Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A., zwane dalej BENEFIA, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczaj¹cymi. 2. Umowa ubezpieczenia mo e zostaæ zawarta na rzecz osoby trzeciej wymienionej w umowie W takiej sytuacji postanowienia niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia stosuje siê odpowiednio do osoby, na rzecz której umowê zawarto. 3. Umowa ubezpieczenia mo e zawieraæ postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, okreœlone w formie pisemnej pod rygorem niewa noœci. 4. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowieñ dodatkowych lub odmiennych, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia maj¹ zastosowanie o tyle, o ile wprowadzone do umowy postanowienia nie stanowi¹ inaczej. 5. BENEFIA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom posiadaj¹cym obywatelstwo polskie podczas podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 6. BENEFIA udziela ochrony ubezpieczeniowej podczas podró y na terytorium Europy i pañstw basenu Morza Œródziemnego. 2. DEFINICJE Okreœlenia u yte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oznaczaj¹ (definicje w porz¹dku alfabetycznym): 1) BAGA PODRÓ NY rzeczy stanowi¹ce w³asnoœæ Ubezpieczonego lub znajduj¹ce siê w jego posiadaniu podczas podró y i s³u ¹ce do jego u ytku osobistego, pojedyncze rzeczy przewo one w formie upominku, sprzêt sportowy wszelkiego rodzaju; 2) CHOROBA PRZEWLEK A choroba leczona stale, okresowo lub zdiagnozowana w ci¹gu 24 miesiêcy przed nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem; 3) DESZCZ NAWALNY opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) lub odpowiedniku tej instytucji za granic¹ o wspó³czynniku natê enia co najmniej 4 wed³ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej odpowiedniej instytucji na terenie obejmuj¹cym miejsce szkody, nale y braæ pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód œwiadcz¹cych wyraÿnie o dzia³aniu deszczu nawalnego; 4) DYM produkt niepe³nego spalania cia³ sta³ych, cieczy i gazów, który nagle niezgodnie z przeznaczeniem wydosta³ siê ze znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia urz¹dzeñ paleniskowych, elektrycznych lub grzewczych; definicja obejmuje tak e szkody spowodowane przez dym powsta³y na skutek dzia³ania ognia; 5) FALA UDERZENIOWA fala ciœnieniowa wytworzona przez ponaddÿwiêkowy huk samolotu; 6) GRAD opad atmosferyczny sk³adaj¹cy siê z bry³ek lodu; 7) HURAGAN dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni 24,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braæ pod uwagê stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, œwiadcz¹ce wyraÿnie o dzia³aniu huraganu; 8) KOSZTY RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA wydatki poniesione na akcjê ratownicz¹ lub poszukiwawcz¹, prowadzon¹ przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania ycia lub zdrowia Ubezpieczonego; 9) KRADZIE Z W AMANIEM dokonanie lub usi³owanie dokonania zaboru mienia z zamkniêtych pomieszczeñ albo baga nika samochodowego, po uprzednim usuniêciu przy u yciu si³y lub narzêdzi istniej¹cych zabezpieczeñ lub po otworzeniu wejœcia (pokrywy baga nika) podrobionym lub dopasowanym kluczem, b¹dÿ kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszed³ wskutek w³amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju; 10) LAWINA gwa³towne zsuwanie siê lub staczanie mas œniegu, lodu, b³ota lub kamieni ze stoków górskich; 11) NAG E ZACHOROWANIE stan chorobowy, który powsta³ w sposób nag³y, w okresie odpowiedzialnoœci BENEFII, bezpoœrednio zagra aj¹cy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagaj¹cy natychmiastowej pomocy lekarskiej i poddania siê leczeniu przed zakoñczeniem podró y; 12) NIESZCZÊŒLIWY WYPADEK nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna³ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar³; za nieszczêœliwy wypadek nie uwa a siê zawa³u serca i udaru mózgu; 13) OSOBA TOWARZYSZ CA osoba podró uj¹ca wraz z Ubezpieczonym i wskazana przez Ubezpieczonego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania nad nim opieki; 14) OSOBA WSKAZANA DO TOWARZYSZENIA osoba wskazana przez Ubezpieczonego, w przypadku braku osoby towarzysz¹cej, do towarzyszenia mu w trakcie hospitalizacji lub transportu, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ sprawowania nad nim opieki; 15) OSOBY BLISKIE osoby pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym lub za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ; 16) OSUNIÊCIE SIÊ ZIEMI nie spowodowane dzia³alnoœci¹ ludzk¹ osuwanie siê ziemi na stokach; 17) POBYT W SZPITALU pobyt Ubezpieczonego w szpitalu lub w innej placówce s³u by zdrowia, trwaj¹cy przez co najmniej 24 godziny; 18) PODRÓ wyjazd oraz pobyt Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków definicja obejmuje równie drogê, któr¹ Ubezpieczony odby³ bezpoœrednio w tym celu od miejsca zamieszkania do granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz drogê powrotn¹ bezpoœrednio od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania; 19) POWÓD zalanie terenu na skutek podniesienia siê stanu wody w korytach wód stoj¹cych lub p³yn¹cych na skutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) sp³ywania wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia siê zatorów lodowych; 20) PO AR dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile; 21) PRACA FIZYCZNA podjêcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoœci w celu zarobkowym bez wzglêdu na podstawê prawn¹ zatrudnienia, z wyj¹tkiem pracy umys³owej (biurowej, naukowej itp.); 22) PRZEDMIOTY WARTOŒCIOWE sprzêt fotograficzny, komputerowy, audiowizualny, telefony przenoœne, noœniki obrazu, dÿwiêku lub danych; 23) PRZEDSTAWICIEL BENEFII Europ Assistance POLSKA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie; 24) ROZBÓJ dokonanie lub usi³owanie dokonania zaboru mienia przy u yciu lub groÿbie u ycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomnoœci lub bezbronnoœci niebezpiecznym przedmiotem lub œrodkiem obezw³adniaj¹cym. Za rozbój uwa a siê równie zabór ubezpieczonego mienia, dokonany z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groÿby jej natychmiastowego u ycia wobec Ubezpieczonego lub osoby posiadaj¹cej klucze do pomieszczenia, w którym jest przechowywany baga i zmuszenie jej do otwarcia tych pomieszczeñ lub otworzenie ich kluczami zrabowanymi; 25) SPORTY EKSTREMALNE sporty, których uprawianie wymaga dzia³ania w warunkach du ego ryzyka, w szczególnoœci hydrospeed, canyoning, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, alpinizm, skoki bungee, paralotniarstwo, szybownictwo, spadochroniarstwo, baloniarstwo, nurkowanie przy u yciu specjalistycznego sprzêtu lub speleologia, a tak e wyprawy do miejsc charakteryzuj¹cych siê ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi; 26) SPORTY ZIMOWE narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, ³y wiarstwo oraz inne sporty uprawiane w warunkach zimowych; 27) SPORTY MOTOROWODNE jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych i inne sporty wodne, w których wykorzystywane s¹ pojazdy motorowe; 28) SZKODA utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia albo œmieræ (szkoda osobowa); 29) TRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU naruszenie sprawnoœci organizmu polegaj¹ce na trwa³ym uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia, powoduj¹ce trwa³e upoœledzenie czynnoœci organizmu; 30) UBEZPIECZENIE GRUPOWE ubezpieczenie obejmuj¹ce grupê osób nale ¹cych do okreœlonej zbiorowoœci: zak³adu pracy, instytucji, klubu lub stowarzyszenia sportowego lub innej jednostki organizacyjnej, uczestników wycieczki, obozu, wczasów lub innych form wypoczynku, na rzecz których zawarto umowê ubezpieczenia; 31) UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE ubezpieczenie obejmuj¹ce osobê fizyczn¹ wskazan¹ w umowie ubezpieczenia; 32) UBEZPIECZONY osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowê ubezpieczenia; 33) UDERZENIE PIORUNA bezpoœrednie odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 34) UDERZENIE POJAZDU uszkodzenie, b¹dÿ zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpoœrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie nale ¹cego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wy³¹czeniem szkód w pojazdach, ich ³adunku, ulicach i drogach; 35) UDZIA W ASNY ustalona w umowie kwota pomniejszaj¹ca odszkodowanie za jedn¹ i wszystkie szkody wynik³e z jednego zdarzenia; 36) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO katastrofa b¹dÿ przymusowe l¹dowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu lataj¹cego, a tak- e upadek jego czêœci lub przewo onego ³adunku, z wy³¹czeniem zrzutu paliwa; 1

2 37) UPRAWNIONY osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru œwiadczenia na wypadek œmierci Ubezpieczonego; je eli Ubezpieczony nie wskaza³ Uprawnionego, œwiadczenie zostanie wyp³acone cz³onkom rodziny Ubezpieczonego w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ma³ onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta³ym spadkobiercom w kolejnoœci wynikaj¹cej z dziedziczenia ustawowego; 38) WARTOŒCI PIENIÊ NE krajowe i zagraniczne znaki pieniê ne, papiery wartoœciowe, z wy³¹czeniem kart p³atniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 39) WYBUCH zespó³ zjawisk towarzysz¹cych gwa³townej reakcji chemicznej przebiegaj¹cej ze znacznym wzrostem temperatury i ciœnienia gazów, b¹dÿ rozerwanie œcian zbiornika wype³nionego gazami lub par¹ z gwa³townym wyrównaniem ciœnienia wewnêtrznego i zewnêtrznego. Za spowodowane wybuchem uwa a siê równie szkody powsta³e wskutek implozji w zbiornikach lub aparatach pró niowych; 40) ZAPADANIE SIÊ ZIEMI obni enie poziomu terenu z powodu zawalenia siê naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie; 41) ZAWODNIK osoba uprawiaj¹ca sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych i uczestnicz¹ca w zawodach lub treningach przygotowuj¹cych do zawodów, a tak e osoba uprawiaj¹ca sport w celach zarobkowych. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowa mo e zostaæ zawarta w jednym, wybranym przez Ubezpieczaj¹cego wariancie ubezpieczenia: 1) PODSTAWOWYM; 2) STANDARDOWYM; 3) LUKSUSOWYM. 2. Wariant PODSTAWOWY obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów leczenia; 2) zwrot kosztów leczenia stomatologicznego; 3) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji; 4) ubezpieczenie assistance. 3. Wariant STANDARDOWY, oprócz ubezpieczeñ wymienionych w ust. 2, obejmuje: 1) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby towarzysz¹cej; 2) ubezpieczenie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia. 4. Wariant LUKSUSOWY, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2 i 3, obejmuje ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania. 5. Za op³at¹ dodatkowej sk³adki wariant STANDARDOWY lub LUKSUSOWY mo e zostaæ rozszerzony o ubezpieczenie: 1) nastêpstw nieszczêœliwych wypadków; 2) odpowiedzialnoœci cywilnej. 6. Umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie STANDARDOWYM lub LUK- SUSOWYM oraz obejmuj¹ca ubezpieczenie nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, po op³aceniu dodatkowej sk³adki, mo e zostaæ rozszerzona o ubezpieczenie baga u podró nego. 4. WY CZENIA GENERALNE 1. BENEFIA nie pokrywa kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego bez uprzedniej zgody przedstawiciela BENEFII, chyba e kontakt nie by³ mo liwy z przyczyn niezale nych od Ubezpieczonego. 2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody: 1) spowodowane umyœlnie przez Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego; 2) powsta³e w zwi¹zku z napadem epileptycznym, zaburzeniami psychicznymi lub w wyniku depresji Ubezpieczonego; 3) których przyczyn¹ by³o spo ycie przez Ubezpieczonego alkoholu, za ycie narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych; 4) powsta³e w wyniku dzia³añ Ubezpieczonego niezgodnych z prawem kraju, w którym przebywa; wy³¹czenie nie ma zastosowania do us³ugi assistance, o której mowa w 28 ust. 4 pkt. 5; 5) powsta³e podczas prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, który nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do prowadzenia pojazdów; 6) powsta³e podczas jazd próbnych, wyœcigów, rajdów, jazd konkursowych i zwi¹zanych z nimi treningów, w których uczestniczy³ Ubezpieczony; 7) powsta³e na skutek usi³owania pope³nienia lub pope³nienia przez Ubezpieczonego przestêpstwa albo samobójstwa; 8) powsta³e w zwi¹zku z u yciem przez Ubezpieczonego broni palnej; 9) powsta³ych wskutek wszelkich nastêpstw wojny, inwazji, wrogich dzia³añ obcego pañstwa, dzia³ania o charakterze wojennym (niezale nie od tego, czy wojna zosta³a wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota u, zamieszek wewnêtrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia³añ lub dzia³añ w z³ym zamiarze osób dzia³aj¹cych w imieniu lub w powi¹zaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajêcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawuj¹cych w³adzê; 10) powsta³ych w zwi¹zku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia³ania z u yciem si³y, przemocy lub groÿby u ycia przemocy przez osobê lub grupê osób dzia³aj¹cych samodzielnie lub na rzecz b¹dÿ z ramienia jakiejkolwiek organizacji, b¹dÿ rz¹du w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w³¹czaj¹c zamiar wywarcia wp³ywu na rz¹d b¹dÿ zastraszenia spo³eczeñstwa lub jakiejkolwiek jego czêœci; 11) powsta³e na skutek dzia³ania energii j¹drowej, w tym równie substancji radioaktywnych i promieniotwórczych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, a tak e ska enia lub zanieczyszczenia œrodowiska, tj. szkody spowodowane emisj¹, wyciekiem lub przenikniêciem do wody, powietrza lub gruntu jakiejkolwiek substancji; 3. O ile zakres ubezpieczenia, w ka dym z zwartych ubezpieczeñ, nie zosta³ rozszerzony za op³at¹ dodatkowej sk³adki, BENEFIA nie odpowiada równie za szkody: 1) powsta³e w zwi¹zku z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy fizycznej; 2) powsta³e w zwi¹zku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub motorowodnych; 3) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportów ekstremalnych; 4) powsta³e w zwi¹zku z uprawianiem sportów jako zawodnik; 5) powsta³e u Ubezpieczonego w wieku powy ej 65 lat; 6) bêd¹ce nastêpstwem chorób przewlek³ych, z zastrze eniem, e rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o nastêpstwa chorób przewlek³ych nie obejmuje chorób, o których mowa w 4 ust. 2 pkt. 2 i mo e mieæ miejsce jedynie w przypadku osób, które nie przekroczy³y 65 lat. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeñ, w zwi¹zku z którymi Ubezpieczonemu przys³uguje odszkodowanie lub œwiadczenie z tytu³u innej umowy ubezpieczenia lub które zosta³y lub mog³y zostaæ pokryte przez inne instytucje. 5. SUMA UBEZPIECZENIA (SUMA GWARANCYJNA) 1. Suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), okreœlona odrêbnie na ka dego Ubezpieczonego, dla ka dego z wariantów ubezpieczenia i poszczególnych rodzajów ubezpieczeñ, stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII za jedn¹ i wszystkie szkody objête ochron¹ ubezpieczeniow¹. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowo pomniejszeniu o kwotê wyp³aconego odszkodowania. 3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania do ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 6. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Wysokoœæ sk³adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy sk³adek obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzglêdnieniem, wieku Ubezpieczonego, wariantu i zakresu ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zakresu terytorialnego 2. Sk³adka ubezpieczeniowa op³acana jest jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba e w umowie okreœlono inny sposób i termin op³acenia sk³adki. 3. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego sk³adka za roczny okres ubezpieczenia mo e zostaæ roz³o ona na raty. Terminy p³atnoœci oraz wysokoœæ rat okreœla umowa 4. Za termin wp³aty sk³adki uwa a siê datê skutecznego przekazania œrodków pieniê nych na rachunek BENEFII. 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowê zawiera siê na podstawie wniosku o ubezpieczenie. 2. Zawarcie umowy BENEFIA potwierdza wiadomoœci¹ przes³an¹ klientowi poczt¹ elektroniczn¹ na podany przez klienta adres, oraz dokumentem ubezpieczenia polis¹ dostarczan¹ za poœrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Niego adres. 3. Ubezpieczenie mo e zostaæ zawarte jako: 1) ubezpieczenie grupowe, 2) ubezpieczenie indywidualne 4. Ubezpieczenie mo e zostaæ zawarte: 1) w przypadku ubezpieczeñ grupowych na podstawie okreœlonej przez Ubezpieczaj¹cego w momencie zawierania umowy liczby osób i czasu ich pobytu za granic¹ Rzeczpospolitej Polskiej w formie polisy krótkoterminowej; 2) w przypadku ubezpieczeñ indywidualnych w formie polisy krótkoterminowej; 5. Ubezpieczenie grupowe powinno zostaæ zawarte na taki sam okres ubezpieczenia, w takim samym zakresie i wariancie ubezpieczenia dla wszystkich Ubezpieczonych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹. 6. Ubezpieczeni powinni zostaæ wskazani we wniosku umowy 7. Umowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 nie podlega rozliczeniu, bez wzglêdu na faktyczn¹ liczbê dni pobytu zagranic¹ Rzeczypospolitej Polskiej. 8. POCZ TEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia i godziny wskazanych w umowie jako pocz¹tek okresu ubezpieczenia pod warunkiem op³acenia sk³adki lub ustalonej w umowie raty sk³adki we wskazanym w umowie terminie. 2. W przypadku nie dokonania wp³aty sk³adki lub jej pierwszej raty w wyznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII nie powstaje. W przypadku dokonania wp³aty po wyznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po dokonaniu wp³aty. 3. W przypadku nie dokonania wp³aty kolejnej raty sk³adki w oznaczonym terminie, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po dokonaniu wp³aty. 2

3 4. Odpowiedzialnoœæ BENEFII koñczy siê z chwil¹: 1) zakoñczenia okresu ubezpieczenia; 2) odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej rozwi¹zania; 3) niezap³acenia sk³adki lub kolejnej raty sk³adki w terminie i wysokoœci wskazanej w umowie ubezpieczenia; 4) wyp³aty odszkodowania lub odszkodowañ w ³¹cznej wysokoœci równej sumie 5. Je eli osoba, na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia przebywa za granic¹, odpowiedzialnoœæ BENEFII rozpoczyna siê po up³ywie 5 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pod warunkiem op³acenia sk³adki w terminie i wysokoœci okreœlonej w umowie 6. Je eli szkoda powsta³a wskutek zdarzenia objêtego zakresem ubezpieczenia w okresie, za który sk³adka nie jest op³acona, BENEFIA jest zwolniona z obowi¹zku wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia). 9. ODST PIENIE OD UMOWY I ROZWI ZANIE UMOWY 1. W razie ujawnienia okolicznoœci zwiêkszaj¹cych prawdopodobieñstwo powstania szkody, BENEFIA mo e odpowiednio zwiêkszyæ sk³adkê, poczynaj¹c od chwili, gdy zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni od pocz¹tku bie ¹cego okresu W takim wypadku BENEFIA wezwie Ubezpieczaj¹cego do zap³aty podwy szonej sk³adki, a Ubezpieczaj¹cy mo e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania odst¹piæ od umowy. 2. Je eli ujawniona okolicznoœæ, o której mowa w ust. 1, powoduje takie zwiêkszenie prawdopodobieñstwa powstania szkody, e BENEFIA nie zawar³aby umowy gdyby o tej okolicznoœci wiedzia³a, BENEFIA mo e odst¹piæ od umowy w ci¹gu miesi¹ca od daty ujawnienia tej okolicznoœci, zatrzymuj¹c sk³adkê za czas ponoszenia odpowiedzialnoœci z tytu³u umowy 3. Je eli ujawnienie okolicznoœci nast¹pi³o po wyst¹pieniu szkody lub w ci¹gu ostatniego miesi¹ca przed jej wyst¹pieniem, a przyczyn¹ szkody by³a wy³¹cznie ujawniona okolicznoœæ, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia). 4. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d³u szy ni 6 miesiêcy Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a je eli Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. 5. Odst¹pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego z obowi¹zku zap³acenia sk³adki za okres, w jakim BENEFIA udziela³a ochrony ubezpieczeniowej. 6. Umowa ubezpieczenia mo e byæ rozwi¹zana w drodze wypowiedzenia: 1) przez ka d¹ ze stron w ci¹gu miesi¹ca od daty wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) lub daty dorêczenia Ubezpieczaj¹cemu decyzji o odmowie wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, 2) przez BENEFIÊ ze skutkiem natychmiastowym w razie niezap³acenia sk³adki lub raty sk³adki w terminie i wysokoœci okreœlonych w umowie 7. W przypadku odst¹pienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez któr¹kolwiek ze stron, sk³adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, je eli w okresie ubezpieczenia nie nast¹pi³a wyp³ata odszkodowania (œwiadczenia) lub BENEFIA nie jest zobowi¹zana do jego wyp³aty. 8. Wysokoœæ nale nej do zwrotu sk³adki ustala siê w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do d³ugoœci niewykorzystanego okresu 10. OBOWI ZKI UBEZPIECZAJ CEGO I UBEZPIECZONEGO 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci BENEFII zgodne z prawd¹ i jego najlepsz¹ wiedz¹ informacje dotycz¹ce umowy. 2. W okresie ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do pisemnego zawiadamiania BENEFII o wszelkich zmianach mog¹cych mieæ wp³yw na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa powstania szkody niezw³ocznie po ich zaistnieniu. 3. W razie szkody Ubezpieczony obowi¹zany jest: 1) umo liwiæ BENEFII lub przedstawicielowi BENEFII dokonanie czynnoœci niezbêdnych do ustalenia okolicznoœci powstania szkody, zasadnoœci i wysokoœci roszczenia; ponadto dostarczyæ dokumenty oraz umo liwiæ prowadzenie wszelkich czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych; 2) stosowaæ siê do zaleceñ BENEFII oraz przedstawiciela BENEFII udzielaj¹c mu informacji i niezbêdnych pe³nomocnictw; 3) w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, nastêpstw nieszczêœliwych wypadków oraz assistance: a) niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomiæ przedstawiciela BENEFII o szkodzie, b) podaæ informacje potrzebne do udzielenia pomocy, a w szczególnoœci: imiê i nazwisko, numer polisy, opis zdarzenia i rodzaj koniecznej pomocy, a tak e dane dotycz¹ce miejsca pobytu umo liwiaj¹ce przedstawicielowi BENEFII skontaktowanie siê z Ubezpieczonym, c) na ¹danie przedstawiciela BENEFII przed³o yæ dokumenty potwierdzaj¹ce zajœcie zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz fakt poniesienia z tego tytu³u wydatków w postaci orygina³ów rachunków, d) staraæ siê o z³agodzenie skutków wypadku poddaj¹c siê niezw³ocznie opiece lekarskiej oraz postêpowaæ zgodnie z zaleceniami lekarza, e) uzyskaæ dokumentacjê lekarsk¹ oraz inne dokumenty zwi¹zane z wypadkiem, f) zwolniæ lekarzy, u których siê leczy³, placówki s³u by zdrowia oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych z obowi¹zku zachowania tajemnicy oraz wyraziæ zgodê na udostêpnienie BENEFII, b¹dÿ przedstawicielowi BENEFII dokumentacji z przebiegu leczenia, g) na zlecenie BENEFII poddaæ siê badaniu przez lekarza wskazanego przez BENEFIÊ lub obserwacji klinicznej, maj¹cej na celu ustalenie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu; 4) w przypadku ubezpieczenia baga u podró nego: a) podj¹æ wszelkie czynnoœci maj¹ce na celu zmniejszenie rozmiaru szkody oraz zabezpieczyæ bezpoœrednio zagro ony przedmiot ubezpieczenia przed dalsz¹ szkod¹, b) zawiadomiæ niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty powstania szkody, miejscowy organ policji o ka dym przypadku kradzie y z w³amaniem lub rozboju i uzyskaæ pisemne potwierdzenie tego faktu, c) je eli kradzie y z w³amaniem dokonano, gdy baga podró ny znajdowa³ siê pod opiek¹ Ubezpieczonego w czasie jazdy œrodkami komunikacji zorganizowanej lub w miejscu zakwaterowania, zdarzenie nale y zg³osiæ przewoÿnikowi b¹dÿ administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskaæ pisemne potwierdzenie tego faktu, d) zawiadomiæ niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 7 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, BENEFIÊ lub przedstawiciela BENEFII o zaistnieniu szkody, przedstawiaj¹c jednoczeœnie wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów z podaniem ich iloœci oraz wartoœci, a tak e przed³o yæ w terminie 14 dni od powiadomienia BENEFII lub przedstawiciela BENEFII potwierdzenia, o których mowa w pkt b i c, e) w przypadku szkód w przedmiotach wartoœciowych - przedstawiæ orygina³y dowodów zakupu tych przedmiotów lub inne dowody potwierdzaj¹ce fakt ich nabycia; 5) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej: a) udzieliæ pomocy poszkodowanemu, b) niezw³ocznie, nie dalej ni w ci¹gu 3 dni od daty wyst¹pienia wobec Ubezpieczonego z roszczeniem zawiadomiæ BENEFIÊ lub przedstawiciela BENE- FII o szkodzie, c) przekazaæ BENEFII lub przedstawicielowi BENEFII wszelkie wezwania, pozwy i wszelkie inne dokumenty s¹dowe dorêczone Ubezpieczonemu, d) je eli przeciwko Ubezpieczonemu lub osobie, za któr¹ ponosi on odpowiedzialnoœæ, wszczête zosta³o postêpowanie s¹dowe, Ubezpieczony jest zobowi¹zany do udzielenia osobie wyznaczonej przez BENEFIÊ lub przedstawiciela BENEFII pe³nomocnictwa do prowadzenia sprawy i reprezentowania Ubezpieczonego przed s¹dem. 4. Je eli Ubezpieczony z przyczyn niezale nych od siebie nie skorzysta³ z us³ug przedstawiciela BENEFII, zobowi¹zany jest powiadomiæ przedstawiciela BENEFII o zaistnieniu zdarzenia niezw³ocznie, jednak nie póÿniej ni w ci¹gu 7 dni od daty powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiaj¹c dowody poniesienia wydatków z tytu³u zdarzeñ objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹. 5. W przypadku niedope³nienia przez Ubezpieczaj¹cego któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w ust. 1-2, gdy mia³o to wp³yw na powstanie lub rozmiar szkody, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub w czêœci. 6. W przypadku niedope³nienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w ust. 3, gdy mia³o to wp³yw na ustalenie przyczyny lub rozmiaru szkody, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub w czêœci. 11. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ŒWIADCZENIA) 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajœciu zdarzenia objêtego ochron¹ ubezpieczeniow¹ BENEFIA wszczyna w³aœciwe postêpowanie dotycz¹ce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoœci zg³oszonych roszczeñ i wysokoœci odszkodowania oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczaj¹cego i Ubezpieczonego o tym fakcie. 2. Ponadto w tym terminie BENEFIA, pisemnie lub drog¹ elektroniczn¹, informuje Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty s¹ potrzebne do ustalenia odszkodowania. 3. BENEFIA ma obowi¹zek udostêpniæ osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty, które mia³y wp³yw na ustalenie odpowiedzialnoœci gwarancyjnej BENEFII i wysokoœci odszkodowania. 4. Osoby te maj¹ prawo wgl¹du do akt szkodowych i sporz¹dzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych, przy czym sposób udostêpniania akt szkodowych nie mo e wi¹zaæ siê z nadmiernymi, ponad potrzebê, utrudnieniami dla tych osób. 5. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie (œwiadczenie) na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w³asnych ustaleñ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia s¹du. 6. Je eli nie umówiono siê inaczej, BENEFIA wyp³aci odszkodowanie (œwiadczenie) w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod 3

4 warunkiem z³o enia przez Ubezpieczaj¹cego rachunku strat oraz innych niezbêdnych dokumentów uzasadniaj¹cych roszczenie. 7. Je eli wyjaœnienie w powy szym terminie okolicznoœci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoœci BENEFII albo wysokoœci odszkodowania (œwiadczenia) nie jest mo liwe, odszkodowanie (œwiadczenie) wyp³acane jest w ci¹gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoœci, wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak e bezsporna czêœæ odszkodowania (œwiadczenia) zostanie wyp³acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 8. W razie braku podstaw do wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub czêœci, BENEFIA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczaj¹cego w terminach okreœlonych w ust. 6, podaj¹c okolicznoœci faktyczne i podstawê prawn¹ odmowy wyp³aty odszkodowania (œwiadczenia) w ca³oœci lub czêœci oraz pouczenie o mo liwoœci dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej. 9. Uprawniony do odszkodowania (œwiadczenia) w zwi¹zku ze zdarzeniem objêtym umow¹ ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej mo e dochodziæ roszczenia bezpoœrednio od BENEFII. 10. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie z tytu³u ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody miêdzy stronami, uznania roszczeñ poszkodowanego lub uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du. 11. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub wiêcej zak³adach ubezpieczeñ na sumy, które ³¹cznie przewy szaj¹ jego wartoœæ ubezpieczeniow¹, ka dy z zak³adów ubezpieczeñ odpowiada do wysokoœci szkody w takim stosunku, w jakim przyjêta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ³¹cznych sum wynikaj¹cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia, z zastrze eniem ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 12. BENEFIA zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przed³o onych przez Ubezpieczonego oraz zasiêgania opinii specjalistów. 13. BENEFIA wyp³aca odszkodowanie lub œwiadczenie w z³otych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyj¹tkiem kosztów zwracanych za granicê bezpoœrednio wystawcom rachunków lub dostawcom œwiadczeñ objêtych ubezpieczeniem assistance. 14. Je eli wysokoœæ roszczenia zosta³a okreœlona w walucie obcej, a odszkodowanie ma zostaæ wyp³acone w z³otych, przeliczenie na z³ote nastêpuje wed³ug œredniego kursu ustalonego przez NBP obowi¹zuj¹cego w dniu ustalania odszkodowania. 12. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Roszczenia Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodz¹ z mocy prawa na BENEFIÊ z dniem wyp³aty odszkodowania, do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania. 2. Je eli wyp³acone odszkodowanie pokrywa tylko czêœæ szkody, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje pierwszeñstwo zaspokojenia roszczeñ od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody co do pozosta³ej czêœci szkody. 3. Roszczenia Ubezpieczaj¹cego przeciwko osobom, za które ponosi on odpowiedzialnoœæ lub z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przechodz¹ na BENEFIÊ. 4. Je eli Ubezpieczaj¹cy skutecznie zrzek³ siê roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca³oœci lub czêœci, BENEFIA mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci. Natomiast je eli fakt ten ujawniony zostanie ju po wyp³aceniu odszkodowania, BENEFIA mo e ¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci odszkodowania. 5. Ubezpieczaj¹cy jest zobowi¹zany do udzielenia BENEFII wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoœci niezbêdnych do skutecznego dochodzenia roszczeñ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA 13. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku z jego nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty: 1) pobytu w szpitalu; 2) badañ i zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych; 3) dojazdu lekarza z najbli szej placówki s³u by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, je eli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego; 4) zakupu niezbêdnych œrodków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza; 5) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy by³o ono konieczne wskutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ubezpieczeniem; 6) porodu, który nast¹pi³ przed 32 tygodniem ci¹ y - œwiadczenie wyp³acane jest ³¹cznie na matkê i dziecko. 14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA nie ponosi odpowiedzialnoœci za koszty leczenia, poniesione z tytu³u, b¹dÿ bêd¹ce nastêpstwem: 1) zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym; 2) leczenia Ubezpieczonego, je eli odmówi³ on powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej wbrew decyzji lekarza wspó³pracuj¹cego z przedstawicielem BENEFII; 3) zabiegu usuwania ci¹ y, o ile nie zosta³ wykonany w celu ratowania ycia lub zdrowia; 4) porodu, który nast¹pi³ po 31 tygodniu ci¹ y; 5) specjalnego od ywiania Ubezpieczonego, zakupu œrodków wzmacniaj¹cych oraz œrodków, z których Ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepieñ, masa y, k¹pieli, inhalacji lub naœwietlania; 6) pobytu w sanatoriach i uzdrowiskach; 7) zakupu œrodków antykoncepcyjnych; 8) chorób wenerycznych lub AIDS; 9) operacji plastycznych oraz zabiegów kosmetycznych; 10) epidemii lub ska eñ, o ile wybuch³y i zosta³y og³oszone przed podró ¹ Ubezpieczonego; 11) leczenia kory zêbowej, korzenia zêba, paradontozy, usuniêcia kamienia nazêbnego oraz zakupu b¹dÿ naprawy protez dentystycznych. 2. Ponadto umowa ubezpieczenia nie obejmuje kosztów poniesionych na leczenie przekraczaj¹ce zakres niezbêdny do przywrócenia stanu zdrowia umo - liwiaj¹cego Ubezpieczonemu powrót do Rzeczypospolitej Polskiej. 15. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia kosztów leczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII i wynosi: 1) w wariancie PODSTAWOWYM z³; 2) w wariancie STANDARDOWYM z³; 3) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 16. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŒCI BENEFIA zwraca, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, koszty leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych albo gdy by³o ono konieczne wskutek nieszczêœliwego wypadku objêtego ubezpieczeniem do wysokoœci: 1) w wariancie PODSTAWOWYM z³; 2) w wariancie STANDARDOWYM z³; 3) w wariancie LUKSUSOWYM z³. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI 17. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty transportu i repatriacji poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku z jego nag³ym zachorowaniem lub nieszczêœliwym wypadkiem. 2. BENEFIA zwraca koszty transportu i repatriacji pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów: 1) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbli szej placówki s³u by zdrowia; 2) transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego leczenie; 3) transportu Ubezpieczonego z zagranicy do Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadz¹cego leczenie; 4) zakwaterowania, wy ywienia oraz podró y Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej, je eli powrót nie móg³ nast¹piæ bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia. 4. BENEFIA zwraca w ramach odszkodowania uzasadnione okolicznoœciami danego zdarzenia oraz udokumentowane: 1) koszty sprowadzenia zw³ok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) koszty pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego zagranic¹. 5. Koszty pogrzebu lub kremacji zwraca siê osobie, która te koszty ponios³a. 18. LIMIT ODPOWIEDZIALNOŒCI BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 17 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w³aœciwej dla wybranego wariantu ubezpieczenia i do wysokoœci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY TOWA- RZYSZ CEJ 19 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty: 1) pobytu osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego lub podró y powrotnej osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu do Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci BENEFII z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia; 2) opieki w kraju miejsca zdarzenia nad podró uj¹cymi wspólnie z Ubezpie- 4

5 czonym nieletnimi dzieæmi lub powrotu nieletnich dzieci do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego lub koniecznoœci powrotu Ubezpieczonego, albo w razie œmierci Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wy ywienia osoby towarzysz¹cej w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, e obecnoœæ osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu by³a zalecona na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego. 3. Koszty podró y powrotnej osoby towarzysz¹cej zwracane s¹ wy³¹cznie, gdy powrót nie móg³ nast¹piæ przy wykorzystaniu wczeœniej zaplanowanego œrodka transportu. 4. Koszty opieki lub powrotu nieletnich dzieci s¹ pokrywane, je eli osoby bliskie podró uj¹ce z Ubezpieczonym nie mog¹ zapewniæ opieki nad dzieæmi Ubezpieczonego, a dzieci objête s¹ ubezpieczeniem na podstawie niniejszych ogólnych warunków 20. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 19, w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i do wysokoœci: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 2. BENEFIA pokrywa koszty zakwaterowania i wy ywienia osób, o których mowa w 19 ust. 1 do wysokoœci limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 1, nie wiêcej jednak ni 500 z³ za dzieñ pobytu osoby i nie d³u ej ni przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU I TRANSPORTU OSOBY WSKA- ZANEJ DO TOWARZYSZENIA 21. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty pobytu i podró y w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja Ubezpieczonego przez co najmniej 7 dni oraz pod warunkiem istnienia odpowiedzialnoœci BENEFII z tytu³u ubezpieczenia kosztów leczenia. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów zakwaterowania i wy ywienia osoby wskazanej do towarzyszenia w okresie hospitalizacji Ubezpieczonego oraz kosztów jej podró y w obie strony pod warunkiem, e obecnoœæ osoby wskazanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu by³a zalecona na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego oraz gdy brak jest osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu. 22. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA zwraca koszty, o których mowa w 21 do wysokoœci: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³, 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 2. BENEFIA pokrywa koszty zakwaterowania i wy ywienia osoby wskazanej do towarzyszenia do wysokoœci limitu odpowiedzialnoœci okreœlonego w ust. 1, nie wiêcej jednak ni 500 z³ za dzieñ pobytu i nie d³u ej ni przez 7 dni. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA 23. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty poniesione na akcjê ratownicz¹ lub poszukiwawcz¹ prowadzon¹ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu ratowania zdrowia lub ycia Ubezpieczonego, który uleg³ nag³emu zachorowaniu lub nieszczêœliwemu wypadkowi. 2. Zwrot kosztów ratownictwa i poszukiwania nastêpuje pod warunkiem, e nie s¹ one objête ubezpieczeniem kosztów leczenia lub ubezpieczeniem kosztów transportu i repatriacji. 24. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa i poszukiwania stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII i wynosi z³ i jest niezale na od sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. UBEZPIECZENIE NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW 25. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, polegaj¹ce na uszkodzeniu cia³a lub rozstroju zdrowia, powoduj¹ce trwa³y uszczerbek na zdrowiu albo œmieræ Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczenie obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków, jakim Ubezpieczony uleg³ podczas podró y, w tym tak e podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, z zastrze eniem postanowieñ 4 ust Zakres ochrony nie obejmuje nastêpstw nieszczêœliwych wypadków powsta³ych w wyniku uszkodzenia cia³a spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzglêdu na to, przez kogo by³y wykonywane, chyba e powsta³y podczas leczenia bezpoœrednich nastêpstw wypadku. 4. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków powsta³e na skutek lub w zwi¹zku z zawa³em serca lub udarem mózgu. 26. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII w stosunku do ka dego Ubezpieczonego. 2. Suma ubezpieczenia wynosi: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 3. BENEFIA w wariancie STANDARDOWYM i LUKSUSOWYM zwraca koszty naprawy lub koszty zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i œrodków pomocniczych oraz leczniczych œrodków technicznych pod warunkiem, e ich uszkodzenie by³o zwi¹zane z nieszczêœliwym wypadkiem powoduj¹cym odpowiedzialnoœæ BENEFII, w granicach sumy ubezpieczenia i do wysokoœci z³. 27. USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA (ŒWIADCZENIA) 1. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ 100% trwa- ³ego uszczerbku na zdrowiu, BENEFIA wyp³aca œwiadczenie w wysokoœci sumy 2. BENEFIA wyp³aca Uprawnionemu œwiadczenie z tytu³u œmierci Ubezpieczonego w wysokoœci 50% sumy ubezpieczenia wy³¹cznie, je eli œmieræ Ubezpieczonego nast¹pi³a w okresie nie d³u szym ni 2 lata po zajœciu nieszczêœliwego wypadku. 3. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszczêœliwego wypadku dozna³ czêœciowego trwa³ego uszczerbku na zdrowiu BENEFIA wyp³aca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna³ trwa³ego uszczerbku. 4. Ustalenie wysokoœci nale nego œwiadczenia okreœlane jest na podstawie stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wypadkiem a trwa³ym uszczerbkiem na zdrowiu lub œmierci¹ Ubezpieczonego. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœlany jest przez lekarzy wskazanych przez BENEFIÊ na podstawie zg³oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporz¹dzonej przez lekarza, który udzieli³ Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia. 5. W uzasadnionych przypadkach stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu mo e byæ okreœlany na podstawie badañ przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez BENEFIÊ. 6. Stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu powinien byæ ustalony bezpoœrednio po zakoñczeniu leczenia, z uwzglêdnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póÿniej jednak ni w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku. 7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narz¹du lub uk³adu, którego funkcje by³y ju przed wypadkiem upoœledzone wskutek choroby lub trwa³ego inwalidztwa powsta³ego z innego zdarzenia, stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu okreœla siê w wysokoœci ró nicy miêdzy stopniem trwa³ego uszczerbku w³aœciwym dla stanu danego organu, narz¹du lub uk³adu po wypadku, a stopniem trwa³ego uszczerbku istniej¹cym przed wypadkiem. 8. Je eli Ubezpieczony zmar³ po ustaleniu stopnia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, a œmieræ nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z nieszczêœliwym wypadkiem, niewyp³acone œwiadczenie za trwa³y uszczerbek na zdrowiu wyp³aca siê Uprawnionemu. Je eli stopieñ trwa³ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta³ ustalony przed œmierci¹ Ubezpieczonego, jako stopieñ trwa³ego uszczerbku przyjmuje siê przypuszczalny stopieñ trwa³ego uszczerbku ustalonego wed³ug oceny lekarzy powo³anych przez BENEFIÊ na podstawie zebranej dokumentacji. 9. Je eli Ubezpieczony otrzyma³ œwiadczenie z tytu³u trwa³ego uszczerbku a nastêpnie zmar³, w ci¹gu 24 miesiêcy od dnia wypadku, œwiadczenie z tytu³u œmierci wyp³aca siê Uprawnionemu, gdy przewy sza ono œwiadczenie wyp³acone Ubezpieczonemu, przy czym BENEFIA potr¹ca uprzednio wyp³acon¹ kwotê. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 28. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA koszty zwi¹zane z udzieleniem przez przedstawiciela BENEFII podczas podró y natychmiastowej pomocy assistance. 2. Ubezpieczenie w wariancie PODSTAWOWYM obejmuje: 1) ca³odobowy dy ur centrum alarmowego przedstawiciela BENEFII; 2) organizacjê i pokrycie kosztów leczenia; 3) organizacjê i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego; 4) na yczenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich. 3. Ubezpieczenie w wariancie STANDARDOWYM, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2, obejmuje równie : 1) pomoc przy odtworzeniu dokumentów Ubezpieczonego, tj. w przypadku zaginiêcia, kradzie y lub utraty dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilet na podró itp.), przedstawiciel BENEFII organizuje pomoc polegaj¹c¹ na udzieleniu niezbêdnych informacji o dzia³aniach, jakie nale y podj¹æ w celu odtworzenia dokumentów; przedstawiciel BENEFII nie pokrywa kosztów odtworzenia tych dokumentów; 5

6 2) organizacjê i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu; 3) organizacjê i pokrycie kosztów pobytu i podró y osoby wskazanej przez Ubezpieczonego do towarzyszenia. 4. Ubezpieczenie w wariancie LUKSUSOWYM, oprócz œwiadczeñ wymienionych w ust. 2 i 3, obejmuje ponadto: 1) organizacjê i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania; 2) pomoc t³umacza - w razie nag³ego zdarzenia przedstawiciel BENEFII zorganizuje t³umaczenie na ywo przez telefon (telekonferencja); 3) organizacjê i pokrycie kosztów wynajêcia, zakwaterowania, wy ywienia i podró y kierowcy pod warunkiem, e stan zdrowia Ubezpieczonego potwierdzony na piœmie przez lekarza prowadz¹cego leczenie Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie w³asnego samochodu podczas podró y do Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy brak osoby towarzysz¹cej Ubezpieczonemu albo osoba towarzysz¹ca nie posiada prawa jazdy; 4) organizacjê i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania - przedstawiciel BENEFII na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje jego powrót do miejsca zamieszkania w przypadku zgonu lub powa nego zagro enia ycia osób bliskich Ubezpieczonego lub szkód powsta³ych w czasie podró y zagranicznej w jego mieszkaniu lub domu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku nastêpuj¹cych zdarzeñ losowych: deszcz nawalny, dym, fala uderzeniowa, grad, huragan, lawina, osuniêcie siê ziemi, po ar, powódÿ, trzêsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie siê ziemi, kradzie z w³amaniem; 5) po yczkê na kaucjê - je eli Ubezpieczony podczas podró y zosta³ zatrzymany lub tymczasowo aresztowany w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które ponosi odpowiedzialnoœæ i potrzebuje kaucji wymaganej przez prawodawstwo danego kraju, aby uzyskaæ zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, przedstawiciel BENEFII udziela po yczki na kaucjê maksymalnie do wysokoœci równowartoœci z³, pod warunkiem udzielenia porêczenia przez osobê wskazan¹ przez Ubezpieczonego, na któr¹ przedstawiciel BENEFII wyrazi³ zgodê. Ubezpieczony zobowi¹zany jest zwróciæ udzielona po yczkê w ci¹gu 15 dni po powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej. Po yczki na kaucjê nie udziela siê, gdy zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie ubezpieczonego ma zwi¹zek z: a) umyœlnym dzia³aniem Ubezpieczonego, b) handlem œrodkami odurzaj¹cymi, narkotykami lub alkoholem, c) udzia³em Ubezpieczonego w dzia³aniach o charakterze politycznym. Po yczki na kaucjê nie udziela siê równie, gdy kaucja wymagana jest do zabezpieczenia nale noœci celnych, administracyjnych lub innych o charakterze publicznoprawnym, w szczególnoœci op³acenia mandatów drogowych, grzywien i kar pieniê nych. 5. Wyboru œrodka transportu niezbêdnego do realizacji œwiadczeñ z tytu³u ubezpieczenia assistance dokonuje przedstawiciel BENEFII. 6. W przypadku realizacji us³ugi assistance, o której mowa w ust. 4 pkt 4 Ubezpieczony zobowi¹zany jest przekazaæ BENEFII dokumenty uzasadniaj¹ce koniecznoœæ pilnego powrotu do miejsca zamieszkania. 29. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Przedstawiciel BENEFII organizuje œwiadczenia oraz pokrywa koszty, o których mowa w 28 w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w³aœciwej dla wybranego wariantu ubezpieczenia i do wysokoœci sumy ubezpieczenia kosztów leczenia albo w ramach i do wysokoœci sum ubezpieczenia i limitów odpowiedzialnoœci okreœlonych w 16, 18, 20, 22, 24, 28 oraz 29 ust BENEFIA pokrywa koszty: a) zakwaterowania i wy ywienia kierowcy - do wysokoœci z³, nie wiêcej jednak ni 600 z³ za dzieñ pobytu osoby towarzysz¹cej i nie d³u ej ni przez 7 dni; b) pilnego powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania - do wysokoœci z³. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ 30. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoœæ cywilna Ubezpieczonego w yciu prywatnym podczas jego podró y zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrz¹dzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowi¹zany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa. 2. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego, a tak e przez zwierzêta, za które ponosi on odpowiedzialnoœæ i nad którymi sprawuje osobisty i bezpoœredni nadzór w czasie podró y. 3. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ nie s¹ objête szkody, do naprawienia których Ubezpieczony zobowi¹zany jest w ramach innych posiadanych przez niego ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej. 31. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody: 1) wyrz¹dzone przez Ubezpieczonego osobom bliskim; 2) wyrz¹dzone umyœlnie przez osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoœæ; 3) wyrz¹dzone w mieniu Ubezpieczonego lub Ubezpieczaj¹cego; 4) polegaj¹ce na utracie mienia; 5) bêd¹ce wynikiem niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowi¹zania; 6) powsta³e w zwi¹zku z prowadzeniem przedsiêbiorstwa lub jakiejkolwiek dzia- ³alnoœci zawodowej bez wzglêdu na podstawê prawn¹ jej prowadzenia, a tak e wyrz¹dzone przez rzeczy wytworzone lub dostarczone przez Ubezpieczonego, albo prace lub us³ugi przez niego wykonane; 7) polegaj¹ce na wyst¹pieniu czystych strat finansowych (strat nie bêd¹cych szkodami rzeczowymi ani osobowymi ani nastêpstwem tych szkód); 8) polegaj¹ce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartoœci pieniê nych, srebrnych i z³otych monet, wyrobów z kamieni i metali szlachetnych oraz zbiorów kolekcjonerskich; 9) wynikaj¹ce z przeniesienia choroby przez Ubezpieczonego, a tak e przez znajduj¹ce siê pod jego opiek¹ zwierzêta; 10) wynikaj¹ce z wykonywania zawodu przez Ubezpieczonego. 2. BENEFIA nie obejmuje ochron¹ ubezpieczeniow¹ roszczeñ z tytu³u: 1) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego wynikaj¹cej z posiadania, kierowania, u ywania oraz uruchamiania jakichkolwiek pojazdów mechanicznych, powietrznych i wodnych oraz samobie nych maszyn roboczych i rolniczych; 2) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u szkód powsta³ych w mieniu osób trzecich, które znalaz³o siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu, u yczenia, przechowania lub innej podobnej umowy; 3) odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u szkód w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony wszed³ bêd¹c w z³ej wierze; 4) grzywien, kar administracyjnych, s¹dowych, mandatów oraz innych kar o charakterze pieniê nym, w tym odszkodowañ karnych na³o onych na Ubezpieczonego; 5) szkód objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoœci cywilnej. 3. BENEFIA z nale nego odszkodowania za szkodê rzeczow¹ potr¹ca kwotê lub równowartoœæ kwoty 200 z³, stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Ubezpieczonego w szkodzie. 32. SUMA GWARANCYJNA 1. Suma gwarancyjna stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci cywilnej Ubezpieczonego z tytu³u jednego i wszystkich zdarzeñ zaistnia³ych w okresie 2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. UBEZPIECZENIE BAGA U PODRÓ NEGO 33. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest nale ¹cy do Ubezpieczonego baga podró ny, je eli: 1) znajduje siê pod bezpoœredni¹ opiek¹ Ubezpieczonego; 2) zosta³ powierzony zawodowemu przewoÿnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego; 3) zosta³ oddany za pokwitowaniem do przechowalni baga u; 4) zosta³ umieszczony w zamkniêtym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego, za wyj¹tkiem namiotu; 5) zosta³ umieszczony w zamkniêtym na zamek indywidualnym pomieszczeniu baga owym na dworcu lub w hotelu; 6) zosta³ umieszczony w zamkniêtym na zamek baga niku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej lub jednostki p³ywaj¹cej. 2. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ równie koszty, jakie musia³ ponieœæ Ubezpieczony podczas podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku opóÿnienia baga u o co najmniej 4 godziny, na zakup niezbêdnych przedmiotów codziennego u ytku, które zast¹pi¹ przedmioty znajduj¹ce siê w baga u podró nym. 3. BENEFIA zwraca koszty zakupu przedmiotów, o których mowa w ust. 2 do wysokoœci 50 % sumy ubezpieczenia baga u na podstawie orygina³ów rachunków zakupu oraz pod warunkiem, e baga podró ny by³ powierzony profesjonalnemu przewoÿnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego. 34. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochron¹ ubezpieczeniow¹ objête s¹ szkody, jakim uleg³ baga podró ny na skutek: 1) deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osuniêcia siê ziemi, po aru, powodzi, trzêsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zapadania siê ziemi; 2) akcji ratowniczej prowadzonej w zwi¹zku z wyst¹pieniem zdarzeñ wymienionych w pkt 1; 3) wypadku komunikacyjnego l¹dowego, powietrznego lub wodnego; 4) nieszczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania, jakiemu uleg³ Ubezpieczony, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony by³ mo liwoœci zaopiekowania siê baga em podró nym i zabezpieczenia go przez utrat¹; 6

7 5) kradzie y z w³amaniem; 6) rozboju; 7) zaginiêcia, je eli baga podró ny znajdowa³ siê pod opiek¹ zawodowego przewoÿnika, któremu zosta³ powierzony na podstawie dokumentu przewozowego. 2. Je eli baga podró ny zosta³ utracony wskutek kradzie y z w³amaniem z pojazdu samochodowego, kabiny przyczepy samochodowej albo jednostki p³ywaj¹cej BENEFIA ponosi odpowiedzialnoœæ pod warunkiem, e: 1) pojazd lub kabina by³y wyposa one w sta³y dach (hardtop) oraz odpowiednio zamkniête na zamek zabezpieczaj¹cy; 2) baga podró ny by³ przechowywany w baga niku pojazdu lub kabinie przyczepy i nie by³ widoczny z zewn¹trz. 3. Przedmioty wartoœciowe objête s¹ ubezpieczeniem wy³¹cznie od zdarzeñ okreœlonych w ust.1 pkt 1-4 oraz je eli znajdowa³y siê pod bezpoœredni¹ opiek¹ Ubezpieczonego. 4. BENEFIA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia okreœlonej w 36 uzasadnione okolicznoœciami danego zdarzenia i udokumentowane: 1) koszty zabezpieczenia zagro onego mienia przed zwiêkszeniem rozmiaru szkody; 2) koszty ratowania mienia dotkniêtego szkod¹; 3) koszty odtworzenia dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz legitymacji szkolnych i studenckich nale ¹cych do Ubezpieczonego do kwoty 250 z³. 35. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŒCI 1. BENEFIA nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody: 1) bêd¹ce nastêpstwem normalnego zu ycia rzeczy, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a odnoœnie rzeczy t³uk¹cych siê lub w szklanym opakowaniu - pot³uczenia lub utraty wartoœci rzeczy uszkodzonej; 2) polegaj¹ce wy³¹cznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotów, w których przewo ony jest baga podró nego (np. waliz, kufrów); 3) powsta³e w aparatach i urz¹dzeniach elektrycznych wskutek ich wad oraz dzia³ania pr¹du elektrycznego podczas eksploatacji, chyba e dzia³anie pr¹du elektrycznego spowodowa³o po ar; 4) bêd¹ce skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne w³adze; 5) powsta³e wskutek kradzie y z w³amaniem dokonanej w sposób inny ni okreœlony w 2 pkt 9; 6) powsta³e wskutek kradzie y z w³amaniem dokonanej z baga nika dachowego pojazdu samochodowego, je eli chocia jedna ze œcian baga nika zosta³a wykonana ze s³abego materia³u (np.: brezent) lub gdy baga nik nie by³ zabezpieczony odpowiednim zamkiem zabezpieczaj¹cym; 7) powsta³e przez powolne dzia³anie temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, py³u, sadzy, wstrz¹sów oraz przez zagrzybienie. 2. Ponadto umow¹ nie s¹ objête: 1) srebro, z³oto i platyna w z³omie i w sztabkach; 2) kamienie szlachetne, pó³szlachetne, per³y nie stanowi¹ce wyrobu u ytkowego; 3) akta, dokumenty, rêkopisy, programy i dane komputerowe, karty p³atnicze oraz kredytowe; 4) trofea myœliwskie, broñ palna; 5) przedmioty wartoœciowe, z zastrze eniem postanowienia 34 ust. 3; 6) przedmioty, których iloœæ wskazuje, e przeznaczone s¹ do celów handlowych; 7) przedmioty s³u ¹ce dzia³alnoœci handlowej, us³ugowej lub produkcyjnej; 8) futra; 9) wartoœci pieniê ne; 10) dzie³a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie; 11) mienie przesiedleñcze; 12) akcesoria samochodowe, przedmioty bêd¹ce wyposa eniem przyczep, samochodów campingowych lub ³odzi. 3. BENEFIA potr¹ca z nale nego odszkodowania kwotê 200 z³, stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Ubezpieczonego w szkodzie. 2. Wysokoœæ odszkodowania za naprawê uszkodzonych przedmiotów ustala siê wed³ug œrednich cen obowi¹zuj¹cych w zak³adach us³ugowych lub na podstawie rachunków, pod warunkiem przed³o enia ich BENEFII w terminie 3 miesiêcy od dnia powstania szkody. 3. Wysokoœæ odszkodowania nie mo e przekroczyæ wartoœci rzeczywistej przedmiotu z dnia szkody. 4. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczonego odszkodowania od osoby trzeciej zobowi¹zanej do naprawienia szkody, BENEFIA dokonuje potr¹cenia otrzymanej kwoty z nale nego odszkodowania. 5. Przy ustalaniu wysokoœci odszkodowania nie uwzglêdnia siê: 1) wartoœci kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, numizmatycznej oraz osobistych upodobañ; 2) kosztów wynikaj¹cych z braku czêœci zamiennych lub innych materia³ów, niezbêdnych dla przywrócenia stanu istniej¹cego przed powstaniem szkody. 6. Je eli po wyp³acie odszkodowania Ubezpieczaj¹cy odzyska³ utracone przedmioty, BENEFIA mo e za ¹daæ od Ubezpieczonego zwrotu wyp³aconego za te przedmioty odszkodowania, albo przeniesienia praw do tych przedmiotów na BENEFIÊ. 38. POSTANOWIENIA KOÑCOWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oœwiadczenia sk³adane przez strony w zwi¹zku z umow¹ ubezpieczenia powinny byæ dokonywane na piœmie za pokwitowaniem przyjêcia lub wys³ane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 2. Zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczaj¹cy mo e zg³osiæ telefonicznie dzwoni¹c na numer telefonu w Polsce (po³¹czenie bezp³atne) lub z zagranicy oraz telefonu komórkowego (po³¹czenie p³atne) (0048) W przypadku jakichkolwiek skarg lub za aleñ zg³aszanych przez Ubezpieczaj¹cego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo na je zg³osiæ bezpoœrednio do centrali BENEFII. 4. W³aœciwa jednostka organizacyjna centrali BENEFII jest zobowi¹zana w ci¹gu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za alenia zaj¹æ stanowisko w niniejszej sprawie. 5. Je eli Ubezpieczaj¹cy zmieni³ adres b¹dÿ siedzibê i nie zawiadomi³ o tym BENEFII, pismo skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczaj¹cego uwa a siê za dorêczone i wywo³uj¹ce skutki prawne od chwili, w której dosz³oby do niego, gdyby nie zmieni³ adresu b¹dÿ siedziby. 6. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mo na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone przez Zarz¹d Benefii Towarzystwa Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A. uchwa³¹ Nr 2/17/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. oraz maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 maja 2006r. Cz³onek Zarz¹du Zbigniew Zieliñski Prezes Zarz¹du Pawe³ Bisek 36. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Okreœlona w umowie suma ubezpieczenia baga u podró nego stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII. 2. Suma ubezpieczenia baga u podró nego nale ¹cego do ka dego Ubezpieczonego wynosi: 1) w wariancie STANDARDOWYM z³; 2) w wariancie LUKSUSOWYM z³. 3. Górn¹ granicê odpowiedzialnoœci BENEFII za szkody w przedmiotach wartoœciowych oraz w sprzêcie sportowym wszelkiego rodzaju stanowi 50% sumy ubezpieczenia baga u podró nego. 37. USTALENIE WYSOKOŒCI ODSZKODOWANIA 1. Wysokoœæ odszkodowania ustala siê wed³ug cen detalicznych obowi¹zuj¹cych dla przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku w dniu ustalania odszkodowania, pomniejszonych o stopieñ zu ycia przedmiotów, które uleg³y szkodzie oraz o wartoœæ pozosta³oœci, które mog¹ byæ przeznaczone do dalszego u ytku lub sprzeda y, albo wed³ug wysokoœci kosztów naprawy. 7

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage, zwanych dalej OWU BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiotem ubezpieczenia są: Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY

PE NIA YCIA. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ŒWIADCZENIA Z TYTU U UMOWY Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie PE NIA YCIA Kod warunków: Z1GP40 wariant z jednakow¹ sum¹ ubezpieczenia Z2GP40 wariant z indywidualn¹ sum¹ ubezpieczenia PE NIA YCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ

Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ Centrum Pomocy: (22) 501 61 00 oraz 0801 120 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UŻYCIA KARTY PŁATNICZEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SWU. Za³¹cznik nr 1 Do Umowy RBM

SWU. Za³¹cznik nr 1 Do Umowy RBM UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

00.460 z dnia 16.09.2015r.

00.460 z dnia 16.09.2015r. ZAŁACZNIK nr 1 do polisy nr 02.4.400 00.460 z dnia 16.09.2015r. Broker obsługujący pośredniczący w zawieraniu umów ubezpieczenia KJF Broker Sp. z o.o. ul. Rolna 7/7a, 61-513 Poznań, Telefon 618313-100,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASA ERÓW W ZWI ZKU Z RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH

NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASA ERÓW W ZWI ZKU Z RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASA ERÓW W ZWI ZKU Z RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 1 2012-02-15 11:50 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30876-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW (NNW) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTÊPSTW NIESZCZÊŒLIWYCH WYPADKÓW (NNW) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, zwane dalej OWU maj¹ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (NW) 1/2003

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (NW) 1/2003 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Œmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczêœliwego Wypadku (NW) 1/2003 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê wy- ³¹cznie do umów ubezpieczenia zawieranych jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a:, zam., prowadzącym., NIP:.., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr. a:, zam., prowadzącym., NIP:.., zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr 1 UMOWA Nr z dnia zawarta pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, NIP 684-21-54-209, reprezentowanym przez: P. Marek Pepera Kierownik Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo