Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014"

Transkrypt

1 1

2 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Rozdzia 1 Postanowienia dotycz ce Umowy generalnej ubezpieczenia Rozdzia 2 Zakres ubezpieczenia DZIA III WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA DZIA IV DANE DO OCENY RYZYKA 2

3 DZIA I INFORMACJE OGÓLNE 3

4 Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców SPIS TRE CI: 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj cego Definicje Tryb udzielania zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zamówienia cz ciowe Zamówienia uzupe niaj ce Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej Termin wykonania zamówienia Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia Wadium Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Opis sposobu przygotowania oferty Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Miejsce, termin i sposób z enia oferty Miejsce i termin otwarcia ofert Termin zwi zania ofert Opis sposobu obliczania ceny Kryteria oceny ofert Tryb oceny ofert Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia rodki ochrony prawnej Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz za czników do niniejszej

5 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiaj cego Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga Zgierz Polska tel fax Adres internetowy: Adres Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i b dzie wykonywana za po rednictwem Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.. Wykonawca przyjmuje do wiadomo ci, e czynno ci realizowane w niniejszym post powaniu przez Brokera maj charakter czynno ci po rednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikaj z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o po rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U nr 124 poz z pó n. zm.) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 2. Definicje Na potrzeby niniejszej za: 1) Podmiot wspólny uwa a si podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) w sk ad którego wchodzi dwóch lub wi cej Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. 2) Post powanie uwa a si niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego. 3) uwa a si niniejsz Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia. 4) u.p.z.p. uwa a si Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146). 5) Wykonawca uwa a si osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nie posiadaj osobowo ci prawnej, która ubiega si o udzielenie zamówienia publicznego, z a ofert lub zawar a umow w sprawie zamówienia publicznego. 6) Broker Ubezpieczeniowy 3. Tryb udzielania zamówienia uwa a si Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. z siedzib w odzi przy ul. Gda skiej 91 kod , dzia aj ce na podstawie zezwolenia nr 220/97 z dnia wydanego przez Pa stwowy Urz d Nadzoru Ubezpiecze, wpisan do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS: przez S d Rejonowy dla odzi ródmie cia w odzi, XX Wydzia Krajowego Rejestru S dowego, nr REGON , Wysoko Kapita u Zak adowego ,00 z NIP: Przetarg nieograniczony w trybie artyku u 39 i nast. u.p.z.p. W przedmiotowym post powaniu maj zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych, przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nie nieuregulowanym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 5

6 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest us uga polegaj ca na ubezpieczeniu grupowym na ycie dla pracowników Zamawiaj cego spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o., obejmuj ca ycie i zdrowie ubezpieczonych oraz wspó ubezpieczonych Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w Dziale II niniejszej - UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA Wspólny S ownik Zamówie (CPV): ownictwo g ówne ówny Przedmiot Dodatkowe przedmioty Us ugi ubezpieczeniowe Us ugi ubezpiecze na ycie 5. Zamówienia cz ciowe Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. 6. Zamówienia uzupe niaj ce Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych. 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 7.1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Termin wykonania zamówienia 8.1. Zamawiaj cy przewiduje, e ochrona ubezpieczeniowa obowi zywa b dzie, w pe nym zakresie ubezpieczenia od 01 marca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrze eniem pkt W przypadkach, gdy data rozpocz cia odpowiedzialno ci b dzie pó niejsza ni wymieniona powy ej, zak ad ubezpiecze udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Dzia u II i Dzia u III niniejszej oraz w oparciu o informacj we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 9. Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p 9.1. Wykonawcy ubiegaj cy si o zamówienie publiczne musz spe nia ni ej wymienione warunki udzia u w post powaniu: Posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci ubezpieczeniowej. 6

7 Wykonawca w szczególno ci musi by uprawniony do prowadzenia dzia alno ci ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpiecze Dzia u I za cznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.950 ze zm.) w zakresie nie mniejszym ni opisany w niniejszej Posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie. W szczególno ci Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy to w tym okresie, zrealizowa b realizuje us ugi ochrony ubezpieczeniowej na rzecz co najmniej 3 podmiotów, polegaj ce na ubezpieczeniu grupowym pracowników, przez okres co najmniej 2 lat (ci g pe nych 24 miesi cy) dla grupy co najmniej 100 ubezpieczonych ka da us uga; (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane b ich czne kwalifikacje i do wiadczenie): Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków Dysponowa odpowiednim potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiaj cy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spe nienie tego warunku poprzez z enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu w trybie art. 22 ust. 1 u.p.z.p Znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiaj cy nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spe nienie tego warunku poprzez enie o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu w trybie art. 22 ust. 1 u.p.z.p Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu, w tym dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce ich spe nianie przez Wykonawc. Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu spe nia/nie spe nia w oparciu o nast puj ce o wiadczenia i dokumenty wchodz ce w sk ad oferty (za czone do oferty), z zastrze eniem art. 26 ust. 3 i ust. 4 u.p.z.p W celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w post powaniu oraz posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnie do wykonywania dzia alno ci ubezpieczeniowej Wykonawca zobowi zany jest przed : wiadczenie sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej, o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln przedstawiaj razem jeden dokument w formie za cznika nr 2, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej ); Zezwolenie w ciwego organu nadzoru na prowadzenie dzia alno ci ubezpieczeniowej w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzaj cy uprawnienia Wykonawcy do wykonywania dzia alno ci ubezpieczeniowej w zakresie ubezpiecze Dzia u I za cznika do Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 ze zm.) w zakresie nie mniejszym ni opisany w niniejszej 7

8 , (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) W celu potwierdzenia spe niania warunku posiadania wiedzy i do wiadczenia wskazanego w pkt , tj. wykonania us ug odpowiadaj cych co najmniej wymogom w nim sformu owanym Wykonawca zobowi zany jest przed nast puj cy dokument: Wykaz us ug wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 3, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej, z po wiadczaj cymi go dokumentami potwierdzaj cymi nale yte wykonanie us ug, np. referencjami, dokumentuj cy, i Wykonawca zrealizowa lub realizuje w okresie 3 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, co najmniej trzy us ugi opisane w pkt Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków musi udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrze eniem, i w sytuacji, gdy podmiot udost pniaj cy zasoby b dzie bra udzia w realizacji cz ci zamówienia Zamawiaj cy wymaga w odniesieniu do tego podmiotu z enia dokumentów wymienionych w pkt Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca musi przed nast puj ce wiadczenia i dokumenty: wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia nie pó niej ni na dzie sk adania ofert, którego wzór stanowi za cznik nr 4, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. wystawionego nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adnia ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich), Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenia, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci 8

9 wykonania decyzji w ciwego organu - wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i u.p.z.p., wystawion nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawion nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz by z one przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 u.p.z.p. Wykonawca musi przed nast puj ce wiadczenia i dokumenty: Informacj dotycz grupy kapita owej. Wykonawca sk ada list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacje o tym, e nie nale y do grupy kapita owej. Informacja dotycz ca grupy kapita owej stanowi za cznik nr 5, Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej Stosownie do tre ci 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz.U r. poz. 231), je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy ej w pkt , , i sk ada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: Nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci, Nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo, e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu, Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienia Stosownie do tre ci 4 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz.U r. poz. 231), je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy ej w pkt sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy u.p.z.p Stosownie do tre ci 4 ust. 2 powo anego powy ej rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty o którym mowa powy ej w pkt , oraz powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powy ej w pkt powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce 9

10 przed up ywem terminu sk adania ofert Stosownie do tre ci 4 ust. 3 powo anego powy ej rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów, je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa powy ej w pkt i niniejszej, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si tak e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z one przed w ciwym organem dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt niniejszej znajduj odpowiednie zastosowanie Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy u.p.z.p., maj miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy u.p.z.p., wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, z tym, e w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W przypadku w tpliwo ci, co do tre ci dokumentu z onego przez Wykonawc maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do w ciwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia powinni spe nia warunki udzia u w post powaniu oraz z dokumenty potwierdzaj ce spe nianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiaj Pe nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post powaniu albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynika z tre ci pe nomocnictwa przed onego wraz z ofert. Pe nomocnictwo powinno jednoznacznie okre la post powanie i precyzowa zakres umocowania, musi te wymienia wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia. Ka dy z Wykonawców udzielaj cych umocowania musi na dokumencie pe nomocnictwa podpisa si czytelnie lub potwierdzi swój autograf imienn piecz tk. Zaleca si, aby Pe nomocnikiem by jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. 10

11 10.2. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy cznie z Pe nomocnikiem. 11. Wadium Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia wadium w wysoko ci ,00 PLN (s ownie z otych: dwana cie tysi cy PLN), przed up ywem terminu sk adania ofert Form wniesienia wadium wybiera Wykonawca spo ród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy u.p.z.p Wadium w pieni dzu (PLN) nale y wnie przelewem na rachunek bankowy: Bank Spó dzielczy nr rachunku: Na przelewie powinien znajdowa si numer i nazwa post powania Za dat i godzin wniesienia wadium w formie pieni dza przyjmuje si dat i godzin uznania rachunku Zamawiaj cego. Do oferty nale y do czy kopi przelewu, potwierdzon za zgodno z orygina em przez Wykonawc Wadium wniesione w innej formie ni pieni dz nale y z w formie orygina u w kasie Zamawiaj cego, ul. A. Struga 45, Zgierz, a jego kopi potwierdzon za zgodno z orygina em przez Wykonawc za czy do oferty W przypadku sk adania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji, z por czenia z ich tre ci musi jednoznacznie wynika : nazwa zlecaj cego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, okre lenie wierzytelno ci, która ma by zabezpieczona gwarancj ; kwota gwarancji; termin wa no ci gwarancji, bezwarunkowe i nieodwo alne zobowi zanie gwaranta do zap acenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego w przypadku zaistnienia przes anek, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy u.p.z.p Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wy ej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania Zamawiaj cy, zwróci niezw ocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty za wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub po uniewa nieniu post powania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwróci wadium niezw ocznie po zawarciu umowy Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofert przed up ywem terminu sk adania ofert Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: Je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy u.p.z.p., nie z dokumentów lub o wiadcze, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy u.p.z.p., lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nie le cych po jego stronie, Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana: 11

12 Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy W zakresie wadium obowi zuj uregulowania ustawy u.p.z.p. zawarte w art. 45 i Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe Ka dy Wykonawca mo e z tylko jedn ofert Ofert nale y przygotowa ci le wed ug wymaga okre lonych w niniejszej Formularz oferty i wszystkie za czone dokumenty sporz dzone przez Wykonawc (równie te z one na za czonych do wzorach) musz by podpisane przez osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia). Oznacza to, je eli z dokumentu(ów) okre laj cego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pe nomocnictwa(pe nomocnictw) wynika, i do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowa nionych jest cznie kilka osób dokumenty wchodz ce w sk ad oferty musz by podpisane przez wszystkie te osoby. Za podpisanie uznaje si w asnor czny podpis z piecz tk imienn lub w asnor czny czytelny podpis przez osob (-y) upowa nion (-e) do reprezentowania zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy okre lon w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, w ciwym dla formy organizacyjnej Upowa nienie osób podpisuj cych ofert do jej podpisania musi bezpo rednio wynika z dokumentów do czonych do oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy (odpisu z w ciwego rejestru lub za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej) to do oferty nale y do czy pe nomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowa nione Wzory dokumentów do czonych do niniejszej powinny zosta wype nione przez Wykonawc i do czone do oferty b te przygotowane przez Wykonawc w zgodnej z niniejsz formie Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty Forma oferty Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, mie form pisemn. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na zyk polski po wiadczonym przez Wykonawc. Zaleca si umieszczenie spisu tre ci w ofercie. 12

13 Stosowne wype nienia we wzorach dokumentów stanowi cych za czniki do niniejszej i wchodz cych nast pnie w sk ad oferty mog by dokonane komputerowo, maszynowo lub r cznie, pod warunkiem, e b czytelne Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawc na podstawie wzorów stanowi cych za czniki do niniejszej powinny mie form wydruku komputerowego lub maszynopisu Ca oferty powinna by z ona w formie uniemo liwiaj cej jej przypadkowe zdekompletowanie Zaleca si, aby wszystkie zapisane strony oferty by y ponumerowane. Strony te powinny by parafowane przez osob (lub osoby je eli do reprezentowania Wykonawcy upowa nione s dwie lub wi cej osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert zgodnie z tre ci dokumentu okre laj cego status prawny Wykonawcy lub tre ci za czonego do oferty pe nomocnictwa. Strony zawieraj ce informacje niewymagane przez Zamawiaj cego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dzia alno ci, itp.) nie musz by numerowane i parafowane Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniós poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie tre ci (czyli wy cznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiaj cego) musz by parafowane przez osob (osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert Dokumenty wchodz ce w sk ad oferty mog by przedstawiane w formie orygina ów lub po wiadczonych przez Wykonawc za zgodno z orygina em kopii, za wyj tkiem Pe nomocnictw, o których mowa w pkt i 10.1 niniejszej, które musz by z one w formie orygina u lub kopii po wiadczonej przez notariusza za zgodno z orygina em. O wiadczenia sporz dzane na podstawie wzorów stanowi cych za czniki do niniejszej powinny by z one w formie orygina u. Zgodno z orygina em wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodz cych w sk ad oferty musi by potwierdzona przez osob (lub osoby je eli do reprezentowania Wykonawcy upowa nione s dwie lub wi cej osoby) podpisuj (podpisuj ce) ofert zgodnie z tre ci dokumentu okre laj cego status prawny Wykonawcy lub tre ci za czonego do oferty pe nomocnictwa Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci Zawarto oferty Kompletna oferta musi zawiera : Formularz Oferty, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 1 Dzia I Rozdzia 2 do niniejszej wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, sporz dzony zgodnie z Za cznikiem nr 2 Dzia I Rozdzia 2 niniejszej Wykaz us ug potwierdzaj cych zrealizowane lub realizowane us ugi, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 3 Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej do. 13

14 wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z post powania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 4 Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej Informacj dotycz grupy kapita owej - list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p., lub informacje o tym, e nie nale y do grupy kapita owej sporz dzon na podstawie wzoru stanowi cego za cznik nr 5 - Dzia I, Rozdzia 2 do niniejszej W przypadku, gdy podmiot udost pniaj cy zasoby Wykonawcy b dzie bra udzia w realizacji zamówienia Wykonawca przedk ada do oferty pisemne zobowi zanie tego(tych) podmiotu(ów) do udost pnienia wiedzy i do wiadczenia innych osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dokumenty wymienione w pkt niniejszej w odniesieniu do tego podmiotu Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykona zamówienie oraz wszystkie za czniki do Ogólnych warunków ubezpieczenia Stosowne Pe nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo rednio ze z onego w ofercie odpisu z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiaj cy Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pozosta e dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej Zalecane przez Zamawiaj cego jest z enie w ofercie spisu tre ci z wyszczególnieniem ilo ci stron wchodz cych w sk ad oferty Informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zgodnie z tre ci art. 8 ust. 3 u.p.z.p. Wykonawca mo e zastrzec w ofercie (o wiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2), i Zamawiaj cy nie b dzie móg ujawni informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 14. Osoby uprawnione do porozumiewania si z Wykonawcami Osob upowa nion przez Zamawiaj cego do kontaktowania si z Wykonawcami w sprawach dotycz cych procedury zamówie publicznych jest: Marzena Dyaczy ska, tel , wew. 34, poniedzia ek- pi tek, godz Miejsce, termin i sposób z enia oferty Ofert nale y z w siedzibie Zamawiaj cego tj Zgierz, ul. A. Struga 45, sekretariat, I pi tro w nieprzekraczalnym terminie: 14

15 do dnia do godz. 10: Ofert nale y z w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopert (paczk ) nale y opisa nast puj co: Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga Zgierz Oferta w post powaniu na: Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników Nie otwiera przed dniem: r. godz Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. nale y umie ci nazw i adres Wykonawcy. 16. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego tj Zgierz, ul. A. Struga 45, w sekretariat, I pi tro w terminie: W dniu o godz. 11: Termin zwi zania ofert Wykonawca pozostaje zwi zany z on ofert przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 18. Opis sposób obliczenia ceny Cen oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym, stanowi cym za cznik nr 1 Dzia I Rozdzia 2 do niniejszej Cen oferty (podan w pkt 4.3. Formularza Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2) stanowi iloczyn oferowanej sk adki miesi cznej za jednego ubezpieczonego (obliczonej na podstawie danych zawartych w tabeli w pkt Formularza Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2), szacunkowej (orientacyjnej) liczby osób planowanych do obj cia ochron ubezpieczeniow, oraz okresu 36 miesi cy ochrony ubezpieczeniowej Cena oferty obliczona zostanie na podstawie wzoru matematycznego: gdzie: C Oi S Cena badanej oferty C Oi 15 S L t Oferowana sk adka miesi czna za jednego ubezpieczonego

16 L Szacunkowa liczba osób planowanych do obj cia ochron ubezpieczeniow = 184 t Okres ochrony ubezpieczeniowej wyra ony w miesi cach = Cena podana w ofercie musi obejmowa wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z wykonaniem zamówienia, spe nia warunki stawiane przez Zamawiaj cego oraz zosta wyliczona przez Wykonawc w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Wszystkie sk adniki ceny oferty winny by wyra one w z otych polskich i podane z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Cena jednostkowa (sk adka miesi czna za jedn osob ubezpieczon ) okre lona przez Wykonawc w ofercie, nie b dzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie b dzie podlega a waloryzacji Sposób zap aty i rozliczenia za realizacj niniejszego zamówienia, okre lone zosta y w Dziale II niniejszej. 19. Kryteria oceny ofert Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które: Zostan z one przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiaj cego z niniejszego post powania; Nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj cego w oparciu o nast puj ce kryteria i ich znaczenie: l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1) Cena 20% 2) Warunki Ubezpieczenia 80% Zasady oceny kryterium Cena" Kryterium cena b dzie ocenione na podstawie nast puj cego wzoru: gdzie: Q Oi C Oi C min Q Oi C C min Oi Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium cena Cena badanej oferty Najni sza cena oferty spo ród ofert podlegaj cych ocenie Zasady oceny kryterium Warunki Ubezpieczenia" Przez WARUNKI UBEZPIECZENIA rozumie si kwotowe wysoko ci wiadcze w odniesieniu do ka dego przewidzianego ryzyka wskazane w pkt niniejszej SWIZ Zamawiaj cy okre li minimalne wysoko ci wiadcze dla ka dego ryzyka. Zamawiaj cy wymaga podania przez Wykonawc w Formularzu Oferty % 16

17 (Formularz Oferty Za cznik nr 1 Dzia I, Rozdzia 2) wysoko ci oferowanego wiadczenia dla ka dego ryzyka w przedstawionym zakresie ubezpieczenia. W przypadku, kiedy Wykonawca zadeklaruje wiadczenia na poziomie ni szym ni okre lony przez Zamawiaj cego, jako minimalna wysoko wiadczenia lub gdy Wykonawca nie wska e wysoko ci wiadczenia (pozostawi puste pole) Zamawiaj cy uzna ofert za niezgodn z Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca zadeklarowa wysoko ka dego wiadczenia w wysoko ci minimalnej lub zwi kszonej. Zwi kszenie wysoko ci wiadczenia nie mo e by mniejsze ni 5% warto ci wiadczenia minimalnego. W przypadku, kiedy Wykonawca zadeklaruje wysoko wiadczenia zwi kszon o mniej ni 5% warto ci wiadczenia minimalnego, Zamawiaj cy przyzna punkty jak za warto minimaln Zamawiaj cy okre li wag dla ka dego warunku ubezpieczenia (warto ci podane w kolumnie D, cznie 100%): Lp. Ryzyka Wymagane przez Zamawiaj cego minimalne wysoko ci wiadcze Waga wiadczenia (%) A B C D 1 Zgon Ubezpieczonego ,00 z 12,00 2 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku ,00 z 9,00 3 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego ,00 z 3, Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych ,00 z 3, ,00 z 1,00 6 Zgon Ubezpieczonego wskutek zawa u serca/ udaru mózgu ,00 z 3,00 7 Trwa y Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powsta y wskutek wypadku za 1% 383,00 z 9,00 8 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego 9 900,00 z 8,00 9 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego wskutek wypadku ,00 z 2,00 10 Zgon dziecka 2 750,00 z 1,00 11 Urodzenie si dziecka 1 400,00 z 8,00 12 Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 z 1,00 13 Osierocenie dziecka 3 700,00 z 2,00 14 Zgon rodzica / rodzica ma onka Ubezpieczonego 1 900,00 z 8,00 130,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 4,00 15 Dzienne wiadczenie szpitalne Ubezpieczonego 45,00 z / dzie od 15 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 45,00 z / dzie pobyt spowodowany chorob 3,00 4,00 17

18 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 170,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 65,00 z /dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego zawa em serca lub udarem mózgu 85,00 z /dzie pobytu Lub 425,00 z - wiadczenie jednorazowe pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 25,00 z /dzie do 30 dnia rekonwalescencji 16 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 5 500,00 z 5,00 17 Powa ne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 000,00 z 3,00 18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego Suma Ubezpieczenia 3 500,00 z 19 Karta Apteczna 300,00 z 2,00 1,00 2, Zamawiaj cy b dzie ocenia spe nienie ka dego warunku poprzez obliczenie punktów przyznanych za oferowan przez Wykonawc wysoko wiadczenia na podstawie wzoru matematycznego: gdzie: P OiZiRi O i Z i R i K i K min K max G Ri P OiZiRi K K K K i min ( ) 100 max Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan kwot wiadczenia w poszczególnych ryzykach Badana oferta Badane ryzyko Oferowana przez Wykonawc kwota wiadczenia w badanej ofercie w danym ryzyku Okre lona przez Zamawiaj cego minimalna kwota wiadczenia w danym ryzyku Najwy sza oferowana przez Wykonawców kwota wiadczenia w badanym ryzyku Waga wiadczenia dla badanego ryzyka min G Ri 18

19 Liczba punktów przyznanych za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach zostanie zsumowana dla ka dej oferty. gdzie: Y Oi Y Oi P OiZiRi czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach Kryterium warunki ubezpieczenia, obliczone w sposób okre lony w pkt niniejszej, b dzie ocenione na podstawie nast puj cego wzoru: gdzie: W Oi Y Oi Y max W Oi Y Y Oi max Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium warunki ubezpieczenia czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach czna maksymalna liczba punktów przyznanych ofercie spo ród ofert podlegaj cych ocenie, za oferowan wysoko wiadcze w poszczególnych ryzykach czna liczba punktów przyznanych badanej ofercie b dzie wyliczona na podstawie wzoru: gdzie: F Oi Q Oi W Oi F Oi Q Oi W Ca kowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium cena Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium warunki ubezpieczenia Zgodnie z tre ci art. 91 ust. 3a u.p.z.p., je eli z ono ofert, której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów przyznan przez komisj wg wzoru z pkt niniejszej Obliczenia dokonywane b z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku Je eli nie b dzie mo na dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one dwie lub wi cej oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych ni zaoferowane w z onych ofertach Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Oi % 19

20 20. Tryb oceny ofert Wyja nienia tre ci ofert i poprawianie oczywistych omy ek W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc negocjacji dotycz cych z onej oferty oraz, z zastrze eniem tre ci nast pnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tre ci Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie, oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona Sposób oceny zgodno ci oferty z tre ci niniejszej. Ocena zgodno ci oferty z tre ci przeprowadzona zostanie wy cznie na podstawie analizy dokumentów i o wiadcze, jakie Wykonawca zawar w swej ofercie, jego wyja nie dotycz cych tre ci z onej oferty oraz innych czynno ci Zamawiaj cego lub Wykonawcy, o których mowa w art u.p.z.p Sprawdzanie wiarygodno ci ofert Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodno ci przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o wiadcze, wykazów, danych i informacji W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego w trakcie sprawdzania ofert, e enie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiaj cego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p Przedstawienie przez Wykonawc informacji nieprawdziwych maj cych wp yw lub mog cych mie wp yw na wynik post powania o udzielenie zamówienia skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego post powania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezale nie od innych skutków przewidzianych prawem. 21. Informacje ogólne dotycz ce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie zamówienia: Zostanie zawarta, zgodnie ze wzorem opisanym w Dziale III niniejszej, którego za cznikiem b dzie Umowa generalna ubezpieczenia, w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, za po rednictwem i przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego, któremu Wykonawca przez ca y okres obowi zywania umowy ubezpieczenia b dzie wyp aca kurta brokerski w wysoko ci opisanej w Dziale III, pkt 14. niniejszej Maj do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, je eli przepisy u.p.z.p. nie stanowi inaczej. 20

21 Jest jawna i podlega udost pnieniu na zasadach okre lonych w przepisach o dost pie do informacji publicznej Zakres wiadczenia Wykonawcy wynikaj cy z umowy jest to samy z jego zobowi zaniem zawartym w ofercie Jest zawarta na okres wskazany w Dziale I, Rozdzia 1 niniejszej Podlega uniewa nieniu: Je eli zachodz przes anki okre lone w art. 146 u.p.z.p., W cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej z zastrze eniem pkt niniejszej Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno za wykonanie umowy Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego s zobowi zani dostarczy na danie Zamawiaj cego umow reguluj ich wzajemn wspó prac (umowa konsorcjum) W zwi zku z art. 144 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zmiany postanowie umowy w stosunku do tre ci oferty na nast puj cych warunkach: Konieczno zmian wyniknie z okoliczno ci, których przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie mo na by o przewidzie w chwili zawierania umowy, w szczególno ci m.in. w przypadkach: istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowi zuj cych maj cych wp yw na istniej ce zobowi zanie, zmiany stawki podatku VAT Zmiana b dzie mog a dotyczy wysoko ci ostatecznej sk adki nale nej Wykonawcy za 3 - letni okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej z zastrze eniem, e jej ostateczna wysoko zostanie ustalona w oparciu o zasady okre lone w Dziale III niniejszej Pozosta e kwestie odnosz ce si do umowy uregulowane s w Dziale III, niniejszej. 22. rodki ochrony prawnej Informacje ogólne Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, który ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI u.p.z.p rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej jest: Odwo anie, Skarga do s du rodki ochrony prawnej, przys uguj : Wykonawcy, Innemu podmiotowi i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 21

22 23. Sposób porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj w formie pisemnej Zamawiaj cy dopuszcza przekazywanie powy szych dokumentów faksem. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zosta niezw ocznie potwierdzone pisemnie, aby zachowa ich wa no wiadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje, o których wy ej mowa uwa a si za wniesione z chwil, gdy dosz y one do siedziby Zamawiaj cego w taki sposób, e móg on zapozna si z ich tre ci Powy sze regulacje stosuje si równie do post powania odwo awczego Pytania do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci nale y kierowa pisemnie na adres Zamawiaj cego Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, Zgierz, lub przes na nr fax. 42/ , podaj c nazw i nr sprawy. 24. Podwykonawstwo. W niniejszym post powaniu Zamawiaj cy nie dopuszcza udzia u podwykonawców. 25. Wykaz za czników do niniejszej. Za cznikami do niniejszej s nast puj ce wzory: l.p. Oznaczenie Za czników 1. Za cznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2. Za cznik nr 2 Nazwy Za czników Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu. 3. Za cznik nr 3 Wzór wykazu us ug potwierdzaj cego zrealizowane lub realizowane us ugi. 4. Za cznik nr 4 Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z post powania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 5. Za cznik nr 5 Wzór Informacji dotycz cej grupy kapita owej Wskazane w tabeli powy ej za czniki Wykonawca wype nia stosownie do tre ci pkt 13 niniejszej. Zamawiaj cy dopuszcza zmiany wielko ci pól za czników oraz odmiany wyrazów wynikaj ce ze z enia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mog zmienia tre ci za czników. 22

23 Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty 23

24 Za cznik nr 1 Wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na: Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 1. ZAMAWIAJ CY: Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. ul. A. Struga 45, Zgierz 2. WYKONAWCA: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imi i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu 4. Ja (my) ni ej podpisany(i) o wiadczam(y), e: 4.1. Pozyska em(li my) wszelkie informacje niezb dne do z enia oferty, w szczególno ci zapozna em(li my) si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia udost pnion przez Zamawiaj cego i nie wnosz (simy) do niej adnych zastrze Oferuj (emy) realizacj zamówienia zgodnie ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, tzn. obj cie ubezpieczeniem wszystkich wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, ni opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferujemy wykonanie zamówienia stanowi cego przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za trzyletni okres ubezpieczenia, za cen brutto: z (s ownie z otych:...). (nale y wpisa cen za trzyletni okres ochrony, obliczon zgodnie z kalkulacj oferty cenowej, przedstawionej w punkcie poni ej, wg wzorów podanych w pkt 18. ). Zgodnie z Ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug, us ugi ubezpieczeniowe s zwolnione z podatku VAT, a podane w ofercie ceny s 24

25 cenami brutto (Dz. U nr 54, poz. 535, Za cznik nr 4., symbol PKWIU ,-00.30) Powy ej podana cena dotyczy realizacji umowy ubezpieczenia z wysoko ciami wiadcze podanymi w kolumnie D poni szej tabeli wiadcze : Lp. Rodzaj wiadczenia Wymagane przez Zamawiaj cego minimalne wysoko ci wiadcze (z ) Wysoko wiadczenia, oferta Wykonawcy (z ) A B C D 1 Zgon Ubezpieczonego ,00 z 2 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku ,00 z 3 Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego ,00 z Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych Zgon Ubezpieczonego wskutek zawa u serca/ udaru mózgu Trwa y Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powsta y wskutek wypadku za 1% ,00 z ,00 z ,00 z 383,00 z 8 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego 9 900,00 z 9 Zgon wspó ma onka/partnera yciowego wskutek wypadku ,00 z 10 Zgon dziecka 2 750,00 z 11 Urodzenie si dziecka 1 400,00 z 12 Urodzenie martwego dziecka 2 800,00 z 13 Osierocenie dziecka 3 700,00 z 14 Zgon rodzica / rodzica ma onka Ubezpieczonego 1 900,00 z 130,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 15 Dzienne wiadczenie szpitalne Ubezpieczonego 45,00 z / dzie od 15 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem 45,00 z / dzie pobyt spowodowany chorob 25

26 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 150,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 170,00 z / dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania czynno ci zawodowych 63,75 z /dzie do 14 dnia pobytu spowodowanego zawa em serca lub udarem mózgu 85,00 z /dzie pobytu Lub 425,00 z - wiadczenie jednorazowe pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii 25,00 z /dzie do 30 dnia rekonwalescencji 16 Powa ne zachorowanie Ubezpieczonego 5 500,00 z 17 Powa ne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 000,00 z 18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego Suma Ubezpieczenia 3 500,00 z 19 Karta Apteczna 300,00 z Sk adka miesi czna za jedn osob obj ochron ubezpieczeniow Wymagana przez Zamawiaj cego maksymalna wysoko sk adki (z ) 51,00 z Wysoko sk adki, oferta Wykonawcy (z ) 4.4. Sk adam(y) niniejsz ofert [we w asnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia] Nie uczestnicz (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie z onej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 1 Wykonawca wykre la niepotrzebne 26

27 4.6. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej informacje zawarte w ofercie stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog by one udost pniane, w szczególno ci innym uczestnikom post powania 2 : a) b) L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyra one cyfr ) Od do 4.7. Uwa am(my) si za zwi zanego(ych) niniejsz ofert przez okres wskazany w, tj. 30 dni Istotne postanowienia umowy, w tym warunki p atno ci, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zosta y przeze mnie (przez nas) zaakceptowane. W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowi zuj (emy) si do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego na warunkach okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze z on ofert Ogólne warunki ubezpieczenia, które maj zastosowanie do grupowego ubezpieczenia na ycie wraz z za cznikami (tytu i data wydania dokumentu): Techniczn obs ug ubezpiecze wykonywa b dzie jednostka w.. przy ul..., tel.., fax. / Wska emy w ci gu 30 dni od dnia podpisania umowy jednostk w.., która b dzie wykonywa a techniczn obs ug ubezpiecze i w tym terminie podamy dane teleadresowe jednostki Dzia aj c jako towarzystwo ubezpiecze wzajemnych posiadamy w statucie zapis, z którego wynika, e towarzystwo b dzie ubezpiecza o tak e osoby nie ce cz onkami towarzystwa. Zamawiaj cy b dzie traktowany jako osoba nie ca cz onkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie b dzie zobowi zany do udzia u w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej sk adki zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z pó n. zm.) (Dotyczy Wykonawców dzia aj cych w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych) Ofert niniejsz sk adam(my) na kolejno ponumerowanych stronach. Za cznikami do niniejszej oferty s : Wykonawca wykre la niepotrzebne 3 Wykonawca wykre la niepotrzebne 27

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Zakup asysty technicznej dla produktów (licencji) firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych Numer ogłoszenia: 168584-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na wykonanie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.bip.suchozebry.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.bip.suchozebry.pl 1 z 6 2014-05-16 14:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.bip.suchozebry.pl Suchożebry: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl 1 z 6 2015-07-31 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.copemsw.gov.pl Warszawa: Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027-2011 data 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, Ełk: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 349026-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 5 2012-05-29 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych i gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-06-18 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi (Strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwarszawy.pl Warszawa: Druk i dostawa katalogów Numer ogłoszenia: 195870-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: II przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 6 2015-07-29 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241313&rok= Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lzk-lancut.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

DOSTAWY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DO WYKONANIA CHODNIKÓW W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 1 z 5 2013-05-14 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: DOSTAWY PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Bytom: Usługi pocztowe w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. Numer ogłoszenia: 129054-2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Kompleksowe ubezpieczenie SWPZZPOZ im. dr B. Borzym w Radomiu Numer ogłoszenia: 262499-2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

Świdnik: Usługi transportowe. Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozswidnik.pl Świdnik: Usługi transportowe Numer ogłoszenia: 36217-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzuim.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzuim.tychy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzuim.tychy.pl Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZUiM w Tychach w II półroczu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi Trzebnica: Wykonanie usługi odbioru, transportu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-09-09 16:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Organizacja dwudniowej konferencji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl Siemiatycze: Dostawa samowyładowczego samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: 34300-2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 106266-2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217573-2011:text:pl:html PL-Płock: Łóżka szpitalne 2011/S 131-217573 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo