rekurencja Przyk³ady algorytmów Józef Jerzy Danek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rekurencja Przyk³ady algorytmów Józef Jerzy Danek"

Transkrypt

1 rekurencja Przyk³ady algorytmów Józef Jerzy Danek Wydawnictwo Szkolne OMEGA Kraków 2011

2 Copyright 2011 by Wydawnictwo Szkolne OMEGA Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków, ul. Wielicka 44 C tel , ; tel./fax Druk: Zak³ad Graficzny COLONEL SA, Kraków, ul. D¹browskiego 16

3 5 Spis treœci O czym jest ta ksi¹ ka 4 Notacja matematyczna 7 Propozycje zmian: 10 Tekst matematyczny 14 Dlaczego matematyka jest trudna? 18 Zastosowanie iteracji w rozwi¹zywaniu równañ 23 Modu³ iteracje.mth 23 Program wykres 24 Program równanie 34 Punkt startu i wzór metody 38 Program skoczek 38 Równania diofantyczne 41 Program pell 42 Program elipt 44 Program fermat3 45 Modu³ diofant.mth 47 Modu³ solvexy.mth 49 Modu³ euler4x.mth 53 Weryfikacja hipotez. Równania rekurencyjne i funkcyjne 55 Modu³ hipoteza1.wxm 55 Modu³ hipoteza2.mth 57 Modu³ fibonacci.mth 58 Modu³ ruletka.mth 59 Matematyka w Internecie 63 Uogólnienia 73 Program kontekst 88 Zakoñczenie 92 Dodatek A 112 Program wykres Dodatek B 117 Program algebra dzia³ania na du ych liczbach ca³kowitych 117 Dodatek C 129 Makra dla OpenOffice 129

4 6

5 Rekurencja 7 Szanowny Czytelniku! Chcê uprzedziæ Ciê o kilku rzeczach. Ta ksi¹ eczka jest przeznaczona dla tych, którzy posiadaj¹ pewien poziom wykszta³cenia matematycznego. Piszê o tym, poniewa zdarza³o mi siê czytaæ ksi¹ ki matematyczne, które na pierwszej stronie zawiera³y tekst dostêpny dla uczniów pierwszych klas szko³y œredniej, a na dziesi¹tej ju wymaga³y wiedzy dostêpnej dla studentów ostatnich lat wydzia³ów matematycznych szkó³ wy szych. Wiedza matematyczna potrzebna przy czytaniu tej ksi¹ ki, to mniej lub wiêcej, zakres szko³y œredniej o profilu ogólnym. Jeœli mia³eœ ju w rêkach jak¹œ ksi¹ kê matematyczn¹, to stwierdzisz, e zawartoœæ tego dzie³ka zasadniczo ró ni siê od niej pod wzglêdem formy. Czy forma, któr¹ prezentuje ta ksi¹ ka jest udana, trudno mi jako autorowi, os¹dzaæ. Ró na i to zasadniczo od ksi¹ ek matematycznych, które czyta³eœ, jest jej treœæ. Zapewne czytaj¹c w szkole podrêcznik do matematyki, zadawa³eœ sobie czêsto, podobnie jak ja, pytania: Do czego to jest potrzebne? Czy to musi byæ takie skomplikowane? Ja niestety zwykle nie znajdowa³em odpowiedzi na adne z tych pytañ. Mottem tej ksi¹ ki mog³aby byæ sentencja Marka Aureliusza Najwa niejsza jest prostota.. WyobraŸ sobie, e ktoœ oznajmia Ci, e oprócz matematyki, której uczy³eœ siê w szkole, jest jeszcze inna, ca³kowicie od niej ró na. Inne s¹ tak e w tej matematyce metody i wzory, od tych, które ju znasz. Nawet wzór na pierwiastek równania kwadratowego jest ca³kowicie inny (chocia troszkê podobny) od dobrze Ci znanego wzoru Viete a. W tej matematyce tak samo rozwi¹zuje siê równania wielomianowe i diofantyczne, uk³ady równañ itd. Granice ci¹gów s¹ definiowane bez u ycia kwantyfikatorów, a same kwantyfikatory s¹ zdefiniowane jako funkcje logiczne. Myœlê, e uzna³byœ tego, kto twierdzi takie rzeczy, za szaleñca. Jeœli chcesz sprawdziæ, czy tym szaleñcem nie jest autor tej ksi¹ ki bo w³aœnie tak¹ matematykê ona zawiera, bêdziesz musia³ j¹ przeczytaæ. Byæ mo e jest odrobina szaleñstwa w tej ksi¹ ce. Na pewno jest ona odpowiedzi¹ na drêcz¹ce mnie fobie, na brak wiary w siebie, na stale powtarzaj¹ce siê prymitywne b³êdy w rozumowaniu, na walkê z matematycznymi wiatrakami. Napisanie tej ksi¹ ki pozwoli³o mi na zrozumienie samego siebie. Nie mogê napisaæ, e akceptujê swoje wady, ale po wykryciu kolejny raz koszmarnego b³êdu w moim rozumowaniu, ju nie zadajê sobie pytania: Jak mo na by³o zrobiæ coœ tak idiotycznego?. Có Ten typ to ja tak ma. Jest angielskie powiedzenie Ka dy ma jakiœ szkielet w szafie. Ten szkielet to wstydliwa tajemnica ukrywana przed wszystkimi. Ta ksi¹ ka jest w³aœnie takim szkieletem, a jej publikacja oznacza rozliczenie siê z moimi upiorami.

6 8 Rekurencja Chcia³em napisaæ ksi¹ kê, która w przystêpny sposób wyjaœnia³aby niektóre podstawowe pojêcia matematyczne (czasami nie ca³kiem podstawowe), upraszcza³aby symbolikê i pozwala³a na rozwi¹zanie niezbyt skomplikowanych zadañ (czasami przy u yciu komputera z odpowiednim programem). Problem matematyczny powinien czemuœ s³u yæ mo e to byæ tak e rozrywka, refleksja estetyczna lub filozoficzna. Programy zamieszczone w tej ksi¹ ce nie maj¹ celu praktycznego. Mo e natomiast ogarn¹æ Ciê chwila filozoficznej zadumy po uruchomieniu któregoœ programu lub modu³u, których kody Ÿród³owe znajduj¹ siê w tej ksi¹ ce. Mo e uœmiechniesz siê, ogl¹daj¹c obraz stworzony przez program do rysowania wykresów. Jeœli tak, to uznam, e moja ksi¹ ka spe³ni³a swój cel. Ksi¹ ki matematyczne zawieraj¹ aksjomaty, definicje i twierdzenia. Ta ksi¹ ka jest w zasadzie pozbawiona takich pojêæ. Inny jest tak e uk³ad treœci nie ma przechodzenia od rzeczy najprostszych i najmniej ogólnych do najbardziej skomplikowanych i najogólniejszych. Nie mia³oby to zreszt¹ sensu, bo nie bazuje ona na adnym systemie aksjomatycznym. Ma ona jeszcze dodatkowy atut ka dy wzór w niej podany mo e byæ przez Ciebie, Szanowny Czytelniku, zmodyfikowany, gdy w matematyce, któr¹ zawiera, istnieje nieskoñczenie wiele wariantów ka dego wzoru. Autor

7 Rekurencja 9 O czym jest ta ksi¹ ka W¹skie drzwi prowadz¹ daleko w g³¹b Gichin Funakoshi Pocz¹tkowo podtytu³ tej ksi¹ ki mia³ brzmieæ Uwagi laika o matematyce wspó³czesnej. Mia³em jednak w¹tpliwoœci co do tego, gdy nie jestem zupe³nym laikiem w pe³nym znaczeniu tego s³owa, ukoñczy³em bowiem studia matematyczne. Uzna³em ostatecznie, e tytu³ Przyk³ady algorytmów najlepiej odda zawartoœæ mojej pracy. Praca ta powsta³a w czasie wolnym od zajêæ nie zajmujê siê zawodowo nauk¹. Jestem obecnie ju by³em nauczycielem matematyki. Mo e teraz kilka s³ów wyt³umaczenia. W czasie studiów by³em uwa any za zdolnego, ale leniwego osobnika. Nie uwa am siê za nadmiernie pracowitego, ale lubiê wiedzieæ, jaki sens ma wykonywana praca. Tego zaœ w czasie moich studiów nie wiedzia³em. Cowiêcej,moinauczycielezajmowalisiêrzeczami,któreuwa a³emzanieistotneima³o ciekawe, a tym, co ja uwa a³em za wa ne, nie zajmowa³ siê nikt. Mia³em wiele pytañ, na które nie spodziewa³em siê otrzymaæ odpowiedzi, gdy uwa a³em, e zosta³yby uznane za naiwne. Oto niektóre z nich: Zgodnie z twierdzeniem G. Cantora, moc ( iloœæ elementów ) zbioru podzbiorów danego zbioru jest wiêksza ni moc tego zbioru. Poniewa zbiór wszystkich zbiorów nie spe³nia twierdzenia Cantora (bo zawiera zbiór swoich podzbiorów), wiêc nie istnieje. Co tu jest nieprawdziwe? Twierdzenie Cantora, czy to, e istnieje zbiór zbiór wszystkich zbiorów? Jeœli nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów, to dlaczego istnieje zbiór pusty? To tak jakby istnia³o nic, a nie istnia³o wszystko. Jeœli x: x x jest definicj¹ zbioru pustego, to jakiego zbioru elementem jest x? Liczby ujemne wprowadziæ mo na jako rozwi¹zania równañ typu x n 0. Symbole n,0 N. Jak mo na zdefiniowaæ symbol n bez wprowadzania symbolu? To samo dotyczy u³amków, pierwiastków i liczb zespolonych. 1/n jest rozwi¹zaniem równania n x 1. Jak zdefiniowaæ x bez u ywania symbolu /? 2 jest rozwi¹zaniem równania x 2 2. Jak zdefiniowaæ bez wprowadzania nowego symbolu? Liczba urojona i jest rozwi¹zaniem równania x Jak zdefiniowaæ î bez wprowadzania nowego symbolu? Dlaczego obliczanie pochodnych funkcji jest doœæ proste, a obliczanie funkcji pierwotnych trudne? Na niektóre z tych pytañ staram siê odpowiedzieæ w tej rozprawce.

8 10 Rekurencja Po studiach i rocznym sta u na uczelni, mój szef doszed³ do wniosku, e nie spe³niam jego oczekiwañ. Ja równie stwierdzi³em, e ewentualna kariera naukowa specjalnie mnie nie interesuje, a ju na pewno nie interesuje mnie to, czym musia³bym siê dla niej zajmowaæ. Nie chcia³em braæ udzia³u w tym, co w wysoko rozwiniêtych pañstwach Zachodu nazywa siê wyœcigiem szczurów 1. Wydawa³o mi siê, e moja praca naukowa musia³aby polegaæ na tworzeniu komentarzy do komentarzy. Owszem, chcia³em zajmowaæ siê matematyk¹, ale choæ by³a ona dla mnie wa na, nie by³a najwa niejsza. Pensja asystenta by³a bardzo niska, a ja mia³em onê oraz syna i oni byli dla mnie wa niejsi od matematyki. Nie przyj¹³em wiêc oferty pracy na innej uczelni i zacz¹³em pracê jako nauczyciel matematyki, a w czasie wolnym mog³em siê zajmowaæ tym, czym chcia³em. Wrócê jednak do mojej rozprawki. W ksi¹ ce Algorytmy Piotr Wróblewski pisze, e nic tak nie przekonuje o wadze tematu, jak Definicje i Twierdzenia. Tauwagaznajdujesiêtylko w pierwszym wydaniu ksi¹ ki, póÿniej autor sta³ siê bardziej spolegliwy (okreœlenie wybitnego polskiego filozofa T. Kotarbiñskiego) i stwierdzenie usun¹³. Jeœli to prawda, to szkic ten ma znikom¹ wartoœæ, nie zawiera prawie adnych twierdzeñ i prawie adnych definicji, poza wzorami okreœlaj¹cymi funkcje. Matematycy najbardziej ceni¹ metody ³¹cz¹ce ró ne dzia³y matematyki, w tej rozprawce natomiast u ywana jest w zasadzie jedna metoda rozwi¹zywania problemów, w dodatku z zakresu tzw. matematyki elementarnej (chocia nieklasycznej). Stosowan¹ metod¹ w matematyce jest przechodzenie od metod szczegó³owych do mo liwie najbardziej ogólnych. W tej rozprawce jest inaczej metoda ogólna jest demonstrowana wy³¹cznie za pomoc¹ przyk³adów. Moja rozprawka jest adresowana do czytelników, którzy matematyk¹ nie zajmuj¹ siê zawodowo. S¹dzê jednak, e szkic zawiera kilka metod ³¹cz¹cych informatykê z matematyk¹, które mog¹ byæ u yteczne. Zagadnienia tu poruszane nale ¹ do dzia³u matematyki nazywanego matematyk¹ dyskretn¹. Tekst jest napisany w pierwszej osobie. Matematycy pisz¹ dowiedziemy, ale ja nigdy nie by³em pewny, czy oznacza to autora i czytelnika, czy te autor zwraca siê do czytelnika w formie My stosowanej przez monarchów. Wed³ug Kartezjusza: Nale yw¹tpiæwewszystko. Tylko to, w co zw¹tpiæ nie mo na jest prawd¹. Poniewa byæ mo e to dzie³ko zawiera b³êdy, wiêc forma pluralis maiestaticus nie wyda³a mi siê w³aœciwa. Zacznê od podstawowego pytania: Po co uczyæ matematyki? 1 Wyœcig szczurów" (w jêz. ang.: rat race ) to niekoñcz¹ca siê pogoñ wspó³czesnych ludzi za sukcesem materialnym i zawodowym. Okreœlenie pochodzi od sposobu zachowania szczurów laboratoryjnych, biegn¹cych bez koñca w labiryntach lub w obracaj¹cych siê ko³ach.

9 Rekurencja 11 OdpowiedŸ jest trudna tu przytoczê anegdotê: Podczas przechadzki w Akademii jeden z uczniów zapyta³ Platona: Mistrzu, powiedz, jaka jest korzyœæ z matematyki? Na to filozof odwracaj¹c siê, powiedzia³ do s³u ¹cego: Daj mu obola, bo on chce mieæ korzyœæ z tego, czego siê nauczy. Inna wersja tej anegdotki mówi, e Euklides wyrzuci³ swojego ucznia za pytanie: Po co jest potrzebna matematyka? Dla przeciêtnego cz³owieka wiêkszoœæ wiadomoœci matematycznych nie jest zbyt przydatna.tak eludziezajmuj¹cysiêprac¹wdziedzinach zbli onych do matematyki czêsto pow¹tpiewaj¹ w wartoœæ posiadanej wiedzy matematycznej. Jednak ka dy cz³owiek powinien posiadaæ pewn¹ wiedzê ogóln¹, a wykszta³cenie matematyczne jest na pewno czêœci¹ tej wiedzy. W wykszta³ceniu podstawowym (do szczebla œredniego w³¹cznie) matematyka w skali wa noœci zwykle zajmuje drugie miejsce po jêzyku ojczystym. Dlaczego? Matematyka kszta³tuje cechy umys³u, powszechnie uznawane za bardzo po ¹dane: pamiêæ umiejêtnoœæ kojarzenia uczy rozwi¹zywania problemów Allan E. Poe Zabójstwo przy Rue Morgue Zdolnoœci umys³owe zwane analitycznymi nie nadaj¹ siê w swej istocie zbytnio do analizy. Oceniamy je tylko wedle ich wyników. Wiemy o nich, miêdzy innymi, i dla osób, które posiadaj¹ je w niepowszednim stopniu, bywaj¹ one zawsze Ÿród³em naj ywszej radoœci. Podobnie jak cz³owiek silny cieszy siê sw¹ cielesn¹ krzepkoœci¹ i lubuje w æwiczeniach, które wymagaj¹ sprawnoœci jego miêœni, tak samo analityk szuka chluby w czynnoœci umys³owej, która polega na rozwik³ywaniu. Lubuje siê nawet w zajêciach najpospolitszych, które nastrêczaj¹ mu sposobnoœæ do zastosowania swych uzdolnieñ. Przepada za ³amig³ówkami, zagadkami, hieroglifami. Okazuje we wszystkich swych rozwi¹zaniach tyle przenikliwoœci, i w pojmowaniu zwyczajnym wydaje siê ona nadprzyrodzona. Wyniki jego, osi¹gane przez najistotniejsz¹ treœæ i ducha metody, maj¹ rzeczywiœcie wszystkie znamiona intuicji.

10 12 Rekurencja Ta zdolnoœæ rozk³adania zjawisk z³o onych wzmaga siê wielce pod wp³ywem wiedzy matematycznej, w szczególnoœci zaœ pod wp³ywem najznamienitszej jej ga³êzi, zwanej nies³usznie i jedynie ze wzglêdu na jej dzia³anie wsteczne analiz¹ Skradziony list Podajê w w¹tpliwoœæ znaczenie, a wraz z nim wartoœæ rozumu kszta³conego w jakiœ inny sposób ni abstrakcyjno-logiczny. W szczególnoœci zaœ podajê w w¹tpliwoœæ rozum wykszta³cony na studiach matematycznych. Wiedza matematyczna jest nauk¹ formy i wieloœci, zaœ rozumowanie matematyczne najzwyczajniejsz¹ logik¹, zastosowan¹ do badania kszta³tu i wieloœci. Wielki b³¹d tkwi w mniemaniu, jakoby pewniki algebry tak zwanej czystej by³y pewnikami abstrakcyjnymi czy powszechnymi. Zaœ b³¹d ten jest tak ogromny, i s³upiejê nad jednomyœlnoœci¹, z jak¹ go przyjêto. Pewniki matematyczne nie s¹ pewnikami prawdy powszechnej... S³owem nie zdarzy³o mi siê jeszcze spotkaæ czystego matematyka, na którym mo na by polegaæ poza jego równaniami i pierwiastkami lub który by nie uznawa³ za dogmat swojej wiary, i x 2 px równa siê bezwarunkowo i absolutnie q. Spróbuj powiedzieæ któremuœ z tych panów, je eli ciê to bawi, i zdaniem twoim mog¹ zajœæ okolicznoœci, kiedy x 2 px niekoniecznie równaæ siê bêdzie q, jednak e powiedziawszy, co masz na myœli, usuñ siê mu co rychlej i najuprzejmiej spod rêki, gdy na pewno bêdzie chcia³ ciê grzmotn¹æ. Czy mo na wiêc uczyæ matematyki, tak aby æwicz¹c pamiêæ i umiejêtnoœæ kojarzenia, nie wchodziæ zbytnio w zawi³oœci nauki? Przy coraz ³atwiejszym dostêpie do ca³oœci ludzkiej wiedzy dziêki Internetowi ogromnie wzrasta znaczenie umiejêtnego sformu³owania pytania. Trudnoœæ zagadnienia polega tak e na tym, e matematyka posiada swoj¹ historiê, a jej twórcy przyzwyczajenia. Takie umiejêtnoœci matematyczne wa ne kiedyœ, jak przekszta³canie wyra eñ trygonometrycznych, czy logarytmicznych straci³y swoje znaczenie. Nikt nie u ywa ju suwaka logarytmicznego, rzadko w u yciu s¹ tablice matematyczne. Do ycia codziennego coraz bardziej wkracza informatyka, co zbyt ma³o jednak odbija siê w treœciach programów nauczania matematyki. Czêsto u ywa siê komputerów do wizualizacji pojêæ oraz rysowania wykresów funkcji, ale w nauczaniu podstaw matematyki niewiele siê zmieni³o. Czêœæ zmian jest niekorzystna. Nie uczy siê ju wykreœlania figur geometrycznych. Spowodowa³y to nowoczesne tablice, w które nie mo na wbiæ cyrkla. Próba zast¹pienia tablicy i cyrkla przez komputer nie uda³a siê, bo ekran monitora jest za ma³y.

11 Rekurencja 13 Reformy nauczania matematyki nie powiod³y siê, bo przyjête za³o enia w praktyce okaza³y siê niemo liwe do realizacji. Chyba b³êdny by³ pogl¹d, e ka dy cz³owiek posiada instynkt matematyczny, który wystarczy rozbudziæ. Zdecydowana wiêkszoœæ ludzi posiada naturaln¹ sk³onnoœæ do badania i modyfikowania otaczaj¹cego œwiata, co czasami mo na wykorzystaæ przy nauczaniu matematyki, ale równie zdecydowana wiêkszoœæ jest leniwa i niestaranna jak mogê s¹dziæ na w³asnym przyk³adzie wiêc uczenie siê bez dodatkowej motywacji dla tej e wiêkszoœci nie ma sensu. To, co naturalne dla matematyka, dla cz³owieka spoza bran y mo e byæ be³kotem. Ka da teoria matematyczna jest pewn¹ konstrukcj¹ umys³ow¹ podobnie jak partia szachowa, utwór muzyczny, powieœæ czy sztuka teatralna. We wspó³czesnej matematyce czêsto przeciwstawia siê intuicjonizm 2 formalizmowi. W formalizmie wszystko otrzymuje siê z przyjêtych aksjomatów, w intuicjonizmie obiekty matematyczne powinny byæ konstruowane. Jednak aksjomaty s¹ tworzone przez matematyków, i to na bie ¹co wiêc formaliœci równie s¹ w jakimœ stopniu intuicjonistami. Poniewa w teorii zbiorów uznawanej za podstawê matematyki pojawi³y siê sprzecznoœci (antynomie), wiêc dla ich wyeliminowania intuicjoniœci zakwestionowali stosowanie prawa wy³¹czonego œrodka 3 dla zbiorów nieskoñczonych. Wed³ug mnie, za wiele antynomii odpowiada nie prawo wy³¹czonego œrodka, a u ywanie zdañ typu: Dla ka dego x..., Istnieje takie x, e bez okreœlenia jaka jest dziedzina zmiennej x. Prawdy matematyczne w oczywisty sposób zale ¹ od przyjêtych za³o eñ i definicji. Zasad¹ przyjêt¹ w matematyce jest, i prawdziwe jest to, co nie prowadzi do sprzecznoœci, ale Kurt Gödel wykaza³, e ka dy aksjomatyczny system zawieraj¹cy arytmetykê liczb naturalnych jest albo niezupe³ny (zawiera zdania prawdziwe, ale niemo liwe do weryfikacji wewn¹trz systemu), albo sprzeczny. Dla przeciêtnego cz³owieka oznacza to, e matematyka przesta³a byæ nauk¹ œcis³¹. Wszystkie symbole matematyczne powsta³y w nie tak bardzo odleg³ej przesz³oœci. Grecy nie mieli osobnych symboli dla liczb, w czasach Newtona nie istnia³ symbol równoœci, ani potêgowania. Wiele symboli wi¹ e siê z ich interpretacj¹ w przesz³oœci np. dx oznaczaj¹cy u Newtona nieskoñczenie ma³¹. Powstaje pytanie, czy mo liwa i potrzebna jest modyfikacja notacji matematycznej. Niektóre pojêcia u ywane obecnie s¹ reliktami. W szczególnoœci dotyczy to wielkoœci zwi¹zanych z czasem i astronomi¹. System mierzenia czasu pochodzi z zamierzch³ej przesz³oœci. Zwi¹zany 2 Intuicjonizm kierunek w matematyce zapocz¹tkowany przez L. Brouwera. Intuicjonizm odrzuca obiekty, których istnienie otrzymuje siê wy³¹cznie przez dowód nie wprost. Przeciwieñstwem intuicjonizmu jest formalizm ka dy obiekt, którego istnienie daje siê wyprowadziæ z przyjêtych aksjomatów, istnieje. 3 Prawo wy³¹czonego œrodka mówi, e w logice dwuwartoœciowej zdanie p lub nie p jest prawdziwe.

12 14 Rekurencja z religi¹ system podzia³u roku na 360 dni 4, kalendarza zwi¹zanego z ruchem ksiê yca (miesi¹c ksiê ycowy liczy 28 dni, czyli 4 tygodnie po 6 dni z jednym dniem œwi¹tecznym) posiada³ wówczas ogromne zalety, wiêc do niego zosta³ dostosowany system liczenia. Dobê podzielono na godziny. Nie u ywamy ju systemu szeœædziesi¹tkowego poza mierzeniem czasu i k¹tów, ale mimo to przejœcie przy mierzeniu czasu na system dziesiêtny by³oby prawdziw¹ rewolucj¹. Jak mo na zreformowaæ notacjê matematyczn¹ i dlaczego wed³ug mnie nale y to zrobiæ, postaram siê pokazaæ w rozdziale Notacja matematyczna. Tekst matematyczny, wbrew tytu³owi, prawie wcale nie zawiera matematyki. W rozdzia³ach Dlaczego matematyka jest trudna? i Zastosowanie iteracji w rozwi¹zywaniu równañ zajmujê siê rozwi¹zywaniem równañ z jedn¹ niewiadom¹, wizualizacj¹ rozwi¹zañ i wykresami funkcji zmiennej zespolonej. Do rozwi¹zywania równañ i sporz¹dzania wykresów u ywam metod iteracyjnych. Punkt startu i wzór metody omawia sposoby poprawiania metod rekurencyjnych. Rozdzia³ Równania diofantyczne jest poœwiêcony zastosowaniu iteracji do znajdowania rozwi¹zañ ca³kowitych kilku równañ o wspó³czynnikach ca³kowitych, zastosowaniu arkusza matematycznego do rozwi¹zywania takich równañ oraz szkicowe omówienie ogólnej metody rozwi¹zywania równañ diofantycznych za pomoc¹ iteracji. Weryfikacja hipotez przedstawia sposób u ycia arkusza matematycznego do sprawdzenia prostych hipotez oraz rozwi¹zywania równañ rekurencyjnych. W rozdziale Matematyka w Internecie zajmujê siê sposobami przedstawiania informacji matematycznej w Internecie. Uogólnienia s¹ prób¹ syntezy, rozdzia³ zawiera kilka metod wskazuj¹cych na mo liwe zastosowania rekurencji w ró nych dzia³ach matematyki. Zakoñczenie jest mo e najbardziej kontrowersyjnym rozdzia³em tej pracy. Jeœli niektóre problemy zosta³y tam przedstawione w bardzo ostrej formie, to dlatego, e jak s¹dzê, by³y do tej pory zbywane milczeniem. W Dodatkach przedstawiam kilka interesuj¹cych wykresów funkcji, przyk³adowy program do dzia³añ na du ych liczbach ca³kowitych oraz kilka makr, które by³y u yte przy pisaniu tej rozprawki. 4 Myœlê, e przy obliczaniu d³ugoœci roku pomylili siê sumeryjscy astronomowie. W Babilonie 5 dni koñcz¹cych rok nie by³o liczonych do kalendarza. Tak e w staroegipskiej legendzie O Izydzie i Ozyrysie podanej przez Plutarcha z Cheronei, rok ma pocz¹tkowo 360 dni. Bogini nieba Nut jest w ci¹ y, ale nie mo e urodziæ w adnym dniu roku, na skutek przekleñstwa boga Re. Pomaga jej dopiero bóg Thot (miêdzy innymi opiekun matematyków). Gra w warcaby z bogini¹ ksiê yca i wygrywa od niej 70 czêœci z jej czasu œwiecenia. Z tych czêœci tworzy 5 dodatkowych dni.

13 Rekurencja 15 Weryfikacja hipotez Równania rekurencyjne i funkcyjne U ywam arkuszy Maxima i Derive 6.10 Czytaj¹c ksi¹ kê Co to jest matematyka? R. Couranta i H. Robbinsa natkn¹³em siê na nastêpuj¹cy tekst: Jako æwiczenie zechce czytelnik udowodniæ przez indukcjê matematyczn¹, e (5) n 3 =(n (n + 1)/2) 2 Nale y zaznaczyæ, e chocia zasada indukcji matematycznej pozwala dowieœæ wzoru (5), gdy wzór ju znamy, to jednak dowód nie daje adnych wskazówek co do sposobu wyprowadzenia tego wzoru i nie t³umaczy, dlaczego oczekujemy, e w³aœnie wyra enie ( n ( n 1)/ 2) 2 daje sumê n pierwszych szeœcianów, a nie wyra enie ( n ( n 1)/ 3) 2 2 lub ( 19n 41n 24)/ 2, czy te jakiekolwiek spoœród nieskoñczenie wielu wyra eñ podobnego typu. Fakt, e dowód danego twierdzenia polega na zastosowaniu pewnych prostych regu³ logiki, nie ogranicza twórczego elementu w matematyce, który przejawia siê w wybieraniu spoœród ró nych mo liwoœci. Zagadnienie powstawania hipotezy (5) nale y do dziedziny, w której nie mo na podaæ adnych naprawdê ogólnych regu³; doœwiadczenie i intuicja odgrywaj¹ tu du ¹ rolê. Ale gdy choæ raz sformu³owano w³aœciw¹ hipotezê, to zasada indukcji matematycznej czêsto wystarcza do przeprowadzenia dowodu. Poniewa dowód taki nie daje klucza do dokonania odkrycia, mo e nale a³oby go nazwaæ weryfikacj¹. Okazujesiê, earkuszmatematycznyznakomiciesprawdzasiêprzyrozwi¹zywaniusformu³owanego przez autorów problemu. Powiedzmy, e chcê znaleÿæ ogólny wzór na wyra enie SUM(F(k),k,1,n), gdzief(k) jest wielomianem stopnia m. Jeœli zapiszê wyra enie SUM(F(k),k,1,n) wpostaci(f(1)+f(n))+(f(2)+f(n-1))+ to ³atwo sformu³owaæ hipotezê, e wynik powinien byæ wielomianem stopnia m+1, bo wyra enie (F(1)+F(n))+(F(2)+F(n-1))+ jest sum¹ n/2 wielomianów zmiennej n, zktórychka dyjest stopnia m. Wspó³czynniki hipotetycznego wielomianu W(n) mo na obliczyæ z uk³adu m+1 równañ liniowych SUM(F(k),k,1,n)=W(n) dla n = 1,2 m+1. Poni ej podajê przyk³adowe rozwi¹zanie problemu dla wielomianu F(k):=k 5. Analogicznie bêdzie wygl¹daæ rozwi¹zanie dla innego wielomianu F(k), niekoniecznie o wspó³czynnikach ca³kowitych.

14 16 Rekurencja Modu³ hipoteza1.wxm Weryfikacja hipotezy w arkuszu wxmaxima (%i1) F(k):=k^5; A:makelist(concat(a,k),k,0,6); (%o1) F(k):=k 5 (%o2) [a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6] Wspó³czynniki a0, a6 obliczam rozwi¹zuj¹c uk³ad równañ liniowych. Abyprzypisaæwspó³czynnikomtewartoœci muszê zadeklarowaæ zmienn¹ globaln¹. (%i3) globalsolve:true$ solve(makelist(sum(f(k),k,1,n)=sum(a[k]*n^(k-1),k,1,7),n,1,7),a); (%o4) [[a0:0,a1:0,a2: 1 12,a3:0,a4: 5 12,a5:1 2,a6:1 6 ]] Deklarujê B jako wektor wartoœci zmiennych a0, a1... (%i5) B:[[a0:0,a1:0,a2:-1/12,a3:0,a4:5/12,a5:1/2,a6:1/6]][1]; (%5) [0,0, 1 12,0, 5 1 1,, ] Piszê hipotetyczny wzór na sumê: 1^5+2^5...+n^5. (%i9) sum(f(k),k,1,n)=factor(sum(b[k]*n^(k-1),k,1,7)); (%o9) n k 1 k n( n 1)( 2n 2n 1) 12 Otrzymany wzór dowodzê metod¹ indukcji regresywnej. W odró nieniu od klasycznej wersji, przy sprawdzaniu II za³o enia indukcji dowodzi siê, e T(n) T(n-1). Sprawdzam I za³o enie indukcji: (%i6) subst(1, n,sum(k^5,k,1,n)=(n^2*(n+1)^2*(2*n^2+2*n-1))/12); (%o6) n k 1 k 5 1

15 Rekurencja 17 Sprawdzam II za³o enie indukcji. W symbolice wxmaxima # to symbol nie jest równe. Niech: (%i7) sum(k^5,k,1,n)#(n^2*(n+1)^2*(2*n^2+2*n-1))/12; (%o7) n k n n 1 2n 2n 1 k # ( )( ) 12 St¹d oczywiœcie po odjêciu od obu stron n^5: (%i8) sum(k^5,k,1,n-1)#factor((n^2*(n+1)^2*(2*n^2+2*n-1))/12-n^5); (%o8) n k n 1 n 2n 2n 1 k # ( ) ( ) 12 Poniewa ostatnia nierównoœæ przedstawia T(n-1), wiêc sprawdzi³em II za³o enie indukcji. Znacznie trudniejsz¹ spraw¹ jest znalezienie wzoru na wyra enie typu SUM(1/F(k),k,1,n),gdzieF(x) jest wielomianem. Poza szczególnymi przypadkami wyniku nie da siê przedstawiæ w prostszej postaci. Tu muszê siê przyznaæ do mistyfikacji podany problem mo na rozwi¹zaæ za pomoc¹ arkusza Maxima w sposób trywialny. Mog³em w pierwszej linijce modu³u napisaæ load("simplify_sum")$, wdrugiejsimplify_sum(sum(k^5,k,1,n)) i otrzyma³bym wzór (2 n 6 +6 n 5 +5 n 4 n 2 )/12. Czy wiêc podany modu³ jest zupe³nie nieprzydatny? Na szczêœcie tak Ÿle nie jest, nale y tylko zastosowaæ podan¹ metodê tam, gdzie bezpoœrednie u ycie arkusza bêdzie niemo - liwe.powiedzmy, enale ydlazadanegoci¹gu liczbowego znaleÿæ dobry wielomianowy wzór aproksymuj¹cy, lub jeœli to mo liwe, wzór dok³adny. Skorzystam z nastêpuj¹cego faktu jeœli dany jest ci¹g F(1),F(2), F(n) i F(x) jest wielomianem stopnia m, to ci¹g ró nic: F(2) F(1),,F(n) F(n 1) daje siê przedstawiæ jako F1(1),,F1(n 1) przy czym F1(x) jest stopnia m 1.

16 18 Rekurencja Modu³ hipoteza2.mth (weryfikacja hipotezy w arkuszu Derive 6.10) [CaseMode:=Sensitive,InputMode:=Word,DisplayFormat:=Compressed] X:=[1/3,-5/3,-5,-5/3,73/3,97,745/3,1555/3,955,4843/3,7681/3,3865] Na pocz¹tku metod¹ ró nic ustalam stopieñ szukanego wielomianu. ITERATES(VECTOR(ELEMENT(Y,i)-ELEMENT(Y,i-1),i,2,DIMENSION(Y)),Y,X) Upraszczam wzór powy ej: [[1/3,-5/3,-5,-5/3,73/3,97,745/3,1555/3,955,4843/3,7681/3,3865],[2, 10/3,10/3,26,218/3,454/3,270,1310/3,1978/3,946,3914/3], [-4/3,20/3,68/3,140/3,236/3,356/3,500/3,668/3,860/3,1076/3],[8,16,24, 32,40,48,56,64,72],[8,8,8,8,8,8,8,8],[0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0],[],[]] Po 5 iteracjach z ci¹gu wyjœciowego otrzyma³em ci¹g sta³y, wiêc szukany wielomian jest stopnia 4. Ogólnie - wybieram tak¹ iloœæ iteracji, e otrzymany ci¹g jest bliski ci¹gowi sta³emu. A:=VECTOR(APPEND(a,k),k,0,4) A:=[a0,a1,a2,a3,a4] Obliczam wspó³czynniki szukanego wielomianu: B:=ELEMENT(SOLUTIONS(VECTOR(ELEMENT(X,n) =SUM(ELEMENT(A,k) n k-1,k,1,5),n,1,dimension(a)),a),1) i upraszczam wzór: B:=[1,-2,3,-2,1/3] Piszêhipotetycznywzórnaogólnywyrazci¹gu: SUM(ELEMENT(B,k) n k-1,k,1,dimension(b)) i upraszczam go: n 4 /3-2 n 3 +3 n 2-2 n+1

17 Rekurencja 19 Sprawdzam poprawnoœæ otrzymanego wzoru: VECTOR(n 4 /3-2 n 3 +3 n 2-2 n+1-element(x,n),n,1,dimension(x)) po uproszczeniu otrzymujê ci¹g z³o ony z samych zer: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] Poda³em tu dwa modu³y zapisane w ró nych arkuszach matematycznych, aby pokazaæ, jak bardzo ró ne mog¹ byæ programy zbudowane na bazie tego samego jêzyka programowania. Derive powsta³ na bazie dialektu mulisp jêzyka LISP, stworzonego specjalnie dla tego programu, Maxima jest oparta na dialekcie GNU Common Lisp (aka GCL). Obydwa programy maj¹ swoje zalety i wady. Derive instaluje w³asne zestawy czcionek i mo e eksportowaæ pliki do formatu *.rtf. Problem w tym, e jeœli w systemie operacyjnym nie zosta³y zainstalowane czcionki Derive Unicode, pliki*.rtf nie bêd¹ mo liwe do odczytania w edytorze tekstu. W programie Maxima mo liwy jest eksport do pliku *.html, wiêc utworzone pliki s¹ bardziej przenoœne, ale jest to mo liwe dlatego, e wyniki przekszta³ceñ s¹ zapisywane jako obrazy w plikach *.png. Rozwi¹zaniem radykalnym by³by eksport do formatu *.html pliku tekstowego zapisanego z u yciem notacji liniowej, ale nie robi tego aden z wymienionych arkuszy. Maxima jest bezp³atnym programem typu Open Source. Derive jest programem komercyjnym, ale jego cena jest umiarkowana. Za pomoc¹ arkusza matematycznego mo na równie rozwi¹zywaæ równania rekurencyjne. Podany ni ej modu³ jest oparty na metodzie zawartej w ksi¹ ce Matematyka konkretna R. Grahama, D. Knutha i O. Patashnika. Podana metoda jest uniwersalna, co nie znaczy, e rozwi¹zanie konkretnego równania rekurencyjnego bêdzie proste. Czêsto ³atwiejsze jest skorzystanie ze wzoru rekurencyjnego przy zastosowaniu rekurencji prawostronnej (ogonowej 5 ) dla uproszczenia obliczeñ. DlawzorurekurencyjnegoF(n)=G(F(n),.,F(n-k)),nale yznaleÿæjawnywzórnaf(n)jako funkcji n. 5 W zwyk³ej rekurencji kolejne wywo³ania funkcji s¹ odk³adane na stos. Obliczanie rozpoczyna siê po osi¹gniêciu wartoœci nierekurencyjnej. W rekurencji prawostronnej obliczenia wykonywane s¹ na bie ¹co, w zwi¹zku z tym nie wymaga ona stosu. Przyk³adowo - w zwyk³ej rekurencji obliczanie 4! odbywa siê nastêpuj¹co: na stos odk³ada siê kolejno 4!,3!,2!,1! i oblicza siê 0!=1,1!=1*0!=1, 2!=2*1!=2 itd. W rekurencji prawostronnej liczy siê 4!=4*3! (nie u ywa siê stosu, tylko modyfikuje wartoœæ argumentu) =12*2!=24*1!=24*0!=24*1=24. Zwyk³a rekurencja bêdzie bardziej u yteczna, gdy nale y znaleÿæ (i wypisaæ) wszystkie wyrazy ci¹gu rekurencyjnego np. od 0 do n.

18 20 Rekurencja Algorytmrozwi¹zywaniazapomoc¹funkcjitworz¹cych: 1. PiszêrównanierekurencyjneF(n)=G(F(n),.,F(n-k)). 2. Mno ê obie strony równania przez x n i sumujê (przyjmujê, e F(-1)=F(-2)=...=F(n-k)= 0) Szereg formalny SUM(F(n) x n,n,0,inf) nosi nazwê funkcji tworz¹cej dla ci¹gu (F(n)). 3. Otrzymujê równanie CF(x)=SUM(F(n) x n,n,0,inf)=sum(g(f(n),.,f(n-k)) x n,n,0,inf)=h(cf(x)) Uwaga: Prawa czêœæ równania musi byæ przekszta³cona tak, aby by³a wyra eniem zale nym od CF(x). 4. Z równanie CF(x)=H(CF(x)) obliczam CF(x). 5. Rozwijam CF(x) w szereg potêgowy. Wspó³czynnik przy x n jest równy F(n) Modu³ poni ej zawiera przyk³adowe rozwi¹zanie dla ci¹gu Fibonacci ego. Ci¹g ten jest u ywany miêdzy innymi do prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych indeksów gie³dowych i cen aktywów. Modu³ fibonacci.mth (rozwi¹zywanie równañ rekurencyjnych w arkuszu Derive 6.10) [CaseMode:=Sensitive,InputMode:=Word,DisplayFormat:=Compressed, TimesOperator:=Implicit] [F(n):=,x:=,CF(x):=,H(x):=] FIB(n):=IF(n=0,0,IF(n=1,1,FIB(n-1)+FIB(n-2))) RECSUM(Fib(n) x n,n:=k):=fib(n) x n +RECSUM(Fib(n) x n,n+1) St¹d FIB(n) x n =IF(n=0,0,IF(n=1,x,FIB(n-1) x n +FIB(n-2) x n )) wiêc RECSUM(FIB(n) x n,0)=x+recsum(fib(n-1) x n,0)+recsum(fib(n-2) x n,0) =x+recsum(fib(n) x n+1,0)+recsum(fib(n) x n+2,0) czyli CF(x)=x+x CF(x)+x 2 CF(x) wiêc CF(x)=x/(1-x-x 2 ) CF(x) rozk³adam na sumê u³amków prostych CF(x)=x/(1-x-x 2 )=A/(x-B)+C/(x-D)

19 Rekurencja 21 Mam [x 2 -(B+D) x+b D=x 2 +x-1,(a+c) x-a D-B C=-x] Przez porównanie wspó³czynników dostajê uk³ad równañ: [B+D=-1,B D=-1,A+C=-1,A D+B C=0] który rozwi¹zujê metod¹ SOLUTIONS SOLUTIONS([B+D=-1,B D=-1,A+C=-1,A D+B C=0],[A,B,C,D]) [[SQRT(5)/10-1/2,SQRT(5)/2-1/2,-SQRT(5)/10-1/2,-SQRT(5)/2-1/2], [-SQRT(5)/10-1/2,-SQRT(5)/2-1/2,SQRT(5)/10-1/2,SQRT(5)/2-1/2]] Mam CF(x)=(-A/B)/(1-x/B)+(-C/D)/(1-x/D)=-A/B SUM((x/B)n,n,0, )-C/D SUM ((x/d)n,n,0, ) Wspó³czynnik przy x n wynosi FIB(n)=(-A/B) B -n +(-C/D) D -n Podstawiam wartoœci za A, B, C, D: FIB(n)=SUBST(-A B -n-1 -C D -n-1,[a,b,c,d],[sqrt(5)/10-1/2,sqrt(5)/2-1/2, -SQRT(5)/10-1/2,-SQRT(5)/2-1/2]) czyli FIB(n)=SQRT(5) (SQRT(5)/2-1/2) -n /5-SQRT(5) (SQRT(5)/2+1/2) -n COS(pi n)/5 +SQRT(5) î (SQRT(5)/2+1/2) -n SIN(pi n)/5 Uwaga: Przy obliczaniu granicy program Derive u y³ liczb zespolonych, mimo i wartoœci funkcji s¹ rzeczywiste. Poniewa SIN(pi n)=0 oraz COS(pi n)=(-1) n wiêc ostatecznie: FIB(n)=(SQRT(5)/2-1/2) -n /SQRT(5)-(SQRT(5)/2+1/2) -n (-1) n /SQRT(5) Otrzymany tu wzór koñcowy jest równowa ny czêœciej podawanemu wzorowi: FIBONACCI(n):=((1+SQRT(5))/2) n /SQRT(5)-((1-SQRT(5))/2) n /SQRT(5) Rozwi¹zanie rekurencji w module powy ej polega³o na obliczeniu sumy nieoznaczonej.

20 22 Rekurencja Równanie rekurencyjne analizowane w nastêpnym module jest zwi¹zane z teori¹ gier. Dla wyznaczenia jawnego wzoru szukanej funkcji nale y rozwi¹zaæ kolejno dwa równania rekurencyjne. Rozpatrywany jest nastêpuj¹cy problem: Do kasyna przybywa gracz z kapita³em n i przyjmuje strategiê gry w ruletkê przy tej samej stawce do momentu, gdy kapita³ wzroœnie do C, lub do wyczerpania zasobów finansowych. p oznacza prawdopodobieñstwo wygranej w pojedynczej grze, q prawdopodobieñstwo przegranej, wiêc p+q=1. Poniewa kasyno nie jest instytucj¹ charytatywn¹, wiêc q>p. SC(n) oznacza prawdopodobieñstwo uzyskania kapita³u C, przy kapitale pocz¹tkowym n. Przyjmowane jest za³o enie, e jednorazowa stawka wynosi 1, wygrana i przegrana równie 1, n i C s¹ ca³kowite. Klasyczna ruletka (europejska) ma 37 pól: 18 czerwonych, 18 czarnych i jedno zielone. Jeœli postawimy na czarne, a wypadnie czerwone lub zielone to tracimy stawkê, jeœli wypadnie czarne, to dostajemy podwojon¹ stawkê. Po ka dej grze kapita³ gracza zmienia siê losowo o jeden: wzrasta z prawdopodobieñstwem p=18/37, spada z prawdopodobieñstwem q=1-p=19/37.

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY Jego Œwi¹tobliwoœæ XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Wydawnictwo A Kraków 2007 Tytu³ orygina³u

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Minister Edukacji Narodowej i Sportu dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995)

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995) STUDIA INDOLOGICZNE tom 2 (1995) INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA 1995 KOMITET REDAKCYJNY Piotr Balcerowicz redakcja techniczna Marek Mejor redakcja naukowa Ma³gorzata Wieliñska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo