Amadeus Insurance Podr cznik U ytkownika Warszawa, pa dziernik 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amadeus Insurance Podr cznik U ytkownika Warszawa, pa dziernik 2006"

Transkrypt

1 Podręcznik UŜytkownika Warszawa, październik 2006

2 Kontrolka dokumentu Security level Podręcznik UŜytkownika/User Guide Company Amadeus Polska Sp. z o. o. Department Product & Services Author Ewa Wojszko Reviewed by Date 11 / 10 / 2006 Approved by Date Version Date Change Comment By 1.0 2

3 Spis treści: Strony informacyjne i strony pomocy... 5 Ustawienia preferencji we wpisie agenta... 5 TRYB GRAFICZNY (GRAPHIC PAGE)... 6 Rezerwacja samego ubezpieczenia... 7 Wycena informacyjna... 7 Rezerwacja ubezpieczeń jako dodatkowej usługi w istniejącym PNR... 9 Dodatkowe opcje Modyfikacje Anulacja ubezpieczenia Podgląd i wydruk Certyfikatu Ubezpieczenia TRYB TEKSTOWY (COMMAND PAGE) Podstawowe wprowadzenia Wycena informacyjna (/FQ) zanim sprzedasz sprawdź cenę Dodatkowe opcje Modyfikacje opcji Zatwierdzanie sprzedaŝy SprzedaŜ (bez uprzedniej wyceny informacyjnej) Drukowanie Itinerary i polisy/certyfikatu Anulowanie polisy ubezpieczeniowej REZERWACJE GRUPOWE Rezerwacje grupowe w trybie tekstowym Wycena informacyjna bez PNRu Wycena informacyjna z istniejącego PNRu Rezerwacje grupowe w trybie graficznym

4 Strony informacyjne i strony pomocy GGINS GGTRAVELASSISTANCE GG INS ERVPL Wyświetlenie informacji zamieszczonych przez Europejskie. HE INS HE AMADEUSINSURANCE Ustawienia preferencji we wpisie agenta IPV IPD Ustawienie preferowanego dostawcy Ustawienie preferowanego produktu Wprowadzenie: JGU/IPV-XXX JGU/IPD-YYY lub JGU0001AA/IPV-XXX lub JGU0001AA/IPD-YYY gdzie: XXX kod dostawcy, tu ERV (Europäische Reiseversicherung AG) YYY kod produktu u preferowanego dostawcy, np. TIP 4

5 TRYB GRAFICZNY (GRAPHIC PAGE) Wyświetlenie dostawców dostępnych dla biura (odpowiednik wprowadzenia IL): Wyświetlenie listy produktów (odpowiednik wprowadzenia II): 5

6 Ubezpieczenia moŝemy zarezerwować jako osobną usługę lub w pakiecie, np. z przelotem. Rezerwacja samego ubezpieczenia Aby dokonać rezerwacji ubezpieczeń jako osobnej usługi naleŝy podać elementy obowiązkowe PNR. W tym celu przechodzimy na zakładkę (PNR) -> New, gdzie podajemy nazwisko i imię Klienta, rodzaj kontaktu, oraz element ticketingu Ticket Arrangement OK. Następnie przechodzimy na zakładkę, gdzie wypełniamy pola obowiązkowe do zarezerwowania ubezpieczenia (oznaczone kolorem Ŝółtym). RóŜne produkty mogą wymagać wypełnienia róŝnych pól obowiązkowych. Aby zobaczyć, które pola są obowiązkowe dla danego ubezpieczenia, naleŝy po wybraniu kodu produktu i wypełnieniu dat rozpoczęcia i zakończenia ubezpieczenia nacisnąć na przycisk. Wycena informacyjna Przed sprzedaniem ubezpieczenia warto sprawdzić ile będzie ono kosztowało. Do tego celu słuŝy wycena informacyjna. Wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe, zaznaczamy opcję Quotation i naciskamy na przycisk. W wyniku otrzymamy wycenę naszego ubezpieczenia, tu 12,- złotych za ubezpieczenie podstawowe w okresie od 2 do 6 października. W PNR pojawi się nowy segment ze statusem NN niepotwierdzony. 6

7 Jeśli chcemy wyświetlić opis produktu (odpowiednik wprowadzenia IF na Command page), klikamy na ikonę na poziomie segmentu lub wcześniej przy wyborze kodu ubezpieczenia. Wyświetli się opis produktu: Jeśli Klient jest zdecydowany wykupić ubezpieczenie, przekształcamy segment NN w segment potwierdzony (HK) za pomocą przycisku. 7

8 W rezultacie otrzymujemy numer potwierdzenia, który jest jednocześnie numerem Certyfikatu Ubezpieczenia (Polisy). Zamykamy rezerwację wprowadzeniem ER, aby otrzymać numer PNRu. Uwaga: System nie pozwoli zamknąć rezerwacji, w której występują niepotwierdzone segmenty ubezpieczeniowe. MoŜemy wydrukować certyfikat przechodząc do zakładki. Rezerwacja ubezpieczeń jako dodatkowej usługi w istniejącym PNR Tworzymy lub otwieramy istniejącą rezerwację (PNR), zawierającą odcinki przelotu, segment hotelowy czy samochodowy. Następnym krokiem przed zamknięciem rezerwacji moŝe być zarezerwowanie ubezpieczenia. Dla przypomnienia po wprowadzeniu ER lub ET na ekranie wyświetli się komunikat informujący o moŝliwości zarezerwowania ubezpieczenia: Wystarczy kliknąć na OK, system przeniesie nas automatycznie na zakładkę Amadeus Insurance i wypełni niektóre pola danymi pobranymi z istniejącego PNRu (data rozpoczęcia/zakończenia, dane adresowe, kontakt, imię i nazwisko pasaŝera, zakres terytorialny). Dalej postępujemy analogicznie, jak w przypadku rezerwacji samego ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczenie, którego wymaga Klient nie jest naszym preferowanym ubezpieczeniem, wybieramy Ŝądany produkt z listy i wypełniamy pola obowiązkowe dla danego typu produktu. W przypadku wątpliwości co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, moŝemy wyświetlić opis klikając na ikonę przy kaŝdym z produktów. Niektóre z produktów mogą być sprzedawane w wersji rozszerzonej, np. ubezpieczenie TOP moŝe być rozszerzone np. o ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka i leczenie następstw chorób przewlekłych. 8

9 PoniŜej przykładowa rezerwacja przelot + ubezpieczenie: Dodatkowe opcje Niektóre produkty mogą być sprzedawane ze zniŝką, np. młodzieŝową, studencką, czy rodzinną. Informacje o moŝliwości zastosowania zniŝek i ich kody znajdziemy w opisie danego produktu. PoniŜej lista kodów zniŝek w systemie 9

10 Oprócz zniŝek, moŝemy wprowadzić równieŝ informacje dodatkowe (moŝliwe kombinacje wprowadzeń obowiązkowych i opcjonalnych znajdziemy w opisie produktu). PoniŜej moŝliwe do uzupełnienia opcje dla ubezpieczenia TIP: 10

11 Warto zwrócić uwagę na ikonę ubezpieczenia:, która umoŝliwia powrót do ekranu wyboru typu 11

12 Modyfikacje MoŜna zmodyfikować segmenty INS tylko wtedy, gdy nie mają statusu HK. Jeśli w elemencie INS mamy status HK, to modyfikacja opcji nie jest moŝliwa. NaleŜy wtedy usunąć dany segment INS wprowadzeniem XE z podaniem numeru segmentu i rozpocząć nowy proces rezerwacji ubezpieczenia. Zaznaczamy wybrany segment w PNR lub w mini PNR na zakładce Insurance i wybieramy ikonę. System przeniesie nas na zakładkę Insurance, gdzie będzie moŝna dokonać modyfikacji segmentu oraz dodać opcje. Anulacja ubezpieczenia W celu anulowania ubezpieczenia, naleŝy zaznaczyć segment Insurance w zakładce PNR: 12

13 lub w zakładce Insurance: nacisnąć na ikonę Dostawca usług ubezpieczeniowych określa, czy polisę moŝna anulować, czy nie. 13

14 Podgląd i wydruk Certyfikatu Ubezpieczenia Po dokonaniu rezerwacji ubezpieczenia (segment Insurance ze statusem HK) i zamknięciu PNRu wprowadzeniem ER, przechodzimy na zakładkę, gdzie moŝemy wyświetlić i wydrukować Certyfikat. Pozostałe opcje umoŝliwiają równieŝ wysłanie Certyfikatu faksem (wymagane zamówienie usługi Amadeus Fax) lub em. Przykładowy Certyfikat: 14

15 TRYB TEKSTOWY (COMMAND PAGE) RównieŜ w trybie Command page moŝemy dokonać rezerwacji ubezpieczenia jako samodzielnego lub dodatkowego elementu w PNR. Podobnie jak w trybie graficznym wyświetli się tekst przypomnienia przy próbie zamknięcia rezerwacji lotniczej, samochodowej, hotelowej, (wprowadzenie ER oraz ET), jeśli nie ma jeszcze segmentu INS: Podstawowe wprowadzenia IL Wyświetlenie listy dostawców dostępnych dla biura II Wyświetlenie listy produktów preferowanego dostawcy, (jeśli preferencja dostawcy została ustawiona we wpisie agenta wprowadzeniem JGU/IPV-XXX, gdzie XXX kod dostawcy) IIERV II1 IF IFERV/TIP Wyświetlenie listy produktów dostawcy przy uŝyciu kodu dostawcy (tu ERV) Lista produktów dostawcy oznaczonego numerem 1 na wcześniejszym wyświetleniu IL Wyświetlenie opisu preferowanego produktu (jeśli ustawiono preferencję produktu wprowadzeniem JGU/IPD-XXX, gdzie XXX kod produktu) Wyświetlenie opisu produktu danego dostawcy bez ustawionych preferencji, lub produktu innego dostawcy niŝ preferowany (podajemy kod dostawcy/kod produktu) 15

16 IF1 Wyświetlenie opisu produktu wg jego kolejności na liście u preferowanego dostawcy (z wcześniejszego wyświetlenia II) Wycena informacyjna (/FQ) zanim sprzedasz sprawdź cenę ISERV/TIP/15SEP-25SEP/ZN-EUR/FQ wycena informacyjna bez ustawionych preferencji IS/15SEP-25SEP/ZN-EUR/FQ wycena informacyjna (ustawiony preferowany dostawca i produkt) 16

17 Dodatkowe opcje /BD- /FD- /FD- /TV- /NM- /ZN- /AM- podanie daty urodzenia /BD-12FEB1980 podanie kodu zniŝki /FD-PF zniŝka rodzinna podanie kodu zniŝki /FD-ZS zniŝka młodzieŝowa i studencka podanie wartości podróŝy nazwisko pasaŝera (system automatycznie pobiera pierwsze nazwisko z PNRu) zakres terytorialny (przy ubezpieczeniach ERV moŝliwe wprowadzenia: EUR Europa, WOR świat) adres pasaŝera Dodatkowe opcje adresu /CY- nazwa firmy /A1- adres 1 /A2- adres 2 /ZP- kod pocztowy /CI- miasto /ST- stan /CO- państwo Przykładowo: /AM-//A1-MILA 2/ZP-06600/CI-WARSZAWA/CO-POLAND wpisanie całego adresu w jednym wprowadzeniu /ON- /CF- /AE- /CV- opcja wprowadzana przez system w przypadku, gdy pasaŝer, którego nazwisko widnieje w elemencie INS, został usunięty z PNRu numer potwierdzenia zwracany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to równieŝ numer polisy/certyfikatu osoba lub numer telefonu do kontaktu suma ubezpieczenia Opcje moŝna ze sobą łączyć. Jeśli nie uwzględnimy opcji niezbędnej do kalkulacji ubezpieczenia, system wyświetli jakiej informacji brakuje: >2/ZN-WOR uzupełniamy brakującą informację (tu podanie zakresu terytorialnego WOR = świat, EUR = Europa, dla segmentu INS oznaczonego w rezerwacji nr 2) Opcje moŝna dodawać tylko do niepotwierdzonego elementu ubezpieczeń (po wycenie informacyjnej) status NN. Jeśli w elemencie INS mamy status HK, to modyfikacja opcji nie jest moŝliwa. NaleŜy wtedy usunąć dany segment INS wprowadzeniem XE z podaniem numeru segmentu i rozpocząć nowy proces rezerwacji ubezpieczenia. 17

18 Modyfikacje opcji Jeśli chcemy zmodyfikować wprowadzone opcje (tylko do niepotwierdzonego segmentu INS po wycenie informacyjnej ze statusem NN), naleŝy podać numer segmentu INS w rezerwacji i powtórzyć opcję z nową wartością lub po prostu dodać brakującą opcję: 2/AE-NOWAK/MARIA gdzie: 2 numer segmentu ubezpieczenia w PNR /AE- kod opcji, którą chcemy dodać NOWAK/MARIA wartość Pozostałe opcje: 2/13OCT zmiana daty rozpoczęcia ubezpieczenia 2/-14OCT zmiana daty zakończenia ubezpieczenia 2/-15 zmiana długości okresu ubezpieczenia 2/13OCT-14OCT jednoczesna zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia ubezpieczenia 2/13OCT-15 jednoczesna zmiana daty rozpoczęcia i długości okresu ubezpieczenia 2/ZN-EUR zmiana kodu zakresu terytorialnego 2/ZN- usunięcie kodu zakresu terytorialnego 2/AM-//A1-MILA 2/ZP-06600/CI-WARSZAWA/CO-POLAND wpisanie adresu 2/AM- usunięcie adresu 2/AE podanie osoby/nr telefonu do kontaktu w razie wypadku 2/AE- usunięcie osoby/nr telefonu do kontaktu w razie wypadku 2/BD-12MAY1980/P1 wpisanie daty urodzenia dla pierwszego pasaŝera 2/BD-/P1 usunięcie daty urodzenia dla pierwszego pasaŝera 2/FD-ZS podanie kodu zniŝki 2/FD- usunięcie kodu zniŝki Zatwierdzanie sprzedaŝy Jeśli chcemy zatwierdzić segment ubezpieczenia, naleŝy wprowadzić: 2/HK gdzie: 2 numer segmentu w rezerwacji /HK kod transakcji Jednoczesna zmiana i zatwierdzenie segmentu ubezpieczenia: 2/AM-MILA 2/AE /HK 18

19 SprzedaŜ (bez uprzedniej wyceny informacyjnej) IS ISERV/TOP SprzedaŜ ubezpieczenia jeśli ustawiono preferencje dostawcy i produktu (istnieje PNR z nazwiskiem pasaŝera i itinerary są daty podróŝy) bez sprawdzania ceny ubezpieczenia. SprzedaŜ ubezpieczenia produktu innego niŝ preferowany (istnieje PNR z nazwiskiem pasaŝera i itinerary są daty podróŝy) bez sprawdzania ceny ubezpieczenia Metody Long Sell uŝywamy, wtedy, gdy: - nie mamy zbudowanego PNRu (jest element nazwiska, ale brak Itinerary - dat) - produkt, który chcemy zarezerwować wymaga podania dodatkowych informacji niemoŝliwych do pobrania z PNRu Przykładowe wprowadzenia: ISERV/TIP+SPOB/15JUL-20JUL/ZN-WOR/AM-MILA 2/AE IS/15JUL-20JUL/ZN-EUR/AM-MILA 2/AE Gdzie: ERV kod dostawcy TIP kod produktu SPOB kod rozszerzenia produktu (tu Ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka) 15JUL-20JUL daty rozpoczęcia zakończenia okresu ubezpieczenia ZN- zakres terytorialny AE- numer telefonu AM- adres Segmenty tak zarezerwowane otrzymują status HK automatycznie. Drukowanie Itinerary i polisy/certyfikatu IEP/S2 > Drukowanie planu podróŝy (Itinerary) tylko dla segmentu ubezpieczeniowego: gdzie: IEP kod transakcji /S2 numer segmentu z ubezpieczeniem IVD IVP IVP/COPY IVP ID > Wyświetlenie polisy/certyfikatu > Wydruk polisy/certyfikatu > Wydruk duplikatu polisy/certyfikatu > Przesłanie na adres > Przesłanie duplikatu na adres > Wyświetlenie szczegółów segmentu uczeń Segment ubezpieczeniowy jest widoczny równieŝ na wyświetleniu planu podróŝy poprzez 19

20 Przywoływanie rezerwacji W celu przywołania istniejącej rezerwacji, naleŝy uŝyć standardowych wprowadzeń RTlub RT/INS- część lub całe nazwisko pasaŝera, np. RT/INS-M lub RT/INS-MOZART RT/INSERV-M (kod dostawcy, pierwsza litera nazwiska pasaŝera) RT/INSERV-MOZART (kod dostawcy, pierwsza litera nazwiska pasaŝera) RT/INS/ M (numer certyfikatu, nazwisko pasaŝera) RT/INSERV/ MOZART (kod dostawcy, numer certyfikatu, nazwisko pasaŝera) Anulowanie polisy ubezpieczeniowej Dostawca usług ubezpieczeniowych określa, czy polisę moŝna anulować, czy nie. Aby skasować polisę, naleŝy uŝyć wprowadzenia XE i numeru segmentu INS do skasowania: XE4 Jeśli jest więcej segmentów INS do skasowania w jednej rezerwacji, naleŝy wyselekcjonować te segmenty: XE4,5 Jeśli dostawca nie zezwala na anulowanie ubezpieczenia, w segmencie INS pojawi się następujący komunikat: UWAGA: po skasowaniu Itinerary przy uŝyciu wprowadzenia XI, polisa pozostaje nadal aktywna!!! 20

21 REZERWACJE GRUPOWE Rezerwacje grupowe w trybie tekstowym Maksymalna liczba osób dla zarezerwowania ubezpieczenia grupowego i wyceny w trybie tekstowym (Command Page) to 99. Wprowadzenia systemowe pomocne przy rezerwacji grupowych. >NG50RIO gdzie: NG oznacznik rezerwacji grupy 50 - liczba osób RIO - nazwa grupy >NM1NOWAK/JAN MR >TKOK >AP wprowadzanie nazwisk wprowadzanie elementu ticketingu wprowadzanie elementu kontaktu Wycena informacyjna bez PNR- u >ISERV/GRCO/02NOV-14/ZN-EUR/FQ >ISERV/GRBA/02NOV-12NOV/ZN-WOR/FQ gdzie: IS.../FQ wprowadzenie do wyceny informacyjnej /ERV kod dostawcy /GRCO kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Complex) /GRBA kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Basic) /02NOV-14 data rozpoczęcia ubezpieczenia liczba dni /02NOV-12NOV okres ubezpieczenia /ZN-EUR określenie zakresu terytorialnego polisy (EUR=Europa) /ZN-WOR określenie zakresu terytorialnego polisy (WOR=Świat) >2/HK zatwierdzenie segmentu INS przekształcenie ze statusu NN w status HK Wycena informacyjna z istniejącego PNRu >ISERV/GRCO/FQ >ISERV/GRBA/FQ gdzie: IS.../FQ wprowadzenie do wyceny informacyjnej ERV kod dostawcy /GRCO kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Complex) /GRBA kod produktu (Ubezpieczenie Grupowe Basic) Daty i strefa pobrane z istniejącego planu podróŝy (np. segmenty lotnicze) >2/HK zatwierdzenie segmentu INS przekształcenie ze statusu NN w status HK. Podobnie jak w rezerwacjach ubezpieczeń indywidualnych (do 9 osób) równieŝ do rezerwacji grupowych moŝemy dodawać opcje i modyfikować segment ubezpieczeniowy (INS) do czasu przekształcenia segmentu NN w HK. 21

22 Rezerwacje grupowe w trybie graficznym Maksymalna liczba osób dopuszczalna do wyceny i zarezerwowania ubezpieczenia grupowego w trybie graficznym (Graphic Page) ograniczona jest obecnie do 10 lub 20 osób w zaleŝności od wersji Selling Platform. Postępujemy analogicznie, jak przy rezerwacjach indywidualnych. a/ w zakładce PNR podajemy nazwiska osób, kontakt i element ticketingu (OK), b/ przechodzimy na zakładkę Insurance w celu zarezerwowania ubezpieczenia, wypełniamy wszystkie pola obowiązkowe w zaleŝności od typu ubezpieczenia. c/ prosimy o wycenę informacyjną (opcja Quotation + przycisk Quote) d/ zatwierdzamy sprzedaŝ (opcja Subscription + przycisk Subscribe). MoŜna równieŝ sprzedać ubezpieczenie bez wcześniejszej wyceny informacyjnej (opcja Subscription + przycisk Subscribe). 22

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia

Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia Ubezpieczenia ERV w AMADEUS Podstawowe wprowadzenia 1. Rozpoczęcie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych ERV w systemie AMADEUS 2. Produkty ERV dostępne w systemie Amadeus 3. Sprzedaż ubezpieczenia ERV

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika Asystent 6.0 Podręcznik uŝytkownika P O D R Ę C Z N I K U ś Y T K O W N I K A Asystent 6.0 2003-2009 Figaro Software sp. z o.o. na zlecenie Aviva Polska. JeŜeli masz kłopoty z programem: dzwoń: Aviva HelpDesk:

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu AS

Instrukcja obsługi programu AS Instrukcja obsługi programu AS Wsparcie techniczne i użytkowe świadczone jest przez producenta programu firmę m6 software za pośrednictwem: e-maila: tuw@m6.pl strony internetowej: www.tuw.m6.pl oraz numerów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. P K P i

Aplikacja Ramzes. P K P i Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes P K P i R podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2014 Strona 2 z 39 Instrukcja użytkownika Aplikacja Webklient Spis treści 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl Zał. Nr 10 do Uchwały Nr 52/2008 Zarządu BS z dnia 18.09.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Wąsewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bswasewo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania http://kbcmakler.pl/v2

Aby zalogować się do rachunku inwestycyjnego naleŝy wejść na adres strony do logowania http://kbcmakler.pl/v2 SPIS TREŚCI LOGOWANIE... 2 STRONA GŁÓWNA... 3 ZNAJDŹ PAPIER... 4 ULUBIONE... 9 ZLECENIA... 10 Szybkie zlecenie... 11 Zlecenie... 12 Modyfikacja i anulacja... 18 PORTFEL... 19 OBSERWOWANE... 21 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE

TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UśYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express FIRMY SPEDYCYJNE V. 8 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzone zmiany. 3 1.1. Logowanie. 3 1.2. Menu Główne. 4 2. Informacje. 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo