Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014"

Transkrypt

1 1

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Rozdzia 1 Postanowienia dotycz ce Umowy generalnej ubezpieczenia Rozdzia 2 Zakres ubezpieczenia DZIA III WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA DZIA IV DANE DO OCENY RYZYKA 2

3 DZIA I INFORMACJE OGÓLNE 3

4 Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców SPIS TRE CI: 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj cego Definicje Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia cz ciowe Zamówienia uzupe niaj ce Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia Wadium Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Opis sposobu przygotowania oferty Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób z enia oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Termin zwi zania ofert Opis sposobu obliczania ceny Kryteria oceny ofert Tryb oceny ofert Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia rodki ochrony prawnej Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz za czników do niniejszej

5 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj cego Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga Zgierz Polska tel fax Adres internetowy: Adres Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i b dzie wykonywana za po rednictwem Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.. Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci, e czynno ci realizowane w niniejszym post powaniu przez Brokera maj charakter czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikaj z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o po rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U nr 124 poz z pó n. zm.) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 2. Definicje Na potrzeby niniejszej za: 1) Podmiot wspólny uwa a si podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) w sk ad którego wchodzi dwóch lub wi cej Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. 2) Post powanie uwa a si niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego. 3) uwa a si niniejsz Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 4) u.p.z.p. uwa a si Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146). 5) Wykonawca uwa a si osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nie posiadaj osobowo ci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert lub zawar a umow w sprawie zamówienia publicznego. 6) Broker Ubezpieczeniowy 3. Tryb udzielania zamówienia uwa a si Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzib w odzi przy ul. Gda skiej 91 kod , dzia aj ce na podstawie zezwolenia nr 220/97 z dnia wydanego przez Pa stwowy Urz d Nadzoru Ubezpiecze, wpisan do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS: przez S d Rejonowy dla odzi ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego Rejestru S dowego, nr REGON , Wysoko Kapita u Zak adowego ,00 z NIP: Przetarg nieograniczony w trybie artyku u 39 i nast. u.p.z.p. W przedmiotowym post powaniu maj zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych, przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 5

6 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest us uga polegaj ca na ubezpieczeniu grupowym na ycie dla pracowników Zamawiaj cego spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o., obejmuj ca ycie i zdrowie ubezpieczonych oraz wspó ubezpieczonych Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Dziale II niniejszej - UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA Wspólny S ownik Zamówie (CPV): ownictwo g ówne ówny Przedmiot Dodatkowe przedmioty Us ugi ubezpieczeniowe Us ugi ubezpiecze na ycie 5. Zamówienia cz ciowe Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. 6. Zamówienia uzupe niaj ce Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych. 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 7.1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Termin wykonania zamówienia 8.1. Zamawiaj cy przewiduje, e ochrona ubezpieczeniowa obowi zywa b dzie, w pe nym zakresie ubezpieczenia od 01 marca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrze eniem pkt W przypadkach, gdy data rozpocz cia odpowiedzialno ci b dzie pó niejsza ni wymieniona powy ej, zak ad ubezpiecze udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Dzia u II i Dzia u III niniejszej oraz w oparciu o informacj we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 9. Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p 9.1. Wykonawcy ubiegaj cy si o zamówienie publiczne musz spe nia ni ej wymienione warunki udzia u w post powaniu: Posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci ubezpieczeniowej. 6

7 Wykonawca w szczególno ci musi by uprawniony do prowadzenia dzia alno ci ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpiecze Dzia u I za cznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.950 ze zm.) w zakresie nie mniejszym ni opisany w niniejszej Posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie. W szczególno ci Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy to w tym okresie, zrealizowa b realizuje us ugi ochrony ubezpieczeniowej na rzecz co najmniej 3 podmiotów, polegaj ce na ubezpieczeniu grupowym pracowników, przez okres co najmniej 2 lat (ci g pe nych 24 miesi cy) dla grupy co najmniej 100 ubezpieczonych ka da us uga; (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane b ich czne kwalifikacje i do wiadczenie): Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków Dysponowa odpowiednim potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiaj cy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spe nienie tego warunku poprzez z enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu w trybie art. 22 ust. 1 u.p.z.p Znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiaj cy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spe nienie tego warunku poprzez enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu w trybie art. 22 ust. 1 u.p.z.p Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu, w tym dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce ich spe nianie przez Wykonawc. Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu spe nia/nie spe nia w oparciu o nast puj ce o wiadczenia i dokumenty wchodz ce w sk ad oferty (za czone do oferty), z zastrze eniem art. 26 ust. 3 i ust. 4 u.p.z.p W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu oraz posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnie do wykonywania dzia alno ci ubezpieczeniowej Wykonawca zobowi zany jest przed : wiadczenie sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej, o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln przedstawiaj razem jeden dokument w formie za cznika nr 2, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej ); Zezwolenie w ciwego organu nadzoru na prowadzenie dzia alno ci ubezpieczeniowej w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzaj cy uprawnienia Wykonawcy do wykonywania dzia alno ci ubezpieczeniowej w zakresie ubezpiecze Dzia u I za cznika do Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.) w zakresie nie mniejszym ni opisany w niniejszej 7

8 , (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) W celu potwierdzenia spe niania warunku posiadania wiedzy i do wiadczenia wskazanego w pkt , tj. wykonania us ug odpowiadaj cych co najmniej wymogom w nim sformu owanym Wykonawca zobowi zany jest przed nast puj cy dokument: Wykaz us ug wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 3, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej, z po wiadczaj cymi go dokumentami potwierdzaj cymi nale yte wykonanie us ug, np. referencjami, dokumentuj cy, i Wykonawca zrealizowa lub realizuje w okresie 3 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, co najmniej trzy us ugi opisane w pkt Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków musi udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrze eniem, i w sytuacji, gdy podmiot udost pniaj cy zasoby b dzie bra udzia w realizacji cz ci zamówienia Zamawiaj cy wymaga w odniesieniu do tego podmiotu z enia dokumentów wymienionych w pkt Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca musi przed nast puj ce wiadczenia i dokumenty: wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia nie pó niej ni na dzie sk adania ofert, którego wzór stanowi za cznik nr 4, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adnia ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci 8

9 wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i u.p.z.p., wystawion nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawion nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 u.p.z.p. Wykonawca musi przed nast puj ce wiadczenia i dokumenty: Informacj dotycz grupy kapita owej. Wykonawca sk ada list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacje o tym, e nie nale y do grupy kapita owej. Informacja dotycz ca grupy kapita owej stanowi za cznik nr 5, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej Stosownie do tre ci 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz.U r. poz. 231), je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy ej w pkt , , i sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: Nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci, Nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu, Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienia Stosownie do tre ci 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz.U r. poz. 231), je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy ej w pkt sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy u.p.z.p Stosownie do tre ci 4 ust. 2 powo anego powy ej rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty o którym mowa powy ej w pkt , oraz powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powy ej w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce 9

10 przed up ywem terminu sk adania ofert Stosownie do tre ci 4 ust. 3 powo anego powy ej rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów, je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy ej w pkt i niniejszej, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si tak e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z one przed w ciwym organem dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt niniejszej znajduj odpowiednie zastosowanie Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy u.p.z.p., maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy u.p.z.p., wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z tym, e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W przypadku w tpliwo ci, co do tre ci dokumentu z onego przez Wykonawc maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do w ciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia powinni spe nia warunki udzia u w post powaniu oraz z dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj Pe nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post powaniu albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynika z tre ci pe nomocnictwa przed onego wraz z ofert. Pe nomocnictwo powinno jednoznacznie okre la post powanie i precyzowa zakres umocowania, musi te wymienia wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia. Ka dy z Wykonawców udzielaj cych umocowania musi na dokumencie pe nomocnictwa podpisa si czytelnie lub potwierdzi swój autograf imienn piecz tk. Zaleca si, aby Pe nomocnikiem by jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. 10

11 10.2. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy cznie z Pe nomocnikiem. 11. Wadium Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia wadium w wysoko ci ,00 PLN (s ownie z otych: dwana cie tysi cy PLN), przed up ywem terminu sk adania ofert Form wniesienia wadium wybiera Wykonawca spo ród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy u.p.z.p Wadium w pieni dzu (PLN) nale y wnie przelewem na rachunek bankowy: Bank Spó dzielczy nr rachunku: Na przelewie powinien znajdowa si numer i nazwa post powania Za dat i godzin wniesienia wadium w formie pieni dza przyjmuje si dat i godzin uznania rachunku Zamawiaj cego. Do oferty nale y do czy kopi przelewu, potwierdzon za zgodno z orygina em przez Wykonawc Wadium wniesione w innej formie ni pieni dz nale y z w formie orygina u w kasie Zamawiaj cego, ul. A. Struga 45, Zgierz, a jego kopi potwierdzon za zgodno z orygina em przez Wykonawc za czy do oferty W przypadku sk adania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, z por czenia z ich tre ci musi jednoznacznie wynika : nazwa zlecaj cego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, okre lenie wierzytelno ci, która ma by zabezpieczona gwarancj ; kwota gwarancji; termin wa no ci gwarancji, bezwarunkowe i nieodwo alne zobowi zanie gwaranta do zap acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego w przypadku zaistnienia przes anek, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy u.p.z.p Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wy ej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania Zamawiaj cy, zwróci niezw ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty za wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub po uniewa nieniu post powania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwróci wadium niezw ocznie po zawarciu umowy Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up ywem terminu sk adania ofert Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: Je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy u.p.z.p., nie z dokumentów lub o wiadcze, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy u.p.z.p., lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nie le cych po jego stronie, Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana: 11

12 Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy W zakresie wadium obowi zuj uregulowania ustawy u.p.z.p. zawarte w art. 45 i Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe Ka dy Wykonawca mo e z tylko jedn ofert Ofert nale y przygotowa ci le wed ug wymaga okre lonych w niniejszej Formularz oferty i wszystkie za czone dokumenty sporz dzone przez Wykonawc (równie te z one na za czonych do wzorach) musz by podpisane przez osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia). Oznacza to, je eli z dokumentu(ów) okre laj cego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pe nomocnictwa(pe nomocnictw) wynika, i do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowa nionych jest cznie kilka osób dokumenty wchodz ce w sk ad oferty musz by podpisane przez wszystkie te osoby. Za podpisanie uznaje si w asnor czny podpis z piecz tk imienn lub w asnor czny czytelny podpis przez osob (-y) upowa nion (-e) do reprezentowania zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy okre lon w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, w ciwym dla formy organizacyjnej Upowa nienie osób podpisuj cych ofert do jej podpisania musi bezpo rednio wynika z dokumentów do czonych do oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy (odpisu z w ciwego rejestru lub za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej) to do oferty nale y do czy pe nomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowa nione Wzory dokumentów do czonych do niniejszej powinny zosta wype nione przez Wykonawc i do czone do oferty b te przygotowane przez Wykonawc w zgodnej z niniejsz formie Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty Forma oferty Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, mie form pisemn. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na zyk polski po wiadczonym przez Wykonawc. Zaleca si umieszczenie spisu tre ci w ofercie. 12

13 Stosowne wype nienia we wzorach dokumentów stanowi cych za czniki do niniejszej i wchodz cych nast pnie w sk ad oferty mog by dokonane komputerowo, maszynowo lub r cznie, pod warunkiem, e b czytelne Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawc na podstawie wzorów stanowi cych za czniki do niniejszej powinny mie form wydruku komputerowego lub maszynopisu Ca oferty powinna by z ona w formie uniemo liwiaj cej jej przypadkowe zdekompletowanie Zaleca si, aby wszystkie zapisane strony oferty by y ponumerowane. Strony te powinny by parafowane przez osob (lub osoby je eli do reprezentowania Wykonawcy upowa nione s dwie lub wi cej osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert zgodnie z tre ci dokumentu okre laj cego status prawny Wykonawcy lub tre ci za czonego do oferty pe nomocnictwa. Strony zawieraj ce informacje niewymagane przez Zamawiaj cego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dzia alno ci, itp.) nie musz by numerowane i parafowane Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniós poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie tre ci (czyli wy cznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiaj cego) musz by parafowane przez osob (osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert Dokumenty wchodz ce w sk ad oferty mog by przedstawiane w formie orygina ów lub po wiadczonych przez Wykonawc za zgodno z orygina em kopii, za wyj tkiem Pe nomocnictw, o których mowa w pkt i 10.1 niniejszej, które musz by z one w formie orygina u lub kopii po wiadczonej przez notariusza za zgodno z orygina em. O wiadczenia sporz dzane na podstawie wzorów stanowi cych za czniki do niniejszej powinny by z one w formie orygina u. Zgodno z orygina em wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodz cych w sk ad oferty musi by potwierdzona przez osob (lub osoby je eli do reprezentowania Wykonawcy upowa nione s dwie lub wi cej osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert zgodnie z tre ci dokumentu okre laj cego status prawny Wykonawcy lub tre ci za czonego do oferty pe nomocnictwa Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci Zawarto oferty Kompletna oferta musi zawiera : Formularz Oferty, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 1 Dzia I Rozdzia 2 do niniejszej wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzony zgodnie z Za cznikiem nr 2 Dzia I Rozdzia 2 niniejszej Wykaz us ug potwierdzaj cych zrealizowane lub realizowane us ugi, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 3 Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej do. 13

14 wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z post powania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 4 Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej Informacj dotycz grupy kapita owej - list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacje o tym, e nie nale y do grupy kapita owej sporz dzon na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 5 - Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej W przypadku, gdy podmiot udost pniaj cy zasoby Wykonawcy b dzie bra udzia w realizacji zamówienia Wykonawca przedk ada do oferty pisemne zobowi zanie tego(tych) podmiotu(ów) do udost pnienia wiedzy i do wiadczenia innych osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dokumenty wymienione w pkt niniejszej w odniesieniu do tego podmiotu Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykona zamówienie oraz wszystkie za czniki do Ogólnych warunków ubezpieczenia Stosowne Pe nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo rednio ze z onego w ofercie odpisu z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiaj cy Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pozosta e dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej Zalecane przez Zamawiaj cego jest z enie w ofercie spisu tre ci z wyszczególnieniem ilo ci stron wchodz cych w sk ad oferty Informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zgodnie z tre ci art. 8 ust. 3 u.p.z.p. Wykonawca mo e zastrzec w ofercie (o wiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2), i Zamawiaj cy nie b dzie móg ujawni informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 14. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Osob upowa nion przez Zamawiaj cego do kontaktowania si z Wykonawcami w sprawach dotycz cych procedury zamówie publicznych jest: Marzena Dyaczy ska, tel , wew. 34, poniedzia ek- pi tek, godz Miejsce, termin i sposób z enia oferty Ofert nale y z w siedzibie Zamawiaj cego tj Zgierz, ul. A. Struga 45, sekretariat, I pi tro w nieprzekraczalnym terminie: 14

15 do dnia do godz. 10: Ofert nale y z w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopert (paczk ) nale y opisa nast puj co: Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga Zgierz Oferta w post powaniu na: Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników Nie otwiera przed dniem: r. godz Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. nale y umie ci nazw i adres Wykonawcy. 16. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego tj Zgierz, ul. A. Struga 45, w sekretariat, I pi tro w terminie: W dniu o godz. 11: Termin zwi zania ofert Wykonawca pozostaje zwi zany z on ofert przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 18. Opis sposób obliczenia ceny Cen oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym, stanowi cym za cznik nr 1 Dzia I Rozdzia 2 do niniejszej Cen oferty (podan w pkt 4.3. Formularza Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2) stanowi iloczyn oferowanej sk adki miesi cznej za jednego ubezpieczonego (obliczonej na podstawie danych zawartych w tabeli w pkt Formularza Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2), szacunkowej (orientacyjnej) liczby osób planowanych do obj cia ochron ubezpieczeniow, oraz okresu 36 miesi cy ochrony ubezpieczeniowej Cena oferty obliczona zostanie na podstawie wzoru matematycznego: gdzie: C Oi S Cena badanej oferty C Oi 15 S L t Oferowana sk adka miesi czna za jednego ubezpieczonego

16 L Szacunkowa liczba osób planowanych do obj cia ochron ubezpieczeniow = 184 t Okres ochrony ubezpieczeniowej wyra ony w miesi cach = Cena podana w ofercie musi obejmowa wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z wykonaniem zamówienia, spe nia warunki stawiane przez Zamawiaj cego oraz zosta wyliczona przez Wykonawc w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Wszystkie sk adniki ceny oferty winny by wyra one w z otych polskich i podane z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Cena jednostkowa (sk adka miesi czna za jedn osob ubezpieczon ) okre lona przez Wykonawc w ofercie, nie b dzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie b dzie podlega a waloryzacji Sposób zap aty i rozliczenia za realizacj niniejszego zamówienia, okre lone zosta y w Dziale II niniejszej. 19. Kryteria oceny ofert Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które: Zostan z one przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiaj cego z niniejszego post powania; Nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj cego w oparciu o nast puj ce kryteria i ich znaczenie: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1) Cena 20% 2) Warunki Ubezpieczenia 80% Zasady oceny kryterium Cena" Kryterium cena b dzie ocenione na podstawie nast puj cego wzoru: gdzie: Q Oi C Oi C min Q Oi C C min Oi Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium cena Cena badanej oferty Najni sza cena oferty spo ród ofert podlegaj cych ocenie Zasady oceny kryterium Warunki Ubezpieczenia" Przez WARUNKI UBEZPIECZENIA rozumie si kwotowe wysoko ci wiadcze w odniesieniu do ka dego przewidzianego ryzyka wskazane w pkt niniejszej SWIZ Zamawiaj cy okre li minimalne wysoko ci wiadcze dla ka dego ryzyka. Zamawiaj cy wymaga podania przez Wykonawc w Formularzu Oferty % 16

17 (Formularz Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2) wysoko ci oferowanego wiadczenia dla ka dego ryzyka w przedstawionym zakresie ubezpieczenia. W przypadku, kiedy Wykonawca zadeklaruje wiadczenia na poziomie ni szym ni okre lony przez Zamawiaj cego, jako minimalna wysoko wiadczenia lub gdy Wykonawca nie wska e wysoko ci wiadczenia (pozostawi puste pole) Zamawiaj cy uzna ofert za niezgodn z Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca zadeklarowa wysoko ka dego wiadczenia w wysoko ci minimalnej lub zwi kszonej. Zwi kszenie wysoko ci wiadczenia nie mo e by mniejsze ni 5% warto ci wiadczenia minimalnego. W przypadku, kiedy Wykonawca zadeklaruje wysoko wiadczenia zwi kszon o mniej ni 5% warto ci wiadczenia minimalnego, Zamawiaj cy przyzna punkty jak za warto minimaln Zamawiaj cy okre li wag dla ka dego warunku ubezpieczenia (warto ci podane w kolumnie D, cznie 100%): Lp. Ryzyka Wymagane przez Zamawiaj cego minimalne wysoko ci wiadcze Waga wiadczenia (%) A B C D 1 Zgon Ubezpieczonego ,00 z 12,00 2 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku ,00 z 9,00 3 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego ,00 z 3, Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych ,00 z 3, ,00 z 1,00 6 Zgon Ubezpieczonego wskutek zawa u serca/ udaru mózgu ,00 z 3,00 7 Trwa y Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powsta y wskutek wypadku za 1% 383,00 z 9,00 8 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego 9 900,00 z 8,00 9 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego wskutek wypadku ,00 z 2,00 10 Zgon dziecka 2 750,00 z 1,00 11 Urodzenie si dziecka 1 400,00 z 8,00 12 Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 z 1,00 13 Osierocenie dziecka 3 700,00 z 2,00 14 Zgon rodzica / rodzica ma onka Ubezpieczonego 1 900,00 z 8,00 130,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 4,00 15 Dzienne wiadczenie szpitalne Ubezpieczonego 45,00 z / dzie od 15 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 45,00 z / dzie pobyt spowodowany chorob 3,00 4,00 17

18 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 170,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 65,00 z /dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego zawa em serca lub udarem mózgu 85,00 z /dzie pobytu Lub 425,00 z - wiadczenie jednorazowe pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 25,00 z /dzie do 30 dnia rekonwalescencji 16 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 5 500,00 z 5,00 17 Powa ne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 000,00 z 3,00 18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego Suma Ubezpieczenia 3 500,00 z 19 Karta Apteczna 300,00 z 2,00 1,00 2, Zamawiaj cy b dzie ocenia spe nienie ka dego warunku poprzez obliczenie punktów przyznanych za oferowan przez Wykonawc wysoko wiadczenia na podstawie wzoru matematycznego: gdzie: P OiZiRi O i Z i R i K i K min K max G Ri P OiZiRi K K K K i min ( ) 100 max Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan kwot wiadczenia w poszczególnych ryzykach Badana oferta Badane ryzyko Oferowana przez Wykonawc kwota wiadczenia w badanej ofercie w danym ryzyku Okre lona przez Zamawiaj cego minimalna kwota wiadczenia w danym ryzyku Najwy sza oferowana przez Wykonawców kwota wiadczenia w badanym ryzyku Waga wiadczenia dla badanego ryzyka min G Ri 18

19 Liczba punktów przyznanych za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach zostanie zsumowana dla ka dej oferty. gdzie: Y Oi Y Oi P OiZiRi czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach Kryterium warunki ubezpieczenia, obliczone w sposób okre lony w pkt niniejszej, b dzie ocenione na podstawie nast puj cego wzoru: gdzie: W Oi Y Oi Y max W Oi Y Y Oi max Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium warunki ubezpieczenia czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach czna maksymalna liczba punktów przyznanych ofercie spo ród ofert podlegaj cych ocenie, za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie b dzie wyliczona na podstawie wzoru: gdzie: F Oi Q Oi W Oi F Oi Q Oi W Ca kowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium cena Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium warunki ubezpieczenia Zgodnie z tre ci art. 91 ust. 3a u.p.z.p., je eli z ono ofert, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów przyznan przez komisj wg wzoru z pkt niniejszej Obliczenia dokonywane b z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Je eli nie b dzie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one dwie lub wi cej oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w z onych ofertach Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Oi % 19

20 20. Tryb oceny ofert Wyja nienia tre ci ofert i poprawianie oczywistych omy ek W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc negocjacji dotycz cych z onej oferty oraz, z zastrze eniem tre ci nast pnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie, oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona Sposób oceny zgodno ci oferty z tre ci niniejszej. Ocena zgodno ci oferty z tre ci przeprowadzona zostanie wy cznie na podstawie analizy dokumentów i o wiadcze, jakie Wykonawca zawar w swej ofercie, jego wyja nie dotycz cych tre ci z onej oferty oraz innych czynno ci Zamawiaj cego lub Wykonawcy, o których mowa w art u.p.z.p Sprawdzanie wiarygodno ci ofert Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodno ci przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o wiadcze, wykazów, danych i informacji W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego w trakcie sprawdzania ofert, e enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiaj cego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p Przedstawienie przez Wykonawc informacji nieprawdziwych maj cych wp yw lub mog cych mie wp yw na wynik post powania o udzielenie zamówienia skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego post powania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezale nie od innych skutków przewidzianych prawem. 21. Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie zamówienia: Zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem opisanym w Dziale III niniejszej, którego za cznikiem b dzie Umowa generalna ubezpieczenia, w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, za po rednictwem i przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego, któremu Wykonawca przez ca y okres obowi zywania umowy ubezpieczenia b dzie wyp aca kurta brokerski w wysoko ci opisanej w Dziale III, pkt 14. niniejszej Maj do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, je eli przepisy u.p.z.p. nie stanowi inaczej. 20

21 Jest jawna i podlega udost pnieniu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie do informacji publicznej Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie Jest zawarta na okres wskazany w Dziale I, Rozdzia 1 niniejszej Podlega uniewa nieniu: Je eli zachodz przes anki okre lone w art. 146 u.p.z.p., W cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej z zastrze eniem pkt niniejszej Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego s zobowi zani dostarczy na danie Zamawiaj cego umow reguluj ich wzajemn wspó prac (umowa konsorcjum) W zwi zku z art. 144 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zmiany postanowie umowy w stosunku do tre ci oferty na nast puj cych warunkach: Konieczno zmian wyniknie z okoliczno ci, których przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie mo na by o przewidzie w chwili zawierania umowy, w szczególno ci m.in. w przypadkach: istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowi zuj cych maj cych wp yw na istniej ce zobowi zanie, zmiany stawki podatku VAT Zmiana b dzie mog a dotyczy wysoko ci ostatecznej sk adki nale nej Wykonawcy za 3 - letni okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej z zastrze eniem, e jej ostateczna wysoko zostanie ustalona w oparciu o zasady okre lone w Dziale III niniejszej Pozosta e kwestie odnosz ce si do umowy uregulowane s w Dziale III, niniejszej. 22. rodki ochrony prawnej Informacje ogólne Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI u.p.z.p rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej jest: Odwo anie, Skarga do s du rodki ochrony prawnej, przys uguj : Wykonawcy, Innemu podmiotowi i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 21

22 23. Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj w formie pisemnej Zamawiaj cy dopuszcza przekazywanie powy szych dokumentów faksem. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zosta niezw ocznie potwierdzone pisemnie, aby zachowa ich wa no wiadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wy ej mowa uwa a si za wniesione z chwil, gdy dosz y one do siedziby Zamawiaj cego w taki sposób, e móg on zapozna si z ich tre ci Powy sze regulacje stosuje si równie do post powania odwo awczego Pytania do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci nale y kierowa pisemnie na adres Zamawiaj cego Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Zgierz, lub przes na nr fax. 42/ , podaj c nazw i nr sprawy. 24. Podwykonawstwo. W niniejszym post powaniu Zamawiaj cy nie dopuszcza udzia u podwykonawców. 25. Wykaz za czników do niniejszej. Za cznikami do niniejszej s nast puj ce wzory: l.p. Oznaczenie Za czników 1. Za cznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2. Za cznik nr 2 Nazwy Za czników Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu. 3. Za cznik nr 3 Wzór wykazu us ug potwierdzaj cego zrealizowane lub realizowane us ugi. 4. Za cznik nr 4 Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z post powania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 5. Za cznik nr 5 Wzór Informacji dotycz cej grupy kapita owej Wskazane w tabeli powy ej za czniki Wykonawca wype nia stosownie do tre ci pkt 13 niniejszej. Zamawiaj cy dopuszcza zmiany wielko ci pól za czników oraz odmiany wyrazów wynikaj ce ze z enia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mog zmienia tre ci za czników. 22

23 Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty 23

24 Za cznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 1. ZAMAWIAJ CY: Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga 45, Zgierz 2. WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imi i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu 4. Ja (my) ni ej podpisany(i) o wiadczam(y), e: 4.1. Pozyska em(li my) wszelkie informacje niezb dne do z enia oferty, w szczególno ci zapozna em(li my) si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia udost pnion przez Zamawiaj cego i nie wnosz (simy) do niej adnych zastrze Oferuj (emy) realizacj zamówienia zgodnie ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, tzn. obj cie ubezpieczeniem wszystkich wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, ni opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferujemy wykonanie zamówienia stanowi cego przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za trzyletni okres ubezpieczenia, za cen brutto: z (s ownie z otych:...). (nale y wpisa cen za trzyletni okres ochrony, obliczon zgodnie z kalkulacj oferty cenowej, przedstawionej w punkcie poni ej, wg wzorów podanych w pkt 18. ). Zgodnie z Ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug, us ugi ubezpieczeniowe s zwolnione z podatku VAT, a podane w ofercie ceny s 24

25 cenami brutto (Dz. U nr 54, poz. 535, Za cznik nr 4., symbol PKWIU ,-00.30) Powy ej podana cena dotyczy realizacji umowy ubezpieczenia z wysoko ciami wiadcze podanymi w kolumnie D poni szej tabeli wiadcze : Lp. Rodzaj wiadczenia Wymagane przez Zamawiaj cego minimalne wysoko ci wiadcze (z ) Wysoko wiadczenia, oferta Wykonawcy (z ) A B C D 1 Zgon Ubezpieczonego ,00 z 2 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku ,00 z 3 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego ,00 z Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek zawa u serca/ udaru mózgu Trwa y Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powsta y wskutek wypadku za 1% ,00 z ,00 z ,00 z 383,00 z 8 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego 9 900,00 z 9 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego wskutek wypadku ,00 z 10 Zgon dziecka 2 750,00 z 11 Urodzenie si dziecka 1 400,00 z 12 Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 z 13 Osierocenie dziecka 3 700,00 z 14 Zgon rodzica / rodzica ma onka Ubezpieczonego 1 900,00 z 130,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 15 Dzienne wiadczenie szpitalne Ubezpieczonego 45,00 z / dzie od 15 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 45,00 z / dzie pobyt spowodowany chorob 25

26 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 170,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 63,75 z /dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego zawa em serca lub udarem mózgu 85,00 z /dzie pobytu Lub 425,00 z - wiadczenie jednorazowe pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii 25,00 z /dzie do 30 dnia rekonwalescencji 16 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 5 500,00 z 17 Powa ne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 000,00 z 18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego Suma Ubezpieczenia 3 500,00 z 19 Karta Apteczna 300,00 z Sk adka miesi czna za jedn osob obj ochron ubezpieczeniow Wymagana przez Zamawiaj cego maksymalna wysoko sk adki (z ) 51,00 z Wysoko sk adki, oferta Wykonawcy (z ) 4.4. Sk adam(y) niniejsz ofert [we w asnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia] Nie uczestnicz (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie z onej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 1 Wykonawca wykre la niepotrzebne 26

27 4.6. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej informacje zawarte w ofercie stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog by one udost pniane, w szczególno ci innym uczestnikom post powania 2 : a) b) L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyra one cyfr ) Od do 4.7. Uwa am(my) si za zwi zanego(ych) niniejsz ofert przez okres wskazany w, tj. 30 dni Istotne postanowienia umowy, w tym warunki p atno ci, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zosta y przeze mnie (przez nas) zaakceptowane. W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowi zuj (emy) si do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego na warunkach okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze z on ofert Ogólne warunki ubezpieczenia, które maj zastosowanie do grupowego ubezpieczenia na ycie wraz z za cznikami (tytu i data wydania dokumentu): Techniczn obs ug ubezpiecze wykonywa b dzie jednostka w.. przy ul..., tel.., fax. / Wska emy w ci gu 30 dni od dnia podpisania umowy jednostk w.., która b dzie wykonywa a techniczn obs ug ubezpiecze i w tym terminie podamy dane teleadresowe jednostki Dzia aj c jako towarzystwo ubezpiecze wzajemnych posiadamy w statucie zapis, z którego wynika, e towarzystwo b dzie ubezpiecza o tak e osoby nie ce cz onkami towarzystwa. Zamawiaj cy b dzie traktowany jako osoba nie ca cz onkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie b dzie zobowi zany do udzia u w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej sk adki zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z pó n. zm.) (Dotyczy Wykonawców dzia aj cych w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych) Ofert niniejsz sk adam(my) na kolejno ponumerowanych stronach. Za cznikami do niniejszej oferty s : Wykonawca wykre la niepotrzebne 3 Wykonawca wykre la niepotrzebne 27

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Olga Rytel Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady udzielania zamówie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo