REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 u.o.d.o., decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 2. Agent spółka OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP , REGON Spółka jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 258, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest uprawniona do wykonywania czynności agencyjnych przy pomocy osób fizycznych spełniających ustawowe przesłanki i posiada ubezpieczenie OC. 3. Grupa zorganizowana grupa Użytkowników Indywidualnych i/lub Ubezpieczonych, deklarowana w ramach Wniosku Grupowego w celu skorzystania przez Użytkowników Indywidualnych z Rabatu rozszerzonego. Przy tworzeniu Grupy Klasa, konieczne jest zgłoszenie co najmniej 15 Ubezpieczonych i maksymalnie 35 Ubezpieczonych. Przy tworzeniu Grupy Szkoła, konieczne jest zgłoszenie co najmniej 50 Ubezpieczonych. Ubezpieczeni objęci Wnioskami Indywidualnymi składanymi w ramach Grupy nie muszą formalnie należeć do jednej klasy szkolnej lub szkoły. 4. Informacja Konsumencka informacje o Usłudze oraz Umowie Ubezpieczenia, sporządzone na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Informacje Konsumenckie udostępniane są nieodpłatnie w Serwisie. 5. Lista dokument do pobrania z Serwisu, przygotowany do wypełnienia w formie pisemnej w ramach procedury opisanej w Ogólne Warunki Ubezpieczenia - postanowienia będące integralną częścią Umowy Ubezpieczenia obowiązujące danego Ubezpieczyciela, które regulują w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty

2 odszkodowań lub świadczeń, wraz z dołączonymi do nich klauzulami i załącznikami, takimi jak tabela uszczerbkowa. Ogólne Warunki Ubezpieczenia udostępniane są nieodpłatnie w Serwisie. 7. Rabat Rabat podstawowy lub Rabat rozszerzony przyznawany przez SzkolneNNW.pl Użytkownikom, w razie wyboru przez nich następujących wariantów Umowy Ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Group S.A.: Standard, Optimum lub Premium. Składka po udzielonym Rabacie zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi do pełnych złotówek. 8. Rabat podstawowy rabat w wysokości - 8% od wysokości Składki, przyznawany Użytkownikowi Indywidualnemu, który: a) w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy kod albo b) wskazał we Wniosku Indywidualnym co najmniej 3 Ubezpieczonych. 9. Rabat rozszerzony - rabat w wysokości - 17% od wysokości Składki, przyznawany a) Użytkownikowi Indywidualnemu, który w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy kod lub link rabatowy oraz jednocześnie wskazał we Wniosku co najmniej 3 Ubezpieczonych; b) Użytkownikowi Grupowemu, który w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy link rabatowy po złożeniu Wniosku Grupowego; jak również Użytkownikowi Indywidualnemu, który złożył Wniosek Indywidualny przy wykorzystaniu ww. linka rabatowego przekazanego przez Użytkownika Grupowego lub w ramach procedury opisanej w Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usług przez SzkolneNNW.pl za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie. 11. Serwis zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez SzkolneNNW.pl, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez SzkolneNNW.pl lub jego współpracowników, dostępna pod adresem 12. Składka opłata uiszczana przez Użytkownika tytułem składki ubezpieczeniowej, wymagana dla skutecznego przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. 13. SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, z siedzibą w Łodzi (93-211) przy ul. Standego 7 lok. 5. SzkolneNNW.pl posiada ubezpieczenie OC. SzkolneNNW.pl nie posiada statusu agenta

3 ubezpieczeniowego ani osoby wykonującej czynności agencyjne w rozumieniu przepisów u.p.u. 14. Ubezpieczający podmiot, który dokonuje zgłoszenia Użytkowników lub Ubezpieczonych do zbiorczej, grupowej Umowy Ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem. Na gruncie Regulaminu Ubezpieczającym jest SzkolneNNW.pl. 15. Ubezpieczenie Grupowe NNW grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z różnymi wariantami ubezpieczenia prezentowanymi w Serwisie przez SzkolneNNW.pl, należące do grupy ubezpieczeń osobowych, obejmujące ochroną najcenniejsze dobra, takie jak życie i zdrowie człowieka. W ramach wariantów tego ubezpieczenia możliwy jest wybór także dodatkowej opcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 16. Ubezpieczony osoba fizyczna, która w wyniku wykonania Usługi przystępuje do Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczony nie musi posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych, jednakże zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. 17. Ubezpieczyciel towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzące działalność ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., poz ze zm.). 18. Umowa o Usługę umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a SzkolneNNW.pl, której przedmiot stanowi Usługa. 19. Umowa Ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym w zakresie wybranego wariantu Ubezpieczenia Grupowego NNW (w tym również wariantu uwzględniającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), do której mogą przystępować Użytkownicy lub Ubezpieczeni, której potwierdzenie stanowi dostarczony Certyfikat Ubezpieczenia w wersji elektronicznej (plik.pdf). 20. Usługa usługa świadczona przez SzkolneNNW.pl drogą elektroniczną, polegająca na udzielaniu Użytkownikom wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia. 21. Użytkownik Użytkownik Indywidualny i /lub Użytkownik Grupowy. 22. Użytkownik Grupowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu i składa Wniosek Grupowy. Użytkownik Grupowy powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik Grupowy nie otrzymuje od SzkolneNNW.pl żadnego wynagrodzenia. Użytkownik Grupowy nie jest pełnomocnikiem SzkolneNNW.pl i nie działa w jego imieniu i na jego rzecz.

4 23. Użytkownik Indywidualny osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu i składa Wniosek Indywidualny. Użytkownik Indywidualny powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik Indywidualny powinien być przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego lub pełnomocnikiem przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego. 24. Wniosek Wniosek Indywidualny lub Wniosek Grupowy. 25. Wniosek Indywidualny sporządzony w formie elektronicznej formularz danych osobowych, zawierający w szczególności dane Użytkownika lub Ubezpieczonego oraz oświadczenie woli przyjęcia oferty zamieszczonej w Serwisie, zgodnie z wybranym przez Użytkownika wariantem. Złożenie Wniosku Indywidualnego stanowi zawarcie Umowy o Usługę oraz podstawę przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Złożenie Wniosku Indywidualnego następuje poprzez kliknięcie opcji Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu. W ramach Wniosku Indywidualnego nie są przyjmowane zgłoszenia grup większych, aniżeli 15 osób. 26. Wniosek Grupowy sporządzony w formie elektronicznej formularz danych osobowych, zawierający dane Użytkownika Grupowego oraz zgłoszenie Grupy. Złożenie Wniosku Grupowego stanowi deklarację Użytkownika Grupowego do pozyskania określonej liczby (w zależności od rodzaju Grupy) Użytkowników Indywidualnych lub Ubezpieczonych celem uzyskania Rabatu rozszerzonego. Złożenie Wniosku Grupowego stanowi zawarcie Umowy o Usługę oraz podstawę do uzyskania Rabatu Rozszerzonego. Złożenie Wniosku Grupowego następuje poprzez kliknięcie opcji Zgłoszenie Grupy. 27. Zgłoszenie Grupy procedura opisana w 6 Regulaminu, pozwalająca na zgłoszenie Grupy i uzyskanie Rabatu rozszerzonego. 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm.) (dalej: u.ś.u.d.e. ) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Pawła Szymankiewicza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, z siedzibą w Łodzi (93-211) przy ul. Standego 7 lok. 5 (dalej: SzkolneNNW.pl ) drogą elektroniczną usług polegających na zapewnianiu Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu, wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia. Regulamin określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie ww. usług, Umów Ubezpieczenia, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), u.ś.u.d.e., ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz z późn. zm.) (dalej: u.o.d.o. ), ustawy o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.), ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz z późn. zm.) (dalej: u.p.u. ) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) (dalej: u.p.k. ). 3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie. Językiem stosowanym przy korzystaniu z usług jest język polski. 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.szkolnennw.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie w systemach teleinformatycznych Użytkowników i wydrukowanie, a także zostanie Użytkownikowi dostarczony wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Informacją Konsumencką i pozostałą niezbędną dokumentacją w plikach.pdf załączonych do pierwszej wiadomości przesłanej przez SzkolneNNW.pl na etapie składania Wniosku. 5. Przed złożeniem Wniosku Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Informacją dla Konsumenta. Poprzez złożenie Wniosku za pośrednictwem Serwisu Użytkownik składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią ww. dokumentów, potwierdza zrozumienie ich warunków i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 6. Złożenie przez Użytkownika Wniosku jest równoznaczne z zawarciem ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności zawierania odrębnej umowy w jakiekolwiek formie. 3. ZAKRES USŁUG 1. SzkolneNNW.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na zapewnianiu Użytkownikom wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenia Grupowego NNW, zawieranych pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. SzkolneNNW.pl prowadzi akcje marketingowe mające na celu poinformowanie Użytkowników o możliwości przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia oraz przedstawienie oferty Ubezpieczycieli w tym zakresie.

6 3. Szkolne NNW w ramach Usług: a. umożliwia techniczne przekazania Użytkownikowi ofert Ubezpieczycieli; b. umożliwia złożenie oświadczenia Użytkownika Indywidualnego o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia; c. przekazuje powyższe oświadczenie Ubezpieczycielowi lub Agentowi; d. zapewnia techniczne przekazanie Ubezpieczycielowi płatności Składki; e. zapewnia techniczne przekazanie Certyfikatu Ubezpieczenia Użytkownikowi. 4. ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Składka z tytułu przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego NNW uiszczana jest na rzecz Ubezpieczyciela przy wykorzystaniu usług świadczonych przez SzkolneNNW.pl. Umowa o Usługę jest umową nieodpłatną. 2. Wypełnienie i wysłanie Wniosku nie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych. 3. Użytkownik może skorzystać z Rabatu. 4. Zamieszczona w Serwisie oferta Usług SzkolneNNW.pl oraz oferta Ubezpieczycieli jest wiążąca według stanu na dzień wysłania przez Użytkownika Wniosku. 5. SzkolneNNW.pl świadczy Usługi jedynie w okresie września 2015 roku. 6. Przedstawiane przez SzkolneNNW.pl warianty Umowy Ubezpieczenia nie stanowią oferty Usług SzkolneNNW.pl w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione warianty Umowy Ubezpieczenia stanowią ofertę Ubezpieczycieli. SzkolneNNW.pl nie jest Ubezpieczycielem i nie oferuje samodzielnie (we własnym imieniu) usług ani produktów ubezpieczeniowych. SzkolneNNW.pl świadczy jedynie Usługi opisane w Umowa o Usługę zostaje zawarta: a. na okres od dnia wysłania przez Użytkownika Indywidualnego Wniosku Indywidualnego do dnia przystąpienia przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia i

7 doręczenia Użytkownikowi pełnej dokumentacji drogą elektroniczną, lecz nie później niż do dnia 30 września 2015 r. lub b. w przypadku Użytkownika Grupowego od dnia złożenia przez Użytkownika Wniosku Grupowego w odniesieniu do zgłoszenia Grupy Klasa, lecz nie później niż do dnia zawarcia trzydziestej piątej Umowy Ubezpieczenia w ramach tego zgłoszenia lub do dnia 30 września 2015 r., w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze lub c. w przypadku Użytkownika Grupowego od dnia złożenia przez Użytkownika Wniosku Grupowego w odniesieniu do zgłoszenia Grupy Szkoła i zawarcia ostatniej Umowy Ubezpieczenia w ramach tego zgłoszenia, lecz nie później niż do dnia 30 września 2015 r. 8. Po wysłaniu Wniosku Użytkownik otrzyma, na wskazany we Wniosku adres e- mail link aktywacyjny oraz utrwalone w plikach.pdf: a. Regulamin, b. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, c. Informację Konsumencką, d. Formularz odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia wraz z pouczeniem, e. Formularz odstąpienia od Umowy o Usługę wraz z pouczeniem. 5. ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY 1. W celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług, Użytkownik Indywidualny powinien: a. dokonać wyboru ubezpieczenia spośród przedstawionych w Serwisie wariantów Umowy Ubezpieczenia; b. zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego wariantu ubezpieczenia, pełną dokumentacją dotyczącą ubezpieczenia, wysokością Składki ubezpieczeniowej, Informacją Konsumencką oraz informacją o Ubezpieczającym oraz Ubezpieczycielu; c. złożyć (w formie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru) oświadczenie o akceptacji Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego; d. wypełnić i wysłać Wniosek Indywidualny przez kliknięcie opcji Zamówienie z obowiązkiem zapłaty a następnie przez kliknięcie opcji Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu ;

8 e. dokonać weryfikacji podanego adresu poprzez uruchomienie specjalnie wygenerowanego linku, umieszczonego w zwrotnej wiadomości ze SzkolneNNW.pl; f. utrwalić dokumenty w formacie.pdf przesłane w ww. wiadomości ze SzkolneNNW.pl; g. opłacić Składkę w terminie do dnia 30 września 2015 r. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub zwykłym przelewem bankowym, przy czym w przypadku dokonania płatności drogą tradycyjnego przelewu konieczne jest dodatkowo dostarczenie SzkolneNNW.pl potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku bankowego Użytkownika Indywidualnego; h. odebrać i zachować przesłany Certyfikat Ubezpieczenia oraz pozostałą dokumentację, po uprzednim zapoznaniu się z jej treścią. 2. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Indywidualnego Wniosku Indywidualnego, po uprzednim zaznaczeniu wymaganych pól wyboru, stanowi: a. oświadczenie woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem w zakresie wybranego produktu ubezpieczenia bądź zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczonego, którego przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest Użytkownik Indywidualny, na warunkach przewidzianych w danym wariancie oferty Umowy Ubezpieczenia - poprzez przyjęcie przedstawionej w Serwisie oferty Ubezpieczyciela; b. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień; c. oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi wybranego wariantu Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; d. oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją Konsumencką; e. wyrażenie zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem okresu 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, traci on uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Usługę z chwilą wykonania przez SzkolneNNW.pl Usługi); f. wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia przesłania Użytkownikowi Indywidualnemu Certyfikatu Ubezpieczenia (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, Użytkownik Indywidualny w razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia będzie obowiązany do zapłaty Składki określonej proporcjonalnie za okres, w

9 którym ochrona ubezpieczeniowa została przez Ubezpieczyciela udzielona); g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela; h. zawarcie ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę. 3. Po przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia Użytkownik Indywidualny otrzyma na wskazany we Wniosku Indywidualnym adres Certyfikat Ubezpieczenia w formacie.pdf., który jest potwierdzeniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. 4. Do momentu przejścia do Podsumowania zakupu Użytkownik Indywidualny ma prawo powrócić do poprzedniego etapu zawierania Umowy Ubezpieczenia (np. w celu wybrania innego wariantu bądź poprawienia danych osobowych). W takim przypadku nie dochodzi do przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Po wybraniu przycisku Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu Użytkownik Indywidualny nie ma możliwości poprawienia danych osobowych lub zmiany wariantu Umowy Ubezpieczenia w ramach złożonego Wniosku Indywidualnego. 6. ZGŁOSZENIE GRUPY, ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 1. W celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług, Użytkownik Grupowy może dokonać Zgłoszenia Grupy poprzez złożenie Wniosku Grupowego. 2. Zgłoszenia Wniosku Grupowego dokonuje Użytkownik Grupowy poprzez: a. Kliknięcie w przycisk Rejestruj Grupę w ramach Serwisu; b. Wybranie typu Grupy Grupa Klasa lub Grupa Szkoła; c. Wypełnienie swoich danych osobowych; d. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pełną dokumentacją dotyczącą ubezpieczenia, wysokością Składki ubezpieczeniowej, Informacją Konsumencką oraz informacją o Ubezpieczającym oraz Ubezpieczycielu; e. Złożenie (w formie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru) oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Grupowego; f. Złożenie deklaracji o zebraniu minimalnej ilości Ubezpieczonych: dla Grupy Klasa 15 (do 35), dla Grupy Szkoła 50;

10 g. wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia Grupy przez kliknięcie opcji Zgłoszenie Grupy ; h. dokonanie weryfikacji podanego adresu poprzez uruchomienie specjalnie wygenerowanego linku, umieszczonego w zwrotnej wiadomości ze SzkolneNNW.pl; i. utrwalenie dokumentów w formacie.pdf przesłanych w ww. wiadomości e- mail ze SzkolneNNW.pl. 3. Użytkownik Grupowy po wykonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej, otrzyma unikalny link od SzkolneNNW.pl. Użytkownik Grupowy może następnie przekazać i udostępnić ten link dowolnym osobom, będącym potencjalnymi Użytkownikami Indywidualnymi. Skorzystanie z powyższego linka umożliwia przyznanie Użytkownikom Indywidualnym Rabatu rozszerzonego, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnego kryterium liczebności zawartych Umów Ubezpieczenia w ramach danego Zgłoszenia Grupy (odpowiednio 15 dla Grupy Klasa i 50 dla Grupy Szkoła). 4. Potencjalny Użytkownik Indywidualny, po otrzymaniu od Użytkownika Grupowego linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług w tym Rabatu rozszerzonego, powinien kliknąć na przesłany link, a następnie podjąć czynności odpowiednio opisane w 5 ust. 1. Postanowienia 5 ust. 2 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5. Kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 3 powyżej powoduje uruchomienie funkcjonalności Serwisu i udzielenie Użytkownikowi Indywidualnemu Rabatu Rozszerzonego z chwilą zawarcia odpowiednio 15 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Klasa lub 50 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Szkoła. 6. Certyfikaty Ubezpieczenia zostaną rozesłane Użytkownikom Indywidualnym, którzy skorzystali z linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej z chwilą zawarcia odpowiednio 15 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Klasa lub 50 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Szkoła, lecz w żadnym wypadku nie później, niż w dniu 30 września 2015 roku. 7. Użytkownik Grupowy może samodzielnie złożyć Wniosek Indywidualny przy wykorzystaniu linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Nabywa wówczas również status Użytkownika Indywidualnego i korzysta z procedur, praw i obowiązków przewidzianych dla Użytkownika Indywidualnego, zgodnie z paragrafem niniejszym oraz 5 powyżej.

11 8. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Grupowego Wniosku Grupowego, po uprzednim zaznaczeniu wymaganych pól wyboru, stanowi: a. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień; b. oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi oferowanych wariantów Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; c. oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją Konsumencką; d. wyrażenie zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem okresu 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, traci on uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Usługę z chwilą wykonania przez SzkolneNNW.pl Usługi); e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela; f. zawarcie ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę. 7. ZGŁOSZENIE GRUPY, ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA WARIANT Z WYKORZYSTANIEM LISTY 1. W przypadku, gdy po złożeniu Wniosku Grupowego Użytkownik Grupowy stwierdzi, iż potencjalni Użytkownicy Indywidualni nie posiadają urządzeń lub możliwości technicznych do złożenia Wniosków Indywidualnych zgodnie z procedurą opisaną w 6 oraz 5 powyżej, można zastosować procedurę opisaną w niniejszym paragrafie. 2. Po złożeniu Wniosku Grupowego, Użytkownik Grupowy pomija etap opisany w 6 ust. 3 w zakresie udostępnienia unikalnego linka potencjalnym Użytkownikom Indywidualnym. Zamiast powyższego Użytkownik Grupowy pobiera z Serwisu Listę oraz drukuje ją we własnym zakresie. 3. Użytkownik Grupowy przedkłada Listę osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, będącym przedstawicielami prawnymi lub pełnomocnikami potencjalnych Ubezpieczonych. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej wypełniają Listę w formie pisemnej, podając niezbędne dane własne oraz Ubezpieczonego, wariant Umowy

12 Ubezpieczenia a także składając podpis i oświadczenia, o których mowa dalej w niniejszym paragrafie. 5. Użytkownik Grupowy doręcza osobom, o których mowa w ust. 3, przed podpisaniem Listy : a. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, b. Informację Konsumencką, c. Formularz odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia wraz z pouczeniem, w formie papierowej lub w formie utrwalonej na innym nośniku. 6. Użytkownik Grupowy zapoznaje osoby, o których mowa w ust. 3 z ofertą Ubezpieczycieli dostępną w Serwisie. 7. Użytkownik Grupowy ponosi we własnym zakresie ewentualne koszty związane z wykonaniem postanowień ust. 5 oraz ust. 6 powyżej. Umowa o Usługę jest umową nieodpłatną. Użytkownik Grupowy nie otrzymuje też od SzkolneNNW.pl żadnego wynagrodzenia. 8. Złożenie przez osobę, o której mowa w ust. 3 powyżej podpisu na Liście stanowi: a. złożenie zapewnienia, iż osoba ta jest przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego lub pełnomocnikiem (umocowanym do udzielenia dalszych pełnomocnictw Użytkownikowi Grupowemu) przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego; b. złożenie oświadczenia woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem w zakresie wybranego produktu ubezpieczenia bądź zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczonego, którego przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest ta osoba, na warunkach przewidzianych w danym wariancie oferty Ubezpieczyciela - poprzez przyjęcie przedstawionej oferty Ubezpieczyciela; c. oświadczenie o otrzymaniu w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku oraz o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi wybranego wariantu Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; d. oświadczenie o otrzymaniu w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku oraz zapoznaniu się z Informacją Konsumencką;

13 e. wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia przesłania Użytkownikowi Grupowemu Certyfikatu Ubezpieczenia (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, Użytkownik Indywidualny w razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia będzie obowiązany do zapłaty Składki określonej proporcjonalnie za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa została przez Ubezpieczyciela udzielona); f. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych przez tą osobę danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela oraz Użytkownika Grupowego; g. udzielenie Użytkownikowi Grupowemu pełnomocnictw do złożenia powyższych oświadczeń w imieniu tej osoby. 9. Użytkownik Grupowy następnie: a. Może wysłać scan Listy w formie wiadomości do SzkolneNNW.pl na adres W takiej sytuacji SzkolneNNW.pl wprowadza Ubezpieczonych z Listy do Serwisu. Użytkownik Grupowy od tego momentu traktowany jest jako Użytkownik Indywidualny składający Wniosek Indywidualny w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych wskazanych na Liście i należy wobec niego stosować procedury opisane w 5 powyżej; albo b. Może samodzielnie wprowadzić Ubezpieczonych z Listy, wykorzystując procedurę opisaną w 6 ust. 3 i nast. powyżej i każdorazowo podając swoje dane jako Użytkownika Indywidualnego. Użytkownik Grupowy od tego momentu: traktowany jest jako Użytkownik Indywidualny składający Wniosek Indywidualny w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych wskazanych na Liście i objętych Wnioskami Indywidualnym. Należy zatem wobec niego stosować procedury opisane w 5 oraz 6 powyżej. Po wykonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzednich, Użytkownik powinien następnie wysłać scan Listy w formie wiadomości do SzkolneNNW.pl na adres 10. W ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie: a. To Użytkownik Grupowy dokonuje płatności łącznej Składki z tytułu zawarcia wszystkich Umów Ubezpieczenia; b. Użytkownik Grupowy, niezależnie od wyboru formy płatności Składki, przesyła SzkolneNNW.pl potwierdzenie dokonania przelewu. 11. Użytkownik Grupowy otrzyma na wskazany przez siebie adres Certyfikaty Ubezpieczenia dotyczące wszystkich Ubezpieczonych zgłoszonych

14 zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej. Użytkownik Grupowy powinien przekazać te Certyfikaty Ubezpieczenia osobom, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 8. OŚWIADCZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOLNENNW.PL 1. W ramach świadczonych Usług, SzkolneNNW.pl oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym, personalnym i technicznym, aby zapewnić świadczenie Usług na najwyższym poziomie. 2. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług przy zachowaniu najwyższej dbałości o ich jakość i zgodność z przepisami obowiązującego prawa. 3. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się podejmować czynności mające na celu jak najlepszą ochronę interesów Użytkownika. 4. SzkolneNNW.pl oświadcza, że na stronie internetowej Serwisu zostaną wskazane dane techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w sposób prawidłowy. 5. SzkolneNNW.pl zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu; b. wysyłania na adres poczty Użytkowników komunikatów dotyczących kwestii technicznych, prawnych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Usług; c. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin. 9. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: a. zapoznania się z treścią Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i pozostałej dokumentacji dostarczonej przez SzkolneNNW.pl i Ubezpieczyciela; b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; c. podania we Wniosku prawdziwych, kompletnych, rzetelnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych;

15 d. uzyskania zgody Ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela ustawowego na zamieszczenie jego danych we Wniosku; za ewentualne niedopełnienie tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik; e. współpracy ze SzkolneNNW.pl w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie Usług oraz Umowy Ubezpieczenia, w tym potwierdzenia i aktualizowania danych Ubezpieczonego. 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty , który wskazuje we Wniosku. Użytkownik obowiązany jest do informowania SzkolneNNW.pl o ewentualnych zmianach podanego adresu Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od: a. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla SzkolneNNW.pl oraz innych Użytkowników; b. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy SzkolneNNW.pl. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników oraz Ubezpieczonych są: a. SzkolneNNW.pl; b. Agent, oraz c. Ubezpieczyciele, z którymi Ubezpieczający zawiera Umowę Ubezpieczenia do której przystępuje Użytkownik lub Ubezpieczony a ponadto d. W przypadku opisanym w 7, również Użytkownik Grupowy. 2. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników oraz Ubezpieczonych, m.in. poprzez wdrożenie i zapewnienie stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. 3. Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., u.ś.u.d.e. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U ).

16 4. SzkolneNNW.pl będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem, zmianą, realizacją oraz rozwiązaniem Umowy o Usługę lub Umowy Ubezpieczenia, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę także na przetwarzanie danych przez podmioty i w celach innych niż wymienione. 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich modyfikacji. 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy jest ona wymagana, jest równoznaczna z niemożliwością skorzystania z Usług. 7. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do zachowania przetwarzanych danych osobowych w poufności i nieudostępniania ich innym podmiotom, chyba że ich udostępnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub następuje za wyraźną zgodą Użytkownika. 11. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGĘ I UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa o Usługę zostaje zawarta na okres wskazany w 4 ust. 7 powyżej jednak lubw żadnym wypadku nie dłuższy niż do 30 września 2015 roku, kiedy to SzkolneNNW.pl zaprzestaje świadczenia Usług. 2. Umowa o Usługę ulega rozwiązaniu: a. automatycznie po pełnym wykonaniu Usługi tj. po przystąpieniu przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia, b. w przypadku opuszczenia przez Użytkownika Indywidualnego Serwisu przed wybraniem przycisku Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu a także c. w przypadku opuszczenia przez Użytkownika Grupowego Serwisu przed wybraniem przycisku Zgłoszenie Grupy. 3. W żadnym z wypadków wymienionych w ustępie poprzedzającym rozwiązanie Umowy o Usługę nie wymaga złożenia jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron. 4. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o Usługę Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niej poprzez złożenie SzkolneNNW.pl oświadczenia na formularzu stanowiącym wraz z pouczeniem Załącznik 1 do Regulaminu w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl.

17 5. W terminie 30 dni od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Użytkownik Indywidualny ma prawo do odstąpienia od niej poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oraz SzkolneNNW.pl oświadczenia na formularzu stanowiącym wraz z pouczeniem Załącznik 2 lub Załącznik 3 (w zależności od Ubezpieczyciela) do Regulaminu w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl. 6. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę w chwili, gdy SzkolneNNW.pl w pełni wykona Usługę, tj. gdy po opłaceniu przez Użytkownika Składki, SzkolneNNW.pl doprowadzi do zgłoszenia przystąpienia Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia i przekaże Użytkownikowi (art. 38 pkt 1 u.p.k.) Certyfikat Ubezpieczenia. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. SzkolneNNW.pl odpowiada na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej lub z winy Użytkownika. Umowa o Usługę jest umową starannego działania, tj. SzkolneNNW.pl ponosi jedynie odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu Usług. 2. SzkolneNNW.pl nie odpowiada za wykonanie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela. 3. SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umowy. W szczególności SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nierzetelne wypełnienie Wniosku oraz wypełnienie Wniosku danymi nieprawdziwymi, błędnymi bądź niekompletnymi. 4. SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane osobowe zostały wskazane we Wniosku bez ich wiedzy i zgody. 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub innymi wiążącymi postanowieniami, SzkolneNNW.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Ubezpieczonego w celu związanym z ustaleniem ich odpowiedzialności. 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 1. SzkolneNNW.pl oświadcza, że:

18 a. przysługują mu prawa autorskie do informacji i materiałów dostępnych w Serwisie; b. posiada ochronę na publikowane w Serwisie znaki towarowe, lub c. dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do korzystania z tychże materiałów, informacji lub znaków towarowych. 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o Usługę lub wykonania Usługi, przy czym przez wykonanie Usługi należy rozumieć skuteczne przystąpienie przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia lub przystąpienie określonej minimalnej ilości Użytkowników Indywidualnych lub Ubezpieczonych do Umowy Ubezpieczenia w ramach procedury następującej po złożeniu Wniosku Grupowego. 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl bądź w formie elektronicznej na adres 3. W treści reklamacji należy wskazać adres do korespondencji, opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykonywanych Usług oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. SzkolneNNW.pl może wystąpić do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 4. SzkolneNNW.pl rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji SzkolneNNW.pl powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu. Dostarczone Użytkownikowi rozstrzygnięcie reklamacji ma charakter ostateczny. 6. Bezpośredni kontakt ze SzkolneNNW.pl możliwy jest w formie: a. korespondencyjnej pod adresem siedziby SzkolneNNW.pl; b. elektronicznej pod adresem c. telefonicznej pod numerem KLAUZULA SALWATORYJNA

19 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 2. Postanowienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi, które w największej mierze realizowałyby cel postanowień uznanych za nieważne. 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku. 2. W razie zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, SzkolneNNW.pl ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu w tej sytuacji wejdą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. 3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę o Usługę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. 5. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a następnie przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy. 6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie SzkolneNNW.pl. 7. Informacja dla Konsumenta wymagana zgodnie z przepisami u.p.k. stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, 00-378 Warszawa I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Informacje ogólne

I. Wstęp Informacje ogólne I. Wstęp Informacje ogólne 1. HK Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu, gm. Liszki zarejestrowana w KRS: Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000433920, NIP 9442243804, REGON 122659581 jest usługodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo