1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia ( p zmianie) I. INFORMACJE WSTĘPNE Lista sób zatrudninych w Gineklgiczn-Płżniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu zawierająca dane dtyczące wieku, płci raz stanwiska pracy, znajduje się w pkt. VII niniejszeg załącznika. Definicja pracwnika dla celów niniejszeg pstępwania, bejmuje również sby zatrudnine na pdstawie umów cywiln-prawnych innych niż umwa pracę. II. WYMOGI 1. Przystąpienie d prgramu i rezygnacja z ubezpieczenia Pracwnikm Gineklgiczn-Płżniczeg Szpitalu Kliniczneg Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu raz człnkm ich rdzin (współmałżnkwie i drsłe dzieci) zstanie zaferwane przystąpienie d prgramu grupweg ubezpieczenia na życie będąceg wynikiem niniejszeg pstępwania. Ubezpiecznemu przysługuje praw d rezygnacji z uczestnictwa w prgramie grupweg ubezpieczenia na życie pprzez złżenie stswneg świadczenia Zamawiającemu. Ochrna ubezpieczeniwa kńczy się z upływem statnieg dnia kalendarzweg miesiąca, w którym ubezpieczny złżył stswną rezygnację wystąpienia z prgramu. 2. Wiek sób przystępujących Wraz z zawarciem umwy lub w trakcie jej trwania d ubezpieczenia mgą przystąpić sby, które w dniu złżenia deklaracji przystąpienia ukńczyły 18 rk życia i nie ukńczyły 70 rku życia. Osby, które przystąpiły d prgramu przed ukńczeniem 70 rku życia będą bjęte pełnym zakresem chrny ubezpieczeniwej przez cały kres trwania umwy zawartej w drdze niniejszeg pstępwania.ddatkw Wyknawca bejmie chrną ubezpieczeniwą z pełnym zakresem chrny wszystkie sby aktualnie ubezpieczne w ramach funkcjnująceg prgramu, przekraczające 70 rk życia. 3. Ubezpieczenie współmałżnków raz pełnletnich dzieci D umwy grupweg ubezpieczenia na życie mgą przystąpić również współmałżnkwie raz pełnletnie dzieci pracwników, pd warunkiem, że wcześniej d prgramu przystąpił sam pracwnik. Wyknawca nie uzależni mżliwści bjęcia chrną ubezpieczeniwą małżnków i pełnletnich dzieci d siągnięcia ich kreślnej minimalnej ilści. 4. Ubezpieczenie sób przebywających na zwlnieniu lekarskim Wyknawca zbwiązuje się d ubezpieczenia sób, które w dacie zawarcia umwy przebywały na zwlnieniu lekarskim, urlpie macierzyńskim i urlpie bezpłatnym, ile sby te były bjęte ubezpieczeniem w ramach dtychczasweg prgramu ubezpieczeń grupwych funkcjnująceg u Ubezpieczająceg. 5. Badania medyczne Zamawiający nie przewiduje mżliwści przeprwadzenia ankiet /kwestinariuszy/badań medycznych dla pracwników Gineklgiczn- Płżniczeg Szpitala Kliniczneg Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu raz dla współmałżnków i pełnletnich dzieci pracwników teg Szpitala. 6. Kmisje lekarskie Kmisje lekarskie będą rganizwane w miejscwści siedziby Ubezpieczająceg. Zamawiający dpuszcza mżliwść zaczneg rzekania na pdstawie przedstawinej dkumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji wyskści rzeczneg w ten spsób uszczerbku na zdrwiu, Ubezpiecznemu przysługuje praw d pnwnej weryfikacji medycznej przed kmisją lekarską. W takim przypadku kmisja lekarska zstanie zrganizwana w terminie nieprzekraczającym 30 dni d dnia złżenia wnisku bądź dnia zakńczenia leczenia, w zależnści d teg, które zdarzenie nastąpił później. Leczenie uznaje się za zakńczne, jeśli wyknan zalecne przez lekarza prwadząceg zabiegi. 7. Pdwyknawcy Zgdnie z zapisem zawartym w SIWZ w rzdz. VI pkt. 7. 1

2 8. Płatnść składki i kszty administracyjn-bsługwe Składka ubezpieczeniwa rzumiana jest jak rzeczywista wartść składki należnej Wyknawcy, stanwiąca ilczyn liczby ubezpiecznych sób w kresie miesięcznym i wyskści składki za jedną sbę, którą Zamawiający przekazuje na rachunek Wyknawcy. Zamawiający będzie ptrącał tę kwtę z wynagrdzenia ubezpieczanych pracwników. Z wynagrdzenia pracwnika będzie także ptrącana składka za ubezpieczenie zgłsznych d ubezpieczenia człnków rdzin. Składka za ubezpieczenie grupwe na życie jest stała w kresie bwiązywania chrny ubezpieczeniwej w kresie realizacji umwy zgdnie z warunkami SIWZ i nie pdlega walryzacji. Wyknawca w cenie ferty uwzględnia łączne kszty administracyjn-bsługwe w wyskści 13% składki ubezpieczeniwej przez cały kres trwania umwy. Kszty te, wypłacane są przez cały kres trwania umwy, bez względu na wyskść wskaźnika szkdwści z umwy ubezpieczenia na życie zawartej w drdze niniejszeg pstępwania. Wskazana pwyżej wyskść ksztów jest wartścią minimalną i wyknawca mże zaprpnwać wyższą wartść. Szczegółwe zasady rzliczania tych ksztów zstaną ustalne w drębnym przumieniu. 9. Termin wyknania zamówienia Świadczenie chrny rzpcznie się w dniu 01 listpada 2014 r. i będzie trwać 24 miesiące. SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Karencje Karencja nie ma zastswania w dniesieniu d wszystkich świadczeń jeżeli spełniny jest jeden z pniższych warunków: Pracwnik pzstawał w stsunku prawnym z Ubezpieczającym w chwili rzpczęcia chrny ubezpieczeniwej, a deklarację przystąpienia pdpisał przed upływem 3 miesięcy d rzpczęcia umwy ubezpieczenia, Stsunek prawny łączący pracwnika z Ubezpieczającym pwstał p rzpczęciu umwy ubezpieczenia, a ubezpieczny pdpisał deklarację przystąpienia przed upływem 3 miesięcy d daty pwstania teg stsunku prawneg. Pracwnik, któreg Współmałżnek i drsłe dzieck pracwnika przystępują d ubezpieczenia, pzstawał w stsunku prawnym z ubezpieczającym w chwili rzpczęcia umwy ubezpieczenia, a deklarację przystąpienie pdpisał przed upływem 3 miesięcy d rzpczęcia chrny ubezpieczeniwej. Pracwnik i sba przystępująca d ubezpieczenia (współmałżnek) zawarli związek małżeński p dniu rzpczęcia umwy ubezpieczenia, a małżnek pracwnika pdpisał deklaracje przystąpienia przed upływem 3 miesięcy d daty zawarcia związku małżeńskieg. W przypadku sób, które nie spełniają pisanych pwyżej warunków będą miały zastswanie karencje zamieszczne w pniższej tabeli: Klauzula Długść karencji Zgn ubezpieczneg Zgn ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Brak Zgn ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 6 miesięcy Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 100% uszczerbku) Brak Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu (świadczenie za 100% uszczerbku) Brak Zgn współmałżnka ubezpieczneg Zgn współmałżnka ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Brak Zgn dziecka ubezpieczneg Urdzenie martweg dziecka 1 miesiąc 2

3 Zgn rdzica ubezpieczneg raz rdzica współmałżnka ubezpieczneg Urdzenie dziecka 9 miesięcy Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg Pważne zachrwania ubezpieczneg Leczenie specjalistyczne Leczenie szpitalne ubezpieczneg 1 miesiąc Pwyższe karencje są maksymalnymi dpuszczalnymi wartściami. Dla pszczególnych świadczeń dpuszcza się zastswanie krótszych kresów karencji, lub jej braku. Karencja nie ma zastswania w przypadku świadczeń wynikających z zajścia nieszczęśliweg wypadku. D kresu wyłączenia dpwiedzialnści z tytułu zgnu ubezpieczneg w wyniku sambójstwa Wyknawca zaliczy staż ubezpieczneg z pprzedniej umwy ubezpieczenia. Dpuszcza się zastswanie kresów karencji w stsunku d partnerów życiwych pracwników w przypadku przyjęcia przez Wyknawcę klauzuli rzszerzającej definicję człnka rdziny partnera życiweg. Za pczątek ubezpieczenia uznaję się datę rzpczęcia świadczenia chrny ubezpieczeniwej. 2. Pre - existing Ubezpieczyciel przejmie dpwiedzialnść za skutki stanów chrbwych raz wypadków, które zstały stwierdzne/zaszły w trakcie chrny ubezpieczeniwej dtychczasweg ubezpieczyciela, pwdujących nabycie przez ubezpieczneg prawa d świadczenia w kresie dpwiedzialnści ubezpieczyciela. Zniesienie pre-existingu ma zastswanie d: Zgnu ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy, Zgnu ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg przy pracy, Zgnu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, Zgnu współmałżnka w wyniku nieszczęśliweg wypadku, Trwałeg uszczerbku na zdrwiu spwdwaneg nieszczęśliwym wypadkiem, Pważneg zachrwania, Leczenia szpitalneg, Operacji chirurgicznych. 3. Indywidualna kntynuacja Wyknawca zagwarantuje mżliwść indywidualnej, dżywtniej kntynuacji ubezpieczenia przez Ubezpieczneg bez względu na wiek p ustaniu stsunku prawneg łącząceg Ubezpieczneg z Ubezpieczającym raz w kresie krzystania z urlpu wychwawczeg lub bezpłatneg z dżywtnią gwarancją wyskści składki bejmującej następujący minimalny zakres chrny: - Śmierć ubezpieczneg - min. 100% s.u., - Śmierć ubezpieczneg wskutek NW min. 200% s.u. (skumulwana wyskść świadczeń), - Śmierć ubezpieczneg wskutek wypadku kmunikacyjneg min. 500% s.u. (skumulwana wyskść świadczeń), - Trwały uszczerbek na zdrwiu spwdwany NW: min. 1% s.u. za 1% trwałeg uszczerbku, - Śmierć małżnka min. 50% s.u., - Śmierć małżnka w wyniku NW min. 300% (skumulwana wyskść świadczeń), 3

4 - Śmierć dziecka min. 30% s.u., - Urdzenie dziecka min. 10% s.u., - Urdzenie martweg dziecka min. 20% s.u., - Śmierć rdziców lub teściów min. 20% s.u., - Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg min. 40% s.u; gdzie maksymalna składka nie przekrczy 9 PLN za każdy PLN sumy ubezpieczenia, a minimalna suma ubezpieczenia wyniesie PLN, z mżliwścią bniżenia lub pdwyższenia sumy wyłącznie na wnisek Ubezpieczneg. Wyknawca nie mże dknać zmiany zakresu świadczeń, wyskści świadczeń raz wyskści składki bez zgdy sby bjętej chrną w ramach indywidualnej kntynuacji. Wyknawca przedstawi wyskści świadczeń raz składki z tytułu ubezpieczenia indywidualnie kntynuwaneg w składanej fercie bwiązujące przez cały kres trwania umwy. Ubezpieczny uzyskuje praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia w przypadku płacenia składek za kres 6 miesięcy pprzedzających mment ustania stsunku prawneg łącząceg ubezpieczneg pracwnika płacająceg składkę z Zamawiającym. Wyknawca uzna staż Ubezpieczneg w dtychczaswym prgramie grupweg ubezpieczenia na życie, niezbędny d nabycia uprawnień d indywidualneg kntynuwania ubezpieczenia, ile zachwana zstała ciągłść chrny. Mżliwść przystąpienia d ubezpieczenia indywidualnie kntynuwaneg zachwana będzie w ciągu 2 pełnych miesięcy kalendarzwych d ustania stsunku prawneg łącząceg ubezpieczneg pracwnika płacająceg składkę z Ubezpieczającym. IV. Definicje bligatryjne wybranych ryzyk zawartych w prgramie mające zastswanie w umwie ubezpieczenia Zamawiający akceptuje dmienną treść definicji ile nie zawęża na zakresu chrny i uprawnień ubezpiecznych w stsunku d zapisów SIWZ. Pracwnik sba zatrudnina na pdstawie umwy pracę, pwłania, wybru, lub innej umwy cywilnprawnej, której przedmitem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiająceg. Człnek rdziny: - małżnek sba pzstająca z ubezpiecznym w związku małżeńskim, w stsunku d której nie rzeczn separacji zgdnie z bwiązującymi przepisami, - pełnletnie dzieck pracwnika. Osba bliska na ptrzeby niniejszeg pstępwania i ceny fert, sba bliska definiwana jest jak: współmałżnek Ubezpieczneg, dzieck Ubezpieczneg, rdzic ubezpieczneg raz rdzic współmałżnka ubezpieczneg Dzieck znacza dzieck ubezpieczneg (własne, a także przyspsbine lub pasierb jeżeli nie żyje jciec lub matka) w wieku d 20 lat, a w razie uczęszczania d szkły w wieku d 25 lat lub bez względu na wiek w razie jeg całkwitej niezdlnści d pracy. Z tytułu urdzenia dziecka wypłacana jest kwta świadczenia kreślna w SIWZ należna za każde dzieck urdzne w kresie dpwiedzialnści Wyknawcy. Za urdzenie dziecka uważa się również całkwite, nierzwiązywalne przyspsbienie przez Ubezpieczneg dziecka urdzneg przed kresem dpwiedzialnści Wyknawcy ile przyspsbienie t zstał stwierdzne prawmcnym rzeczeniem sądu Za nieszczęśliwy wypadek uważa się każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny d wli sby której dtyczy. Za wypadek kmunikacyjny uważa się wypadek w ruchu lądwym, pwietrznym lub wdnym a. Wywłany ruchem pjazdów na drdze, w którym ubezpieczny brał udział jak uczestnik (w szczególnści sba prwadząca pjazd, pasażer, pieszy, rwerzysta) ruchu bądź kierwca, z tym że sfrmułwania pjazd, drga, uczestnik ruchu i kierwca rzumiane są zgdnie ze znaczeniem nadanym przez bwiązujące przepisy prawa ruchu drgwym. Pjazdem jest również tramwaj; b. Wywłany ruchem pjazdu klejweg, w którym ubezpieczny brał udział jak pasażer alb człnek załgi teg pjazdu, z tym że: 4

5 pjazd klejwy znacza pjazd dstswany d pruszania się na własnych kłach p trach klejwych, pjazd trakcyjny znacza pjazd klejwy z napędem własnym, w tym metr; c. Wywłany eksplatacją pasażerskieg statku pwietrzneg, który zaistniał d chwili, gdy jakaklwiek sba weszła na jeg pkład z zamiarem wyknania ltu, d chwili puszczenia pkładu statku pwietrzneg przez wszystkie sby znajdujące się na nim; d. Wywłany ruchem statku lub innej jednstki pływającej, w którym ubezpieczny brał udział jak człnek załgi bądź pasażer. Za udar mózgu uważa się nagłe gniskwe lub ugólnine zaburzenie czynnści mózgu pwdujące trwałe zaburzenia funkcji mózgu lub prwadzące d śmierci, wywłane niedkrwieniem lub zawałem tkanki mózgwej, zatrem lub krwtkiem wewnątrzczaszkwym. Za trwały uszczerbek na zdrwiu uważa się trwałe, nierkujące pprawy uszkdzenie daneg rganu, narządu lub układu, plegające na fizycznej utracie teg rganu, narządu lub układu lub upśledzeniu jeg funkcji. Świadczenie z tytułu trwałeg uszczerbku wypłacane jest za każdy prcent stwierdzneg trwałeg uszczerbku na zdrwiu. Nie jest dpuszczalne wprwadzanie minimalnych wyskści (prgów) rzeczneg trwałeg uszczerbku. Maksymalna wyskść świadczenia z tytułu rzeczneg trwałeg uszczerbku w wyniku jedneg wypadku ubezpieczeniweg wynsi 100%. Świadczenie z tytułu trwałeg uszczerbku na zdrwiu spwdwaneg zawałem serca lub udarem mózgu wypłacane jest za każdy prcent stwierdzneg trwałeg uszczerbku na zdrwiu. Nie jest dpuszczalne wprwadzanie minimalnych wyskści (prgów) rzeczneg trwałeg uszczerbku. Maksymalna wyskść świadczenia z tytułu rzeczneg trwałeg uszczerbku w wyniku jedneg wypadku ubezpieczeniweg wynsi 100%. Za zawał serca uważa się taki zawał serca, który pwduje: a. wzrst lub spadek pdwyższneg stężenia bimarkerów sercwych z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pmiarze t stężenie musi przekraczać górną granicę nrmy raz becnść c najmniej dwóch z następujących wykładników niedkrwienia mięśnia sercweg: - bjawy kliniczne niedkrwienia (m. in. ból w klatce piersiwej), - zmiany w zapisie elektrkardigraficznym (EKG) typwe dla nw pwstałeg niedkrwienia, - nwe dcinkwe zaburzenia kurczliwści w badaniach brazwych; lub b. zwiększenia stężenia bimarkerów sercwych d wartści przekraczającej trzykrtnie górna granicę nrmy, przy prawidłwym ich pzimie wyjściwym w przypadku zabiegu przez skórnej interwencji wieńcwej (PCI); lub c. zwiększenie stężenia bimarkerów sercwych {w przypadku pmstwania tętnic wieńcwych (CABG)} d wartści przekraczającej pięcikrtnie górna granicę nrmy, przy prawidłwym pzimie wyjściwym raz pjawienie się jedneg z następujących bjawów: - nwych patlgicznych załamków Q lub nweg blku lewej dngi pęczka Hisa, - udkumentwanej angigraficznie niedrżnści pmstu wieńcweg lub nwej niedrżnści pmstu wieńcweg lub nwej niedrżnści natywnej tętnicy wieńcwej, - udkumentwanej badaniem brazwym nwej martwicy mięśnia sercweg; lub d. udkumentwane bniżenie funkcji lewej kmry, takie jak zaburzenia kinetyki skurczu współistniejące z upśledzeniem frakcji wyrzutwej lewej kmry serca pniżej 45%, uwidcznine w badaniu echkardigraficznym wyknanym c najmniej 6 tygdni p stwierdzeniu zawału serca. W dniesieniu d zawału serca, za dzień zdarzenia ubezpieczeniweg uważa się dzień pstawienia diagnzy przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardilgii. 5

6 Leczenie szpitalne zgdnie z wu wyknawcy, ale w znaczeniu nie węższym niż świadczenie wypłacane d pierwszeg dnia pbytu w szpitalu, w przypadku trwająceg nieprzerwalnie dłużej niż 3 dni pbytu ubezpieczneg w szpitalu. Świadczenie wypłacane za c najmniej 90 dni w każdym kresie klejnych 12 miesięcy udzielnej w wyniku przetargu chrny ubezpieczeniwej. Wymaga się aby pdwyższna kwta dzienneg świadczenia wypłacana była za minimum 14 dni pbytu w szpitalu. Dtyczy pważneg zachrwania ubezpieczneg W fercie należy przyjąć następujący minimalny katalg jednstek pważnych zachrwań: Chirurgiczne leczenie chrby naczyń wieńcwych by-pass, Chrba Creutzfelda-Jakba, Chrba Parkinsna, Masywny zatr tętnicy płucnej leczny peracyjnie, Niewydlnść nerek, Nwtwór złśliwy, Odkleszczwe wiruswe zapalenie mózgu, Rpień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar mózgu, Opniak (łagdny guz mógzu) Zawał serca Stwardnienie rzsiane Oparzenia (III stpnia c najmniej 20% pwierzchni ciała) Transplantacja rganów Utrata wzrku Utrata słuchu Przewlekłe zapalenie wątrby Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV będące pwikłaniem transfuzji krwi, Zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpśrednieg wyknywania bwiązków zawdwych, Zawał serca, Zgrzel gazwa, Bąblwiec mózgu, Anemia aplastyczna, Zakład ubezpieczeń pnsi dpwiedzialnść za wystąpienie klejneg pważneg zachrwania w kresie trwania umwy ubezpieczenia, ile nie istnieje związek przyczynw- skutkwy z innym zachrwaniem, za które Wyknawca wypłacił już świadczenie z tytułu pważneg zachrwania. 6

7 V. Grupwe ubezpieczenie na życie zakres ubezpieczenia tabela świadczeń Zakres chrny pwinien bejmwać następujące zdarzenia i wyskść świadczeń: Rdzaj zdarzenia ubezpieczeniweg MINIMALNA wymagana wyskść świadczenia z uwzględnieniem kumulacji w PLN ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE ZGON UBEZPIECZONEGO Zgn ubezpieczneg Zgn ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku przy pracy Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg Zgn ubezpieczneg w wyniku wypadku kmunikacyjneg przy pracy Zgn ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu Osiercenie dziecka przez ubezpieczneg ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie za 100% uszczerbku) Trwały uszczerbek na zdrwiu ubezpieczneg spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu (świadczenie za 100% uszczerbku) Pważne zachrwania ubezpieczneg Pważne zachrwania współmałżnka ubezpieczneg Utrata zdrwia przez dzieck ZGON OSÓB BLISKICH Zgn współmałżnka ubezpieczneg Zgn współmałżnka ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku Zgn dziecka ubezpieczneg Zgn rdzica ubezpieczneg raz rdzica współmałżnka ubezpieczneg URODZENIE DZIECKA Urdzenie dziecka Urdzenie martweg dziecka ubezpieczneg ŚWIADCZENIA SZPITALNE 7

8 Wyskść świadczenia za każdy dzień - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany chrbą 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem kmunikacyjnym za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy za każdy dzień pbytu w szpitalu spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem kmunikacyjnym przy pracy za każdy dzień pbytu w szpitalu pwyżej 14 dnia spwdwany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem kmunikacyjnym lub wypadkiem kmunikacyjnym przy pracy 60 - za każdy dzień pbytu w szpitalu pwyżej 14 dnia spwdwany zawałem serca lub udarem mózgu 60 -leczenie ubezpieczneg w szpitalu na OIOM świadczenie jednrazwe 120 Praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia Praw d indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia TAK ZAKRES FAKULTATYWNY: Jednrazwe świadczenie apteczne* 200 Wyknawca kreśli cenę ferty przez c należy rzumieć pdanie miesięcznej składki na jedneg ubezpieczneg z zastrzeżeniem, że składka maksymalna za jedneg ubezpieczneg wynsi 55 PLN Wyknawca pdaje cenę z dkładnścią d 0,50 PLN w zapisie cyfrwym i słwnie. *zakres fakultatywny VI. Ddatkwe zakresy chrny Zamawiający wniskuje zastswanie w fercie ubezpieczenia następujących rzszerzeń zakresu chrny, które będą brane pd uwagę w cenie kryterium jakści prpnwanej chrny ubezpieczeniwej. OBLIGATORYJNE 1. Wypłata świadczenia z tytułu zajścia niżej wymieninych zdarzeń wystąpi bez względu na długść czasu jaki upłynął pmiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg a zdarzeniem je wywłującym. - śmierci ubezpieczneg w następstwie nieszczęśliweg wypadku, - śmierci ubezpieczneg w następstwie wypadku kmunikacyjneg, - śmierci ubezpieczneg w następstwie wypadku przy pracy, 8

9 - śmierci ubezpieczneg w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, - trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg w następstwie nieszczęśliweg wypadku, - trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. 2. Zamawiający nie dpuszcza pmniejszenia kwty wypłaty świadczenia z tytułu: - zgnu ubezpieczneg będąceg następstwem chrby, - zgnu w wyniku nieszczęśliweg wypadku, - zgnu ubezpieczneg w wyniku zawału serca lub udaru mózgu świadczenia wcześniej wypłacne z tytułu chrby, trwałeg uszczerbku na zdrwiu ubezpieczneg będąceg wynikiem teg sameg nieszczęśliweg wypadku, czy zawału serca lub udaru mózgu. 3. Odpwiedzialnść Wyknawcy bejmwać pwinna pbyt w szpitalu w celu leczenia i na OIOM, na terytrium RP, raz c najmniej w krajach należących d Unii Eurpejskiej i na terytrium Australii, Islandii, Japnii, Kanady, Mnak, Nrwegii, Nwej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu. 4. W przypadku rszczeń z tytułu zgnu współmałżnka, rdziców i teściów, śmierci dziecka raz urdzenia się dziecka Wyknawca zbwiązuje się d zakńczenia prcesu likwidacji rszczenia w ciągu 7 dni rbczych d daty wpływu kmpletnej dkumentacji niezbędnej d rzpatrzenia rszczenia. W przypadku zgłszenia innych rszczeń niż wymienine pwyżej Wyknawca zbwiązuje się d wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni d daty zgłszenia szkdy, a w przypadku braku kmpletnej dkumentacji niezbędnej d rzpatrzenia rszczenia, zbwiązuje się d wypłaty świadczenia w terminie 14 dni d dnia wyjaśnienia wszystkich klicznści niezbędnych d ustalenia jeg dpwiedzialnści. Wyknawca w ciągu 7 dni d daty wpływu rszczenia wyśle d sby składającej rszczenie pism z prśbą uzupełnienie dkumentacji raz listą infrmacji niezbędnych d zakńczenia prcesu likwidacji rszczenia. FAKULTATYWNE DODATKOWO PUNKTOWANE 1. Wyskść prpnwanych świadczeń maksymalnie 30 punktów Za pdniesienie wyskści ferwanych świadczeń w stsunku d wymaganych zgdnie z zapisami niniejszej SIWZ, Zamawiający przyzna wyknawcy ddatkwe punkty w kryterium warunków ubezpieczenia zgdnie z następującymi zasadami: a. Świadczenia pdstawwe zgn ubezpieczneg : -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt b. Świadczenia zdrwtne -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt c. Zgn sób bliskich -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt d. Urdzenie dziecka - pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt - pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt e. Świadczenia szpitalne -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 5% w stsunku d wymaganych 3pkt -pdniesienie wyskści każdeg ze świadczeń w ramach pdgrupy świadczeń 10% w stsunku d wymaganych 6pkt 9

10 2. Zapewnienie bsługi prgramu ubezpieczeniweg w systemie dedykwanej Ubezpieczającemu aplikacji internetwej 35 pkt Wyknawca zbwiązuje się w terminie 1 miesiąca d zawarcia umwy ubezpieczenia, d niedpłatneg udstępnienia Zamawiającemu aplikacji przeznacznej d zarządzania plisą. Aplikacja ta, pprzez łącze internetwe, usprawniać będzie bsługę plisy, umżliwiając dknywanie w drdze elektrnicznej następujących czynnści: prwadzenie ewidencji sób bjętych prgramem ubezpieczenia ewidencjnwanie sób przystępujących d prgramu i występujących z prgramu ubezpieczenia rzliczenie składek miesięcznych (w tym sprawdzania sald wpłacnych składek ubezpieczeniwych) generwanie wnisku wypłatę świadczeń i przejście na indywidualną kntynuację umżliwiające jeg późniejsze wydrukwanie ewidencjnwanie zmian danych sbwych sób bjętych prgramem Ubezpieczenia generwanie indywidualnych ptwierdzeń uczestnictwa w prgramie ubezpieczeniwym ewidencjnwanie danych i mżliwść zmiany danych ubezpieczająceg 3. Indywidualna kntynuacja ubezpieczenia maksymalnie 15 pkt Za bniżenie składki dla wymaganych warunków indywidualnej kntynuacji ubezpieczenia kreślnych w pisie przedmitu zamówienia Zamawiający przyzna wyknawcy ddatkwe punkty w kryterium warunków ubezpieczenia zgdnie z następującymi zasadami: -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 1 PLN 5pkt -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 2 PLN 10pkt -bniżenie składki za każdy PLN sumy ubezpieczenia w stsunku d maksymalnej składki kreślnej w SIWZ 3 PLN 15pkt 4. Szybka ścieżka wypłaty świadczeń 8 pkt Mżliwść zgłaszania świadczeń przez Internet -bez kniecznści wysyłania d Ubezpieczyciela w frmie papierwej wymaganej dkumentacji 5. Świadczenie apteczne 8 pkt Wyknawca zapewni ubezpiecznym karty uprawniającej d bezgtówkweg dbiru prduktów aptecznych wartści wskazanej w tabeli świadczeń, p dbyciu leczenia szpitalneg bjęteg dpwiedzialnścią Twarzystwa Ubezpieczeniweg, w sieci aptek z którymi Wyknawca zawarł umwę współpracy w tym zakresie. Wyknawca przyzna Ubezpiecznemu praw d realizacji teg świadczenia, w każdym kresie klejnych 12 miesięcy ubezpieczenia. 6.Objęcie chrną partnera życiweg 4 pkt Wyknawca rzszerzy definicję człnka rdziny partnera życiweg definiwaneg, jak sba wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczneg pdstawweg, nie będąca w frmalnym związku małżeńskim, prwadząca z ubezpiecznym pdstawwym - również nie będącym w frmalnym związku małżeńskim wspólne gspdarstw dmwe. Partner nie mże być spkrewniny z ubezpiecznym pdstawwym. Ubezpieczny pdstawwy mże wskazać partnera życiweg wyłącznie raz w danym rku pliswym. VII. STRUKTUKTURA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 1. Struktura wiekwa pracwników z pdziałem na płeć: Zgdnie z załącznikiem nr 2 d SIWZ - wykaz struktury zatrudnienia zamawiająceg. 2. Struktura zatrudnienia: Współmałżnkwie i pełnletnie dzieci psiadający chrnę ubezpieczeniwą w ramach ubezpieczeń grupwych na prawach pracwnika 90 sób - Lekarze stanwią 13% gółu zatrudninych, - Pielęgniarki stanwią 56% gółu zatrudninych, - Pzstali pracwnicy stanwią 31% gółu zatrudninych. 10

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracwników, współmałżnków i dzieci pracwników Wjewódzkieg Ośrdka Medycyny Pracy Centrum Prfilaktyczn-Leczniczeg w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg i jednstek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r.

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. Olsztyn: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ORAZ UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Toruń: Ubezpieczenie jednostek pływających Numer ogłoszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Truń: Ubezpieczenie jednstek pływających Numer głszenia: 121753-2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48- Kietrz: Dstawa w frmie leasingu peracyjneg ciągnika rlniczeg Numer głszenia: 330628-2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa grupweg ubezpieczenia na życie i zdrwie pracwników PIAP Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Warszawa: Usługa kmpleksweg ubezpieczenia mienia i dpwiedzialnści cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zfii w Warszawie SPZOZ. Numer głszenia: 155245-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa chrny sób i mienia na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 109847-2015;

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwslna.bip.net.pl/ Łódź: Przedmit zamówienia bejmuje ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katwice.pl Katwice: Dstawa licencji prgramwania antywirusweg Numer głszenia: 215228-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zu-grzw.pl Grzów Wielkplski: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa sprzątania pmieszczeń biurwych w Oddziałach Terenwych Urzędu Regulacji Energetyki Numer głszenia: 151864-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psp2jl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psp2jl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: psp2jl.pl Jelcz-Laskwice: Remnt systemu wentylacji mechanicznej raz instalacji elektrycznej w kuchni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d 01.11.2012

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo