XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie"

Transkrypt

1 Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia aƒ konkurencji i reakcji na jej posuni cia str. 24

2 najwa niejsze wydarzenia dzia alnoêç handlowa Obligacje: emisja dla Tucholi i Koronowa 1 Odznaczenia Za Zas ugi dla BankowoÊci RP dla pracowników Banków Spó dzielczych 1 Wyniki Konkursu na Monografie Banków Spó dzielczych 2 Leasing w ofercie banków spó dzielczych SGB 14 Bancassurance 16 Zad u onych Polaków portret w asny 17 O kampanii informacyjnej: Dokumenty zastrze one 3 Muzyka w Antoninie 3 nauka O Krajowym Funduszu Por czeƒ Kredytowych dr Przemys aw Pluskota 18 z ycia SGB Nasypi w gla, ale najpierw mnie ogrzej art. Kyutaro Hashimoto 22 Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w Jutrosinie 5 Konkurencja a marketing banku prof. Henryk Mruk 24 OÊwiata i ekologia 6 Rozmowa ze Zbigniewem Koszarkiem, burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin Bank z kobiecà kadrà 7 Rozmowa z Jadwigà Giec, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Przedstawiany nowà siedzib GBW SA 9 prawo Przedawnienie roszczeƒ J.Gliszczyƒska radca prawny 26 Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej 9 60-lecie BS Goleniów 9 Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S integracja Europy Siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej 10 Kotlina K odzka placówki PBS w Strzelinie 11 BS Strzelno i jego kolejna placówka 11 RPO woj. pomorskiego 28 BIK i wspó praca z sektorem bankowoêci spó dzielczej 31 Sportowe osiàgni cia Mariusza Zi tka klienta Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej 12 INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 5/142/2008 spis treêci RADA PROGRAMOWA Ryszard Lorek Stanis aw Ormiƒski (przewodniczàcy) cz onek Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA przewodniczàcy RN BS Koronowo REDAGUJE ucja Kamiƒska ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Janusz Pawlak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Bia a Grzegorz Poniatowski cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Miros aw Stachowiak cz onek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Powiat tucholski i gmina Koronowo wyemitowa y obligacje, których emitentem by Gospodarczy Bank Wielkopolski SA W dniach 19 sierpnia i 2 wrzeênia br. w Poznaniu w siedzibie Banku przedstawiciele Powiatu Tucholskiego oraz gminy Koronowo podpisywali dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji komunalnych. Obie emisje sà efektem inicjatywy Banku Spó dzielczego w Koronowie, który w kwietniu br. zorganizowa spotkanie samorzàdów z przedstawicielami GBW SA. Prezentacja dokumentu obligacji Powiatu Tucholskiego 19 sierpnia br. dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji Powiatu Tucholskiego podpisali: Pan Piotr Mówiƒski, Starosta, Pan Tadeusz Zaborowski, Wicestarosta oraz Pani Krystyna Sini o, Skarbnik. W uroczystoêci uczestniczy a tak e Pani Alicja Ma aczyƒska, Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koronowie. GBW SA reprezentowa Pan Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarzàdu Banku. Powiat Tucholski wyemitowa obligacje o àcznej wartoêci 5 mln z otych. Ostateczny termin ich wykupu ustalony zosta na rok Oprocentowanie obligacji uzale nione zosta o od stawki WIBOR dla okresu szeêciu miesi cy. Ârodki pozyskane z emisji obligacji Powiat tucholski zamierza przeznaczyç na sfinansowanie zakupu nieruchomoêci szpitala miejskiego a tak e na dzia ania zwiàzane z poprawà stanu bezpieczeƒstwa na drogach, poprzez budow dróg i poboczy oraz modernizacj ju istniejàcych szlaków komunikacyjnych. Dwa tygodnie po podpisaniu dokumentów zwiàzanych z emisjà obligacji Powiatu Tucholskiego w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA goêcili przedstawiciele Gminy Koronowo Pan Stanis aw Gliszczyƒski, Burmistrz oraz Pani Aleksandra Szyszka, Skarbnik, podpisujàc dokumenty zwiàzane z emisjà obligacji tego Miasta. Bank Spó dzielczy w Koronowie, który prowadzi rachunek Miasta Koronowa reprezentowa a Pani Alicja Ma aczyƒska, Prezes Zarzàdu i Pan Marek Musia, Wiceprezes Zarzàdu. W uroczystoêci uczestniczy tak e Pan Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarzàdu GBW SA. Miasto Koronowo postanowi o wyemitowaç obligacje o àcznej wartoêci 6,5 mln z otych. Termin wykupu obligacji przypada w roku Podobnie jak w przypadku obligacji tucholskich, oprocentowanie obligacji Koronowa uzale nione zosta o od stawki WIBOR dla okresu szeêciu miesi cy. Celem emisji jest pozyskanie Êrodków mi dzy innymi oraz miasta Koronowo na sfinansowanie wydatków zwiàzanych z budowà i modernizacjà dróg gminnych oraz zagospodarowaniem terenu Koronowa. Odznaczenia Za Zas ugi dla BankowoÊci RP dla pracowników Banków Spó dzielczych Odznaki honorowe Za Zas ugi dla BankowoÊci Rzeczpospolitej Polskiej nadane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego otrzyma y nast pujàce osoby: Barbara Borowska, Gra yna Knasiak, Tomasz WiÊniewski BS Gniezno Remigiusz Roguszka BS Duszniki El bieta Nowakowska-Akkermans BS Dzier oniów Halina Zajàczkowska BS Inowroc aw Anna Kaczmarek Piastowski BS Janikowo Krzysztof Dzikowski BS Kobierzyce Halina Tomczak BS Kórnik Halina Pilarska, Jan Tygielski RBS Malanów Krystyna Mazur BS O awa Ma gorzata Jancewicz, Danuta Nowakowska, Krystyna Zem a PBS Police Maria Chudziak, Beata Dolska Poznaƒski BS 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Marzena Go yƒska-stelmach BS Pszczó ki Irena Chudzik BS Santok Anna Wojciƒska BS Pojezierza Mi dzychodzko-sierakowskiego Jerzy Marzyƒski LBS Strza kowo Teresa Furtak, Zdzis aw Kozicki, Halina Malawska-Szyd owska PBS Strzelin Aleksandra Krawczyk BS Szubin Jan Jakóbczak BS Âroda Wlkp. Teresa Krasicka, Lidia Kucharczyk BS Wi cbork Maria Budziƒska-Wyrwa, Renata Matuszewska, Gra yna Pazdur, Zofia P udowska, Edward Ratajczak BS Wschowa GRATULUJEMY K RADA PROGRAMOWA Warszawa, ds. HISTORII SPÓ DZIELCZOÂCI BANKOWEJ Komunikat o rozstrzygni ciu konkursu na monografi banku spó dzielczego najwa niejsze wydarzenia 2 21 sierpnia br. Rada Programowa ds. Historii Spó dzielczoêci Bankowej wraz z przedstawicielami trzech banków zrzeszajàcych dokona a podsumowania Konkursu na monografi banku spó dzielczego. Konkurs zosta og oszony w ub. roku i obejmowa monografie wydane w latach Na konkurs wp yn o 41 monografii banków spó dzielczych. Komisja konkursowa dokonujàc oceny zg oszonych do konkursu monografii, stwierdzi a wysoki poziom wi kszoêci wydawnictw zarówno pod wzgl dem zaprezentowanych materia ów i dokumentów historycznych, jak i poziomu edytorskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu wybrano po trzy najlepsze monografie banków spó dzielczych z ka dego zrzeszenia i postanowiono przyznaç pierwsze, drugie i trzecie nagrody pieni ne ufundowane przez banki zrzeszajàce. Zrzeszenie Banku Polskiej Spó dzielczoêci: I nagroda monografia Banku Spó dzielczego Ziemi KraÊnickiej w KraÊniku, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Czechowicach-Dziedzicach, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Nidzicy. Spó dzielcza Grupa Bankowa: I nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Toruniu, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w S upcy, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Witkowie. Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego: I nagroda monografia Spó dzielczego Banku Ogrodniczego w Warszawie, II nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, III nagroda monografia Banku Spó dzielczego w Bia- ymstoku. Z uwagi na du à liczb nades anych na konkurs monografii, Rada Programowa na wniosek przedstawicieli banków zrzeszajàcych postanowi a dodatkowo wyró niç po trzy monografie z ka dego zrzeszenia. W Zrzeszeniu Banku Polskiej Spó dzielczoêci wyró nienia otrzyma y monografie: BS w Wisznicach, Stalowej Woli i Cieszynie. W Spó dzielczej Grupie Bankowej wyró nienia otrzyma- y monografie: BS w Jarocinie, Wàgrowcu i Starogardzie Gdaƒskim, W Zrzeszeniu MR Banku wyró nienia otrzyma y monografie: BS w Czy ewie, Piasecznie i Raszynie. Uroczyste podsumowanie konkursu i wr czenie nagród odb dzie si w paêdzierniku br. Rada Programowa postanowi a kontynuowaç w przysz o- Êci konkurs na monografi banku spó dzielczego, aby w ten sposób zach caç banki spó dzielcze do dokumentowania swojej historii i upowszechniania jej w lokalnych Êrodowiskach. Wydawnictwa te wzbogacajà tak e zbiory dokumentacji historycznej Izby Pami ci Spó dzielczoêci Bankowej, w której sà dost pne wszystkim zainteresowanym, a g ównie studentom, naukowcom i pracownikom sektora spó dzielczego. (-) Jan Stpiczyƒski Przewodniczàcy Rady Programowej

5 O kampanii informacyjnej: Dokumenty zastrze one Kampania informacyjna obj ta zosta a patronatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji przy wsparciu Policji i z udzia em Banków. Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej tak e uczestniczà w tej, jak e po ytecznej akcji, której celem jest poinformowanie spo eczeƒstwa o mo liwoêci i potrzebie zastrze enia zniszczonych, zgubionych i najwa niejsze skradzionych dokumentów w placówce Banku. Zastrze enie dokumentów przez osob, która je utraci a, ogranicza mo liwoêç póêniejszego wykorzystania zaginionych dokumentów do celów przest pczych pope nianych w imieniu osoby, która te dokumenty utraci a. Zastrze enie utraconych dokumentów to samoêci (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, ksià eczki wojskowe) powinno nastàpiç jak najszybciej dla w asnego bezpieczeƒstwa i ochrony w asnego mienia. CO ROBIå W PRZYPADKU UTRATY DOKUMEN- TÓW? natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZA- STRZE ONE powiadomiç Policj Chroƒ najcenniejszy skarb swojà to samoêç tak brzmi jedno z hase kampanii informacyjnej dotyczàcej dokumentów to samoêci. Wi cej informacji: oraz K Banki SGB G ównym Mecenasem XXVII Festiwalu Chopinowskiego w Pa acu w Antoninie k. Ostrowa Wielkopolskiego Ju po raz drugi Spó dzielcza Grupa Bankowa by a sponsorem Mi dzynarodowego Festiwalu CHOPIN W BARWACH JESIENI. W roku ubieg ym sponsorem by GBW SA, natomiast tegoroczny festiwal, presti owà imprez muzycznà, wspólnie sponsorowa y Banki Spó dzielcze z terenu Wielkopolski po udniowej, tj. BS Dobrzyca, BS Jarocin, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Festiwal ten, to drugi w Polsce (po Dusznikach) i piàty w Êwiecie (po Mariaƒskich aêniach w Czechach, klasztorze Valdemosa na Majorce i Gandawie w Belgii) festiwal chopinowski. Dni Chopinowskie zorganizowane w 155 rocznic pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie (w 1982 r.) przerodzi y si w znanà dziê melomanom ca ego Êwiata imprez. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, skupiajàce w swoim kr gu wielu mi oêników muzyki Fryderyka Chopina. Tegoroczny Festiwal Chopin w barwach jesieni odbywa si w dniach 12, wrzeênia 2008 r. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 najwa niejsze wydarzenia 4 Festiwalowe Koncerty zwyczajowo rozpoczynajà si w Kaliszu, potem w Ostrowie Wielkopolskim i zwieƒczeniem jest seria koncertów w modrzewiowym Pa acu MyÊliwskim ksià àt Radziwi ów w Antoninie. To nie tylko tu dwukrotnie przebywa i koncertowa Fryderyk Chopin, ale tu te wspania e otoczenie i atmosfera inspirowa y go do komponowania. Du y wp yw na to mia a córka w aêcicieli (niedosz a cesarzowa Prus) Eliza Radziwi ówna. Organizatorzy festiwalu ka dorazowo zapewniajà bardzo ciekawy program i utytu owanych wykonawców o Êwiatowej s awie, a dodatkowymi atrakcjami sà wystawy, np. exlibrisów. Tegoroczny prolog koncertowy w sali Paƒstwowej Szko y Muzycznej w Kaliszu (12 wrzeênia) uêwietni a wyst pem amerykaƒska pianistka Naomi Kudo, która wykona a z orkiestrà symfonicznà Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcjà Adama Klocka koncert fortepianowy g-dur Beethovena i koncert e-mol Chopina. Czwartkowy koncert w Ostrowie Wielkopolskim (18 wrzeênia) uêwietnili szwajcarscy artyêci Louis Schwizgebel- -Wang (pianista) oraz Lionel Cottet (wiolonczelista), którzy koncertowali z orkiestrà Filharmonii Poznaƒskiej pod batutà Marka Pijarowskiego. Od piàtku (19 wrzeênia) wszyscy mi oênicy Fryderyka Chopina spotykali si w Antoninie, gdzie wystàpi pianista Abdel- -Rachman El Bacha z Francji, który zas ynà m.in. dwukrotnym wirtuozerskim wykonaniem wszystkich utworów Chopina z pami ci podczas 6 dniowych koncertów. Kolejny dzieƒ muzycznej uczty z muzykà Chopina rozpoczyna koncert wokalny Pami ci Marcelli Sembrich-Kochaƒskiej w wykonaniu Anny Kutkowskiej-Kass (sopran), Adama Zdunikowskiego (tenor) oraz Artura Jaronia (pianista). Kolejny koncert tego dnia nazwano Mazurtango. Interpretacje Chopina i Pazzoli wykonywali utytu owani: Krzysztof Pe- ech (gitarzysta) oraz Piotr Rangno (akordeonista). Koncert oddawa podobieƒstwo kompozytorów polegajàce na tym, e ich utwory inspirowa a muzyka ludowa a ich ulubione utwory sà hymnami narodowymi (mazurek w Polsce i tango w Argentynie oraz w Chile). Koncert p.n. Chopin w aksamicie nocy, który odby si w sobotnià noc by trzycz Êciowy: najpierw mazurki i klasyczne tanga argentyƒskie jako koncert gitarowo akordeonowy oraz muzyka Chopina w wykonaniu Amira Tebenikhina (pianista z Kazachstanu), potem wyst p kwartetu wokalnego The Sound Office, który m.in. wykonuje utwory Chopina w wersji jazzowej i na koniec Wielki Koncert Jubileuszowy Wies aw Ochman (tenor) i jego damy sopranistki Aleksandra Stok osa i Renata Dobosz wyst pujàce przy akompaniamencie kwintetu smyczkowego Cameratta Impuls. Na zakoƒczenie Festiwalu, w niedzielne popo udnie odby- y si dwa recitale fortepianowe Jerzego Stryjniaka (USA) oraz Mei -Ting Sun a (USA). Festiwalowi goêcie mieli okazj wys uchaç fenomenalnych interpretacji utworów Chopina, Hofmanna, Liszta, Moszkowskiego, Rubinsteina, Faure a, Schuberta i R. Straussa, a brawurowe wykonania 27 letniego doktora sztuki muzycznej Mei-Ting Sun a sprowokowa y jeszcze wspanialsze bisy. Patronat Honorowy nad festiwalem obj li: Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Woêniak Marsza ek Województwa Wielkopolskiego i Rados aw Torzyƒski Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, którzy wraz W odzimierzem J drzejakiem Starostà Ostrowskim i Przemys awem Kaêmierczakiem Wójtem Gminy Przygodzice znaleêli si wêród zaproszonych goêci. Konsultantami artystycznymi festiwalu sà profesor Barbara Hesse-Bukowska i muzykolog, wybitny znawca twórczo- Êci Fryderyka Chopina Jan Popis. To wielkie przedsi wzi cie artystyczne nie by oby mo liwe bez udzia u licznych sponsorów instytucjonalnych i prywatnych. Udzia Banków SGB jako G ównego Mecenasa XXVII Mi dzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni okaza si wielkim sukcesem dla ca ej Spó dzielczej Grupy Bankowej. Organizatorzy wywiàzali si z obowiàzków wynikajàcych z umowy sponsoringowej. Ju na d ugo przed rozpocz ciem Festiwalu pojawia y si liczne informacje o G ównym Mecenasie w radiu i TV oraz w ksià kowym informatorze festiwalowym. Ciàg reklam przy drodze dojazdowej do Pa acu w Antoninie otwiera a wyeksponowana reklama SGB, a w salach koncertowych znalaz y si dyskretne rollbanery SGB z szarfà G ówny Mecenas Festiwalu. Organizatorzy przekazali tak e do dyspozycji sponsora zaproszenia na koncerty. Dodatkowo relacje i recenzje z festiwalu zawierajà imienne podzi kowania dla sponsorów, których rol specjalnie podkreêlono w nakr conym przez TV Polsat programie. Tradycyjnie równie jeden z koncertów karnawa owych b dzie dedykowany sponsorom. Po zakoƒczonym Festiwalu Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin Pan Mecenas Cezary Nowakowski przes a podzi kowanie Prezesowi Zarzàdu GBW SA, Panu Paw owi Paw owskiemu. Opr. GBW SA Oddzia w Ostrowie Wielkopolskim fot. 3x Cezary Janiszewski

7 GoÊcinnie w Jutrosinie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie wspiera lokalnà spo ecznoêç Na centralnej Êcianie wisi obraz Âw. Izydora Oracza na tle panoramy Jutrosina autorstwa Micha a Wywiórskiego. To jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Ziemi Jutrosiƒskiej. Ma o które miasteczko mo e pochwaliç si w asnà placówkà, piel gnujàcà lokalnà kultur i tradycj. Muzeum jest finansowane ze Êrodków gminy, ale korzysta te z pomocy sponsorów. Jednym z bardziej znaczàcych jest Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Jednak same pieniàdze do prowadzenia placówki nie wystarczà, potrzebna jest jeszcze pasja. A t bez wàtpienia ma Ireneusz Miko ajewski, kustosz, kolekcjoner przedwojennych pocztówek i znawca historii Jutrosina. Ponad 70 % eksponatów zosta o przekazanych Muzeum przeze mnie opowiada pan Ireneusz i pokazuje zbiory. Znajduj je na strychach, w piwnicach, odwiedzam targi staroci. W muzeum sà stare dokumenty zwiàzane z miastem, medale, odznaki, monety. Jest zabytkowy opryskiwacz ogrodowy, prasa introligatorska a nawet liczàca ponad 300 lat stempa do robienia kaszy. O ka dym przedmiocie kustosz potrafi interesujàcà opowiadaç. Wszystkie eksponaty to zabytki i historia. A tej w miasteczku nie brakuje. Zabytkowe witra e Ireneusz Miko ajewski, kustosz Muzeum Ziemi Jutrosiƒskiej, kolekcjoner przedwojennych pocztówek i znawca historii miasta Historià pachnie w koêciele Âw. El biety, który powsta na poczàtku ubieg ego wieku. Fundatorem by Zdzis aw Czartoryski, znany w Wielkopolsce mecenas sztuki. Âwiàtynia posiada wiele cennych przedmiotów. Na uwag zas ugujà trzy witra e w prezbiterium, zaprojektowane przez Józefa Mehoffera. Niemal identyczny koêció znajduje si w... Miƒsku na Bia orusi. Niedawno obie parafie dzi ki zaanga- owaniu Konsula Generalnego Polski nawiàza y z sobà wspó prac.! Bank Spó dzielczy w regionie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie mo e poszczyciç si d ugà i bogatà tradycjà. Dzia a w po udniowej cz Êci województwa wielkopolskiego. Zaliczany jest do mniejszych banków tworzàcych SGB. W bie àcym numerze Informatora SGB przybli amy Czytelnikom bank oraz jego pracowników. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Ka dy ma wymierny wk ad w budow silnej pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej. Obecnie wn trze koêcio a przechodzi gruntowanà renowacj pod nadzorem konserwatora zabytków. Do remontu przyczynili si parafianie. Niewielki udzia mia te Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Centrala banku mieêci si niedaleko koêcio a, w samym Êrodku miasta, przy Rynku 18. Pi trowy budynek z odrestaurowanà elewacjà, na parterze sala operacyjna i kilka stanowisk obs ugi klienta. Staramy si ca y czas rozwijaç naszà ofert, mamy bardzo dobre kontakty z w adzami samorzàdowymi, obs ugujemy dwa bud ety Pakos awia i Jutrosina mówi Jadwiga Giec, prezes zarzàdu banku. Urzàd Miasta i Gminy znajduje si vis a vis centrali banku, w zabytkowym ratuszu, zbudowanym na planie kwadratu. Budynek wieƒczy oêmioboczna wie a zegarowa na której szczycie znajduje si iglica z kogutem. Cz sto bank anga uje si w przedsi wzi cia organizowane przez w adze miasta i gminy. Turystyka to przysz oêç Jutrosin i okolice doskonale nadajà si na uprawianie turystyki. Ponad 78 % powierzchni gminy pokrywajà u ytki rolne i lasy. Równinny krajobraz sprzyja rozwojowi zw aszcza turystyki rowerowej. Projekt jednej z europejskich tras rowerowych przebiega w aênie przez Jutrosin. Sala sportowa zaadoptowana po dawnym koêciele ewangelickim Per a zabytków Jutrosina trzy witra e w prezbiterium koêcio a Âw. El biety, zaprojektowane przez Józefa Mehoffera To raj dla turystów i ludzi szukajàcych odpoczynku od miejskiego zgie ku zachwala turystyczne atuty gminy burmistrz Zbigniew Koszarek. Turystyka, zw aszcza ta aktywna rozwija si nie tylko w stolicy gminy ale równie w okolicach. Mogà tu przyje d aç mieszkaƒcy oddalonego zaledwie o 60 km Wroc awia, czy bli ej po o onych: Rawicza i Leszna. Gmina zrzeszona jest w Mi dzygminnym Zwiàzku Turystycznym Wielkopolska GoÊcinna. Celem zwiàzku jest promocja turystyki i walorów rekreacyjnych okolicy. Wspó czesna gospodarka coraz mocniej opiera si na us ugach. Ludzie stajà si zamo niejsi i szukajà mo liwoêci wydawania swoich pieni dzy. Mam nadziej, e ch tnie b dà odwiedzaç nasz region i wszyscy tak e nasz bank na tym skorzystamy przekonuje pani prezes. ROS Fot. Autor 5 z ycia SGB

8 OÊwiata i ekologia Rozmowa ze Zbigniewem Koszarkiem, burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin z ycia SGB 6 Panie burmistrzu! Czy korzysta Pan z us ug Banku Spó dzielczego w Jutrosinie? OczywiÊcie, e tak. Robi to z lojalnoêci wobec banku oraz z faktu, e jest to jedna z wielu instytucji dzia ajàcych w naszej gminie, która cieszy si du ym zaufaniem spo ecznym. Powiem wi cej, w banku zaciàgnà em kredyt pod budow domu i mia em lepsze oferty od konkurencji jeêli chodzi o kredyt, ale zdaj sobie spraw, e jako gospodarz miasta i gminy mam moralny obowiàzek, aby korzystaç z us ug banku, który tutaj dzia a, odprowadza podatki, aktywnie uczestniczy w yciu naszej spo ecznoêci. Zaciàgnà Pan kredyt w banku, ale z us ug korzysta tak e urzàd. Od kiedy gmina posiada rachunek w Banku Spó dzielczym w Jutrosinie? artobliwie powiem, e od zawsze. Odkàd pami tam korzystamy z us ug banku. I to nie tylko dlatego, e nasze siedziby sàsiadujà ze sobà. Zarówno samorzàd jak i w adze banku majà wspólnà wizj wspó pracy, która opiera si na partnerskich zasadach. Bank wcià dostosowuje swojà ofert do naszych potrzeb. Na czym to polega? DziÊ gmina musi dzia aç jak dobrze zorganizowane przedsi biorstwo. Powinna mieç dost p do nowoczesnych us ug oraz technologii, tak e finansowych i bank nam je zapewnia. Od pewnego czasu wszystkie jednostki organizacyjne samorzàdu, mam na myêli: szko y, przedszkola, zak ady gospodarki komunalnej, korzystajà z us ug banku za pomocà home bankingu. Dodatkowà korzyêcià dla pracowników jest fakt, e ich pobory znajdujà si na kontach w dniu wyp aty. Opinie klientów Dariusz Matysiak przedsi biorca, mieszkaniec Jutrosina Prowadz swój w asny biznes, który daje mi du o satysfakcji i zadowolenia. Zauwa y em, e w Jutrosinie funkcjonuje wiele sklepów spo ywczych, warzywniaków oraz z tych z odzie à. Mamy te solarium. Nie by o jednak placówki handlowej, oferujàcej sprz t ADG i RTV oraz komputery. Postanowi em taki sklep otworzyç przy Rynku, w sàsiedztwie naszego Banku Spó dzielczego. OczywiÊcie rachunek mam w banku. Jednak moja wspó praca z bankowcami posz a nieco dalej. Mój sklep prowadzi sprzeda ratalnà, co jest dla klientów bardzo wygodne. Klient wybiera sobie w sklepie interesujàcy go sprz t, a formalnoêci za- atwia w banku. Jest to bardzo dobre rozwiàzanie, korzystne dla wszystkich. Ciesz si, e mog wspó pracowaç z bankiem. Gra yna Kowalska urz dniczka, mieszkanka Jutrosina Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Jutrosinie? Z kilku powodów, przede wszystkim do banku mam blisko, jego siedziba mieêci si po drugiej stronie ulicy. Jestem zadowolona zarówno z oferty jak i poziomu obs ugi. Bank Spó dzielczy pokazuje, e wizyta w instytucji finansowej mo e byç przyjemnoêcià. Czasami dostaj propozycj z innych banków, abym za o y a u nich konto, albo skorzysta a z super oferty kredytowej, ale nie jest mi to potrzebne. Tutejszy bank spe nia moje wszelkie oczekiwania. Jakimi kryteriami kierowa si samorzàd przy wyborze banku do obs ugi bud etu? Jak ju wspomnia em na poczàtku naszej rozmowy, samorzàd powinien wspieraç instytucje, które dzia ajà na jego terenie. Bank poza bliskoêcià i spe nianiem naszych wymagaƒ, oferuje nam wartoêç dodanà, którà trudno przeliczyç na pieniàdze. W adze banku anga ujà si w wi kszoêç akcji, które przygotowujemy dla naszych mieszkaƒców. Jest obecny na festynach, wydarzeniach spo eczno-kulturalnych. Takiego podejêcia inne banki raczej nie oferujà. Wkrótce minà dwa lata od rozpocz cia kadencji, jakie obietnice przedwyborcze uda o si ju Panu wype niç? Mam zaszczyt piastowaç funkcj burmistrza od 1990 roku. Uwa am, e skoro mieszkaƒcy wybrali mnie ponownie, majà do mnie zaufanie, a ja zrobi wszystko, eby tego zaufania nie utraciç. Udaje mi si dobrze pracowaç, poniewa w ratuszu nie uprawiamy polityki, a skupiamy si na tym co jest istotne dla mieszkaƒców. Stawiamy g ównie na rozwój ekologii, a co za tym idzie turystyki oraz na oêwiat. Nasza gmina jest wybitnie rolnicza, wokó mnóstwo terenów doskonale nadajàcych si do uprawiania turystyki. Dobrze rozwija si rolnictwo. Uda o nam si ca kowicie zwodociàgowaç miasto. Przymierzamy si do budowy zbiornika wodnego na 100 hektarów, który zapewni gminie wod w czasie suszy coraz cz Êciej nawiedzajàcej Wielkopolsk i uchroni plony w czasie wiosennych roztopów. W aênie na magazynowaniu zasobów wodnych polega nowoczesna melioracja. Jak wspomnia em stawiamy te na oêwiat. Albowiem uwa am, e dzieci i m odzie to przysz oêci naszej gminy. Wszystkie maluchy majà u nas zapewnione miejsce w przedszkolu za naprawd symbolicznà op at. Rozwijamy szko y Êrednie, czyli Zespó Szkó im. Jana Paw a II, w których m odzie zdobywa kwalifikacje poszukiwane na tutejszym rynku pracy. Dzi ki odpowiedniej polityce mog z dumà stwierdziç, e bezrobocie u nas wynosi zaledwie 6 %. Mam nadziej, e wspólnie z Radà Miasta uda nam si sprostaç nowym wyzwaniom. ycz powodzenia w realizacji planów. Roman Szewczyk

9 Bank z kobiecà kadrà Rozmowa z Jadwigà Giec, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Pani Prezes, od roku Bank Spó dzielczy w Jutrosinie wdra a nowà strategi rozwoju. Jak przebiega jej realizacja? Bank, którym mam zaszczyt kierowaç, nale y do najstarszych Banków Spó dzielczych w Polsce. Przez te wszystkie lata wyrobi sobie silnà mark i mocnà pozycj na rynku us ug finansowych. Ma rzesz lojalnych klientów. W aênie na budowaniu zadowolenia obecnych i pozyskiwaniu nowych klientów opiera si nasza strategia, która zak ada tak e zapewnienie klientom bezpieczeƒstwa a bankowi stabilny, permanentny rozwój. Du à wag przywiàzujemy do udoskonalania oferty. Ca y czas analizujemy trendy, jakie pojawiajà si w us ugach finansowych i próbujemy dostosowaç do nich naszà ofert. Staramy si byç blisko klienta, dlatego te uruchomiliêmy we wsi Szkaradowo punkt kasowy, który idealnie Centrala Banku Spó dzielczego w Jutrosinie mieêci si przy Rynku 18 Bez profesjonalnej kadry nie bylibyêmy w stanie utrzymaç wysokiego poziomu us ug i rozwijaç oferty. Rynek us ug finansowych jest bardzo zmienny i wymagajàcy mówi pani Jadwiga Giec, prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Jutrosinie trafi w potrzeby tamtejszej spo ecznoêci. Poza tym modernizujemy nasze placówki. Wspomnia a Pani o pozyskiwaniu nowych klientów. Jutrosin liczy zaledwie dwa tysiàce mieszkaƒców. Czy rynek nie jest ju wydrenowany? Uwa am, e nie, a tzw. ubankowienie spo eczeƒstwa w ma ych miastach si ga zaledwie 50 %, innymi s owy prawie po owa Polaków nie korzysta z us ug bankowych. To jest znaczàca grupa potencjalnych klientów o których b dziemy zabiegaç. Dla nas ka dy pozyskany klient jest wa ny. Jak bank sobie radzi z konkurencjà? Ostatnio w Jutrosinie zosta a otwarta placówka PKO SA. Konkurencja oparta na wolnorynkowych zasadach, bez uprzywilejowanej pozycji jakiegokolwiek podmiotu to objaw zdrowej gospodarki rynkowej. Korzystajà na niej wszyscy: rywalizujàce podmioty, bo starajà si dostarczyç us ug na coraz lepszym poziomie, a przede wszystkim klienci, którzy mogà nabyç produkt lub us ug za korzystniejszà cen. Konkurencja jest potrzebna, poniewa nie pozwala spoczàç na laurach i zmusza do wyt onej pracy. Wiadomo, e wej- Êcie nowego podmiotu finansowego na nasz stosunkowo niewielki rynek, cz Êciowo odbiera klientów Bankowi Spó dzielczemu w Jutrosinie. Ale to podobnie, jak z nowym sklepem, zawsze na poczàtku odbierze jakàê grup konsumentów konkurencji, jednak po pewnym czasie, ci, na których efekt nowoêci przestaje dzia aç, wracajà do dawnych us ugodawców. Do nas te wróci a cz Êç podmiotów. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Jaki jest rynek us ug finansowych w Jutrosinie i okolicach? Staramy si byç bankiem uniwersalnym, oferujàcym nowoczesne produkty i us ugi dostosowane do wymagaƒ ka dego klienta. Jednak z racji Êrodowiska na którym dzia amy nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do rolników i przedsi biorców z sektora rolno-przetwórczego. Obszar na którym dzia amy (gminy: Jutrosin i Pakos aw) zaliczany jest do terenów rolniczych. Kultura rolna stoi u nas na wysokim poziomie, ziemia zaliczana do jest do lepszych w Wielkopolsce, rolnicy prowadzà swoje gospodarstwa w oparciu o nowoczesne rozwiàzania technologiczne. Cz sto sà to gospodarstwa specjalistyczne, nastawione na przyk ad na hodowl trzody chlewnej albo pod upraw buraków cukrowych lub pomi-! Historia Banku Spó dzielczego w Jutrosinie Bank Spó dzielczy w Jutrosinie zaliczany jest do jednych z najstarszych banków w Polsce. Jego poczàtki si gajà 19 listopada 1863 roku, wówczas bank nosi nazw Towarzystwo Zaliczkowe z odpowiedzialnoêcià ograniczonà. Jednak podobnie jak w przypadku innych banków, spó dzielczoêç bankowa rodzi a si z inicjatywy najbardziej przedsi biorczych i zaanga owanych w ycie lokalnej spo ecznoêci mieszkaƒców polskiego pochodzenia. Dlatego te Towarzystwo mia o byç jednym z elementów przewagi ekonomicznej ludnoêci polskiej nad niemieckà. Szybko i pr nie si rozwija o, dlatego te w 1920 roku przyj o nazw Bank Po yczkowy. G ównym zadaniem banku by o przyspieszenie rozwoju gospodarczego Jutrosina i okolic. Bank stosunkowo szybko zyskiwa renom i uznanie wêród klientów. Spe nia oczekiwania okolicznych mieszkaƒców, gromadzi kapita y i wkrótce przyjà nazw : Spó dzielczy Bank Po yczkowy. Dalszemu rozwojowi banku przeszkodzi wybuch II wojny Êwiatowej. Ale ju 16 maja 1945 roku wznowi swojà dzia alnoêç. W dniu 17 stycznia 1948 roku po- àczy si z bankiem Ludowym (majàcym podobnà histori, ale mniejsze znaczenie ekonomiczne). W pi ç lat póêniej bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza. Natomiast w 1956 roku przyjmuje nazw Kasa Spó dzielcza w Jutrosinie. W 1959 roku bank znowu zmienia nazw na Bank Spó dzielczy Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo Po yczkowa w Jutrosinie. Bank roênie w si, nale y do bardziej znaczàcych banków spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W latach 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, zyskuje nowe warunki dzia ania i je wykorzystuje. Od 1995 roku zrzeszony jest z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. W 1996 roku Bank Spó dzielczy w Jutrosinie przy àczy BS w Pakos awiu, który ma równie d ugà i chlubnà histori. Tym samym bank ugruntowa swojà pozycj na tutejszym rynku us ug finansowych. DziÊ prowadzi dzia alnoêç na terenie gmin: Jutrosin i Pakos aw. Posiada poza centralà w Jutrosinie, oddzia w Pakos awiu oraz punkt kasowy w Szkaradowie. Zarzàdza 2 bankomatami. 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 Panorama miasta dorów. Przewa ajà rolnicy gospodarujàcy na hektarach. Polskie rolnictwo otrzyma o zastrzyk gotówki po wej- Êciu Polski do Unii Europejskiej. Czy Bank Spó dzielczy w Jutrosinie ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Skorzysta na akcesji? Rolnicy starajàc si o dop aty bezpoêrednie musieli spe niç kilka warunków, m.in. mieli obowiàzek posiadania konta w banku. Wydaje mi si, e znakomicie wykorzystaliêmy ten moment i wielu rolników otworzy o rachunki w aênie w naszym banku. Poza tym w zwiàzku z mo liwoêciami pozyskiwania unijnych funduszy mamy przeszkolonych pracowników, którzy potrafià nie tylko zarekomendowaç produkt ale równie doradziç. Wspomnia a Pani o pracownikach. Czy to oni sà mocnà stronà banku? Bez profesjonalnej kadry nie bylibyêmy w stanie utrzymaç wysokiego poziomu us ug i rozwijaç oferty. Rynek us ug finansowych jest bardzo zmienny i wymagajàcy. Wiedza pracowników, którzy równoczeênie pe nià funkcj doradców jest niezb dna, poza tym kultura osobista, umiej tnoêç pracy z klientem oraz wiele innych aspektów majà niebywa y wp yw na sukces banku. Dlatego te zespó pracowników bankowych, którego jestem te cz onkiem jest kompetentny i wysoko wykwalifikowany. Inwestujemy znaczàce Êrodki na dokszta canie kadry, szkolenia itp. Korzystamy przede wszystkim z us ug Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, który umo liwi nam tak e szkolenie personelu w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Czy to prawda, e w banku pracujà wy àcznie panie? Tak to prawda, ale nie jest to Êwiadoma polityka zarzàdu banku, eby dyskryminowaç m czyzn, absolutnie NIE. Mog tylko stwierdziç, e jakoê m czyêni nie starali si o prac w banku. Natomiast nie ukrywam, e przyda by nam si m czyzna, mam na myêli informatyka to taki zawód zdominowany przez m czyzn. Jednak z ca à pewno- Êcià mog stwierdziç, e damska kadra bankowa jest pracowita, odpowiedzialna i w pe ni profesjonalna. Natomiast w Radzie Nadzorczej banku przewa ajà panowie. Wn trze sali operacyjnej banku Skoro mówimy nadal o pracy i kobietach. Czy kobiecie szefowi atwiej kierowaç bankiem ni m czyênie? MyÊl, e g ównym atutem szefa sà jego kwalifikacje, cechy charakteru, umiej tnoêç pracy w grupie, dar podejmowania trafnych decyzji, sztuka dyplomacji i agodzenia sytuacji konfliktowych oraz rozwiàzywanie problemów. Jedne zadania sprawniej mo e wykonaç kobieta, do innych lepsze predyspozycje ma m czyzna, ale nie odwa si stwierdziç autorytatywnie komu jest atwiej. Ka dy kto kieruje ludêmi bez wzgl du na p eç, musi mieç odpowiednie predyspozycje. Pani Prezes pomówmy przez chwil o Pani. Kieruje Pani bankiem od 1975 roku. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? Bez wàtpienia sukcesem jest to, e uda o mi si skupiç wokó siebie grup zaanga owanych w prac ludzi, ludzi, którzy dzi ki swojemu profesjonalizmowi zbudowali silnà mark pod nazwà Bank Spó dzielczy w Jutrosinie. Sukcesem jest równie to, e umieliêmy niemal p ynnie po àczyç si z BS w Pakos awiu, co umocni o naszà pozycj. Mimo, e jesteêmy jednym z mniejszych banków w Spó dzielczej Grupie Bankowej, to z roku na rok wypracowujemy coraz wi ksze zyski, nie mamy adnego zagro onego kredytu. Jak Pani trafi a do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Musz powiedzieç, e bankowoêç mam we krwi. Mój ojciec pracowa w Banku Spó dzielczym w Pakos awiu. Gdy by am dzieckiem, tato cz sto zabiera mnie do banku. Podoba y mi si te wszystkie liczyd a, maszyny do pisania itp. Od tamtej pory zawsze marzy am, eby pracowaç w banku. I uda o si, prac rozpocz am w Banku Spó dzielczym w Jutrosinie, zacz am od stanowiska kasjerki. Póêniej przechodzi am przez ró ne szczeble kariery, mog nieskromnie powiedzieç, e znam prawie ka de stanowisko pracy w banku. W 1975 roku Jeden z najbardziej znanych zabytków miasta koêció Âw. El biety zaproponowano mi funkcj dyrektora. Mo na mnie porównaç do mieszkaƒców Japonii, którzy ca e zawodowe ycie sp dzajà w jednym zak adzie pracy i sà z tego zadowoleni. Ja równie jestem spe niona i ciesz si, e los da mi takà szans. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? Mieszkam na wsi, jak wielu mieszkaƒców mam ogród, który jest dla mnie êród em wielu radosnych chwil i formà sp dzania wolnego czasu. Lubi patrzeç, jak ogród si zmienia i o ka dej porze roku wyglàda inaczej. Moim drugim hobby sà ksià ki. Uwielbiam czytaç, czasami czytam dwie ksià ki w tygodniu. Nami tnie poch aniam literatur beletrystycznà a z obowiàzku fachowà, g ównie poêwi conà bankowoêci. Nie umiem zasnàç bez ksià ki. A co teraz Pani czyta? Co by Pani poleci a? Obecnie zainteresowa am si twórczoêcià J. M. Coetzee, laureata Nagrody Nobla i dwukrotnego zdobywcy brytyjskiej nagrody literackiej Bookera. Czytam jego powieêç pod tytu em Haƒba to bardzo interesujàca ksià ka. Temat jest te ciekawy, profesor uniwersytetu zostaje oskar ony o kontakty ze studentkà. Autor buduje niesamowite studium postaci. Goràco polecam. Z pewnoêcià si gn po t ksià k i dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk

11 Przedstawiamy nowà siedzib GBW SA Ul. Szarych Szeregów biurowiec GBW SA. Tu b dzie nowa siedziba Banku. Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej Forum Liderów BankowoÊci Spó dzielczej, które odby o si w dniach 8-9 wrze- Ênia br. w Falentach k. Warszawy poêwi cono omówieniu mo liwych kierunków rozwoju tego sektora banków. W konferencji, oprócz przedstawicieli Banków Spó dzielczych i Zrzeszajàcych udzia wzi o tak e kilka firm dzia ajàcych na rzecz sektora. Spotkanie pozwoli- o na zapoznanie si bankowców propozycjami firm oferujàcych narz dzia i rozwiàzania usprawniajàce i poprawiajàce efektywnoêç dzia ania banków. Wymiana poglàdów uczestników Forum liderów nastàpi a w debacie poêwi conej aktualnej sytuacji i przysz oêci krajowych lokalnych instytucji finansowych, która odbywa a si z udzia em pos ów i przedstawicieli nauki. K Jubileusz 60 lecia Banku Spó dzielczego w Goleniowie W obchodach Jubileuszu 60-lecia najstarszego goleniowskiego Banku w uczestniczy o blisko 200 goêci. WÊród m.in. Marianna Danuta Âwier ewska z Krajowej Rady Spó dzielczej, Eugeniusz Laszkiewicz i Danuta Twardowska z Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych oraz Ryszard Lorek Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu i Teresa Sadowska Karpowicz Dyrektor Oddzia u w Koszalinie, Krzysztof Stempieƒ Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA oraz Prezesi zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych. Nie zabrak o równie w adz samorzàdowych, obecny by Ryszard Brodziƒski Wicestarosta obeski. WÊród zaproszonych byli równie pracownicy i emeryci banku, przedstawiciele instytucji wspó pracujàcych oraz cz onkowie klienci Banku Spó dzielczego. Mi ym akcentem jubileuszowych uroczystoêci by o przyznanie przez Kapitu Krajowej Rady Spó dzielczej najwi kszego wyró nienia dla BS w Goleniowie Za zas ugi dla Spó dzielczoêci. Zas u onym pracownikom Banku wr czono Srebrne i Z ote Odznaki SGB oraz Odznaki im. Fr. Stefczyka i Krzy e Zas ugi im. ks. Piotra Wawrzyniaka. Wyró nienie dla Banku Spó dzielczego w Goleniowie Medal Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci odebra Czes aw Siwek Przewodniczàcy Rady Nadzorczej i Tomasz Sobolewski Prezes Zarzàdu Wiele radoêci i zadowolenia widaç na twarzach wyró nionych i uhonorowanych Na przestrzeni minionych lat zmienia a si nazwa Banku, jego organizacja, teren dzia ania. Wzrasta a liczba cz onków, Wicestarosta Ryszard Brodziƒski obs ugiwanych klientów, zwi ksza y si fundusze Banku i jego obroty. Zmieniali si równie ludzie pracownicy Banku. Nie by oby wspania ego jubileuszu, gdyby nie oni i ich praca, dlatego nale y podkreêliç ich wielkie zas ugi na rzecz Banku. Od 2000 roku BS w Goleniowie funkcjonuje w rozszerzonej strukturze obejmujàcej Banki w Nowogardzie, Maszewie, obzie, W gorzynie i Chociwlu, które sta y si oddzia ami Banku. Wiele s ów uznania dla spó dzielczoêci bankowej pad o podczas uroczystoêci w Goleniowie, zw aszcza z wypowiedzi wi- 9 z ycia SGB

12 cestarosty obeskiego, Ryszarda Brodziƒskiego zgromadzeni mogli us yszeç zalety Banku Spó dzielczego i jego rol oraz znaczenie dla spo ecznoêci i regionu. O Banku, który dzia ajàc w okreêlonym, ograniczonym prawnie otoczeniu ma najlepsze rozeznanie w potrzebach klientów us ug bankowych i to stanowi jego najwi kszà si. O ca ym szeregu usprawnieƒ i nowoczesnych produktów w dziedzinie bankowoêci elektronicznej, skutecznym konkurowaniu na lokalnym rynku us ug bankowych oraz o sprawnej i profesjonalnej obs udze realizowanej przez wykwalifikowanà kadr pracowniczà. Oraz o tym, e Bank Spó dzielczy w Goleniowie wraz ze swoimi oddzia ami sta si Bankiem bli szym klientom, bardziej przyjaznym i nowoczesnym. K Motorowodne Mistrzostwa Europy sponsorowane przez Nadobrzaƒski Bank Spó dzielczy w Rakoniewicach Jednym z wi kszych wydarzeƒ sportowych, o zasi gu ogólnopolskim by y dwudniowe Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S-550 w Zbàszyniu, które odbywa y si w pierwszy weekend wrzeênia br. Do tej niewielkiej miejscowoêci w Wielkopolsce zjechali motorowodniacy ze wszystkich krajów nadba tyckich. W sobot rozpocz a si ceremonia otwarcia na zbàszyƒskim rynku, poprzedzona barwnym korowodem prowadzonym przez orkiestr i przemarszem uczestników ulicami Zbàszynia. Otwarcia Mistrzostw dokona Burmistrz Zbàszynia Leszek LeÊny. Zawody w zbàszyƒskich azienkach cieszy y si du ym zainteresowaniem, pomimo deszczowych, ciemnych chmur. Fina owe biegi odby y si w niedziel po po udniu. Mistrzostwa zosta y doskonale przygotowane i Êciàgn y nad jezioro B dno tysiàce zwolenników tego sportu z ca ej Polski. Zbàszyƒ ma du e szanse na organizacj zawodów motorowodnych w przysz ym roku, byç mo e odb dà si tutaj zawody o randze Êwiatowej i równie jednym z g ównych sponsorów b dzie NBS z Rakoniewic. K Siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej z ycia SGB Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim konsekwentnie realizuje Strategi rozwoju w myêl której do koƒca 2010 roku Bank b dzie posiada pi tnaêcie placówek. Rozwój sieci placówek i bankomatów w asnych Banku powoduje, e zarówno klienci Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim jak i innych Banków Spó dzielczych majà atwiejszy dost p do atrakcyjnych us ug. Otwarcie nowej placówki w miejscowoêci Rotmanka wpisuje si w zapisy tej Strategii. B dzie to ju trzynasta placówka funkcjonujàca w strukturze Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. Wszystkie nowo otwierane placówki wyposa- one sà w bankomaty dost pne dla klientów przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W aênie w ramach powy szej inwestycji w dniu 18 sierpnia 2008 roku Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim uruchomi swój kolejny, jedenasty bankomat. Tym samym Bank Spó dzielczy w Pruszczu Gdaƒskim jest autorem ma ego jubileuszu to ju siedemsetny bankomat w Spó dzielczej Grupie Bankowej! Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych bankomatów w Banku Spó dzielczym w Pruszczu Gdaƒskim dostawcà urzàdzenia jest firma Wincor-Nixdorf. G ównym powodem wyboru takiej drogi rozwoju Banku Spó dzielczego, tj. tworzenia sieci placówek wraz z pe nà obs ugà elektronicznà w postaci bankomatów i kiosków informatycznych jest ch ç dotarcia do jak najwi kszej liczby klientów. Dlatego wybór lokalizacji nie jest przypadkowy tak jak i poprzednio otwieranych placówek: Gdaƒsk-Wrzeszcz, Gdaƒsk-Przymorze, Gdaƒsk-Sobieszewo. Niemniej 10 jednak du à uwag poêwi camy rozwojowi placówek w Pruszczu Gdaƒskim i jego najbli szych okolicach. MiejscowoÊç Rotmanka jest po o ona bardzo blisko Pruszcza Gdaƒskiego. Powodem dokonania inwestycji w Rotmance jest szybko post pujàca ekspansja Pruszcza Gdaƒskiego w kierunku tej miejscowoêci. Nie bez znaczenia jest tak e fakt, e zamieszkuje tam wielu klientów Banku i do tej pory nie by o tam adnej placówki bankowej. Filia wraz z bankomatem zlokalizowana jest przy ruchliwej trasie àczàcej Autostrad A1 oraz Obwodnic Trójmiasta z Pruszczem Gdaƒskim. Liczymy, e dzi ki temu b dzie ona du ym u atwieniem w dost pie do us ug naszego Banku, a tak e dla klientów przybywajàcych z tamtego kierunku. Jest to szczególnie wa ne w obliczu ciàgle narastajàcych utrudnieƒ komunikacyjnych w mieêcie. Ju pierwsze tygodnie pracy bankomatu wskazujà, e wybór tej lokalizacji by trafny. Urzàdzenie generuje wysokie obroty, zupe nie jakby znajdowa o si w tym miejscu od lat. Szczegó owe analizy przeprowadzane przed wyborem lokalizacji dla kolejnej placówki okaza y si bardzo przydatne. Placówka ta doskonale wpisuje si w jedno z najpopularniejszych hase Spó dzielczej Grupy Bankowej Zawsze po drodze zgodnie z którym czynimy wszystko, by jak najwi ksza liczba naszych klientów mia a nasze us ugi na wyciàgni cie r ki. (info. w asne)

13 W Kotlinie K odzkiej Powiatowy Bank Spó dzielczy ze Strzelina rozwija sieç swoich placówek, kolejnà otworzono w stolicy powiatu, K odzku Oddzia jest 14-tà placówkà Banku i 4-tà w powiecie k odzkim. Uroczystego otwarcia z symbolicznym przeci ciem wst gi dokonali: Starosta Strzeliƒski i Starosta K odzki, oraz Burmistrza Miasta K odzka w towarzystwie Przewodniczàcego Rady Nadzorczej PBS. Ksiàdz proboszcz Boles aw Stanis awiszyn poêwi ci miejsce pracy bankowców z Powiatowego Banku Spó dzielczego. Na zaproszenie Banku, przybyli Norbert Raba i Jakub Szulc, pos owie na Sejm RP, Pawe Paw owski Prezes zarzàdu GBW SA oraz przedstawiciele w adz samorzàdowych: Starosta powiatu strzeliƒskiego Artur Gulczyƒski i powiatu k odzkiego El bieta ytniewska Burmistrz Stronia Âlàskiego Zbigniew opusiewicz, Z-ca Wójta gminy K odzko Ryszard Gàsiorek w adze K odzkiej Spó dzielni Mieszkaniowej, Dyrektor Izby Przemys owo-handlowej Ziemi K odzkiej oraz Rada Nadzorcza i Zarzàd i pracownicy Powiatowego Banku Spó dzielczego. K Niedawno min y 4 lata od uruchomienia pierwszej w Kotlinie K odzkiej placówki, którà by Oddzia w Làdku Zdroju. W czerwcu 2004 roku otworzono Oddzia PBS w Stroniu Âlàskim a nast pnie Punkt Obs ugi Kasowej przy Urz dzie Miejskim równie w Stroniu Âlàskim. Zakup w grudniu 2002 r. przedsi biorstwa bankowego w Làdku Zdroju, w sposób zasadniczy zmieni strategi rozwoju placówek Banku i kierunek rozwoju sieci skierowano na obszar Kotliny K odzkiej. Otwarcie Oddzia u w K odzku i planowane na miesiàc paêdziernik otwarcie Oddzia u w Bystrzycy K odzkiej oraz instalacja w obiektach Uzdrowiska K odzkiego w Polanicy i Dusznikach Zdroju bankomatów, jest wymiernym dowodem na realizacj przyj tej strategii rozwoju Banku. Wkrótce w powiecie k odzkim funkcjonowaç b dzie sieç sk adajàca si z 5- -ciu placówek bankowych PBS Strzelin i 7 bankomatów. W przysz ym roku przypada jubileusz 10-lecia powo ania do ycia Powiatowego Banku Spó dzielczego, a za niespe na dwa lata 60 -lecie funkcjonowania Banku: w tym okresie suma bilansowa wzros a blisko 6 krotnie z 22 mln do 130 mln z. fundusze w asne wzros y 4 krotnie z 2,5 mln do ponad 10 mln. obligo kredytowe wzros o ponad 6 krotnie z 15 mln do 95 mln. depozyty wzros y ponad 6 krotnie z 17,8 mln do 108,8 mln. wynik finansowy wzrós ponad 11 krotnie zatrudnienie wzros o blisko 2 krotnie z 54 osób do 95 osób liczba placówek wzros a 3,5 krotnie z 4 do 14 liczba bankomatów z 0 do 13 (szcz Êliwa). Nowy punkt kasowy Banku Spó dzielczego w Strzelnie Bank Spó dzielczy w Strzelnie ma za sobà prawie pó wiekowà histori dzia alnoêci na rzecz rozwoju lokalnego Êrodowiska. Bank dzia ajàc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatów: gnieênieƒskiego, koniƒskiego, wàgrowieckiego i s upeckiego poza Centralà w Strzelnie posiada Oddzia y w Jeziorach Wielkich, Rogowie oraz punkt kasowy w mieêcie Strzelno. Bank w dniu 01 sierpnia br. dokona otwarcia nowego, drugiego ju punktu kasowego w Strzelnie przy ulicy Osiedle Piastowskie 1. Otwarcia placówki dokona a Pani Prezes Urszula Bukowska wspólnie z Przewodniczàcym Rady Nadzorczej Panem Grzegorzem Koz owskim; po uroczystym otwarciu pierwsi Klienci otrzymali drobne upominki. Warto tak e dodaç, e Oddzia w Jeziorach Wielkich wzbogaci si o bankomat, tak wi c od tej chwili Bank Spó dzielczy w Strzelnie jest dost pny dla Klientów przez 24 godziny. Info BS Strzelno 11 z ycia SGB

14 Zawodowy mistrz Êwiata w kickboxingu instruktor i student Mariusz Zi tek opowiada z ycia SGB 12 Zawodowy mistrz Êwiata brzmi dumnie, w jaki sposób dochodzi si do takiego tytu u? Czy systematyczne treningi, samozaparcie i wytrwa oêç wystarcza? W kolejnoêci: samozaparcie, treningi, wytrwa- oêç i upór to wystarcza. Sporty walki zafascynowa y mnie, gdy mia em 10 lat, po obejrzeniu filmów z Brucem Lee i Jeanem-Claude Van Dammem. By em wtedy uczniem szko y podstawowej i mieszka em (zresztà mieszkam tam nadal) w podkaliskiej wsi Przystojnia, gdzie nie istnia aden klub sportowy. Wspólnie z kolegami po kilkanaêcie razy oglàda- em ulubione filmy z udzia em naszych idoli podpatrujàc ich i zwracajàc uwag na sposób wykonywania poszczególnych elementów, które potem próbowaliêmy z ró nym skutkiem naêladowaç. Musz wspomnieç, e Van Damme w jednym z filmów prezentowa szpagat na por czach dwóch krzese, wi c ja te próbowa em. Gdzie odbywa y si zaj cia? Poczàtkowo po prostu w domu i wko o domu, a nasz sprz t to by worek treningowy zawieszony na jab oni rosnàcej za stodo à. Dopiero kilka miesi cy póêniej çwiczyliêmy w sali. Poniewa sztukami walki w tym okresie interesowali si tak- e starsi ch opcy z naszej wsi, a z uwagi na brak odpowiedniej sali do odbywania treningów, to oni dogadali si ze stra- akami miejscowej Ochotniczej Stra y Po arnej, którzy udost pnili im swojà sal na treningi. Poczàtek mojej sportowej kariery wi c by taki: çwiczenia w domu, nast pnie w sali stra aków, a potem w normalnej sali treningowej. Ale zaczyna em skromnie, przez podglàdanie, poniewa na zaproszenie ch opaków do sali Remizy przyjecha z Kalisza trener -fachowiec, który zna tajniki sztuk walki, prezentowa swoje umiej tnoêci i pokazywa jak powinien wyglàdaç trening oraz jak i jakie çwiczenia wykonywaç. Moi rówieênicy i ja, podglàdaliêmy wszystko przez okna, poniewa do Êrodka nas nie wpuszczali, my z uporem wystawaliêmy wi c pod oknami dotàd, a zapami taliêmy wszystkie elementy treningu, a potem wytrwale przerabialiêmy te lekcje w domu. Dopiero po jakimê czasie naszego wystawania pod oknami, dostaliêmy pozwolenie na wspólny udzia w treningach. Czyli do tytu u mistrza poprzez remiz stra ackà? No w aênie, w sumie to od tej sali w Remizie rozpoczà em treningi, potem ju w szkole Êredniej odbywa em je na normalnej sali. A wracajàc do salki w Remizie, to musz powiedzieç, i w niej rozgrywaliêmy tak e turnieje dru ynowe wioska na wiosk, bo w koƒcu okaza o si, e nie tylko my byliêmy zainteresowani kickboxingiem. Ch opaki z otaczajàcych Przystojni wiosek równie. Van Damme by idolem dzieci i m odzie y w naszej okolicy. A kickboxing sta si niezwykle popularny. åwiczyliêcie regularnie zimà i latem? Wiosna i lato na wsi to okresy najwi kszego nat enia prac polowych. Trzeba oraç, nawoziç, siaç i czyniç wiele innych zabiegów, aby zarobiç na ycie. Wolnego czasu jest wtedy niewiele, wi c i na treningi przeznaczaliêmy go niewiele, natomiast zima by a okresem naszej ci kiej pracy çwiczeƒ, intensywnych treningów i rozgrywek. ChcieliÊmy byç tak sprawni jak ci dwaj mistrzowie i robiliêmy wszystko, aby im dorównaç. Nasi doroêli sàsiedzi okreêlali nas niezbyt pochlebnie, mianem kopacze, ale przecie nie by o sensu spieraç si o s owa. Ponadto dodawali: nawet psa nikt nie kopie, a wy kopiecie jeden drugiego. Ale uparcie robiliêmy swoje. SpotykaliÊmy si rankiem i biegaliêmy w ramach nabierania kondycji. Ta nasza Przystojnia to by a wyjàtkowa wioska nie s ysza em, eby mieszkaƒcy jakiejê innej wsi uprawiali biegi, dzienne a tak- e nocne i traktowaliêmy to jako coê normalnego. Przewa nie wstawa em o piàtej rano i biega em 6 kilometrów, eby wyrobiç sobie kondycj. Ludzie, którzy wtedy przygotowywali si do codziennej pracy, pukali si w czo a, gdy mnie widzieli. To dyscyplina sportu, która przyprawia ran, guzów i siniaków, potem kontuzji. A co na to Twoi rodzice? Tak, to prawda, ale nikt nie robi z tego problemu. Nikt do nikogo nie mia pretensji o guza, liczy o si zdobywanie umiej tnoêci w walkach. A urazy i kontuzje w sporcie to normalna sprawa. A rodzice jakoê tolerowali to moje zami- owanie do tego sportu, chocia lubili artowaç, e trenujemy z g upka na wariata. Uczy em si i trenowa em. Da o si po àczyç sport z naukà? JakoÊ si da o, ale bywa y momenty, kiedy chcia em zrezygnowaç ze sportu, bo czu em si wykoƒczony fizycznie i psychicznie. Poniewa do Êredniej szko y chodzi em w Kaliszu to aby tam dotrzeç, ka dego ranka, jecha em rowerem 4 kilometry do Aleksandrii, a stamtàd autobusem do Kalisza. Po lekcjach musia em odczekaç 3 godziny na trening, bo zaczyna si dopiero o 19-tej, a po treningu jeszcze jednà godzin na autobus. W domu làdowa em o pó nocy, nie by o czasu zjeêç coê goràcego ani dobrze si wyspaç. Ale uda o Ci si przetrwaç wszystko!... Uda o mi si bo jestem uparty i ciàgle wierzy em, e kiedyê osiàgn sukces i ta wiara podtrzymywa a mnie na duchu, ale miewa em te przerwy trwajàce do trzech miesi cy, bo mimo wszystko nie wyrabia em si czasowo. A jak wyglàda Twój trening? Na çwiczeniu ró nych technik kickboxingu. To, co robi- em, by o nudne nawet dla tych, którzy mnie oglàdali, a co dopiero mówiç o mnie! Ale zdawa em sobie spraw, e musz to wszystko çwiczyç, a do znudzenia, eby wesz o mi w krew i w razie potrzeby dzia a o automatycznie. Kiedy wi c skromny amator z podkaliskiej wioski sta si znany z racji uprawianej dyscypliny? To sta o si w roku Wystartowa em wtedy na mistrzostwach Polski, by to mój debiut, pierwszy turniej. By- em 16-letnim juniorem, ale walczy em w seniorach. W pó finale przegra em pojedynek z Jarkiem Madziarem w stosunku 2:1. Ale doceniono moje wysi ki i od tamtej pory do dziê jestem cz onkiem kadry narodowej. Jako 17 letni m odzieniec zdoby em z oty medal na mistrzostwach. Znany! Mariusz Zi tek zawodowy Mistrz Âwiata w kickboxingu, Cz onek kadry narodowej full-contact, Zawodnik Klubu: Kicboxing Team Poprawa. Obecnie z sukcesem trenerskim prowadzi zaj cia z grupà dzieci i m odzie y w KS Brzeziny a jego wychowankowie zdobywajà tytu y i medale w mistrzostwach Polski.

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2005 nr 3/122 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Przed Walnym Zgromadzeniem Spó ki rozmowa z prezesem zarzàdu GBW SA Andrzejem Chmieleckim UroczystoÊç

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN PI A miastem sportu na europejskim poziomie MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo