GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami) zwanej dalej: Ustawą ZAMAWIAJĄCY Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, Poznań NIP: REGON: reprezentowany przez: Dyrektora lek. med. Zdzisław OLEJNICZAK tel: , fax: I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 i art. art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami) zwana dalej: Ustawą 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego 2. Przewidywana liczba ubezpieczonych: 110 osób 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a Usługi ubezpieczeń na życie b Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1-3 do SIWZ. 5. Udział Brokera. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum P. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego pełnomocnictwo Zamawiającego. Broker wykonywać będzie czynności brokerskie poprzez uczestnictwo w: czynnościach przygotowawczych do zawarcia, zawieraniu i obsłudze ubezpieczenia przez cały okres umowy wynikający

2 2 ze specyfikacji. Z tytułu wykonywanych czynności Broker otrzymywać będzie prowizję od Wykonawcy obliczaną jako procent od inkasa składki (szczegóły w pkt. XIV SIWZ). I. III. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli w okresie trwania umowy nastąpi przyrost chętnych do przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od 1 dnia miesiąca następującego po podpisaniu umowy VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 1.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt X specyfikacji. 3. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich musi spełniać określone w tym punkcie warunki. Zobowiązani są oni również do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3 3 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IX, wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Zezwolenie na wykonanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz z późn. zmianami), 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy (wzory Oświadczeń zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji). 2. Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, każdy z nich zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie występująca jako osoba reprezentująca w odpisie z rejestru wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego pełnomocnictwa w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 1. Wszelkie oświadczenia, informacje i zapytania zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksowej lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: 1) w sprawach formalno-prawnych: Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w godzinach pracy poniedziałek piątek (pisemnie lub telefonicznie). 2) W sprawach merytorycznych Sebastian Sobolewski Dyrektor ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych reprezentujący brokera ubezpieczeniowego, Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum Sp. z o.o., ul. Bajońska 13 lok. 14, Warszawa, tel. kom , tel/fax , Kontakt możliwy w dniach roboczych w godz. 9:00-16: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 Ustawy. 4. Zamawiający udziela odpowiedzi w trybie art. 38 Ustawy, jednakże zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

4 4 XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, pismem czytelnym. 3. Oferta musi być zgodna z przepisami Ustawy oraz warunkami niniejszej specyfikacji. Muszą znaleźć się w niej wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia i załączniki wymagane przez specyfikację. 4. Oferta musi składać się z następujących dokumentów - Załączniki do oferty: a. Formularz oferty (wg Załącznika nr 3 SIWZ). b. Formularz cenowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). c. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. d. Odpis z KRS lub innego rejestru. e. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). f. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Ustawy. g. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). h. Oświadczenie o akceptacji klauzul dodatkowych (wg Załącznika nr 3 SIWZ). i. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wzór załącznik nr Do oferty wykonawca załącza treść ogólnych warunków ubezpieczenia, na które powołuje się w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do używania wzorów określonych załącznikami niniejszej specyfikacji. 7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty. 8. W ofercie wykonawca może zastrzec, które informacje z oferty lub jej załączników stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie dokumenty powinny być wyodrębnione w oddzielnym i opisanym pakiecie: Załączniki zastrzeżone tajemnica przedsiębiorstwa. Takie dokumenty i informacje nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania. 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. 10. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi w całości wykonawca. 12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą: OFERTA NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU. NIE OTWIERAĆ PRZED ROKU, GODZ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 maja 2014 roku do godz w WSPL Poznań, ul. Szylinga 1, pokój nr 238 lub za pośrednictwem poczty. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania wykonawcy. 2. Wykonawca może, przed terminem złożenia oferty, dokonać zmiany w złożonej ofercie albo wycofać ofertę. 3. Zmiany w ofercie albo jej wycofanie wykonawca dokonuje w sposób przewidziany dla złożenia oferty z odpowiednim oświadczeniem o zmianie albo wycofaniu oferty w kopercie/opakowaniu oznakowanej: ZMIANA/WYCOFANIE OFERTY NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w WSPL Poznań, ul. Szylinga 1 pokój nr Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny zawarte w ofertach.

5 5 XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty wykonawca oblicza i podaje za całość zamówienia (cena łączna za wszystkie warianty ubezpieczenia za pełen okres trwania umowy). Cena musi być podana w PLN z dokładnością co dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie wszystkie zniżki i zwyżki, które wykonawca zastosował przy kalkulowaniu ceny. Żadne późniejsze dodatkowe zmiany nie będą brane pod uwagę. 3. Prowizja za obsługę umowy. Cena oferty musi uwzględniać prowizję w wysokości 15% od inkasa (łącznie dla Brokera oraz osób obsługujących umowę w przedsiębiorstwie Zamawiającego) XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami: Kryterium oceny ofert w poszczególnych wariantach: A. Cena łączna ubezpieczenia 10% B. Wysokość świadczeń 90% Przewidywana ilość osób przystępujących do poszczególnych wariantów: Wariant 1: 35 Wariant 2: 75 Wskazane wyżej ilości są wartościami szacunkowymi służącymi jedynie do umożliwienia zamawiającemu porównania, oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może żądać podpisania umowy na ww. ilości. Ostateczna ilość ubezpieczonych zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty na podstawie indywidualnych deklaracji pracowników wyrażających chęć przystąpienia do ubezpieczenia. A. cena łączna ubezpieczenia Za cenę oferty w wariancie przyjmuje się składkę łączną, wyliczoną z uwzględnieniem przewidywanej liczby pracowników, małżonków i dorosłych dzieci pracowników Zamawiającego: P min = [składka miesięczna za osobę x 36 miesięcy x. - przewidywana liczba pracowników, małżonków i dorosłych dzieci pracowników do wariantu] Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: P min An = x 100 pkt. Pn A n - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A n - numer wariantu (1 albo 2) P min - cena minimalna wśród złożonych ofert w wariancie P n - cena oferty n B. Wysokość świadczeń ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za podwyższenie wysokości świadczeń w wariancie wg następujących zasad: Za podwyższenie wysokości świadczenia o minimum 10 % zostanie przyznanych 5 punktów o minimum 30 % zostanie przyznanych 10 punktów o minimum 50 % zostanie przyznanych 20 punktów Punkty przyznane za kryterium B to suma punktów tego kryterium

6 6 OCENA WARIANTU OFERTY K n = A n x 10% + B n x 90% KOŃCOWA OCENA OFERT (K o ) to suma ocen wariantów wg wzoru: K o = K 1 + K 2 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów Najkorzystniejsza oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów K o. Komisja przetargowa wyłania ofertę najkorzystniejszą zgodnie z podanymi kryteriami. Wynik badania ofert przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi WSPL. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej urzędu oraz w swojej siedzibie w gablocie informacyjnej. 3. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy działający wspólnie, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani do złożenia zamawiającemu treści umowy regulującej ich współpracę. 4. Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zbierze deklaracje przystąpienia od zainteresowanych pracowników oraz w razie konieczności i takiej woli Zamawiającego przeprowadzi na swój koszt akcję informacyjną wśród pracowników dot. warunków ubezpieczenia. 5. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w trybie i terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 14 dni od zebrania deklaracji przystąpienia pracowników. 6. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wystawić wszystkie polisy i certyfikaty wynikające z tejże umowy nie później 7 dni od daty dostarczenia deklaracji. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7 7 XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga podpisania z wykonawcą umowy, której wzór stanowi jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Akceptacja wzoru umowy przez wykonawcę jest warunkiem wymaganym postępowania. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi postępowania, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI Ustawy. XXI. ZAŁĄCZNIKI Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane. Załącznik nr 2 Wzory dokumentów i oświadczeń Załącznik nr 3 Struktura wiekowo-płciowa pracowników Specyfikację zatwierdził w dniu

8 8 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane. 1. Zamówienie dotyczy grupowego ubezpieczenie na życie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego w liczbie 110 osób (informację o strukturze wiekowo-płciowej pracowników zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy przystąpią do ubezpieczenia. Jeżeli do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% przewidywanej liczby pracowników, Wykonawcy przysługuje prawo, do odmowy uruchomienia danego ubezpieczenia, nie później jednak niż na 14 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. 2. Prawo do przystąpienia do ubezpieczenia powinno przysługiwać również małżonkom oraz pełnoletnim dzieciom pracowników bez względu na ilość chcących przystąpić do ubezpieczenia. Oferta dla członka rodziny musi zakładać identyczny zakres odpowiedzialności oraz składkę ubezpieczeniową. 3. Liczba osób ubezpieczonych może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 4. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy. 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej za jedną osobę obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia. 6. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia w cyklu miesięcznym. Składki będą przekazywane z góry, do 15 dnia miesiąca, za który są należne. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie, nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. 7. Wysokość miesięcznej składki będzie iloczynem aktualnej liczby ubezpieczonych oraz miesięcznej składki zaoferowanej przez Wykonawcę. 8. Składka za pracownika, jak również za jego małżonka oraz pełnoletnie dziecko jeśli przystąpią do ubezpieczenia, będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą. 9. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie pracowników, małżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników (również dotychczas nieubezpieczonych) bez okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli pracownicy, małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników przystąpili do ubezpieczenia przez pierwsze 3 miesiące od daty początku ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia lub nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z Zamawiającym powstał po początku ochrony ubezpieczeniowej. 10. W przypadku pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników przystępujących do ubezpieczenia po okresie określonym w pkt. 9 dopuszcza się 6 miesięczną karencję w pełnym zakresie ubezpieczenia z wyjątkiem: - urodzenie się dziecka (karencja 10 miesięcy), - poważne zachorowanie (karencja 3 miesiące), - operacje chirurgiczne ( karencja 3 miesiące), - leczenie szpitalne (karencja 1 miesiąc). Karencje nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia osób, które w dacie zawarcia umowy przebywały na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym, o ile osoby te były objęte ubezpieczeniem w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u Zamawiającego. 12. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Zamawiającego, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone w obowiązującej umowie ubezpieczenia bez względu na ich wiek. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że osoby które ukończyły 69 rok życia i pozostają w stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym objęte będą ochroną ubezpieczeniową do końca trwania stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym. 13. Od pracowników, ich małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia Wykonawca nie będzie wymagał przedstawienia informacji dotyczących ich stanu zdrowia, nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka (ankiety medyczne). 14. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej (w tym również definicje) opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzeczności z których wynika, że:

9 9 - zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z OWU są węższe od opisanych w SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ, - zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z OWU są szersze od opisanych w SIWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 15. Ubezpieczonym, po min. 6 miesięcznym okresie pozostawania w ubezpieczeniu grupowym, przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, na zasadach określonych przez ubezpieczyciela, z gwarancją dożywotnią zakresu i wysokości świadczeń ubezpieczeniowych oraz dożywotnią niezmiennością składki, jednak na warunkach nie gorszych niż: a) zakres ubezpieczenia minimalny zakres: zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zgon małżonka, zgon rodziców, zgon rodziców małżonka, Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Ubezpieczonego umowy ubezpieczenia. 16. Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, która skutkuje końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca, za jaki przekazano składkę. 17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń z tytułu zgonu naturalnego ubezpieczonego, zgonu naturalnego małżonka, urodzenia dziecka, śmierci rodziców i teściów oraz śmierci dziecka maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty świadczenia bez konieczności powoływania komisji lekarskiej. Wypłata świadczenia następuje na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Na wniosek ubezpieczonego istnieje możliwość powołania komisji lekarskiej. 19. Wykonawca gwarantuje, że jeżeli powstanie konieczność powołania komisji lekarskiej, zostanie ona zorganizowana w dogodnym miejscu dla Ubezpieczonego i zaakceptowanym przez Wykonawcę. 20. Podane poniżej wysokości świadczeń są minimalne, a podana składka jest maksymalna.

10 10 WARIANT 1 Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 50 zł Przewidywana liczba Ubezpieczonych 27 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Minimalna wysokość świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17. Operacje chirurgiczne I klasa: II klasa: III klasa: Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500

11 11 WARIANT 2 Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 62 zł Przewidywana liczba Ubezpieczonych 59 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Minimalna wymagana wysokość świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17. Operacje chirurgiczne I klasa: II klasa: III klasa: Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 11

12 12 Załącznik nr 2 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu oferujemy: A. Wariant 1: Cena łączna: zł słownie... Wariant 2: Cena łączna: zł słownie... cena łączna = [składka miesięczna za osobę x 36 miesięcy = x przewidywana liczba ubezpieczonych 86 osób] Składka miesięczna za 1 osobę: Wariant 1:.. zł (słownie:.. złotych ) Wariant 2:.. zł (słownie:.. złotych ) przewidywana liczba ubezpieczonych pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników..27 osób..59 osób (usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia o podatku od towarów i us ług Dz.U. z 2004 r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 ) SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 12

13 13 B. Wysokość świadczeń WARIANT 1 Oferowana składka miesięczna: L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17 Operacje chirurgiczne 18 Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: I klasa: II klasa: III klasa: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): 25 - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 13

14 14 WARIANT 2 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17 Operacje chirurgiczne 18 Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: Miejscowość i data I klasa: II klasa: III klasa: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): 25 - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 Oferowana składka miesięczna: Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 14

15 15 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 15

16 16 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że znana jest nam treść art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 16

17 17 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 17

18 18 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca akceptuje wzór umowy załączony do SIWZ.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 18

19 19 Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... NIP, REGON., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, ostała zawarta umowa o następującej treści: 1 Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową pracowników, małżonków oraz dorosłe dzieci pracowników Zamawiającego zgodnie z warunkami oferty z dnia złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest w okresie od 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu Składka będzie płacona miesięcznie przelewem przez Zamawiającego, na numer konta bankowego wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę. 2. Terminy przekazywania składek określa się z góry, do 15 dnia miesiąca, za który są należne. 3. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie przewidzianym w ust. 2 nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 19

20 20 5 Zamawiający zobowiązuje się do: - informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia, - sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących z ubezpieczenia, - potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie. - dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia - dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia 6 1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wynagrodzenie za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia w łącznej wysokości..% inkasa miesięcznego 2. Wynagrodzenie dla Zamawiającego, o którym mowa w ust.1 będzie przekazywana osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady przekazywania wynagrodzenia dla Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia a Wykonawcą w odrębnym porozumieniu. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 1. Owu Owu Owu Owu Owu... oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z zapisem art. 145 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 20

21 21 zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Wykonawca Zamawiający SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 21

22 22... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 5 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:. zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu (miejscowość, data)... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (miejscowość, data)... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 22

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo