INFORMACJA. Warszawa, dn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Warszawa, dn.24.11.2008"

Transkrypt

1 Warszawa, dn Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zintegrowanego urzadzenia zawierającego tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej oraz mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej mikroskopu AFM. - nr sprawy ZP/PN/41/2008 INFORMACJA Uprzejmie informujemy, Ŝe w dniu do Zamawiającego wpłynęło pismo od jednego z oferentów w sprawie prowadzonego postępowania o numerze ZP/PN/41/2008. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1: Jakiego rodzaje materiały będą badane na systemie stanowiącym przedmiot zamówienia? Prosimy o podanie orientacyjnych materiałów, ich twardości, a w przypadku powłok lub filmów takŝe ich grubości Rodzaj badanych materiałów będzie zaleŝał od projektów badawczych realizowanych w Instytucie, stąd na obecnym etapie trudno określić wszystkie rodzaje tych materiałów Zajmujemy się m. in. badaniem metali, stopów z pamięcią kształtu, ceramiki, biomateriałów, warstw gradientowych, warstw implantowanych. Zatem Zamawiający oczekuje, Ŝe urządzenie będzie dawało moŝliwość badań w moŝliwie szerokim zakresie parametrów. Pytanie 2: Punkt 4. Stół antywibracyjny. Czy wymóg stołu antywibracyjnego dotyczy stołu aktywnego? Systemy takie mają najlepsze parametry tłumienia drgań i gwarantują najwyŝszą rozdzielczość systemu, w związku z czym są niezbędne w badaniach w skali nano. Inne stoły antywibracyjne, jak na przykład systemy pasywne bądź pneumatyczne nie pozwalają na eliminację wpływu otoczenia w stopniu pozwalającym na uzyskanie maksymalnych rozdzielczości. Stół antywibracyjny nie jest głównym przedmiotem zamówienia, stąd parametry stołu antywibracyjnego nie są określone w SIWZ. Jakość stołu ma oczywiście wpływ na deklarowaną przez oferenta dokładność pomiaru, stąd w punktach SIWZ odnoszących się do dokładności pomiaru w pośrednio oceniana jest takŝe jakość stołu. Pytanie 3: Zamawiający cytuje normę ISO w punkcie dotyczącym czasu pomiaru, jednak opisane skale badań są niezgodne z tą normą. Pragniemy zwrócić uwagę, iŝ norma ta dokładnie definiuje skale nano, mikro i makro w badaniach właściwości mechanicznych. a. Czy Zamawiający zgadza się z definicją skali mikro zgodną z normą ISO 14577, określoną poprzez maksymalną stosowaną siłę równą 2 N oraz głębokości indentów większe od 0,2 µm? b. Czy Zamawiający zgadza się z definicją skali nano zgodną z normą ISO 14577, określoną poprzez maksymalną głębokość indentu równą 200 nm? Potwierdzeniem spełnienia norm przez dane urządzenie jest odpowiedni certyfikat ewentualnie test urządzenia, a nie opinia zamawiającego. Fakt spełniania norm jest oceniany przez zamawiającego w p. 27 SIWZ. Zamawiający ma wraŝenie, Ŝe przypominając wielokrotnie normę oferent nie bierze pod uwagę specyfiki badań naukowych, gdzie spełnienie wymagań normowych nie jest jedynym kryterium przydatności urządzenia. Zamawiający nie rezygnuje ze spełniania norm, ale jednocześnie istotnym branym pod uwagę kryterium jest moŝliwie największa uniwersalność urządzenia, które będzie

2 wykorzystywane w długim okresie czasu, w którym wielokrotnie mogą być zmieniane aktualne normy oraz mogą powstawać nowe. Zamawiający ma prawo prowadzić badania takŝe w zakresach, które nie są objęte normami oraz znajdować nowe interpretacje wyników nie ujęte w aktualnych normach. Przykłady takich badań moŝna znaleźć w literaturze naukowej. Pytanie 4: Punkt 5. Zestaw wgłębników i końcówek. a. Wgłębniki i końcówki do tego typu urządzeń są róŝne dla róŝnych producentów i np. róŝnią się promieniami zaokrąglenia. Prosimy o usunięcie dokładnych wartości promienia zaokrąglenia. b. Kuliste R>1µm um dla skali nano są nieuzasadnione ze względu na definicję skali nano i obszaru, w którym, w tej skali, wykonuje się pomiary. Prosimy o usunięcie tych indenterów z wymaganych parametrów. c. Ze względu na duŝą odporność indenterów na zuŝycie oraz na fakt, iŝ przyjęty standard w zestawie startowym to 1-2 indentery, proponujemy ograniczenie ich ilości: Proponowana zmiana w nano na: Berkovich, cube-corner, sphero-conical. Proponowana zmiana w mikro na: Berkovich, sphero-conical. Końcówki wymienione w SIWZ są niezbędne dla zachowania moŝliwie uniwersalnego charakteru badań naukowych wykonywanych przy pomocy zamawianego urządzenia w długim okresie czasu. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmiany SIWZ w tym punkcie. Rzeczywiste promienie zaokrąglenia mogą róŝnić się od wymaganych o maksimum kilka procent i powinny mieścić się w tolerancji wykonania wysokiej klasy przyrządów. W literaturze naukowej moŝna znaleźć przykłady indentacji w skali nano przy pomocy wgłębników, których promień jest większy niŝ 1 mikron. Oferent moŝe zamawiać odpowiednie końcówki u niezaleŝnego wykonawcy. Propozycja oferenta prowadzi do znacznego ograniczenia zakresu badań. Pytanie 5: Punkt 11. Parametry pomiaru w skali nano: a. Ze względu na wspomnianą wcześniej definicję skali nano zgodną z normą ISO prosimy o zmianę wymogu dotyczącego maksymalnego zagłębienia na 2 mikrometry, co i tak stanowi dziesięciokrotności wartości z normy. W przypadku dodatkowych punktów proponujemy zmianę przedziałów na: 2 punkty za 2 µm, 3 punkty za od 2 do 4 µm i 4 punkty za co najmniej 5 µm. Pragniemy zwrócić uwagę iŝ 10 mn indent w próbce testowej kwarcu oznacza głębokość 300 nm, a w przypadku badań cienkich filmów maksymalna dopuszczalna głębokość indentu to 10% jego grubości. W związku z tym stosowanie tak wysokich wartości zagłębień w skali nano jest nieuzasadnione, niezgodne z normą oraz stanowi ograniczenie konkurencji, poniewaŝ preferuje wykonawców, którzy nie przestrzegają norm oraz definicji skali nano. Ponadto większe zakresy powodują zmniejszenie rzeczywistej rozdzielczości. b. Czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie opisu dryf termiczny o informację mierzony bez elementów pośrednich? Stosowane przez niektórych producentów elementy pośrednie zapewniają mechaniczne testowanie odległości między próbką a czujnikiem. Niestety elementy pośrednie nie mogą być wykorzystywane do wszystkich rodzajów próbek tak więc podawanie dryfu termicznego mierzonego przy jego wykorzystaniu nie mówi o rzeczywistej wartości dryfu termicznego urządzenia, a jedynie o pewnej wartości moŝliwej do uzyskania w określonych warunkach. c. Biorąc pod uwagę wspomnianą definicję skali nano zwracamy się z prośbą o wprowadzenie maksymalnej siły dla skali nano na poziomie 10 mn. Taka siła w zupełności wystarcza do wykonywania indentów poniŝej 200 nm. WyŜsze wartości siły powodują jedynie zmniejszenie rozdzielczości. Dodatkowe punkty dla wyŝszych wartości siły w skali nano powodują, iŝ premiowani są producenci, którzy ignorując normy oferują urządzenia pośrednie między mikro a nano.

3 d. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymaganego parametru minimalnej siły kontaktu w skali nano? Parametr ma ogromne znaczenie poniewaŝ decyduje o błędzie związanym ze wstępnym kontaktem. Proponujemy wprowadzenie wymogu minimalnej siły kontaktu <200 nn lub połączenie z parametrem szumy pomiaru siły dp i opisanie: szumy pomiaru siły dp lub minimalna siła kontaktu (podać parametry wyŝszy, czyli słabszy). pkt. a., pkt. c. - Problem spełnienia norm przez zamawiane urządzenie jest uwzględniony w punkcie 27 SIWZ. Zamawiający nie preferuje dostawców, którzy nie spełniają norm, gdyŝ za spełnienie norm przyznawane są punkty. Wymagane przez nas parametry w skali nano są niezbędne dla zachowania uniwersalności urządzenia (moŝliwość pomiaru róŝnych materiałów przy zastosowaniu szerokiej gamy wgłębników, co podkreślono w poprzednim punkcie odpowiedzi). Zamawiający chce mieć moŝliwość na przykład indentacji twardych materiałów na głębokość 200nm przy pomocy wgłębników o duŝym promieniu zaokrąglenia, a wtedy siła moŝe przekroczyć 10mN. Nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. pkt. b. - Podana specyfikacja parametrów technicznych jest wystarczająco szczegółowa. Proponowana przez Oferenta zmiana wymagałyby szczegółowej analizy konstrukcji oferowanych urządzeń i uzgodnienia definicji wielu elementów konstrukcyjnych (np. definicji elementów pośrednich wspomnianych w tekście Oferenta). Wykracza to poza zakres procedury przetargowej. Nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. Pytanie 6: Czy Zamawiający poprzez poziom szumów zagłębienia dh (dla skali nano i mikro) rozumie parametr określany jako Displacement Noise Floor (opisany m.in. w Nanoindentation Anthony C. Fisher- Cripps, Mechanical Engineering Series, Springer), a który oznacza maksymalny łączny poziom szumów wpływający na pomiar przemieszczenia? Parametr ten wskazuje takŝe na minimalną uŝyteczną głębokość. Pragniemy sprecyzować definicję tego parametru, poniewaŝ niejednokrotnie spotkaliśmy się z określenie poziomu szumów jako cyfrowej rozdzielczości. Noise floor jest w tym wypadku bardziej wymiernym wyznacznikiem dokładności. Szumy są definiowane w metrologii jako zakłócenie addytywne, zmienne, którego modelem jest zwykle proces stochastyczny, występujące w kaŝdym obiekcie elektrycznym i torze pomiarowym. Szumy i rozdzielczość cyfrowa to według zamawiającego dwa róŝne pojęcia. Pytanie 7: Czy Zamawiający poprzez poziom szumów siły dp (dla skali nano i mikro) rozumie parametr określany jako Force Noise Floor (opisany m.in. w Nanoindentation Anthony C. Fisher-Cripps, Mechanical Engineering Series, Springer), a który oznacza maksymalny łączny poziom szumów wpływający na pomiar siły? Parametr ten wskazuje takŝe na minimalną siłę kontaktu, która ma decydujące znaczenie przy wyznaczaniu punktu styku indentera, w szczególności w skali nano. Pragniemy sprecyzować definicję tego parametru, poniewaŝ niejednokrotnie spotkaliśmy się z określenie poziomu szumów jako cyfrowej rozdzielczości. Noise floor jest w tym wypadku bardziej wymiernym wyznacznikiem dokładności. Patrz Odpowiedź dla Pytania 6. Pytanie 8: Czy Zamawiający zgadza się na umieszczenie w SIWZ wymogu udowodnienia przez wykonawcę co najmniej deklarowanych poziomów szumów podczas testu akceptacyjnego? Test taki jest stosowany

4 przez większość producentów i gwarantuje Zamawiającemu zgodność parametrów deklarowanych przez producenta z parametrami moŝliwymi do uzyskania w laboratorium Zamawiającego Wszystkie parametry deklarowane przez producenta będą weryfikowane zgodnie z moŝliwościami technicznymi zamawiającego nie tylko podczas testów przy odbiorze urządzenia ale takŝe przez cały okres gwarancji udzielonej na zamawiane urządzenie i w okresie pogwarancyjnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich moŝliwych źródłach Pytanie 9: Punkt 12. Opcja scratch dla skali nano. Z powodu braku jakiegokolwiek opisu opcji scratch proponujemy wprowadzenie minimalnych jej parametrów, aby umoŝliwić takiemu urządzeniu minimalną funkcjonalności i nie dopuszczać moŝliwości zaoferowania urządzeń prototypowych. a. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali nano poziomu szumów sił bocznych (lateral force noise floor) na poziomie nie wyŝszym niŝ 5 µn? b. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali nano poziomu szumów bocznych przemieszczeń (lateral displacement noise floor) na poziomie nie wyŝszym niŝ 5 nm? c. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali nano maksymalnej siły bocznej nie mniejszej niŝ 2 mn? d. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali nano moŝliwości pracy w dwóch trybach: ze stałym zagłębieniem lub ze stałą siłą (Normal Load Control, Normal Displacement Control)? W planowanych pracach badawczych przewidujemy wykorzystanie przede wszystkim testu mikro i nano indentacji zatem parametry tych testów zostały szczegółowo określone. Opcja scratch testu nie jest wymaganiem koniecznym w naszej specyfikacji, a za parametry scratch testu przyznajemy niewielką ilość punktów. Przyznanie większej liczby punktów mogłoby (przy bardzo dobrych parametrach scratch testu) preferować urządzenia o niezadowalających nas parametrach testu indentacji, które z naszego punktu widzenia są najistotniejsze. Nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. Pytanie 10: Punkt 13. Indentacja sinusoidalna. 20 Hz jest wartością bardzo niską i ograniczającą moŝliwości badawcze. Czy Zamawiający zgadza się wprowadzić wymóg moŝliwości wykonywania indentacji cyklicznej (sinusoidalnej) z oscylacjami do 300Hz w skali nano lub chociaŝ przyznania dodatkowych punktów za taką moŝliwość? Częstotliwość 20 Hz jest wystarczająca z punktu widzenia zamawiającego. Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany. Pytanie 11: Punkt 14. Parametry pomiaru w skali mikro. a. Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie parametrów maksymalnego zagłębienie? Wartość maksymalna nie powinna przekraczać 50 µm, poniewaŝ większe wartości nie są wykorzystywane. Ponadto im większa wartość maksymalna tym większy poziom szumów, który nie moŝe być zbyt duŝy, poniewaŝ minimalna głębokość indentu w skali mikro jest określona normą ISO na 200 nm. W związku z tym większe wartości tego parametru nie powinny być dodatkowo punktowane.

5 b. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wartości maksymalnej siły dla skali Mikro zgodnie z normą ISO 14577, czyli 2 N? Podobnie jak w przypadku maksymalnego zagłębienia uwaŝamy iŝ zwiększanie zakresu powoduje wzrost poziomu szumów, a więc znacznie ogranicza dokładność urządzenia. c. Co oznacza maksymalna siła Pmax i dlaczego jest opisana osobno, a nie w połączeniu z maksymalną siłą P? pkt. a), b) Problem spełnienia norm przez zamawiane urządzenie jest uwzględniony w punkcie 27 SIWZ. Wymagane przez nas parametry w skali mikro są niezbędne dla zachowania uniwersalności urządzenia (moŝliwość pomiaru róŝnych materiałów róŝnymi wgłębnikami). Na przykład otrzymanie wysokich wartości odkształceń przy indentacji wgłębnikiem kulistym o duŝym promieniu np. 0.5mm wymaga zastosowania duŝej siły i duŝego zagłębienia. Nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. pkt. c) Siła Pmax oznacza maksymalną siłę, przy której urządzenie moŝe być wykorzystywane jak klasyczny twardościomierz (wyznaczanie twardości przez pomiar trwałego odcisku). Ta moŝliwość zwiększa to uniwersalność urządzenia. Nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. Pytanie 12: Punkt 16. Opcja scratch dla mikro. Z powodu braku jakiegokolwiek opisu opcji scratch proponujemy wprowadzenie minimalnych jej parametrów, aby umoŝliwić takiemu urządzeniu minimalną funkcjonalności i nie dopuszczać moŝliwości zaoferowania urządzeń prototypowych. a. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali mikro poziomu szumów sił bocznych (lateral force noise floor) na poziomie nie wyŝszym niŝ 50 µn? b. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali mikro poziomu szumów bocznych przemieszczeń (lateral displacement noise floor) na poziomie nie wyŝszy niŝ 5 nm? c. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali mikro maksymalnej siły bocznej nie mniejszej niŝ 5 N? d. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali mikro moŝliwości pracy we wszystkich 3 kierunkach lub chociaŝ dodatkowego punktowania takiej moŝliwości? Patrz Odpowiedź dla Pytania 9. Pytanie 13: Punkt 17. Scratch test ze stałą siła normalną. Czy Zamawiający zgadza się na rozszerzenie opisu wymogu posiadania przez opcję scratch dla skali mikro moŝliwości pracy w dwóch trybach: ze stałym zagłębieniem lub ze stałą siłą (Normal Load Control, Normal Displacement Control)? Patrz Odpowiedź dla Pytania 9. Pytanie 14: Punkt 20. Pozycjonowanie. a. Czy rozdzielczość przesuwu dx i dy oznacza minimalny krok stolika pomiarowego? b. Czy Zamawiający w celu zapewnienia maksymalnej rozdzielczości wymaga zastosowania enkodera liniowego, czy mogą być stosowane takŝe inne typy enkoderów bazujące na określaniu pozycji kątowej i tłumaczeniu tego na ruch liniowy? c. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie dodatkowego parametru powtarzalności pozycjonowania zgrubnego (stolika pomiarowego), którą definiuje się jako dwukrotność dokładności pozycjonowania? Parametr ten powinien być nie większy niŝ 1 mikrometr.

6 d. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wymogu (lub dodatkowe punktowanie) systemu pozycjonowania precyzyjnego przeznaczonego do skali nano, którego powtarzalność pozycjonowania nie przekraczałaby 100 nm? Pragniemy wyjaśnić, Ŝe punkt 20 w tabeli Załącznika nr 2 do którego odnoszą się omawiane tu pytania jest zatytułowany stolik pomiarowy a nie pozycjonowanie, jak sugeruje oferent. w swoim tekście pkt. a) Rozdzielczość przesuwu oznacza minimalne przemieszczenie stolika pomiarowego pkt. b), c), d) Wprowadzanie innych parametrów stolika pomiarowego niŝ wymienione w specyfikacji i odnoszenie się do szczegółów konstrukcyjnych stolika w procedurze przetargowej, zamawiający uwaŝa za niecelowe. Stolik nie jest głównym przedmiotem zamówienia. Dokładność pozycjonowania moŝna uzyskać przy pomocy wysokiej rozdzielczości stolika pomiarowego, a ta rozdzielczość jest punktowana.. Stąd nie wyraŝamy zgody na proponowane zmiany. Pytanie 15: Punkt 21. Mikroskop sił atomowych a. Czy Zamawiający moŝe określić bardziej wymierny parametr niŝ rozdzielczość skanowania? Opisany w SIWZ parametr to rozdzielczość elektroniczna sterowania skanerem, rzeczywista rozdzielczość zaleŝy od ilości punktów skanowania (zakres / ilość punktów) oraz od promienia sondy (około 1/10 promienia). b. Do jakich badań ma być zastosowany wspomniany mikroskop AFM? Czy mają to być badania topografii wykonanych indentów? c. Czy Zamawiający wymaga aby układ mikroskopu sił atomowych pozwalał na precyzyjne pozycjonowanie indentu z powtarzalnością poniŝej 100 nm? d. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równowaŝnego rozwiązania, które wykorzystuje do obrazowania indenter? Dzięki temu zachowując porównywalną rozdzielczość istnieje moŝliwość bardzo dokładnego pozycjonowania indentów (nawet do 10 nm). System taki nie wykorzystuje cantileverów (zmniejszają się koszty eksploatacji) oraz nie wymaga dodatkowej kalibracji ani ustawiania, m.in. układu laser-fotodetektor. W takim przypadku mikroskop siła atomowych wykorzystujący cantilevery będzie dostępny dla oferowanego systemu jako opcja rozbudowy, jednak jak wszystkie tego typu systemy, nie będzie posiadał moŝliwości precyzyjnego pozycjonowania (uzaleŝnienie od zgrubnego pozycjonowania stolikiem). pkt a), c) Podane w Załączniku nr 2 do SIWZ parametry wystarczająco charakteryzują mikroskop sił atomowych (sondy podlegają zuŝyciu i są zmieniane w trakcie eksploatacji ). Ilość punktów skanowania i rozdzielczość to dwa niezaleŝne parametry. Parametry wymienione w w/w załączniku są najczęściej podawane przez producentów co umoŝliwia porównanie ofert.. pkt. b) Mikroskop AFM będzie stosowany do badania topografii powierzchni charakteryzujących się małą chropowatością i do pomiaru wykonanych indentów. pkt. c) nie jest zrozumiałe dla zamawiającego pojęcie układ mikroskopu sił atomowych występujące w pkt. c) w pytaniu nr 15 Oferenta. pkt. d). Z punktu widzenia przeznaczenia przyznanych środków finansowych mikroskop sił atomowych jest integralną częścią zamawianego urządzenia, zakup rozwiązania zastępczego byłby wydaniem posiadanych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zastępczego zamiast mikroskopu sił atomowych. Pytanie 16: Punkt 22. Mikroskop optyczny. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające standardowo jeden wymienny obiektyw (np. 20x) oraz realizację zmiennego powiększenia cyfrowo 0,5 x 11 x? Pozwala to na większą swobodę pracy, poprzez płynną zmianę powiększenia. Rozdzielczość w takim rozwiązaniu nie jest w Ŝaden sposób ograniczona, ze względu na zastosowanie wysokorozdzielczej kamery CCD.

7 Zamawiający nie wyraŝa zgody się na zamianę powiększenia optycznego przez powiększenie cyfrowe w oferowanym urządzeniu. Wysokiej klasy obiektywy są potrzebne do uzyskania wysokiej jakości obrazu. Powiększenie cyfrowe moŝna uzyskać przy pomocy darmowych programów do obróbki fotografii. Pytanie 17: Czy zrealizowane dostawy, które naleŝy wykazać jako warunek udział mogą dotyczyć urządzeń zbliŝonych do przedmiotu zamówienia, jak na przykład mikroskopów sił atomowych? Pragniemy zwrócić uwagę iŝ przy tak specyficznym przedmiocie zamówienia wykazanie aŝ 3 takich samych dostaw zrealizowanych przez jednego dostawcę jest praktycznie niemoŝliwe. Aby umoŝliwić uczciwą konkurencję proponujemy albo obniŝenie wymaganych dostaw do 1 lub dopuszczenie dostaw o zbliŝonym zakresie (jak np. zaproponowane mikroskopy sił atomowych). Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany. UwaŜamy, Ŝe nasze wymagania nie są zbyt wygórowane, jeŝeli weźmiemy pod uwagę dostawy realizowane w skali europejskiej lub światowej. Pytanie 18: W jaki sposób zostanie dokonana ocena metody kompensacji? Zamawiający wspomina w SIWZ o ocenie uznaniowej, która jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Prosimy o sprecyzowanie warunków oceny metody kompensacji. Wyjaśnienie na temat o oceny metody kompensacji zostało podana w odpowiedzi na pytania innego Oferenta i jest dostępne na stronie internetowej zamawiającego. Wobec niespełnienia warunków zawartych w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) termin składania ofert nie ulega zmianie. Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych Andrzej Krawczyk

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

MRPO.02.01.01-12-0512/11

MRPO.02.01.01-12-0512/11 SKAWINA 31.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Strona 1 w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności Treko Laser przez rozbudowę zakładu dla zainstalowania innowacyjnych urządzeń 3D do obróbki części i zespołów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR Nr sprawy: 66/D/PN/2011 WCB/107/2012 Wrocław, dnia 17.01.2012r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem personelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA model obciążenia NEXUS 412A analogowy, 2 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS 413A analogowy, 3 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Kielce dn. 05.01.2010 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU NA Dostawy części zamiennych do samochodów Mercedes - Benz Numer sprawy: TP/227/2009 Pytanie 1 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców

BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców W arszawa, dnia 17.03.2008 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 521-28-88 BDG-III-3820-01/08 Do Wykonawców

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404/ 4887/2014 Poznań, 22 grudnia 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/092/14 na dostawę

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-20 SZ-222-20/12/6/6/2012/2713 Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 30 kwietnia 2009 roku. ZWPS/... /2009 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ATI 55, 57/II/LJ/2007 Bielsko-Biała 22.02.2007r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 000 euro na: Dostawa spektrofotometru z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA Jastrzębiec, 07 czerwca 2010 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 21 / 10 na dostawę środków czystości. Do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które odpowiedź zamawiający publikuje poniŝej: 1) Zwracamy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Page 1 of 9 Lublin: Dostawa materiałów stomatologicznych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-122/11 Numer ogłoszenia: 276909-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Radzymin, 1.04.2010r. 1. Pytanie: W pkt. 3 Zamawiający Pkt. 3 pisze, iŝ Wykonawca Wykonawcy na potwierdzenie jakości oferowanej usługi przedstawią w ofercie programy szkolenia z zakresu obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.23.2012.KP Wrocław, dnia 19 czerwca 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Świebodzice, dnia 26.05.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą,, NIP 8842183229, REGON 891019481 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY Nr postępowania WNB.2420.25.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi:

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi: Warszawa, dnia października 2009 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII DYREKTOR GENERALNY Arkadiusz Pona GIWpr 21 9/09 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa wody Zad.1 - Najem dystrybutorów i pompek wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 10.07.2013 r. L. dz. CEZ-170-13 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/169/2012 Zał. nr 1a do siwz Opis przedmiotu zamówienia A. Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym: 1) Spektrometr ramanowski posiadający podwójny tor detekcyjny, wyposażony w chłodzony termoelektrycznie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

MRPO.02.01.01-12-0512/11

MRPO.02.01.01-12-0512/11 SKAWINA 17.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Strona 1 w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności Treko Laser przez rozbudowę zakładu dla zainstalowania innowacyjnych urządzeń 3D do obróbki części i zespołów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM K-Series Optyczna WMP Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne Spis treści Optyczna WMP Przegląd Cechy i Zalety Technologia Optycznej WMP K-Series hardware Zastosowania K-Scan - skaning ręczny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH POMIARY TWARDOŚCI Instrukcja przeznaczona jest dla studentów następujących kierunków: 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707

ZAPYTANIE OFERTOWE I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. ul. Polna 8 86-200 Chełmno. KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 Chełmno, dnia 14-11-2014 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE KRS 0000266071 Numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252375707 II. SPOSÓB UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOT. ZAMÓWIENIA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, fax. /032/ 359 2048 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Katowice dn. 9 października

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1PN/15. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 1. W S T Ę P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2013-10-09 14:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Dostawa zestawu do cyfrowej fotografii wewnątrzustnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie usługi pozycjonowania portalu ksu.parp.gov.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania WNB.2420.15.2012.AM Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania Zadanie nr 1 mikroskop biologiczny z systemem fotograficznym mikroskopu stereoskopowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. 1 z 5 2010-02-25 14:44 Gdańsk: Dostawę rozszerzonego oprogramowania skanującego wibrometru laserowego oraz dostawę oprogramowania typu CAD oraz toolboxów i wznowienia licencji oprogramowania Matlab Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą: Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,

Bardziej szczegółowo

Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 118141-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 118141-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2015-08-07 10:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl 1 z 5 2014-11-04 19:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przedłuŝenie

Bardziej szczegółowo

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia : www.bip.miasto.puck.pl Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu. Łódź, dnia 22.01.2014 r. Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (nazwa Beneficjenta) 727-27-41-139 (NIP) 100649281 (REGON) Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania Krzysztof Puchacz Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Problematyczne moŝe okazać się wykazanie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9.

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9. Page 1 of 5 Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 Numer ogłoszenia: 304636-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nadarzyn: DOSTAWA OPTYCZNEGO TOMOGRAFU KOHERENTNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Numer ogłoszenia: 412332-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria Numer ogłoszenia: 148934-2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&p...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&p... Page 1 of 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie i dostawa systemu pozycjonowania pacjenta z funkcją

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków DZ- 271/ 3 / 2011 Kraków, dnia 05.01.2011 r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iŝ wpłynęły pytania do postępowania nr 128/DZ/2010 na dostawę wyrobów

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-93/2013 993200/370/83/2012/MS30/15 UNP: 2013-13001 Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres Zamawiającego:

ZAMAWIAJĄCY. Nazwa i adres Zamawiającego: Zapytanie ofertowe na leasing urządzenia do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 pn.: Dostawa i instalacja fabrycznie nowego (nieużywanego) Profilometru mechanicznego wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiającego Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Przygotowanie i wdroŝenie nowej strony www dla Programu Europa Dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

pieczątka firmy Zał. 2

pieczątka firmy Zał. 2 pieczątka firmy Zał. 2 Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niŝszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2011-04-20

Ogłoszenie z dnia 2011-04-20 Ogłoszenie z dnia 2011-04-20 Małomice: Dostawa sprzętu i mebli do Zespołu Szkół w Małomicach w ramach projektu: Wsparcie na starcie edukacyjnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo