Amadeus Insurance Podr cznik U ytkownika Warszawa, pa dziernik 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amadeus Insurance Podr cznik U ytkownika Warszawa, pa dziernik 2006"

Transkrypt

1 Podręcznik UŜytkownika Warszawa, październik 2006

2 Kontrolka dokumentu Security level Podręcznik UŜytkownika/User Guide Company Amadeus Polska Sp. z o. o. Department Product & Services Author Ewa Wojszko Reviewed by Date 11 / 10 / 2006 Approved by Date Version Date Change Comment By 1.0 2

3 Spis treści: Strony informacyjne i strony pomocy... 5 Ustawienia preferencji we wpisie agenta... 5 TRYB GRAFICZNY (GRAPHIC PAGE)... 6 Rezerwacja samego ubezpieczenia... 7 Wycena informacyjna... 7 Rezerwacja ubezpieczeń jako dodatkowej usługi w istniejącym PNR... 9 Dodatkowe opcje Modyfikacje Anulacja ubezpieczenia Podgląd i wydruk Certyfikatu Ubezpieczenia TRYB TEKSTOWY (COMMAND PAGE) Podstawowe wprowadzenia Wycena informacyjna (/FQ) zanim sprzedasz sprawdź cenę Dodatkowe opcje Modyfikacje opcji Zatwierdzanie sprzedaŝy SprzedaŜ (bez uprzedniej wyceny informacyjnej) Drukowanie Itinerary i polisy/certyfikatu Anulowanie polisy ubezpieczeniowej REZERWACJE GRUPOWE Rezerwacje grupowe w trybie tekstowym Wycena informacyjna bez PNRu Wycena informacyjna z istniejącego PNRu Rezerwacje grupowe w trybie graficznym

4 Strony informacyjne i strony pomocy GGINS GGTRAVELASSISTANCE GG INS ERVPL Wyświetlenie informacji zamieszczonych przez Europejskie. HE INS HE AMADEUSINSURANCE Ustawienia preferencji we wpisie agenta IPV IPD Ustawienie preferowanego dostawcy Ustawienie preferowanego produktu Wprowadzenie: JGU/IPV-XXX JGU/IPD-YYY lub JGU0001AA/IPV-XXX lub JGU0001AA/IPD-YYY gdzie: XXX kod dostawcy, tu ERV (Europäische Reiseversicherung AG) YYY kod produktu u preferowanego dostawcy, np. TIP 4

5 TRYB GRAFICZNY (GRAPHIC PAGE) Wyświetlenie dostawców dostępnych dla biura (odpowiednik wprowadzenia IL): Wyświetlenie listy produktów (odpowiednik wprowadzenia II): 5

6 Ubezpieczenia moŝemy zarezerwować jako osobną usługę lub w pakiecie, np. z przelotem. Rezerwacja samego ubezpieczenia Aby dokonać rezerwacji ubezpieczeń jako osobnej usługi naleŝy podać elementy obowiązkowe PNR. W tym celu przechodzimy na zakładkę (PNR) -> New, gdzie podajemy nazwisko i imię Klienta, rodzaj kontaktu, oraz element ticketingu Ticket Arrangement OK. Następnie przechodzimy na zakładkę, gdzie wypełniamy pola obowiązkowe do zarezerwowania ubezpieczenia (oznaczone kolorem Ŝółtym). RóŜne produkty mogą wymagać wypełnienia róŝnych pól obowiązkowych. Aby zobaczyć, które pola są obowiązkowe dla danego ubezpieczenia, naleŝy po wybraniu kodu produktu i wypełnieniu dat rozpoczęcia i zakończenia ubezpieczenia nacisnąć na przycisk. Wycena informacyjna Przed sprzedaniem ubezpieczenia warto sprawdzić ile będzie ono kosztowało. Do tego celu słuŝy wycena informacyjna. Wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe, zaznaczamy opcję Quotation i naciskamy na przycisk. W wyniku otrzymamy wycenę naszego ubezpieczenia, tu 12,- złotych za ubezpieczenie podstawowe w okresie od 2 do 6 października. W PNR pojawi się nowy segment ze statusem NN niepotwierdzony. 6

7 Jeśli chcemy wyświetlić opis produktu (odpowiednik wprowadzenia IF na Command page), klikamy na ikonę na poziomie segmentu lub wcześniej przy wyborze kodu ubezpieczenia. Wyświetli się opis produktu: Jeśli Klient jest zdecydowany wykupić ubezpieczenie, przekształcamy segment NN w segment potwierdzony (HK) za pomocą przycisku. 7

8 W rezultacie otrzymujemy numer potwierdzenia, który jest jednocześnie numerem Certyfikatu Ubezpieczenia (Polisy). Zamykamy rezerwację wprowadzeniem ER, aby otrzymać numer PNRu. Uwaga: System nie pozwoli zamknąć rezerwacji, w której występują niepotwierdzone segmenty ubezpieczeniowe. MoŜemy wydrukować certyfikat przechodząc do zakładki. Rezerwacja ubezpieczeń jako dodatkowej usługi w istniejącym PNR Tworzymy lub otwieramy istniejącą rezerwację (PNR), zawierającą odcinki przelotu, segment hotelowy czy samochodowy. Następnym krokiem przed zamknięciem rezerwacji moŝe być zarezerwowanie ubezpieczenia. Dla przypomnienia po wprowadzeniu ER lub ET na ekranie wyświetli się komunikat informujący o moŝliwości zarezerwowania ubezpieczenia: Wystarczy kliknąć na OK, system przeniesie nas automatycznie na zakładkę Amadeus Insurance i wypełni niektóre pola danymi pobranymi z istniejącego PNRu (data rozpoczęcia/zakończenia, dane adresowe, kontakt, imię i nazwisko pasaŝera, zakres terytorialny). Dalej postępujemy analogicznie, jak w przypadku rezerwacji samego ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczenie, którego wymaga Klient nie jest naszym preferowanym ubezpieczeniem, wybieramy Ŝądany produkt z listy i wypełniamy pola obowiązkowe dla danego typu produktu. W przypadku wątpliwości co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, moŝemy wyświetlić opis klikając na ikonę przy kaŝdym z produktów. Niektóre z produktów mogą być sprzedawane w wersji rozszerzonej, np. ubezpieczenie TOP moŝe być rozszerzone np. o ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i leczenie następstw chorób przewlekłych. 8

9 PoniŜej przykładowa rezerwacja przelot + ubezpieczenie: Dodatkowe opcje Niektóre produkty mogą być sprzedawane ze zniŝką, np. młodzieŝową, studencką, czy rodzinną. Informacje o moŝliwości zastosowania zniŝek i ich kody znajdziemy w opisie danego produktu. PoniŜej lista kodów zniŝek w systemie 9

10 Oprócz zniŝek, moŝemy wprowadzić równieŝ informacje dodatkowe (moŝliwe kombinacje wprowadzeń obowiązkowych i opcjonalnych znajdziemy w opisie produktu). PoniŜej moŝliwe do uzupełnienia opcje dla ubezpieczenia TIP: 10

11 Warto zwrócić uwagę na ikonę ubezpieczenia:, która umoŝliwia powrót do ekranu wyboru typu 11

12 Modyfikacje MoŜna zmodyfikować segmenty INS tylko wtedy, gdy nie mają statusu HK. Jeśli w elemencie INS mamy status HK, to modyfikacja opcji nie jest moŝliwa. NaleŜy wtedy usunąć dany segment INS wprowadzeniem XE z podaniem numeru segmentu i rozpocząć nowy proces rezerwacji ubezpieczenia. Zaznaczamy wybrany segment w PNR lub w mini PNR na zakładce Insurance i wybieramy ikonę. System przeniesie nas na zakładkę Insurance, gdzie będzie moŝna dokonać modyfikacji segmentu oraz dodać opcje. Anulacja ubezpieczenia W celu anulowania ubezpieczenia, naleŝy zaznaczyć segment Insurance w zakładce PNR: 12

13 lub w zakładce Insurance: nacisnąć na ikonę Dostawca usług ubezpieczeniowych określa, czy polisę moŝna anulować, czy nie. 13

14 Podgląd i wydruk Certyfikatu Ubezpieczenia Po dokonaniu rezerwacji ubezpieczenia (segment Insurance ze statusem HK) i zamknięciu PNRu wprowadzeniem ER, przechodzimy na zakładkę, gdzie moŝemy wyświetlić i wydrukować Certyfikat. Pozostałe opcje umoŝliwiają równieŝ wysłanie Certyfikatu faksem (wymagane zamówienie usługi Amadeus Fax) lub em. Przykładowy Certyfikat: 14

15 TRYB TEKSTOWY (COMMAND PAGE) RównieŜ w trybie Command page moŝemy dokonać rezerwacji ubezpieczenia jako samodzielnego lub dodatkowego elementu w PNR. Podobnie jak w trybie graficznym wyświetli się tekst przypomnienia przy próbie zamknięcia rezerwacji lotniczej, samochodowej, hotelowej, (wprowadzenie ER oraz ET), jeśli nie ma jeszcze segmentu INS: Podstawowe wprowadzenia IL Wyświetlenie listy dostawców dostępnych dla biura II Wyświetlenie listy produktów preferowanego dostawcy, (jeśli preferencja dostawcy została ustawiona we wpisie agenta wprowadzeniem JGU/IPV-XXX, gdzie XXX kod dostawcy) IIERV II1 IF IFERV/TIP Wyświetlenie listy produktów dostawcy przy uŝyciu kodu dostawcy (tu ERV) Lista produktów dostawcy oznaczonego numerem 1 na wcześniejszym wyświetleniu IL Wyświetlenie opisu preferowanego produktu (jeśli ustawiono preferencję produktu wprowadzeniem JGU/IPD-XXX, gdzie XXX kod produktu) Wyświetlenie opisu produktu danego dostawcy bez ustawionych preferencji, lub produktu innego dostawcy niŝ preferowany (podajemy kod dostawcy/kod produktu) 15

16 IF1 Wyświetlenie opisu produktu wg jego kolejności na liście u preferowanego dostawcy (z wcześniejszego wyświetlenia II) Wycena informacyjna (/FQ) zanim sprzedasz sprawdź cenę ISERV/TIP/15SEP-25SEP/ZN-EUR/FQ wycena informacyjna bez ustawionych preferencji IS/15SEP-25SEP/ZN-EUR/FQ wycena informacyjna (ustawiony preferowany dostawca i produkt) 16

17 Dodatkowe opcje /BD- /FD- /FD- /TV- /NM- /ZN- /AM- podanie daty urodzenia /BD-12FEB1980 podanie kodu zniŝki /FD-PF zniŝka rodzinna podanie kodu zniŝki /FD-ZS zniŝka młodzieŝowa i studencka podanie wartości podróŝy nazwisko pasaŝera (system automatycznie pobiera pierwsze nazwisko z PNRu) zakres terytorialny (przy ubezpieczeniach ERV moŝliwe wprowadzenia: EUR Europa, WOR świat) adres pasaŝera Dodatkowe opcje adresu /CY- nazwa firmy /A1- adres 1 /A2- adres 2 /ZP- kod pocztowy /CI- miasto /ST- stan /CO- państwo Przykładowo: /AM-//A1-MILA 2/ZP-06600/CI-WARSZAWA/CO-POLAND wpisanie całego adresu w jednym wprowadzeniu /ON- /CF- /AE- /CV- opcja wprowadzana przez system w przypadku, gdy pasaŝer, którego nazwisko widnieje w elemencie INS, został usunięty z PNRu numer potwierdzenia zwracany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to równieŝ numer polisy/certyfikatu osoba lub numer telefonu do kontaktu suma ubezpieczenia Opcje moŝna ze sobą łączyć. Jeśli nie uwzględnimy opcji niezbędnej do kalkulacji ubezpieczenia, system wyświetli jakiej informacji brakuje: >2/ZN-WOR uzupełniamy brakującą informację (tu podanie zakresu terytorialnego WOR = świat, EUR = Europa, dla segmentu INS oznaczonego w rezerwacji nr 2) Opcje moŝna dodawać tylko do niepotwierdzonego elementu ubezpieczeń (po wycenie informacyjnej) status NN. Jeśli w elemencie INS mamy status HK, to modyfikacja opcji nie jest moŝliwa. NaleŜy wtedy usunąć dany segment INS wprowadzeniem XE z podaniem numeru segmentu i rozpocząć nowy proces rezerwacji ubezpieczenia. 17

18 Modyfikacje opcji Jeśli chcemy zmodyfikować wprowadzone opcje (tylko do niepotwierdzonego segmentu INS po wycenie informacyjnej ze statusem NN), naleŝy podać numer segmentu INS w rezerwacji i powtórzyć opcję z nową wartością lub po prostu dodać brakującą opcję: 2/AE-NOWAK/MARIA gdzie: 2 numer segmentu ubezpieczenia w PNR /AE- kod opcji, którą chcemy dodać NOWAK/MARIA wartość Pozostałe opcje: 2/13OCT zmiana daty rozpoczęcia ubezpieczenia 2/-14OCT zmiana daty zakończenia ubezpieczenia 2/-15 zmiana długości okresu ubezpieczenia 2/13OCT-14OCT jednoczesna zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia ubezpieczenia 2/13OCT-15 jednoczesna zmiana daty rozpoczęcia i długości okresu ubezpieczenia 2/ZN-EUR zmiana kodu zakresu terytorialnego 2/ZN- usunięcie kodu zakresu terytorialnego 2/AM-//A1-MILA 2/ZP-06600/CI-WARSZAWA/CO-POLAND wpisanie adresu 2/AM- usunięcie adresu 2/AE podanie osoby/nr telefonu do kontaktu w razie wypadku 2/AE- usunięcie osoby/nr telefonu do kontaktu w razie wypadku 2/BD-12MAY1980/P1 wpisanie daty urodzenia dla pierwszego pasaŝera 2/BD-/P1 usunięcie daty urodzenia dla pierwszego pasaŝera 2/FD-ZS podanie kodu zniŝki 2/FD- usunięcie kodu zniŝki Zatwierdzanie sprzedaŝy Jeśli chcemy zatwierdzić segment ubezpieczenia, naleŝy wprowadzić: 2/HK gdzie: 2 numer segmentu w rezerwacji /HK kod transakcji Jednoczesna zmiana i zatwierdzenie segmentu ubezpieczenia: 2/AM-MILA 2/AE /HK 18

19 SprzedaŜ (bez uprzedniej wyceny informacyjnej) IS ISERV/TOP SprzedaŜ ubezpieczenia jeśli ustawiono preferencje dostawcy i produktu (istnieje PNR z nazwiskiem pasaŝera i itinerary są daty podróŝy) bez sprawdzania ceny ubezpieczenia. SprzedaŜ ubezpieczenia produktu innego niŝ preferowany (istnieje PNR z nazwiskiem pasaŝera i itinerary są daty podróŝy) bez sprawdzania ceny ubezpieczenia Metody Long Sell uŝywamy, wtedy, gdy: - nie mamy zbudowanego PNRu (jest element nazwiska, ale brak Itinerary - dat) - produkt, który chcemy zarezerwować wymaga podania dodatkowych informacji niemoŝliwych do pobrania z PNRu Przykładowe wprowadzenia: ISERV/TIP+SPOB/15JUL-20JUL/ZN-WOR/AM-MILA 2/AE IS/15JUL-20JUL/ZN-EUR/AM-MILA 2/AE Gdzie: ERV kod dostawcy TIP kod produktu SPOB kod rozszerzenia produktu (tu Ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka) 15JUL-20JUL daty rozpoczęcia zakończenia okresu ubezpieczenia ZN- zakres terytorialny AE- numer telefonu AM- adres Segmenty tak zarezerwowane otrzymują status HK automatycznie. Drukowanie Itinerary i polisy/certyfikatu IEP/S2 > Drukowanie planu podróŝy (Itinerary) tylko dla segmentu ubezpieczeniowego: gdzie: IEP kod transakcji /S2 numer segmentu z ubezpieczeniem IVD IVP IVP/COPY IVP ID > Wyświetlenie polisy/certyfikatu > Wydruk polisy/certyfikatu > Wydruk duplikatu polisy/certyfikatu > Przesłanie na adres > Przesłanie duplikatu na adres > Wyświetlenie szczegółów segmentu uczeń Segment ubezpieczeniowy jest widoczny równieŝ na wyświetleniu planu podróŝy poprzez 19

20 Przywoływanie rezerwacji W celu przywołania istniejącej rezerwacji, naleŝy uŝyć standardowych wprowadzeń RTlub RT/INS- część lub całe nazwisko pasaŝera, np. RT/INS-M lub RT/INS-MOZART RT/INSERV-M (kod dostawcy, pierwsza litera nazwiska pasaŝera) RT/INSERV-MOZART (kod dostawcy, pierwsza litera nazwiska pasaŝera) RT/INS/ M (numer certyfikatu, nazwisko pasaŝera) RT/INSERV/ MOZART (kod dostawcy, numer certyfikatu, nazwisko pasaŝera) Anulowanie polisy ubezpieczeniowej Dostawca usług ubezpieczeniowych określa, czy polisę moŝna anulować, czy nie. Aby skasować polisę, naleŝy uŝyć wprowadzenia XE i numeru segmentu INS do skasowania: XE4 Jeśli jest więcej segmentów INS do skasowania w jednej rezerwacji, naleŝy wyselekcjonować te segmenty: XE4,5 Jeśli dostawca nie zezwala na anulowanie ubezpieczenia, w segmencie INS pojawi się następujący komunikat: UWAGA: po skasowaniu Itinerary przy uŝyciu wprowadzenia XI, polisa pozostaje nadal aktywna!!! 20

21 REZERWACJE GRUPOWE Rezerwacje grupowe w trybie tekstowym Maksymalna liczba osób dla zarezerwowania ubezpieczenia grupowego i wyceny w trybie tekstowym (Command Page) to 99. Wprowadzenia systemowe pomocne przy rezerwacji grupowych. >NG50RIO gdzie: NG oznacznik rezerwacji grupy 50 - liczba osób RIO - nazwa grupy >NM1NOWAK/JAN MR >TKOK >AP wprowadzanie nazwisk wprowadzanie elementu ticketingu wprowadzanie elementu kontaktu Wycena informacyjna bez PNR- u >ISERV/GRCO/02NOV-14/ZN-EUR/FQ >ISERV/GRBA/02NOV-12NOV/ZN-WOR/FQ gdzie: IS.../FQ wprowadzenie do wyceny informacyjnej /ERV kod dostawcy /GRCO kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Complex) /GRBA kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Basic) /02NOV-14 data rozpoczęcia ubezpieczenia liczba dni /02NOV-12NOV okres ubezpieczenia /ZN-EUR określenie zakresu terytorialnego polisy (EUR=Europa) /ZN-WOR określenie zakresu terytorialnego polisy (WOR=Świat) >2/HK zatwierdzenie segmentu INS przekształcenie ze statusu NN w status HK Wycena informacyjna z istniejącego PNRu >ISERV/GRCO/FQ >ISERV/GRBA/FQ gdzie: IS.../FQ wprowadzenie do wyceny informacyjnej ERV kod dostawcy /GRCO kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Complex) /GRBA kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Basic) Daty i strefa pobrane z istniejącego planu podróŝy (np. segmenty lotnicze) >2/HK zatwierdzenie segmentu INS przekształcenie ze statusu NN w status HK. Podobnie jak w rezerwacjach ubezpieczeń indywidualnych (do 9 osób) równieŝ do rezerwacji grupowych moŝemy dodawać opcje i modyfikować segment ubezpieczeniowy (INS) do czasu przekształcenia segmentu NN w HK. 21

22 Rezerwacje grupowe w trybie graficznym Maksymalna liczba osób dopuszczalna do wyceny i zarezerwowania ubezpieczenia grupowego w trybie graficznym (Graphic Page) ograniczona jest obecnie do 10 lub 20 osób w zaleŝności od wersji Selling Platform. Postępujemy analogicznie, jak przy rezerwacjach indywidualnych. a/ w zakładce PNR podajemy nazwiska osób, kontakt i element ticketingu (OK), b/ przechodzimy na zakładkę Insurance w celu zarezerwowania ubezpieczenia, wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe w zaleŝności od typu ubezpieczenia. c/ prosimy o wycenę informacyjną (opcja Quotation + przycisk Quote) d/ zatwierdzamy sprzedaŝ (opcja Subscription + przycisk Subscribe). MoŜna równieŝ sprzedać ubezpieczenie bez wcześniejszej wyceny informacyjnej (opcja Subscription + przycisk Subscribe). 22

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia 1. Rozpoczęcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ERV w systemie AMADEUS 2. Produkty ERV dostępne w systemie Amadeus 3. Sprzedaż ubezpieczenia ERV

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket

Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket Wskazówki do wystawiania polis w systemie rezerwacyjnym euroticket SPRZEDAŻ PRODUKTU ERV 2 KALKULACJA SKŁADKI 6 WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY 6 KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI 9 Lista osób w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany UŜytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji UŜytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu słuŝbowego uŝywa opcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Euro@Agent Podręcznik Użytkownika Wydany przez: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Chmielna 101/102 81-748 Gdańsk Wersja 001, Gdańsk, 10.04.2013 Page 1 of 12 Spis treści 1. WEJŚCIE DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (1111) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.1 01_06_2013 Strona 1 z 8 Spis treści 1. Przedmiot i cel instrukcji...3 2. Zakres stosowania...3

Bardziej szczegółowo

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności wersja 2013-10-29 10:30 Spis treści 1 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI.... 3 1.1 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI.... 3 1.2 SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności wersja 2012-11-14 10:34 Spis treści 1 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI... 3 1.1 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI.... 3 1.2 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI....

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji LABORATORIUM 5 Informatyka w turystyce i rekreacji REZERWACJE WŁASNE i AGENCYJNE Moduł rezerwacji automatyzuje niemal wszystkie procesy związane ze sprzedaŝą imprezy turystycznej i tworzoną przy tym dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ

I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ Spis treści I INSTRUKCJA OBSŁUGI MASKI REZERWACYJNEJ...3 1. OPIS MASKI REZERWACYJNEJ...3 2. SPRAWDZANIE OFERTY...6 2.1. TRANSPORT...6 2.2. ZAKWATEROWANIE...7 2.3. DODATKOWE UBEZPIECZENIA I USŁUGI...7 3.

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Kreator deklaracji Gabinet stomatologiczny Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Po prawej stronie mamy listę zapamiętanych

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego (21021) Compensa Mój Dom II (19050) Compensa Rodzina II (19044) Instrukcja wystawiania polis w C-portal Wersja v 0.3 12_04_2017 Strona 1 z 25 1. Przedmiot i cel instrukcji

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - instrukcja dla uŝytkownika Opis ogólny Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów...2 1. Utworzenie nowego zlecenia na badanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać rezerwację ze strony?

Jak dokonać rezerwację ze strony? Jak dokonać rezerwację ze strony? System Rezerwacyjny Funclub Sp. z o.o. Instrukcja dokonywania rezerwacji internetowych na serwisie Spis treści: 1. Wstęp 2. Strona internetowa i system rezerwacyjny 3.

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Amadeus Selling Platform 2.3

Amadeus Selling Platform 2.3 Amadeus Selling Platform 2.3 Ewa Wojszko Product & Services Manager Warszawa, listopad 2006 Amadeus Selling Platform Rozwiązanie dostępne poprzez Internet Dostęp do systemu zabezpieczony certyfikatem instalowanym

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

FlightExpress Zakładanie rezerwacji krótka instrukcja

FlightExpress Zakładanie rezerwacji krótka instrukcja FlightExpress Zakładanie rezerwacji krótka instrukcja W tym rozdziale uzyskają Państwo informacje, jak wprowadzić dane pasażerów, formy płatności i uwagi na koniec do każdej rezerwacji założonej we FlightExpress.

Bardziej szczegółowo

Amadeus Ancillary Services. Informacje o produkcie

Amadeus Ancillary Services. Informacje o produkcie Informacje o produkcie Kwiecień 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 4 1.1 Główne funkcjonalności... 5 1.2 Zalety... 6 2. Opis funkcjonalny... 6 2.1 Sprzedaż... 6 2.2 Rezerwacja... 7 2.3 Kalkulacja... 9 2.4 Płatność

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienia ZZU i ZZS

3. Zestawienia ZZU i ZZS 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów.

Bardziej szczegółowo

I UBEZPIECZENIA MENTOR

I UBEZPIECZENIA MENTOR Spis treści I UBEZPIECZENIA MENTOR...2 1. LOGOWANIE...2 2. OPIS WYSZUKIWARKI...2 3. WYSZUKIWANIE UBEZPIECZENIA ORAZ LISTA OFERT UBEZPIECZEŃ...4 4. DANE OSOBOWE...6 5. REZERWACJA...6 1 I UBEZPIECZENIA MENTOR

Bardziej szczegółowo

Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania http://kbcmakler.pl/v2

Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania http://kbcmakler.pl/v2 SPIS TREŚCI LOGOWANIE... 2 STRONA GŁÓWNA... 3 ZNAJDŹ PAPIER... 4 ULUBIONE... 9 ZLECENIA... 10 Szybkie zlecenie... 11 Zlecenie... 12 Modyfikacja i anulacja... 18 PORTFEL... 19 OBSERWOWANE... 21 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Akademia Neckermanna 03/2012. 1.1. Rezerwacje z katalogu Dojazd Własny NPL AUTO

Akademia Neckermanna 03/2012. 1.1. Rezerwacje z katalogu Dojazd Własny NPL AUTO Tematy: 1. Rezerwacje z katalogów NPL na MASCE w MerlinX krok po kroku 1.1. Rezerwacje z katalogu Dojazd Własny NPL AUTO 1.2. Rezerwacje z katalogów lotniczych NPL HIT, NAH, FERN, LAST 2. Kody regionów

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja

Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja Jak wypełnić ankietę Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół ankieta. Dane beneficjenta do umowy - instrukcja Dane z ankiety posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r. Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str.6 3.1.Blokowanie... str.7 3.2.Odblokowanie... str.8 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych Oferta Kalendarzy z UNICEF Polska znajduje się na stronie www.fotocalendar.pl/unicef Wybierają Państwo typ kalendarza klikając w dany wzór.

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie KRS 0000273211, NIP 1070006600, REGON 140857150 ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu

Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Instrukcja wypełniania i rejestrowania wniosków on-line do wszystkich Akcji programu MłodzieŜ w działaniu Termin składania wniosków do 1 września 2010 roku Etap I. Instalacja/sprawdzenie ustawień przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo