemia zaliczana do jest do lepszych w Wielkopolsce, rolnicy prowadzà swoje gospodarstwa w oparciu o nowoczesne rozwiàzania technologiczne. Cz sto sà to gospodarstwa specjalistyczne, nastawione na przyk ad na hodowl trzody chlewnej albo pod upraw buraków cukrowych lub pomi-! Historia Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie zaliczany jest do jednych z najstarszych banków w Polsce. Jego poczàtki si gajà 19 listopada 1863 roku, wówczas bank nosi nazw Towarzystwo Zaliczkowe z odpowiedzialnoêcià ograniczonà. Jednak podobnie jak w przypadku innych banków, spó dzielczoêç bankowa rodzi a si z inicjatywy najbardziej przedsi biorczych i zaanga owanych w ycie lokalnej spo ecznoêci mieszkaƒców polskiego pochodzenia. Dlatego te Towarzystwo mia o byç jednym z elementów przewagi ekonomicznej ludnoêci polskiej nad niemieckà. Szybko i pr nie si rozwija o, dlatego te w 1920 roku przyj o nazw Bank Po yczkowy. G ównym zadaniem banku by o przyspieszenie rozwoju gospodarczego Jutrosina i okolic. Bank stosunkowo szybko zyskiwa renom i uznanie wêród klientów. Spe nia oczekiwania okolicznych mieszkaƒców, gromadzi kapita y i wkrótce przyjà nazw : Spó dzielczy Bank Po yczkowy. Dalszemu rozwojowi banku przeszkodzi wybuch II wojny Êwiatowej. Ale ju 16 maja 1945 roku wznowi swojà dzia alnoêç. W dniu 17 stycznia 1948 roku po- àczy si z bankiem Ludowym (majàcym podobnà histori, ale mniejsze znaczenie ekonomiczne). W pi ç lat póêniej bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza. Natomiast w 1956 roku przyjmuje nazw Kasa Spó dzielcza w Jutrosinie. W 1959 roku bank znowu zmienia nazw na Bank Spó dzielczy Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo Po yczkowa w Jutrosinie. Bank roênie w si, nale y do bardziej znaczàcych banków spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W latach 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, zyskuje nowe warunki dzia ania i je wykorzystuje. Od 1995 roku zrzeszony jest z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. W 1996 roku Bank Spó dzielczy w Jutrosinie przy àczy BS w Pakos awiu, który ma równie d ugà i chlubnà histori. Tym samym bank ugruntowa swojà pozycj na tutejszym rynku us ug finansowych. DziÊ prowadzi dzia alnoêç na terenie gmin: Jutrosin i Pakos aw. Posiada poza centralà w Jutrosinie, oddzia w Pakos awiu oraz punkt kasowy w Szkaradowie. Zarzàdza 2 bankomatami. 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 Panorama miasta dorów. Przewa ajà rolnicy gospodarujàcy na hektarach. Polskie rolnictwo otrzyma o zastrzyk gotówki po wej- Êciu Polski do Unii Europejskiej. Czy Bank Spó dzielczy w Jutrosinie ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Skorzysta na akcesji? Rolnicy starajàc si o dop aty bezpoêrednie musieli spe niç kilka warunków, m.in. mieli obowiàzek posiadania konta w banku. Wydaje mi si, e znakomicie wykorzystaliêmy ten moment i wielu rolników otworzy o rachunki w aênie w naszym banku. Poza tym w zwiàzku z mo liwoêciami pozyskiwania unijnych funduszy mamy przeszkolonych pracowników, którzy potrafià nie tylko zarekomendowaç produkt ale równie doradziç. Wspomnia a Pani o pracownikach. Czy to oni sà mocnà stronà banku? Bez profesjonalnej kadry nie bylibyêmy w stanie utrzymaç wysokiego poziomu us ug i rozwijaç oferty. Rynek us ug finansowych jest bardzo zmienny i wymagajàcy. Wiedza pracowników, którzy równoczeênie pe nià funkcj doradców jest niezb dna, poza tym kultura osobista, umiej tnoêç pracy z klientem oraz wiele innych aspektów majà niebywa y wp yw na sukces banku. Dlatego te zespó pracowników bankowych, którego jestem te cz onkiem jest kompetentny i wysoko wykwalifikowany. Inwestujemy znaczàce Êrodki na dokszta canie kadry, szkolenia itp. Korzystamy przede wszystkim z us ug Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, który umo liwi nam tak e szkolenie personelu w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Czy to prawda, e w banku pracujà wy àcznie panie? Tak to prawda, ale nie jest to Êwiadoma polityka zarzàdu banku, eby dyskryminowaç m czyzn, absolutnie NIE. Mog tylko stwierdziç, e jakoê m czyêni nie starali si o prac w banku. Natomiast nie ukrywam, e przyda by nam si m czyzna, mam na myêli informatyka to taki zawód zdominowany przez m czyzn. Jednak z ca à pewno- Êcià mog stwierdziç, e damska kadra bankowa jest pracowita, odpowiedzialna i w pe ni profesjonalna. Natomiast w Radzie Nadzorczej banku przewa ajà panowie. Wn trze sali operacyjnej banku Skoro mówimy nadal o pracy i kobietach. Czy kobiecie szefowi atwiej kierowaç bankiem ni m czyênie? MyÊl, e g ównym atutem szefa sà jego kwalifikacje, cechy charakteru, umiej tnoêç pracy w grupie, dar podejmowania trafnych decyzji, sztuka dyplomacji i agodzenia sytuacji konfliktowych oraz rozwiàzywanie problemów. Jedne zadania sprawniej mo e wykonaç kobieta, do innych lepsze predyspozycje ma m czyzna, ale nie odwa si stwierdziç autorytatywnie komu jest atwiej. Ka dy kto kieruje ludêmi bez wzgl du na p eç, musi mieç odpowiednie predyspozycje. Pani Prezes pomówmy przez chwil o Pani. Kieruje Pani bankiem od 1975 roku. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? Bez wàtpienia sukcesem jest to, e uda o mi si skupiç wokó siebie grup zaanga owanych w prac ludzi, ludzi, którzy dzi ki swojemu profesjonalizmowi zbudowali silnà mark pod nazwà Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Sukcesem jest równie to, e umieliêmy niemal p ynnie po àczyç si z BS w Pakos awiu, co umocni o naszà pozycj. Mimo, e jesteêmy jednym z mniejszych banków w Spó dzielczej Grupie Bankowej, to z roku na rok wypracowujemy coraz wi ksze zyski, nie mamy adnego zagro onego kredytu. Jak Pani trafi a do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Musz powiedzieç, e bankowoêç mam we krwi. Mój ojciec pracowa w Banku Spó dzielczym w Pakos awiu. Gdy by am dzieckiem, tato cz sto zabiera mnie do banku. Podoba y mi si te wszystkie liczyd a, maszyny do pisania itp. Od tamtej pory zawsze marzy am, eby pracowaç w banku. I uda o si, prac rozpocz am w Banku Spó dzielczym w Jutrosinie, zacz am od stanowiska kasjerki. Póêniej przechodzi am przez ró ne szczeble kariery, mog nieskromnie powiedzieç, e znam prawie ka de stanowisko pracy w banku. W 1975 roku Jeden z najbardziej znanych zabytków miasta koêció Âw. El biety zaproponowano mi funkcj dyrektora. Mo na mnie porównaç do mieszkaƒców Japonii, którzy ca e zawodowe ycie sp dzajà w jednym zak adzie pracy i sà z tego zadowoleni. Ja równie jestem spe niona i ciesz si, e los da mi takà szans. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? Mieszkam na wsi, jak wielu mieszkaƒców mam ogród, który jest dla mnie êród em wielu radosnych chwil i formà sp dzania wolnego czasu. Lubi patrzeç, jak ogród si zmienia i o ka dej porze roku wyglàda inaczej. Moim drugim hobby sà ksià ki. Uwielbiam czytaç, czasami czytam dwie ksià ki w tygodniu. Nami tnie poch aniam literatur beletrystycznà a z obowiàzku fachowà, g ównie poêwi conà bankowoêci. Nie umiem zasnàç bez ksià ki. A co teraz Pani czyta? Co by Pani poleci a? Obecnie zainteresowa am si twórczoêcià J. M. Coetzee, laureata Nagrody Nobla i dwukrotnego zdobywcy brytyjskiej nagrody literackiej Bookera. Czytam jego powieêç pod tytu em Haƒba to bardzo interesujàca ksià ka. Temat jest te ciekawy, profesor uniwersytetu zostaje oskar ony o kontakty ze studentkà. Autor buduje niesamowite studium postaci. Goràco polecam. Z pewnoêcià si gn po t ksià k i dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk

11 Przedstawiamy nowà siedzib GBW SA Ul. Szarych Szeregów biurowiec GBW SA. Tu b dzie nowa siedziba Banku. Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej, które odby o si w dniach 8-9 wrze- Ênia br. w Falentach k. Warszawy poêwi cono omówieniu mo liwych kierunków rozwoju tego sektora banków. W konferencji, oprócz przedstawicieli Banków Spó dzielczych i Zrzeszajàcych udzia wzi o tak e kilka firm dzia ajàcych na rzecz sektora. Spotkanie pozwoli- o na zapoznanie si bankowców propozycjami firm oferujàcych narz dzia i rozwiàzania usprawniajàce i poprawiajàce efektywnoêç dzia ania banków. Wymiana poglàdów uczestników Forum liderów nastàpi a w debacie poêwi conej aktualnej sytuacji i przysz oêci krajowych lokalnych instytucji finansowych, która odbywa a si z udzia em pos ów i przedstawicieli nauki. K Jubileusz 60 lecia Banku Spó dzielczego w Goleniowie W obchodach Jubileuszu 60-lecia najstarszego goleniowskiego Banku w uczestniczy o blisko 200 goêci. WÊród m.in. Marianna Danuta Âwier ewska z Krajowej Rady Spó dzielczej, Eugeniusz Laszkiewicz i Danuta Twardowska z Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych oraz Ryszard Lorek Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu i Teresa Sadowska Karpowicz Dyrektor Oddzia u w Koszalinie, Krzysztof Stempieƒ Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA oraz Prezesi zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych. Nie zabrak o równie w adz samorzàdowych, obecny by Ryszard Brodziƒski Wicestarosta obeski. WÊród zaproszonych byli równie pracownicy i emeryci banku, przedstawiciele instytucji wspó pracujàcych oraz cz onkowie klienci Banku Spó dzielczego. Mi ym akcentem jubileuszowych uroczystoêci by o przyznanie przez Kapitu Krajowej Rady Spó dzielczej najwi kszego wyró nienia dla BS w Goleniowie Za zas ugi dla Spó dzielczoêci. Zas u onym pracownikom Banku wr czono Srebrne i Z ote Odznaki SGB oraz Odznaki im. Fr. Stefczyka i Krzy e Zas ugi im. ks. Piotra Wawrzyniaka. Wyró nienie dla Banku Spó dzielczego w Goleniowie Medal Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci odebra Czes aw Siwek Przewodniczàcy Rady Nadzorczej i Tomasz Sobolewski Prezes Zarzàdu Wiele radoêci i zadowolenia widaç na twarzach wyró nionych i uhonorowanych Na przestrzeni minionych lat zmienia a si nazwa Banku, jego organizacja, teren dzia ania. Wzrasta a liczba cz onków, Wicestarosta Ryszard Brodziƒski obs ugiwanych klientów, zwi ksza y si fundusze Banku i jego obroty. Zmieniali si równie ludzie pracownicy Banku. Nie by oby wspania ego jubileuszu, gdyby nie oni i ich praca, dlatego nale y podkreêliç ich wielkie zas ugi na rzecz Banku. Od 2000 roku BS w Goleniowie funkcjonuje w rozszerzonej strukturze obejmujàcej Banki w Nowogardzie, Maszewie, obzie, W gorzynie i Chociwlu, które sta y si oddzia ami Banku. Wiele s ów uznania dla spó dzielczoêci bankowej pad o podczas uroczystoêci w Goleniowie, zw aszcza z wypowiedzi wi- 9 z ycia SGB

12 cestarosty obeskiego, Ryszarda Brodziƒskiego zgromadzeni mogli us yszeç zalety Banku Spó dzielczego i jego rol oraz znaczenie dla spo ecznoêci i regionu. O Banku, który dzia ajàc w okreêlonym, ograniczonym prawnie otoczeniu ma najlepsze rozeznanie w potrzebach klientów us ug bankowych i to stanowi jego najwi kszà si. O ca ym szeregu usprawnieƒ i nowoczesnych produktów w dziedzinie bankowoêci elektronicznej, skutecznym konkurowaniu na lokalnym rynku us ug bankowych oraz o sprawnej i profesjonalnej obs udze realizowanej przez wykwalifikowanà kadr pracowniczà. Oraz o tym, e Bank Spó dzielczy w Goleniowie wraz ze swoimi oddzia ami sta si Bankiem bli szym klientom, bardziej przyjaznym i nowoczesnym. K Motorowodne Mistrzostwa Europy sponsorowane przez Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach Jednym z wi kszych wydarzeƒ sportowych, o zasi gu ogólnopolskim by y dwudniowe Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S-550 w Zbàszyniu, które odbywa y si w pierwszy weekend wrzeênia br. Do tej niewielkiej miejscowoêci w Wielkopolsce zjechali motorowodniacy ze wszystkich krajów nadba tyckich. W sobot rozpocz a si ceremonia otwarcia na zbàszyƒskim rynku, poprzedzona barwnym korowodem prowadzonym przez orkiestr i przemarszem uczestników ulicami Zbàszynia. Otwarcia Mistrzostw dokona Burmistrz Zbàszynia Leszek LeÊny. Zawody w zbàszyƒskich azienkach cieszy y si du ym zainteresowaniem, pomimo deszczowych, ciemnych chmur. Fina owe biegi odby y si w niedziel po po udniu. Mistrzostwa zosta y doskonale przygotowane i Êciàgn y nad jezioro B dno tysiàce zwolenników tego sportu z ca ej Polski. Zbàszyƒ ma du e szanse na organizacj zawodów motorowodnych w przysz ym roku, byç mo e odb dà si tutaj zawody o randze Êwiatowej i równie jednym z g ównych sponsorów b dzie NBS z Rakoniewic. K Siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej z ycia SGB Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim konsekwentnie realizuje Strategi rozwoju w myêl której do koƒca 2010 roku Bank b dzie posiada pi tnaêcie placówek. Rozwój sieci placówek i bankomatów w asnych Banku powoduje, e zarówno klienci Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim jak i innych Banków Spó dzielczych majà atwiejszy dost p do atrakcyjnych us ug. Otwarcie nowej placówki w miejscowoêci Rotmanka wpisuje si w zapisy tej Strategii. B dzie to ju trzynasta placówka funkcjonujàca w strukturze Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. Wszystkie nowo otwierane placówki wyposa- one sà w bankomaty dost pne dla klientów przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W aênie w ramach powy szej inwestycji w dniu 18 sierpnia 2008 roku Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim uruchomi swój kolejny, jedenasty bankomat. Tym samym Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim jest autorem ma ego jubileuszu to ju siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej! Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych bankomatów w Banku Spó dzielczym w Pruszczu Gdaƒskim dostawcà urzàdzenia jest firma Wincor-Nixdorf. G ównym powodem wyboru takiej drogi rozwoju Banku Spó dzielczego, tj. tworzenia sieci placówek wraz z pe nà obs ugà elektronicznà w postaci bankomatów i kiosków informatycznych jest ch ç dotarcia do jak najwi kszej liczby klientów. Dlatego wybór lokalizacji nie jest przypadkowy tak jak i poprzednio otwieranych placówek: Gdaƒsk-Wrzeszcz, Gdaƒsk-Przymorze, Gdaƒsk-Sobieszewo. Niemniej 10 jednak du à uwag poêwi camy rozwojowi placówek w Pruszczu Gdaƒskim i jego najbli szych okolicach. MiejscowoÊç Rotmanka jest po o ona bardzo blisko Pruszcza Gdaƒskiego. Powodem dokonania inwestycji w Rotmance jest szybko post pujàca ekspansja Pruszcza Gdaƒskiego w kierunku tej miejscowoêci. Nie bez znaczenia jest tak e fakt, e zamieszkuje tam wielu klientów Banku i do tej pory nie by o tam adnej placówki bankowej. Filia wraz z bankomatem zlokalizowana jest przy ruchliwej trasie àczàcej Autostrad A1 oraz Obwodnic Trójmiasta z Pruszczem Gdaƒskim. Liczymy, e dzi ki temu b dzie ona du ym u atwieniem w dost pie do us ug naszego Banku, a tak e dla klientów przybywajàcych z tamtego kierunku. Jest to szczególnie wa ne w obliczu ciàgle narastajàcych utrudnieƒ komunikacyjnych w mieêcie. Ju pierwsze tygodnie pracy bankomatu wskazujà, e wybór tej lokalizacji by trafny. Urzàdzenie generuje wysokie obroty, zupe nie jakby znajdowa o si w tym miejscu od lat. Szczegó owe analizy przeprowadzane przed wyborem lokalizacji dla kolejnej placówki okaza y si bardzo przydatne. Placówka ta doskonale wpisuje si w jedno z najpopularniejszych hase Spó dzielczej Grupy Bankowej Zawsze po drodze zgodnie z którym czynimy wszystko, by jak najwi ksza liczba naszych klientów mia a nasze us ugi na wyciàgni cie r ki. (info. w asne)

13 W Kotlinie K odzkiej Powiatowy Bank Spó dzielczy ze Strzelina rozwija sieç swoich placówek, kolejnà otworzono w stolicy powiatu, K odzku Oddzia jest 14-tà placówkà Banku i 4-tà w powiecie k odzkim. Uroczystego otwarcia z symbolicznym przeci ciem wst gi dokonali: Starosta Strzeliƒski i Starosta K odzki, oraz Burmistrza Miasta K odzka w towarzystwie Przewodniczàcego Rady Nadzorczej PBS. Ksiàdz proboszcz Boles aw Stanis awiszyn poêwi ci miejsce pracy bankowców z Powiatowego Banku Spó dzielczego. Na zaproszenie Banku, przybyli Norbert Raba i Jakub Szulc, pos owie na Sejm RP, Pawe Paw owski Prezes zarzàdu GBW SA oraz przedstawiciele w adz samorzàdowych: Starosta powiatu strzeliƒskiego Artur Gulczyƒski i powiatu k odzkiego El bieta ytniewska Burmistrz Stronia Âlàskiego Zbigniew opusiewicz, Z-ca Wójta gminy K odzko Ryszard Gàsiorek w adze K odzkiej Spó dzielni Mieszkaniowej, Dyrektor Izby Przemys owo-handlowej Ziemi K odzkiej oraz Rada Nadzorcza i Zarzàd i pracownicy Powiatowego Banku Spó dzielczego. K Niedawno min y 4 lata od uruchomienia pierwszej w Kotlinie K odzkiej placówki, którà by Oddzia w Làdku Zdroju. W czerwcu 2004 roku otworzono Oddzia PBS w Stroniu Âlàskim a nast pnie Punkt Obs ugi Kasowej przy Urz dzie Miejskim równie w Stroniu Âlàskim. Zakup w grudniu 2002 r. przedsi biorstwa bankowego w Làdku Zdroju, w sposób zasadniczy zmieni strategi rozwoju placówek Banku i kierunek rozwoju sieci skierowano na obszar Kotliny K odzkiej. Otwarcie Oddzia u w K odzku i planowane na miesiàc paêdziernik otwarcie Oddzia u w Bystrzycy K odzkiej oraz instalacja w obiektach Uzdrowiska K odzkiego w Polanicy i Dusznikach Zdroju bankomatów, jest wymiernym dowodem na realizacj przyj tej strategii rozwoju Banku. Wkrótce w powiecie k odzkim funkcjonowaç b dzie sieç sk adajàca si z 5- -ciu placówek bankowych PBS Strzelin i 7 bankomatów. W przysz ym roku przypada jubileusz 10-lecia powo ania do ycia Powiatowego Banku Spó dzielczego, a za niespe na dwa lata 60 -lecie funkcjonowania Banku: w tym okresie suma bilansowa wzros a blisko 6 krotnie z 22 mln do 130 mln z. fundusze w asne wzros y 4 krotnie z 2,5 mln do ponad 10 mln. obligo kredytowe wzros o ponad 6 krotnie z 15 mln do 95 mln. depozyty wzros y ponad 6 krotnie z 17,8 mln do 108,8 mln. wynik finansowy wzrós ponad 11 krotnie zatrudnienie wzros o blisko 2 krotnie z 54 osób do 95 osób liczba placówek wzros a 3,5 krotnie z 4 do 14 liczba bankomatów z 0 do 13 (szcz Êliwa). Nowy punkt kasowy Banku Spó dzielczego w Strzelnie Bank Spó dzielczy w Strzelnie ma za sobà prawie pó wiekowà histori dzia alnoêci na rzecz rozwoju lokalnego Êrodowiska. Bank dzia ajàc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatów: gnieênieƒskiego, koniƒskiego, wàgrowieckiego i s upeckiego poza Centralà w Strzelnie posiada Oddzia y w Jeziorach Wielkich, Rogowie oraz punkt kasowy w mieêcie Strzelno. Bank w dniu 01 sierpnia br. dokona otwarcia nowego, drugiego ju punktu kasowego w Strzelnie przy ulicy Osiedle Piastowskie 1. Otwarcia placówki dokona a Pani Prezes Urszula Bukowska wspólnie z Przewodniczàcym Rady Nadzorczej Panem Grzegorzem Koz owskim; po uroczystym otwarciu pierwsi Klienci otrzymali drobne upominki. Warto tak e dodaç, e Oddzia w Jeziorach Wielkich wzbogaci si o bankomat, tak wi c od tej chwili Bank Spó dzielczy w Strzelnie jest dost pny dla Klientów przez 24 godziny. Info BS Strzelno 11 z ycia SGB

14 Zawodowy mistrz Êwiata w kickboxingu instruktor i student Mariusz Zi tek opowiada z ycia SGB 12 Zawodowy mistrz Êwiata brzmi dumnie, w jaki sposób dochodzi si do takiego tytu u? Czy systematyczne treningi, samozaparcie i wytrwa oêç wystarcza? W kolejnoêci: samozaparcie, treningi, wytrwa- oêç i upór to wystarcza. Sporty walki zafascynowa y mnie, gdy mia em 10 lat, po obejrzeniu filmów z Brucem Lee i Jeanem-Claude Van Dammem. By em wtedy uczniem szko y podstawowej i mieszka em (zresztà mieszkam tam nadal) w podkaliskiej wsi Przystojnia, gdzie nie istnia aden klub sportowy. Wspólnie z kolegami po kilkanaêcie razy oglàda- em ulubione filmy z udzia em naszych idoli podpatrujàc ich i zwracajàc uwag na sposób wykonywania poszczególnych elementów, które potem próbowaliêmy z ró nym skutkiem naêladowaç. Musz wspomnieç, e Van Damme w jednym z filmów prezentowa szpagat na por czach dwóch krzese, wi c ja te próbowa em. Gdzie odbywa y si zaj cia? Poczàtkowo po prostu w domu i wko o domu, a nasz sprz t to by worek treningowy zawieszony na jab oni rosnàcej za stodo à. Dopiero kilka miesi cy póêniej çwiczyliêmy w sali. Poniewa sztukami walki w tym okresie interesowali si tak- e starsi ch opcy z naszej wsi, a z uwagi na brak odpowiedniej sali do odbywania treningów, to oni dogadali si ze stra- akami miejscowej Ochotniczej Stra y Po arnej, którzy udost pnili im swojà sal na treningi. Poczàtek mojej sportowej kariery wi c by taki: çwiczenia w domu, nast pnie w sali stra aków, a potem w normalnej sali treningowej. Ale zaczyna em skromnie, przez podglàdanie, poniewa na zaproszenie ch opaków do sali Remizy przyjecha z Kalisza trener -fachowiec, który zna tajniki sztuk walki, prezentowa swoje umiej tnoêci i pokazywa jak powinien wyglàdaç trening oraz jak i jakie çwiczenia wykonywaç. Moi rówieênicy i ja, podglàdaliêmy wszystko przez okna, poniewa do Êrodka nas nie wpuszczali, my z uporem wystawaliêmy wi c pod oknami dotàd, a zapami taliêmy wszystkie elementy treningu, a potem wytrwale przerabialiêmy te lekcje w domu. Dopiero po jakimê czasie naszego wystawania pod oknami, dostaliêmy pozwolenie na wspólny udzia w treningach. Czyli do tytu u mistrza poprzez remiz stra ackà? No w aênie, w sumie to od tej sali w Remizie rozpoczà em treningi, potem ju w szkole Êredniej odbywa em je na normalnej sali. A wracajàc do salki w Remizie, to musz powiedzieç, i w niej rozgrywaliêmy tak e turnieje dru ynowe wioska na wiosk, bo w koƒcu okaza o si, e nie tylko my byliêmy zainteresowani kickboxingiem. Ch opaki z otaczajàcych Przystojni wiosek równie. Van Damme by idolem dzieci i m odzie y w naszej okolicy. A kickboxing sta si niezwykle popularny. åwiczyliêcie regularnie zimà i latem? Wiosna i lato na wsi to okresy najwi kszego nat enia prac polowych. Trzeba oraç, nawoziç, siaç i czyniç wiele innych zabiegów, aby zarobiç na ycie. Wolnego czasu jest wtedy niewiele, wi c i na treningi przeznaczaliêmy go niewiele, natomiast zima by a okresem naszej ci kiej pracy çwiczeƒ, intensywnych treningów i rozgrywek. ChcieliÊmy byç tak sprawni jak ci dwaj mistrzowie i robiliêmy wszystko, aby im dorównaç. Nasi doroêli sàsiedzi okreêlali nas niezbyt pochlebnie, mianem kopacze, ale przecie nie by o sensu spieraç si o s owa. Ponadto dodawali: nawet psa nikt nie kopie, a wy kopiecie jeden drugiego. Ale uparcie robiliêmy swoje. SpotykaliÊmy si rankiem i biegaliêmy w ramach nabierania kondycji. Ta nasza Przystojnia to by a wyjàtkowa wioska nie s ysza em, eby mieszkaƒcy jakiejê innej wsi uprawiali biegi, dzienne a tak- e nocne i traktowaliêmy to jako coê normalnego. Przewa nie wstawa em o piàtej rano i biega em 6 kilometrów, eby wyrobiç sobie kondycj. Ludzie, którzy wtedy przygotowywali si do codziennej pracy, pukali si w czo a, gdy mnie widzieli. To dyscyplina sportu, która przyprawia ran, guzów i siniaków, potem kontuzji. A co na to Twoi rodzice? Tak, to prawda, ale nikt nie robi z tego problemu. Nikt do nikogo nie mia pretensji o guza, liczy o si zdobywanie umiej tnoêci w walkach. A urazy i kontuzje w sporcie to normalna sprawa. A rodzice jakoê tolerowali to moje zami- owanie do tego sportu, chocia lubili artowaç, e trenujemy z g upka na wariata. Uczy em si i trenowa em. Da o si po àczyç sport z naukà? JakoÊ si da o, ale bywa y momenty, kiedy chcia em zrezygnowaç ze sportu, bo czu em si wykoƒczony fizycznie i psychicznie. Poniewa do Êredniej szko y chodzi em w Kaliszu to aby tam dotrzeç, ka dego ranka, jecha em rowerem 4 kilometry do Aleksandrii, a stamtàd autobusem do Kalisza. Po lekcjach musia em odczekaç 3 godziny na trening, bo zaczyna si dopiero o 19-tej, a po treningu jeszcze jednà godzin na autobus. W domu làdowa em o pó nocy, nie by o czasu zjeêç coê goràcego ani dobrze si wyspaç. Ale uda o Ci si przetrwaç wszystko!... Uda o mi si bo jestem uparty i ciàgle wierzy em, e kiedyê osiàgn sukces i ta wiara podtrzymywa a mnie na duchu, ale miewa em te przerwy trwajàce do trzech miesi cy, bo mimo wszystko nie wyrabia em si czasowo. A jak wyglàda Twój trening? Na çwiczeniu ró nych technik kickboxingu. To, co robi- em, by o nudne nawet dla tych, którzy mnie oglàdali, a co dopiero mówiç o mnie! Ale zdawa em sobie spraw, e musz to wszystko çwiczyç, a do znudzenia, eby wesz o mi w krew i w razie potrzeby dzia a o automatycznie. Kiedy wi c skromny amator z podkaliskiej wioski sta si znany z racji uprawianej dyscypliny? To sta o si w roku Wystartowa em wtedy na mistrzostwach Polski, by to mój debiut, pierwszy turniej. By- em 16-letnim juniorem, ale walczy em w seniorach. W pó finale przegra em pojedynek z Jarkiem Madziarem w stosunku 2:1. Ale doceniono moje wysi ki i od tamtej pory do dziê jestem cz onkiem kadry narodowej. Jako 17 letni m odzieniec zdoby em z oty medal na mistrzostwach. Znany! Mariusz Zi tek zawodowy Mistrz Âwiata w kickboxingu, Cz onek kadry narodowej full-contact, Zawodnik Klubu: Kicboxing Team Poprawa. Obecnie z sukcesem trenerskim prowadzi zaj cia z grupà dzieci i m odzie y w KS Brzeziny a jego wychowankowie zdobywajà tytu y i medale w mistrzostwach Polski.

15 M odzie, którà trenuje Mariusz Zi tek oraz reprezentanci sponsora: Grzegorz Poniatowski i Marek Pucha a szeroko raczej nie jestem, ale lokalnie tak, choç gdyby to by- a jakaê inna, bardziej medialna dyscyplina, to mo e moje nazwisko by o bardziej znane. Natomiast na kickboxing sk adajà si tylko zaszczyty i medale. Na dziê sà to atuty mogàce niejednemu zawróciç w g owie, natomiast na przysz oêç nie zabezpieczajà niczego. Mistrz Êwiata obawia si o swojà przysz oêç... Teraz ju nie, ale mia em takie obawy, ale mam je ju za sobà. W tym roku przygotowuj si do egzaminu magisterskiego na Uniwersytecie ódzkim, na wydziale resocjalizacji, a to oznacza, e w por pomyêla em o nauce i zdobyciu zawodu. Czy to oznacza, e uda o Ci si znaleêç czas potrzebny na nauk? Owszem, uêwiadomi em sobie e nie powinienem opieraç si kickboxingu, poniewa zwyci stwa w mistrzostwach, i sportowe sukcesy kiedyê si skoƒczà i nie b d mia co z sobà poczàç, po prostu w odpowiednim czasie przejrza em na oczy. Takiego przejrzenia cz sto brakuje zawodnikom odnoszàcym sukcesy w sporcie, czas mija, a potem cz owiek zostaje na lodzie bez szans na jakieê inne, poza sportowe ycie. A kto z Twoich kolegów zaszed równie wysoko? W roku 2000 mój brat Robert, zosta mistrzem Êwiata juniorów. Ponadto, jest on jednoczeênie mistrzem Polski m odzie owców w boksie. A niedawno zawodnicy trenowanej przez mnie sekcji zdobyli 6 medali na mistrzostwach Polski. Kto Ci wspiera w Twojej karierze, mia eê wsparcie lokalnej w adzy i dzia aczy sportowych? Poczàtkowo, gdy ju by em na tyle wyszkolony, e mog em otworzyç sekcj w Przystajni, w okolicznych wsiach rozchodzi y si wieêci, e tworzymy jakàê band. Tamtejsi dzia acze ostrzegali nawet naszego wójta, przed armià tworzonà do napadania na ludzi? Z koniecznoêci wi c monitorowa a nas policja i okaza o si, e nikt z naszej sekcji nigdy nie otrzyma zarzutu chuligaƒstwa. Generalnie tego wsparcia brakowa o. Wi ksza cz Êç osób publicznych traktowa a nas niezbyt powa nie W kickboxingu sà trzy formy rozgrywania zawodów: semi, light i full. Którà z tych form uprawiasz? Startowa em we wszystkich odmianach, bo w tym sporcie wszechstronnoêç jest wysoko ceniona. Trzy lata temu podsumowa em swoje starty wysz o 200 walk. DziÊ jest ich ju wi cej oraz 24 walki zawodowe (wszystkie wygrane dop. Redakcji). JesteÊ czynnym zawodnikiem? Tak, nadal walcz. Mia em taki przypadek na mistrzostwach Êwiata w Szkocji. W trzeciej rundzie uderzy em przeciwnika êle wymodelowanà pi Êcià i z ama em kciuk. Na szcz Êcie nic o tym nie wiedzia em, traktowa em ból jako uboczny efekt uprawiania tego sportu. W siódmej rundzie znokautowa em tego przeciwnika i zosta em mistrzem. Potem okaza o si, e nieprawid owo wyprowadzi em cios. Jakby i tego by o za ma o, po siedmiu miesiàcach z ama em ten sam kciuk jeszcze raz. eby by o jeszcze Êmieszniej dodam, e trzeci raz równie. Jakie ma si wtedy uczucie? To straszne, czu em panik, bo pomyêla em, e chyba to ju koniec ze sportem. Co robiç, gdy naprawd oka e si, e b d musia przejêç na sportowà emerytur? I co zrobi eê? By a okazja do powa nego zastanowienia si nad swoim losem. Mo e poszukaç jakiejê innej roboty? W tym celu odwiedzi em kilkanaêcie osób, m.in. pos ów, którzy przedtem ch tnie robili sobie wspólne zdj cie ze mnà i zameldowa- em, e w aêciwie koƒcz karierà sportowà, bo kciuk si amie, i szukam pracy. Zadano mi wtedy pytanie, jakie mam wykszta cenie. Ano Êrednie. I us ysza em ze Êrednim nie masz szans. Taka by a ta rozmowa. Jednym s owem adnej konkretnej propozycji nie dosta- eê. Niestety. Ale nie mam do nikogo pretensji, wr cz przeciwnie, uêwiadomi em sobie, e musz si uczyç, e powinienem pójêç na studia. DziÊ gotów jestem podzi kowaç im za to, e nie znaleêli dla mnie adnej pracy. Dzi ki temu wyzwoli a si we mnie wola walki tym razem o wykszta cenie. To by a wola zdobycia wykszta cenia, które w praktyce mo- e okazaç si cenniejsze, ni moje wszystkie dotychczas zdobyte tytu y i medale. Musz tak e przyznaç, e sport pomóg mi wyp ynàç na szerokie wody, ale mimo wszystko uwa am, e nauka i zdobyte dzi ki niej wykszta cenie zawsze powinno byç na pierwszym miejscu (ju nied ugo mam obron pracy magisterskiej). Korzystajàc z okazji chcia bym podzi kowaç tym nielicznym, którzy mnie wspierali podczas mojej sportowej kariery: Mojemu trenerowi Jerzemu Radomskiemu, Wójtowi Gminy Brzeziny, Krzysztofowi Niedêwiedzkiemu, Kaliskiemu Klubowi Sportowemu, Zdzis awowi Poprawie, który przygarnà mnie pod swoje skrzyd a oraz W adzom mojej Uczelni WSI w odzi, Remico Kaêmierczak z Opatówka, GFM Rusztowania z Grabowa, Bankowi Spó dzielczemu Ziemi Kaliskiej. Dzi kujàc za rozmow, zapytam z us ug jakiego banku korzystasz? OczywiÊcie z us ug BS Ziemi Kaliskiej bank ma takà ofert, która mnie satysfakcjonuje (konto internetowe, karty p atnicze, us ugi dewizowe). Polecam us ugi tego Banku. ucja Kamiƒska 13 z ycia SGB

16 POLSKI LEASING SGB to co najlepsze w leasingu... dzia alnoêç handlowa 14 Co to jest leasing... Leasing jest nowoczesnà i efektywnà ekonomicznie formà finansowania inwestycji, która umo liwia rozwój firmy bez anga owania w asnych Êrodków. Umo liwia pozyskanie Êrodków przez Korzystajàcego bez wielu ograniczeƒ, które nak adane sà przez tradycyjnych kredytodawców. Mimo, i przez okres trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu pozostaje w asnoêcià Finansujàcego, to Korzystajàcy w zamian za op aty leasingowe u ywa go do swojej dzia alnoêci oraz nabywa prawa do przej cia na w asnoêç po okresie leasingu za przys owiowà z otówk. Finansowaç w leasingu mo na praktycznie ka dy przedmiot, zaliczany do Êrodków trwa ych, zarówno nowy, jak i u ywany. Leasingowi podlegajà samochody osobowe i ci - arowe, linie produkcyjne i technologiczne, urzàdzenia biurowe, sprz t komputerowy i wiele innych tak e nieruchomoêci....i jakie daje korzyêci A oto wa niejsze korzyêci mo liwe do uzyskania dzi ki zawarciu umowy leasingowej: jest formà finansowania inwestycji umo liwiajàcà Korzystajàcemu dost p do dóbr inwestycyjnych bez anga owania w asnych Êrodków na ich zakup, zwi kszenie p ynnoêci finansowej Korzystajàcego; zakup Êrodków trwa ych tà drogà dokonywany jest ze êróde zewn trznych finansuje go firma leasingowa, mo liwoêç rozszerzenia zdolnoêci produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obni enie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapita ów w asnych, umo liwia elastyczne dopasowanie wysokoêci op at leasingowych do standingu finansowego, sezonowoêci i przysz ych przychodów Korzystajàcego, zapewnia minimum formalnoêci i czasu, uproszczonà procedur zawarcia umowy, roz o enie VAT-u na raty, przyspieszonà amortyzacj, korzystniejsze stawki ubezpieczenia, kompleksowoêç obs ugi pod jednym dachem od zamówienia przedmiotu do jego wydania do u ytku (umowa zakupu, op ata podatków, rejestracja pojazdów, ubezpieczenie,...), daje efekt tarczy podatkowej dla Korzystajàcego dzi ki mo liwoêci wliczania op at leasingowych w koszty uzyskania przychodu,...nie wykluczajàc przy tym: mo liwoêci korzystania przez Korzystajàcego z tradycyjnych form pozyskiwania Êrodków na inwestycje, np. kredytu bankowego, mo liwoêci wykorzystania Êrodków unijnych (promesa leasingowa, wspó udzia w finansowaniu). Zalety leasingu z punktu widzenia: 1. W aêciciela Firmy: a/ dysponuj od zaraz(u ywam) przedmiotem leasingu tak, jakbym by jego w aêcicielem; b/ nie musz inwestowaç w asnych Êrodków na zakup przedmiotu; c/ zwi kszam swoje zdolnoêci produkcyjno-us ugowe; d/ w leasingu zwrotnym odzyskuj Êrodki finansowe zamro one we w asnych Êrodkach trwa ych i przeznaczam na finansowanie innych obszarów dzia alnoêci, wynik na sprzeda y mog odnieêç na zwi kszenie kapita ów lub dywidend ; e/ dodatkowo poprawiam p ynnoêç; 2. Dyrektora finansowego: a/ mam tarcz podatkowà przez ca y okres umowy; b/ uzyskuj p ynnoêç lepszà ni w kredycie; c/ je eli Firma nie podlega badaniu bilansu to nie wykazuj leasingu jako zobowiàzania i w ten sposób nie zmniejsza zdolnoêci kredytowej; 3. Ksi gowego: a/ mozliwoêç kszta towania wysokoêci podatku dochodowego poprzez kszta towanie wyniku podatkowego; b/ mo liwoêç przyêpieszenia amortyzacji, c/ mo liwoêç okresowego kszta towania podatku VAT do zap aty (leasing finansowy); Dlaczego lepszy ni kredyt? atwiejsze i szybsze procedury zawarcia umowy; mniejsze wymagania dot. zabezpieczeƒ; udzia w asny i raty w leasingu operacyjnym sà w ca oêci kosztem podatkowym; VAT p acony w ratach a nie jednorazowo przy zakupie przedmiotu; porównywalny cenowo z kredytem, ale op acalny z tyt. rozliczenia podatkowego-okres leas. krótszy ni normatywne zu ycie, czyli mo liwoêç przyspieszonej amortyzacji; mo liwoêç ustalania I wp aty i elastycznoêç rat; mo liwoêç korzystania z rabatów u dostawców i preferencyjnych pakietów ubezpieczeniowych wypracowanych przez firm leasingowà; upusty i uproszczenia dla sta ych klientów. A wszystko to w zamian za Zapytanie ofertowe; Wniosek leasingowy; Dokumenty klienta za o ycielskie i finansowe bie- àce i za poprzedni rok.

17 Z widokiem na owocnà wspó prac... Dzi ki wprowadzeniu do oferty subfunduszy Union Investment ka dy Bank Spó dzielczy ma mo liwoêç pomna ania zysków zwi kszania swojej konkurencyjnoêci wobec banków komercyjnych wspó pracy z profesjonalnym, wielokrotnie nagradzanym partnerem (po raz piàty na podium w rankingu najlepszych TFI dziennika Rzeczpospolita)*. * Doroczny ranking TFI z dnia Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna Warszawa tel.: (48 22) faks: (48 22) telegazeta: TVP1 str Ta wspó praca owocuje zyskiem! Zapraszamy!

18 Przezorny, ubezpieczony! dzia alnoêç handlowa Grupa Concordia wchodzi w kolejny etap wspó pracy z bankami spó dzielczymi zrzeszonymi w Spó dzielczej Grupie Bankowej. Specjalnie dla nich przygotowa a Program Ochrony ycia i Zdrowia Asysta skierowany do ich pracowników, a tak e ubezpieczenie majàtku i odpowiedzialnoêci cywilnej. Oferta jest wynikiem porozumienia zawartego pomi dzy Grupà Concordia a Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. Oba pakiety to ubezpieczenia zawierane na preferencyjnych warunkach oraz gwarancja solidnej ochrony. Grupa Concordia wspó pracuje z Bankami Spó dzielczymi ju od 11 lat. Wywodzi si z powo anego do ycia w 1996 roku w Poznaniu Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych Wielkopolska, którego za o ycielami by y banki spó dzielcze i Êrodowiska samorzàdowe Wielkopolski. Dostarczamy ubezpieczenia dopasowane do produktów bankowych, przez co udowodniliêmy, e jesteêmy solidnym partnerem do wspó pracy. Dbamy równie o bezpieczeƒstwo banku, jako instytucji oraz jego pracowników, dlatego oferujemy im nasze ubezpieczenia. mówi Katarzyna Kasztelan-Przybylska, Dyrektor Biura Bancassurance i Pe nomocnik Zarzàdu Grupy Concordia. Pracownik chroniony Ubezpieczenie Asysta stanowi zabezpieczenie na wypadek nieszcz Êliwego wypadku, utraty zdrowia lub ycia. W sk ad programu Asysta wchodzi grupowe ubezpieczenie na ycie, a tak e medyczne assistance. Asysta jest skierowana do wszystkich pracowników banku zwiàzanych dowolnà umowà cywilno-prawnà np. umowà o prac, zlecenie czy nawet o dzie o. Wystarczy, aby pracownik banku wype ni niezb dne pola w kwestionariuszu, zaznaczy dokonany wybór polisy na deklaracji uczestnictwa, którà otrzyma, oraz podpisa si na niej. Na tej podstawie, zebrane zg oszenia trafiajà do Ubezpieczyciela i wystawiane sà imienne potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie mo e byç wykorzystane równie jako dodatkowe Êwiadczenie socjalne na rzecz pracowników banków spó dzielczych. Dyrektor mo e oprócz wynagrodzenia w formie pieni nej, wyposa enia w telefon czy samochód s u bowy, gratyfikowaç prac swoich podw adnych dbajàc o ich zdrowie i zapewniajàc zabezpieczenia na wypadek jego utraty uwa a Kasztelan-Przybylska. Ubezpieczony otrzymuje szeroki zakres ochrony. W przypadku nieszcz Êliwego zdarzenia Asysta zapewnia szybki transport medyczny, wizyt lekarza, wizyt piel gniarki, dostaw leków i sprz tu, opiek nad dzieçmi, zwierz tami, organizacj procesu rehabilitacji, pomoc domowà, przekazanie informacji czy pomoc psychologicznà. Ubezpieczony otrzymuje tak e rekompensat finansowà za ka dy dzieƒ pobytu w szpitalu. W przypadku trwa ego uszczerbku na zdrowiu w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, poszkodowanemu tak e przys uguje wyp ata Êwiadczeƒ. Grupa Concordia oferuje ubezpieczenie, które obejmuje znacznie szerszy zakres ryzyk ni inne polisy dost pne na rynku. Ogólne warunki ubezpieczenia przewidujà a 17 chorób, których wystàpienie powoduje mo liwoêç ubiegania si o odszkodowanie. Sà to zawa serca, udar mózgu, nowotwór, przeszczep du ych narzàdów, przewlek a niewydolnoêç nerek, chirurgiczne leczenie choroby naczyƒ wieƒcowych, zapalenie wàtroby typu B, agodny guz mózgu, leczenie chorób naczyƒ wieƒcowych, utrata wzroku, utrata 16 koƒczyn, utrata mowy, ci kie oparzenie, stwardnienie rozsiane, Êpiàczka, pulmonektomia oraz anemia plastyczna. Dla osób, które przystàpià do programu w okresie pierwszych 3 miesi cy, grupa Concordia przygotowa a specjalnà promocj. Nie b dzie ich obowiàzywa a karencja, czyli okres p acenia sk adek, który musi up ynàç, zanim powstanie prawo do Êwiadczeƒ. Oznacza to, e nie dotyczy ich regu a, e jeêli w czasie przewidzianym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wystàpi nieszcz Êliwy wypadek to albo Ubezpieczyciel nie wyp aci Êwiadczenia, albo wyp aci tyle, ile oferowa by poprzedni zak ad ubezpieczeƒ. Firma zap aci za ka de nale ne Êwiadczenie, bez wzgl du na to, czy pracownik by dotychczas ubezpieczony, czy nie t umaczy Katarzyna Kasztelan-Przybylska. JeÊli natomiast pracownik przystàpi do programu po up ywie 3 miesi cy liczàc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia lub daty zatrudnienia, b dà go obowiàzywa y nast pujàce okresy karencji: Powa ne zachorowanie ubezpieczonego i ma onka, przeszczepy i rekonstrukcje, operacje chirurgiczne w wyniku choroby, Êmierç ubezpieczonego 3 miesiàce Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 2 miesiàce Âmierç ma onka, Êmierç dziecka, osierocenie dziecka, Êmierç rodzica i teêcia, urodzenie martwego dziecka 6 miesi cy Urodzenie si dziecka 9 miesi cy W przypadku wystàpienia choroby lub nieszcz Êliwego wypadku Grupa Concordia wyp aca pracownikom banków spó dzielczych Êwiadczenia finansowe. Procedura zg aszania wniosku o jego wyp at jest mo liwie najbardziej uproszczona. Poszkodowany powinien zg osiç si do swoich kolegów w zak adzie pracy, którzy sà przedstawicielami Grupy Concordia. Oni pomogà skompletowaç wniosek i wszystkie niezb dne dokumenty. W przypadku wàtpliwoêci mo na równie skorzystaç z pomocy telefonicznych konsultantów Grupy Concordia pod numerem telefonu Bank Dobrze Ubezpieczony Grupa Concordia i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zawar y równie porozumienie dotyczàce ubezpieczenia majàtku i odpowiedzialnoêci cywilnej banków zrzeszonych w SGB. W sk ad pakietu wchodzà ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych, ubezpieczenie mienia od kradzie y z w amaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji a tak e ubezpieczenie sprz tu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów od st uczenia lub p kni cia. Dodatkowo pakiet dla banków obejmuje równie ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej cz onków Zarzàdu oraz zbiorowe ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych zapewnia ochron na wypadek po aru czy na przyk ad huraganu, deszczu nawalnego, Êniegu, powodzi lub uderzenia pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia sà budynki i budowle, maszyny, urzàdzenia i wyposa enie, wartoêci pieni ne, nak ady inwestycyjne na remonty kapitalne, adaptacyjne, wykoƒczenie wn trz, mienie pracownicze. Grupa Concordia obejmuje ochronà szkody polegajàce na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, b dàce nast pstwem zdarzenia o charakterze losowym, które wystàpi o nagle, nieprzewidzianie i niezale nie od woli ubezpieczajàcego

19 Budynek i jego wyposa enie sà równie ubezpieczone na wypadek kradzie y z w amaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji. Pakiet ubezpieczenia majàtku i odpowiedzialnoêci cywilnej Banków Spó dzielczych obejmuje równie szyby i inne przedmioty, które mogà ulec st uczeniu lub p kni ciu, takie jak oszklenia Êcienne, szklane os ony boksów i kabin, szyldy i reklamy, lustra czy witra e dodaje Kasztelan-Przybylska. Banki mogà równie ubezpieczyç sprz t elektroniczny na wypadek ich utraty, zniszczenia bàdê uszkodzenia przedmiotu wskutek niew aêciwego u ytkowania, kradzie y, wad produkcyjnych, awarii instalacji elektrycznych czy dzia ania ognia lub wody. Oznacza to, e w przypadku koniecznoêci naprawy sprz tu komputerowego bank mo e liczyç na Êwiadczenia finansowe od Ubezpieczyciela t umaczy Kasztelan-Przybylska. Dodatkowo Grupa Concordia oferuje bankom spó dzielczym ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej Concordia, w ramach, którego gwarantuje ochron ubezpieczeniowà szkód wyrzàdzonych przez Bank osobie trzeciej. W ramach programu zapewniony jest te pe en pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych wszystkich pojazdów nale àcych do Banku. Solidna Wspó praca Grupa Concordia to solidny partner dla banków spó dzielczych. Blisko 140-letnia tradycja w Êwiadczeniu us ug ubezpieczeniowych oraz gwarancje kapita owe g ównego akcjonariusza Concordia Versicherung Holding AG z Hanoweru, dzia ajàcego od 1864 roku, dajà podstawy rzetelnego przygotowania do prowadzenia solidnych ubezpieczeƒ równie w Polsce. To sprawia, e banki spó dzielcze ch tnie z nami wspó pracujà. Obecnie nasza sieç sprzeda y tworzy 9 oddzia ów, 23 Przedstawicielstwa i Agencje Generalne oraz ponad 330 Banków Spó dzielczych, w których dost pne sà nasze ubezpieczenia. Sk adka przypisana brutto Grupy wynios a w 2007 r. ponad 115 mln. PLN mówi Kasztelan-Przybylska. Zad u onych Polaków portret w asny Krajowy Rejestr D ugów opracowa pierwszy kompleksowy raport o poziomie zad u enia Polaków. Analiza powsta a we wspó pracy i przy wykorzystaniu informacji gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, Urzàd Regulacji Energetyki oraz danych pochodzàcych z KRD. W raporcie uwzgl dniono kilka rodzajów zobowiàzaƒ zarówno konsumentów, jak i przedsi biorców, w których mamy najwi ksze zaleg oêci: zobowiàzania wobec banków, podatki, zobowiàzania wobec gmin (podatki i op aty lokalne oraz p atnoêci z tytu u dostawy towarów i us ug), czynsze oraz mandaty. 59,2 mld z tyle wynoszà nieuregulowane w terminie zobowiàzania konsumentów i przedsi biorców z ca ej Polski. To o 3 mld z wi cej ni rok temu. A po ow tej kwoty stanowià niesp acone w terminie nale noêci banków wraz z odsetkami. Ponad 32% to zaleg e podatki do skarbu paƒstwa, a 14% niezap acone podatki i op aty lokalne stanowiàce dochody gmin. Dwa najbardziej zad u one województwa to Êlàskie i mazowieckie, w których d ugi firm oraz mieszkaƒców si gajà blisko 10 mld z. Trzecia na liêcie d u ników Wielkopolska zad u ona jest na 6 mld z, potem DolnoÊlàskie ponad 5 mld z, a nast pnie Pomorskie nieco ponad 4 mld z. WysokoÊç zad u enia tych województw w du ej mierze jest pochodnà ich wielkoêci, zaludnienia i potencja u gospodarczego. Zamykajàce stawk województwa podkarpackie, Êwi tokrzyskie i podlaskie to regiony g ównie rolnicze, o mniejszym zaludnieniu i zdecydowanie mniejszej liczbie dzia ajàcych na ich terenie firm, a ich d ug oscyluje od 0,9 mld z do 1,2 mld z. WÊród zad u onych konsumentów dominujà zdecydowanie m czyêni, stanowiàcy a 2/3 d u ników. W przypadku obu p ci najcz Êciej nie sp acajà swoich zobowiàzaƒ osoby w wieku lat (oko o 1/3 wszystkich d u ników) oraz w wieku lat (ok. 1/5 zad u onych). Niesp acane d ugi wobec banków Nale noêci zagro one polskich banków wzros y przez I pó rocze 2008 r. o prawie 7%, do ponad 29,8 mld z. Tendencja zwy kowa (kwotowo) najbardziej widoczna jest wêród osób prywatnych, spad za to poziom zagro onych nale noêci od rolników indywidualnych (to trwa a tendencja) oraz przedsi biorstw i spó ek paƒstwowych, które notujà z kolei najwy szy odsetek takich nale noêci wêród wszystkich analizowanych sektorów (11,41%). Choç odsetek nale noêci zagro- onych osób prywatnych systematycznie si zmniejsza, w ostatnim pó roczu spadek by znacznie ni szy w czerwcu 2008 r. wskaênik ten wyniós 4,24%, a wi c o zaledwie 0,15 pkt. proc. mniej ni pod koniec 2007 r. (spadek we wczeêniejszych okresach wynosi 0,64-1 pkt. proc.). Dla porównania po I pó roczu 2008 r. poziom nale noêci zagro onych banków spó dzielczych od sektora niefinansowego wynosi 2,8%. To dobry wynik, nie powinien on jednak uêpiç czujnoêci bankowców spó dzielczych. RoÊnie bowiem kwota nale noêci zagro onych, istnieje tak e ryzyko, e konsumenci i przedsi biorcy majàcy ju zaleg e zobowiàzania wobec banków komercyjnych oraz innych instytucji i firm (np. leasingowych czy telekomunikacyjnych) zechcà pozyskaç nowe Êrodki od banków spó dzielczych. Na szcz Êcie takiego ryzyka jest Êwiadomych coraz wi cej banków zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej potwierdza Adam àcki, prezes Zarzàdu Krajowego Rejestru D ugów. Umow z KRD podpisa o ju ponad 80 banków wchodzàcych w sk ad SGB. Banki spó dzielcze ch tnie korzystajà z bazy Krajowego Rejestru D ugów, który jest sprawdzonym êród em informacji gospodarczej i posiada najwi kszy w asny zbiór danych d u ników, zarówno tych instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Ogó em z us ug KRD korzysta ponad 210 banków spó dzielczych, a ich liczba wcià roênie dodaje Adam àcki. Czego fiskus si nie doczeka W 2007 roku zaleg e zobowiàzania Polaków, zarówno firm, jak i konsumentów, wobec Skarbu Paƒstwa wynios y 19,14 mld z. Na t sum z o y y si niezap acone podatki, c a oraz grzywny i mandaty. Rekordzistami pod tym wzgl dem sà mieszkaƒcy województwa mazowieckiego z wynikiem 3,69 mld z. Niewiele ni sze zaleg oêci majà mieszkaƒcy województwa Êlàskiego 3,39 mld z, natomiast najmniejsze zad u enie, wynoszàce 209 mln z, ma województwo podla- 17 dzia alnoêç handlowa

20 skie. We wszystkich regionach najwi cej d u ników nie uregulowa o podatku VAT. Zobowiàzania wobec gmin Wart odnotowania jest gwa towny wzrost relacji nale no- Êci do zobowiàzaƒ gmin i pozosta ych jednostek samorzàdu terytorialnego (JST), która okreêla stopieƒ, w jakim cudze d ugi utrudniajà gminom uregulowanie ich w asnych. W ostatnich latach wskaênik ten w skali wszystkich JST utrzymywa si na poziomie 30-50%. Na koniec 2007 r. wyniós 48,7%, a po I kw r. a 165% (wobec 37,8% w analogicznym okresie roku ubieg ego). W kategorii nale noêci wymagalnych, a wi c tych, które nie zosta y uregulowane, choç termin p atnoêci minà, przodujà oczywiêcie najwi ksze miasta (Warszawa, Kraków, ódê, Szczecin, Wroc aw). Gdyby jednak gminna kasa zacz a nagle Êwieciç pustkami, a w adze zwróci y si do swoich mieszkaƒców o pomoc i pokrycie nieuregulowanych na czas wierzytelnoêci, najwi kszy problem mieliby mieszkaƒcy niespe na 13-tysi cznej Dàbrowy Bia ostockiej w woj. podlaskim ka dy z nich powinien bowiem wspomóc swojà gmin kwotà ponad 6700 z! Dla porównania, na g ow mieszkaƒca Warszawy przypada niespe na 591 z wymagalnych nale noêci stolicy, a bydgoszczanina zaledwie 77 z. Mandaty Suma niezap aconych przez Polaków mandatów na o onych przez s u by podleg e Ministerstwu Spraw Wewn trznych i Administracji wynios a w ubieg ym roku prawie 206 mln z, tj. o 9 % wi cej ni w roku Najwi cej mandatów w 2007 roku nie zap acili Âlàzacy oraz mieszkaƒcy Zachodniopomorskiego, którzy nie uregulowali prawie po owy wystawionych przez s u by mandatów. Najsumienniejsi okazali si mieszkaƒcy województwa lubelskiego, którzy zap acili ponad 83% kar. Jednym z najcz Êciej niesp acanych przez konsumentów d ugów sà mandaty za jazd na gap komunikacjà miejskà, autobusami komunikacji mi dzymiastowej i pociàgami. Na- o one przez kontrolerów, a niezap acone mandaty dajà w skali ca ej Polski kwot 115 mln z. Konsument posiadajàcy w KRD najwy szy d ug z tego tytu u jest winien jednemu z przedsi biorstw komunikacyjnych niemal 9,5 tys. z! Czynsze drobny powód do optymizmu Zad u enie lokatorów oraz najemców lokali z tytu u niezap aconego czynszu wynosi ok. 1,53 mld z i nieznacznie spad o w ostatnim roku. Zjawisko to dotyczy spó dzielni mieszkaniowych, w których warunkiem wykupu mieszkania lokatorskiego na preferencyjnych warunkach jest ca kowita sp ata zad u enia wobec spó dzielni. Mniejsze lub wi ksze zaleg oêci czynszowe ma ok. 17% lokatorów, a ich Êredni d ug wynosi 10 tys. z. Bez pràdu przez kwarta Ârednie zad u enie konsumentów, którzy trafili do KRD za niezap acony rachunek za gaz lub pràd, wynosi nieco ponad 1000 z i jest a 26 razy ni sze do przeci tnego d ugu przedsi biorców, którzy zalegajà z op atami na rzecz zak adu energetycznego czy gazowni. W 2007 r. zmala a liczba gospodarstw domowych, którym dostawcy energii elektrycznej odci li pràd za nieregulowanie na czas rachunków (139,7 tys.), jednak w gniazdkach a 41,7 tys. z nich pràdu nie by o przez ponad kwarta! Rozmawiajà, lecz nie p acà Ârednie zad u enie konsumenta wobec operatorów telefonii stacjonarnej wynosi ponad 1000 z. W przypadku przedsi biorców kwota ta wzrasta do ponad 2,5 tys. z otych. Co ciekawe, niezap acone rachunki za telefon to jedyna kategoria, w której, choç w niewielkim stopniu, wi kszy udzia majà kobiety. Przeci tne zad u enie konsumentów wobec operatorów telefonii komórkowej wynosi a 1 643,87 z, tj. o ponad 50 % wi cej ni w przypadku telefonów stacjonarnych. Ta tendencja jest generalnie zgodna ze stosowanymi przez konsumentów priorytetami sp aty zad u enia. W przypadku k opotów finansowych ludzie wczeêniej regulujà rachunki za telefon stacjonarny, a dopiero potem za komórkowy. Najbardziej zad u onym wobec operatorów telefonii komórkowej konsumentem jest mieszkaniec województwa ma opolskiego. Kacper Maçkowiak Dzia alnoêç Krajowego Funduszu Por czeƒ Kredytowych w Êwietle Nowej Umowy Kapita owej nauka 18 W dniu 23 grudnia 1994 roku pomi dzy Ministrem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zosta a zawarta umowa, na podstawie której utworzono Fundusz Por czeƒ Kredytowych dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw. Mia on byç instrumentem polityki gospodarczej paƒstwa, w szczególnoêci w zakresie rozwoju sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Natomiast ustawà z dnia 08 maja 1997 roku o por czeniach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne powo ano Krajowy Fundusz Por czeƒ Kredytowych (KFPK) w miejsce Funduszu Por czeƒ Kredytowych dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw 1. Celem dzia ania Funduszu obs ugiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest wspieranie przedsi biorców oraz samorzàdów w atwiejszym dost pie do kredytów bankowych pozwalajàcych na rozwój dzia alnoêci. W szczególnoêci wsparcie skierowane jest do podmiotów nie posiadajàcych dostatecznego zabezpieczenia aby uzyskaç kredyt, ograniczajàc ponadto ryzyko kredytowe po stronie banków finansujàcych przedsi wzi cia. Fundusz prowadzi dzia alnoêç dwutorowo, obejmujàc swoim zasi giem dwa obszary dzia alnoêci. Pierwszym jest samodzielne prowadzenie dzia- alnoêci por czeniowej na podstawie Ustawy, drugim - wspieranie rozwoju systemu publicznych us ug por czeniowych w Polsce. BGK ze Êrodków Krajowego Funduszu Por czeƒ Kredytowych, udziela por czeƒ lub gwarancji sp aty kredytów i po- yczek oraz por czeƒ lub gwarancji wykonania zobowiàzania z tytu u obligacji 2. O por czenie lub gwarancj sp aty kre-

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo