1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia ( p zmianie) I. INFORMACJE WSTĘPNE Lista sób zatrudninych w Gineklgiczn-Płżniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu zawierająca dane dtyczące wieku, płci raz stanwiska pracy, znajduje się w pkt. VII niniejszeg załącznika. Definicja pracwnika dla celów niniejszeg pstępwania, bejmuje również sby zatrudnine na pdstawie umów cywiln-prawnych innych niż umwa pracę. II. WYMOGI 1. Przystąpienie d prgramu i rezygnacja z ubezpieczenia Pracwnikm Gineklgiczn-Płżniczeg Szpitalu Kliniczneg Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu raz człnkm ich rdzin (współmałżnkwie i drsłe dzieci) zstanie zaferwane przystąpienie d prgramu grupweg ubezpieczenia na życie będąceg wynikiem niniejszeg pstępwania. Ubezpiecznemu przysługuje praw d rezygnacji z uczestnictwa w prgramie grupweg ubezpieczenia na życie pprzez złżenie stswneg świadczenia Zamawiającemu. Ochrna ubezpieczeniwa kńczy się z upływem statnieg dnia kalendarzweg miesiąca, w którym ubezpieczny złżył stswną rezygnację wystąpienia z prgramu. 2. Wiek sób przystępujących Wraz z zawarciem umwy lub w trakcie jej trwania d ubezpieczenia mgą przystąpić sby, które w dniu złżenia deklaracji przystąpienia ukńczyły 18 rk życia i nie ukńczyły 70 rku życia. Osby, które przystąpiły d prgramu przed ukńczeniem 70 rku życia będą bjęte pełnym zakresem chrny ubezpieczeniwej przez cały kres trwania umwy zawartej w drdze niniejszeg pstępwania.ddatkw Wyknawca bejmie chrną ubezpieczeniwą z pełnym zakresem chrny wszystkie sby aktualnie ubezpieczne w ramach funkcjnująceg prgramu, przekraczające 70 rk życia. 3. Ubezpieczenie współmałżnków raz pełnletnich dzieci D umwy grupweg ubezpieczenia na życie mgą przystąpić również współmałżnkwie raz pełnletnie dzieci pracwników, pd warunkiem, że wcześniej d prgramu przystąpił sam pracwnik. Wyknawca nie uzależni mżliwści bjęcia chrną ubezpieczeniwą małżnków i pełnletnich dzieci d siągnięcia ich kreślnej minimalnej ilści. 4. Ubezpieczenie sób przebywających na zwlnieniu lekarskim Wyknawca zbwiązuje się d ubezpieczenia sób, które w dacie zawarcia umwy przebywały na zwlnieniu lekarskim, urlpie macierzyńskim i urlpie bezpłatnym, ile sby te były bjęte ubezpieczeniem w ramach dtychczasweg prgramu ubezpieczeń grupwych funkcjnująceg u Ubezpieczająceg. 5. Badania medyczne Zamawiający nie przewiduje mżliwści przeprwadzenia ankiet /kwestinariuszy/badań medycznych dla pracwników Gineklgiczn- Płżniczeg Szpitala Kliniczneg Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu raz dla współmałżnków i pełnletnich dzieci pracwników teg Szpitala. 6. Kmisje lekarskie Kmisje lekarskie będą rganizwane w miejscwści siedziby Ubezpieczająceg. Zamawiający dpuszcza mżliwść zaczneg rzekania na pdstawie przedstawinej dkumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji wyskści rzeczneg w ten spsób uszczerbku na zdrwiu, Ubezpiecznemu przysługuje praw d pnwnej weryfikacji medycznej przed kmisją lekarską. W takim przypadku kmisja lekarska zstanie zrganizwana w terminie nieprzekraczającym 30 dni d dnia złżenia wnisku bądź dnia zakńczenia leczenia, w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpił później. Leczenie uznaje się za zakńczne, jeśli wyknan zalecne przez lekarza prwadząceg zabiegi. 7. Pdwyknawcy Zgdnie z zapisem zawartym w SIWZ w rzdz. VI pkt. 7. 1

2 8. Płatnść składki i kszty administracyjn-bsługwe Składka ubezpieczeniwa rzumiana jest jak rzeczywista wartść składki należnej Wyknawcy, stanwiąca ilczyn liczby ubezpiecznych sób w kresie miesięcznym i wyskści składki za jedną sbę, którą Zamawiający przekazuje na rachunek Wyknawcy. Zamawiający będzie ptrącał tę kwtę z wynagrdzenia ubezpieczanych pracwników. Z wynagrdzenia pracwnika będzie także ptrącana składka za ubezpieczenie zgłsznych d ubezpieczenia człnków rdzin. Składka za ubezpieczenie grupwe na życie jest stała w kresie bwiązywania chrny ubezpieczeniwej w kresie realizacji umwy zgdnie z warunkami SIWZ i nie pdlega walryzacji. Wyknawca w cenie ferty uwzględnia łączne kszty administracyjn-bsługwe w wyskści 13% składki ubezpieczeniwej przez cały kres trwania umwy. Kszty te, wypłacane są przez cały kres trwania umwy, bez względu na wyskść wskaźnika szkdwści z umwy ubezpieczenia na życie zawartej w drdze niniejszeg pstępwania. Wskazana pwyżej wyskść ksztów jest wartścią minimalną i wyknawca mże zaprpnwać wyższą wartść. Szczegółwe zasady rzliczania tych ksztów zstaną ustalne w drębnym przumieniu. 9. Termin wyknania zamówienia Świadczenie chrny rzpcznie się w dniu 01 listpada 2014 r. i będzie trwać 24 miesiące. SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Karencje Karencja nie ma zastswania w dniesieniu d wszystkich świadczeń jeżeli spełniny jest jeden z pniższych warunków: Pracwnik pzstawał w stsunku prawnym z Ubezpieczającym w chwili rzpczęcia chrny ubezpieczeniwej, a deklarację przystąpienia pdpisał przed upływem 3 miesięcy d rzpczęcia umwy ubezpieczenia, Stsunek prawny łączący pracwnika z Ubezpieczającym pwstał p rzpczęciu umwy ubezpieczenia, a ubezpieczny pdpisał deklarację przystąpienia przed upływem 3 miesięcy d daty pwstania teg stsunku prawneg. Pracwnik, któreg Współmałżnek i drsłe dzieck pracwnika przystępują d ubezpieczenia, pzstawał w stsunku prawnym z ubezpieczającym w chwili rzpczęcia umwy ubezpieczenia, a deklarację przystąpienie pdpisał przed upływem 3 miesięcy d rzpczęcia chrny ubezpieczeniwej. Pracwnik i sba przystępująca d ubezpieczenia (współmałżnek) zawarli związek małżeński p dniu rzpczęcia umwy ubezpieczenia, a małżnek pracwnika pdpisał deklaracje przystąpienia przed upływem 3 miesięcy d daty zawarcia związku małżeńskieg. W przypadku sób, które nie spełniają pisanych pwyżej warunków będą miały zastswanie karencje zamieszczne w pniższej tabeli: Klauzula Długść karencji Zgn ubezpieczneg Zgn ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Brak Zgn ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 6 miesięcy Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 100% uszczerbku) Brak Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu (świadczenie za 100% uszczerbku) Brak Zgn współmałżnka ubezpieczneg Zgn współmałżnka ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Brak Zgn dziecka ubezpieczneg Urdzenie martweg dziecka 1 miesiąc 2

3 Zgn rdzica ubezpieczneg raz rdzica współmałżnka ubezpieczneg Urdzenie dziecka 9 miesięcy Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg Pważne zachrwania ubezpieczneg Leczenie specjalistyczne Leczenie szpitalne ubezpieczneg 1 miesiąc Pwyższe karencje są maksymalnymi dpuszczalnymi wartściami. Dla pszczególnych świadczeń dpuszcza się zastswanie krótszych kresów karencji, lub jej braku. Karencja nie ma zastswania w przypadku świadczeń wynikających z zajścia nieszczęśliweg wypadku. D kresu wyłączenia dpwiedzialnści z tytułu zgnu ubezpieczneg w wyniku sambójstwa Wyknawca zaliczy staż ubezpieczneg z pprzedniej umwy ubezpieczenia. Dpuszcza się zastswanie kresów karencji w stsunku d partnerów życiwych pracwników w przypadku przyjęcia przez Wyknawcę klauzuli rzszerzającej definicję człnka rdziny partnera życiweg. Za pczątek ubezpieczenia uznaję się datę rzpczęcia świadczenia chrny ubezpieczeniwej. 2. Pre - existing Ubezpieczyciel przejmie dpwiedzialnść za skutki stanów chrbwych raz wypadków, które zstały stwierdzne/zaszły w trakcie chrny ubezpieczeniwej dtychczasweg ubezpieczyciela, pwdujących nabycie przez ubezpieczneg prawa d świadczenia w kresie dpwiedzialnści ubezpieczyciela. Zniesienie pre-existingu ma zastswanie d: Zgnu ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg przy pracy, Zgnu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, Zgnu współmałżnka w wyniku nieszczęśliweg wypadku, Trwałeg uszczerbku na zdrwiu spwdwaneg nieszczęśliwym wypadkiem, Pważneg zachrwania, Leczenia szpitalneg, Operacji chirurgicznych. 3. Indywidualna kntynuacja Wyknawca zagwarantuje mżliwść indywidualnej, dżywtniej kntynuacji ubezpieczenia przez Ubezpieczneg bez względu na wiek p ustaniu stsunku prawneg łącząceg Ubezpieczneg z Ubezpieczającym raz w kresie krzystania z urlpu wychwawczeg lub bezpłatneg z dżywtnią gwarancją wyskści składki bejmującej następujący minimalny zakres chrny: - Śmierć ubezpieczneg - min. 100% s.u., - Śmierć ubezpieczneg wskutek NW min. 200% s.u. (skumulwana wyskść świadczeń), - Śmierć ubezpieczneg wskutek wypadku kmunikacyjneg min. 500% s.u. (skumulwana wyskść świadczeń), - Trwały uszczerbek na zdrwiu spwdwany NW: min. 1% s.u. za 1% trwałeg uszczerbku, - Śmierć małżnka min. 50% s.u., - Śmierć małżnka w wyniku NW min. 300% (skumulwana wyskść świadczeń), 3

4 - Śmierć dziecka min. 30% s.u., - Urdzenie dziecka min. 10% s.u., - Urdzenie martweg dziecka min. 20% s.u., - Śmierć rdziców lub teściów min. 20% s.u., - Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg min. 40% s.u; gdzie maksymalna składka nie przekrczy 9 PLN za każdy PLN sumy ubezpieczenia, a minimalna suma ubezpieczenia wyniesie PLN, z mżliwścią bniżenia lub pdwyższenia sumy wyłącznie na wnisek Ubezpieczneg. Wyknawca nie mże dknać zmiany zakresu świadczeń, wyskści świadczeń raz wyskści składki bez zgdy sby bjętej chrną w ramach indywidualnej kntynuacji. Wyknawca przedstawi wyskści świadczeń raz składki z tytułu ubezpieczenia indywidualnie kntynuwaneg w składanej fercie bwiązujące przez cały kres trwania umwy. Ubezpieczny uzyskuje praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia w przypadku płacenia składek za kres 6 miesięcy pprzedzających mment ustania stsunku prawneg łącząceg ubezpieczneg pracwnika płacająceg składkę z Zamawiającym. Wyknawca uzna staż Ubezpieczneg w dtychczaswym prgramie grupweg ubezpieczenia na życie, niezbędny d nabycia uprawnień d indywidualneg kntynuwania ubezpieczenia, ile zachwana zstała ciągłść chrny. Mżliwść przystąpienia d ubezpieczenia indywidualnie kntynuwaneg zachwana będzie w ciągu 2 pełnych miesięcy kalendarzwych d ustania stsunku prawneg łącząceg ubezpieczneg pracwnika płacająceg składkę z Ubezpieczającym. IV. Definicje bligatryjne wybranych ryzyk zawartych w prgramie mające zastswanie w umwie ubezpieczenia Zamawiający akceptuje dmienną treść definicji ile nie zawęża na zakresu chrny i uprawnień ubezpiecznych w stsunku d zapisów SIWZ. Pracwnik sba zatrudnina na pdstawie umwy pracę, pwłania, wybru, lub innej umwy cywilnprawnej, której przedmitem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiająceg. Człnek rdziny: - małżnek sba pzstająca z ubezpiecznym w związku małżeńskim, w stsunku d której nie rzeczn separacji zgdnie z bwiązującymi przepisami, - pełnletnie dzieck pracwnika. Osba bliska na ptrzeby niniejszeg pstępwania i ceny fert, sba bliska definiwana jest jak: współmałżnek Ubezpieczneg, dzieck Ubezpieczneg, rdzic ubezpieczneg raz rdzic współmałżnka ubezpieczneg Dzieck znacza dzieck ubezpieczneg (własne, a także przyspsbine lub pasierb jeżeli nie żyje jciec lub matka) w wieku d 20 lat, a w razie uczęszczania d szkły w wieku d 25 lat lub bez względu na wiek w razie jeg całkwitej niezdlnści d pracy. Z tytułu urdzenia dziecka wypłacana jest kwta świadczenia kreślna w SIWZ należna za każde dzieck urdzne w kresie dpwiedzialnści Wyknawcy. Za urdzenie dziecka uważa się również całkwite, nierzwiązywalne przyspsbienie przez Ubezpieczneg dziecka urdzneg przed kresem dpwiedzialnści Wyknawcy ile przyspsbienie t zstał stwierdzne prawmcnym rzeczeniem sądu Za nieszczęśliwy wypadek uważa się każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny d wli sby której dtyczy. Za wypadek kmunikacyjny uważa się wypadek w ruchu lądwym, pwietrznym lub wdnym a. Wywłany ruchem pjazdów na drdze, w którym ubezpieczny brał udział jak uczestnik (w szczególnści sba prwadząca pjazd, pasażer, pieszy, rwerzysta) ruchu bądź kierwca, z tym że sfrmułwania pjazd, drga, uczestnik ruchu i kierwca rzumiane są zgdnie ze znaczeniem nadanym przez bwiązujące przepisy prawa ruchu drgwym. Pjazdem jest również tramwaj; b. Wywłany ruchem pjazdu klejweg, w którym ubezpieczny brał udział jak pasażer alb człnek załgi teg pjazdu, z tym że: 4

5 pjazd klejwy znacza pjazd dstswany d pruszania się na własnych kłach p trach klejwych, pjazd trakcyjny znacza pjazd klejwy z napędem własnym, w tym metr; c. Wywłany eksplatacją pasażerskieg statku pwietrzneg, który zaistniał d chwili, gdy jakaklwiek sba weszła na jeg pkład z zamiarem wyknania ltu, d chwili puszczenia pkładu statku pwietrzneg przez wszystkie sby znajdujące się na nim; d. Wywłany ruchem statku lub innej jednstki pływającej, w którym ubezpieczny brał udział jak człnek załgi bądź pasażer. Za udar mózgu uważa się nagłe gniskwe lub ugólnine zaburzenie czynnści mózgu pwdujące trwałe zaburzenia funkcji mózgu lub prwadzące d śmierci, wywłane niedkrwieniem lub zawałem tkanki mózgwej, zatrem lub krwtkiem wewnątrzczaszkwym. Za trwały uszczerbek na zdrwiu uważa się trwałe, nierkujące pprawy uszkdzenie daneg rganu, narządu lub układu, plegające na fizycznej utracie teg rganu, narządu lub układu lub upśledzeniu jeg funkcji. Świadczenie z tytułu trwałeg uszczerbku wypłacane jest za każdy prcent stwierdzneg trwałeg uszczerbku na zdrwiu. Nie jest dpuszczalne wprwadzanie minimalnych wyskści (prgów) rzeczneg trwałeg uszczerbku. Maksymalna wyskść świadczenia z tytułu rzeczneg trwałeg uszczerbku w wyniku jedneg wypadku ubezpieczeniweg wynsi 100%. Świadczenie z tytułu trwałeg uszczerbku na zdrwiu spwdwaneg zawałem serca lub udarem mózgu wypłacane jest za każdy prcent stwierdzneg trwałeg uszczerbku na zdrwiu. Nie jest dpuszczalne wprwadzanie minimalnych wyskści (prgów) rzeczneg trwałeg uszczerbku. Maksymalna wyskść świadczenia z tytułu rzeczneg trwałeg uszczerbku w wyniku jedneg wypadku ubezpieczeniweg wynsi 100%. Za zawał serca uważa się taki zawał serca, który pwduje: a. wzrst lub spadek pdwyższneg stężenia bimarkerów sercwych z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pmiarze t stężenie musi przekraczać górną granicę nrmy raz becnść c najmniej dwóch z następujących wykładników niedkrwienia mięśnia sercweg: - bjawy kliniczne niedkrwienia (m. in. ból w klatce piersiwej), - zmiany w zapisie elektrkardigraficznym (EKG) typwe dla nw pwstałeg niedkrwienia, - nwe dcinkwe zaburzenia kurczliwści w badaniach brazwych; lub b. zwiększenia stężenia bimarkerów sercwych d wartści przekraczającej trzykrtnie górna granicę nrmy, przy prawidłwym ich pzimie wyjściwym w przypadku zabiegu przez skórnej interwencji wieńcwej (PCI); lub c. zwiększenie stężenia bimarkerów sercwych {w przypadku pmstwania tętnic wieńcwych (CABG)} d wartści przekraczającej pięcikrtnie górna granicę nrmy, przy prawidłwym pzimie wyjściwym raz pjawienie się jedneg z następujących bjawów: - nwych patlgicznych załamków Q lub nweg blku lewej dngi pęczka Hisa, - udkumentwanej angigraficznie niedrżnści pmstu wieńcweg lub nwej niedrżnści pmstu wieńcweg lub nwej niedrżnści natywnej tętnicy wieńcwej, - udkumentwanej badaniem brazwym nwej martwicy mięśnia sercweg; lub d. udkumentwane bniżenie funkcji lewej kmry, takie jak zaburzenia kinetyki skurczu współistniejące z upśledzeniem frakcji wyrzutwej lewej kmry serca pniżej 45%, uwidcznine w badaniu echkardigraficznym wyknanym c najmniej 6 tygdni p stwierdzeniu zawału serca. W dniesieniu d zawału serca, za dzień zdarzenia ubezpieczeniweg uważa się dzień pstawienia diagnzy przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardilgii. 5

6 Leczenie szpitalne zgdnie z wu wyknawcy, ale w znaczeniu nie węższym niż świadczenie wypłacane d pierwszeg dnia pbytu w szpitalu, w przypadku trwająceg nieprzerwalnie dłużej niż 3 dni pbytu ubezpieczneg w szpitalu. Świadczenie wypłacane za c najmniej 90 dni w każdym kresie klejnych 12 miesięcy udzielnej w wyniku przetargu chrny ubezpieczeniwej. Wymaga się aby pdwyższna kwta dzienneg świadczenia wypłacana była za minimum 14 dni pbytu w szpitalu. Dtyczy pważneg zachrwania ubezpieczneg W fercie należy przyjąć następujący minimalny katalg jednstek pważnych zachrwań: Chirurgiczne leczenie chrby naczyń wieńcwych by-pass, Chrba Creutzfelda-Jakba, Chrba Parkinsna, Masywny zatr tętnicy płucnej leczny peracyjnie, Niewydlnść nerek, Nwtwór złśliwy, Odkleszczwe wiruswe zapalenie mózgu, Rpień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar mózgu, Opniak (łagdny guz mógzu) Zawał serca Stwardnienie rzsiane Oparzenia (III stpnia c najmniej 20% pwierzchni ciała) Transplantacja rganów Utrata wzrku Utrata słuchu Przewlekłe zapalenie wątrby Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV będące pwikłaniem transfuzji krwi, Zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpśrednieg wyknywania bwiązków zawdwych, Zawał serca, Zgrzel gazwa, Bąblwiec mózgu, Anemia aplastyczna, Zakład ubezpieczeń pnsi dpwiedzialnść za wystąpienie klejneg pważneg zachrwania w kresie trwania umwy ubezpieczenia, ile nie istnieje związek przyczynw- skutkwy z innym zachrwaniem, za które Wyknawca wypłacił już świadczenie z tytułu pważneg zachrwania. 6

7 V. Grupwe ubezpieczenie na życie zakres ubezpieczenia tabela świadczeń Zakres chrny pwinien bejmwać następujące zdarzenia i wyskść świadczeń: Rdzaj zdarzenia ubezpieczeniweg MINIMALNA wymagana wyskść świadczenia z uwzględnieniem kumulacji w PLN ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE ZGON UBEZPIECZONEGO Zgn ubezpieczneg Zgn ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg przy pracy Zgn ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 100% uszczerbku) Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu (świadczenie za 100% uszczerbku) Pważne zachrwania ubezpieczneg Pważne zachrwania współmałżnka ubezpieczneg Utrata zdrwia przez dzieck ZGON OSÓB BLISKICH Zgn współmałżnka ubezpieczneg Zgn współmałżnka ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Zgn dziecka ubezpieczneg Zgn rdzica ubezpieczneg raz rdzica współmałżnka ubezpieczneg URODZENIE DZIECKA Urdzenie dziecka Urdzenie martweg dziecka ubezpieczneg ŚWIADCZENIA SZPITALNE 7

8 Wyskść świadczenia za każdy dzień - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany chrbą 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem kmunikacyjnym za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem kmunikacyjnym przy pracy za każdy dzień pbytu w szpitalu pwyżej 14 dnia spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem kmunikacyjnym lub wypadkiem kmunikacyjnym przy pracy 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu pwyżej 14 dnia spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu 60 -leczenie ubezpieczneg w szpitalu na OIOM świadczenie jednrazwe 120 Praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia Praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia TAK ZAKRES FAKULTATYWNY: Jednrazwe świadczenie apteczne* 200 Wyknawca kreśli cenę ferty przez c należy rzumieć pdanie miesięcznej składki na jedneg ubezpieczneg z zastrzeżeniem, że składka maksymalna za jedneg ubezpieczneg wynsi 55 PLN Wyknawca pdaje cenę z dkładnścią d 0,50 PLN w zapisie cyfrwym i słwnie. *zakres fakultatywny VI. Ddatkwe zakresy chrny Zamawiający wniskuje zastswanie w fercie ubezpieczenia następujących rzszerzeń zakresu chrny, które będą brane pd uwagę w cenie kryterium jakści prpnwanej chrny ubezpieczeniwej. OBLIGATORYJNE 1. Wypłata świadczenia z tytułu zajścia niżej wymieninych zdarzeń wystąpi bez względu na długść czasu jaki upłynął pmiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg a zdarzeniem je wywłującym. - śmierci ubezpieczneg w następstwie nieszczęśliweg wypadku, - śmierci ubezpieczneg w następstwie wypadku kmunikacyjneg, - śmierci ubezpieczneg w następstwie wypadku przy pracy, 8

9 - śmierci ubezpieczneg w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, - trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg w następstwie nieszczęśliweg wypadku, - trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 2. Zamawiający nie dpuszcza pmniejszenia kwty wypłaty świadczenia z tytułu: - zgnu ubezpieczneg będąceg następstwem chrby, - zgnu w wyniku nieszczęśliweg wypadku, - zgnu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu świadczenia wcześniej wypłacne z tytułu chrby, trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg będąceg wynikiem teg sameg nieszczęśliweg wypadku, czy zawału serca lub udaru mózgu. 3. Odpwiedzialnść Wyknawcy bejmwać pwinna pbyt w szpitalu w celu leczenia i na OIOM, na terytrium RP, raz c najmniej w krajach należących d Unii Eurpejskiej i na terytrium Australii, Islandii, Japnii, Kanady, Mnak, Nrwegii, Nwej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu. 4. W przypadku rszczeń z tytułu zgnu współmałżnka, rdziców i teściów, śmierci dziecka raz urdzenia się dziecka Wyknawca zbwiązuje się d zakńczenia prcesu likwidacji rszczenia w ciągu 7 dni rbczych d daty wpływu kmpletnej dkumentacji niezbędnej d rzpatrzenia rszczenia. W przypadku zgłszenia innych rszczeń niż wymienine pwyżej Wyknawca zbwiązuje się d wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni d daty zgłszenia szkdy, a w przypadku braku kmpletnej dkumentacji niezbędnej d rzpatrzenia rszczenia, zbwiązuje się d wypłaty świadczenia w terminie 14 dni d dnia wyjaśnienia wszystkich klicznści niezbędnych d ustalenia jeg dpwiedzialnści. Wyknawca w ciągu 7 dni d daty wpływu rszczenia wyśle d sby składającej rszczenie pism z prśbą uzupełnienie dkumentacji raz listą infrmacji niezbędnych d zakńczenia prcesu likwidacji rszczenia. FAKULTATYWNE DODATKOWO PUNKTOWANE 1. Wyskść prpnwanych świadczeń maksymalnie 30 punktów Za pdniesienie wyskści ferwanych świadczeń w stsunku d wymaganych zgdnie z zapisami niniejszej SIWZ, Zamawiający przyzna wyknawcy ddatkwe punkty w kryterium warunków ubezpieczenia zgdnie z następującymi zasadami: a. Świadczenia pdstawwe zgn ubezpieczneg : -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt b. Świadczenia zdrwtne -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt c. Zgn sób bliskich -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt d. Urdzenie dziecka - pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt - pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt e. Świadczenia szpitalne -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt 9

10 2. Zapewnienie bsługi prgramu ubezpieczeniweg w systemie dedykwanej Ubezpieczającemu aplikacji internetwej 35 pkt Wyknawca zbwiązuje się w terminie 1 miesiąca d zawarcia umwy ubezpieczenia, d niedpłatneg udstępnienia Zamawiającemu aplikacji przeznacznej d zarządzania plisą. Aplikacja ta, pprzez łącze internetwe, usprawniać będzie bsługę plisy, umżliwiając dknywanie w drdze elektrnicznej następujących czynnści: prwadzenie ewidencji sób bjętych prgramem ubezpieczenia ewidencjnwanie sób przystępujących d prgramu i występujących z prgramu ubezpieczenia rzliczenie składek miesięcznych (w tym sprawdzania sald wpłacnych składek ubezpieczeniwych) generwanie wnisku wypłatę świadczeń i przejście na indywidualną kntynuację umżliwiające jeg późniejsze wydrukwanie ewidencjnwanie zmian danych sbwych sób bjętych prgramem Ubezpieczenia generwanie indywidualnych ptwierdzeń uczestnictwa w prgramie ubezpieczeniwym ewidencjnwanie danych i mżliwść zmiany danych ubezpieczająceg 3. Indywidualna kntynuacja ubezpieczenia maksymalnie 15 pkt Za bniżenie składki dla wymaganych warunków indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia kreślnych w pisie przedmitu zamówienia Zamawiający przyzna wyknawcy ddatkwe punkty w kryterium warunków ubezpieczenia zgdnie z następującymi zasadami: -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 1 PLN 5pkt -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 2 PLN 10pkt -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 3 PLN 15pkt 4. Szybka ścieżka wypłaty świadczeń 8 pkt Mżliwść zgłaszania świadczeń przez Internet -bez kniecznści wysyłania d Ubezpieczyciela w frmie papierwej wymaganej dkumentacji 5. Świadczenie apteczne 8 pkt Wyknawca zapewni ubezpiecznym karty uprawniającej d bezgtówkweg dbiru prduktów aptecznych wartści wskazanej w tabeli świadczeń, p dbyciu leczenia szpitalneg bjęteg dpwiedzialnścią Twarzystwa Ubezpieczeniweg, w sieci aptek z którymi Wyknawca zawarł umwę współpracy w tym zakresie. Wyknawca przyzna Ubezpiecznemu praw d realizacji teg świadczenia, w każdym kresie klejnych 12 miesięcy ubezpieczenia. 6.Objęcie chrną partnera życiweg 4 pkt Wyknawca rzszerzy definicję człnka rdziny partnera życiweg definiwaneg, jak sba wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczneg pdstawweg, nie będąca w frmalnym związku małżeńskim, prwadząca z ubezpiecznym pdstawwym - również nie będącym w frmalnym związku małżeńskim wspólne gspdarstw dmwe. Partner nie mże być spkrewniny z ubezpiecznym pdstawwym. Ubezpieczny pdstawwy mże wskazać partnera życiweg wyłącznie raz w danym rku pliswym. VII. STRUKTUKTURA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 1. Struktura wiekwa pracwników z pdziałem na płeć: Zgdnie z załącznikiem nr 2 d SIWZ - wykaz struktury zatrudnienia zamawiająceg. 2. Struktura zatrudnienia: Współmałżnkwie i pełnletnie dzieci psiadający chrnę ubezpieczeniwą w ramach ubezpieczeń grupwych na prawach pracwnika 90 sób - Lekarze stanwią 13% gółu zatrudninych, - Pielęgniarki stanwią 56% gółu zatrudninych, - Pzstali pracwnicy stanwią 31% gółu zatrudninych. 10

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d 01.11.2012

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo