Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych"

Transkrypt

1 Pozycjonowanie si ownika hydraulicznego przy zastosowaniu regulatorów cyfrowych EDWARD LISOWSKI GRZEGORZ FILO Rys. 1. Schemat uk adu hydraulicznego przyj tego do budowy modelu matematycznego: 1, 5 zasilacz hydrauliczny, 2 rozdzielacz, 3, 6 zawory przelewowe proporcjonalne, 4 si ownik hydrauliczny Dr hab. in. Edward Lisowski i dr in. Grzegorz Filo sà pracownikami Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Zastosowanie technik komputerowych zrewolucjonizowa o w ostatnich latach wiele dziedzin in- ynierskich. Dotyczy to mi dzy innymi sterowania i nadzorowania pracy maszyn i urzàdzeƒ. Cena, rozmiary i wymagane warunki eksploatacji urzàdzeƒ komputerowych pozwalajà na ich instalowanie w miejscu pracy urzàdzenia bàdê te bezpoêrednio w urzàdzeniu [1]. Efektywne wykorzystanie komputera jako narz dzia nadzorujàcego prac maszyn umo liwia ich automatyzacj oraz pozwala na znaczne ulepszenie ich charakterystyk roboczych [2, 3], pod warunkiem opracowania odpowiednich algorytmów i ich weryfikacji doêwiadczalnej. W pracy podj to zadanie zbudowania aplikacji umo liwiajàcej przeprowadzenie badaƒ uk adu hydraulicznego z ró nymi typami sterowników komputerowych dzia ajàcych wed ug cyfrowego algorytmu PID, algorytmów logiki rozmytej oraz sterowników w postaci sieci neuronowej. Jako fizyczny obiekt badaƒ wybrano uk ad hydrauliczny z si ownikiem, oczekujàc, e zastosowanie cyfrowego uk adu sterowania pozwoli na uzyskanie lepszych charakterystyk w porównaniu z rozwiàzaniami konwencjonalnymi. Obiekt badaƒ Przedmiotem analizy by uk ad pozycjonowania za pomocà si ownika hydraulicznego. Zwykle w uk adach pozycjonowania stosuje si dro sze elementy hydrauliki, o podwy szonej jakoêci, budowane w technice serwozaworowej. W pracy zbadano dok adnoêç pozycjonowania przy zastosowaniu konwencjonalnych elementów hydraulicznych, a uzyskanie podwy szonej jakoêci sterowania próbowano uzyskaç poszukujàc specjalizowanych regulatorów cyfrowych. Schemat ideowy uk adu hydraulicznego przedstawiono na rys. 1. Uk ad hydrauliczny sk ada si z: zespo u zasilajàcego 1, rozdzielacza hydraulicznego 2, proporcjonalnego zaworu przelewowego 3 oraz si- ownika 4. Do budowy modelu przyj to si ownik hydrauliczny dwustronnego dzia ania z dwustronnym t oczyskiem, co umo liwi o uzyskiwanie, przy ustalonym obj toêciowym nat eniu przep ywu uk adu zasilania, jednakowych pr dkoêci t oczyska niezale nie od kierunku ruchu. Sterowanie rozdzielaczem 2, zaworem proporcjonalnym 3 oraz obrotami silnika zasilacza hydraulicznego 1 zrealizowano elektronicznie za pomocà opracowanego algorytmu komputerowego. Schemat ideowy zaproponowanego uk adu sterowania po o eniem si ownika hydraulicznego pokazano na rys. 2.

2 Rys. 2. Schemat ideowy koncepcji sterowania Na wejêciu do uk adu sterowania jest sygna zadanego po o enia x 0, którego wartoêç jest porównywana z aktualnà wielkoêcià x akt na zasadzie ujemnego sprz enia zwrotnego. Na podstawie wartoêci z przetwornika x akt oraz wartoêci zadanej x 0 by obliczany uchyb sterowania e. Sygna y sterujàce wydatkiem uk adu zasilania u 1, nastawà rozdzielacza hydraulicznego u 2 oraz ciênieniem zaworu przelewowego u 3 by y zadawane za pomocà sterowników: z algorytmem PID, w logice rozmytej oraz sterowników w postaci sieci neuronowej. Sygna y te s u y y do nastawienia wartoêci obj toêciowego nat enia przep ywu i kierunku przep ywu czynnika roboczego oraz ciênienia w linii zasilajàcej. Model matematyczny obiektu badaƒ W modelu matematycznym uk adu u yto nast pujàcych oznaczeƒ: m cylt, m s, m p, masy: t oczyska si ownika, suwaka i pilota zaworu; x cylt, x s, x p, przemieszczenia: t oczyska si ownika, suwaka i pilota zaworu; α cylt, α s, α p wspó czynniki oporów ruchu: t oczyska, suwaka i pilota zaworu; p zas, p z, p cylt, p obc, p zl ciênienia: w linii zasilania, na wejêciu do zaworu, na wejêciu do si ownika, w liniach: obcià ajàcej, zlewowej; S cylt, S I, S II, S III pola powierzchni: t oka si ownika, szczelin wewnàtrz zaworu; F hs-cylt, F obc si a hydrostatyczna dzia ajàca na si- ownik i si a obcià ajàca si ownik; F hs-s, F hd-s si y: hydrostatyczna i hydrodynamiczna dzia ajàce na suwak zaworu; F hs-p, F hd-p, F el si y dzia ajàce na pilota zaworu: hydrostatyczna, hydrodynamiczna oraz dzia ajàca na cewk elektromagnesu; c s, x 0 sztywnoêç i wst pne ugi cie spr yny suwaka w zaworze przelewowym; Q zas, Q s, Q roz, Q p, Q s1, Q s2, Q s3 obj toêciowe nat enia przep ywu: uk adu zasilania, przez szczelin suwaka, rozdzielacz, pilot zaworu, przep ywy sterujàce wewnàtrz zaworu; B zas, B A zast pcze modu y spr ystoêci obj toêciowej linii zasilania i linii A; V zas, V A obj toêci: linii zasilania i linii A. Model uk adu hydraulicznego Model matematyczny uk adu hydraulicznego zbudowano z nast pujàcych równaƒ: równania ruchu suwaka i pilota zaworu przelewowego oraz t oczyska si ownika, równania bilansów przep ywu dla obj toêci uk adu, równaƒ opisujàcych geometri uk adu, charakterystyki zaworów, przetwornicy cz stotliwoêci oraz sygna y wymuszeƒ i sygna y sterujàce. Równanie ruchu t oczyska si ownika hydraulicznego przyjmuje nast pujàcà postaç: (1) Do sterowania ciênieniem w uk adzie zastosowano proporcjonalny zawór przelewowy poêredniego dzia- ania (rys. 3). Równanie ruchu suwaka zaworu ma postaç: natomiast równanie ruchu pilota zaworu: Rys. 3. Schemat ideowy zaworu przelewowego W uk adzie wyró niono przep ywy sterujàce wewnàtrz zaworu przelewowego: Q s1, Q s2, Q s3 i Q g oraz przep yw g ówny przez szczelin zaworu Q z i szczelin wylotowà Q zl. Przyk adowo, przep yw przez dysz d awiàcà I opisano równaniem: Wzory dla pozosta ych przep ywów przyj y analogicznà postaç. Dla poszczególnych obj toêci uk adu sporzàdzono bilanse przep ywu uwzgl dniajàc ÊciÊliwoÊç cieczy. Równanie dla linii zasilania zapisano nast pujàco: CiÊnienie w linii rozdzielacz si ownik dla po o enia rozdzielacza b: Ch onnoêç si ownika hydraulicznego Q cyl wyznaczono nast pujàco: (2) (3) (4) (5) (6) (7) 21

3 przy czym uwzgl dniono zmiennà obj toêç linii pomi dzy rozdzielaczem hydraulicznym i si ownikiem: Równania (1) (8) uzupe nione o zale noêci geometryczne stanowià model matematyczny uk adu hydraulicznego, który po przyj ciu warunków poczàtkowych oraz sterownika zosta wykorzystany w badaniach symulacyjnych. Przedstawiony uk ad hydrauliczny badano z wykorzystaniem pi ciu ró nych kontrolerów cyfrowych: dwóch sterowników opartych na logice rozmytej, dwóch zawierajàcych sieci neuronowe i sterownika z algorytmem PID. Modele sterowników opartych na logice rozmytej Modele sterowników w logice rozmytej zbudowano z nast pujàcych elementów: bloku rozmywania, bloku wnioskowania po àczonego z bazà wiedzy oraz bloku wyostrzania [4, 5]. Ka dy sterownik zbudowano jako uk ad z dwoma wejêciami i trzema wyjêciami. Sygna ami wejêciowymi by y: aktualny b àd po o enia si ownika e, definiowany jako ró nica pomi dzy zadanym i aktualnym po o eniem si ownika e = x 0 x at i zmiana b du od poprzedniego kroku sterowania e = e i e i 1. Sygna y wejêciowe przekszta cano na stopnie przynale noêci do zbiorów rozmytych przy u yciu funkcji przynale noêci z o onych z odcinków prostych. Na podstawie przyj tego kryterium sterowania za o ono podzia b du po o enia e na pi ç zbiorów rozmytych. Zbiory te nazwano odpowiednio: Ujemny (ang. Negative N), Zerowy Z, Ma y Dodatni (ang. Positive Small PS), Âredni Dodatni (ang. Positive Medium PM) oraz Du y Dodatni (ang. Positive Big PB). Zakres przyrostu b du po- o enia e podzielono na cztery zbiory rozmyte, które nazwano: Ujemny Du y (ang. Negative Big NB), Ujemny Ma y (ang. Negative Small NS), Zerowy Z oraz Dodatni (ang. Positive P). Granice pomi dzy poszczególnymi zbiorami zosta y dostrojone podczas wst pnych badaƒ symulacyjnych na modelu matematycznym. Wnioskowanie rozmyte przeprowadzono wed ug regu Mamdaniego, przy czym dla ka dego sygna u wyjêciowego zbudowano osobnà baz regu. Ogó em w bazach znalaz o si 38 regu zawierajàcych wiedz na temat sposobu powiàzania sygna ów wejêciowych z wyjêciowymi. W pracy zaproponowano zastosowanie dwóch sterowników w logice rozmytej ró niàcych si metodà wyostrzania sygna u wyjêciowego. Sterownik, w którym zastosowano metod WysokoÊci (ang. Height Method HM) nazwano fuzzyhm, natomiast sterownik z metodà Ârodka Sum (ang. Center of Sum CoS) nazwano fuzzycos. WartoÊç sygna ów sterujàcych w metodzie HM wyznaczono ze wzoru: gdzie: N liczba regu w bazie, µ Zi wartoêci funkcji aktywacji poszczególnych regu, (8) (9) Y i modalne wartoêci odpowiednich zbiorów rozmytych. W metodzie CoS sygna y wyjêciowe wyznaczano w nast pujàcy sposób: (10) gdzie: M i momenty statyczne poszczególnych zbiorów rozmytych, S i pola powierzchni ograniczonej funkcjami przynale noêci. Modele sterowników z sieciami neuronowymi Do przeprowadzenia badaƒ porównawczych zaproponowano zastosowanie sterowników zawierajàcych wielowarstwowe sieci neuronowe. Do budowy sieci neuronowych przyj to za o enia oparte m.in. na wynikach badaƒ: prof. J. Wattona [6], w zakresie stosowalnoêci sieci neuronowych w uk adach automatyki cyfrowej oraz wyniki badaƒ prof. R. Tadeusiewicza [7] nad wyborem algorytmu uczenia sieci neuronowych. Zastosowano sieç neuronowà jednokierunkowà zbudowanà z neuronów nieliniowych z funkcjà aktywacji typu tangens hiperboliczny. Sygna wyjêciowy sieci neuronowej skalowano z przedzia u [ 1, 1] do przedzia u [0, 10]. Sieci zbudowano z nast pujàcych warstw neuronów: wejêciowej, dwóch warstw ukrytych oraz wyjêciowej. W procesie treningu sieci wykorzystano sygna y generowane przez sterownik w logice rozmytej. U yto metody wed ug algorytmu wstecznej propagacji b du z parametrem momentum. Zaprojektowano dwa sterowniki z sieciami neuronowymi ró niàce si zestawami próbek uczàcych. Sterowniki nazwano analogicznie do uk adów opartych na logice rozmytej: neurohm i neurocos. W ka dym z badanych sterowników neuronowych zastosowano dwie sieci neuronowe. Pierwsza mia a na celu generowanie sygna u sterujàcego wydatkiem uk adu zasilania (sygna u 1 ), natomiast druga sterowa a ciênieniem zaworu przelewowego (sygna u 3 ). Sterowniki neuronowe poddano wst pnym badaniom, w trakcie których ustalono optymalne iloêci neuronów w poszczególnych warstwach. Metodyka i technika badaƒ Zgodnie z przyj tym planem doêwiadczeƒ badania przeprowadzono dla nast pujàcych wartoêci ciênienia w linii obcià ajàcej si ownik hydrauliczny: ciênienia sta ego z zakresu: p obc =2,0 10,0 MPa, liniowo narastajàcego i liniowo malejàcego oraz ciênienia o przebiegu prostokàtnym i trójkàtnym. Zbadano przebiegi dla dwóch przypadków zadanego po o enia si ownika: zadane po o enie proste: start od pozycji X silt = 0,0 mm z wartoêcià zadanà X zad = 500,0 mm i zadane po o enie z o one: start od pozycji X silt = 0,0 mm z wartoêcià zadanà zmieniajàcà si mi dzy X zad1 = 500,0 mm i X zad2 = 200,0 mm. Do oceny jakoêci sterowania zastosowano nast pujàce wskaêniki: czas osiàgni cia zadanego po o enia t ster ; Êrednie odchylenie od wartoêci zadanej e ust 22

4 obliczone jako:, t 1 czas pierwszego prze àczenia rozdzielacza; sumaryczny koszt sterowania obliczony wed ug nast pujàcego wzoru: gdzie u i (t) wartoêci poszczególnych sygna ów sterujàcych ; wskaênik IAE (ang. Integral of the Absolute Error), wyznaczony za pomocà wzoru. Badania symulacyjne i laboratoryjne przeprowadzono przy wykorzystaniu w asnego oprogramowania o nazwie SimExpert zbudowanego za pomocà Êrodowiska programowania Delphi 7. Struktur oraz powiàzania pomi dzy modu ami pokazano na rys. 4. Rys. 4. Schemat powiàzaƒ pomi dzy modu ami oprogramowania Trzy g ówne modu y oprogramowania: uczenia i testowania sieci neuronowych, badaƒ symulacyjnych oraz badaƒ laboratoryjnych powiàzano z komputerowymi modelami matematycznymi sterowników oraz modu em eksportu wyników badaƒ. Ka dy z trzech g ównych modu ów zosta skompilowany jako program dzia ajàcy pod kontrolà systemu operacyjnego Microsoft Windows. Wyniki badaƒ symulacyjnych Na rys. 5a 5c pokazano porównanie wartoêci wskaêników sterowania uzyskane podczas badaƒ symulacyjnych. Z przedstawionych zestawieƒ wynika, e najlepsze rezultaty: najkrótszy czas sterowania, najmniejszy b àd w stanie ustalonym i najmniejszy sumaryczny koszt sterowania uzyskano przy zastosowaniu sterownika fuzzyhm. Sterowniki fuzzycos i neurohm uzyska y d u sze czasy sterowania, jednak dla wszystkich rodzajów obcià enia pozwoli y na uzyskanie zadanej dok adnoêci. Sterowniki neurocos i PID nie we wszystkich przypadkach uzyska y zadane parametry sterowania. Wyniki badaƒ doêwiadczalnych Z rezultatów badaƒ doêwiadczalnych przedstawionych na rys. 6a 6c wynika, e najkrótszym czasem sterowania cechowa si sterownik fuzzyhm. Sterownik PID osiàgnà porównywalne rezultaty dla obcià eƒ zbli onych do punktu pracy, natomiast nie by w stanie osiàgnàç zadanych parametrów dla innych obcià eƒ. Koszt sterowania by podobny w Rys. 5. Parametry uzyskane w czasie badaƒ symulacyjnych: a) sumaryczne czasy sterowania, b) wartoêci wskaênika e ust, c) koszt sterowania K wypadku wszystkich sterowników z wyjàtkiem PID, który mia wy szà wartoêç. Ârednie odchylenie od wartoêci zadanej, b dàce miarà szybkoêci kompensacji zak óceƒ przez sterownik, przyj o najmniejszà wartoêç dla sterownika fuzzycos. Podsumowanie W artykule przedstawiono badania uk adu pozycjonowania si ownika hydraulicznego z zastosowaniem logiki rozmytej i sieci neuronowych. Zasadniczym elementem pracy by o napisanie programu komputerowego, który umo liwi zbudowanie modelu uk adu i przeprowadzenie badaƒ symulacyjnych oraz pe ni funkcj komputerowego sterownika tego uk adu. Stworzono struktury modu owe i zastosowano techniki programowania obiektowego, jak: definiowanie klas, dziedziczenie i hermetyzacja. Zastosowanie tych technik pozwoli o na przeprowadzenie badaƒ uk adu 23

5 Rys. 6. Parametry uzyskane podczas badaƒ laboratoryjnych: a) czasy sterowania, b) wartoêci wskaênika e ust, c) koszt sterowania K LITERATURA w szerokim zakresie wymuszeƒ dla ró nych typów sterowników i zadanych po o eƒ si ownika. Jak wynika z analizy badaƒ, w szerokim zakresie zmian sygna u wymuszajàcego, zastosowanie sterownika w logice rozmytej o odpowiednio dobranych parametrach przynosi popraw dok adnoêci sterowania uk adem w porównaniu z klasycznym algorytmem PID. Odpowiednio wytrenowana sieç neuronowa równie mo e byç wykorzystana jako alternatywny sterownik, szczególnie dla wymuszeƒ sta ych w czasie. 1. Brzózka J.: Regulatory cyfrowe w automatyce. MIKOM, Warszawa Filo G., Lisowski E.: Fuzzy logic and neural network as controllers in the hydraulic system. 4 th ICCC, Slovak Republik, Lisowski E., Filo G.: Zastosowanie logiki rozmytej do sterowania proporcjonalnym zaworem przelewowym. XV konferencja Problemy rozwoju maszyn roboczych, Zakopane Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M.: An introduction to fuzzy control. WNT, Warszawa Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa Watton J, Xue Y.: Simulation of fluid power circuits using artificial network models. Part I, II. International Journal of Fluid Power 2, nr 1/2000 i nr 2/ Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym

Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym Aktywny uk ad t umienia ha asu w samochodzie osobowym BARTOSZ STANKIEWICZ O tym, e o komforcie jazdy samochodem w du ym stopniu decyduje poziom ha asu w jego wn trzu, wiedzà zarówno kierowcy, jak i producenci.

Bardziej szczegółowo

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK

Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Drgania elementów nastawiajàcych zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Nieod àcznà cechà hydraulicznych uk adów nap dowych i sterujàcych jest wyst powanie w nich pulsacji ciênienia. CiÊnienie w tych uk

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych

Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych Nowe idee w budowie systemów monitorujàcych WOJCIECH BATKO Monitorowanie zmiany stanu obiektu w trakcie eksploatacji jest bardzo z o onym zagadnieniem. Jego g ównym zadaniem jest identyfikacja wczesnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA RAMOWA DO IMPLEMENTACJI I TESTOWANIA SER- WOMECHANIZMÓW WIZYJNYCH 1

STRUKTURA RAMOWA DO IMPLEMENTACJI I TESTOWANIA SER- WOMECHANIZMÓW WIZYJNYCH 1 Mateusz Bory mgr in. Tomasz Kornuta prof. nzw. dr hab. in. Cezary Zieli ski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska STRUKTURA RAMOWA DO IMPLMNTACJI I TSTOWANIA SR- WOMCHANIZMÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Evaluation of multivariate measurement data current status and needs Part

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy

Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Zespó autorów pod redakcjà dr. in. Konrada Podawcy Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2007 Copyright 2007 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-060-7

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI*

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* 4 Zarzàdzanie Ryzykiem BANK I KREDYT czerwiec 2005 Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* Jacek Orze Wprowadzenie W zwiàzku ze znacznym wzrostem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Topologia, geometria i kinematyka wybranych translacyjnych mechanizmów równoleg ych

Topologia, geometria i kinematyka wybranych translacyjnych mechanizmów równoleg ych Topologia, geometria i kinematyka wybranych translacyjnych mechanizmów równoleg ych JACEK BA CHANOWSKI We wspó czesnej technice mechanizmy równoleg e znajdujà bardzo szerokie zastosowania. Sà to przestrzenne

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Wies aw Kraso Military University of Technology Department of Mechanics and Applied Computer Science

Bardziej szczegółowo