KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska"

Transkrypt

1 KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska Wprowadzenie Banki uwalniając się z obowiązku prowadzenia własnych działów IT, mogą skoncentrować się na zadaniach strategicznych. Zlecanie usług informatycznych przez banki firmom zewnętrznym jest decyzją o powaŝnych konsekwencjach. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo uzaleŝnienia się od firmy outsourcingowej. Outsourcing IT moŝe jednak być bezpieczny, pod warunkiem sporządzenia właściwego kontraktu outsourcingowego. Wymaga to zaangaŝowania ze strony banku i nie kończy wraz ze złoŝeniem podpisu na kontrakcie. DuŜą rolę ogrywa tzw. Aktywny klient, bierność banku nie sprzyja bowiem egzekwowaniu ustaleń kontraktowych i pozwala dostawcy na niedotrzymywanie warunków umowy. Współcześnie banki poszukują coraz lepszych metod zarządzania i wykorzystania własnego majątku. Obserwuje się występowanie dynamicznego tempa, które towarzyszy zmieniającym się relacjom biznesowym wewnątrz banku, oraz w jego otoczeniu. Dotyczy ono nie tylko nowych instrumentów finansowych, ale równieŝ nowych kanałów świadczenia usług. Jest to przyczyną zmuszającą zarządy i działy biznesowe banków do podjęcia decyzji zapewniających istnienie zaplecza informa-

2 tycznego i telekomunikacyjnego, które sprosta wyzwaniom rynku. Intensywny rozwój usług teleinformatycznych wymusza nowe działania odnośnie projektowania, utrzymania i rozwoju infrastruktury IT. Dochodzi do konfliktu dotyczącego pogodzenia redukcji kosztów i zwiększenia efektywności oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi. Tradycyjny model działu IT, który funkcjonuje w wielu bankach w Polsce, nie jest w stanie sprostać stawianym przed nim wymaganiom. Występują problemy spełnienia licznych norm i wymogów dotyczących samego ośrodka obliczeniowego, np. [Pila01]: Budynek powinien być konstrukcyjnie przygotowany do zwiększonych obciąŝeń typu statycznego i dynamicznego Istnienie rozbudowanego systemu zasilania Posiadanie zapasowych połączeń sieciowych Restrykcyjnie chroniony i ograniczony dostęp do pomieszczeń i zasobów Zabezpieczenia przed ingerencją, poŝarem, kataklizmami naturalnymi, sabotaŝem, terroryzmem itp. Pojawiają się przeszkody związane z modernizacją istniejącego sprzętu oraz zakupu nowego, a takŝe z koniecznością zatrudnienia większej liczby specjalistów. Banki muszą ponosić nakłady finansowe na szkolenia własnej kadry informatyków, poniewaŝ ich wiedza ulega szybkiej deprecjacji. Jednak wiedza teoretyczna jest niewystarczająca w przypadku wystąpienia awarii. Pracownicy zawodowych serwisów usługowych posiadają duŝe doświadczenie praktyczne, poniewaŝ obsługując większą liczbę firm, spotykają się z róŝnymi rodzajami sytuacji kryzysowych.

3 Pogodzenie spraw biznesowych z przekształceniami pionu IT banku jest przyczyną szukania nowych rozwiązań. Alternatywą braną coraz częściej pod uwagę przez banki jest outsourcing IT. Rynek usług outsourcingowych w Polsce jest specyficzny i odmienny od światowego pod kaŝdym względem. RóŜnice dotyczą między innymi tempa rozwoju, stanu prawnego oraz braku praktyki w długookresowej współpracy opartej na zaufaniu i partnerstwie biznesowym. Mimo, iŝ polskie przepisy ograniczają rozwój outsourcingu IT w bankowości, coraz więcej banków decyduje się na takie rozwiązania. W czternastu krajach świata firma Baker & McKenzie zbadała prawo bankowe dotyczące outsourcingu. W Polsce okazało się ono najbardziej restrykcyjne [Jedl06]. Z ankiety przygotowanej i przeprowadzonej wśród 40 banków przez redakcję CFO i CIO razem z firmą Accenture i Związek Banków Polskich, dotyczącej postaw banków wobec outsourcingu wynika, Ŝe zdecydowana większość banków, które odpowiedziały na ankietę, korzysta z outsourcingu. Banki, które tego nie czynią, mają taki zamiar [Http01]. Informacje przekazane przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego dotyczące zagadnień: Skala stosowania przez banki outsourcingu, Zakres czynności zlecanych przez banki podmiotom zewnętrznym, Problematyka przestrzegania przez banki, które dokonują outsourcingu, przepisów dotyczących tajemnicy bankowej, Podejście banków do oceny i równowaŝenia ryzyka związanego z outsourcingiem, wskazują, Ŝe 84% wszystkich banków wykorzystuje zasoby podmiotów zewnętrznych w prowadzonej działalności [Olsz06]. Nie podlega

4 dyskusji kwestia istnienia outsourcingu IT w bankowości polskiej, waŝne natomiast jest poszukiwanie rozwiązań zmniejszających ryzyko jego stosowania. Do głównych zagroŝeń wynikających z zastosowania przez banki outsourcingu zaliczamy [ Http02]: Outsourcing jako element ryzyka operacyjnego, Ryzyko prawne, Ryzyko utraty reputacji. Rodzaje zagroŝeń i konsekwencje ich wystąpienia prezentuje tabela 1. Tabela 1 ZagroŜenia wynikające z zastosowania przez banki outsourcingu Rodzaj ryzyka ZagroŜenie Konsekwencje Operacyjne Wynikające z nieodpowiedniego lub błędnego działania systemu lub ludzi albo z wydarzeń zewnętrznych Bezpośrednia lub pośrednia strata obniŝająca wynik finansowy i konkurencyjność Prawne Wynikające ze zmian oraz naruszeń lub nieprzestrzegania przepisów ustaw, aktów wykonawczych i umów Straty związane z odpowiedzialnością karną, cywilną i administracyjną. Utrata reputacji Negatywny wpływ na dobre imię firmy Utrata klientów oraz szeroko rozumianej wartości firmy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Http02]. Banki aby ustrzec się przed popełnieniem podstawowych błędów powinny umiejętnie korzystać z outsourcingu. PoniewaŜ istnieje podział

5 czynności bankowych na obiektywne i subiektywne naleŝy pamiętać, Ŝe czynności obiektywne mogą być wykonywane wyłącznie przez banki, są one bowiem czynnościami bankowymi ze swej natury prawnej. Czynności subiektywne nie są zastrzeŝone wyłącznie dla banków, są uznawane za bankowe tylko wtedy, gdy wykonuje je bank. Podział taki obowiązuje poniewaŝ czynność bankowa składa się z czynności prawnej i faktycznej. Przy czynności bankowej stroną stosunku prawnego moŝe być wyłącznie bank, natomiast stroną niektórych czynności faktycznych, w określonym zakresie, moŝe być outsourcer. WaŜną zasadą jest określenie odpowiedzialności za ryzyko, które ponosi zawsze bank, a nie klient. W związku z tym bank nie powinien przekazywać na zewnątrz czynności, które mogłyby mieć związek z podejmowaniem decyzji mających wpływ na strategię zarządzania ryzykiem. Outsourcingowi czynności bankowych towarzyszy zagroŝenie związane z tajemnicą bankową. Tylko klient jako dysponent informacji objętych tajemnicą bankową ma prawo upowaŝnić bank na piśmie do przekazania określonych informacji wskazanym osobom. Zgodnie z prawem bankowym, bank moŝe prowadzić działalność z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych, tylko z zakresie i na zasadach opisanych w art. 6a-6d prawa bankowego. Banki decydując się na podpisanie umowy o outsourcing powinny skonsultować ją z dobrymi prawnikami. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy outsourcingowej, bank powinien przeprowadzić analizę opłacalności zarówno ze strony kosztowej jak i strategicznej. NaleŜy wziąć pod uwagę całość kosztów osobowych, utrzymania biura, samochodów, telefonów, wydatki na sprzęt, oprogramowanie i umowy serwisowe oraz wszystkie inne koszty, które

6 generuje dział IT. Następnie naleŝy ocenić zakres i poziom usług świadczonych przez dział IT i zestawić to z kosztami jego funkcjonowania. Posiadanie wiedzy na temat kosztów samodzielnego utrzymania informatyki pozwoli właściwie ocenić propozycję firmy outsourcingowej [Http03]. Brak oszacowania kosztów usług wykonywanych we własnym zakresie utrudnia określenie korzyści z umowy outsourcingowej. Jest to przyczyna, która wywołuje dyskomfort banku i moŝe doprowadzić do rezygnacji z umowy outsourcingowej. Przed rozpoczęciem rozmów z firmą zewnętrzną naleŝy sprecyzować cele, które bank chce osiągnąć i to zarówno gdy chodzi głównie o obniŝenie kosztów czy o poprawę jakości usług. WaŜne jest takŝe określenie usług o znaczeniu priorytetowym, a więc tych, których jakość musi być najwyŝsza. TakŜe trzeba wskazać usługi, w których moŝliwe jest zaakceptowanie niŝszej jakości ich wykonania, a przez to osiągnięcie znacznych oszczędności. W praktyce outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są wyŝszej jakości lub tańsze od wewnętrznych [Leda06]. Po dokonaniu przez bank samooceny i stwierdzeniu, w jakich dziedzinach działalności ma wystarczające kompetencje, a w jakich posiadana wiedza jest niedostateczna, bank podejmuje decyzje o wyborze wariantu outsourcingu. Jeśli zostanie powierzone firmie zewnętrznej zarządzanie całą informatyczną stroną działalności i przekazanie jej swoich pracowników działu IT, to mówimy o outsourcingu całkowitym i współpracą z jednym dostawcą usług. Banki jednak niechętnie decydują się na ten typ wydzielenia. Preferują outsourcing częściowy polegający na powierzeniu firmie zewnętrznej np. comiesięcznego wydruku wyciągów dla klientów, natomiast innej firmie zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych [Złoc05]. MoŜna równieŝ na początek powierzyć zewnętrznej firmie ob-

7 sługę serwisową sprzętu i help desk uŝytkowników, potem zarządzanie serwerami, po kolejnych miesiącach obsługę np. sieci rozległej, stopniowo rozszerzając zakres umowy. Jednak istnieje uzasadniona obawa, Ŝe ten typ outsourcingu nie jest sposobem na obniŝenie kosztów, poniewaŝ zarządzanie informatyczną stroną banku zostanie rozdrobniona, a odpowiedzialność podzielona [Http04]. Niekorzystna sytuacja powstanie tak- Ŝe, gdy bank pozostawi sobie część zadań z zakresu IT, a pozostałą odda w ręce outsoucera. Tutaj równieŝ trudno będzie ustalić zakres odpowiedzialności za jakość usług i osiągnięcie celów. Reasumując, metoda tzw. Kok po kroku doprowadzi do powstania sytuacji, w której bank znajdzie się w procesie transformacji, która nie ma końca. Wytworzy się sytuacja niepewności i ciągłych przemian, która będzie przeszkodą w koncentracji uwagi na zadaniach o charakterze strategicznym. Istnieją opinie prawników, Ŝe projekt umowy powinien być przygotowany przez zamawiającego usługę, czyli przez bank, przed przystąpieniem do negocjacji. Zwykle bowiem umowa outsourcingowa jest przygotowywana przez firmę zewnętrzną. Istnieje wtedy ryzyko, Ŝe jest to umowa sporządzona w sposób standardowy przez usługodawcę, który zazwyczaj nie wykazuje chęci wykonania w niej korekt [Lede06]. Banki często zlecają opracowanie początkowej wersji kontraktu specjalistycznej firmie doradczej, lub własnym prawnikom, a nawet kancelarii prawnej, która posiada w tym zakresie doświadczenie [Pila02]. Prawnicy z kancelarii prawnej Tarlo Lyons w Wielkiej Brytanii specjalizujący się w sprawach outsourcingu wymieniają następujące zagadnienia, których regulacje powinny znajdować się w umowie [Pila02]: Zakres: o jakie usługi chodzi i co ma być efektem ich stosowania,

8 Poziom usług: jaki jest minimalny poziom świadczenia usług i czy kontrakt przewiduje sankcje pienięŝne wobec dostawcy za niedotrzymanie tego poziomu? Rozszerzalność: czy zakres usług objętych kontraktem moŝe ulec zmianie z korzyścią dla jego stron, jednak bez naruszenia idei i podstawowych celów, Ryzyko i odpowiedzialność: jaki jest zakres odpowiedzialności stron za niewłaściwy poziom usług i czy obejmuje ona np. odszkodowania za utracone zyski, Korzyści: w jaki sposób strony będą się dzieliły korzyściami z udanego wdroŝenia kontraktu, Zakończenie: sposób zakończenia kontraktu- po upływie określonego czasu lub przez wypowiedzenie jednej ze stron, Skutki zakończenia: w jaki sposób, po zakończeniu kontraktu, usługa wróci do klienta lub zostanie powierzona innemu dostawcy, Mierniki: w jaki sposób będą mierzone efekty działania dostawcy i czy wyniki pomiarów będą odnoszone do istniejących norm lub średnich wyników osiąganych w tej dziedzinie? Czy wykonywanie pomiarów zostanie niezaleŝnej stronie trzeciej, czy teŝ będzie za nie odpowiadać któraś ze stron kontraktu?. Jednak sami prawnicy nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za stronę merytoryczną kontraktu. Potrzebne jest fachowe wsparcie udzielone przez osoby odpowiedzialne za jego realizację, czyli prezesów i dyrektorów a takŝe pracowników operacyjnych banku. Bardzo waŝną czynnością jest prawidłowe przeprowadzenie procesu przetargowego dotyczącego dostawcy usług. Jeśli juŝ outsoucer zostanie

9 wybrany naleŝy śledzić rynek dostawców outsourcerowych. Przynosi to podwójne korzyści. Po pierwsze dostarcza bankowi informacji na temat ceny i jakości usług obowiązujących na rynku, a po wtóre wybrany dostawca mając świadomość takiej weryfikacji stara się być konkurencyjny i dba o jakość wykonywanych usług [Http05]. Dokonując wyboru outsoucera nie moŝna opierać się tylko na istniejącej w środowisku opinii na jego temat. Wszyscy kandydaci powinni być zweryfikowani przez ten sam zespół fachowców, którzy zastosują w stosunku do kandydatów identyczne kryteria oceny w zakresie [Pila02]: Sytuacja finansowa dostawcy Okres jego obecności na rynku tego rodzaju usług Istniejący klienci NiezaleŜne referencje Gwarancje i ubezpieczenia dostawcy Zasoby w dyspozycji dostawcy: budynki, ponieszczenia, sprzęt, przepustowość łączy teleinformatycznych itp. Poziom bezpieczeństwa stosowanych przez dostawcę rozwiązań Specjaliści dostawcy i ich kwalifikacje Poddostawcy dostawcy- zakres i stopień ich udziału w świadczeniu usług Organizacja firmy dostawcy i zarządzanie nią Dotychczasowe wyniki w świadczeniu usług Sposób reagowania na problemy i ich rozwiązywania Treść proponowanych umów na poszczególne rodzaje usług, które ma objąć kontrakt.

10 Banki i firmy zewnętrzne powinny mieć świadomość, Ŝe outsourcing IT to przede wszystkim współpraca, która ma szanse powodzenia, pod warunkiem istnienie wiarygodności biznesowej. W związku z tym, Ŝe kontrakty outsourcingowe zawierane są zwykle na okresy kilkuletnie, banki bardzo skrupulatnie sprawdzają wiarygodność firm zewnętrznych. Tabela 2 przedstawia czynniki charakteryzujące wiarygodność outsoucera. 10 czynników charakteryzujących wiarygodność ousoucera MoŜliwości Komunikatywność Reagowanie Przewidywalność Zgodność Niezawodność WspółzaleŜność Spójność Uporządkowanie Reputacja Źródło: Gartner Group Tabela 2 Techniczne, zarządcze i finansowe zasoby gwarantujące naleŝyte wykonanie kontraktu Bez opóźnień i bez zakłóceń Zrozumienie, przewidywanie, decydowanie, mobilizowanie, i dostarczanie Ustalenie i wypełnienie oczekiwań, bez niespodzianek Dopasowanie kulturowe, zrozumienie biznesowe Stałe zachowania w najtrudniejszych sytuacjach Wspólne cele dla zespołu i jego członków Zgodność deklaracji i faktów Standaryzacja i przestrzeganie procedur Doświadczenie osobiste, referencje, dobra prasa, i pozytywna opinia środowiska

11 Istotne jest równieŝ wskazanie w umowie osób kontaktowych, za pośrednictwem których firma outsourcingowa będzie świadczyła usługi. Jest to waŝne, zwłaszcza, Ŝe umowę podpisuje bank, a więc instytucja w której zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwa ma znaczenie priorytetowe. Zapewni to dostęp do danych określonej i znanej z imienia i nazwiska liczbie osób spoza banku. Warto pójść dalej i wpisać do umowy osoby, które będą zastępować przydzielonego specjalistę na wypadek jego abscencji. Bank takŝe powinien zadbać o wprowadzenie w umowie outsourcingowej funkcji tzw. Aktywnego klienta. Aktywny klient to osoba lub zespół osób przeznaczonych do strategicznego kierowania realizacją kontraktu. Powinni to być specjaliści o bardzo wysokich kwalifikacjach, poniewaŝ będą oni odpowiadać nie za rutynowe i bieŝące zarządzanie realizacją kontraktu, ale za sprawy o charakterze strategicznym. Nie istnieje uniwersalny model kontraktu outsourcingowego jak równieŝ nie ma szablonu, który gwarantowałby idealną współpracę między partnerami outsourcingowymi. KaŜdy bowiem przypadek musi być traktowany indywidualnie. W instytucjach finansowych, a więc równieŝ w bankach, rozwiązywanie problemów działów IT jest powszechnym działaniem outsourcingowym. Jest to niewątpliwie jeden z lepszych sposobów dostępu do najnowocześniejszych systemów tworzonych i zarządzanych przez wysokiej klasy ekspertów. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla banków regionalnych, które dzięki prawidłowo zawartej umowie outsourcingowej mają dostęp do technologii, będącej wcześniej w zasięgu jedynie duŝych banków. Partner outsourcingowy dostarcza bowiem nowoczesnych rozwiązań bez konieczności inwestowania ogromnych nakładów finansowych przez bank.

12 Literatura [Http01] Bartczak I., Outsourcing pełen wątpliwości, [Http02] Kaszubski R., Ryzyko banków związane z korzystaniem z outsourcingu. [Http03] Vademecum outsourcingu czyli sekrety dobrej umowy outsourcingowej. [Http04] Informatykę bierzemy na siebie. [Http05] Abram G, Abram H., Efektywne wykorzystanie outsourcingu w restrukturyzacji firmy. [Jedl06] Jedliński K., Bankom brakuje swobody wyboru, Puls Biznesu, [Lede06a] Leder A., Im szczegółowiej, tym bezpieczniej, Puls Biznesu, [Lede06b] Leder A., Outsourcer cię wyręczy, Puls Biznesu, [Olsz06] Olszak M., Outsourcing w działalności bankowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa [Pila01] Pilawski B., w Gospodarowicz A. (red), Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, Prace Naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 907, Wrocław 2001.

13 [Pila02] [Złoc05] Pilawski B., Rola klienta w informatycznych kontaktach outsourcingowych, Konferencja Gdańskiej Akademii Bankowej, Outsourcing w ibstytucjach finansowych, Pułtusk,2002. Złoch M., Outsourcing oznacza powierzenie opieki, Puls Biznesu, Mgr Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska Instytut Informatyki i InŜynierii Produkcji Państwowa WyŜsza Szkołą Zawodowa im. Witelona ul. Sejmowa Legnica Polska Numer telefonu +48/76/

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH. Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach

PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH. Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH Streszczenie Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu gosiasm@pertus.com.pl Wysoka konkurencyjność na rynku dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu. Dla Professional Risk Managers International Association Piotr Kaniewski

Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu. Dla Professional Risk Managers International Association Piotr Kaniewski Skuteczne zarządzanie ryzykiem outsourcingu i offshoringu Piotr Kaniewski Marzec 2011 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Oustourcing i Offshoring definicja 3. Kluczowe czynniki inicjatyw O/O 4. Metody zarządzania

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych Warszawa, 2010 r. Rekomendacja A Strona 1 z 27

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych

Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach międzyorganizacyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 361 371 Niebezpieczeństwa związane z outsourcingiem w obszarze transportu zewnętrznego w związkach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Marek Piwko Praca napisana pod kierunkiem dr. Remigiusza Kaszubskiego Warszawa, maj 2007 Streszczenie Niniejsza praca prezentuje zagadnienie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r.

OUTSOURCING. Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych. 5 11 grudnia 2014 r. 29 Polska jednym z liderów sektora usług biznesowych W ostatnich kilkunastu latach Polska stała się jednym z kluczowych graczy w obszarze scentralizowanych usług biznesowych. Na ten sukces złożyła się

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 719 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Zarządzania Personelem Zastosowanie koncepcji outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1. Pojęcie outsourcingu oraz jego istota

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo