OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W ZAKRESIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW BEZPIECZNY PRACOWNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W ZAKRESIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW BEZPIECZNY PRACOWNIK"

Transkrypt

1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul. Kłobucka 25, Warszawa, tel. (0 22) , faks: (0 22) ; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS OGÓLNE WARUNKI PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W ZAKRESIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW BEZPIECZNY PRACOWNIK

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zwane dalej OWU, stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi prowadzàcymi działalnoêç gospodarczà, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnoêç prawnà oraz z osobami fizycznymi indywidualnie kontynuujàcymi ubezpieczenie grupowe zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, a Towarzystwem Ubezpieczeƒ Wzajemnych TUZ, zwanym dalej TUW TUZ. 2. Umowa ubezpieczenia grupowego zawierana jest na cudzy rachunek. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia zarzutów wobec Ubezpieczonego majàcych wpływ na jego odpowiedzialnoêç, a przysługujàcych mu wobec Ubezpieczajàcego. 4. Strony zastrzegajà sobie mo liwoêç wprowadzenia postanowieƒ dodatkowych lub odmiennych od tych zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 5. Postanowienia dodatkowe nie mogà byç sprzeczne z zapisami niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie obowiàzujàce przepisy prawa, a w szczególnoêci przepisy Kodeksu Cywilnego. DEFINICJE 2 1. Ubezpieczajàcy - podmiot zawierajàcy umow grupowego ubezpieczenia zobowiàzany do opłacenia składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczajàcym sà tak e osoby fizyczne, które po ustaniu stosunku zatrudnienia u danego pracodawcy indywidualnie kontynuujà dotychczasowe ubezpieczenie grupowe. 2. Ubezpieczony - osoba fizyczna na rzecz której Ubezpieczajàcy zawarł umow ubezpieczenia lub osoba fizyczna na rzecz której Ubezpieczajàcy nie zawarł umowy ubezpieczenia, która jednak na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia została obj ta ochronà ubezpieczeniowà; osoba fizyczna na rzecz której Ubezpieczajàcy zawarł umow ubezpieczenia mo e zostaç obj ta ochronà ubezpieczeniowà pod warunkiem e ukoƒczyła 18 lat i nie ukoƒczyła 60 roku ycia. 3. Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prac, kontraktu mened erskiego lub innej umowy, której przedmiotem jest Êwiadczenie pracy. 4. Uprawniony - osoba wskazana w deklaracji zgody, imiennie upowa niona przez Ubezpieczonego do otrzymania Êwiadczenia z tym, e w przypadku nie wyznaczenia osoby Uprawnionej w razie Êmierci Ubezpieczonego za osob Uprawnionà uwa a si członków rodziny Ubezpieczonego powołanych do dziedziczenia w kolejnoêci okreêlonej przepisami prawa. Ubezpieczonemu przysługuje prawo zmiany Uprawnionych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. strona 1/26

3 5. Karencja ustalony w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia okres, w którym wystàpienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà nie skutkuje wypłatà przez TUW TUZ Êwiadczenia. 6. Koszty leczenia udokumentowane koszty usług medycznych i zabiegów niezb dne z medycznego punktu widzenia. 7. Âwiadczenie suma pieni na wypłacana Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu w zwiàzku z zaistnieniem zdarzenia obj tego ochronà, za które TUW TUZ ponosi odpowiedzialnoêç ubezpieczeniowà. 8. Sporty wysokiego ryzyka alpinizm, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy u yciu aparatu tlenowego, skoki bungee, speleologia, bobsleje, wszelkie odmiany skoków spadochronowych. 9. Wyczynowe uprawianie sportu uprawianie sportu przez osob nale àcà do klubu sportowego, z wyłàczeniem szkolnych klubów sportowych, a tak e profesjonalne uprawianie sportu w celach zarobkowych. 10. Osoby bliskie mał onek, dzieci, rodzeƒstwo, matka, ojciec, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teêciowie, zi ciowie, synowe, przysposabiajàcy, przysposobieni Ubezpieczonego, opiekunowie ustanowieni przez sàd opiekuƒczy. 11. Dziecko Ubezpieczonego ka de dziecko Ubezpieczonego lub dziecko w pełni lub nie w pełni przez niego przysposobione w wieku do 18 lat. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dzieckiem jest równie osoba kontynuujàca nauk w wieku do 25 lat. 12. Rodzic Ubezpieczonego ojciec lub matka Ubezpieczonego bàdê osoba, która dokonała pełnego lub niepełnego przysposobienia Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia rodzicem Ubezpieczonego jest równie ojczym lub macocha. 13. Rodzic współmał onka ojciec lub matka współmał onka Ubezpieczonego, bàdê osoba, która dokonała pełnego lub niepełnego przysposobienia współmał onka Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczonego rodzicem współmał onka Ubezpieczonego jest ojczym lub macocha. 14. Nieszcz Êliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczynà zewn trznà, na skutek której Ubezpieczony niezale nie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 15. Powa ne zachorowania wrozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sà to nast pujàce choroby: 1) zawał serca martwica cz Êci mi Ênia sercowego w nast pstwie nagłego niedokrwienia tego obszaru, 2) udar mózgu nagłe zaburzenie ogniskowe funkcji mózgu wywołane uszkodzeniem naczyniowym, którego efektem jest zawał tkanki mózgowej lub wylew, a który przejawia si wystàpieniem objawów utrzymujàcych si ponad 24 godziny, 3) choroba nowotworowa niekontrolowany rozrost, rozprzestrzenianie si w organizmie złoêliwych komórek nowotworowych wykazujàcych cechy inwazji i destrukcji tkanek otaczajàcych; rozpoznanie nowotworu powinno byç potwierdzone badaniem histopatologicznym pobranego materiału lub innym strona 2/26

4 badaniem koniecznym do okreêlenia stadium zaawansowania choroby. Za chorob nowotworowà uwa a si tak e białaczk, chorob Hodgkina oraz czerniaka złoêliwego, który nacieka w głàb ponad 0,75 mm; natomiast za chorob nowotworowà w rozumieniu niniejszych OWU nie uwa a si : a) nieinwazyjnych guzów, wykazujàcych jedynie wczesne zmiany złoêliwe, b) zlokalizowanych nowotworów in situ, c) mi saka Kaposiego i nowotworów towarzyszàcych AIDS, d) nowotworów skóry innych ni czerniak złoêliwy, naciekajàcy w głàb ponad 0,75 mm, 4) zaka enie wirusem HIV zaka enie w wyniku transfuzji krwi lub w zwiàzku z wykonywanym zawodem, które nastàpiło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, 5) niewydolnoêç nerek nieodwracalna utrata funkcjonalnoêci obu nerek niezale nie od przyczyny, wywołujàca koniecznoêç regularnej dializy lub hemodializy nerek u Ubezpieczonego lub prowadzàca do przeszczepu organu, 6) ci kie oparzenie oparzenie wymagajàce hospitalizacji i obejmujàce: a) dla oparzeƒ II stopnia ponad 70% powierzchni ciała, b) dla oparzeƒ II i III stopnia łàcznie ponad 70% powierzchni ciała, c) dla oparzeƒ III stopnia ponad 20% powierzchni ciała, 7) utrata wzroku całkowita i nieodwracalna obustronna utrata wzroku wskutek choroby, z zastrze eniem, e trwałe schorzenia orzeka si dopiero po upływie 6 miesi cy od jego wystàpienia na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza okulist, 8) utrata mowy całkowita i nieodwracalna utrata zdolnoêci mowy trwajàca nieprzerwanie przez okres 6 miesi cy wskutek: a) resekcji narzàdu mowy (krtani), b) przewlekłej choroby krtani, c) uszkodzenia oêrodka mowy w mózgu. Utrata zdolnoêci mowy musi byç potwierdzona odpowiednim specjalistycznym badaniem, 9) choroba Creutzfeldta-Jakoba ci kie schorzenie układu nerwowego spowodowane zaka eniem od chorego na BSE bydła; choroba Creutzfeldta-Jakoba jest analogicznà do BSE chorobà prionowà, charakteryzujàcà si post pujàcym ot pieniem, któremu towarzyszy zaburzenia widzenia, zaburzenia psychiatryczne, drgawki, utrata zdolnoêci ruchowej, gł bokie wyniszczenie organizmu iwkonsekwencji Êmierç chorego, 10) choroba Parkinsona przewlekłe schorzenie układu pozapiramidowego powstałe wskutek pierwotnego zwyrodnienia komórek nerwowych istoty czarnej, prowadzàce do zmniejszenia liczby neuronów produkujàcych dopamin ; rozpoznanie musi dotyczyç co najmniej dwóch z trzech klasycznych objawów: a) dr enie spoczynkowe, b) spowolnienie ruchowe i plastyczne, c) wzmo enie napi cia mi Êniowego (sztywnoêç mi Êniowa), zmniejszajàce si po zastosowania leków stymulujàcych układ dopamineryczny w szczególnoêci lewodopu. Do stwierdzenia choroby Parkinsona konieczne jest wykluczenie parkinsonizmu objawowego. 11) oponiak łagodny nowotwór mózgu, rozpoznany w badaniu histopatologicznym, z tym e nie b dàcy torbielà, malformacjà naczyniowà, guzem przysadki, guzem rdzenia kr gowego ziarniakiem lub innà zmianà w oêrodkowym układzie nerwowym, strona 3/26

5 12) parali całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub wi cej koƒczynach wskutek pora enia z powodu wypadku lub choroby, z tym e obejmuje to parali trwajàcy dłu ej ni 180 dni od daty wystàpienia zdarzenia, 13) Êpiàczka stan nieprzytomnoêci objawiajàcy si całkowitym brakiem reakcji na wszelkie bodêce zewn trzne utrzymujàcy si nieprzerwanie powy ej 96 godzin pomimo zastosowania aparatury podtrzymujàcej funkcje yciowe i stan doprowadzajàcy do trwałego istotnego ubytku neurologicznego; ochronà nie sà obj te stany wywołane przez nadu ycie Êrodków chemicznych oraz stan Êpiàczki wywołany lub przedłu any w celu terapeutycznym, 14) przewlekłe zapalenie wàtroby typu B przewlekłe wirusowe zapalenie wàtroby wywołane zaka eniem wirusem zapalenia wàtroby typu B trwajàce ponad 180 dni; warunkami zdiagnozowania jest podwy szony poziom (wi cej ni 1,5 górna granica normy) wartoêç AspAT i ALAT w sposób ciàgły przez okres 180 dni, stwierdzenie obecnoêci AgHBs (+) lub Ag Hbe (+), zamiennie: stwierdzenie HBV DNA (+), kliniczne cechy niewydolnoêci wàtroby, wodobrzusza, obecnoêci paj czaków naczyniowych na skórze, 15) piorunujàce zapalenie wàtroby niewydolnoêç wàtroby spowodowana piorunujàcym zapaleniem wàtroby wywołanym infekcjà wirusowà. Konieczne jest stwierdzenie wystàpienia nast pujàcych objawów: gwałtowne pogorszenie parametrów czynnoêci wàtroby wskazujàce na masywne uszkodzenie mià szu wàtroby, obiektywne objawy encefalopatii wàtrobowej, martwica wàtroby obejmujàca całe zraziki z pozostawieniem siateczki zapadni tych naczyƒ. Ubezpieczyciel wyklucza i nie ponosi odpowiedzialnoêci jeêli piorunujàce zapalenie wàtroby powstało wskutek próby samobójczej, samozatrucia, przedawkowania leków i / lub nadu ycia alkoholu; 16) choroba Alzheimera upoêledzenie intelektualne o trwałym i post pujàcym charakterze spowodowane nieodwracalnà chorobà mózgu, objawiajàca si istotnym ograniczeniem funkcjonowania umysłowego osoby która wymaga opieki osób trzecich; ochronà nie sà obj te podobne objawy wywołane przez guzy mózgu, ot pienia pochodzenia naczyniowego, psychozy, stany depresyjne u osób w wieku podeszłym, lub demencje pochodzenia organicznego, 17) anemia aplastyczna niedokrwistoêç wskutek upoêledzenia czynnoêci krwiotwórczej szpiku kostnego, której wynikiem jest anemia, neutropenia, trombocytopenia, wymagajàca leczenia w drodze przeszczepu szpiku kostnego, transfuzja krwi, leczenie metoda pobudzajàcà odnow szpiku kostnego. 16. Szpital publiczny lub niepubliczny zamkni ty zakład opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie, dysponujàcy odpowiednim zapleczem diagnostycznym i leczniczym oraz zatrudniajàcy personel medyczny w pełnym wymiarze godzin. W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za szpital nie uwa a si domu opieki, hospicjum, sanatorium a tak e placówki, której zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzale nieƒ. 17. Deklaracja zgody pisemna zgoda pracownika na przystàpienie do pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zawierajàca równie upowa nienie Ubezpieczajàcego do potràcania sumy równowa nej składce ubezpieczeniowej z wynagrodzenia za prac, z zasiłku chorobowego, macierzyƒskiego bàdê z wypłaty z innego tytułu; deklaracja zgody stanowi imienny dowód potwierdzajàcy przystàpienie pracownika do grupowej umowy ubezpieczenia i okreêla zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku dokonywania przez Ubezpieczonego zmian treêci deklaracji zgody, strona 4/26

6 Ubezpieczony zobowiàzany jest zło yç nowà deklaracj ; z datà zło enia nowej, dotychczasowa treêç deklaracji wygasa. 18. Wystàpienie z ubezpieczenia oêwiadczenie pracownika o wystàpieniu z grupy Ubezpieczonych obj tych ochronà ubezpieczeniowà na warunkach umowy ubezpieczenia grupowego. 19. Ubezpieczenie grupowe umowa ubezpieczenia zawierana przez TUW TUZ z Ubezpieczajàcym na rzecz osób trzecich, przy czym minimalna grupa osób wyra ajàcych zgod na przystàpienie do ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia powinna składaç si z 5 osób. 20. Ubezpieczenie indywidualne kontynuacja ubezpieczenia grupowego przez osob fizycznà, po ustaniu stosunku zatrudnienia, uprzednio obj tà ubezpieczeniem grupowym, zawarta z TUW TUZ na podstawie zło onego przez nià wniosku o kontynuowanie grupowego ubezpieczenia pod warunkiem, e wniosek ten został zło ony w ciàgu trzech miesi cy, liczàc od ostatniego dnia miesiàca, za który została opłacona składka w ramach ubezpieczenia grupowego. UMOWA UBEZPIECZENIA 3 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia jest zawierana w formie ubezpieczenia grupowego lub ubezpieczenia indywidualnego. Ubezpieczenie w formie ubezpieczenia indywidualnego jest zawierane jako kontynuacja wczeêniej zawartego ubezpieczenia grupowego. 2. Podstawà zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego jest wystàpienie przez Ubezpieczajàcego z pisemnym wnioskiem do TUW TUZ o obj cie ochronà ubezpieczeniowà, który powinien zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) informacje o Ubezpieczajàcym ( nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, PESEL), 2) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 3) wariant ochrony ubezpieczeniowej, 4) wnioskowane sumy ubezpieczenia, 5) okres ubezpieczenia, 6) liczb pracowników z podziałem na pracowników biurowych i fizycznych, Przed zło eniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia TUW TUZ przekazuje podmiotowi który wyst puje o ochron ubezpieczeniowà Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 3. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia TUW TUZ dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego. TUW TUZ mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 4. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dostarczenie, łàcznie z wnioskiem Ubezpieczajàcego wykazu imiennego pracowników przyst pujàcych do pracowniczego ubezpieczenia grupowego NNW. 5. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres dwunastu miesi cy. 6. Umow ubezpieczenia przedłu a si automatycznie na nast pny dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia, o ile na 30 dni przed koƒcem okresu ubezpieczenia strona 5/26

7 Ubezpieczajàcy jej nie wypowie. OÊwiadczenie o wypowiedzeniu powinno zostaç zło one we wskazanym powy ej terminie do najbli szej placówki TUW TUZ. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nieprzedłu ania umowy na kolejny dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia. 7. Zawarcie umowy ubezpieczenia w formie ubezpieczenia grupowego lub ubezpieczenia indywidualnego zostaje potwierdzone dokumentem ubezpieczenia (polisà). 8. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà z dniem dor czenia dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy ubezpieczenia (polisy). 9. Potwierdzeniem obj cia ochronà ubezpieczeniowà i warunków na jakich została udzielona ochrona jest Deklaracja zgody pracownika na przystàpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków. 10. Osoba przyst pujàca do Umowy Pracowniczego Ubezpieczenia Grupowego w zakresie Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zostaje obj ta ochronà w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak pozostali Ubezpieczeni. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 4 1. W treêci umowy ubezpieczenia okreêla si dat poczàtkowà i koƒcowà okresu ubezpieczenia. 2. OdpowiedzialnoÊç TUW TUZ z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna si od dnia nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni od pierwszego dnia nast pnego miesiàca po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba e w umowie okreêlono inny termin rozpocz cia odpowiedzialnoêci. 3. OdpowiedzialnoÊç TUW TUZ wobec Ubezpieczonego wygasa: 1) z upływem okresu na jaki umowa została zawarta, 2) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z 5 ust.1, 3) z upływem okresu wypowiedzenia lub z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym przez jednà ze stron, 4) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 5) z koƒcem miesiàca, w którym Ubezpieczony przestał byç pracownikiem Ubezpieczajàcego i został zgłoszony przez Ubezpieczajàcego jako wyst pujàcy z ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie zło ył do TUW TUZ wniosku o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia, 6) z upływem 7 dnia, liczàc od daty otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do zapłaty zaległej raty składki w przypadku braku jej opłacenia, wraz z zagro eniem e brak zapłaty raty składki w wyznaczonym terminie spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci. 4. Ponowne obj cie ochronà ubezpieczeniowà na zasadach wczeêniej zawartej umowy ubezpieczenia mo e nastàpiç nast pnego dnia po zapłacie zaległej składki lub jej raty. 5. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej zło yç oêwiadczenie o wystàpieniu z ubezpieczenia. strona 6/26

8 ROZWIÑZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 5 1. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłu szy ni szeêç miesi cy, Ubezpieczajàcemu przysługuje prawo odstàpienia od umowy. OÊwiadczenia o odstàpieniu powinno byç zło one, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W razie ujawnienia okolicznoêci zwi kszajàcych prawdopodobieƒstwo wypadku, TUW TUZ mo e odpowiednio zwi kszyç składk, poczynajàc od chwili, gdy zaszła ta okolicznoêç nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W takim przypadku TUW TUZ wezwie Ubezpieczajàcego do zapłaty podwy szonej składki, a Ubezpieczajàcy mo e w terminie 14 dni od otrzymania wezwania wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. 3. Je eli TUW TUZ ponosiło odpowiedzialnoêç jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona przez Ubezpieczajàcego w okreêlonym w umowie ubezpieczenia terminie, TUW TUZ mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto TUW TUZ zastrzega sobie prawo wystàpienia o zapłat składki za okres w którym ponosił odpowiedzialnoêç. 4. W przypadku nieopłacenia raty składki we wskazanym terminie TUW TUZ mo e wyst powaç z wezwaniem do zapłaty zaległej raty składki w terminie 7 dni, liczàc od daty otrzymania przez Ubezpieczajàcego pisma z wezwaniem. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego do zapłaty, w przypadku nie uiszczenia płatnoêci w tym terminie, odpowiedzialnoêç TUW TUZ z tytułu zawartej umowy wygasa. 5. TUW TUZ" zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z powodu ra àcego naruszenia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego obowiàzków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 6. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30 dniowym terminem wypowiedzenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków powodujàce trwałe uszkodzenia ciała, trwały rozstrój zdrowia lub Êmierç. 2. Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç równie ustalone ryczałtowo dodatkowe koszty i Êwiadczenia obj te odpowiedzialnoêcià TUW TUZ wymienione w Dziale II Podziału Ryzyka wg Działów, grup i Rodzajów ubezpieczeƒ stanowiàcy Załàcznik do Ustawy o działalnoêci ubezpieczeniowej. 3. Zakres przedmiotowy ochrony obejmuje: 1) zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego, mał onka, dziecka, rodzica, lub teêcia Ubezpieczonego, 2) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków powodujàce Êmierç Ubezpieczonego lub jego dziecka, 3) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym powodujàce Êmierç Ubezpieczonego lub jego dziecka, strona 7/26

9 4) nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków powodujàce trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, 5) zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego lub jego dziecka powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 6) zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego powstałe wskutek powa nego zachorowania, 7) zryczałtowane Êwiadczenie z tytułu urodzenia si dziecka Ubezpieczonemu, 8) zryczałtowane Êwiadczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego, 9) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, mał onka lub jego dziecka powstałe w nast pstwie ci kiego zachorowania, 10) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, mał onka lub jego dziecka powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. 4. Umowa ubezpieczenia w zale noêci od zakresu ochrony mo e byç zawarta w: 1) pakiecie podstawowym, 2) pakiecie standardowym, 3) pakiecie pełnym. 5. W pakiecie podstawowym ochronà ubezpieczeniowà obj te sà: 1) zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego, 2) nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku powodujàce Êmierç Ubezpieczonego, 3) nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym powodujàce Êmierç Ubezpieczonego, 4) nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku powodujàce trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, 5) zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 6) zryczałtowane koszty leczenia Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie powa nego zachorowania. 6. W pakiecie standardowym ochronà ubezpieczeniowà obj te sà zdarzenia wymienione w ust. 5 oraz: 1) zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego, 2) nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku powodujàce Êmierç dziecka Ubezpieczonego, 3) nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym powodujàce Êmierç dziecka Ubezpieczonego, 4) zryczałtowane koszty pogrzebu mał onka Ubezpieczonego, 5) zryczałtowane koszty pogrzebu rodzica lub teêcia Ubezpieczonego, 6) zryczałtowane Êwiadczenie z tytułu urodzenia si dziecka Ubezpieczonemu, 7) zryczałtowane koszty leczenia dziecka Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 8) zryczałtowane Êwiadczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego. 7. W pakiecie pełnym ochronà ubezpieczeniowà obj te sà zdarzenia wymienione w ust.5 i 6 oraz: 1) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie powa nego zachorowania, 2) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, strona 8/26

10 3) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego mał onka Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie powa nego zachorowania, 4) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego mał onka Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku, 5) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego dziecka Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie powa nego zachorowania, 6) zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego dziecka Ubezpieczonego powstałe w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. 8. Ubezpieczony w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej mo e dokonaç zmiany jej zakresu dokonujàc wyboru jednego z Pakietów. 9. Zmieniony zakres ubezpieczenia obowiàzuje od momentu zło enia przez Ubezpieczonego nowej Deklaracji zgody na przystàpienie do ochrony ubezpieczeniowej, jednak nie wczeêniej ni po zapłacie raty składki za Êwiadczony zakres ochrony. Zmiana Deklaracji zgody nie powoduje zmiany ciàgłoêci ubezpieczenia. 10. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków, które wydarzyły si w okresie trwania umowy ubezpieczenia, a tak e powa ne zachorowania wymienione w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, których pierwsze objawy wystàpiły w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i które zostały zdiagnozowane w okresie trwania umowy. 11. Warunki umowy ubezpieczenia mogà zostaç ustalone w odmienny sposób ni to okreêlono w niniejszych OWU w drodze porozumienia stron. SUMA UBEZPIECZENIA 7 1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zdarzeƒ okreêlona została w Klauzulach umownych o numerach WysokoÊç sumy ubezpieczenia okreêlana jest osobno dla ka dej Klauzuli umownej i jest wymieniona w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcym Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 3. Suma ubezpieczenia mo e zostaç ustalona w innej wysokoêci ni okreêlono w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu w drodze porozumienia stron. 4. Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci TUW TUZ. 5. Sumy ubezpieczenia ulegajà zmniejszeniu o wypłacone nale ne Êwiadczenie w okresie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłacone Êwiadczenie dotyczy Klauzul umownych numer 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 8 1. Nale nà składk oblicza si za okres odpowiedzialnoêci TUW TUZ na podstawie taryfy składek obowiàzujàcej w dniu zawarcia lub przedłu enia umowy ubezpieczenia. WysokoÊç nale nej składki za poszczególne Pakiety ochrony ubezpieczeniowej zostaje okreêlona w dokumencie polisy. strona 9/26

11 2. Przy obliczeniu wysokoêci nale nej składki ubezpieczeniowej uwzgl dnia si w szczególnoêci nast pujàce okolicznoêci majàce wpływ na dokonanie oceny ryzyka: 1) zakres i sumy ubezpieczenia, 2) dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, 3) charakter wykonywanej pracy zawodowej osób przyst pujàcych do ubezpieczenia. 3. Przy obliczaniu nale nej składki TUW TUZ jest uprawnione do stosowania systemu zni ek i zwy ek wysokoêci składki ubezpieczeniowej. 4. TUW TUZ jest uprawnione do zastosowania zwy ki wysokoêci nale nej składki w szczególnoêci uwzgl dniajàc: 1) charakter wykonywanej pracy zawodowej osób przyst pujàcych do ubezpieczenia, 2) przebiegu ubezpieczenia w poprzednich okresach. 5. TUW TUZ jest uprawnione do zastosowania zni ki wysokoêci nale nej składki w szczególnoêci uwzgl dniajàc: 1) liczebnoêç grupy przyst pujàcej do umowy ubezpieczenia, 2) wybrany zakres ochrony, 3) przebieg ubezpieczenia w poprzednich okresach. 6. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielonej ochrony jest płatna jednorazowo lub w ratach. 7. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zapłaty składki lub pierwszej raty składki do koƒca miesiàca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony podpisał deklaracj zgody na przystàpienie do ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku rozło enia składki na miesi czne raty, płatnoêç kolejnych rat składki ustala si w terminie do 5 dnia ka dego miesiàca kalendarzowego za obowiàzujàcy miesiàc ochrony ubezpieczeniowej. 8. W razie odstàpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy przez któràkolwiek ze stron, TUW TUZ jest uprawniony do naliczenia składki za czas, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 9. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany dokonaç naliczenia i płatnoêci składki w terminach wyznaczonych w umowie ubezpieczenia oraz przesyłaç miesi czne rozliczenie składek w terminie do 5 dnia ka dego miesiàca, za który Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 10. W przypadku zgłoszenia pracownika, dotychczas nie obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w trakcie obowiàzywania umowy ubezpieczenia, TUW TUZ przysługuje powi kszona składka o nale ne Êwiadczenie z tytułu obj cia ochronà kolejnej osoby, za miesiàc nast pujàcy po miesiàcu, w którym zostało zło one oêwiadczenie o przystàpieniu do ochrony ubezpieczeniowej. 11. W przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego, roczna składka ubezpieczeniowa płatna jest przez Ubezpieczajàcego jednorazowo do 5 dnia pierwszego miesiàca kalendarzowego nast pujàcego po miesiàcu, w którym zło ono wniosek o indywidualnà kontynuacj umowy ubezpieczenia. 12. W przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa nie mo e byç rozło ona na raty miesi czne. Odpowiednio majà zastosowanie zapisy 3 ust. 6 i ust. 7. strona 10/26

12 13. Za dzieƒ opłacenia składki uwa a si dat wpływu Êrodków pieni nych na wskazany rachunek bankowy TUW TUZ. WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZENIOWEJ 9 1. TUW TUZ nie odpowiada za zdarzenia: 1) powstałe w wyniku umyêlnego działania Ubezpieczonego lub osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) powstałe wskutek działaƒ wojennych, stanu wyjàtkowego, stanu wojennego, zamieszek, strajków, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabota u, działania energii jàdrowej, 3) powstałe wskutek działania wszelkich odpadów radioaktywnych bàdê materiałów wybuchowych, 4) w zwiàzku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia czynu zabronionego, 5) w zwiàzku z samobójstwem lub samookaleczeniem si przez Ubezpieczonego, 6) zwiàzane z wszelkimi uszkodzeniami ciała istniejàcymi przed datà przystàpienia do ubezpieczenia, 7) zwiàzane z wszelkimi chorobami ujawnionymi i zdiagnozowanymi przed datà przystàpienia do ubezpieczenia, 8) powstałe podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, je eli Ubezpieczony prowadził pojazd nie posiadajàc do tego odpowiednich uprawnieƒ, 9) zwiàzane z wadami wrodzonymi i schorzeniami b dàcymi ich skutkiem, 10) zwiàzane z leczeniem skutków spo ycia alkoholu, narkotyków lub Êrodków o podobnym działaniu, 11) zwiàzane z chorobami wywołanymi bezpoêrednio albo poêrednio przez wirus HIV, za wyjàtkiem, gdy do zaka enia doszło w sytuacji, o której mowa w 2 ust. 15.pkt.4, 12) powstałe w wyniku chorób przenoszonych drogà płciowà, chorób psychicznych, nerwic, stanów depresyjnych, 13) powstałe w wyniku epidemii oficjalnie ogłoszonych, 14) zwiàzane z chirurgià plastycznà lub kosmetycznà, chyba e chodziło o leczenie bezpoêrednich nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, 15) zwiàzane z cià à, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym, 16) zwiàzane z uczestnictwem w badaniach i eksperymentach naukowych i medycznych, 17) powstałe w wyniku choroby zawodowej, 18) powstałe w wyniku uprawiania sportu wysokiego ryzyka, 19) powstałe w wyniku uprawiania wyczynowego sportu, 20) powstałe w wyniku zawału serca i udaru mózgu, z uwzgl dnieniem postanowieƒ 2 ust i 2 ust. 15.2, 21) powstałe w zwiàzku z podró owaniem Ubezpieczonego w charakterze pasa era statkiem powietrznym nie nale àcym do adnego koncesjonowanego towarzystwa lotniczego, nie zarejestrowanym i nie dopuszczonym do odpłatnego przewozu pasa erów na regularnych liniach lotniczych, zgodnie z opublikowanym rozkładem lotów, 22) powstałe w zwiàzku z pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnych Êrodków, z wyłàczeniem przypadków za ycia tych Êrodków zgodnie z zaleceniem lekarza, 23) powikłaƒ leczenia zachowawczego i zabiegowego jakiejkolwiek choroby jeêli były one wynikiem bł dów post powania lekarskiego lub zaniechania leczenia zalecanego przez lekarza, strona 11/26

13 24) poddania si zabiegom o charakterze medycznym i paramedycznym poza kontrolà lekarzy. PRAWA I OBOWIÑZKI STRON UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do: 1) udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku lub skierowane do niego w formie pisemnej oraz podania TUW TUZ wszystkich znanych mu okolicznoêci istotnych dla oceny ryzyka i ustalenia wysokoêci składki; je eli TUW TUZ zawarł umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne, 2) niezwłocznego zgłaszania w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmian okolicznoêci, które mogà mieç wpływ na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku o których Ubezpieczajàcy informował TUW TUZ we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, 3) opłacenia składki lub jej rat w ustalonym terminie, 4) przestrzegania innych obowiàzków okreêlonych w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia, 5) przekazywania w uzgodnionych terminach TUW TUZ wszystkich danych niezb dnych do wykonywania umowy ubezpieczenia, a w szczególnoêci: a) do 5 dnia ka dego miesiàca aktualnego wykazu pracowników obj tych ochronà ubezpieczeniowà, z uwzgl dnieniem wszystkich pracowników przyst pujàcych i wyst pujàcych z ubezpieczenia, b) miesi cznego rozliczenia składek na druku TUW TUZ. 2. W razie stwierdzenia naruszenia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa obowiàzków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, TUW TUZ zastrzega sobie prawo zmniejszenia nale nego Êwiadczenia, je eli naruszenie przyczyniło si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwiło ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku. 3. W przypadku przekazania przez Ubezpieczajàcego wykazu pracowników obj tych ochronà ubezpieczeniowà po terminie okreêlonym w ust 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu, TUW TUZ obejmuje ochronà ubezpieczeniowà pracowników obj tych ostatnim dor czonym wykazem pracowników przekazanym przez Ubezpieczajàcego. 4. Ubezpieczony, Uprawniony majà prawo do wglàdu do akt szkodowych i sporzàdzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów z akt szkodowych. Opłata za wydanie odpisów lub kserokopii jest pobierana w oparciu o cennik udost pniony przez TUW TUZ. 5. TUW TUZ zobowiàzane jest do: 1) dostarczenia Ubezpieczajàcemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 2) dostarczenia Ubezpieczonemu wyciàgu z niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 3) zabezpieczenia danych osobowych w zwiàzku z zawartà umowà ubezpieczenia zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., strona 12/26

14 6. Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania skarg i za aleƒ do Zarzàdu TUW TUZ. Skargi i za alenia sà rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez TUW TUZ. USTALENIE WYSOKOÂCI SZKODY I WYPŁATA ÂWIADCZENIA W razie powstania zdarzenia, mogàcego powodowaç odpowiedzialnoêç TUW TUZ, Ubezpieczony lub osoba obj ta ochronà ubezpieczeniowà obowiàzana jest do: 1) podj cia wszelkich działaƒ zmierzajàcych do ograniczenia rozmiarów szkody, 2) niezwłocznego zgłoszenia si do lekarza i zastosowania si do jego zaleceƒ, 3) niezwłocznego zgłoszenia roszczenia w formie pisemnej do TUW TUZ. 2. TUW TUZ zastrzega sobie prawo do skierowania poszkodowanego na badania lekarskie przez wskazanego przez siebie lekarza. Koszt takich badaƒ pokrywa TUW TUZ Niezwłocznie po wystàpieniu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, Ubezpieczony, Uprawniony powinien dokonaç zgłoszenia szkody, które powinno zawieraç: 1) numer polisy, 2) szczegółowy opis okolicznoêci zaistnienia zdarzenia wraz z podaniem danych ewentualnych Êwiadków zdarzenia, 3) raporty, notatki dokumentacj policyjnà dotyczàcà zdarzenia, 4) zaêwiadczenie lekarskie opisujàce rodzaj doznanych obra eƒ oraz zawierajàce dokładnà diagnoz, 5) wszystkie zaêwiadczenia szpitalne zwiàzane z wypadkiem lub powa nym zachorowaniem, kart informacyjnà ze szpitala, 6) pełnà dokumentacj medycznà dotyczàcà powa nego zachorowania, 7) w przypadku Êmierci - akt zgonu lub orzeczenie sàdu uznajàce Ubezpieczonego za osob zmarłà, kart zgonu, 8) dokumenty okreêlajàce wszystkich wyznaczonych Uprawnionych, 9) w przypadku roszczenia o Êwiadczenia z tytułu urodzenia dziecka akt urodzenia dziecka, 10) inne dokumenty okreêlone w umowie ubezpieczenia lub w postanowieniach dodatkowych lub odmiennych wprowadzonych do umowy ubezpieczenia. 2. Zgłoszenia szkody Ubezpieczony, Uprawniony dokonuje za poêrednictwem Pracodawcy a w przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia pisemnie bezpoêrednio pod adres siedziby TUW TUZ /placówki lub na Infolini pod numerem telefonu Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wystàpienia do zakładów opieki zdrowotnej, które udzielały Êwiadczeƒ zdrowotnych Ubezpieczonemu a tak e innych instytucji, z proêbà o udzielenie informacji o stanie zdrowia, przyczynie Êmierci, sposobie leczenia celem ustalenia prawa do Êwiadczenia z tytułu udzielonej ochrony. 4. Âwiadczenie jest wypłacane na podstawie uznania roszczenia, po uprzednim przeprowadzeniu post powania likwidacyjnego zmierzajàcego do ustalenia okolicznoêci zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, zasadnoêci zgłoszonego roszczenia i jego wysokoêci w terminie okreêlonym w ust.5. strona 13/26

15 5. Nale ne Êwiadczenie jest wypłacane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 6. Je eli w terminie okreêlonym w ust. 5, TUW TUZ nie wypłaci Êwiadczenia, zawiadamia pisemnie Ubezpieczonego, Uprawnionego o przyczynach niemo noêci zaspokojenia roszczeƒ w całoêci lub cz Êci. W sytuacji gdy wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci TUW TUZ nie b dzie mo liwe w terminie okreêlonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Êwiadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie okolicznoêci zdarzenia było mo liwe, jednak e bezspornà cz Êç Êwiadczenia TUW TUZ wypłaca w terminie okreêlonym w ust Je eli Ubezpieczony nie zgadza si z decyzjà TUW TUZ o odmowie wypłaty Êwiadczenia lub z wysokoêcià przyznanego Êwiadczenia, mo e w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie zgłoszonych roszczeƒ wnieêç odwołanie do Zarzàdu TUW TUZ. 8. Wniesiona odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od daty jego otrzymania przez TUW TUZ. 9. Niezale nie od zapisów zawartych w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Ubezpieczony mo e dochodziç swoich roszczeƒ na drodze post powania sàdowego w terminach okreêlonych stosownymi przepisami. 10. Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia rozstrzygane sà według przepisów o właêciwoêci ogólnej albo przed sàdem właêciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uprawnionego. 11. Je eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony, Uprawniony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela wszelkie zawiadomienia lub oêwiadczenia wysłane pod ostatni adres Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uprawnionego wywierajà skutki prawne z chwilà dor czenia. strona 14/26

16 KLAUZULE UMOWNE KLAUZULA UMOWNA NR 01 Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà zryczałtowane koszty pogrzebu Ubezpieczonego pod warunkiem, e Êmierç nastàpiła w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastrze eniem ust. 3 i ust Umowa ubezpieczenia zapewnia osobie Uprawnionej wypłat Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 3. Wypłata Êwiadczenia przysługuje gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła po upływie okresu karencji, który wynosi 3 miesiàce od daty zło enia oêwiadczenia o przystàpieniu do ochrony ubezpieczeniowej. 4. Karencji nie stosuje si, je eli Êmierç nastàpiła na skutek nieszcz Êliwego wypadku. 5. Âwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenia w zwiàzku z ubezpieczeniem kosztów leczenia powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania (klauzula umowna 06) oraz kosztów leczenia szpitalnego Ubezpieczonego powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania (klauzula umowna 15). Górnà granicà wypłaty jest suma ubezpieczenia ustalona dla Êwiadczenia nale nego z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego. KLAUZULA UMOWNA NR 02 Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego Êmierç Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku powodujàce Êmierç Ubezpieczonego. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia osobie Uprawnionej wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku pod warunkiem, e Êmierç ta nastàpiła w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa ubezpieczenia zapewnia osobie Uprawnionej wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 4. Wypłata Êwiadczenia przysługuje gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła w ciàgu 180 dni od daty wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà. 5. Âwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenia w zwiàzku z ubezpieczeniem nast pstw nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego trwały uszczerbek na zdrowiu (klauzula umowna 04), kosztów strona 15/26

17 leczenia (klauzula umowna 05) i kosztów leczenia szpitalnego (klauzula umowna 16) pod warunkiem e zdarzenia te wynikały z tego samego nieszcz Êliwego wypadku. Górnà granicà wypłaty jest suma ubezpieczenia ustalona dla Êwiadczenia nale nego z tytułu Êmierci Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku. KLAUZULA UMOWNA NR 03 Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym powodujàcych Êmierç Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Êmierç Ubezpieczonego b dàca nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia osobie Uprawnionej wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, pod warunkiem, e Êmierç ta nastàpiła w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa ubezpieczenia zapewnia osobie Uprawnionej wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 4. Wypłata Êwiadczenia przysługuje, gdy Êmierç Ubezpieczonego nastàpiła w ciàgu 180 dni od daty wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà. 5. Âwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenia w zwiàzku z ubezpieczeniem nast pstw nieszcz Êliwego wypadku powodujàce trwały uszczerbek na zdrowiu (klauzula umowna 04), kosztów leczenia (klauzula umowna 05) i kosztów leczenia szpitalnego (klauzula umowna 16), pod warunkiem, e zdarzenia te wynikały z tego samego nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. Górnà granicà wypłaty jest suma ubezpieczenia ustalona dla Êwiadczenia nale nego z tytułu Êmierci osoby Ubezpieczonej b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. KLAUZULA UMOWNA NR 04 Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku polegajàce na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwały uszczerbek na zdrowiu. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonemu wypłat Êwiadczeƒ z tytułu uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku pod warunkiem, e wypadek nastàpił w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczeƒ z tytułu uszczerbku na zdrowiu b dàcego nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci odpowiedniej do stopnia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego. Kwota nale nego Êwiadczenia stanowi iloczyn wartoêci 1% sumy ubezpieczenia strona 16/26

18 okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU przez ka dy 1% stwierdzonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. 4. Stopieƒ uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony niezwłocznie po zakoƒczeniu leczenia z uwzgl dnieniem, zaleconego przez lekarza leczenia powypadkowego, najpóêniej w 24 miesiàcu od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia uszczerbku nie daje podstaw do zmiany wysokoêci Êwiadczenia. 5. Przy ustaleniu stopnia uszczerbku na zdrowiu, nie bierze si pod uwag charakteru czynnoêci zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. 6. Decyzje w sprawie ustalenia wysokoêci stopnia uszczerbku na zdrowiu wydaje TUW TUZ w oparciu o zgromadzonà dokumentacj medycznà, na podstawie Tabeli TUW TUZ w zakresie ustalenia wysokoêci stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. 7. TUW TUZ jest wolny od odpowiedzialnoêci, jeêli wczeêniej nie leczony trwały uszczerbek na zdrowiu ujawnił si po 180 dniach od daty nieszcz Êliwego wypadku. 8. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub układu, które wystàpiło w okresie odpowiedzialnoêci TUW TUZ, a których funkcje przed wypadkiem były ju upoêledzone, Êwiadczenie wypłaca si z uwzgl dnieniem ró nicy pomi dzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właêciwym dla danego organu, narzàdu lub układu po wypadku, a istniejàcym bezpoêrednio przed wypadkiem. KLAUZULA UMOWNA NR 05 Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów leczenia Ubezpieczonego powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà zryczałtowane koszty leczenia z tytułu wystàpienia u Ubezpieczonego obra eƒ b dàcych nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku pod warunkiem, e wypadek ten nastàpił w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonemu wypłat Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 4. Âwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku przysługuje, je eli Ubezpieczony pozostał przy yciu co najmniej 30 dni od daty wypadku. JeÊli Ubezpieczony zmarł po upływie 30 dni od daty wypadku Êwiadczenie z tytułu Êmierci Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku zostanie pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia. 5. Zgłoszenie roszczenia z tytułu obj cia ochronà ubezpieczeniowà zryczałtowanych kosztów leczenia Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku powinno zawieraç dokumentacj medycznà uzasadniajàcà koniecznoêç poniesienia wydatków na leczenie powstałych obra eƒ. strona 17/26

19 KLAUZULA UMOWNA NR 06 Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà zryczałtowane koszty leczenia wynikajàce z powa nego zachorowania Ubezpieczonego, które zostało zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia z zastrze eniem ust OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania rozpoczyna si po upływie okresu karencji, który wynosi 60 dni od daty zło enia oêwiadczenia o przystàpieniu do ochrony ubezpieczeniowej. 3. Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 stanowiàcej Załàcznik nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW do niniejszych OWU. 4. Âwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia powstałych w nast pstwie powa nego zachorowania przysługuje, je eli Ubezpieczony pozostał przy yciu co najmniej 30 dni od daty zdiagnozowania powa nego zachorowania. JeÊli Ubezpieczony zmarł po upływie 30 dni od daty zdiagnozowania powa nego zachorowania Êwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu zostanie pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenie z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia. 5. Zgłoszenie roszczenia z tytułu obj cia ochronà ubezpieczeniowà zryczałtowanych kosztów leczenia Ubezpieczonego w nast pstwie powa nego zachorowania powinno zawieraç dokumentacj medycznà uzasadniajàcà koniecznoêç poniesienia wydatków na leczenie. 6. Âwiadczenie z tytułu wystàpienia tego samego rodzaju powa nego zachorowania mo e byç wypłacone tylko raz. KLAUZULA UMOWNA NR 07 Ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu dziecka Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà zryczałtowane koszty pogrzebu dziecka Ubezpieczonego pod warunkiem, e Êmierç dziecka nastàpiła w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastrze eniem ust. 3 i Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu dziecka Ubezpieczonego w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 3. Wypłata Êwiadczenia przysługuje, gdy zdarzenie obj te ochronà wystàpiło po upływie okresu karencji, który wynosi 30 dni od daty zło enia oêwiadczenia o przystàpieniu do ochrony ubezpieczeniowej. 4. Karencji nie stosuje si, je eli Êmierç nastàpiła na skutek nieszcz Êliwego wypadku. KLAUZULA UMOWNA NR 08 strona 18/26

20 Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwego wypadku powodujàcego Êmierç dziecka Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku powodujàce Êmierç dziecka Ubezpieczonego. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci dziecka Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 3. Wypłata Êwiadczenia przysługuje gdy Êmierç dziecka Ubezpieczonego nastàpi w ciàgu 180 dni od daty wystàpienia zdarzenia. 4. Âwiadczenie z tytułu Êmierci dziecka Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia dziecka Ubezpieczonego powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku (klauzula umowna 13) oraz zryczałtowanych kosztów leczenia szpitalnego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku (klauzula umowna 20) pod warunkiem, e zdarzenia te wynikały z tego samego nieszcz Êliwego wypadku. Górnà granicà wypłaty jest suma ubezpieczenia ustalona dla Êwiadczenia nale nego z tytułu Êmierci dziecka Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku. KLAUZULA UMOWNA NR 09 Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym powodujàcego Êmierç dziecka Ubezpieczonego 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Êmierç dziecka Ubezpieczonego b dàca nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. 2. Umowa ubezpieczenia zapewnia Uprawnionemu wypłat Êwiadczenia z tytułu Êmierci dziecka Ubezpieczonego b dàcej nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym w wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w Tabeli nr 1 zakresu ochrony pracowniczego ubezpieczenia grupowego w zakresie NNW stanowiàcej Załàcznik nr 1 do niniejszych OWU. 3. Wypłata Êwiadczenia przysługuje gdy Êmierç dziecka Ubezpieczonego nastàpi w ciàgu 180 dni od daty wystàpienia zdarzenia. 4. Âwiadczenie z tytułu Êmierci dziecka Ubezpieczonego zostaje pomniejszone o wypłacone wczeêniej Êwiadczenia z tytułu zryczałtowanych kosztów leczenia dziecka Ubezpieczonego powstałych w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku (klauzula umowna 13) oraz zryczałtowanych kosztów leczenia szpitalnego dziecka Ubezpieczonego w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku (klauzula umowna 20) pod warunkiem, e zdarzenia te wynikały z tego samego nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. Górnà granica wypłaty jest suma ubezpieczenia ustalona dla Êwiadczenia nale nego z tytułu Êmierci dziecka wskutek nieszcz Êliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym. strona 19/26

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI Rozdział I. Postanowienia ogólne...........................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST STW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 1. Postanowienia ogólne................................................... 2 2. Defi nicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI

MOJA RODZINA SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE................................................................................. 3 DEFINICJE........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance (zwane dalej SWU) majà zastosowanie w umowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo