Outsourcing: skuteczne narzędzie zarządzania w niestabilnych czasach?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing: skuteczne narzędzie zarządzania w niestabilnych czasach?"

Transkrypt

1 IBM Global Technology Sercices Śniadanie Outsourcingowe Outsourcing: skuteczne narzędzie zarządzania w niestabilnych czasach? Copyright IBM Corporation 2008

2 Globalna gospodarka A.I.G. Seeks $40 Billion in Fed Aid to Survive Środa, 10 września 2008 Elektryczność: WIELKA BRYTANIA BEZ PRĄDU? z Daily Express: W Wielkiej Brytanii kończy się prąd i praktycznie nie da się uniknąć przerw w dostawie energii w najbliŝszych latach. Tak brzmi powaŝne ostrzeŝenie ze strony szefa zespołu naukowców, który uwaŝa, Ŝe przerwy w dostawie prądu mogą nawet powodować niepokoje społeczne. Campbell Dunford z prestiŝowej Fundacji Energii Odnawialnej powiedział: Chyba nie uda się juŝ temu zapobiec. Wszystko wskazuje na to, Ŝe w przyszłości będziemy musieli płacić astronomiczne kwoty za prąd. Jeśli teraz zabierzemy się do pracy moŝemy ograniczyć przerwy w dostawie elektryczności, ale niezaleŝnie od wszystkiego widoki na przyszłość są dość ponure. Z ostatniej chwili: American International Group jest zmuszona poprosić Rezerwę Federalną o 40 miliardów dolarów kredytu pomostowego. Firmie grozi potencjalne obniŝenie ocen przez agencje ratingowe, co moŝe oznaczać jej koniec. Agencje ratingowe zagroziły, Ŝe zmniejszą ocenę wiarygodności kredytowej giganta ubezpieczeniowego do poniedziałku rano i umoŝliwią kontrahentom wycofanie kapitału zainwestowanego na mocy zawartych z firmą kontraktów. Osoba dobrze znająca firmę powiedziała, Ŝe gdyby do tego doszło AIG czeka najwyŝej od 48 do 72 godzin Ŝycia. Fatalna kondycja finansowa firmy ujawniła się późno podczas jednego z najbardziej burzliwych dni w historii nowojorskiej giełdy. Lehman Brothers, bank inwestycyjny o 158-letniej historii, zamierza w niedzielę wieczorem złoŝyć do sądu wniosek o ochronę przed wierzycielami, a Bank of America zgodził się kupić Merrill Lynch za 50,03 miliardy dolarów. 2

3 Globalne zaleŝności.. Emigracja. Szacuje się, Ŝe w końcu 2007 roku poza granicami Polski przebywało czasowo ok tys. osób, tj. o 320 tys. więcej niŝ w 2006 r. (ok tys.) mieszkańców naszego kraju, przy czym ponad 1925 tys. w Europie (ok tys. w 2006 roku).. Na podstawie GUS z 2008 Globalne zaleŝności Rosyjski rynek walutowy cofnął się o kilka lat" - alarmował wczoraj dziennik "Kommiersant" cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Jeszcze gorzej było na moskiewskiej giełdzie RTS, na której akcjami rosyjskich spółek handlują zagraniczni inwestorzy. Jak donosi gazeta, ich odwrót sprawił, Ŝe tylko wczoraj wartość notowanych firm spadła o blisko 50 mld dolarów 3

4 4 Globalna koniunktura

5 CEO Study 2008: Przedsiębiorstwo Przyszłości największe tego typu badanie na świecie ZAKRES I METODOLOGIA 1130 Prezesów Firm i Liderów sektora publicznego na świecie Godzinne wywiady na bazie ustrukturyzowanego kwestionariusza 78% firm z sektora prywatnego i 22% z publicznego Reprezentatywna próbka firm z 32 branŝ 33% firm z Azji, 36% z regionu EMEA, 31% z obu Ameryk 80% firm z krajów o dojrzałej i 20% z krajów o rosnącej gospodarce Jakościowa i ilościowa: ANALIZA Obecne zachowania respondentów, obszary planowanych inwestycji i plany na przyszłość Decyzje liderów rynkowych Analiza odpowiedzi respondentów pod kątem identyfikacji trendów Analiza przypadków firm wyróŝniających się w danych obszarach Głodne zmian Innowacyjne - wyprzedzające oczekiwania klientów Globalnie zintegrowane śyje zmianą Autentycznie zaangaŝowane, nie tylko hojne

6 Doświadczenia i wiedza dyrektorów generalnych pozwoliły zdefiniować pięć kluczowych cech Przedsiębiorstwa Przyszłości Wnioski na podstawie 1,130 wywiadów Firmy są bombardowane zmianami i wiele z nich z trudem potrafi za nimi nadąŝyć Dyrektorzy generalni postrzegają coraz bardziej wymagających klientów nie jako zagroŝenie, lecz jako szansę na wyróŝnienie się firmy Prawie wszyscy dyrektorzy generalni przystosowują swoje modele biznesowe dwie trzecie jest w trakcie wdraŝanie szeroko zakrojonych innowacji Dyrektorzy generalni zdecydowanie stawiają na globalną strukturę firmy, dokonują gruntownej transformacji zdolności i nawiązują szerszą współpracę z partnerami Firmy autentycznie angaŝują się w działania społeczne, społecznościowe i ekologiczne Core Traits of the Enterprise of the Future Głodne Hungry zmian for change 2 Innowacyjne - Innovative wyprzedzające beyond oczekiwania customer klientów imagination 3 Globalnie Globally zintegrowane integrated 4 śyje Disruptive zmianą by nature 5 Autentycznie Genuine, zaangaŝowane, nie not just tylko hojne generous Dyrektorzy mogą ocenić na ile ich firmy są gotowe stać się Przedsiębiorstwami Przyszłości

7 Zdaniem dyrektorów generalnych te trzy siły zewnętrzne wywołają najwięcej zmian w ich firmach w ciągu kolejnych trzech lat Trzy najwaŝniejsze siły zewnętrzne Czynniki rynkowe są waŝne, lecz nie decydujące 84% 67% Umiejętności Pracowników są tak samo waŝne jak czynniki rynkowe Czynniki Technologiczne pozostają bez zmian na trzeciej pozycji 48% 42% 44% 48% 41% 33% 35% Market Factors People Skills Technological Factors NiemoŜność znalezienia utalentowanych ludzi utrudniła nam wzrost na arenie międzynarodowej Lorman Correa, Prezes, Inelectra S.A. Czynniki zewnętrzne wywierają taki sam wpływ na moją firmę i na konkurencję. Tym, co nas wyróŝnia jest zarządzanie talentami. Hector Ruiz, Przewodniczący i dyrektor generalny, AMD 7

8 Efektywność w zarządzaniu zmianą, głównie w zakresie modeli biznesowych to konieczność Prawie wszyscy Prezesi wprowadzają zmiany w obszarze modelu biznesowego, a ponad 2/3 silnie koncentruje się na nich Ponad 40% firm przyjmuje model biznesowy, który opiera się o współpracę z zewnętrznymi partnerami Ponad 20% przyjmuje najtrudniejszą ścieŝkę: redefiniuje swoje rynki, przenosi swoją działalność do nowych branŝ, często samemu je kreując W porównaniu z innymi firmami liderzy rynkowi częściej wybierają najtrudniejszy typ transformacji przejście do innych sektorów i cześciej decydują się na modele biznesowe oparte na współpracy z partnerami zewnętrznymi Koncentracja na innowacyjnych modelach biznesowych (wg typu) Established Dojrzałe gospodarki Economy Emerging Rosnące Economy gospodarki 37% 50% Enterprise Model organizacyjny Model 24% 24% 20% 19% 13% 13% Revenue Model przychodowy Model Industry Model branŝowy Model Multiple Model Types mieszany

9 Outsourcing jako narzędzie kreowania wartości Efektywność w zmiennym otoczeniu Dostęp do zasobów, wiedzy i technologii Lepsze wykorzystanie technologii, adopcja najlepszych praktyk Zwiększenie kontroli i audytowalności SOX, Basel II.. Poprawa skalowalności M&A Koncentracja na zasadniczym biznesie Stabilizacja środowiska IT i zarządzanie wzrostem Dostęp do specjalistów i wiedzy Elastyczne zarządzanie zasobami Zarządzanie edukacją i fluktuacją/migracją kadr Zarządzanie kosztami ZrównowaŜenie kosztów utrzymania infrastruktury Poprawa produktywności Ekonomia skali współdzielone zasoby Czytelna struktura kosztowa oraz uwolnienie kapitału 9

10 NajwaŜniejsze kryteria przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu usług informatycznych 1. Osiągnięcie redukcji kosztów 79% 2. Koncentracja na zasadniczej działalności 75% 3. Poprawa jakości usług 70% 4. Innowacyjność 67% 5. Zwiększenie wartości firmy 62% 6. Elastyczność 58% 7. Dostęp do światowego knowhow 53% Global Top Decision Makers Study on Business Process Outsourcing Yankelovich Partners 10

11 Jeśli problemy IT są częstym przedmiotem obrad zarządu..skomplikowanie systemów IT jest swego rodzaju podatkiem od wartości biznesowej IT.. biznes myśli Ŝe pracownicy uŝywają systemów IT Ŝeby znaleźć informację ale bliŝsze prawdy jest powiedzenie Ŝe biznes uŝywa pracowników do przekładania informacji pomiędzy tymi systemami..podobna ewolucja w zaufaniu miała miejsce wtedy kiedy ludzie niechętnie akceptowali fakt Ŝe ich pieniądze były bardziej bezpieczne w banku niŝ pod materacem.. 11

12 12.. kadra zarządzająca skupia się na zrozumieniu nowych kreatywnych prezentacji stanu IT..

13 .. wymagania biznesowe i cele strategiczne wyznaczą potencjalny zakres współpracy.. Typowe opcje klienta Usługi IBM Wartości Zarządzaj tym ze mną lub dla mnie Wykorzystaj pomoc Elastyczne moŝliwości rozpoczęcia Pełen Outsourcing Usługi pełnego outsourcingu IBM Wybierz drogę zmiany (CBM, SOA Roadmap) Usługi Modernizacji Aplikacji IBM Skorzystaj z pomocy mentora Usługi Co-sourcing IBM PrzekaŜ utrzymanie systemu, zarządzanie oraz wsparcie wybranych elementów systemu (na początek nie krytycznych) Usługi IBM Portfolio Outsourcing Operacje i dostarczanie Wartość Biznesowa Wykonaj własnymi siłami Wybierz Problem Pozwól nam pomóc ci w krytycznym lub zagroŝonym projekcie; Usługi Wsparcia Aplikacji IBM Skorzystaj z naszych zasobów Usługi Poszerzania Personelu IBM Koszty 13

14 Rynek outsourcingu w 2008 roku Przy łącznej liczbie 282 kontraktów outsourcingowych wartych 49 miliardów dolarów pod względem wartości kontraktu ogółem (TCV) oraz 10 miliardów dolarów pod względem rocznej wartości kontraktu (ACV), czy wartości kontraktu podzielonej przez czas jego trwania, rynek outsourcingu IT odnotował rekordowe wyniki podczas dwóch pierwszy kwartałów bieŝącego roku kalendarzowego (2008), jak podaje TPI, największa na świecie firma doradcza zajmująca się dostarczaniem danych. O ile regiony obu Ameryk i Pacyfiku nie odnotowały znaczącego oŝywienia na rynku, to Europa, Środkowy Wschód i Afryka Północna (EMEA), uzyskały 58% wyŝszy TCV w pierwszej połowie 2008 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, tym samym znacząco przyczyniając się do wzrostu TCV na skalę światową Źródło: Indo-Asian News Service 14

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Rozdział 5 Anna Grześ Wstęp Na przestrzeni niespełna dwudziestu lat zaszły intensywne zmiany w ramach procesu outsourcingu. Zmienia się w nim zakres wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę Warszawa, 29.12.2009 Rok 2010 w polskim outsourcingu: zdecydowany kurs na zaawansowane usługi. Podsumowanie roku 2010 w polskim outsourcingu, prognozy na 2011 r. Raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r.

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Sponsorowany przez: Raport Economist Intelligence Unit Spis treści: Wstęp 2 Streszczenie 3 Trudne nowe środowisko 7 Utrzymanie tempa rozwoju infrastruktury 10

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup

Trendy HR w sektorze BPO/SSC. Wyniki badania ManpowerGroup Trendy HR w sektorze BPO/SSC Wyniki badania ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Sytuacja branży BPO/SSC na polskim rynku Prezentacja wyników badania o o o o Ocena sytuacji na rynku

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW

IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW Outsourcing IT ma się nieźle, a ma być jeszcze lepiej. W czasach spowolnienia gospodarczego może okazać się sposobem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. Ranking. największych instytucji finansowych w Polsce. Nagrody przyznane: w kategorii: leasing. w kategorii: zarządzanie należnościami

ZŁOTA SETKA. Ranking. największych instytucji finansowych w Polsce. Nagrody przyznane: w kategorii: leasing. w kategorii: zarządzanie należnościami 25 ZŁOTA SETKA 2015 Nagrody przyznane: 100 Ranking największych instytucji finansowych w Polsce w kategorii: leasing w kategorii: zarządzanie należnościami w kategorii: ubezpieczenia w kategorii: dom maklerski

Bardziej szczegółowo

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com Raport o Europejskim Wpływie Gospodarczym Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE www.midmarketimpact.com 1 Wprowadzenie Znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw jest w Europie niedostatecznie

Bardziej szczegółowo

Trendy HR 2015. Nowy świat pracy

Trendy HR 2015. Nowy świat pracy Trendy HR 2015 Nowy świat pracy Magdalena Jończak Dyrektor Dział Konsultingu Deloitte Polska Natalia Pisarek Starszy Konsultant Dział Konsultingu Deloitte Polska Magdalena Bączyk Konsultant Dział Konsultingu

Bardziej szczegółowo

WIELKI NIEDOBÓR TALENTÓW Przebudzenie: plan zrównoważenia rynku pracy

WIELKI NIEDOBÓR TALENTÓW Przebudzenie: plan zrównoważenia rynku pracy WIELKI NIEDOBÓR TALENTÓW Przebudzenie: plan zrównoważenia rynku pracy Kluczowe aspekty Wyniki ósmej edycji corocznego badania ManpowerGroup Niedobór talentów pokazują, że w 2013 roku 35% pracodawców na

Bardziej szczegółowo

HR Trends for Pharma. Zarządzanie pracownikami w okresie zmian. Efektywność. Optymalizacja. Talenty. magazyn online

HR Trends for Pharma. Zarządzanie pracownikami w okresie zmian. Efektywność. Optymalizacja. Talenty. magazyn online HR Trends for Pharma Zarządzanie pracownikami w okresie zmian. Efektywność. Optymalizacja. Talenty. magazyn online lipiec 2014 Społeczność HR Pharma została zawiązana! Trzy najwyżej ocenione wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Chmura napędzająca gospodarkę

Chmura napędzająca gospodarkę Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo