GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami) zwanej dalej: Ustawą ZAMAWIAJĄCY Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, Poznań NIP: REGON: reprezentowany przez: Dyrektora lek. med. Zdzisław OLEJNICZAK tel: , fax: I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 i art. art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zmianami) zwana dalej: Ustawą 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego 2. Przewidywana liczba ubezpieczonych: 110 osób 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a Usługi ubezpieczeń na życie b Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki: nr 1-3 do SIWZ. 5. Udział Brokera. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum P. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego pełnomocnictwo Zamawiającego. Broker wykonywać będzie czynności brokerskie poprzez uczestnictwo w: czynnościach przygotowawczych do zawarcia, zawieraniu i obsłudze ubezpieczenia przez cały okres umowy wynikający

2 2 ze specyfikacji. Z tytułu wykonywanych czynności Broker otrzymywać będzie prowizję od Wykonawcy obliczaną jako procent od inkasa składki (szczegóły w pkt. XIV SIWZ). I. III. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających na warunkach i w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli w okresie trwania umowy nastąpi przyrost chętnych do przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do stosowania stawek taryfowych nie wyższych niż tych z zamówienia podstawowego. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od 1 dnia miesiąca następującego po podpisaniu umowy VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 1.2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt X specyfikacji. 3. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z nich musi spełniać określone w tym punkcie warunki. Zobowiązani są oni również do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3 3 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IX, wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Zezwolenie na wykonanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez właściwy organ, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124 poz z późn. zmianami), 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt IX oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy (wzory Oświadczeń zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji). 2. Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, każdy z nich zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie występująca jako osoba reprezentująca w odpisie z rejestru wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego pełnomocnictwa w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 1.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 1. Wszelkie oświadczenia, informacje i zapytania zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksowej lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami: 1) w sprawach formalno-prawnych: Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy w godzinach pracy poniedziałek piątek (pisemnie lub telefonicznie). 2) W sprawach merytorycznych Sebastian Sobolewski Dyrektor ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych reprezentujący brokera ubezpieczeniowego, Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum Sp. z o.o., ul. Bajońska 13 lok. 14, Warszawa, tel. kom , tel/fax , Kontakt możliwy w dniach roboczych w godz. 9:00-16: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 Ustawy. 4. Zamawiający udziela odpowiedzi w trybie art. 38 Ustawy, jednakże zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

4 4 XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, pismem czytelnym. 3. Oferta musi być zgodna z przepisami Ustawy oraz warunkami niniejszej specyfikacji. Muszą znaleźć się w niej wszelkie informacje, dokumenty, oświadczenia i załączniki wymagane przez specyfikację. 4. Oferta musi składać się z następujących dokumentów - Załączniki do oferty: a. Formularz oferty (wg Załącznika nr 3 SIWZ). b. Formularz cenowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). c. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. d. Odpis z KRS lub innego rejestru. e. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). f. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 Ustawy. g. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (wg Załącznika nr 3 SIWZ). h. Oświadczenie o akceptacji klauzul dodatkowych (wg Załącznika nr 3 SIWZ). i. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wzór załącznik nr Do oferty wykonawca załącza treść ogólnych warunków ubezpieczenia, na które powołuje się w ofercie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do używania wzorów określonych załącznikami niniejszej specyfikacji. 7. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty. 8. W ofercie wykonawca może zastrzec, które informacje z oferty lub jej załączników stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie dokumenty powinny być wyodrębnione w oddzielnym i opisanym pakiecie: Załączniki zastrzeżone tajemnica przedsiębiorstwa. Takie dokumenty i informacje nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania. 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby uprawnione do jego reprezentacji. 10. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi w całości wykonawca. 12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą: OFERTA NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU. NIE OTWIERAĆ PRZED ROKU, GODZ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 maja 2014 roku do godz w WSPL Poznań, ul. Szylinga 1, pokój nr 238 lub za pośrednictwem poczty. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania wykonawcy. 2. Wykonawca może, przed terminem złożenia oferty, dokonać zmiany w złożonej ofercie albo wycofać ofertę. 3. Zmiany w ofercie albo jej wycofanie wykonawca dokonuje w sposób przewidziany dla złożenia oferty z odpowiednim oświadczeniem o zmianie albo wycofaniu oferty w kopercie/opakowaniu oznakowanej: ZMIANA/WYCOFANIE OFERTY NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W POZNANIU. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w WSPL Poznań, ul. Szylinga 1 pokój nr Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny zawarte w ofertach.

5 5 XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty wykonawca oblicza i podaje za całość zamówienia (cena łączna za wszystkie warianty ubezpieczenia za pełen okres trwania umowy). Cena musi być podana w PLN z dokładnością co dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie wszystkie zniżki i zwyżki, które wykonawca zastosował przy kalkulowaniu ceny. Żadne późniejsze dodatkowe zmiany nie będą brane pod uwagę. 3. Prowizja za obsługę umowy. Cena oferty musi uwzględniać prowizję w wysokości 15% od inkasa (łącznie dla Brokera oraz osób obsługujących umowę w przedsiębiorstwie Zamawiającego) XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami: Kryterium oceny ofert w poszczególnych wariantach: A. Cena łączna ubezpieczenia 10% B. Wysokość świadczeń 90% Przewidywana ilość osób przystępujących do poszczególnych wariantów: Wariant 1: 35 Wariant 2: 75 Wskazane wyżej ilości są wartościami szacunkowymi służącymi jedynie do umożliwienia zamawiającemu porównania, oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca nie może żądać podpisania umowy na ww. ilości. Ostateczna ilość ubezpieczonych zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty na podstawie indywidualnych deklaracji pracowników wyrażających chęć przystąpienia do ubezpieczenia. A. cena łączna ubezpieczenia Za cenę oferty w wariancie przyjmuje się składkę łączną, wyliczoną z uwzględnieniem przewidywanej liczby pracowników, małżonków i dorosłych dzieci pracowników Zamawiającego: P min = [składka miesięczna za osobę x 36 miesięcy x. - przewidywana liczba pracowników, małżonków i dorosłych dzieci pracowników do wariantu] Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: P min An = x 100 pkt. Pn A n - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A n - numer wariantu (1 albo 2) P min - cena minimalna wśród złożonych ofert w wariancie P n - cena oferty n B. Wysokość świadczeń ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za podwyższenie wysokości świadczeń w wariancie wg następujących zasad: Za podwyższenie wysokości świadczenia o minimum 10 % zostanie przyznanych 5 punktów o minimum 30 % zostanie przyznanych 10 punktów o minimum 50 % zostanie przyznanych 20 punktów Punkty przyznane za kryterium B to suma punktów tego kryterium

6 6 OCENA WARIANTU OFERTY K n = A n x 10% + B n x 90% KOŃCOWA OCENA OFERT (K o ) to suma ocen wariantów wg wzoru: K o = K 1 + K 2 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów Najkorzystniejsza oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów K o. Komisja przetargowa wyłania ofertę najkorzystniejszą zgodnie z podanymi kryteriami. Wynik badania ofert przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi WSPL. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 na stronie internetowej urzędu oraz w swojej siedzibie w gablocie informacyjnej. 3. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy działający wspólnie, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani do złożenia zamawiającemu treści umowy regulującej ich współpracę. 4. Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zbierze deklaracje przystąpienia od zainteresowanych pracowników oraz w razie konieczności i takiej woli Zamawiającego przeprowadzi na swój koszt akcję informacyjną wśród pracowników dot. warunków ubezpieczenia. 5. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w trybie i terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 14 dni od zebrania deklaracji przystąpienia pracowników. 6. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wystawić wszystkie polisy i certyfikaty wynikające z tejże umowy nie później 7 dni od daty dostarczenia deklaracji. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7 7 XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zamawiający wymaga podpisania z wykonawcą umowy, której wzór stanowi jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Akceptacja wzoru umowy przez wykonawcę jest warunkiem wymaganym postępowania. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi postępowania, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI Ustawy. XXI. ZAŁĄCZNIKI Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane. Załącznik nr 2 Wzory dokumentów i oświadczeń Załącznik nr 3 Struktura wiekowo-płciowa pracowników Specyfikację zatwierdził w dniu

8 8 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane. 1. Zamówienie dotyczy grupowego ubezpieczenie na życie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego w liczbie 110 osób (informację o strukturze wiekowo-płciowej pracowników zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy przystąpią do ubezpieczenia. Jeżeli do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 50% przewidywanej liczby pracowników, Wykonawcy przysługuje prawo, do odmowy uruchomienia danego ubezpieczenia, nie później jednak niż na 14 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. 2. Prawo do przystąpienia do ubezpieczenia powinno przysługiwać również małżonkom oraz pełnoletnim dzieciom pracowników bez względu na ilość chcących przystąpić do ubezpieczenia. Oferta dla członka rodziny musi zakładać identyczny zakres odpowiedzialności oraz składkę ubezpieczeniową. 3. Liczba osób ubezpieczonych może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 4. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy. 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej za jedną osobę obowiązuje przez cały okres ubezpieczenia. 6. Składka na ubezpieczenie będzie płatna przez okres realizacji zamówienia w cyklu miesięcznym. Składki będą przekazywane z góry, do 15 dnia miesiąca, za który są należne. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie, nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. 7. Wysokość miesięcznej składki będzie iloczynem aktualnej liczby ubezpieczonych oraz miesięcznej składki zaoferowanej przez Wykonawcę. 8. Składka za pracownika, jak również za jego małżonka oraz pełnoletnie dziecko jeśli przystąpią do ubezpieczenia, będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą. 9. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem na życie pracowników, małżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników (również dotychczas nieubezpieczonych) bez okresu karencji w pełnym zakresie, jeżeli pracownicy, małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników przystąpili do ubezpieczenia przez pierwsze 3 miesiące od daty początku ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia lub nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczonego z Zamawiającym powstał po początku ochrony ubezpieczeniowej. 10. W przypadku pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników przystępujących do ubezpieczenia po okresie określonym w pkt. 9 dopuszcza się 6 miesięczną karencję w pełnym zakresie ubezpieczenia z wyjątkiem: - urodzenie się dziecka (karencja 10 miesięcy), - poważne zachorowanie (karencja 3 miesiące), - operacje chirurgiczne ( karencja 3 miesiące), - leczenie szpitalne (karencja 1 miesiąc). Karencje nie dotyczą zdarzeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia osób, które w dacie zawarcia umowy przebywały na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym, o ile osoby te były objęte ubezpieczeniem w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u Zamawiającego. 12. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Zamawiającego, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone w obowiązującej umowie ubezpieczenia bez względu na ich wiek. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że osoby które ukończyły 69 rok życia i pozostają w stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym objęte będą ochroną ubezpieczeniową do końca trwania stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym. 13. Od pracowników, ich małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia Wykonawca nie będzie wymagał przedstawienia informacji dotyczących ich stanu zdrowia, nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka (ankiety medyczne). 14. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej (w tym również definicje) opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy stanowiące załącznik do oferty. W przypadku wystąpienia sprzeczności z których wynika, że:

9 9 - zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z OWU są węższe od opisanych w SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ, - zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej wynikające z OWU są szersze od opisanych w SIWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 15. Ubezpieczonym, po min. 6 miesięcznym okresie pozostawania w ubezpieczeniu grupowym, przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, na zasadach określonych przez ubezpieczyciela, z gwarancją dożywotnią zakresu i wysokości świadczeń ubezpieczeniowych oraz dożywotnią niezmiennością składki, jednak na warunkach nie gorszych niż: a) zakres ubezpieczenia minimalny zakres: zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zgon małżonka, zgon rodziców, zgon rodziców małżonka, Do okresu stażu uprawniającego do skorzystania z indywidualnej kontynuacji wliczany będzie okres obejmowania ochroną w ramach aktualnie obowiązującej u Ubezpieczonego umowy ubezpieczenia. 16. Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, która skutkuje końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca, za jaki przekazano składkę. 17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń z tytułu zgonu naturalnego ubezpieczonego, zgonu naturalnego małżonka, urodzenia dziecka, śmierci rodziców i teściów oraz śmierci dziecka maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty świadczenia bez konieczności powoływania komisji lekarskiej. Wypłata świadczenia następuje na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Na wniosek ubezpieczonego istnieje możliwość powołania komisji lekarskiej. 19. Wykonawca gwarantuje, że jeżeli powstanie konieczność powołania komisji lekarskiej, zostanie ona zorganizowana w dogodnym miejscu dla Ubezpieczonego i zaakceptowanym przez Wykonawcę. 20. Podane poniżej wysokości świadczeń są minimalne, a podana składka jest maksymalna.

10 10 WARIANT 1 Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 50 zł Przewidywana liczba Ubezpieczonych 27 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Minimalna wysokość świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17. Operacje chirurgiczne I klasa: II klasa: III klasa: Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500

11 11 WARIANT 2 Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego, składka miesięczna za Ubezpieczonego 62 zł Przewidywana liczba Ubezpieczonych 59 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Minimalna wymagana wysokość świadczenia w PLN 1. Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17. Operacje chirurgiczne I klasa: II klasa: III klasa: Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 11

12 12 Załącznik nr 2 wzory dokumentów i oświadczeń Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu oferujemy: A. Wariant 1: Cena łączna: zł słownie... Wariant 2: Cena łączna: zł słownie... cena łączna = [składka miesięczna za osobę x 36 miesięcy = x przewidywana liczba ubezpieczonych 86 osób] Składka miesięczna za 1 osobę: Wariant 1:.. zł (słownie:.. złotych ) Wariant 2:.. zł (słownie:.. złotych ) przewidywana liczba ubezpieczonych pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników..27 osób..59 osób (usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia o podatku od towarów i us ług Dz.U. z 2004 r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w Dziale VIII, Rozdz. 2, art. 43 ) SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 12

13 13 B. Wysokość świadczeń WARIANT 1 Oferowana składka miesięczna: L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17 Operacje chirurgiczne 18 Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: I klasa: II klasa: III klasa: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): 25 - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 13

14 14 WARIANT 2 L.p. Zakres świadczenia (wysokość świadczenia kumulowana) Wymagana minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w wyniku zawału serca lub wylewu śródmózgowego Zgon małżonka ubezpieczonego Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego Urodzenie martwego dziecka Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (dla każdego dziecka) Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie chorób serca (bypass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem 17 Operacje chirurgiczne 18 Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień: Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: Miejscowość i data I klasa: II klasa: III klasa: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub wylewem śródmózgowym pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu): 25 - pobyt w szpitalu spowodowany chorobą pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub wylewem śródmózgowym Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne) Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii (minimum 48 godz.) 500 Oferowana składka miesięczna: Wysokość świadczenia w PLN proponowana przez Wykonawcę. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 14

15 15 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 15

16 16 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że znana jest nam treść art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, na podstawie których wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 16

17 17 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 17

18 18 Nazwa wykonawcy: Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Działając w imieniu..(nazwa wykonawcy) oświadczam, że Wykonawca akceptuje wzór umowy załączony do SIWZ.. Miejscowość i data. Podpis SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 18

19 19 Załącznik do oferty na: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... NIP, REGON., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, ostała zawarta umowa o następującej treści: 1 Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową pracowników, małżonków oraz dorosłe dzieci pracowników Zamawiającego zgodnie z warunkami oferty z dnia złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest w okresie od 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu Składka będzie płacona miesięcznie przelewem przez Zamawiającego, na numer konta bankowego wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę. 2. Terminy przekazywania składek określa się z góry, do 15 dnia miesiąca, za który są należne. 3. Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie przewidzianym w ust. 2 nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 19

20 20 5 Zamawiający zobowiązuje się do: - informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia, - sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących z ubezpieczenia, - potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie. - dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia - dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia 6 1. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wynagrodzenie za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia w łącznej wysokości..% inkasa miesięcznego 2. Wynagrodzenie dla Zamawiającego, o którym mowa w ust.1 będzie przekazywana osobie odpowiedzialnej za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia wskazanej przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady przekazywania wynagrodzenia dla Zamawiającego zostaną zawarte pomiędzy osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę umowy ubezpieczenia a Wykonawcą w odrębnym porozumieniu. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 1. Owu Owu Owu Owu Owu... oraz przepisy Kodeksu Cywilnego Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z zapisem art. 145 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 20

21 21 zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Wykonawca Zamawiający SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 21

22 22... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 5 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:. zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu (miejscowość, data)... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (miejscowość, data)... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 SIWZ Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu Strona 22

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.

Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania ofert. Oznaczenie sprawy: WSz - II.4.291.80.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty ( stron) FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy Wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I KOMUNIKACYJNE Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Starachowice: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugulez.bip.lubelskie.pl Ułęż: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o. Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo