SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU"

Transkrypt

1 SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I. POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 8 do Regulaminu... 1) Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej jest mowa o dochodzie, oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu, na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleŝny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór nr 1); b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŝny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wzór nr 2); c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych studenta i rodziny studenta, jak: - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - świadczenia pienięŝne oraz ryczałt energetyczny, określone w przepisach o świadczeniu pienięŝnym i uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŝby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; - świadczenie pienięŝne określone w przepisach o świadczeniu pienięŝnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów; - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy; - zasiłki chorobowe, określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŝ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŝnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuŝyć ma ta pomoc;

2 - naleŝności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju, ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budŝetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.); - naleŝności pienięŝne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych, uŝytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŝenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŝe naleŝności pienięŝne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych; - naleŝności pienięŝne ze stosunku słuŝbowego otrzymywane w czasie słuŝby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód; - dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne; - alimenty na rzecz dzieci; - stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŝe inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, za wyjątkiem: - świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym (tj. stypendium socjalnego, stypendium na wyŝywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, zapomóg, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe); - świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"; - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141); - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich; - naleŝności pienięŝne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŝonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskanych z tytułu wyŝywienia tych osób; - dodatki za tajne nauczanie, określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674); - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych; - ekwiwalenty pienięŝne za deputaty węglowe, określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe; - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach ; - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora; - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

3 - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; - zaliczkę alimentacyjną, określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; - świadczenia pienięŝne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 2) Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokumentuje się oświadczeniami osób osiągających takie dochody (wzór nr 3) oraz zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub dowodami. 3) Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów wymienionych w pkt. 1 lit. c) - będą to, np.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Do wniosku o stypendium socjalne, na wyŝywienie, mieszkaniowe student powinien dołączyć odpowiednio: a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta oraz jego pełnoletnie rodzeństwo w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium, jeŝeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Osoby, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się, mogą złoŝyć jedno zaświadczenie, z oświadczeniem czy wykazane dochody zostały uzyskane przez jedną, czy obie osoby. Wzór zaświadczenia określa wzór nr 1; b) oświadczenia studenta i pełnoletnich członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium, jeŝeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wzór oświadczenia określa wzór nr 2; c) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenia socjalne innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Oświadczenie powinien wypełnić kaŝdy pełnoletni członek rodziny studenta. Wzór oświadczenia określa wzór nr 3; d) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu studenta lub członków jego rodziny, wyraŝonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium. W takim przypadku do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego naleŝy równieŝ dołączyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów (lub ich braku) członków rodziny studenta i studenta, o którym mowa w lit. a); e) umowy dzierŝawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierŝawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierŝawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach

4 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; f) umowy zawarte w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uŝytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; g) przekazy lub przelewy pienięŝne dokumentujące wysokość alimentów, jeŝeli student lub członkowie jego rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; h) kopie odpisów wyroków sądu zasądzających alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopie odpisów protokołów posiedzeń zawierających treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem a takŝe: - przekazy lub przelewy pienięŝne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a takŝe o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niŝszych niŝ zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, - oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyŝszych niŝ zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; Kopię odpisu wyroku naleŝy uaktualnić, jeŝeli była wydana przed rokiem 2000; i) dokumenty określające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta; j) dokumenty lub oświadczenia określające wysokość uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta dochodu z pierwszego pełnego miesiąca. k) informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub osoby, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta). l) kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty w przypadku osoby uczącej się. m) kopie karty pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. n) zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyŝszej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy od 7 do 26 roku Ŝycia. o) odpisy skrócone aktu urodzenia lub zaświadczenia o zameldowaniu, wydane przez właściwy urząd miasta rodzeństwa lub dzieci studenta do 7 roku Ŝycia oraz rodzeństwa, które nie ukończyło 18 roku Ŝycia i nie pobiera nauki. p) orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyŝej 18 roku Ŝycia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta. q) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. r) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. s) inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta, np. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej, zaświadczenie pracodawcy o terminie

5 urlopu wychowawczego, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany. III. SPOSÓB OBLICZANIA DOCHODU 1) W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta, sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta (w tym uczące się rodzeństwo, które ukończyło 18 rok Ŝycia) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złoŝenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Dochód ustala się poprzez pomniejszenie przychodu o: - koszty uzyskania przychodu, - naleŝny podatek dochodowy od osób fizycznych, - zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, - zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się wg wzoru: S = Sp (P-Sus) gdzie poszczególne symbole oznaczają: S składka na ubezpieczenie zdrowotne, wyraŝona w złotych, Sp stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, P przychód wyraŝony w złotych, Sus składka na ubezpieczenie społeczne wyraŝona w złotych 2) Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta ustala się dzieląc przez 12 łączną kwotę dochodów w rodzinie studenta, po czym uzyskaną w ten sposób kwotę dzieląc przez liczbę członków rodziny studenta. IV. UTRATA DOCHODU 1) Dochód studenta i jego rodziny, na pisemny wniosek studenta, moŝe zostać pomniejszony o dochód utracony. 2) Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 3) Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone odejmując od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z roku kalendarzowego, który był podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium, przeciętną miesięczną kwotę dochodu utraconego. 4) W przypadku utraty i uzyskania dochodu w roku poprzedzającym ubieganie się o stypendium, dochód rodziny naleŝy pomniejszyć o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. Przykład:

6 Członek rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny do 30 czerwca uzyskiwał dochód w wysokości 2000 zł miesięcznie. Następnie od 1 lipca przeszedł na emeryturę w wysokości 1000 zł miesięcznie, którą otrzymuje w dniu złoŝenia wniosku o stypendium. Miesięczny dochód w 2008 roku wyniósł: 6x2000 zł + 6x1000 zł = zł/12 miesięcy = 1500 zł. W opisanym przypadku organ ustalający prawo do stypendium zobowiązany jest pomniejszyć dochód rodziny o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym. Tym samym miesięczny dochód na podstawie, którego w opisanym przypadku naleŝy ustalić prawo do stypendium wynosi: 1500 zł - ((6x1000 zł)/12) = 1000 zł 5) Dochody utracone dokumentuje się zaświadczeniem określającym wysokość utraconego dochodu (np. PIT 11). V. UZYSKANIE DOCHODU 1) Dochód studenta i jego rodziny, na pisemny wniosek studenta, moŝe zostać powiększony o dochód uzyskany. 2) Za dochód uzyskany uwaŝa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności: a) zakończenia urlopu wychowawczego, b) uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. 3) Dochód rodziny powiększa się o dochód uzyskany dodając do przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z roku kalendarzowego, który był podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium, miesięczną kwotę dochodu uzyskanego. 4) Dochody uzyskane dokumentuje się zaświadczeniem wydanym przez uprawniony podmiot, określającym wysokość uzyskanego dochodu.

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU 1. Ilekroć mowa jest o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik numer 3 Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta 1. Do dochodu wlicza się: 1) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 1. Ilekroć więc mówimy o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zał. 15 Krok 1 - Ustalenie liczby osób w rodzinie Studencie Ustalając liczbę osób w rodzinie w pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ

WIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJ ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo