Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A., zwane dalej BENEFIA, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e zostaæ zawarta na rzecz osoby trzeciej wymienionej w umowie W takiej sytuacji postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia stosuje siê odpowiednio do osoby, na rzecz której umowê zawarto. 3. Umowa ubezpieczenia mo e zawieraæ postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, okreœlone w formie pisemnej pod rygorem niewa noœci. 4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieñ dodatkowych lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maj¹ zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowi¹ inaczej. 5. BENEFIA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom posiadaj¹cym obywatelstwo polskie podczas podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 6. BENEFIA udziela ochrony ubezpieczeniowej podczas podró y na terytorium Europy i pañstw basenu Morza Œródziemnego. 2. DEFINICJE Okreœlenia u yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczaj¹ (definicje w porz¹dku alfabetycznym): 1) BAGA PODRÓ NY rzeczy stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczonego lub znajduj¹ce siê w jego posiadaniu podczas podró y i s³u ¹ce do jego u ytku osobistego, pojedyncze rzeczy przewo one w formie upominku, sprzêt sportowy wszelkiego rodzaju; 2) CHOROBA PRZEWLEK A choroba leczona stale, okresowo lub zdiagnozowana w ci¹gu 24 miesiêcy przed nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem; 3) DESZCZ NAWALNY opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) lub odpowiedniku tej instytucji za granic¹ o wspó³czynniku natê enia co najmniej 4 wed³ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej odpowiedniej instytucji na terenie obejmuj¹cym miejsce szkody, nale y braæ pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód œwiadcz¹cych wyraÿnie o dzia³aniu deszczu nawalnego; 4) DYM produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, cieczy i gazów, który nagle niezgodnie z przeznaczeniem wydosta³ siê ze znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia urz¹dzeñ paleniskowych, elektrycznych lub grzewczych; definicja obejmuje tak e szkody spowodowane przez dym powsta³y na skutek dzia³ania ognia; 5) FALA UDERZENIOWA fala ciœnieniowa wytworzona przez ponaddÿwiêkowy huk samolotu; 6) GRAD opad atmosferyczny sk³adaj¹cy siê z bry³ek lodu; 7) HURAGAN dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni 24,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braæ pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, œwiadcz¹ce wyraÿnie o dzia³aniu huraganu; 8) KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA wydatki poniesione na akcjê ratownicz¹ lub poszukiwawcz¹, prowadzon¹ przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania ycia lub zdrowia Ubezpieczonego; 9) KRADZIE Z W AMANIEM dokonanie lub usi³owanie dokonania zaboru mienia z zamkniêtych pomieszczeñ albo baga nika samochodowego, po uprzednim usuniêciu przy u yciu si³y lub narzêdzi istniej¹cych zabezpieczeñ lub po otworzeniu wejœcia (pokrywy baga nika) podrobionym lub dopasowanym kluczem, b¹dÿ kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszed³ wskutek w³amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju; 10) LAWINA gwa³towne zsuwanie siê lub staczanie mas œniegu, lodu, b³ota lub kamieni ze stoków górskich; 11) NAG E ZACHOROWANIE stan chorobowy, który powsta³ w sposób nag³y, w okresie odpowiedzialnoœci BENEFII, bezpoœrednio zagra aj¹cy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagaj¹cy natychmiastowej pomocy lekarskiej i poddania siê leczeniu przed zakoñczeniem podró y; 12) NIESZCZÊŒLIWY WYPADEK nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar³; za nieszczêœliwy wypadek nie uwa a siê zawa³u serca i udaru mózgu; 13) OSOBA TOWARZYSZ CA osoba podró uj¹ca wraz z Ubezpieczonym i wskazana przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania nad nim opieki; 14) OSOBA WSKAZANA DO TOWARZYSZENIA osoba wskazana przez Ubezpieczonego, w przypadku braku osoby towarzysz¹cej, do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania nad nim opieki; 15) OSOBY BLISKIE osoby pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ; 16) OSUNIÊCIE SIÊ ZIEMI nie spowodowane dzia³alnoœci¹ ludzk¹ osuwanie siê ziemi na stokach; 17) POBYT W SZPITALU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w innej placówce s³u by zdrowia, trwaj¹cy przez co najmniej 24 godziny; 18) PODRÓ wyjazd oraz pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków definicja obejmuje równie drogê, któr¹ Ubezpieczony odby³ bezpoœrednio w tym celu od miejsca zamieszkania do granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz drogê powrotn¹ bezpoœrednio od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania; 19) POWÓD zalanie terenu na skutek podniesienia siê stanu wody w korytach wód stoj¹cych lub p³yn¹cych na skutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) sp³ywania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia siê zatorów lodowych; 20) PO AR dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile; 21) PRACA FIZYCZNA podjêcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoœci w celu zarobkowym bez wzglêdu na podstawê prawn¹ zatrudnienia, z wyj¹tkiem pracy umys³owej (biurowej, naukowej itp.); 22) PRZEDMIOTY WARTOŒCIOWE sprzêt fotograficzny, komputerowy, audiowizualny, telefony przenoœne, noœniki obrazu, dÿwiêku lub danych; 23) PRZEDSTAWICIEL BENEFII Europ Assistance POLSKA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie; 24) ROZBÓJ dokonanie lub usi³owanie dokonania zaboru mienia przy u yciu lub groÿbie u ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci niebezpiecznym przedmiotem lub œrodkiem obezw³adniaj¹cym. Za rozbój uwa a siê równie zabór ubezpieczonego mienia, dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groÿby jej natychmiastowego u ycia wobec Ubezpieczonego lub osoby posiadaj¹cej klucze do pomieszczenia, w którym jest przechowywany baga i zmuszenie jej do otwarcia tych pomieszczeñ lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi; 25) SPORTY EKSTREMALNE sporty, których uprawianie wymaga dzia³ania w warunkach du ego ryzyka, w szczególnoœci hydrospeed, canyoning, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, alpinizm, skoki bungee, paralotniarstwo, szybownictwo, spadochroniarstwo, baloniarstwo, nurkowanie przy u yciu specjalistycznego sprzêtu lub speleologia, a tak e wyprawy do miejsc charakteryzuj¹cych siê ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 26) SPORTY ZIMOWE narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, ³y wiarstwo oraz inne sporty uprawiane w warunkach zimowych; 27) SPORTY MOTOROWODNE jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych i inne sporty wodne, w których wykorzystywane s¹ pojazdy motorowe; 28) SZKODA utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia albo œmieræ (szkoda osobowa); 29) TRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU naruszenie sprawnoœci organizmu polegaj¹ce na trwa³ym uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia, powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie czynnoœci organizmu; 30) UBEZPIECZENIE GRUPOWE ubezpieczenie obejmuj¹ce grupê osób nale ¹cych do okreœlonej zbiorowoœci: zak³adu pracy, instytucji, klubu lub stowarzyszenia sportowego lub innej jednostki organizacyjnej, uczestników wycieczki, obozu, wczasów lub innych form wypoczynku, na rzecz których zawarto umowê ubezpieczenia; 31) UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE ubezpieczenie obejmuj¹ce osobê fizyczn¹ wskazan¹ w umowie ubezpieczenia; 32) UBEZPIECZONY osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowê ubezpieczenia; 33) UDERZENIE PIORUNA bezpoœrednie odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 34) UDERZENIE POJAZDU uszkodzenie, b¹dÿ zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpoœrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie nale ¹cego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wy³¹czeniem szkód w pojazdach, ich ³adunku, ulicach i drogach; 35) UDZIA W ASNY ustalona w umowie kwota pomniejszaj¹ca odszkodowanie za jedn¹ i wszystkie szkody wynik³e z jednego zdarzenia; 36) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO katastrofa b¹dÿ przymusowe l¹dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu lataj¹cego, a tak- e upadek jego czêœci lub przewo onego ³adunku, z wy³¹czeniem zrzutu paliwa; 1

2 37) UPRAWNIONY osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru œwiadczenia na wypadek œmierci Ubezpieczonego; je eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego, œwiadczenie zostanie wyp³acone cz³onkom rodziny Ubezpieczonego w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³ onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta³ym spadkobiercom w kolejnoœci wynikaj¹cej z dziedziczenia ustawowego; 38) WARTOŒCI PIENIÊ NE krajowe i zagraniczne znaki pieniê ne, papiery wartoœciowe, z wy³¹czeniem kart p³atniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 39) WYBUCH zespó³ zjawisk towarzysz¹cych gwa³townej reakcji chemicznej przebiegaj¹cej ze znacznym wzrostem temperatury i ciœnienia gazów, b¹dÿ rozerwanie œcian zbiornika wype³nionego gazami lub par¹ z gwa³townym wyrównaniem ciœnienia wewnêtrznego i zewnêtrznego. Za spowodowane wybuchem uwa a siê równie szkody powsta³e wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach pró niowych; 40) ZAPADANIE SIÊ ZIEMI obni enie poziomu terenu z powodu zawalenia siê naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie; 41) ZAWODNIK osoba uprawiaj¹ca sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych i uczestnicz¹ca w zawodach lub treningach przygotowuj¹cych do zawodów, a tak e osoba uprawiaj¹ca sport w celach zarobkowych. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowa mo e zostaæ zawarta w jednym, wybranym przez Ubezpieczaj¹cego wariancie ubezpieczenia: 1) PODSTAWOWYM; 2) STANDARDOWYM; 3) LUKSUSOWYM. 2. Wariant PODSTAWOWY obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów leczenia; 2) zwrot kosztów leczenia stomatologicznego; 3) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji; 4) ubezpieczenie assistance. 3. Wariant STANDARDOWY, oprócz ubezpieczeñ wymienionych w ust. 2, obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzysz¹cej; 2) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia. 4. Wariant LUKSUSOWY, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2 i 3, obejmuje ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania. 5. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki wariant STANDARDOWY lub LUKSUSOWY mo e zostaæ rozszerzony o ubezpieczenie: 1) nastêpstw nieszczêœliwych wypadków; 2) odpowiedzialnoœci cywilnej. 6. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie STANDARDOWYM lub LUK- SUSOWYM oraz obejmuj¹ca ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, po op³aceniu dodatkowej sk³adki, mo e zostaæ rozszerzona o ubezpieczenie baga u podró nego. 4. WY CZENIA GENERALNE 1. BENEFIA nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody przedstawiciela BENEFII, chyba e kontakt nie by³ mo liwy z przyczyn niezale nych od Ubezpieczonego. 2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody: 1) spowodowane umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego; 2) powsta³e w zwi¹zku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji Ubezpieczonego; 3) których przyczyn¹ by³o spo ycie przez Ubezpieczonego alkoholu, za ycie narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych; 4) powsta³e w wyniku dzia³añ Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa; wy³¹czenie nie ma zastosowania do us³ugi assistance, o której mowa w 28 ust. 4 pkt. 5; 5) powsta³e podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, który nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do prowadzenia pojazdów; 6) powsta³e podczas jazd próbnych, wyœcigów, rajdów, jazd konkursowych i zwi¹zanych z nimi treningów, w których uczestniczy³ Ubezpieczony; 7) powsta³e na skutek usi³owania pope³nienia lub pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa albo samobójstwa; 8) powsta³e w zwi¹zku z u yciem przez Ubezpieczonego broni palnej; 9) powsta³ych wskutek wszelkich nastêpstw wojny, inwazji, wrogich dzia³añ obcego pañstwa, dzia³ania o charakterze wojennym (niezale nie od tego, czy wojna zosta³a wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota u, zamieszek wewnêtrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia³añ lub dzia³añ w z³ym zamiarze osób dzia³aj¹cych w imieniu lub w powi¹zaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajêcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawuj¹cych w³adzê; 10) powsta³ych w zwi¹zku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia³ania z u yciem si³y, przemocy lub groÿby u ycia przemocy przez osobê lub grupê osób dzia³aj¹cych samodzielnie lub na rzecz b¹dÿ z ramienia jakiejkolwiek organizacji, b¹dÿ rz¹du w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w³¹czaj¹c zamiar wywarcia wp³ywu na rz¹d b¹dÿ zastraszenia spo³eczeñstwa lub jakiejkolwiek jego czêœci; 11) powsta³e na skutek dzia³ania energii j¹drowej, w tym równie substancji radioaktywnych i promieniotwórczych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, a tak e ska enia lub zanieczyszczenia œrodowiska, tj. szkody spowodowane emisj¹, wyciekiem lub przenikniêciem do wody, powietrza lub gruntu jakiejkolwiek substancji; 3. O ile zakres ubezpieczenia, w ka dym z zwartych ubezpieczeñ, nie zosta³ rozszerzony za op³at¹ dodatkowej sk³adki, BENEFIA nie odpowiada równie za szkody: 1) powsta³e w zwi¹zku z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy fizycznej; 2) powsta³e w zwi¹zku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych; 3) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportów ekstremalnych; 4) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportów jako zawodnik; 5) powsta³e u Ubezpieczonego w wieku powy ej 65 lat; 6) bêd¹ce nastêpstwem chorób przewlek³ych, z zastrze eniem, e rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o nastêpstwa chorób przewlek³ych nie obejmuje chorób, o których mowa w 4 ust. 2 pkt. 2 i mo e mieæ miejsce jedynie w przypadku osób, które nie przekroczy³y 65 lat. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeñ, w zwi¹zku z którymi Ubezpieczonemu przys³uguje odszkodowanie lub œwiadczenie z tytu³u innej umowy ubezpieczenia lub które zosta³y lub mog³y zostaæ pokryte przez inne instytucje. 5. SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCYJNA) 1. Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), okreœlona odrêbnie na ka dego Ubezpieczonego, dla ka dego z wariantów ubezpieczenia i poszczególnych rodzajów ubezpieczeñ, stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII za jedn¹ i wszystkie szkody objête ochron¹ ubezpieczeniow¹. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowo pomniejszeniu o kwotê wyp³aconego odszkodowania. 3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 6. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy sk³adek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzglêdnieniem, wieku Ubezpieczonego, wariantu i zakresu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego 2. Sk³adka ubezpieczeniowa op³acana jest jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba e w umowie okreœlono inny sposób i termin op³acenia sk³adki. 3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego sk³adka za roczny okres ubezpieczenia mo e zostaæ roz³o ona na raty. Terminy p³atnoœci oraz wysokoœæ rat okreœla umowa 4. Za termin wp³aty sk³adki uwa a siê datê skutecznego przekazania œrodków pieniê nych na rachunek BENEFII. 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowê zawiera siê na podstawie wniosku o ubezpieczenie. 2. Zawarcie umowy BENEFIA potwierdza wiadomoœci¹ przes³an¹ klientowi poczt¹ elektroniczn¹ na podany przez klienta adres, oraz dokumentem ubezpieczenia polis¹ dostarczan¹ za poœrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Niego adres. 3. Ubezpieczenie mo e zostaæ zawarte jako: 1) ubezpieczenie grupowe, 2) ubezpieczenie indywidualne 4. Ubezpieczenie mo e zostaæ zawarte: 1) w przypadku ubezpieczeñ grupowych na podstawie okreœlonej przez Ubezpieczaj¹cego w momencie zawierania umowy liczby osób i czasu ich pobytu za granic¹ Rzeczpospolitej Polskiej w formie polisy krótkoterminowej; 2) w przypadku ubezpieczeñ indywidualnych w formie polisy krótkoterminowej; 5. Ubezpieczenie grupowe powinno zostaæ zawarte na taki sam okres ubezpieczenia, w takim samym zakresie i wariancie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹. 6. Ubezpieczeni powinni zostaæ wskazani we wniosku umowy 7. Umowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 nie podlega rozliczeniu, bez wzglêdu na faktyczn¹ liczbê dni pobytu zagranic¹ Rzeczypospolitej Polskiej. 8. POCZ TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia i godziny wskazanych w umowie jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia pod warunkiem op³acenia sk³adki lub ustalonej w umowie raty sk³adki we wskazanym w umowie terminie. 2. W przypadku nie dokonania wp³aty sk³adki lub jej pierwszej raty w wyznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII nie powstaje. W przypadku dokonania wp³aty po wyznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po dokonaniu wp³aty. 3. W przypadku nie dokonania wp³aty kolejnej raty sk³adki w oznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po dokonaniu wp³aty. 2

3 4. Odpowiedzialnoœæ BENEFII koñczy siê z chwil¹: 1) zakoñczenia okresu ubezpieczenia; 2) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwi¹zania; 3) niezap³acenia sk³adki lub kolejnej raty sk³adki w terminie i wysokoœci wskazanej w umowie ubezpieczenia; 4) wyp³aty odszkodowania lub odszkodowañ w ³¹cznej wysokoœci równej sumie 5. Je eli osoba, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia przebywa za granic¹, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê po up³ywie 5 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem op³acenia sk³adki w terminie i wysokoœci okreœlonej w umowie 6. Je eli szkoda powsta³a wskutek zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia w okresie, za który sk³adka nie jest op³acona, BENEFIA jest zwolniona z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia). 9. ODST PIENIE OD UMOWY I ROZWI ZANIE UMOWY 1. W razie ujawnienia okolicznoœci zwiêkszaj¹cych prawdopodobieñstwo powstania szkody, BENEFIA mo e odpowiednio zwiêkszyæ sk³adkê, poczynaj¹c od chwili, gdy zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni od pocz¹tku bie ¹cego okresu W takim wypadku BENEFIA wezwie Ubezpieczaj¹cego do zap³aty podwy szonej sk³adki, a Ubezpieczaj¹cy mo e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania odst¹piæ od umowy. 2. Je eli ujawniona okolicznoœæ, o której mowa w ust. 1, powoduje takie zwiêkszenie prawdopodobieñstwa powstania szkody, e BENEFIA nie zawar³aby umowy gdyby o tej okolicznoœci wiedzia³a, BENEFIA mo e odst¹piæ od umowy w ci¹gu miesi¹ca od daty ujawnienia tej okolicznoœci, zatrzymuj¹c sk³adkê za czas ponoszenia odpowiedzialnoœci z tytu³u umowy 3. Je eli ujawnienie okolicznoœci nast¹pi³o po wyst¹pieniu szkody lub w ci¹gu ostatniego miesi¹ca przed jej wyst¹pieniem, a przyczyn¹ szkody by³a wy³¹cznie ujawniona okolicznoœæ, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia). 4. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u szy ni 6 miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a je eli Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 5. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim BENEFIA udziela³a ochrony ubezpieczeniowej. 6. Umowa ubezpieczenia mo e byæ rozwi¹zana w drodze wypowiedzenia: 1) przez ka d¹ ze stron w ci¹gu miesi¹ca od daty wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) lub daty dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu decyzji o odmowie wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, 2) przez BENEFIÊ ze skutkiem natychmiastowym w razie niezap³acenia sk³adki lub raty sk³adki w terminie i wysokoœci okreœlonych w umowie 7. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron, sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, je eli w okresie ubezpieczenia nie nast¹pi³a wyp³ata odszkodowania (œwiadczenia) lub BENEFIA nie jest zobowi¹zana do jego wyp³aty. 8. Wysokoœæ nale nej do zwrotu sk³adki ustala siê w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do d³ugoœci niewykorzystanego okresu 10. OBOWI ZKI UBEZPIECZAJ CEGO I UBEZPIECZONEGO 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci BENEFII zgodne z prawd¹ i jego najlepsz¹ wiedz¹ informacje dotycz¹ce umowy. 2. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do pisemnego zawiadamiania BENEFII o wszelkich zmianach mog¹cych mieæ wp³yw na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa powstania szkody niezw³ocznie po ich zaistnieniu. 3. W razie szkody Ubezpieczony obowi¹zany jest: 1) umo liwiæ BENEFII lub przedstawicielowi BENEFII dokonanie czynnoœci niezbêdnych do ustalenia okolicznoœci powstania szkody, zasadnoœci i wysokoœci roszczenia; ponadto dostarczyæ dokumenty oraz umo liwiæ prowadzenie wszelkich czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych; 2) stosowaæ siê do zaleceñ BENEFII oraz przedstawiciela BENEFII udzielaj¹c mu informacji i niezbêdnych pe³nomocnictw; 3) w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz assistance: a) niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomiæ przedstawiciela BENEFII o szkodzie, b) podaæ informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególnoœci: imiê i nazwisko, numer polisy, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a tak e dane dotycz¹ce miejsca pobytu umo liwiaj¹ce przedstawicielowi BENEFII skontaktowanie siê z Ubezpieczonym, c) na ¹danie przedstawiciela BENEFII przed³o yæ dokumenty potwierdzaj¹ce zajœcie zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz fakt poniesienia z tego tytu³u wydatków w postaci orygina³ów rachunków, d) staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku poddaj¹c siê niezw³ocznie opiece lekarskiej oraz postêpowaæ zgodnie z zaleceniami lekarza, e) uzyskaæ dokumentacjê lekarsk¹ oraz inne dokumenty zwi¹zane z wypadkiem, f) zwolniæ lekarzy, u których siê leczy³, placówki s³u by zdrowia oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych z obowi¹zku zachowania tajemnicy oraz wyraziæ zgodê na udostêpnienie BENEFII, b¹dÿ przedstawicielowi BENEFII dokumentacji z przebiegu leczenia, g) na zlecenie BENEFII poddaæ siê badaniu przez lekarza wskazanego przez BENEFIÊ lub obserwacji klinicznej, maj¹cej na celu ustalenie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu; 4) w przypadku ubezpieczenia baga u podró nego: a) podj¹æ wszelkie czynnoœci maj¹ce na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zabezpieczyæ bezpoœrednio zagro ony przedmiot ubezpieczenia przed dalsz¹ szkod¹, b) zawiadomiæ niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty powstania szkody, miejscowy organ policji o ka dym przypadku kradzie y z w³amaniem lub rozboju i uzyskaæ pisemne potwierdzenie tego faktu, c) je eli kradzie y z w³amaniem dokonano, gdy baga podró ny znajdowa³ siê pod opiek¹ Ubezpieczonego w czasie jazdy œrodkami komunikacji zorganizowanej lub w miejscu zakwaterowania, zdarzenie nale y zg³osiæ przewoÿnikowi b¹dÿ administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskaæ pisemne potwierdzenie tego faktu, d) zawiadomiæ niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 7 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, BENEFIÊ lub przedstawiciela BENEFII o zaistnieniu szkody, przedstawiaj¹c jednoczeœnie wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich iloœci oraz wartoœci, a tak e przed³o yæ w terminie 14 dni od powiadomienia BENEFII lub przedstawiciela BENEFII potwierdzenia, o których mowa w pkt b i c, e) w przypadku szkód w przedmiotach wartoœciowych - przedstawiæ orygina³y dowodów zakupu tych przedmiotów lub inne dowody potwierdzaj¹ce fakt ich nabycia; 5) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej: a) udzieliæ pomocy poszkodowanemu, b) niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty wyst¹pienia wobec Ubezpieczonego z roszczeniem zawiadomiæ BENEFIÊ lub przedstawiciela BENE- FII o szkodzie, c) przekazaæ BENEFII lub przedstawicielowi BENEFII wszelkie wezwania, pozwy i wszelkie inne dokumenty s¹dowe dorêczone Ubezpieczonemu, d) je eli przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za któr¹ ponosi on odpowiedzialnoœæ, wszczête zosta³o postêpowanie s¹dowe, Ubezpieczony jest zobowi¹zany do udzielenia osobie wyznaczonej przez BENEFIÊ lub przedstawiciela BENEFII pe³nomocnictwa do prowadzenia sprawy i reprezentowania Ubezpieczonego przed s¹dem. 4. Je eli Ubezpieczony z przyczyn niezale nych od siebie nie skorzysta³ z us³ug przedstawiciela BENEFII, zobowi¹zany jest powiadomiæ przedstawiciela BENEFII o zaistnieniu zdarzenia niezw³ocznie, jednak nie póÿniej ni w ci¹gu 7 dni od daty powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiaj¹c dowody poniesienia wydatków z tytu³u zdarzeñ objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹. 5. W przypadku niedope³nienia przez Ubezpieczaj¹cego któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w ust. 1-2, gdy mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub w czêœci. 6. W przypadku niedope³nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w ust. 3, gdy mia³o to wp³yw na ustalenie przyczyny lub rozmiaru szkody, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub w czêœci. 11. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ŒWIADCZENIA) 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ BENEFIA wszczyna w³aœciwe postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego o tym fakcie. 2. Ponadto w tym terminie BENEFIA, pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹, informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odszkodowania. 3. BENEFIA ma obowi¹zek udostêpniæ osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty, które mia³y wp³yw na ustalenie odpowiedzialnoœci gwarancyjnej BENEFII i wysokoœci odszkodowania. 4. Osoby te maj¹ prawo wgl¹du do akt szkodowych i sporz¹dzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych, przy czym sposób udostêpniania akt szkodowych nie mo e wi¹zaæ siê z nadmiernymi, ponad potrzebê, utrudnieniami dla tych osób. 5. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie (œwiadczenie) na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w³asnych ustaleñ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du. 6. Je eli nie umówiono siê inaczej, BENEFIA wyp³aci odszkodowanie (œwiadczenie) w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod 3

4 warunkiem z³o enia przez Ubezpieczaj¹cego rachunku strat oraz innych niezbêdnych dokumentów uzasadniaj¹cych roszczenie. 7. Je eli wyjaœnienie w powy szym terminie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci BENEFII albo wysokoœci odszkodowania (œwiadczenia) nie jest mo liwe, odszkodowanie (œwiadczenie) wyp³acane jest w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoœci, wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak e bezsporna czêœæ odszkodowania (œwiadczenia) zostanie wyp³acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 8. W razie braku podstaw do wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub czêœci, BENEFIA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczaj¹cego w terminach okreœlonych w ust. 6, podaj¹c okolicznoœci faktyczne i podstawê prawn¹ odmowy wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub czêœci oraz pouczenie o mo liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. 9. Uprawniony do odszkodowania (œwiadczenia) w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym umow¹ ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo e dochodziæ roszczenia bezpoœrednio od BENEFII. 10. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody miêdzy stronami, uznania roszczeñ poszkodowanego lub uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du. 11. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub wiêcej zak³adach ubezpieczeñ na sumy, które ³¹cznie przewy szaj¹ jego wartoœæ ubezpieczeniow¹, ka dy z zak³adów ubezpieczeñ odpowiada do wysokoœci szkody w takim stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia, z zastrze eniem ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 12. BENEFIA zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przed³o onych przez Ubezpieczonego oraz zasiêgania opinii specjalistów. 13. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie lub œwiadczenie w z³otych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyj¹tkiem kosztów zwracanych za granicê bezpoœrednio wystawcom rachunków lub dostawcom œwiadczeñ objêtych ubezpieczeniem assistance. 14. Je eli wysokoœæ roszczenia zosta³a okreœlona w walucie obcej, a odszkodowanie ma zostaæ wyp³acone w z³otych, przeliczenie na z³ote nastêpuje wed³ug œredniego kursu ustalonego przez NBP obowi¹zuj¹cego w dniu ustalania odszkodowania. 12. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Roszczenia Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹ z mocy prawa na BENEFIÊ z dniem wyp³aty odszkodowania, do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania. 2. Je eli wyp³acone odszkodowanie pokrywa tylko czêœæ szkody, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje pierwszeñstwo zaspokojenia roszczeñ od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody co do pozosta³ej czêœci szkody. 3. Roszczenia Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobom, za które ponosi on odpowiedzialnoœæ lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przechodz¹ na BENEFIÊ. 4. Je eli Ubezpieczaj¹cy skutecznie zrzek³ siê roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca³oœci lub czêœci, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci. Natomiast je eli fakt ten ujawniony zostanie ju po wyp³aceniu odszkodowania, BENEFIA mo e ¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci odszkodowania. 5. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do udzielenia BENEFII wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 13. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku z jego nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty: 1) pobytu w szpitalu; 2) badañ i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych; 3) dojazdu lekarza z najbli szej placówki s³u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, je eli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego; 4) zakupu niezbêdnych œrodków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza; 5) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by³o ono konieczne wskutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ubezpieczeniem; 6) porodu, który nast¹pi³ przed 32 tygodniem ci¹ y - œwiadczenie wyp³acane jest ³¹cznie na matkê i dziecko. 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA nie ponosi odpowiedzialnoœci za koszty leczenia, poniesione z tytu³u, b¹dÿ bêd¹ce nastêpstwem: 1) zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym; 2) leczenia Ubezpieczonego, je eli odmówi³ on powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej wbrew decyzji lekarza wspó³pracuj¹cego z przedstawicielem BENEFII; 3) zabiegu usuwania ci¹ y, o ile nie zosta³ wykonany w celu ratowania ycia lub zdrowia; 4) porodu, który nast¹pi³ po 31 tygodniu ci¹ y; 5) specjalnego od ywiania Ubezpieczonego, zakupu œrodków wzmacniaj¹cych oraz œrodków, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepieñ, masa y, k¹pieli, inhalacji lub naœwietlania; 6) pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach; 7) zakupu œrodków antykoncepcyjnych; 8) chorób wenerycznych lub AIDS; 9) operacji plastycznych oraz zabiegów kosmetycznych; 10) epidemii lub ska eñ, o ile wybuch³y i zosta³y og³oszone przed podró ¹ Ubezpieczonego; 11) leczenia kory zêbowej, korzenia zêba, paradontozy, usuniêcia kamienia nazêbnego oraz zakupu b¹dÿ naprawy protez dentystycznych. 2. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów poniesionych na leczenie przekraczaj¹ce zakres niezbêdny do przywrócenia stanu zdrowia umo - liwiaj¹cego Ubezpieczonemu powrót do Rzeczypospolitej Polskiej. 15. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia kosztów leczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII i wynosi: 1) w wariancie PODSTAWOWYM z³; 2) w wariancie STANDARDOWYM z³; 3) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 16. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŒCI BENEFIA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, koszty leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych albo gdy by³o ono konieczne wskutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ubezpieczeniem do wysokoœci: 1) w wariancie PODSTAWOWYM z³; 2) w wariancie STANDARDOWYM z³; 3) w wariancie LUKSUSOWYM z³. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 17. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku z jego nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem. 2. BENEFIA zwraca koszty transportu i repatriacji pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów: 1) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbli szej placówki s³u by zdrowia; 2) transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego leczenie; 3) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego leczenie; 4) zakwaterowania, wy ywienia oraz podró y Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, je eli powrót nie móg³ nast¹piæ bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia. 4. BENEFIA zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione okolicznoœciami danego zdarzenia oraz udokumentowane: 1) koszty sprowadzenia zw³ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) koszty pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego zagranic¹. 5. Koszty pogrzebu lub kremacji zwraca siê osobie, która te koszty ponios³a. 18. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŒCI BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 17 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w³aœciwej dla wybranego wariantu ubezpieczenia i do wysokoœci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY TOWA- RZYSZ CEJ 19 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty: 1) pobytu osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego lub podró y powrotnej osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu do Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci BENEFII z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia; 2) opieki w kraju miejsca zdarzenia nad podró uj¹cymi wspólnie z Ubezpie- 4

5 czonym nieletnimi dzieæmi lub powrotu nieletnich dzieci do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego lub koniecznoœci powrotu Ubezpieczonego, albo w razie œmierci Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wy ywienia osoby towarzysz¹cej w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, e obecnoœæ osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu by³a zalecona na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego. 3. Koszty podró y powrotnej osoby towarzysz¹cej zwracane s¹ wy³¹cznie, gdy powrót nie móg³ nast¹piæ przy wykorzystaniu wczeœniej zaplanowanego œrodka transportu. 4. Koszty opieki lub powrotu nieletnich dzieci s¹ pokrywane, je eli osoby bliskie podró uj¹ce z Ubezpieczonym nie mog¹ zapewniæ opieki nad dzieæmi Ubezpieczonego, a dzieci objête s¹ ubezpieczeniem na podstawie niniejszych ogólnych warunków 20. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 19, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i do wysokoœci: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 2. BENEFIA pokrywa koszty zakwaterowania i wy ywienia osób, o których mowa w 19 ust. 1 do wysokoœci limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 1, nie wiêcej jednak ni 500 z³ za dzieñ pobytu osoby i nie d³u ej ni przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY WSKA- ZANEJ DO TOWARZYSZENIA 21. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty pobytu i podró y w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego przez co najmniej 7 dni oraz pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci BENEFII z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wy ywienia osoby wskazanej do towarzyszenia w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej podró y w obie strony pod warunkiem, e obecnoœæ osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu by³a zalecona na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego oraz gdy brak jest osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu. 22. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 21 do wysokoœci: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³, 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 2. BENEFIA pokrywa koszty zakwaterowania i wy ywienia osoby wskazanej do towarzyszenia do wysokoœci limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 1, nie wiêcej jednak ni 500 z³ za dzieñ pobytu i nie d³u ej ni przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA 23. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty poniesione na akcjê ratownicz¹ lub poszukiwawcz¹ prowadzon¹ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu ratowania zdrowia lub ycia Ubezpieczonego, który uleg³ nag³emu zachorowaniu lub nieszczêœliwemu wypadkowi. 2. Zwrot kosztów ratownictwa i poszukiwania nastêpuje pod warunkiem, e nie s¹ one objête ubezpieczeniem kosztów leczenia lub ubezpieczeniem kosztów transportu i repatriacji. 24. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa i poszukiwania stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII i wynosi z³ i jest niezale na od sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. UBEZPIECZENIE NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW 25. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia, powoduj¹ce trwa³y uszczerbek na zdrowiu albo œmieræ Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczenie obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakim Ubezpieczony uleg³ podczas podró y, w tym tak e podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, z zastrze eniem postanowieñ 4 ust Zakres ochrony nie obejmuje nastêpstw nieszczêœliwych wypadków powsta³ych w wyniku uszkodzenia cia³a spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzglêdu na to, przez kogo by³y wykonywane, chyba e powsta³y podczas leczenia bezpoœrednich nastêpstw wypadku. 4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³e na skutek lub w zwi¹zku z zawa³em serca lub udarem mózgu. 26. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII w stosunku do ka dego Ubezpieczonego. 2. Suma ubezpieczenia wynosi: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 3. BENEFIA w wariancie STANDARDOWYM i LUKSUSOWYM zwraca koszty naprawy lub koszty zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych oraz leczniczych œrodków technicznych pod warunkiem, e ich uszkodzenie by³o zwi¹zane z nieszczêœliwym wypadkiem powoduj¹cym odpowiedzialnoœæ BENEFII, w granicach sumy ubezpieczenia i do wysokoœci z³. 27. USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA (ŒWIADCZENIA) 1. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ 100% trwa- ³ego uszczerbku na zdrowiu, BENEFIA wyp³aca œwiadczenie w wysokoœci sumy 2. BENEFIA wyp³aca Uprawnionemu œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia wy³¹cznie, je eli œmieræ Ubezpieczonego nast¹pi³a w okresie nie d³u szym ni 2 lata po zajœciu nieszczêœliwego wypadku. 3. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ czêœciowego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu BENEFIA wyp³aca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna³ trwa³ego uszczerbku. 4. Ustalenie wysokoœci nale nego œwiadczenia okreœlane jest na podstawie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wypadkiem a trwa³ym uszczerbkiem na zdrowiu lub œmierci¹ Ubezpieczonego. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœlany jest przez lekarzy wskazanych przez BENEFIÊ na podstawie zg³oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporz¹dzonej przez lekarza, który udzieli³ Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia. 5. W uzasadnionych przypadkach stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu mo e byæ okreœlany na podstawie badañ przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez BENEFIÊ. 6. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu powinien byæ ustalony bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia, z uwzglêdnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póÿniej jednak ni w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku. 7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, którego funkcje by³y ju przed wypadkiem upoœledzone wskutek choroby lub trwa³ego inwalidztwa powsta³ego z innego zdarzenia, stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœla siê w wysokoœci ró nicy miêdzy stopniem trwa³ego uszczerbku w³aœciwym dla stanu danego organu, narz¹du lub uk³adu po wypadku, a stopniem trwa³ego uszczerbku istniej¹cym przed wypadkiem. 8. Je eli Ubezpieczony zmar³ po ustaleniu stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a œmieræ nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z nieszczêœliwym wypadkiem, niewyp³acone œwiadczenie za trwa³y uszczerbek na zdrowiu wyp³aca siê Uprawnionemu. Je eli stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta³ ustalony przed œmierci¹ Ubezpieczonego, jako stopieñ trwa³ego uszczerbku przyjmuje siê przypuszczalny stopieñ trwa³ego uszczerbku ustalonego wed³ug oceny lekarzy powo³anych przez BENEFIÊ na podstawie zebranej dokumentacji. 9. Je eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u trwa³ego uszczerbku a nastêpnie zmar³, w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku, œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uprawnionemu, gdy przewy sza ono œwiadczenie wyp³acone Ubezpieczonemu, przy czym BENEFIA potr¹ca uprzednio wyp³acon¹ kwotê. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 28. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty zwi¹zane z udzieleniem przez przedstawiciela BENEFII podczas podró y natychmiastowej pomocy assistance. 2. Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje: 1) ca³odobowy dy ur centrum alarmowego przedstawiciela BENEFII; 2) organizacjê i pokrycie kosztów leczenia; 3) organizacjê i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego; 4) na yczenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich. 3. Ubezpieczenie w wariancie STANDARDOWYM, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2, obejmuje równie : 1) pomoc przy odtworzeniu dokumentów Ubezpieczonego, tj. w przypadku zaginiêcia, kradzie y lub utraty dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilet na podró itp.), przedstawiciel BENEFII organizuje pomoc polegaj¹c¹ na udzieleniu niezbêdnych informacji o dzia³aniach, jakie nale y podj¹æ w celu odtworzenia dokumentów; przedstawiciel BENEFII nie pokrywa kosztów odtworzenia tych dokumentów; 5

6 2) organizacjê i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu; 3) organizacjê i pokrycie kosztów pobytu i podró y osoby wskazanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia. 4. Ubezpieczenie w wariancie LUKSUSOWYM, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2 i 3, obejmuje ponadto: 1) organizacjê i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania; 2) pomoc t³umacza - w razie nag³ego zdarzenia przedstawiciel BENEFII zorganizuje t³umaczenie na ywo przez telefon (telekonferencja); 3) organizacjê i pokrycie kosztów wynajêcia, zakwaterowania, wy ywienia i podró y kierowcy pod warunkiem, e stan zdrowia Ubezpieczonego potwierdzony na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie w³asnego samochodu podczas podró y do Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy brak osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu albo osoba towarzysz¹ca nie posiada prawa jazdy; 4) organizacjê i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania - przedstawiciel BENEFII na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje jego powrót do miejsca zamieszkania w przypadku zgonu lub powa nego zagro enia ycia osób bliskich Ubezpieczonego lub szkód powsta³ych w czasie podró y zagranicznej w jego mieszkaniu lub domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych: deszcz nawalny, dym, fala uderzeniowa, grad, huragan, lawina, osuniêcie siê ziemi, po ar, powódÿ, trzêsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie siê ziemi, kradzie z w³amaniem; 5) po yczkê na kaucjê - je eli Ubezpieczony podczas podró y zosta³ zatrzymany lub tymczasowo aresztowany w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które ponosi odpowiedzialnoœæ i potrzebuje kaucji wymaganej przez prawodawstwo danego kraju, aby uzyskaæ zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, przedstawiciel BENEFII udziela po yczki na kaucjê maksymalnie do wysokoœci równowartoœci z³, pod warunkiem udzielenia porêczenia przez osobê wskazan¹ przez Ubezpieczonego, na któr¹ przedstawiciel BENEFII wyrazi³ zgodê. Ubezpieczony zobowi¹zany jest zwróciæ udzielona po yczkê w ci¹gu 15 dni po powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej. Po yczki na kaucjê nie udziela siê, gdy zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie ubezpieczonego ma zwi¹zek z: a) umyœlnym dzia³aniem Ubezpieczonego, b) handlem œrodkami odurzaj¹cymi, narkotykami lub alkoholem, c) udzia³em Ubezpieczonego w dzia³aniach o charakterze politycznym. Po yczki na kaucjê nie udziela siê równie, gdy kaucja wymagana jest do zabezpieczenia nale noœci celnych, administracyjnych lub innych o charakterze publicznoprawnym, w szczególnoœci op³acenia mandatów drogowych, grzywien i kar pieniê nych. 5. Wyboru œrodka transportu niezbêdnego do realizacji œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczenia assistance dokonuje przedstawiciel BENEFII. 6. W przypadku realizacji us³ugi assistance, o której mowa w ust. 4 pkt 4 Ubezpieczony zobowi¹zany jest przekazaæ BENEFII dokumenty uzasadniaj¹ce koniecznoœæ pilnego powrotu do miejsca zamieszkania. 29. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Przedstawiciel BENEFII organizuje œwiadczenia oraz pokrywa koszty, o których mowa w 28 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w³aœciwej dla wybranego wariantu ubezpieczenia i do wysokoœci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia albo w ramach i do wysokoœci sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialnoœci okreœlonych w 16, 18, 20, 22, 24, 28 oraz 29 ust BENEFIA pokrywa koszty: a) zakwaterowania i wy ywienia kierowcy - do wysokoœci z³, nie wiêcej jednak ni 600 z³ za dzieñ pobytu osoby towarzysz¹cej i nie d³u ej ni przez 7 dni; b) pilnego powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania - do wysokoœci z³. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ 30. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego w yciu prywatnym podczas jego podró y zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrz¹dzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowi¹zany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa. 2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego, a tak e przez zwierzêta, za które ponosi on odpowiedzialnoœæ i nad którymi sprawuje osobisty i bezpoœredni nadzór w czasie podró y. 3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody, do naprawienia których Ubezpieczony zobowi¹zany jest w ramach innych posiadanych przez niego ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej. 31. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody: 1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim; 2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ; 3) wyrz¹dzone w mieniu Ubezpieczonego lub Ubezpieczaj¹cego; 4) polegaj¹ce na utracie mienia; 5) bêd¹ce wynikiem niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi¹zania; 6) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem przedsiêbiorstwa lub jakiejkolwiek dzia- ³alnoœci zawodowej bez wzglêdu na podstawê prawn¹ jej prowadzenia, a tak e wyrz¹dzone przez rzeczy wytworzone lub dostarczone przez Ubezpieczonego, albo prace lub us³ugi przez niego wykonane; 7) polegaj¹ce na wyst¹pieniu czystych strat finansowych (strat nie bêd¹cych szkodami rzeczowymi ani osobowymi ani nastêpstwem tych szkód); 8) polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartoœci pieniê nych, srebrnych i z³otych monet, wyrobów z kamieni i metali szlachetnych oraz zbiorów kolekcjonerskich; 9) wynikaj¹ce z przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a tak e przez znajduj¹ce siê pod jego opiek¹ zwierzêta; 10) wynikaj¹ce z wykonywania zawodu przez Ubezpieczonego. 2. BENEFIA nie obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ roszczeñ z tytu³u: 1) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego wynikaj¹cej z posiadania, kierowania, u ywania oraz uruchamiania jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, powietrznych i wodnych oraz samobie nych maszyn roboczych i rolniczych; 2) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u szkód powsta³ych w mieniu osób trzecich, które znalaz³o siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu, u yczenia, przechowania lub innej podobnej umowy; 3) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u szkód w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony wszed³ bêd¹c w z³ej wierze; 4) grzywien, kar administracyjnych, s¹dowych, mandatów oraz innych kar o charakterze pieniê nym, w tym odszkodowañ karnych na³o onych na Ubezpieczonego; 5) szkód objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej. 3. BENEFIA z nale nego odszkodowania za szkodê rzeczow¹ potr¹ca kwotê lub równowartoœæ kwoty 200 z³, stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Ubezpieczonego w szkodzie. 32. SUMA GWARANCYJNA 1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u jednego i wszystkich zdarzeñ zaistnia³ych w okresie 2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. UBEZPIECZENIE BAGA U PODRÓ NEGO 33. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest nale ¹cy do Ubezpieczonego baga podró ny, je eli: 1) znajduje siê pod bezpoœredni¹ opiek¹ Ubezpieczonego; 2) zosta³ powierzony zawodowemu przewoÿnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego; 3) zosta³ oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga u; 4) zosta³ umieszczony w zamkniêtym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyj¹tkiem namiotu; 5) zosta³ umieszczony w zamkniêtym na zamek indywidualnym pomieszczeniu baga owym na dworcu lub w hotelu; 6) zosta³ umieszczony w zamkniêtym na zamek baga niku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej lub jednostki p³ywaj¹cej. 2. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ równie koszty, jakie musia³ ponieœæ Ubezpieczony podczas podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku opóÿnienia baga u o co najmniej 4 godziny, na zakup niezbêdnych przedmiotów codziennego u ytku, które zast¹pi¹ przedmioty znajduj¹ce siê w baga u podró nym. 3. BENEFIA zwraca koszty zakupu przedmiotów, o których mowa w ust. 2 do wysokoœci 50 % sumy ubezpieczenia baga u na podstawie orygina³ów rachunków zakupu oraz pod warunkiem, e baga podró ny by³ powierzony profesjonalnemu przewoÿnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. 34. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody, jakim uleg³ baga podró ny na skutek: 1) deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osuniêcia siê ziemi, po aru, powodzi, trzêsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zapadania siê ziemi; 2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzeñ wymienionych w pkt 1; 3) wypadku komunikacyjnego l¹dowego, powietrznego lub wodnego; 4) nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania, jakiemu uleg³ Ubezpieczony, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by³ mo liwoœci zaopiekowania siê baga em podró nym i zabezpieczenia go przez utrat¹; 6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance Group,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwa³¹ Zarz¹du PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku BEZPIECZNY TURYSTA POSTANOWIENIA OGÓLNE one poza miejsce sta³ego zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

14) REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU - rekreacyjne uprawianie;

14) REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU - rekreacyjne uprawianie; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓŻ ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Zdrowie & Harmonia. Ubezpieczenie zdrowotne. Rozdzia³ I Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Zdrowie & Harmonia Ubezpieczenie zdrowotne

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS

Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Ogólne warunki indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów ubezpieczenia indywidualnie

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo