REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 u.o.d.o., decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 2. Agent spółka OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , NIP , REGON Spółka jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 258, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest uprawniona do wykonywania czynności agencyjnych przy pomocy osób fizycznych spełniających ustawowe przesłanki i posiada ubezpieczenie OC. 3. Grupa zorganizowana grupa Użytkowników Indywidualnych i/lub Ubezpieczonych, deklarowana w ramach Wniosku Grupowego w celu skorzystania przez Użytkowników Indywidualnych z Rabatu rozszerzonego. Przy tworzeniu Grupy Klasa, konieczne jest zgłoszenie co najmniej 15 Ubezpieczonych i maksymalnie 35 Ubezpieczonych. Przy tworzeniu Grupy Szkoła, konieczne jest zgłoszenie co najmniej 50 Ubezpieczonych. Ubezpieczeni objęci Wnioskami Indywidualnymi składanymi w ramach Grupy nie muszą formalnie należeć do jednej klasy szkolnej lub szkoły. 4. Informacja Konsumencka informacje o Usłudze oraz Umowie Ubezpieczenia, sporządzone na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Informacje Konsumenckie udostępniane są nieodpłatnie w Serwisie. 5. Lista dokument do pobrania z Serwisu, przygotowany do wypełnienia w formie pisemnej w ramach procedury opisanej w Ogólne Warunki Ubezpieczenia - postanowienia będące integralną częścią Umowy Ubezpieczenia obowiązujące danego Ubezpieczyciela, które regulują w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz zasady wypłaty

2 odszkodowań lub świadczeń, wraz z dołączonymi do nich klauzulami i załącznikami, takimi jak tabela uszczerbkowa. Ogólne Warunki Ubezpieczenia udostępniane są nieodpłatnie w Serwisie. 7. Rabat Rabat podstawowy lub Rabat rozszerzony przyznawany przez SzkolneNNW.pl Użytkownikom, w razie wyboru przez nich następujących wariantów Umowy Ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Group S.A.: Standard, Optimum lub Premium. Składka po udzielonym Rabacie zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi do pełnych złotówek. 8. Rabat podstawowy rabat w wysokości - 8% od wysokości Składki, przyznawany Użytkownikowi Indywidualnemu, który: a) w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy kod albo b) wskazał we Wniosku Indywidualnym co najmniej 3 Ubezpieczonych. 9. Rabat rozszerzony - rabat w wysokości - 17% od wysokości Składki, przyznawany a) Użytkownikowi Indywidualnemu, który w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy kod lub link rabatowy oraz jednocześnie wskazał we Wniosku co najmniej 3 Ubezpieczonych; b) Użytkownikowi Grupowemu, który w ramach akcji promocyjnej SzkolneNNW.pl uzyskał specjalny, unikatowy link rabatowy po złożeniu Wniosku Grupowego; jak również Użytkownikowi Indywidualnemu, który złożył Wniosek Indywidualny przy wykorzystaniu ww. linka rabatowego przekazanego przez Użytkownika Grupowego lub w ramach procedury opisanej w Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usług przez SzkolneNNW.pl za pośrednictwem Serwisu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie. 11. Serwis zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez SzkolneNNW.pl, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez SzkolneNNW.pl lub jego współpracowników, dostępna pod adresem 12. Składka opłata uiszczana przez Użytkownika tytułem składki ubezpieczeniowej, wymagana dla skutecznego przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. 13. SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, z siedzibą w Łodzi (93-211) przy ul. Standego 7 lok. 5. SzkolneNNW.pl posiada ubezpieczenie OC. SzkolneNNW.pl nie posiada statusu agenta

3 ubezpieczeniowego ani osoby wykonującej czynności agencyjne w rozumieniu przepisów u.p.u. 14. Ubezpieczający podmiot, który dokonuje zgłoszenia Użytkowników lub Ubezpieczonych do zbiorczej, grupowej Umowy Ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem. Na gruncie Regulaminu Ubezpieczającym jest SzkolneNNW.pl. 15. Ubezpieczenie Grupowe NNW grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z różnymi wariantami ubezpieczenia prezentowanymi w Serwisie przez SzkolneNNW.pl, należące do grupy ubezpieczeń osobowych, obejmujące ochroną najcenniejsze dobra, takie jak życie i zdrowie człowieka. W ramach wariantów tego ubezpieczenia możliwy jest wybór także dodatkowej opcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 16. Ubezpieczony osoba fizyczna, która w wyniku wykonania Usługi przystępuje do Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczony nie musi posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych, jednakże zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. 17. Ubezpieczyciel towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzące działalność ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., poz ze zm.). 18. Umowa o Usługę umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na zasadach opisanych w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a SzkolneNNW.pl, której przedmiot stanowi Usługa. 19. Umowa Ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym w zakresie wybranego wariantu Ubezpieczenia Grupowego NNW (w tym również wariantu uwzględniającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), do której mogą przystępować Użytkownicy lub Ubezpieczeni, której potwierdzenie stanowi dostarczony Certyfikat Ubezpieczenia w wersji elektronicznej (plik.pdf). 20. Usługa usługa świadczona przez SzkolneNNW.pl drogą elektroniczną, polegająca na udzielaniu Użytkownikom wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia. 21. Użytkownik Użytkownik Indywidualny i /lub Użytkownik Grupowy. 22. Użytkownik Grupowy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu i składa Wniosek Grupowy. Użytkownik Grupowy powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik Grupowy nie otrzymuje od SzkolneNNW.pl żadnego wynagrodzenia. Użytkownik Grupowy nie jest pełnomocnikiem SzkolneNNW.pl i nie działa w jego imieniu i na jego rzecz.

4 23. Użytkownik Indywidualny osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu i składa Wniosek Indywidualny. Użytkownik Indywidualny powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik Indywidualny powinien być przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego lub pełnomocnikiem przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego. 24. Wniosek Wniosek Indywidualny lub Wniosek Grupowy. 25. Wniosek Indywidualny sporządzony w formie elektronicznej formularz danych osobowych, zawierający w szczególności dane Użytkownika lub Ubezpieczonego oraz oświadczenie woli przyjęcia oferty zamieszczonej w Serwisie, zgodnie z wybranym przez Użytkownika wariantem. Złożenie Wniosku Indywidualnego stanowi zawarcie Umowy o Usługę oraz podstawę przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Złożenie Wniosku Indywidualnego następuje poprzez kliknięcie opcji Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu. W ramach Wniosku Indywidualnego nie są przyjmowane zgłoszenia grup większych, aniżeli 15 osób. 26. Wniosek Grupowy sporządzony w formie elektronicznej formularz danych osobowych, zawierający dane Użytkownika Grupowego oraz zgłoszenie Grupy. Złożenie Wniosku Grupowego stanowi deklarację Użytkownika Grupowego do pozyskania określonej liczby (w zależności od rodzaju Grupy) Użytkowników Indywidualnych lub Ubezpieczonych celem uzyskania Rabatu rozszerzonego. Złożenie Wniosku Grupowego stanowi zawarcie Umowy o Usługę oraz podstawę do uzyskania Rabatu Rozszerzonego. Złożenie Wniosku Grupowego następuje poprzez kliknięcie opcji Zgłoszenie Grupy. 27. Zgłoszenie Grupy procedura opisana w 6 Regulaminu, pozwalająca na zgłoszenie Grupy i uzyskanie Rabatu rozszerzonego. 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm.) (dalej: u.ś.u.d.e. ) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia przez Pawła Szymankiewicza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SzkolneNNW.pl Paweł Szymankiewicz, z siedzibą w Łodzi (93-211) przy ul. Standego 7 lok. 5 (dalej: SzkolneNNW.pl ) drogą elektroniczną usług polegających na zapewnianiu Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu, wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia. Regulamin określa także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie ww. usług, Umów Ubezpieczenia, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), u.ś.u.d.e., ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz z późn. zm.) (dalej: u.o.d.o. ), ustawy o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.), ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz z późn. zm.) (dalej: u.p.u. ) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) (dalej: u.p.k. ). 3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie. Językiem stosowanym przy korzystaniu z usług jest język polski. 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.szkolnennw.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie w systemach teleinformatycznych Użytkowników i wydrukowanie, a także zostanie Użytkownikowi dostarczony wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Informacją Konsumencką i pozostałą niezbędną dokumentacją w plikach.pdf załączonych do pierwszej wiadomości przesłanej przez SzkolneNNW.pl na etapie składania Wniosku. 5. Przed złożeniem Wniosku Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Informacją dla Konsumenta. Poprzez złożenie Wniosku za pośrednictwem Serwisu Użytkownik składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią ww. dokumentów, potwierdza zrozumienie ich warunków i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 6. Złożenie przez Użytkownika Wniosku jest równoznaczne z zawarciem ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności zawierania odrębnej umowy w jakiekolwiek formie. 3. ZAKRES USŁUG 1. SzkolneNNW.pl świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na zapewnianiu Użytkownikom wsparcia techniczno-organizacyjnego w przystępowaniu do Umów Ubezpieczenia w zakresie Ubezpieczenia Grupowego NNW, zawieranych pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. 2. SzkolneNNW.pl prowadzi akcje marketingowe mające na celu poinformowanie Użytkowników o możliwości przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia oraz przedstawienie oferty Ubezpieczycieli w tym zakresie.

6 3. Szkolne NNW w ramach Usług: a. umożliwia techniczne przekazania Użytkownikowi ofert Ubezpieczycieli; b. umożliwia złożenie oświadczenia Użytkownika Indywidualnego o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia; c. przekazuje powyższe oświadczenie Ubezpieczycielowi lub Agentowi; d. zapewnia techniczne przekazanie Ubezpieczycielowi płatności Składki; e. zapewnia techniczne przekazanie Certyfikatu Ubezpieczenia Użytkownikowi. 4. ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Składka z tytułu przystąpienia do Ubezpieczenia Grupowego NNW uiszczana jest na rzecz Ubezpieczyciela przy wykorzystaniu usług świadczonych przez SzkolneNNW.pl. Umowa o Usługę jest umową nieodpłatną. 2. Wypełnienie i wysłanie Wniosku nie wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych. 3. Użytkownik może skorzystać z Rabatu. 4. Zamieszczona w Serwisie oferta Usług SzkolneNNW.pl oraz oferta Ubezpieczycieli jest wiążąca według stanu na dzień wysłania przez Użytkownika Wniosku. 5. SzkolneNNW.pl świadczy Usługi jedynie w okresie września 2015 roku. 6. Przedstawiane przez SzkolneNNW.pl warianty Umowy Ubezpieczenia nie stanowią oferty Usług SzkolneNNW.pl w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione warianty Umowy Ubezpieczenia stanowią ofertę Ubezpieczycieli. SzkolneNNW.pl nie jest Ubezpieczycielem i nie oferuje samodzielnie (we własnym imieniu) usług ani produktów ubezpieczeniowych. SzkolneNNW.pl świadczy jedynie Usługi opisane w Umowa o Usługę zostaje zawarta: a. na okres od dnia wysłania przez Użytkownika Indywidualnego Wniosku Indywidualnego do dnia przystąpienia przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia i

7 doręczenia Użytkownikowi pełnej dokumentacji drogą elektroniczną, lecz nie później niż do dnia 30 września 2015 r. lub b. w przypadku Użytkownika Grupowego od dnia złożenia przez Użytkownika Wniosku Grupowego w odniesieniu do zgłoszenia Grupy Klasa, lecz nie później niż do dnia zawarcia trzydziestej piątej Umowy Ubezpieczenia w ramach tego zgłoszenia lub do dnia 30 września 2015 r., w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze lub c. w przypadku Użytkownika Grupowego od dnia złożenia przez Użytkownika Wniosku Grupowego w odniesieniu do zgłoszenia Grupy Szkoła i zawarcia ostatniej Umowy Ubezpieczenia w ramach tego zgłoszenia, lecz nie później niż do dnia 30 września 2015 r. 8. Po wysłaniu Wniosku Użytkownik otrzyma, na wskazany we Wniosku adres e- mail link aktywacyjny oraz utrwalone w plikach.pdf: a. Regulamin, b. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, c. Informację Konsumencką, d. Formularz odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia wraz z pouczeniem, e. Formularz odstąpienia od Umowy o Usługę wraz z pouczeniem. 5. ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY 1. W celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług, Użytkownik Indywidualny powinien: a. dokonać wyboru ubezpieczenia spośród przedstawionych w Serwisie wariantów Umowy Ubezpieczenia; b. zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego wariantu ubezpieczenia, pełną dokumentacją dotyczącą ubezpieczenia, wysokością Składki ubezpieczeniowej, Informacją Konsumencką oraz informacją o Ubezpieczającym oraz Ubezpieczycielu; c. złożyć (w formie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru) oświadczenie o akceptacji Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego; d. wypełnić i wysłać Wniosek Indywidualny przez kliknięcie opcji Zamówienie z obowiązkiem zapłaty a następnie przez kliknięcie opcji Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu ;

8 e. dokonać weryfikacji podanego adresu poprzez uruchomienie specjalnie wygenerowanego linku, umieszczonego w zwrotnej wiadomości ze SzkolneNNW.pl; f. utrwalić dokumenty w formacie.pdf przesłane w ww. wiadomości ze SzkolneNNW.pl; g. opłacić Składkę w terminie do dnia 30 września 2015 r. za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub zwykłym przelewem bankowym, przy czym w przypadku dokonania płatności drogą tradycyjnego przelewu konieczne jest dodatkowo dostarczenie SzkolneNNW.pl potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku bankowego Użytkownika Indywidualnego; h. odebrać i zachować przesłany Certyfikat Ubezpieczenia oraz pozostałą dokumentację, po uprzednim zapoznaniu się z jej treścią. 2. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Indywidualnego Wniosku Indywidualnego, po uprzednim zaznaczeniu wymaganych pól wyboru, stanowi: a. oświadczenie woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem w zakresie wybranego produktu ubezpieczenia bądź zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczonego, którego przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest Użytkownik Indywidualny, na warunkach przewidzianych w danym wariancie oferty Umowy Ubezpieczenia - poprzez przyjęcie przedstawionej w Serwisie oferty Ubezpieczyciela; b. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień; c. oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi wybranego wariantu Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; d. oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją Konsumencką; e. wyrażenie zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem okresu 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, traci on uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Usługę z chwilą wykonania przez SzkolneNNW.pl Usługi); f. wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia przesłania Użytkownikowi Indywidualnemu Certyfikatu Ubezpieczenia (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, Użytkownik Indywidualny w razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia będzie obowiązany do zapłaty Składki określonej proporcjonalnie za okres, w

9 którym ochrona ubezpieczeniowa została przez Ubezpieczyciela udzielona); g. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela; h. zawarcie ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę. 3. Po przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia Użytkownik Indywidualny otrzyma na wskazany we Wniosku Indywidualnym adres Certyfikat Ubezpieczenia w formacie.pdf., który jest potwierdzeniem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. 4. Do momentu przejścia do Podsumowania zakupu Użytkownik Indywidualny ma prawo powrócić do poprzedniego etapu zawierania Umowy Ubezpieczenia (np. w celu wybrania innego wariantu bądź poprawienia danych osobowych). W takim przypadku nie dochodzi do przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Po wybraniu przycisku Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu Użytkownik Indywidualny nie ma możliwości poprawienia danych osobowych lub zmiany wariantu Umowy Ubezpieczenia w ramach złożonego Wniosku Indywidualnego. 6. ZGŁOSZENIE GRUPY, ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 1. W celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług, Użytkownik Grupowy może dokonać Zgłoszenia Grupy poprzez złożenie Wniosku Grupowego. 2. Zgłoszenia Wniosku Grupowego dokonuje Użytkownik Grupowy poprzez: a. Kliknięcie w przycisk Rejestruj Grupę w ramach Serwisu; b. Wybranie typu Grupy Grupa Klasa lub Grupa Szkoła; c. Wypełnienie swoich danych osobowych; d. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, pełną dokumentacją dotyczącą ubezpieczenia, wysokością Składki ubezpieczeniowej, Informacją Konsumencką oraz informacją o Ubezpieczającym oraz Ubezpieczycielu; e. Złożenie (w formie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru) oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Grupowego; f. Złożenie deklaracji o zebraniu minimalnej ilości Ubezpieczonych: dla Grupy Klasa 15 (do 35), dla Grupy Szkoła 50;

10 g. wypełnienie i wysłanie Zgłoszenia Grupy przez kliknięcie opcji Zgłoszenie Grupy ; h. dokonanie weryfikacji podanego adresu poprzez uruchomienie specjalnie wygenerowanego linku, umieszczonego w zwrotnej wiadomości ze SzkolneNNW.pl; i. utrwalenie dokumentów w formacie.pdf przesłanych w ww. wiadomości e- mail ze SzkolneNNW.pl. 3. Użytkownik Grupowy po wykonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej, otrzyma unikalny link od SzkolneNNW.pl. Użytkownik Grupowy może następnie przekazać i udostępnić ten link dowolnym osobom, będącym potencjalnymi Użytkownikami Indywidualnymi. Skorzystanie z powyższego linka umożliwia przyznanie Użytkownikom Indywidualnym Rabatu rozszerzonego, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnego kryterium liczebności zawartych Umów Ubezpieczenia w ramach danego Zgłoszenia Grupy (odpowiednio 15 dla Grupy Klasa i 50 dla Grupy Szkoła). 4. Potencjalny Użytkownik Indywidualny, po otrzymaniu od Użytkownika Grupowego linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w celu skorzystania z oferowanych przez SzkolneNNW.pl Usług w tym Rabatu rozszerzonego, powinien kliknąć na przesłany link, a następnie podjąć czynności odpowiednio opisane w 5 ust. 1. Postanowienia 5 ust. 2 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5. Kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 3 powyżej powoduje uruchomienie funkcjonalności Serwisu i udzielenie Użytkownikowi Indywidualnemu Rabatu Rozszerzonego z chwilą zawarcia odpowiednio 15 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Klasa lub 50 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Szkoła. 6. Certyfikaty Ubezpieczenia zostaną rozesłane Użytkownikom Indywidualnym, którzy skorzystali z linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej z chwilą zawarcia odpowiednio 15 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Klasa lub 50 Umowy Ubezpieczenia w ramach zgłoszenia Grupy Szkoła, lecz w żadnym wypadku nie później, niż w dniu 30 września 2015 roku. 7. Użytkownik Grupowy może samodzielnie złożyć Wniosek Indywidualny przy wykorzystaniu linka, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Nabywa wówczas również status Użytkownika Indywidualnego i korzysta z procedur, praw i obowiązków przewidzianych dla Użytkownika Indywidualnego, zgodnie z paragrafem niniejszym oraz 5 powyżej.

11 8. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Grupowego Wniosku Grupowego, po uprzednim zaznaczeniu wymaganych pól wyboru, stanowi: a. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień; b. oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi oferowanych wariantów Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; c. oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją Konsumencką; d. wyrażenie zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem okresu 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Usługę (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, traci on uprawnienie do odstąpienia od Umowy o Usługę z chwilą wykonania przez SzkolneNNW.pl Usługi); e. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela; f. zawarcie ze SzkolneNNW.pl Umowy o Usługę. 7. ZGŁOSZENIE GRUPY, ZAWARCIE UMOWY O USŁUGĘ I PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA WARIANT Z WYKORZYSTANIEM LISTY 1. W przypadku, gdy po złożeniu Wniosku Grupowego Użytkownik Grupowy stwierdzi, iż potencjalni Użytkownicy Indywidualni nie posiadają urządzeń lub możliwości technicznych do złożenia Wniosków Indywidualnych zgodnie z procedurą opisaną w 6 oraz 5 powyżej, można zastosować procedurę opisaną w niniejszym paragrafie. 2. Po złożeniu Wniosku Grupowego, Użytkownik Grupowy pomija etap opisany w 6 ust. 3 w zakresie udostępnienia unikalnego linka potencjalnym Użytkownikom Indywidualnym. Zamiast powyższego Użytkownik Grupowy pobiera z Serwisu Listę oraz drukuje ją we własnym zakresie. 3. Użytkownik Grupowy przedkłada Listę osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, będącym przedstawicielami prawnymi lub pełnomocnikami potencjalnych Ubezpieczonych. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej wypełniają Listę w formie pisemnej, podając niezbędne dane własne oraz Ubezpieczonego, wariant Umowy

12 Ubezpieczenia a także składając podpis i oświadczenia, o których mowa dalej w niniejszym paragrafie. 5. Użytkownik Grupowy doręcza osobom, o których mowa w ust. 3, przed podpisaniem Listy : a. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, b. Informację Konsumencką, c. Formularz odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia wraz z pouczeniem, w formie papierowej lub w formie utrwalonej na innym nośniku. 6. Użytkownik Grupowy zapoznaje osoby, o których mowa w ust. 3 z ofertą Ubezpieczycieli dostępną w Serwisie. 7. Użytkownik Grupowy ponosi we własnym zakresie ewentualne koszty związane z wykonaniem postanowień ust. 5 oraz ust. 6 powyżej. Umowa o Usługę jest umową nieodpłatną. Użytkownik Grupowy nie otrzymuje też od SzkolneNNW.pl żadnego wynagrodzenia. 8. Złożenie przez osobę, o której mowa w ust. 3 powyżej podpisu na Liście stanowi: a. złożenie zapewnienia, iż osoba ta jest przedstawicielem ustawowym Ubezpieczonego lub pełnomocnikiem (umocowanym do udzielenia dalszych pełnomocnictw Użytkownikowi Grupowemu) przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego; b. złożenie oświadczenia woli przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem w zakresie wybranego produktu ubezpieczenia bądź zgłoszenia do Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczonego, którego przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest ta osoba, na warunkach przewidzianych w danym wariancie oferty Ubezpieczyciela - poprzez przyjęcie przedstawionej oferty Ubezpieczyciela; c. oświadczenie o otrzymaniu w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku oraz o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (wraz z załącznikami) dotyczącymi wybranego wariantu Umowy Ubezpieczenia, stanowiącymi integralną część Umowy Ubezpieczenia i akceptacji ich postanowień; d. oświadczenie o otrzymaniu w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku oraz zapoznaniu się z Informacją Konsumencką;

13 e. wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy Ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia przesłania Użytkownikowi Grupowemu Certyfikatu Ubezpieczenia (przy czym w razie wyrażenia przez Użytkownika Indywidualnego zgody na powyższe, Użytkownik Indywidualny w razie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia będzie obowiązany do zapłaty Składki określonej proporcjonalnie za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa została przez Ubezpieczyciela udzielona); f. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych przez tą osobę danych osobowych przez Agenta, SzkolneNNW.pl oraz Ubezpieczyciela oraz Użytkownika Grupowego; g. udzielenie Użytkownikowi Grupowemu pełnomocnictw do złożenia powyższych oświadczeń w imieniu tej osoby. 9. Użytkownik Grupowy następnie: a. Może wysłać scan Listy w formie wiadomości do SzkolneNNW.pl na adres W takiej sytuacji SzkolneNNW.pl wprowadza Ubezpieczonych z Listy do Serwisu. Użytkownik Grupowy od tego momentu traktowany jest jako Użytkownik Indywidualny składający Wniosek Indywidualny w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych wskazanych na Liście i należy wobec niego stosować procedury opisane w 5 powyżej; albo b. Może samodzielnie wprowadzić Ubezpieczonych z Listy, wykorzystując procedurę opisaną w 6 ust. 3 i nast. powyżej i każdorazowo podając swoje dane jako Użytkownika Indywidualnego. Użytkownik Grupowy od tego momentu: traktowany jest jako Użytkownik Indywidualny składający Wniosek Indywidualny w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych wskazanych na Liście i objętych Wnioskami Indywidualnym. Należy zatem wobec niego stosować procedury opisane w 5 oraz 6 powyżej. Po wykonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzednich, Użytkownik powinien następnie wysłać scan Listy w formie wiadomości do SzkolneNNW.pl na adres 10. W ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie: a. To Użytkownik Grupowy dokonuje płatności łącznej Składki z tytułu zawarcia wszystkich Umów Ubezpieczenia; b. Użytkownik Grupowy, niezależnie od wyboru formy płatności Składki, przesyła SzkolneNNW.pl potwierdzenie dokonania przelewu. 11. Użytkownik Grupowy otrzyma na wskazany przez siebie adres Certyfikaty Ubezpieczenia dotyczące wszystkich Ubezpieczonych zgłoszonych

14 zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej. Użytkownik Grupowy powinien przekazać te Certyfikaty Ubezpieczenia osobom, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 8. OŚWIADCZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOLNENNW.PL 1. W ramach świadczonych Usług, SzkolneNNW.pl oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym, personalnym i technicznym, aby zapewnić świadczenie Usług na najwyższym poziomie. 2. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług przy zachowaniu najwyższej dbałości o ich jakość i zgodność z przepisami obowiązującego prawa. 3. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się podejmować czynności mające na celu jak najlepszą ochronę interesów Użytkownika. 4. SzkolneNNW.pl oświadcza, że na stronie internetowej Serwisu zostaną wskazane dane techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu w sposób prawidłowy. 5. SzkolneNNW.pl zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku konieczności wykonania prac konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu; b. wysyłania na adres poczty Użytkowników komunikatów dotyczących kwestii technicznych, prawnych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Usług; c. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin. 9. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: a. zapoznania się z treścią Regulaminu, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i pozostałej dokumentacji dostarczonej przez SzkolneNNW.pl i Ubezpieczyciela; b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Umowy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia; c. podania we Wniosku prawdziwych, kompletnych, rzetelnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych;

15 d. uzyskania zgody Ubezpieczonego bądź jego przedstawiciela ustawowego na zamieszczenie jego danych we Wniosku; za ewentualne niedopełnienie tego obowiązku pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik; e. współpracy ze SzkolneNNW.pl w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie Usług oraz Umowy Ubezpieczenia, w tym potwierdzenia i aktualizowania danych Ubezpieczonego. 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty , który wskazuje we Wniosku. Użytkownik obowiązany jest do informowania SzkolneNNW.pl o ewentualnych zmianach podanego adresu Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od: a. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla SzkolneNNW.pl oraz innych Użytkowników; b. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub interesy SzkolneNNW.pl. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników oraz Ubezpieczonych są: a. SzkolneNNW.pl; b. Agent, oraz c. Ubezpieczyciele, z którymi Ubezpieczający zawiera Umowę Ubezpieczenia do której przystępuje Użytkownik lub Ubezpieczony a ponadto d. W przypadku opisanym w 7, również Użytkownik Grupowy. 2. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników oraz Ubezpieczonych, m.in. poprzez wdrożenie i zapewnienie stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. 3. Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., u.ś.u.d.e. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U ).

16 4. SzkolneNNW.pl będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem, zmianą, realizacją oraz rozwiązaniem Umowy o Usługę lub Umowy Ubezpieczenia, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę także na przetwarzanie danych przez podmioty i w celach innych niż wymienione. 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich modyfikacji. 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zgody na ich przetwarzanie, w przypadku gdy jest ona wymagana, jest równoznaczna z niemożliwością skorzystania z Usług. 7. SzkolneNNW.pl zobowiązuje się do zachowania przetwarzanych danych osobowych w poufności i nieudostępniania ich innym podmiotom, chyba że ich udostępnienie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub następuje za wyraźną zgodą Użytkownika. 11. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY O USŁUGĘ I UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa o Usługę zostaje zawarta na okres wskazany w 4 ust. 7 powyżej jednak lubw żadnym wypadku nie dłuższy niż do 30 września 2015 roku, kiedy to SzkolneNNW.pl zaprzestaje świadczenia Usług. 2. Umowa o Usługę ulega rozwiązaniu: a. automatycznie po pełnym wykonaniu Usługi tj. po przystąpieniu przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia, b. w przypadku opuszczenia przez Użytkownika Indywidualnego Serwisu przed wybraniem przycisku Złóż zamówienie i zapłać w ramach Podsumowania zakupu a także c. w przypadku opuszczenia przez Użytkownika Grupowego Serwisu przed wybraniem przycisku Zgłoszenie Grupy. 3. W żadnym z wypadków wymienionych w ustępie poprzedzającym rozwiązanie Umowy o Usługę nie wymaga złożenia jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron. 4. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o Usługę Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niej poprzez złożenie SzkolneNNW.pl oświadczenia na formularzu stanowiącym wraz z pouczeniem Załącznik 1 do Regulaminu w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl.

17 5. W terminie 30 dni od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia Użytkownik Indywidualny ma prawo do odstąpienia od niej poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oraz SzkolneNNW.pl oświadczenia na formularzu stanowiącym wraz z pouczeniem Załącznik 2 lub Załącznik 3 (w zależności od Ubezpieczyciela) do Regulaminu w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl. 6. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę w chwili, gdy SzkolneNNW.pl w pełni wykona Usługę, tj. gdy po opłaceniu przez Użytkownika Składki, SzkolneNNW.pl doprowadzi do zgłoszenia przystąpienia Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia i przekaże Użytkownikowi (art. 38 pkt 1 u.p.k.) Certyfikat Ubezpieczenia. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. SzkolneNNW.pl odpowiada na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej lub z winy Użytkownika. Umowa o Usługę jest umową starannego działania, tj. SzkolneNNW.pl ponosi jedynie odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu Usług. 2. SzkolneNNW.pl nie odpowiada za wykonanie Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela. 3. SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Umowy. W szczególności SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nierzetelne wypełnienie Wniosku oraz wypełnienie Wniosku danymi nieprawdziwymi, błędnymi bądź niekompletnymi. 4. SzkolneNNW.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane osobowe zostały wskazane we Wniosku bez ich wiedzy i zgody. 5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub innymi wiążącymi postanowieniami, SzkolneNNW.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Ubezpieczonego w celu związanym z ustaleniem ich odpowiedzialności. 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. 1. SzkolneNNW.pl oświadcza, że:

18 a. przysługują mu prawa autorskie do informacji i materiałów dostępnych w Serwisie; b. posiada ochronę na publikowane w Serwisie znaki towarowe, lub c. dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do korzystania z tychże materiałów, informacji lub znaków towarowych. 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o Usługę lub wykonania Usługi, przy czym przez wykonanie Usługi należy rozumieć skuteczne przystąpienie przez Użytkownika Indywidualnego lub Ubezpieczonego do Umowy Ubezpieczenia lub przystąpienie określonej minimalnej ilości Użytkowników Indywidualnych lub Ubezpieczonych do Umowy Ubezpieczenia w ramach procedury następującej po złożeniu Wniosku Grupowego. 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby SzkolneNNW.pl bądź w formie elektronicznej na adres 3. W treści reklamacji należy wskazać adres do korespondencji, opis stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wykonywanych Usług oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. SzkolneNNW.pl może wystąpić do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 4. SzkolneNNW.pl rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji SzkolneNNW.pl powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu. Dostarczone Użytkownikowi rozstrzygnięcie reklamacji ma charakter ostateczny. 6. Bezpośredni kontakt ze SzkolneNNW.pl możliwy jest w formie: a. korespondencyjnej pod adresem siedziby SzkolneNNW.pl; b. elektronicznej pod adresem c. telefonicznej pod numerem KLAUZULA SALWATORYJNA

19 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 2. Postanowienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi, które w największej mierze realizowałyby cel postanowień uznanych za nieważne. 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku. 2. W razie zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usługi lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, SzkolneNNW.pl ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu w tej sytuacji wejdą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. 3. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę o Usługę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. 5. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a następnie przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy. 6. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie SzkolneNNW.pl. 7. Informacja dla Konsumenta wymagana zgodnie z przepisami u.p.k. stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Serwisu www.ubezpieczenia.agh.edu.pl 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Serwisu www.ubezpieczenia.agh.edu.pl 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Serwisu www.ubezpieczenia.agh.edu.pl 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Fundacja - Fundacja Studentów i Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo