Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję"

Transkrypt

1 W poniższym artykule możliwie kompleksowo (na tyle, na ile pozwala jego forma) przedstawiony został obraz niepełnosprawności, jaki wyłania się z kampanii społecznych oraz mediów (głównie telewizji) w Polsce. Szczególnie zwrócono uwagę na występowanie regularnie powielanych przez środki masowego przekazu upraszczających, a niekiedy nawet krzywdzących stereotypów. Tego typu schematy poznawcze, wobec rosnącej roli mediów w kształtowaniu przestrzeni debaty publicznej, mogą szkodzić społecznemu odbiorowi osób niepełnosprawnych i w konsekwencji utrudniać ich integrację z otoczeniem. Tym bardziej warto je zdiagnozować w przestrzeni multimedialnej, co czyni autor w formie systematycznej analizy. Wykorzystany w artykule materiał pochodzi głównie z badań zrealizowanych przy pisaniu prac licencjackiej i magisterskiej. Całość zagadnienia osadzona jest w teoretycznych podstawach konstruktywizmu społecznego (Berger, Luckmann), analizy dyskursu (Foucault, van Dijk) oraz częściowo socjologii niepełnosprawności (Barnes, Ostrowska, Sikorska, Gąciarz, Woźniak), komunikologii oraz medioznawstwa (McQuail, McCombs, Show, Hall). Teoretyczne inspiracje zostały natomiast skonfrontowane z zawartością kilku polskich kampanii społecznych ( Niepełnosprawni normalna sprawa, Czy naprawdę jesteśmy inni?, Niepełnosprawny pełnosprawny w pracy ) oraz programów telewizyjnych ( W-skersi i program Anny Dymnej Spotkajmy się ) dotyczących niepełnosprawności. SŁOWA-KLUCZE niepełnosprawność, mass media, kampanie społeczne, stereotypy, konstruktywizm społeczny Paweł Rozmus Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję ABSTRAKT Od lat zaufanie Polaków do mediów kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie (por. TNS OBOP 2002, 2003, 2008). Choć w różnych sondażach pojawiają się odmienne wskazania, które w ostatnich latach w dodatku nieco spadają, jak wynika z zeszłorocznego badania Instytutu Homo Homini (2010), ogólnie mediom publicznym ufa 42% badanych, kanałowi TVP INFO 70%, a Polskiemu Radiu 74% respondentów. Dane te, w połączeniu z wiedzą o znaczącej roli mediów we współczesnej rzeczywistości w stosunku do komunikacji, przekazywania informacji i w konsekwencji kształtowania postaw, skłoniły mnie do przyjrzenia się, jak media w Polsce prezentują niepełnosprawność. Bowiem, moim zdaniem, dbałość o pozytywny przekaz w odniesieniu do tych tematów może mieć bezpośrednie przełożenie na akceptację osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym, a także ułatwić zrozumienie ich potrzeb. Wykorzystując głównie metodę analizy treści i zawartości, przeanalizowałem kampanie społeczne oraz audycje telewizyjne dotyczące niepełnosprawności. Badania nakierowane były zwłaszcza na poszukiwanie, jakie wątki są w tej tematyce eksponowane i jaki całościowy obraz trafia do odbiorców mediów. Wpływ mediów w teorii Serge Tchakhotine (1939 za: Goban Klas 1999: 54-56) jako jeden z pierwszych podkreślał oddziaływanie mediów masowych na postawy i zachowania ludzi, opisując model wszechmocy propagandy, zgodnie z któ nr 2, marzec 2012

2 rym uporczywe powtarzanie pewnych treści, powiązanych z ludzkimi popędami, jest w stanie wywołać, na mocy sugestii zbiorowej, reakcje zgodną z życzeniem nadawcy komunikatu. Na rolę analizy efektów wywoływanych przez komunikat kładł nacisk również Harold Lasswell (1948). Psycholog Kurt Levin (1947) w artykule Channels of Group Life; Social Planning and Action Research, opublikowanym w psychologicznym periodyku Human Relations, zauważył, że masowy przepływ informacji w różnych sytuacjach społecznych zazwyczaj nie ma charakteru równomiernego i nie w pełni dociera do adresatów. Bowiem płynący przekaz napotyka szereg bram (barier), gdzie odźwierni (przedstawiciele branży medialnej, jednostki lub instytucje: redaktorzy naczelni, wydawcy, producenci, właściciele) część z otrzymanych treści wpuszczają do obiegu, a część pomijają. Natomiast do odbiorcy znajdującego się na końcu tego łańcucha dociera komunikat już przefiltrowany, najczęściej opatrzony również komentarzem gatekeepera (Filiciak, Tarkowski 2009). Nie możemy zatem mówić o czymś takim, jak czysta informacja, tylko raczej o określonym konstrukcie rzeczywistości, w którym pewne wyselekcjonowane wieści zostają uwypuklone, a na inne w ogóle nie zwraca się uwagi. Jeśli jakieś kwestie nie pojawiają się w ogóle w dyskursie medialnym, zmniejsza się też zakres ich oddziaływania na społeczeństwo. Rola redaktorów nie ogranicza się tylko do wyboru tego, co ich zdaniem zaciekawi grupy, do których chcą trafić, bowiem przez ten dobór stymulują oni odbiorców pod kątem tego, co w danym momencie będzie się pojawiało w powszechnym dyskursie. Z tą koncepcją wiąże się stanowisko spopularyzowane przez McCombsa i Showa. Według założeń agenda-setting, media posiadają zdolność do tworzenia hierarchicznej struktury informacji przekazywanej publiczności. Odbiorcy uzyskując wiedzę o określonych zdarzeniach, jednocześnie nabierają przekonania, które z nich są istotne i wartościowe. Jednak paradoksalne jest to, że nie istnieją żadne obiektywne kryteria tego wartościowania, a wpływa na nie linia programowa i standardy podzielane w redakcjach. Dokonując selekcji tematów i jednocześnie dobierając określone środki wyrazu, dziennikarze poniekąd wpływają na stan społecznej wiedzy w danym momencie; zachodzi organizowanie i porządkowanie świata w umysłach odbiorców (McCombs i Show 1972). Prawidłowość tę zauważył już w latach dwudziestych XX wieku Walter Lippmann w książce Public Opinion (1997). Według niego świat to zbyt skomplikowany konglomerat zjawisk, aby ludzie mogli samodzielnie dokonywać prawidłowej jego percepcji oraz interpretacji, dlatego na własny użytek tworzą obrazy w głowach (uproszczone modele), a jednym z ich podstawowych źródeł są właśnie media. Fatalistyczna teza o tym, że tylko media wpływają na to, co ludzie dokładnie myślą, jest może nieco przerysowana, jednak pewne oddziaływanie na zakres, w którym ogniskują się w danym czasie zainteresowania audytorium, wydaje się mieć miejsce. Paweł Czarnecki w książce Etyka mediów pisze: jak głosi klasyczna teza B. Cohena, media nie decydują co ludzie myślą, ale decydują o czym myślą. Innymi słowy media są często jedynym źródłem, z którego czerpiemy dane pozwalające zbudować obraz współczesnego świata (Czarnecki 2008: 32). Również zwolennicy analizy dyskursu (Michael Foucault, Teun van Dijk) traktują media jako struktury wytwarzające pewien przymus tego, o czym i w jakiej formie się mówi. Przywołałem te teorie, aby odwołując się do klasyków, wykazać, że media poprzez określoną prezentację treści mogą wpływać na opinię publiczną, ponieważ dostarczają informacji, które ich odbiorcy na bieżąco wykorzystują do konstruowania swojego obrazu otaczającego świata. Należy zestawić to z wynikami badań CBOS dotyczących postaw społecznych wobec niepełnosprawnych. Według nich 66% respondentów dostrzega w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne, choć zna je słabo lub tylko z widzenia, a co piąty badany w ogóle się z nimi nie zetknął w swoim życiu (CBOS 2007: 3). Okazuje się zatem, że w tym kontekście dbałość o kształtowanie przez media obiektywnego przekazu dotyczącego niepełnosprawności jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu i rzeczywiście może mieć realny wpływ na społeczne postrzeganie oraz późniejsze traktowanie tej grupy osób. Z drugiej strony, jak zastrzega Tomasz Goban-Klas: 104 nr 2, marzec 2012

3 Efekt porządku dziennego jest wynikiem długotrwałego i kumulacyjnego oddziaływania środków masowych, w rezultacie odbiorcy niełatwo zmieniają hierarchię spraw publicznych pod wpływem krótkotrwałych zmian w prezentacji wydarzeń przez środki masowe. Po części tłumaczy to nikłe możliwości środków masowych, jako czynników szybkiej zmiany postaw, a tym samym ich niewielką doraźną skuteczność (1999: 268). Jednak w przypadku stale powtarzanych komunikatów o zbliżonej treści, zauważalne oddziaływanie powinno być wyraźniejsze. W tym miejscu warto krótko odwołać się również do założeń konstruktywizmu społecznego, zaproponowanych przez Petera Bergera i Thomasa Luckmana w książce The Social Contruction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Jak syntetyzuje to Anna Maj (2007): Główna ich teza dotyczy percepcji rzeczywistości, opartej o subiektywne doświadczenie komunikacyjne jednostki, która buduje swój koncept rzeczywistości społecznej na podstawie wielokrotnych aktów komunikacji. Interakcje oparte są o istniejący i wciąż redefiniowany system struktur społecznych, a tym samym są w swej istocie zinstytucjonalizowane. Dotyczy to nie tylko form wiedzy naukowej czy komunikacji politycznej, ale także tego, co społeczeństwo uważa za zdrowy rozsądek, common sense. Właściwie można więc mówić tu o nieustannej interpretacji rzeczywistości społecznej, która dokonywana jest przez wszystkich członków danego społeczeństwa. Może być to interpretacja w pełni świadoma, lecz najczęściej ma ona charakter przeciwny. Konstrukcja wspólnych sensów i pojęć (w tym także rozumienia i interpretowania niepełnosprawności) często odbywa się z wykorzystaniem mediów i właśnie w oparciu o dostarczane przez nie treści. Tym bardziej warto przyjrzeć się, jak są konstruowane przekazy dotyczące tematu niepełnosprawności i jak mogą one oddziaływać na społeczeństwo. Media a stereotypy o niepełnosprawności Tomasz Goban-Klas (1999: ), za DeFleurem i Dennisem, odwołuje się do teorii stereotypów, gdy w przekazach medialnych stale ukazywane są portrety różnych kategorii ludzi. Co więcej, są one zazwyczaj negatywne (pokazywanie większej ilości cech negatywnych niż pozytywnych w stosunku do dominujących grup społecznych) i podobne w różnych mediach, więc wzajemnie potwierdzają swoją trafność. Później stają się źródłem trwałych schematów, których publiczność mediów używa, reagując na jednostki z przedstawianej grupy i myśląc o nich, niezależnie od cech osobowych tych ludzi. Natomiast zgodnie z teorią akumulacji minimalnych efektów mediów tych samych autorów, media przekazując informacje, zajmują się danym tematem konsekwentnie przez dłuższy czas, ich przekazy wzajemnie potwierdzają określone, ogólne ujęcie tematu. Natomiast publiczność z czasem coraz bardziej uświadamia sobie te przekazy, wykazując zrozumienie danej sytuacji, oparte właśnie na interpretacjach faktów czerpanych z mediów. Z tego zrozumienia wynikają natomiast modyfikacje znaczeń, wierzeń i postaw jednostek. Dalej następuje akumulacja wierzeń jednostkowych i powolne upowszechnienie się nowych, znaczących norm w stosunku do danego tematu. Jak dodaje Agnieszka Pięta: ( ) od sposobu prezentowania problemów ludzi niepełnosprawnych przez środki masowego przekazu zależy jakość jednostkowych i społecznych opinii o nich, a także sądów i postaw. W zasadniczy sposób mogą one stymulować lub utrudniać proces leczniczej rehabilitacji, kształcenie (ogólne i zawodowe), zatrudnienie oraz aktywność osób niepełnosprawnych w ich życiu osobistym i zbiorowym (2002: 204). W tym artykule, na podstawie wykonanych empirycznych analiz zawartości (pozostających w duchu socjologii jakościowej), chcę przedstawić wizerunek osób niepełnosprawnych wyłaniający się z różnego typu przekazów medialnych. Istotnym dla mnie fundamentem były brytyjskie badania pt. Wizerunki niepełnosprawności i media, przeprowadzone na początku lat dziewięćdziesiątych pod kierunkiem Colina Barnesa z Uniwersytetu w Leeds. Ustalenia te odniosłem do wspomnianych kampanii i przekazów medialnych, starając się zweryfikować, na ile podejmowaneprzed nr 2, marzec 2012

4 sięwzięcia utwierdzają bądź obalają stereotypy zdiagnozowane wcześniej przez Barnesa. Pierwszy stereotyp to przedstawianie osoby niepełnosprawnej jako godnej pożałowania i patetycznej. Taka prezentacja, stymulując współczucie, nie tylko szybciej skłania do wspierania finansowego potrzebujących, ale przede wszystkim skupia uwagę publiczną jedynie na medycznych aspektach niepełnosprawności, pomijając jej wymiar społeczny. Czyni za to z niepełnosprawności sensację i egzotykę, dobrze sprzedającą się w mediach, utrwalając pogląd o konieczności litowania się nad ofiarami cierpienia. Kolejny obrazek dobrze znany ze środków masowego przekazu to osoba niepełnosprawna jako przedmiot przemocy. Chociaż są to zazwyczaj informacje o faktach dyskryminacji lub napaści, które rzeczywiście miały miejsce, ich zbyt częste uwypuklanie (zwłaszcza w prasie tabloidowej) może de facto jeszcze bardziej rozpowszechniać przemoc. Jak się wydaje, tego typu artykuły z założenia mają piętnować agresywne i negatywne zachowania, jednak w rzeczywistości pokazują, że niepełnosprawni to ludzie zupełnie bezbronni i całkowicie zależni od innych, co oczywiście nie do końca jest prawdziwe, a może być pod wieloma względami bardzo krzywdzące (Barnes 1997: 15-34). Zwłaszcza w filmach lub sztukach teatralnych, aby uwydatnić rys postaci negatywnych, przedstawia się osoby niepełnosprawne jako groźne i złe. To pojawiający się na ekranie lub scenie albo na kartach książek przestępcy, grzesznicy i inne czarne charaktery często poruszają się na wózku inwalidzkim, o kulach, posiadają zniekształcenia twarzy lub innych narządów, albo są chorzy psychicznie. Wszystko to świetnie podkreśla mroczny klimat opowieści, dobrze rysuje podział między pięknem i brzydotą oraz dobrem i złem. Jednak z drugiej strony, staje się jedną z niebezpieczniejszych barier na drodze integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Bowiem kojarzenie niepełnosprawności ze złem i niebezpieczeństwem potęguje nieufność i obawy oraz podkreśla piętnujący charakter ułomności. Może zatem stać się argumentem uzasadniającym konieczność izolacji niepełnosprawnych. Z tymi wcześniej wymienionymi związany jest także inny stereotyp traktowania osób niepełnosprawnych jako tworzących nastrój i osobliwość, gdzie pokazanie niepełnosprawności ma wzmacniać przekaz i wywoływane wrażenia, a także podkreślać specyficzną atmosferę. Odziera to takie osoby z człowieczeństwa, służy jedynie do szokowania i potęgowania zainteresowania, a w społeczeństwie dodatkowo umacnia się przekonanie, że niepełnosprawności można się bezkarnie przyglądać, jako intrygującemu wybrykowi natury. Równie częsty i chwytliwy w mediach jest wizerunek niepełnosprawnego jako super-kaleki, czyli osoby, która mimo niepełnosprawności na jednym polu, ponadprzeciętnie radzi sobie z inną formą aktywności. Takie imponujące przykłady są bardzo popularne i chętnie oglądane w programach informacyjnych i interwencyjnych. Chociaż oczywiście może to być bardzo dobry przykład i zachęta do podjęcia walki z trudnościami, może też okazać się równie kłopotliwy. Takie obrazy utrwalają często fałszywe, ale bardzo powszechne poglądy, że np. osoby niewidzące mają nadzwyczaj rozwinięte zmysły dotyku lub słuchu, a niesłyszący na pewno potrafią czytać z ruchu warg i tym podobne. Postępowanie takich super-osób jest generalnie jednak uznawane za niereprezentatywne dla reszty, więc nie wpływa to na zmianę krzywdzących opinii dotyczących całości. W kontekście produkcji telewizyjnych i kinowych Barnes przywołuje także stereotyp osoby niepełnosprawnej jako przedmiotu drwin. Chodzi tutaj o przedstawianie tych osób jako nieporadnych, śmiesznych, pakujących się w różne absurdalne sytuacje i kłopoty. Według badacza ma to miejsce najczęściej w tak zwanych komediach radykalnych (np. Latający Cyrk Monthy Pytona ) lub alternatywnych, gdzie bardzo często pojawia się kaleki humor. Niestety, wpisuje się to w powszechny od stuleci schemat wyśmiewania niepełnosprawnych. Inne uproszczenie to przedstawianie niepełnosprawnych jako jedynych i najgorszych wrogów samych siebie, czyli jako jednostki użalające się nad sobą i dobrowolnie trwające w marazmie i marginalizacji, zamiast myśleć pozytywnie i podejmować wyzwania. Następny schemat widzenia osób niepełnosprawnych jako ciężaru dla spo nr 2, marzec 2012

5 łeczeństwa bywa także grzechem samych kampanii społecznych i akcji dobroczynnych, ponieważ przedstawia się ludzi z ograniczeniami jako bezradnych, wymagających stałej troski, pomijając fakt, że przy odpowiednim, czasem niewielkim wsparciu, są oni zdolni do autonomicznego funkcjonowania. Dodatkowo ujawnia się w ramach tego stereotypu idea, że potrzeby niepełnosprawnych są zupełnie inne niż reszty ludzi, a konieczność ich finansowania nadwyręża budżet państwa. Wszystko to pogłębia izolację niepełnosprawnych, utrwalając opinię, że niepełnosprawnemu wystarczy jedynie renta, a w gruncie rzeczy nie może on i tak być w społeczeństwie przydatny, bo stale wymaga opieki. W delikatnej i intymnej sferze ludzkiej seksualności niepełnosprawni też są na straconej pozycji, jako seksualnie nienormalni. Przedstawia się ich i definiuje jako seksualnie martwych, niebędących w stanie realizować się w pełni na tej płaszczyźnie lub też, z drugiej strony, jako seksualnie wygłodzonych i zdegenerowanych. Niepełnosprawność fizyczna jest od razu utożsamiana z niepełnosprawnością seksualną lub brakiem umiejętności panowania nad swoimi popędami. Nie pozostaje to bez wpływu na relacje niepełnosprawnych z otoczeniem, utrudniając im stworzenie partnerskich związków. Nikt otwarcie nie przyznaje się do celowego wykluczania niepełnosprawnych z życia, ale wystarczy spojrzeć na główny nurt kultury masowej, aby dostrzec, że potwierdza się stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niezdolnej do pełnego udziału w życiu społecznym. Rzadko takie osoby są pokazywane jako produktywni członkowie grup lub pełniący najzwyklejsze role społeczne (rodzica, nauczyciela, ucznia, studenta, itp.). Żaden producent artykułów niekierowanych wyłącznie do niepełnosprawnych nie pokazuje ich w swoich reklamach. Na koniec Colin Barnes wylicza przedstawienie niepełnosprawnego jako normalnego człowieka. Autor stwierdza, że taka prezentacja ma oczywiście olbrzymi wpływ na integrację z resztą społeczeństwa, ale z drugiej strony dodaje, że są to wyobrażenia nieoddające skomplikowania całego środowiska, będące raczej spojrzeniem sprawnych na niepełnosprawność niż rzeczywistym obrazem sytuacji. Zaprzecza to oczywistej potrzebie wypracowywania specjalnej polityki społecznej wobec niepełnosprawnych. Zdaniem autora, takie pojmowanie spraw może prowadzić do pomijania uszkodzeń i wypierania ich ze świadomości, zamiast uczyć społeczeństwo stawania wobec nich bez odrazy i uprzedzeń. Odczytując intencje profesora, można stwierdzić, że stosowanie wobec niepełnosprawnych pojęcia normalność nie może przysłaniać pewnych oczywistych odmienności wynikających z niepełnosprawności, a jednocześnie te różnice nie mogą stać się powodem do wypychania poza nawias społeczeństwa osób nimi dotkniętych. Jak walczyć ze stereotypami? Stereotypy są przyswajane przez ludzi w procesie wychowania, wraz z całym dziedzictwem i kulturą społeczeństwa, w którym żyją. Jednak myślenie kategoriami narzuconymi przez stereotyp nierzadko ma charakter podświadomy, dlatego całkowite jego wyeliminowanie jest niemożliwe, a wszelkie tego rodzaju próby przynoszą zazwyczaj skutek odwrotny do zamierzonego. Można jedynie próbować doprowadzić do weryfikacji i zmiany fałszywych przekonań. Moim zdaniem, mogą temu służyć właśnie świadomie kształtowane przekazy medialne (w formie kampanii społecznych czy programów telewizyjnych). Według ustaleń Renee Webber i Jenifer Crocker udowodnienie, że wielu członków danej zbiorowości posiada cechy niezgodne z panującym stereotypem, prowadzi do stopniowej zmiany poglądów (tzw. model buchalteryjny). Jeśli jednak zaprezentujemy zaledwie kilka wyjątków od stereotypu, spowoduje to wykształcenie rozumowania, że są to wyjątki potwierdzające regułę, więc główny stereotyp będzie nadal podzielany w niezmienionej formie (tzw. model wykształcenia stereotypu niższego rzędu). Również przedstawienie jednego, nawet bardzo spektakularnego faktu zaprzeczającego (tzw. model przekształceniowy), ma zbyt małą siłę przekonywania i nie odnosi żadnego rezultatu. Badania Mauzefera Sherifa 107 nr 2, marzec 2012

6 pozwoliły wysnuć wnioski, że częsty kontakt zantagonizowanych grup i łącząca je współzależność w dążeniu do wspólnego celu, a także nieformalny charakter relacji sprzyjają zmianie negatywnych lub wręcz wrogich przekonań i zachowań tzw. hipoteza kontaktu i współzależności (Aronson i in. 2007: ). Na tej podstawie można stwierdzić, że zmianie negatywnych poglądów dotyczących niepełnosprawnych może na pewno przysłużyć się szeroka aktywizacja tych osób, by włączały się w życie zbiorowości określanych mianem sprawnych. W ten sposób niepełnosprawni będą zaświadczać bezpośrednio o sobie samych jacy naprawdę są oraz co potrafią. Dodatkowo należy pokazywać (między innymi w kampaniach społecznych i mediach, które chcę tutaj analizować), że setki tysięcy niepełnosprawnych to ludzie żyjący jak każdy, czyli uczący się i pracujący, w miarę swoich możliwości. Pokazywanie niepełnosprawnych zdobywców medali na paraolimpiadzie lub wspinających się wysoko w górach niekoniecznie musi wpływać na poprawę postrzegania całej grupy, choć niewątpliwie jest również potrzebne, gdyż działa jako motywator do podejmowania wyzwań i pokonywania własnych słabości. Najwyższy zatem czas, by postawić otwierające pytanie: czy mass media rzeczywiście wykorzystują swój potencjał i możliwości wpływu by niwelować uproszczony obraz, czy może wręcz go powielają? Odpowiedź wyłoni się z przedstawionych dalej analiz materiału empirycznego. Metodyka realizacji analiz materiału badawczego Jedną z najlepszych i najczęściej stosowanych metod do badania przekazów medialnych jest ilościowa oraz jakościowa analiza zawartości/treści. Jak podkreślają Renate Mayntz, Kurt Holm i Peter Hubner, analiza treści to technika badawcza, która w sposób zobiektywizowany i systematyczny ustala i opisuje cechy językowe tekstów po to, aby na tej podstawie wnioskować o niejęzykowych własnościach ludzi i agregatów społecznych (Mayntz i in. 1985: 192). W dobie mediów elektronicznych te zobiektywizowane kryteria analizy wykorzystuje się nie tylko do artykułów prasowych. lecz powszechnie rozszerza także na zawartość zdjęć i filmów, w ramach nurtu socjologii wizualnej (Sztompka 2005). Największe polskie kampanie społeczne dotyczące niepełnosprawności, opisane w artykule, zostały dobrane subiektywnie i celowo, pod kątem tego, by ich przesłanie dotyczyło najważniejszych kwestii dotyczących integracji osób z niepełnosprawnością: postrzegania niepełnosprawności, związanych z nią odczuć społecznych, a także kwestii aktywności zawodowej niepełnosprawnych. Materiał do analizy pozyskałem od podmiotów odpowiedzialnych za kampanie i z Internetu. W przeprowadzonej jakościowej analizie zawartości (dotyczącej plakatów, zdjęć i wszys-tkich wykorzystywanych nośników) opartej o klucz kategoryzacyjny, zwracałem uwagę przede wszystkim na to: jaka niepełnosprawność jest w nich przedstawiona, czy osoby niepełnosprawne przedstawiane są jako aktywne czy pasywne, samotnie lub w towarzystwie oraz jaki jest ogólny przekaz danej kampanii, a także czy kampania obala lub utrwala scharakteryzowane wcześniej stereotypy. Jeśli chodzi o programy telewizyjne, szczegółowej analizie poddałem losowo wybrane odcinki z dwóch tytułów dotyczących niepełnosprawności (po 10% ze wszystkich wyemitowanych). Ich badanie również opierało się na samodzielnie skonstruowanym kluczu kategoryzacyjnym. W wymiarze jakościowym koncentrowałem się na takich elementach, jak: w jakich godzinach emitowany jest program; kto go prowadzi (osoby znane lub nie) i na ile program jest atrakcyjny dla widza zarówno pod kątem oprawy graficzno-dźwiękowej, dynamiki montażu oraz prowadzenia, jak i poruszanych tematów (czy są ciekawe i przydatne), a także czy zapraszani są goście (i jacy). Próbowałem też uchwycić, na ile program może wzbudzać postawę litości wobec niepełnosprawnych i utwierdzać stereotypowe pokazywanie takich osób (znowu w odniesieniu do klasyfikacji Barnesa). W tym celu analizowałem tembr głosu i sposób wypowiadania się prowadzących oraz gości, a także szerszy kontekst prezentowania informacji (skupianie się na wątkach sensacyjnych itp.). Z ilościowego punktu 108 nr 2, marzec 2012

7 widzenia zwracałem uwagę na czas trwania programu i poszczególnych jego części. Kampania społeczna Niepełnosprawni normalna sprawa Niepełnosprawni normalna sprawa to pierwsza ogólnopolska kampania społeczna dotycząca osób niepełnosprawnych i ich sytuacji. Kampania została przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, we współpracy z agencją reklamową Upstairs Young&Rubicam Warszawa oraz przy wsparciu firmy Philip Morris Polska. Okres jej przeprowadzenia to miesiące od stycznia do czerwca 2000 roku. Wtedy w ogólnopolskiej prasie wysokonakładowej oraz na tysiącu bilbordów, znajdujących się w dwunastu miastach Polski, pojawiły się dwa rodzaje zdjęć/plakatów. W pierwszym etapie przedsięwzięcia był to tak zwany tryptyk Rzeźby, przedstawiający trzy uszkodzone posągi znane z warszawskich Łazienek. Miały one być metaforą niepełnosprawności: choć zniszczone nadal podziwiane, uszkodzone ale ciągle potrzebne. Na tych plakatach pojawiły się też fragmenty listów do Integracji, nadesłanych przez czytelników miesięcznika wydawanego przez fundację. Widoczny był też numer infolinii (działającej od lutego do czerwca 2000 r.), za pośrednictwem której zbierano informacje, wykorzystane potem do wydania specjalnego raportu, podsumowującego sytuację niepełnosprawnych w naszym kraju. Później pojawiły się znowu trzy zdjęcia: osoby niepełnosprawnej na wózku, niewidomej kobiety i chłopca z zespołem Downa, wykonane przez fotoreportera Krzysztofa Millera. Plakaty te opatrzone zostały stałym mottem pochodzącym z wiersza księdza Jana Twardowskiego, a cytat ten brzmiał: Nie widzieć, nie słyszeć, nie dotykać, nie wiedzieć. Kolejną częścią składową stał się projekt fotograficzny z udziałem najlepszych polskich fotografików, między innymi Marii Zbąskiej, Mikołaja Grynberga, Tomasza Gudzowatego, Władysława Lemma, Chrisa Niedenthala, Wojciecha Prażmowskiego, Macieja Skawińskiego, Andrzeja Świetlika. Zakończono go wystawą dziewięćdziesięciu dziewięciu fotografii, pod hasłem Widzieć, słyszeć, dotykać, wiedzieć pokazaną między innymi, w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. Przy wsparciu polskiej sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji im. Stefana Batorego powstał wspominany już wcześniej raport, podsumowujący kampanię i przedstawiający, jak się żyje niepełnosprawnym, jakie przepisy prawne ich dotyczą i jakie mają głównie problemy. Został on oparty na infolinii, listach czytelników i ankiecie rozesłanej do instytucji publicznych (Integracja 2001: 15; zob. też: Wasilewski 2002: 211, 216; oraz Pięta 2002: 222). Cała ta akcja z pewnością świetnie wykorzystała element zaskoczenia i poniekąd mechanizm szokowania, aby zapaść w pamięć. Przykuwając uwagę, w jakimś sensie uświadomiła społeczeństwu, że obok może żyć ktoś niepełnosprawny, opuszczony i wyśmiewany. Zatem podstawowy cel zaakcentowania problemu i rozpoczęcia dyskusji został osiągnięty. Jednak trzeba się również zastanowić, jaki wizerunek niepełnosprawności można sobie pod jej wpływem zbudować. Na podstawie wizualnej analizy elementów składowych kampanii mogę stwierdzić, że jest to prezentacja zgodna ze stereotypowymi uproszczeniami. Zarówno w przypadku rzeźb, jak i fotografii, na pierwszy plan wysuwają się widoczne niedoskonałości, czyli w używając terminologii Goffmanowskiej, można powiedzieć, że kładziony jest nacisk na atrybuty dyskredytujące (Goffman 2007: 32-35). Poza faktem, że była to pierwsza tego rodzaju koncepcja, która miała na celu pokazanie niepełnosprawnych na bilbordach i zainicjowanie debaty o ich problemach, plakaty te nie przełamały schematów w zakresie społecznego postrzegania niepełnosprawności. Bo przecież w obiegowej opinii niepełnosprawny to właśnie ten, po którym od razu widać jego ułomności (tak jak na tych zdjęciach). I choć podpisy zachęcają, żeby przyjrzeć się, usłyszeć, dotknąć, wiedzieć, bo niepełnosprawni to normalna sprawa, jednak zniszczone rzeźby i smutne lub zamyślone, a może zagubione osoby na zdjęciach raczej nie wywołują w człowieku uczucia akceptacji, prędzej obcość, a może nawet odrazę nr 2, marzec 2012

8 Wszystkie postacie na bilbordach prezentują kilka niepełnosprawności (ruchu, wzroku i intelektualną), ale przedstawione są samotnie, w mrocznej scenerii i w taki sposób, że trudno jednoznacznie dostrzec i zrozumieć, czym właściwie się zajmują, co robią. Na jednym z plakatów mężczyzna wychodzi z pokoju, w którym przebywa inny mężczyzna na wózku inwalidzkim, co stwarza wrażenie, że celowo się od niego izoluje. Wszystko to raczej potęguje negatywne skojarzenia i wiele ze wspomnianych wcześniej stereotypów, pokazując głównych bohaterów jako obcych, innych, do niczego samodzielnie niezdolnych, żyjących we własnym innym świecie (Abramowska 2005: 194). Domyślam się, że autorom chodziło tutaj przede wszystkim o zasianie pewnego niepokoju w sercach odbiorców i skłonienie ich do refleksji, że wcale nie uważa się niepełnosprawności za normalność, a właśnie za coś jakby z innej rzeczywistości, natomiast zbyt często się o niej po prostu milczy, wypierając ją ze świata młodych, pięknych i bogatych. Cel ten został osiągnięty, bo spojrzenie na zdjęcia powoduje pewną konsternację i zakłopotanie, zmuszając do chwili zastanowienia. Wydaje się natomiast, że nie było w tym wypadku aż tak istotne pokazanie aktywności i społecznej przydatności osób z ograniczeniami. Tylko czy to aby na pewno służy samym obiektom kampanii, skoro główne hasło głosi, że niepełnosprawni, to normalna sprawa, a na załączonym zdjęciu przede wszystkim rzuca się w oczy, to, co potocznie mówiąc, nienormalne. Również załączone fragmenty listów budzą raczej współczucie i litość niż poczucie aprobaty i integracji. Bowiem mężczyzna pisze, że po wypadku stał się bardziej zdeterminowany do życia, ale najpierw zostawiła go żona, a jedna z matek stwierdza: córka jest dzieckiem bardzo uszkodzonym ( ) i byłoby łatwiej, gdyby ludzie postrzegali nas takimi, jakimi jesteśmy. Cytaty z listów i zdjęcia oraz całościowy przekaz nie są w stanie zaprzeczyć stereotypom kojarzonym z niepełnosprawnością, choć takie powinno być główne zadanie kampanii społecznej. Bowiem wyłaniający się wizerunek to właśnie osoby godne pożałowania, będące przedmiotem drwin, a także w pewnym sensie ciężarem dla społeczeństwa i niezdolne do pełnego udziału w jego życiu, bo odizolowane i opuszczone oraz trochę użalające się nad sobą (patrz cytat z plakatu: Marzenia istnieją i są obecne w moim życiu. Marzeniem największym jest mój powrót do zdrowia ). Jest do sytuacja dość paradoksalna, bo z jednej strony kampania alarmuje o rzeczywistym problemie i zostaje zauważona,, w dodatku przedstawia sytuację realną, a nie zmyśloną lub zafałszowaną. Jednak z drugiej strony, utrwala prezentację niepełnosprawnych jako odmiennych fizycznie, budzących smutne odczucia, odizolowanych. Kampania społeczna: Czy naprawdę jesteśmy inni? Kampania przeprowadzona w roku 2003 pod hasłem Czy naprawdę jesteśmy inni? została przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, we współpracy z agencją reklamową Leo Burnett Warszawa. Była związana z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych Środki wyrazu, jakie zostały wykorzystane, to bilbordy i citylighty (podświetlane uliczne nośniki). Użyto 1100 takich tablic, zlokalizowanych w różnych miastach Polski. Reprodukcje plakatów pojawiły się także w ogólnokrajowej prasie. Można było zobaczyć na nich piktogramy przedstawiające osoby niepełnosprawne w codziennych sytuacjach życiowych (gra na pianinie, prowadzenie samochodu, praca w biurze, wędkowanie, żeglowanie, spożywanie kolacji, zabawa z dzieckiem), a wszystko podpisane było hasłem tytułowym kampanii. Identyczny motyw został wykorzystany w spocie emitowanym przez kolejnego partnera akcji, którym była Telewizja Polska SA. We wszystkich trzech publicznych kanałach przez rok pojawiały się trzy spoty. Oprócz ruchomych piktogramów pokazywano także niewidomego ojca, który kąpie i układa do snu swojego syna, oraz sprzeczkę dwójki głuchoniemych narzeczonych. Na koniec filmików zawsze oczywiście pojawiało się pytanie: Czy naprawdę jesteśmy inni? Wśród stacji radiowych organizatorom partnerowało Polskie Radio SA i Radio Zet, a w eterze emitowano spot przygotowany przez Studio Zet. Czytany był on przez aktora Michała Żebrowskiego, który wyliczał w nim nazwiska znanych osób (m.in nr 2, marzec 2012

9 Beethoven, Ray Charles, Roosevelt czy Stevie Wonder), na koniec stawiając pytanie do słuchaczy, czy wiedzą, że były to osoby niepełnosprawne. Zastosowana przeze mnie analiza wizerunku nie jest w stanie dokonać rozbioru spotów radiowego i tego z piktogramami zgodnie z kryteriami, które wcześniej przyjąłem. Jednak jest pewne, iż w prostej formie odczytać można jasny komunikat, że niepełnosprawny jak każdy może uczestniczyć w życiu codziennym, a nawet zostać sławną gwiazdą lub na stałe zapisze się na kartach historii. Jednocześnie nie ma tutaj przesadnego eksponowania wyjątkowych cech osób niepełnosprawnych. Stawiając na prostotę, udało się uniknąć popadania w stereotyp super-kaleki. Natomiast w przedstawieniu kąpieli (w kolejnym spocie telewizyjnym), widzimy zupełnie codzienną sytuację. Syn jest radosny, ojciec myje go z troską i dokładnie. Dziecko bawiące się w wannie samolocikiem mówi nawet: popatrz się, jak leci, tato. Potem chłopiec zasypia w swoim łóżku, podczas gdy ojciec czyta mu bajkę o brzydkim kaczątku. I dopiero pod koniec filmiku odbiorca dowiaduje się, że mężczyzna jest niewidomy, a czyta brajlem. Wcześniej widać tylko, jak ojciec bez kłopotu wykonuje czynności: mycia głowy i wycierania dziecka. W mojej ocenie jest to bardzo dobra prezentacja, rzeczywiście podważająca listę stereotypów, do której cały czas się odnoszę. Niewidomy pokazany został jako ktoś zdolny do samodzielnej egzystencji, korzystający z narzędzi pozwalających mu przezwyciężać ograniczenia np. książek napisanych alfabetem Braille a, w dodatku potrafiący należycie zaopiekować się swoim kilkuletnim synem. Natomiast w ostatniej scenie ojciec i syn leżą razem na łóżku, uśmiechając się do siebie, więc widać tutaj aspekt troski, uczuć (które niepełnosprawny też odczuwa) i integracji z otoczeniem. Oczywiście jest to świat odrobinę wyidealizowany i wiadomo, że aby ruchy niewidomego były tak sprawne, jak w tym krótkim filmie, wymaga to lat treningu, a w niektórych przypadkach nie jest w ogóle możliwe. Jednak grającym aktorem był rzeczywiście niepełnosprawny amator wyłoniony w castingu, więc nie można postawić zarzutu zupełnego oderwania od rzeczywistości. Zaangażowanie autentycznych osób stanowi i bezpośrednią odpowiedź na potrzebę aktywizacji niepełnosprawnych. W formie krótkiego i jasnego przekazu obraz ten, moim zdaniem, sprawdza się doskonale, wykorzystując dodatkowo element zaskoczenia, przykuwa uwagę. Pokazane zostało to, co powinno być pokazane, w sposób niebudzący zastrzeżeń, a jednocześnie ciekawy. W ramach tej kampanii telewidzowie mogli zobaczyć jeszcze kłótnię dwóch głuchoniemych osób. Kobieta i mężczyzna wieczorową porą wracają przez miasto z jakiegoś spotkania towarzyskiego. Mężczyzna jest wzburzony, robi kobiecie wyrzuty, że cały czas rozmawiała z innym, wyraźnie jest o nią zazdrosny. Para zaczyna się impulsywnie sprzeczać, posługując się językiem migowym. Choć nie mówią, krzyczą do siebie, bardzo szybko wymieniając migowe znaki. Kobieta tłumaczy, że nic złego nie zrobiła, mężczyzna mówi (migając): Nie wierzę. Daj spokój. Mam dość. Jego dziewczyna wyraźnie smutnieje i odwraca się tyłem, a on dopiero, po chwili zdaje sobie sprawę, że ją zranił, próbując przeprosić dotyka jej ramion. I znowu można zobaczyć prozaiczną sytuację, która uświadamia odbiorcom, że także niepełnosprawny może iść na imprezę, być zakochany, głupio zazdrosny, smutny lub zdenerwowany, i jak każdego równie łatwo go zranić. Widać dzięki temu doskonale, że niepełnosprawni wcale nie są ludźmi z innego świata, mającymi odmienne potrzeby. Dodatkowo wydaje mi się, że taka scenka jest wyrazista, a jednocześnie nieprzerysowana i rzeczywiście może utwierdzać oglądającego ją sprawnego człowieka, że ta para kłóci się tak samo, jak on (umożliwiając identyfikację z niepełnosprawnym). Zatem w mojej ocenie cała ta część kampanii nie potwierdza utrwalonych stereotypów, wręcz pośrednio je podważa, bo skoro oni niepełnosprawni pracują, troszczą się o dzieci, czasem nawet kłócą się podobnie, to może i żyją podobnie jak my sprawni. Wynika z tego nieprzesadzony, rzeczywisty wizerunek niepełnosprawnego, który jest pełnowartościowym człowiekiem, a opanowując swoje ograniczenia (samodzielnie lub przy odrobinie pomocy), może w pełni funkcjonować w życiu społecznym nr 2, marzec 2012

10 Kampania Niepełnosprawni pełnosprawni w pracy Kampania prowadzona była w dwóch edycjach, w okresie od marca 2006 do lipca 2007 r.. Stanowiła jeden z elementów Działania 1.4 schemat b) SPO RZL, a w tym projektu Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Komponent pierwszy programu stanowiły subwencje wypłacane przez PFRON pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (dofinansowanie wynagrodzeń, koszty szkoleń, pieniądze na przystosowanie stanowiska pracy). Analizowane przeze mnie przedsięwzięcie medialne (tak zwany komponent drugi) miało charakter informacyjny w kwestii dostępnych form wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dodatkowym celem było utrwalenie pozytywnego obrazu osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika, jednocześnie próba zmiany postaw pracodawców otwartego rynku pracy i ich pracowników wobec niepełnosprawnych. Wszystko to miało w założeniach przełożyć się na wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (Prochenko 2007: 141). Kampania wykorzystywała takie nośniki, jak: spoty telewizyjne i radiowe, minutowe filmy instruktażowe, krótkie reportaże w telewizji i radiu, ogłoszenia prasowe, wkładki do prasy, a także plakaty na bilbordach, jak również artykuły sponsorowane w Internecie i informacje rozsyłane drogą ową. W ramach akcji zorganizowano cykl seminariów i wydano broszury informacyjne. Stworzona została także specjalna strona internetowa (www.pełnosprawniwpracy.pl), na której znaleźć można było informacje dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych i możliwości założenia własnej firmy, a także zamieszczane przez pracodawców oferty pracy. Za stronę techniczną całego projektu odpowiadały: agencja reklamowa CZTERYCZWARTE Sp. z o.o. kreacja i produkcja, oraz dom mediowy MindShare Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za zakup i planowanie mediów. Na bilbordach widoczni byli głównie bohaterowie spotów telewizyjnych, przy swoich stanowiskach pracy, zajęci, ale uśmiechnięci i zadowoleni, często w towarzystwie swoich współpracowników lub szefów. Pojawiały się też plakaty jedynie z tekstową informacją, jak niewiele osób niepełnosprawnych pracuje i ze stałym pytaniem: Czy wiesz, co możesz zyskać, zatrudniając niepełnosprawnego?. W pierwszym etapie, prowadzonym od marca do listopada 2006, przedstawiono cztery kreacje osób z różnymi niepełnosprawnościami. Byli to kolejno: pan Roman niepełnosprawny intelektualnie pracownik hotelowej pralni; niewidomy pan Krzysztof masażysta, a także poruszająca się na wózku pani Marta pracownica uczelni, i niesłyszący pan Roman operator maszyny produkcyjnej (Januszek 2006). Natomiast w odsłonie drugiej, która pojawiła się w okresie od marca do lipca 2007, w podstawowym spocie telewizyjnym widać było atrakcyjnego mężczyznę na wózku, ubranego w garnitur, który jest pokazany podczas różnych sytuacji swojego dnia pracy. Pracuje przy komputerze, potem prezentuje jakiś raport podczas spotkania (prawdopodobnie z zarządem firmy). Widać, że jego wystąpienie robi duże wrażenie na pozostałych zgromadzonych. Można też zobaczyć, jak mężczyzna gra w kosza, ogrywając swoich pełnosprawnych znajomych, i jak odnosi sukces z całym zespołem, w którym pracuje (otrzymując nagrodę). Jednak na koniec główny bohater spotu znajduje się w zaskakującej sytuacji, bo na ulicy zostaje ochlapany przez samochód. Następnie odjeżdża osowiały, wioząc na kolanach neseser z napisem: Podejmę każdą pracę. W pierwszych sekundach pod cały ten przekaz obrazkowy podłożona jest muzyka, a w jej rytm pojawiają się napisy, wyliczające ulgi przysługujące pracodawcy z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnego, później słychać głos lektora, który mówi: Wiktor nie liczy na współczucie. Wie, jak dużo potrafi dać twojej firmie. Pod warunkiem, że dasz mu szansę. Sprawdź, dlaczego warto zatrudnić niepełnosprawnego na Początkowo zbudowany wizerunek osoby na wózku, która jest ambitna, zaangażowana w pracę i zintegrowana z zespołem pełnosprawnych osób, zostaje niejako skasowany, bo 112 nr 2, marzec 2012

11 w pamięć i tak najmocniej zapadają budzące współczucie ostatnie klatki filmu, na których bohater niemal żebrze o pracę. Dodatkową kontrowersją jest to, że do realizacji tego spotu został zatrudniony sprawny aktor, co niewątpliwie, gdy zostało ujawnione przez media, podważyło wiarygodność kampanii, która przecież w założeniu dotyczyła aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Po raz kolejny okazało się, że nawet specjalnie przygotowana kampania w rzeczywistości utrwala stereotypy niepełnosprawnego jako osoby godnej pożałowania, wyobcowanej i nienadającej się do życia w społeczeństwie (bo praca ze sprawnym aktorem okazała się tańsza i bardziej efektywna). W ramach kampanii pojawiły się też filmy instruktażowe, w których siedząca na wózku inwalidzkim przedstawicielka Centralnego Ośrodka Informacji PFRON wypytuje przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu o zagadnienia związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych. Jednak w tych miniprodukcjach widać zdenerwowanie uczestników i sztuczność sytuacji oraz niedbałość montażu. Niektóre informacje pojawiające się w tych quasi-wywiadach są bardzo ogólnikowe i przekazywane w sposób mechaniczny, chociaż główny motyw refundowania przez PFRON części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej został aż do przesady wyeksponowany (Stanisławski 2007). Może pojawić się uzasadniona wątpliwość, czy te recytacje wyuczonych formuł zostały w ogóle wysłuchane przez potencjalnych pracodawców, a jeśli nawet, to czy rzeczywiście pogłębiły ich wiedzę na ten temat. Pod względem analizy wizerunku osób niepełnosprawnych zdecydowanie bardziej interesujące są spoty przedstawiające pracownika głuchoniemego, osobę niewidomą, młodego chłopaka z lekkim upośledzeniem umysłowym i kobietę na wózku, a także reportaże dotyczące innych niepełnosprawnych (pojawiły się w drugiej odsłonie kampanii). W krótkich filmach z różnych miejsc pracy widzimy, czym te osoby się zajmują podczas wykonywania codziennych obowiązków, jak współpracują z pozostałymi pracownikami. Najpierw główni bohaterowie opowiadają o swojej niepełnosprawności oraz o tym jak trafili do danej pracy, a uzupełnienie stanowi wypowiedź ich pracodawcy, dlaczego jego firma zatrudnia niepełnosprawnych pracowników i jakie płyną z tego korzyści. Należy zaznaczyć, że pokazane zostały różne profesje, począwszy od dyrektora finansowego, dealera samochodów odpowiadającego za sprzedaż aut osobom niepełnosprawnym (młoda kobieta o kulach), aż po pracownika pralni lub operatora maszyny produkcyjnej, czy też pracownicę uczelni lub masażystę. Wszystkie stanowiska są dostosowane do ograniczeń osób z daną niepełnosprawnością, co daje czytelny przekaz, że dla każdego może znaleźć się miejsce pracy, niebędące ponad jego siły. Nie ma tutaj wzbudzania litości, nacisku na piętnujące odmienności, ani też zakrywania lub pomijania występujących niesprawności. Wydaje się, że takie pokazywanie rzeczywistych sytuacji jest o wiele bardziej przekonujące niż od początku wyreżyserowany film. Kiedy przedstawiamy rzeczywistą sytuację, znacznie wzrasta szansa, że będzie to wizerunek wolny od skrzywień czy krzywdzących uproszczeń, który łatwiej trafi do adresatów. Natomiast pozytywny, prawdziwy przykład o wiele skuteczniej wpływa na kształtowanie postaw społecznych niż sensacja i powtarzające się nawoływanie do litości. Program telewizyjny W-skersi Program ten, którego pomysłodawcą i współprowadzącym był poruszający się na wózku (chorujący na zanik mięśni) młody dziennikarz i działacz społeczny Bartłomiej Skrzynia Skrzyński z Wrocławia, pojawiał się na antenie telewizyjnej od roku 2003 (przez półtora roku), następnie powrócił w marcu 2008, ponownie zdjęty po półtora roku. Początkowo emitowany przez program 1 TVP raz w miesiącu (na przemian z Telerankiem ), potem dwa razy w miesiącu we wtorki około 13.40, później cotygodniowo w czwartki o 11.40, trwał około 15 minut. W-skersi na początku nie mieli stałej struktury. Jednak pojawiały się tam pewne cykliczne elementy. Nie zapraszano do programu gości, natomiast dominowały formy 113 nr 2, marzec 2012

12 felietonowe (80-90% całości programu), wprowadzane zapowiedziami prezenterskimi. W dwóch lub trzech średnio pięciominutowych reportażach, zawartych w programie, prezentowano sylwetki aktywnych niepełnosprawnych (sportowców, utalentowanych artystów lub społeczników), z czasem pojawił się kolejny element w-skers w pracy, gdzie można było zobaczyć dzień z życia pracujących osób z różnymi niepełnosprawnościami (wraz z opiniami ich pracodawców). Pokazywano także fundacje i organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych oraz inne miejsca im przyjazne (publiczne instytucje czy miasta). W kilku odcinkach pojawił się również informator co, gdzie, kiedy, w którym raportowano o różnych wydarzeniach i imprezach o charakterze integracyjnym (co wielokrotnie podkreślano: nie tylko dla niepełnosprawnych). Spoglądając na całokształt programu, należy docenić wyraźnie pozytywny przekaz oraz atrakcyjnie dobrane do grupy docelowej (czyli młodzieży) środki wyrazu. Użyto bowiem dynamicznej muzyki, wielu ujęć połączonych żywym montażem, z wykorzystaniem różnych perspektyw spojrzenia kamery. Obrazy w reportażach również są dynamiczne, widać bohaterów w plenerze i w trakcie typowych czynności codziennych, czasem z uśmiechem na twarzy, w kontaktach z innymi osobami (współpracownikami lub rodziną), a także uśmiechnięte dzieci rehabilitowane nowatorskimi metodami oraz poprzez zabawę (np. w sali doświadczania światła lub za pomocą rozluźniającej kynoterapii z wykorzystaniem psów). Gospodarzami są ludzie młodzi: Bartłomiej Skrzyński (jego niepełnosprawność dodatkowo wydaje się uwiarygodniać, a także zarazem uatrakcyjniać przekaz, ponieważ na pewno lepiej rozumie on potrzeby i zainteresowania grupy, do której chce trafić) i towarzysząca mu sprawna kobieta (najpierw była to scenarzystka Maura Ładosz, później na pewien czas zastąpiona przez prezenterkę programu Kawa czy herbata Olę Rosiak). Często zmieniają oni ustawienie przed kamerą, a Bartłomiej czasem pokazywany jest także bez wózka (siedzący w fotelu, na pomoście, ławce, czy na huśtawce). Jeśli chodzi o sam sposób prezentowania niepełnosprawności, prowadzący konsekwentnie unikają stygmatyzującego języka (przynajmniej w pierwszych odcinkach serii) używając słowa w-skers (czytaj: wuskers) zamiast niepełnosprawny, podkreślają też często, że istotna jest aktywność, działanie i wychodzenie z domu, a ich propozycje kierowane są właśnie do wszystkich aktywnych bez względu na stan zdrowia. Dość pozytywnie należy ocenić również różnorodność poruszanych tematów i użyteczność pojawiających się informacji. Przedstawiają one niepełnosprawnych w różnorodnych kontekstach, naświetlając im dość szeroki potencjał możliwego działania. Jeśli chodzi o poziom interaktywności, zawsze na koniec odcinka zachęcano widzów do kontaktu (najpierw listownego, potem przez i stronę internetową) oraz informowania o lokalnych imprezach i wydarzeniach dotyczących niepełnosprawnych. Oglądając W-skersów, raczej trudno znaleźć przejawy postawy paternalistyczno-litującej wobec nich. Nie widać też wybitnej koncentracji na cechach fizycznych odróżniających te osoby od pozostałych, wręcz przeciwnie akcentuje się podobieństwo potrzeb i odczuć z osobami sprawnymi. Jednak z drugiej strony, niepełnosprawni i ich wszelkie osiągnięcia (praca, uprawianie sportu, posiadanie rodziny) przedstawiane są z perspektywy nadzwyczajnej ciekawostki (wartej pochwały i naśladowania), chociaż w przypadku osób sprawnych na te same aktywności raczej nie zwraca się szczególnej uwagi. W tym programie eksponuje się wysiłek niepełnosprawnych i ich walkę o każdy dzień życia. Chcąc pokazać osobę niepełnosprawną jako seksualnie normalną i społecznie funkcjonalną, w kilku odcinkach opowiedziano historie miłosne osób z różnymi niepełnosprawnościami (czasem dość dotkliwymi). Pojawia się wątpliwość, czy kilkukrotne wracanie do tego, że można pokochać osobę z niepełnosprawnością, nie wywołuje przeciwnego wrażenia, że jednak nie zdarza się to zbyt często? W tym miejscu 114 nr 2, marzec 2012

13 odsyłam do omówionego krótko powyżej modelu wykształcenia stereotypu niższego rzędu. W reportażach emitowanych w programie pojawia się też sporo obrazów pokazujących osoby, które zaakceptowały i pokonały swoją niepełnosprawność, co w sposób nie do końca zamierzony może utwierdzać stereotyp super-kaleki. Podsumowując obserwacje dotyczące programu W-skersi, na pewno warto docenić wykorzystanie nowoczesnych technik telewizyjnego wyrazu (oprawa muzyczno-graficzna, plenery, montaż), próby budowania nowego, niestygmatyzującego, a jednocześnie żywego i trafiającego do odbiorców języka. Poszukiwano też interesujących bohaterów i różnorodnych, przydatnych informacji. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że autorom nie udało się wyjść poza schematyczne i już doskonale znane ujęcie niepełnosprawności, która właśnie najczęściej pokazywana jest przez pryzmat nielicznych niezmiernie aktywnych i wyjątkowych jednostek. Program Anny Dymnej Spotkajmy się Prowadzony przez Annę Dymną talk-show ukazuje się na antenie TVP od 2003 roku, 2 razy w miesiącu, w poniedziałki około i trwa około 30 minut. Tematy rozmów to: życie prywatne osób niepełnosprawnych, przebieg ich zmagań z chorobą, a także kwestie relacji z rodziną, znajomymi oraz otoczeniem, a w tym: miłości, akceptacji, samotności, szczęścia oraz wiary. Pod kątem analiz wizualnych w przypadku tego projektu nie ma zbyt wielkiego pola do popisu, ponieważ rozmowa odbywa się w jasno oświetlonym, białym wnętrzu pełnym kwiatów, gdzie stoją jedynie fotele dla prowadzącej i dla gościa. Wywołuje to pozytywne odczucia wizualne, ale nie sposób prognozować, czy ma to jakiś wpływ na całościową budowę medialnego wizerunku niepełnosprawności. W trakcie programu nie pojawiają się specyficzne dodatki graficzne i dźwiękowe, poza czołówką rozpoczynającą i kończącą każde wydanie. Jedynym elementem charakterystycznym jest wręczenie gościowi kamienia lub kryształu ( na szczęście lub jako wyraz wsparcia) zawsze na początku rozmowy. Ustawienie kamer też jest charakterystyczne dla sposobu telewizyjnego realizowania rozmów, czyli głównie kombinacja planów bliskiego i średniego, a czasem szerokiego. Jeśli chodzi o pojawiających się w programie gości, zapraszani byli bardzo różni ludzie (np. paraolimpijczycy, trzeźwy alkoholik, osoby na wózku i z różnymi niepełnosprawnościami, a także chorujące na wiele poważnych, ale także rzadko występujących chorób). Mimo relatywnie długiej obecności tego projektu na antenie telewizyjnej i wysokiej rozpoznawalności, należy zauważyć, iż jego tematyka nie wybiega poza już przeze mnie krytykowany i do pewnego stopnia tabloidowy schemat mówienia o niepełnosprawności w kategoriach ciekawostki i osobliwości, która czasem fascynuje, ale przede wszystkim zadziwia jest to jedna z form Barnesowskiego stereotypu osoby niepełnosprawnej tworzącej nastrój i osobliwość. Na przykład w odcinku z , zaczynając rozmowę z Oskarem Langnerem, który po wypadku w szkole złamał kręgosłup, jako jedno z pierwszych padło pytanie: Wszystko było normalnie, wspaniale i nagle To było 19 listopada 2004 roku o godzinie?. Później prowadząca dopytuje o szczegóły w rodzaju: czy poszkodowany mógł ruszać rękami i nogami (po wypadku, a później po operacji). Można powiedzieć, że język używany przez prowadzącą do pewnego stopnia pozostaje zgodny z tym stereotypem. Często szczegółowo omawiana jest anatomia schorzeń gości programu, poprzez doprecyzowywanie (dość wnikliwe), czym różnią się oni od osób zdrowych. Obowiązkowymi kwestiami (pojawiającymi się w każdym odcinku) są również sprawy uczuć i związków zapraszanych gości, którzy często przyjeżdżają ze swoimi partnerami. Dymna jest w tym zakresie dość dociekliwa, we wspomnianym na początku analiz odcinku jedną z odpowiedzi skomentowała ona następująco: Gdybym miała córeczkę, która zakochałaby się w chłopaku na wózku, to bym się o nią bała. Trudno formułować tutaj zarzut celowego stereotypizowania, aktorka zadaje po prostu pytania, na które wielu chciałoby poznać odpowiedź, ale nigdy nie mieli okazji (lub bali się) zapytać. Przez to próbuje przybliżać 115 nr 2, marzec 2012

14 różne schorzenia i niepełnosprawności, aby widzowie, mogąc się sporo dowiedzieć, niejako się z nimi oswoili. Zapewne stąd wynika wysoka rozpoznawalność i popularność tej telewizyjnej propozycji. Należy również dodać, że część z tych osób aktorka albo znała osobiście poprzez swoją działalność społeczną oraz charytatywną albo same one pisały listy z prośbą o pomoc i zaproszenie przed kamery, więc rozmowy te mają charakter zdecydowanie swobodny i nieformalny. Jednak w kontekście analizowania medialnego wizerunku niepełnosprawnych i szkodliwości wszechobecnych i utrwalanych przez lata stereotypów nie jestem do końca przekonany, czy taki sposób prowadzenia rozmowy może być usprawiedliwiony, nawet wziąwszy pod uwagę argumenty przytoczone na początku akapitu. Można by się zastanowić, czy taki sposób pokazywania niepełnosprawności nie jest współczesną (nieco zakamuflowaną i ucywilizowaną przez polityczną poprawność) wersją XIX-wiecznych statków szaleńców, na których można było oglądać (jak w zoo lub cyrku) osoby niepełnosprawne intelektualnie (Woźniak 2008: 41). Czasem dyskusja w tym programie (może bez świadomości jego autorów) przybiera znamiona medialnego ekshibicjonizmu i podglądactwa, za który ostro krytykuje się współczesne media. Podsumowanie Przeprowadzona przeze mnie analiza zawartości mediów pod kątem prezentowania niepełnosprawności ujawniła, że pomimo coraz częstszego pojawiania się tych zagadnień w dyskursie medialnym, są one często prezentowane w formie nadal utrwalającej powszechne stereotypy. W środkach masowego przekazu widuje się najczęściej osoby niepełnosprawne jako pokrzywdzone, potrzebujące litości lub pomocy, albo z naciskiem na egzotyczne ich cechy wzbudzające ciekawość lub też jako super-bohaterów, których należy podziwiać za to, że samodzielnie radzą sobie w życiu codziennym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że taki sposób prezentowania osób niepełnosprawnych utrwala ich schematyczne (często negatywne) postrzeganie, utrudniając zrozumienie ich specyficznych potrzeb, akceptację oraz idącą za tym pełną integrację społeczną. Media rządzone ekonomicznymi kryteriami podnoszenia oglądalności bardziej niż poczuciem misji, nie wykorzystują potencjału do kształtowania postaw. Powielają za to wzbudzające emocje, uproszczone i sensacyjne sposoby naświetlania tematów, które są w stanie szybko (i najczęściej na krótko) przyciągnąć masowego widza. Zasmuca szczególnie fakt, że tego typu stereotypowe klisze pojawiają się nawet w kampaniach społecznych, których podstawowym zadaniem z zasady jest właśnie walka z uprzedzeniami i rozwój świadomości społecznej. Zwłaszcza w obliczu trudności jednoznacznego zbadania oddziaływania przekazów medialnych na późniejszy społeczny odbiór niepełnosprawności (trudno bez wątpliwości przeliczyć to na kwantyfikowalne wskaźniki), wydaje się być istotne poszukiwanie nowych sposobów na tworzenie przekazu jak najbardziej obiektywnego i wolnego od nadmiernych uproszczeń. Jedną z wiodących ku temu dróg jest niewątpliwie włączenie niepełnosprawności do głównego nurtu programów oglądanych przez masowego widza, w których temat ten powinien być wykorzystywany nie jako ogniskujący całą uwagę, ale jako tło różnego typu wydarzeń sportowych, podróżniczych, czy innych. Konkretnie mam na myśli pokazywanie, że różne konteksty życia są tak samo naturalne dla niepełnosprawnych jak dla pozostałych osób (bez domieszki sensacyjnego podziwu). Zmiany w tym zakresie niewątpliwie trzeba rozpocząć od opisania, jaki jest rzeczywisty wizerunek niepełnosprawności przedstawiany w mediach, i dalej wskazania, co i dlaczego należałoby zmienić. Temu zresztą, między innymi, służyć ma także ten artykuł. Jednak ze względu na rozległość tematu i przenikanie się wielu wątków z zakresu specyfiki materii społecznej i funkcjonowania mediów, publikacja wstępnie sygnalizuje najistotniejsze w tym wymiarze kwestie, a prezentacja empirycznych analiz z konieczności ma do pewnego stopnia charakter wycinkowy i syntetyczny nr 2, marzec 2012

15 Jednocześnie procedura badawcza zrealizowana na etapie wcześniejszych prac naukowych, których esencja jest tutaj zawarta, wydaje się uprawniać do utrzymania postawionych wniosków. Bibliografia Abramowska, Barbara Ewa Osoby niepełnosprawne w mediach i odbiorze społecznym. W: Danuta Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, s Aronson, Elliot, Wilson Timothy, Akert Robin Psychologia Społeczna. Serce i Umysł. Tłum. Anna Bezwińska. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Barnes, Colin Wizerunki niepełnosprawności i media. Badanie sposobów przedstawiania osób niepełnosprawnych w środkach przekazu. Tłum. Mariusz D. Dastych. Warszawa, Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. CBOS Postawy wobec osób niepełnosprawnych (komunikat z badań) [online], Warszawa. Dostęp: 2007/K_169_07.PDF [ ]. Czarnecki, Paweł Etyka mediów. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin". Filiciak Mirek, Tarkowski Alek Alfabet Nowej Kultury: G jak gatekeeper (albo gatekeepera brak) [online]. Dwutygodnik Strona Kultury. Dostęp: [ ]. Goban-Klas, Tomasz Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. Goffman Erving Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Integracja Raport Niepełnosprawni. Normalna sprawa. Warszawa: Fundacja Polska bez Barier, Stow. Przyjaciół Integracji. Homo Homini Zaufanie do mediów publicznych [online]. Dostęp: [ ]. Januszek, Halina Ocena skuteczności projektu Praca dla każdego niepełnosprawnego kampania medialna Raport z badań. Agencja Badań Rynku Opinia [online]. Dostęp: zwi.nsf/www/64b8205d5229a71cc12570ed00280ab6/$file/raport _z_badania_kampanii.pdf [ ]. Lasswell, Harold The structure and Function of Communication in Society. W: Lyman Bryson (red.) The Communication of Ideas. New York: Harper, s Levin, Kurt Frontiers in Group Dynamics: II. Channels of Group Life; Social Planning and Action Research. Human Relations 1, s Lippmann Walter Public Opinion. New York: Free Press Paperbacks. McCombs Maxwell E., Shaw Donald L The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly 36, s Maj, Anna Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego [online]. Dostęp: 2009/03/31/konstruktywizm-spoleczny-jako-ideologia-spoleczenstwasieciowego/ [ ]. Mayntz Renate, Holm Kurt, Hubner Peter Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Tłum. Wanda Lipnik, Warszawa: PWN. Pięta, Agnieszka Rola mediów w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności. W: Lucyna Frąckiewicz (red.), Postawy wobec niepełnosprawności. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s Prochenko, Paweł Kampanie społeczne w Polsce podsumowanie ostatnich lat. W: Wasilewski P. (red.), Szlachetna Propaganda Dobro nr 2, marzec 2012

16 ci, czyli tom drugi o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski, s Pyzikowska, Anna Teoria agenda-setting i jej zastosowanie. W: Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s Stanisławski, Piotr Bohaterowie tylko jednego tematu. Integracja, 05/2007 [online]. Dostęp: [ ]. Sztompka, Piotr Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. TNS OBOP Raport z badań: zaufanie do instytucji (marzec 2002) [online]. Dostęp: TNS OBOP Raport z badań: Zaufanie do instytucji media (kwiecień 2003) [online]. Dostęp: [ ]. TNS OBOP Raporty z badań: Zaufanie Polaków do Instytucji (kwiecień 2008) oraz Źródła informacji o sprawach kraju i obiektywizm głównych stacji telewizyjnych. Wasilewski, Piotr Polskie kampanie społeczne w latach W: Dominika Maison, Piotr Wasilewski (red), Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski, s Woźniak, Zbigniew Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS. -Hutniczej. W latach zaangażowany w prace zespołu badawczego, realizującego pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz badania Warunki życia i aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych AGH. Postawy pracowników i studentów AGH wobec osób niepełnosprawnych. Współpracownik mediów studenckich oraz uczelnianych (m.in. Radio17, Biuletyn AGH, Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych ). Główne zainteresowania naukowe: oddziaływanie mediów masowych na społeczeństwo, a także problematyka niepełnosprawności i społeczny odbiór osób z niepełnosprawnością. Paweł Rozmus Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu badawczego w projekcie Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia (obszar: niepełnosprawność). W 2010 roku uzyskał tytuł magistra socjologii na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo nr 2, marzec 2012

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce

Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce raport z badań i propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo