Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, ze zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, ze zm.), zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, który reprezentują: a zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zamawiający i Wykonawca zwani są w Umowie Ramowej także łącznie Stronami lub odpowiednio Stroną Zważywszy, że zawarcie niniejszej Umowy następuje w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia Umowy Ramowej na świadczenie specjalistycznych usług w zakresie informatyki, wykonywanych przez personel Wykonawcy (zwanych dalej: Usługami ) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanego dalej postępowaniem została zawarta Umowa Ramowa o następującej treści Użyte w niniejszej Umowie Ramowej określenia oznaczają: 1) Postępowanie Szczegółowe postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty Umową Ramową, prowadzone przez Zamawiającego w celu wyboru Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa Wykonawcza; 2) Umowa Wykonawcza umowę zawieraną przez Zamawiającego z Wykonawcą, z którym zawarta została niniejsza Umowa Ramowa, a który złożył najkorzystniejszą ofertę w Postępowaniu szczegółowym. Istotne postanowienia Umowy Wykonawczej stanowią Załącznik nr ; str. 1

2 1 Przedmiot umowy 1. Zawierana Umowa Ramowa ma charakter umowy ramowej, w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Przedmiotem niniejszej Umowy Ramowej jest określenie warunków dotyczących udzielania zamówień na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie informatyki, świadczonych przez personel Wykonawcy, zwany personelem informatycznym w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania, zwanych dalej Usługami. 3. Usługi realizowane będą na podstawie zamówień szczegółowych, zwanych dalej Zamówieniami Wykonawczymi, realizowanymi na podstawie umów zwanych dalej Umowami Wykonawczymi. 4. W ramach świadczonych przez Wykonawcę Usług personel informatyczny będzie doradzać lub wykonywać zlecane im czynności faktyczne lub tworzyć na rzecz Zamawiającego Produkty wyspecyfikowane w Umowach Wykonawczych. 5. Umowy Wykonawcze mogą mieć charakter umów outsourcingowych. 6. Szczegółowy zakres zadań dla poszczególnych profili personelu informatycznego, na które zapotrzebowanie może zgłosić Zamawiający, zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać przez cały okres obowiązywania Umowy Ramowej potencjał kadrowy (personel informatyczny szczegółowo opisany w OPZ) zapewniający realizację przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Zamawiającego. 8. Umowy Wykonawcze mogą być realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących outsourcingu. 2 Termin obowiązywania Umowy Umowa Ramowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 48 miesięcy. 3 Wartość 1. Łączny zakres zamówień dokonanych w ramach Umowy Ramowej z tytułu realizacji wszystkich (5) Umów Cząstkowych wynosi: a) dla części I zamówienia wykonawczego górny limit wynosi osobogodzin; b) dla części II zamówienia cząstkowego górny limit wynosi osobogodzin. 2. Liczba osobogodzin, o której mowa w ust. 1 jest liczbą maksymalną i określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie wszystkich Umów Wykonawczych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu. Udzielenie zamówień Wykonawczych na niższą liczbę niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z postanowień Umowy Ramowej lub nieudzielenia Zamówień Wykonawczych. 3. W przypadku wyczerpania liczby osobogodzin określonej w ust. 1, Umowa Ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. 4 Zasady udzielania Zamówień Wykonawczych 1. Zamawiający,. udzielać będzie Wykonawcom Zamówień Wykonawczych w miarę istniejących potrzeb Zamawiającego. str. 2

3 2. Zamówienia Wykonawcze będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Umowie, ustawie PZP, oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający, każdorazowo, będzie wysyłać do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę Ramową pocztą elektroniczną Zaproszenie do składania ofert zwane dalej Zaproszeniem (lub zaproszenie do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą). 4. Warunki realizacji Umowy Wykonawczej będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie Ramowej. 5. Zamawiający udziela Zamówienia Wykonawczego po wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. W postępowaniach o udzielenie Zamówień Wykonawczych będzie obowiązywało kryterium oceny ofert: cena 100 % 7. Zamówienie Wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu szczegółowym Umowy Wykonawczej, obejmującej wykonanie zadań określonych w zaproszeniu do składania ofert (lub zaproszeniu do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą). 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę Ramową z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5 Procedura udzielania Zamówień Wykonawczych 1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert wszystkich Wykonawców (lub do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą), z którymi zawarł niniejszą Umowę. 2. Zaproszenia do składania ofert wysyłane będą Wykonawcom (lub do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą) przy użyciu poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu, a następnie niezwłocznie w formie pisemnej pocztą W zaproszeniu do składania ofert (lub do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą) Zamawiający każdorazowo określi, co najmniej: 1) dla zaproszenia do składania ofert: informację o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, obowiązku wniesienia wadium, terminie związania ofertą, a także przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia (nie zawierającą opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków); 2) dla zaproszenia do negocjacji: informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym wzór Umowy Wykonawczej. 3. Każdorazowo Wykonawcy potwierdzą fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub zaproszenia do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą) na adres mailowy osoby upoważnionej po stronie Zamawiającego:. 4. Wykonawcy składają oferty pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 5. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający informuje Wykonawców o tym, która oferta została wybrana i przesyła do wybranego w postępowaniu Wykonawcy egzemplarze Umowy Wykonawczej do podpisu. 6. Wykonawca w procedurze udzielania Zamówień Wykonawczych nie może złożyć oferty zawierającej którąkolwiek cenę z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wyższą niż wynikająca z str. 3

4 cen określonych w ofercie wykonawcy złożonej w odpowiedzi na postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej (Załącznik nr do Umowy). Oferta Wykonawcy złożona w procedurze udzielania Zamówień Wykonawczych zawierająca cenę z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wyższą niż określona w ww. Ofercie wykonawcy, podlega odrzuceniu. 7. Wszelka korespondencja w ramach Umowy przekazywana będzie na poniżej wymienione adresy Stron: 1) Zamawiający: .. (wskazywany będzie każdorazowo w zaproszeniu do składania ofert, lub zaproszeniu do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą); 2) Wykonawca: 8. Zmiana danych, wskazanych w poprzednim ustępie niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu oraz staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony. 6 Zawieranie Umów Wykonawczych 1. Umowy Wykonawcze zawierane będą z Wykonawcą oddzielnie dla każdego Zamówienia Wykonawczego po przeprowadzeniu Postępowania Szczegółowego. 2. Realizacja Usług będzie się odbywać na warunkach określonych w niniejszej Umowie Ramowej oraz na warunkach określonych w istotnych postanowieniach Umowy Wykonawczej (zał. Nr do umowy). 3. Zgodnie z art. 101 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający może dokonać zmiany w treści Umowy Wykonawczej w stosunku do wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jeżeli zmiany te nie są istotne, z zastrzeżeniem, iż nie mogą dotyczyć kryterium oceny ofert, o którym mowa w 4 ust Szczegółowy termin realizacji Umowy Wykonawczej oraz miejsce świadczenia Usług każdorazowo zostaną określone w Zaproszeniu. 7 Warunki realizacji Umów Wykonawczych 1. Zamawiający ma prawo określić bardziej szczegółowy sposób i zakres wykonywania Usług, niż określony w Umowie Ramowej, w szczególności może zmodyfikować sposób podziału zadań pomiędzy poszczególnymi profilami, określić terminy i metodę wykonania zadań. Zamawiający może również zgłosić brak zapotrzebowania na wykonywanie niektórych zadań. Za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może określić dodatkowe zadania dla poszczególnych profili. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji, zmniejszenia lub, za zgodą Wykonawcy, zwiększenia niektórych wymagań określonych wobec poszczególnych profili osób. 3. Szczegóły dotyczące realizacji Zamówień Wykonawczych określa wzór Umowy Wykonawczej. 8 Prawa autorskie 1. W ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy Wykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego produktu wytworzonego w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej, a w szczególności: oprogramowania, w tym kodów źródłowych, Dokumentacji i wszystkich innych dokumentów będących wynikiem realizacji Umowy Wykonawczej. str. 4

5 2. Autorskie prawa majątkowe do każdego z produktów powstałych w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Produktu wg. załącznika Nr 3 do Umowy Wykonawczej. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz następujące pola eksploatacji obejmujące prawo do: 1) korzystania z wszystkich produktów w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny sposób w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz przez nieograniczoną liczbę użytkowników i osób, również spoza organizacji Zamawiającego, 2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, 3) odtwarzania, 4) utrwalania, 5) trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi znanymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i w formie dysków twardych, tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD- R/RW, DVD/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu lub ekstranetu, przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych, 6) przekazywania, 7) przechowywania, 8) wyświetlania, 9) stosowania, 10) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utwór utrwalono, 11) instalowania i deinstalowania, 12) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem, 13) tłumaczenia, 14) przystosowywania (customizacja), 15) wprowadzania zmian, 16) zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu w tym uzupełniania, skracania, przeróbek oraz sporządzenia nowej wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich, określonych w niniejszym ustępie, pól eksploatacji na części zmienione w ww. sposób, 17) publikacji i wyświetlania w całości i w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń, 18) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji produktów powstałych w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej lub dokonanych zmian (modyfikacji) tych produktów, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, 19) udzielania licencji i sublicencji. 4. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawczej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do wszystkich utworów str. 5

6 powstałych w wyniku realizacji Umów Wykonawczych, w tym także na sporządzanie opracowań baz danych. 5. Wraz z wytworzonym w wyniku realizacji Umowy Wykonawczej oprogramowaniem komputerowym dalej zwanym Oprogramowaniem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe wytworzonego Oprogramowania wraz z Dokumentacją. Przekazanie kodów źródłowych oraz Dokumentacji jest warunkiem odbioru przez Zamawiającego Usług w ramach poszczególnych Umów Wykonawczych. 6. Wykonawca potwierdza, iż w ramach niniejszej Umowy oraz zawartych Umów Wykonawczych Zamawiający nabywa nieograniczoną w czasie możliwość dokonywania zmian i modyfikacji wszelkich Produktów powstałych w wyniku realizacji Usług w szczególności: oprogramowania komputerowego, kodów źródłowych oraz dokumentacji. 7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wykonane przez niego w ramach Umowy Wykonawczej prace, w tym dostarczone lub wytworzone produkty, oprogramowanie, materiały, dokumentacja i informacje, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. 8. Strony ustalają że Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa na Wykonawcy. 9. Jeśli wykonane w ramach Umowy Wykonawczej Produkty faktycznie naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób, pozwalający na dalsze ich wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich. W przypadku braku możliwości wykonania takiej modyfikacji uzyska od osoby trzeciej na swój koszt, prawa do części dotkniętej naruszeniem w zakresie analogicznym jak wynikającym z niniejszej umowy lub Umowy Wykonawczej i przeniesie je na Zamawiającego. 10. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do postępowania po jego stronie. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian Produktów realizowanych przez Wykonawcę w ramach Usług oraz licencji na Oprogramowanie inne niż wytworzone przez Wykonawcę. 9 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji (słownie: dwanaście) na Usługę/Produkt licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru Produktu przez Strony. 2. Usuwanie błędów wykonywane będzie w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszelkie koszty, w tym koszty dojazdu ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający wśród błędów Oprogramowania wyróżnia: 1) błąd krytyczny, którego wystąpienie uniemożliwia uruchomienie całego systemu lub któregokolwiek z jego modułów, 2) błąd poważny, który wymusza na użytkownikach systemu jakąkolwiek zmianę sposobu korzystania z systemu, niezgodna z dokumentacją, 3) usterkę, błąd niebędący błędem krytycznym lub poważnym, której wystąpienie umożliwia uruchomienie całego systemu oraz nie wymusza na użytkownikach systemu jakiejkolwiek zmiany sposobu korzystania z systemu niezgodnej z dokumentacją. 4. Wykonawca w ramach usunięcia błędu może żądać od Zamawiającego danych stanowiących tajemnice bankową, o ile Umowa Wykonawcza zawiera postanowienia dotyczące outsourcingu. str. 6

7 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędu zakwalifikowanego jako błąd krytyczny w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędu zakwalifikowanego jako błąd poważny w terminie do 48 godzin od zgłoszenia. 7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędu zakwalifikowanego jako usterka, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. 8. Terminy usunięcia błędów, wskazane w ust 5-7 odnoszą się również do usuwania nieprawidłowości produktów innych niż oprogramowanie. 9. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia błędu stanowiącego błąd krytyczny lub błąd poważny w terminie 4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Zleceniodawca każdorazowo w Umowie Wykonawczej określi osobę, która otrzyma potwierdzenie zgłoszenia błędu, a także sposób dokonania potwierdzenia. 10. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia błędu stanowiącego usterkę w terminie 1 (jednego) dnia roboczego. 11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 12. W razie, gdy usunięcie błędu potrwa dłużej niż 1 dzień roboczy okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. 13. Termin dzień roboczy liczony jest, jako okres kolejno po sobie następujących 8 godzin pomiędzy , z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 14. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania błędów w dni robocze. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer:. lub tel. kom.:.. lub za pomocą faksu na numer:.., lub pocztą elektroniczną na adres:... Użyte w protokole określenie awaria obejmuje wszelkie rodzaje błędów, w tym błędów krytycznych, błędów poważnych lub usterek w usługach objętych umową. 15. Zleceniodawca każdorazowo w Umowie Wykonawczej określi osobę, która stwierdzać będzie prawidłowość naprawy błędu. 10 Kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawczej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości Umowy Wykonawczej brutto. 2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy Wykonawczej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% łącznej wartości Umowy Wykonawczej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Wykonawczej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości Umowy Wykonawczej brutto. 4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelności wynikających z Umowy Wykonawczej, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie. 6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia należnych kar umownych. str. 7

8 7. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 8. Za przekroczenie terminu usunięcia błędu krytycznego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 5% wartości Umowy Wykonawczej brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 9. Za przekroczenie terminu usunięcia błędu poważnego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 4% wartości Umowy Wykonawczej brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 10. Za przekroczenie terminu usunięcia usterki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 3% wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 11. W przypadku ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową Zamawiającego, w ramach wykonywania Umowy Wykonawczej o charakterze outsourcingu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości Umowy Wykonawczej. 11 Ubezpieczenie 1. Najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zawarcia Umowy Wykonawczej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej OC (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej między innymi świadczenie usług stanowiących przedmiot Umowy Wykonawczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość Umowy Wykonawczej, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy Wykonawczej. Dostarczenie kopii ważnej policy OC jest warunkiem podpisania Umowy Wykonawczej. 2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1, przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy Wykonawczej Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy i do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego odnowienie ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek ubezpieczenia, w terminie 14 dni przed datą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązuje się, iż polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 będzie obejmowała ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody, w szczególności za szkody rzeczywiste, pośrednie, utracone korzyści, a także za szkody majątkowe, jak i osobowe, obejmujące zarówno odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie w ww. zakresie i w co najmniej w wysokości, o której w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej OC w terminie o którym mowa w ust. 1 lub nowej polisy ubezpieczeniowej OC, najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 2 wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodami opłacenia składek ubezpieczenia, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy każdorazowo zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie Wykonawczej za każdy dzień opóźnienia. 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu Szczegółowym zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy str. 8

9 Wykonawczej w wysokości % jej wartości brutto. Warunki ustanowienia, przedłożenia Zamawiającemu oraz zwrotu zabezpieczenia określone będą w Umowie Wykonawczej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawczej może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 13 Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) nastąpi zmiana struktury organizacyjnej Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy; 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 4. Zmiany dotyczące okoliczności wskazanych w ust. 2 nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 14 Zachowanie poufności 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu listy personelu informatycznego dedykowanego do wykonania Umowy Wykonawczej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od całego personelu informatycznego biorącego udział po stronie Wykonawcy podczas realizacji Umów Wykonawczych oświadczeń złożonych na piśmie o zapoznaniu się z: 1) obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych oraz zobowiązania do przestrzegania tych przepisów; 2) przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 przechowywane są w dokumentacji związanej z Umową Wykonawczą. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 1 egzemplarza oświadczenia personelu informatycznego w formie oryginału i uzupełnianie oświadczeń w przypadku gdy do realizacji zadań w ramach Umowy Wykonawczej skierowany jest nowy personel informatyczny Wykonawcy. 4. Strony oświadczają: 1) Zamawiający jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych zarejestrowanych na urządzeniach udostępnianych Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia. str. 9

10 2) Zamawiający oświadcza, że urządzenia udostępniane Wykonawcy w miejscu ich eksploatacji - zgodnie z przedmiotem zamówienia mogą zawierać dane osobowe i wówczas podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze późn.zm.). W takim przypadku personel informatyczny będzie miał do nich dostęp wyłącznie po udzieleniu przez Zamawiającego stosownego upoważnienia. 3) wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych w tym do stosowania organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać ani ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym. 4) Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć pracowników do nadzorowania Wykonawcy w zakresie przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 5) Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność wszystkich informacji prawnie chronionych i nie ujawniać ich osobom trzecim. 6) obowiązek ochrony informacji prawnie chronionych wynikający z niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej i Wykonawczej. 5. Obowiązek określony w ust. 4 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które: 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron, 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, 3) zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swój personel, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy Ramowej i Wykonawczej. 7. Wykonawca wraz z zawarciem Umowy Wykonawczej zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy, oraz imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. Zmiana osób wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (w formie zaktualizowanego załącznika 7) w terminie do 14 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na przyjęcie aktualizacji załącznika 7 w przypadku niespełnienia wymagań. 8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w przypadku zmian personelu biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania liczby pracowników w każdym z profili wykazanych w załączniku 2 do SIWZ. str. 10

11 9. W przypadku, gdy Umowa Wykonawcza będzie umową outsourcingową, jej wykonanie może zostać powierzone wyłącznie pracownikom Wykonawcy zatrudnionym na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 10. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy Ramowej i Wykonawczej. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy Ramowej/Wykonawczej lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących informacji prawnie chronionych. 15 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy Ramowej lub Wykonawczej lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę Ramową przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego; 2) Wykonawca opóźnia się w spełnieniu warunków przedmiotu Umowy Ramowej lub Wykonawczej powyżej 21 dni, 3) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę Ramową lub Wykonawczą, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy Ramowej lub Wykonawczej i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy Ramowej lub Wykonawczej i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Ramowej. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy Ramowej. 4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie ogłosi postępowania szczegółowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej. Prawo odstąpienia Wykonawca może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 5. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 6. Odstąpienie od Umowy Ramowej następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania str. 11

12 kar umownych należnych z innego tytułu. 8. Wszelkie odszkodowania na zasadach ogólnych związane z realizacją Umowy Ramowej będą regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 16 Postanowienia końcowe 1. Strony oświadczają, że w ramach realizacji Umowy mogą być zlecane Umowy Wykonawcze o charakterze outsourcingu. W takich przypadkach Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w art. 6a do 6d i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla tego typu umów. Wykaz klauzul outsourcingowych, które zamieszczone zostaną w treści Umowy Wykonawczej określa załącznik nr 5 do Umowy. O outsourcingowym charakterze Umowy Wykonawczej Zamawiający każdorazowo poinformuje w zaproszeniu do składania ofert/do udziału w negocjacjach (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą).. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr sprawy W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 5. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Umowy. 6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. 7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 8. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 11. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: Załącznik Nr 1 - Szczegółowy wykaz profili i kompetencji personelu; Załącznik Nr 2 i 2a Wzór Umowy Wykonawczej; Załącznik Nr 3 Oferta wykonawcy Ceny jednostkowe roboczogodzin ; str. 12

13 Załącznik Nr 4 Oświadczenie o zachowaniu poufności; Załącznik Nr 5 Klauzule outsourcingowe. Załącznik nr 5- do Umowy Klauzule outsourcingowe Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Wykonawcza jest umową outsourcingową, wobec czego zobowiązują się do przestrzegania przepisów zawartych w art. 6a -6d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), mających zastosowanie do tego typu umów. 2. Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF ), na każde jej żądanie, kopii niniejszej Umowy, z wszelkimi jej zmianami i uzupełnieniami oraz do przekazywania wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy.... Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientom Zamawiającego oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu nie związane ze szkodami Klientów, w tym także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych Umową czynności, w pełnej wysokości. Odpowiedzialność Wykonawcy nie może zostać w żaden sposób ograniczona lub wyłączona Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, objęte są tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w trakcie zawierania i realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się dochować najwyższej staranności w jej przestrzeganiu. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich, w tym Klientów Zamawiającego, za szkodę wynikającą z ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę bankową, podlegająca ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe lub wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, pełnych informacji i dokumentów, mających związek z realizacją postanowień Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu wyjaśnienia oraz przekazywać wszelkie informacje i dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, o które do Zamawiającego zwróci się KNF. 3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na świadczone na rzecz Zamawiającego usługi. 4. W celu umożliwienia Zamawiającemu kontaktowania się w trybie ciągłym w celu szybkiego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy Wykonawca wskazuje. 1 1 Proszę o wskazanie sposobu kontaktowania się w trybie ciągłym, np. telefon numer, mail adres, pod którym stale dostępna będzie osoba upoważniona przez Wykonawcę. str. 13

14 Wykonawca zobowiązuje się umożliwić, w każdym czasie, uprawnionym inspektorom KNF oraz osobom upoważnionym przez KNF przeprowadzenie kontroli w swojej siedzibie i we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych na podstawie Umowy w zakresie, który wynika z przedmiotu Umowy. 2. Zakres kontroli prowadzonych u Wykonawcy przez KNF może obejmować, w szczególności, kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zgodności działania z prawem, w tym ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową, a także kwestie sposobu i jakości świadczonych usług oraz ich zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na żądanie kontrolerów upoważnionych przez KNF, wszelkie informacje i dokumenty, które pozostają w kontrolowanym zakresie, niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz złożyć wszelkie wyjaśnienia i dokumenty, jakich zażąda od niego KNF lub kontrolerzy upoważnieni przez KNF. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zalecenia zgłoszone przez KNF w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz informować Zamawiającego o etapie realizacji zaleceń i jej ukończeniu.... Na żądanie KNF, Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia badania sytuacji finansowej biegłemu rewidentowi wskazanemu przez KNF, zgodnie z art. 141 h ust. 3 w zw. z art. 6c ust. 8 ustawy Prawo bankowe Upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy Departamentu Audytu Wewnętrznego BGK są uprawnieni do wykonywania u Wykonawcy audytów zgodności wykonywania powierzonych Wykonawcy czynności z postanowieniami Umowy, przepisami ustawy Prawo bankowe w zakresie outsourcingu bankowego oraz wytycznymi i decyzjami KNF wydanymi w tym zakresie. 2. Wykonawca wyraża zgodę na dostęp działających w imieniu osób, o których mowa w ust. 1, do pomieszczeń oraz dokumentów i informacji związanych z wykonywaniem powierzonych czynności w celu kontroli realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy na piśmie o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli, wystosowanego uprzednio z zachowaniem terminu nie krótszego niż.. dni robocze. 3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu podjęcie w każdym czasie czynności kontroli w siedzibie Wykonawcy, jak również we wszystkich miejscach wykonywania czynności powierzonych Wykonawcy na mocy Umowy, w zakresie związanym z realizacją tej Umowy; 4. Zakres kontroli prowadzonych przez Zamawiającego może obejmować, w szczególności, kwestie bezpieczeństwa i zgodności działania Wykonawcy z prawem, w tym ochrony informacji prawnie chronionej, a także jakości świadczonych usług i zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie. 5. Upoważnienie do kontroli udzielone przez Zamawiającego będzie zawierało dane osobowe upoważnionego pracownika Zamawiającego, tj. imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, zajmowane stanowisko oraz będzie podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji u Zamawiającego. 6. Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę o zakresie i sposobie prowadzenia kontroli. Kontrola może mieć miejsce przy udziale nie więcej niż 3 osób jednocześnie, będących pracownikami Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zaleceń i rekomendacji wydanych w imieniu Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Departament Audytu Wewnętrznego Zamawiającego, o ile te zalecenia i rekomendacje wynikają z ustalenia, że Wykonawca wykonuje Umowę nienależycie lub niezgodnie z jej postanowieniami, przepisami ustawy Prawo bankowe odnoszącymi się do outsourcingu bankowego lub wytycznymi i decyzjami wydanymi przez KNF w zakresie outsourcingu bankowego. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o etapie realizacji zaleceń i rekomendacji oraz jej ukończeniu. str. 14

15 Strony oświadczają, że posiadają aktualne, testowane plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową, ze szczególnym uwzględnieniem hierarchii wykonywania usług w warunkach awaryjnych (Plan ciągłości działania Wykonawcy stanowi załącznik nr do Umowy) oraz opisy rozwiązań technicznych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową, w szczególności w zakresie tajemnicy bankowej (opis rozwiązań technicznych Wykonawcy stanowi załącznik nr do Umowy). 2. Strony zobowiązują się aktualizować i testować zaktualizowane plany zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową W przypadku, gdy KNF, działając na podstawie art. 6c ust. 5 ustawy Prawo bankowe, nakaże Zamawiającemu podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się zmienić lub rozwiązać Umowę w zakresie i terminie wynikającym z decyzji KNF. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy KNF, na podstawie art. 6c ust. 5 ustawy Prawo bankowe, nakaże Zamawiającemu podjęcie działań zmierzających do rozwiązania Umowy lub gdy KNF nakaże zmianę Umowy, zaś Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian do Umowy, nie wyrazi zgody na wprowadzenie tych zmian lub zmiany nie zostaną wprowadzone do Umowy w zakresie i w terminie określonym przez KNF z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za skutki rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 1 i 2, jak również za skutki zmian wprowadzonych do Umowy w związku z decyzją KNF, o której mowa w ust W toku realizacji Umowy Wykonawca może, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu mającemu siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jako podwykonawcy, w drodze odrębnej pisemnej umowy: 1) wykonywanie określonych w niniejszej Umowie czynności służących realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w (czynności pomocnicze niezbędne do realizacji Umowy), 2) powierzonych przez Wykonawcę czynności, w przypadku, gdy w następstwie siły wyższej Wykonawca nie może ich wykonywać samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia przyczyn uniemożliwiających wykonywanie tych czynności. 2. Realizacja umów, o których mowa w ust. 1 nie może odbywać się poza terytorium państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców Strony uznają również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podwykonawcą może być także osoba fizyczna, świadcząca usługi dla Wykonawcy w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), nawet jeżeli osobiście wykonują całość prac na rzecz Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z bezpośredniej odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawcę. 4. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy ze wskazanym podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że podwykonawca posiada: 2 Paragraf należy umieścić w umowie outsourcingu w przypadku, gdy BGK dopuszcza powierzanie przez Wykonawcę wykonywania poszczególnych czynności służących wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. str. 15

16 1) wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności; 2) pracowników odpowiednio wykwalifikowanych do wykonania usługi; 3) wymagany potencjał ekonomiczny i techniczny; 4) wymagany system zabezpieczeń (w tym plan działania zapewniający ciągłą i niezakłóconą realizację wszystkich zadań zgodnie z umową podoutsourcingu oraz opis rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności powierzonych Umową podoutsourcingu, w szczególności w zakresie tajemnicy bankowej, które to dokumenty stanowić będą załączniki do umowy z podwykonawcą); 5) odpowiedni poziom jakości świadczonych usług oraz odpowiednie doświadczenie rynkowe; 6) możliwość stosowania i szybkiej adaptacji do procedur określonych przez Zamawiającego; 7) stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (w przypadku realizacji w ramach Umowy czynności zawierających informacje, które uznane zostały przez Zamawiającego za niejawne). 5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawienia Zamawiającemu, do akceptacji, projektu umowy z podwykonawcą, a po jej zawarciu - do dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą wraz z aneksami do tej umowy, jak również informacji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z podwykonawcą. 6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach leżących po stronie podwykonawcy, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na świadczone na rzecz Zamawiającego usługi oraz do dostarczania wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących podwykonawcy, związanych z realizacją Umowy, na każde żądanie Zamawiającego lub KNF. 7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone klientom Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy podoutsourcingu przez podwykonawcę, w tym wskutek naruszenia przez podwykonawcę obowiązku ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową. 8. Udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego zgoda na zawarcie umowy z podwykonawcą może być cofnięta na warunkach.. 3, zwłaszcza w przypadku ustalenia, ze podwykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje czynności pomocnicze. 9. Naruszenie obowiązku uzyskania pisemnej zgody na zawarcie umowy podoutsourcingu z podwykonawcą albo nierozwiązanie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w trybie natychmiastowym wskutek cofnięcia zgody przez Zamawiającego skutkować będzie rozwiązaniem przez Zamawiającego niniejszej Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. 3 Należy wpisać warunki właściwe dla danej Umowy. str. 16

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa nr./wzór. Umowa Ramowa nr... ( zwana dalej zamiennie Umową lub Umową Ramową ) zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:

Umowa ramowa nr./wzór. Umowa Ramowa nr... ( zwana dalej zamiennie Umową lub Umową Ramową ) zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Umowa ramowa nr./wzór Umowa Ramowa nr.... ( zwana dalej zamiennie Umową lub Umową Ramową ) zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie..

OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie.. OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ ( O W U R ) UMOWA RAMOWA NR... zawarta w dniu w Warszawie, na podstawie.. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miodowej 15,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ pomiędzy: UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2016

UMOWA Nr CSIOZ/../2016 UMOWA Nr CSIOZ/../2016 Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Umowa Wykonawcza nr do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dnia.. zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA (Wzór) Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. Wzór umowy (z Wykonawcą) zał. nr 6 specyfikacji UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie, w dniu... 2009 r. pomiędzy: Zamawiającym - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Załącznik nr 2

Wzór Umowy Załącznik nr 2 Umowa nr Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 o numerze NIP 525-000-88-15 REGON 000035257 KRS 0000024396

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo