Echo P u s z c z y k o w a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Echo P u s z c z y k o w a"

Transkrypt

1 LISTOPAD 2004 Echo P u s z c z y k o w a - T i n F R M A T Q R n r 23 (156) ISSN M I E J S K I zanow ni Państwo, Drodzy M ieszkańcy Puszczykowa Na przełom ie listopada i grudnia oddajem y do Państwa rąk um er "Echa Puszczykow a", w którym nie brakuje tem atów listopaow ych, jak relacja z o bchodów Św ięta N iepodległości (zdjęcie oniżej) i Św iatow ego Dnia Seniora. W iele artykułów jednak w ybiea już tem atyką do zbliżających się Św iąt Bożego Narodzenia, rwają w naszym m ieście: św iąteczna zbiórka żyw ności i przygo- )wania do w igilii dla sam otnych (kom unikaty na str. 2 i 3). Puszzykow ski oddział Polskiego Zw iązku Em erytów, Rencistów i Inwadów przygotow uje już upom inki dla najbardziej potrzebujących sniorów (komunikat str. 9). S zczególn ie go rąco zapraszam y do lektury aktualności, najdziecie tu Państwo rozm ow ę z burm istrzem m iasta na temat rojektu przyszłorocznego budżetu, spraw ozdanie z setnych urozin porucznika Ja n a Radziew icza i wiele innych ciekaw ych mairiałów. Od tego num eru proponujem y też Państwu nowe rubryki: <ącik literacki" i Puszczykow ski poradnik w ychow aw czy". Zapraszam y do le ktu ry Redakcja Czy do puszczykowskich firm powinny dojeżdżać ciężarówki? List otwarty w tej sprawie... czytaj str. 5 Nad czym radzili członkowie Młodzieżowej Rady Miasta, a także o świątecznej zbiórce żywności... czytaj str. 2 MPK przedłużyło swoje kursy do Mosiny-rozkładyjazdy... czytaj str. 17 Badminton, tenis i wyścigi samochodowe, czyli o kolejnych sukcesach puszczykowskich sportowców... czytaj str Kącik literacki" i Puszczykowski poradnik wychowawczy", czyli nowe rubryki w Echu Puszczykowa":.. czytaj str. 9,11 idczas obchodów Święta Niepodległości - więcej str. 4

2 M M L N O Ś C l Okruchy historii Noc bez w o d y 10 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się W nocy ze środy na czwartek (24-25 listopada) spotkanie z rzeźbiarzem W itoldem Frankowskim, podczas którego m iasto odkupiło od artysty szkice herbu Puszczykowa. Zostaną one poddane konserwacji i jako pamiątki historii miasta trafią do archiwum nie było wody na Starym Puszczykowie, a do kładnie na ulicach Czarnieckiego, Sobieskiego, Jarosławskiej i przyległych. Spowodowała to m odernizacja przepom powni w ody czystej przy ul. Studzienniczne Biblioteki Miejskiej. R e d. nej oraz prace przy rurociągu tłocznym. Ekipy techkładnie A quanetu" rozpoczęły prace wieczorem 24 listopada i pracowały przez całą noc. Po uruchomieniu dopływ u wody, nastąpiło przepłukiwanie sieci w odociągow ej. Stąd w godzinach porannych i przedpołudniowych w czwartek występowały utrudnienia w dostaw ie w ody oraz jej przebarwienia. B u rm is trz, P rz e w o d n ic z ą c y i W ic e p r z e w o d n ic z ą c y R a d y M ia s ta s k ła d a ją p o d z ię k o w a n ia p. F r a n k o w s k ie m u. Sesja M łodzieżow ej Rady Miasta Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa odbyła się w dniu 19 listopada (piątek) w sali sesyjnej urzędu miasta. Dyskutowaliśmy o m o żliwości wsparcia przez MRM Klubu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Puszczykowie (organizacja pomocy w opiece podczas spotkania wigilijnego). N ocne prace w w ykopie na ul. Studziennej Pomóżmy potrzebującym! H u m o r y ja k z a w s z e d o p is y w a ły (n a z d ję c iu - p r z e w o d n ic z ą c a M R M M a r t a B a lc e re k ) Ustaliliśmy program zabawy Andrzejkowej i korzystając z obecności Kierownika Puszczykowskiego MOPS, ustaliliśmy, jak włączym y się w organizację w igilii dla samotnych. Przedyskutowaliśmy plan przeprowadzenia świątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących - w tym roku (razem z MOPS) jesteśm yjej współorganizatorem (patrz obok). N a t a lia G le b a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z M łodzieżową Radą Miasta zapraszają wszystkich puszczykowian do włączenia się w zbiórkę żywności. Pojemniki na żywność i środki czystości zostały umieszczone w następujących sklepach: -S p o łe m J e d y n k a "-u l. Poznańska, -,,A rtu ro "-u l. Poznańska, -S p o łe m -u l. Dworcowa, -S p o łe m -u l. Nowe Osiedle, - C hata Polska"-ul. Nowe Osiedle. Zzebranych darówzostaną przygotowane paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszego miasta. Przypominamy, że w zeszłym roku dzięki Państwa ofiarności udało się przygotować aż 70 paczek. Gorąco zapraszamy i z góry dziękujemy za ofiarność i okazane najuboższym puszczykowskim rodzinom serce. Osoby z MRM biorące udział w akcji będzie można rozpoznać po zielonej plakietce, której wzór publikujemy wyżej. MOPS i MRM

3 A K T U A L N O Ś C I Rozmowa z burmistrzem Januszem Napierałą - Projekt budżetu miasta na rok 2005 Zgodnie z obowiązującymi przepisami burm i strz miasta Puszczykowa jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miasta projektu budżetu na rok przyszły do 15 listopada, co zostało uczynione. W związku z tym zwróciliśm y się do burmistrza z prośbą o komentarz do tego projektu. -R e d a k c ja :-J a k i je st przyszłoroczny budżet? -J a n u s z Napierała: -T o jeszcze nie jest budżet, tylko projekt, w którym Rada Miasta może dokonać zmian. Zgodnie z tym projektem planujemy dochody na poziomie 15,2 min zł, a więc o 1,4 min zł więcej niż to było planowane na początku 2004 r. oraz wydatki w kwocie 13,9 min, tj. o 0,4 min więcej od planowanych na początku 2004 r. Niższe wydatki od dochodów są efektem konieczności spłaty zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. - Co w p ływ a na w zrost, a co na zm niejszenie dochodów m iasta w 2005 r.? - Znacząco rosną dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodow ym od osób fizycznych, bo aż o ponad 700 tys. zł, z podatku od nieruchom ości w pływ będzie większy o 250 tys. zł, a z podatku od środków transportu o 70 tys. zł. Na wzrost podatku od nieruchomości decydujący w p ły w ma podatek od spółki Aquanet (w której miasto ma udziały z tytułu w niesienia aportu w postaci kanalizacji i w odociągów). Warto zauważyć, że Aquanet przekaże w 2005 roku ponad Im ln zł tego podatku. Szacowany przez M inisterstwo Finansów wzrost w p ływ ó w z podatku od osób fizycznych wskazuje, że mieszkańcy Puszczykowa w przyszłym roku osiągną wyższe dochody (od których zapłacą wyższe podatki). Więcej tez będzie o Ponad 200 tys.zł środków z budżetu Państwa na pomoc społeczną. Mniejsze niż w roku poprzednim, bo aż o 0,5 m in zł, planujemy w p ływ y ze sprzedaży m ienia komunalnego. - A co z w ydatkam i? - Najbardziej wzrosną wydatki na pom oc społeczna, bo aż o ponad 900 tys. zł w stosunku do projektu budżetu przygotowywanego rok temu, oraz na oświatę - o 400 tys. zł. W przypadku pom ocy społecznej Wzrost planowanych w ydatków wynika z poszerzenia zakresu świadczeń, udzielanych mieszkańcom Puszczykowa przez MOPS, a w wypadku ośw iaty głównie z ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. ~ A ile pieniędzy zostanie przeznaczone na in w e stycje? " Przewidujemy wydanie ponad m iliona zł na budowę kanalizacji oraz 200 tys. zł na budowę na ulicach nawierzchni utwardzonych -T e 200 tys.to chyba kropla w m orzu potrzeb? Czy fie można by na ten cel przeznaczyć w iększej k w o ty? - Tego chcę ja i tego chcą radni. Grupa radnych (Balcerek Andrzej, Bekas Piotr, Chojnacka Maria, Jopek Krzysztof, Kociemba W ojciech, Ratajczak Maria, Szafarkiewicz Janusz, Thiel Michał, W ojtkowiak Zygmunt) po zapoznaniu się z projektem przyszłorocznego budżetu już złożyła wniosek o opracowanie i przedłożenie wieloletniego program u budow y ulic w Puszczykowie, zakładającego duże wydatki na ten cel. -A le skąd na to w ziąć pieniądze? - Stanowisko w ym ienionych radnych jest konstruktywne, podpowiada konkretne rozwiązanie: sugerują oni rozważenie pozyskania środków pom ocowych częściowo umarzalnych np. na budowę kanalizacji sanitarnej z W ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej, a zaplanowane środki w budżecie miasta na rok2005 na ten cel, proponują przeznaczyć na budowę nawierzchni ulic. -C o jeszcze zaproponow ali radni? - Wnoszą oni, by w okresie najbliższych 3-4 lat przeznaczać na ten cel z budżetu miasta kwoty nie m niejsze niż 1,5 min zł rocznie, co pozw oliłoby na budowę około 2 km ulic rocznie. Rzeczywiście przy takim poziomie inwestycji poprawa stanu dróg w mieście byłaby zauważalna i istotna. Najbardziej palące problemy można byłoby rozwiązać w miarę szybko... - To plany na przyszłość. A co realizowane jest te raz? -K ontynuujem y prace kanalizacyjne na Starym Puszczykowie w rejonie ulic M orenowej i Przy Murze, a także rozpoczynamy budowę kanalizacji przy Wczasowej i Wodziczki. - W ystarczy na to środków z budżetu miasta na 2004 r.? -T e prace są finansowane głównie ze środków pozabudżetowych, a konkretnie przez Aquanet. A jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny, to teraz głos ma rada. - D z ię k u ję za ro z m o w ę. N ot.tm KOMUNIKAT Wigilia dla samotnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich sam otnych i potrzebujących na wspólną W igilię. Tegoroczne spotkanie w ig i lijne odbędzie się 18 grudnia o godz w sali pod kościołem pw. Św. Józefa (ul Dworcowa). Osoby chętne do wzięcia udziału w ty m świątecznym spotkaniu prosim y o zgłoszenie się w parafialnej Caritas, w MOPS (ul Wysoka 3) lub telefonicznie: MOPS

4 A K T U A L N O Ś C I/ Ś W IĘ T O N IE P O D L E G Ł O Ś C I 11 listopada 2004 pod tzw. Krzyżem Powstańczym odbyła się uroczysta Msza Św. połow a w tencji Ojczyzny w 86 rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Mszę zorganizow ały obie puszczykowskie parafie: Św iętego Józefa Oblubieńca NMP i M atki Bożej W niebow ziętej, w raz z Radami parafialnym i i w szystkim i grupam i duszpasterskim i. "M usim y zagospodarow ać przestrzeń w olności. Oprawa uroczystości była niezwykła: W koncelebrze uczestniczyli Księża Chrystusowcy: ks. Superior Domu Zakonnego w Puszczykowie Krzysztof Ośka wraz z Ks. Józefem Przekopem, ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego: o. M irosław Zabrocki, Bogdan Swoiński, W ładysław Pelczar, Sławom ir Barciszewski i Andrzej W ichowski a przewodniczył jej ks. kan. proboszcz Wojciech Pieprzyca. Pod krzyżem zebrało się kilkuset puszczykowian, przedstawiciele władz miasta (wśród nich Burmistrz Miasta Puszczykowa Janusz Napierała i Przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa M ichał Thiel), radni miejscy, członkowie zgromadzeń zakonnych, dyrekcje i nauczyciele puszczykowskich szkół i reprezentanci wielu innych instytucji, których nie sposób tu w y mienić. Przybyły także poczty sztandarowe: Rady Miasta Puszczykowa, Organizacji Kombatanckiej, Puszczykowsko-Mosińskiego Bractwa Kurkowego, Cechu Rzemiosł Budowlanych, Koła Pszczelarzy, Związku Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z puszczykowskiego komisariatu. ll zwieść, że patriotyzm już się przeżył. Kto tak myśli, już przesądził o niepodległości, już ją sprzedał, bo suwerenność, wolność można także stracić na polu ekonomicznym i kulturowym. Bez dziedzictwa przeszłości nie wychowamy patriotów (...). Dzisiaj Panu Historii Jezusowi Chrystusowi, składamy dziękczynienie za wolność i niepodległość Polski, uzyskaną 86 lata temu, abyśmy już nigdy nie musieli śpiewać Ojczyzną wolną racz nam wrócić Panie". P o d K r z y ż e m P o w s t a ń c z y m z a p a lo n o z n ic z e W k o n c e le b r z e u d z ia ł w z i ę ł o a ż 7 k a p ła n ó w Okolicznościowe Słowo Boże w ygłosił ks. kan. proboszcz W ojciech Pieprzyca, który pow iedział miedzy innym i: - Otrzymaliśmy wolność i tę wolność mamy zagospodarować (...) Przestrzeń wolności należy zagospodarować wartościami fundamentalnymi. Pierwszą z nich jest człowiek w całej pełni swojego powołania, pełny człowiek a nie tylko człowiek robot, który buduje pomyślność ekonomiczną bez perspektywy nadprzyrodzonego przeznaczenia. Przestrzeń wolności musimy zagospodarować patriotyzmem. To wartość, o którą dzisiaj błaga nas wszystkich niepodległa Ojczyzna. Nie dajmy się Po mszy w sali parafialnej (Św. Józefa) odbyło się spotkanie przy tradycyjnym marcińskim rogalu. - Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania -skom entow ało. M irosław Zabrocki-takiespotkania puszczykowian z obu parafii powinny stać się tradycją. To świetna okazja, by się lepiej poznać, by nieoficjalnie porozmawiać, po prostu: by być razem. Do zobaczenia za rok! : i i ' j p L m I' rl"» r ł U r o c z y s to ś ć u ś w ie t n iły p o c z ty s z t a n d a r o w e -. iłflte fl.rj ;,-«* "'gai

5 L IS T O T W A R T Y T List O tw a rty Zarządu firm y Boltex z Puszczykowa W spraw ie rzekom ej szkodliw ości działalności firm y dla m ieszkańców Puszczykowa. Drodzy Mieszkańcy Puszczykowa! Z najwyższym oburzeniem przeczytaliśmy opublikow any w październikowym Kurierze Puszczykowskim " agresywny i nierzetelny naszym zdaniem artykuł Piotra Rzepczyńskiego Falandyzacja prawa w Puszczykowie", w którym znalazły się przekłamania i pomówienia dotyczące naszej firmy, a także fałszywe stwierdzenie, że Urząd Miasta instrumentalnie nagina prawo z oczywistą szkodą dla m ieszkańców" w jn te re s ie jednego z przedsiębiorców ". Pragniemy wyjaśnić, co następuje: 1. Ani radny Puszczykowa Marcin Rzepczyński, ani podpisany pod artykułem Piotr Rzepczyński nie zwrócili nigdy się do naszej firmy, aby uzyskać PRA WDZIWĄ inform ację o rzeczywistym ruchu pojazdów ciężkich (TIR-ów) do naszej firm y. Ruch ten w najlepszym m om encie sezonu - w lipcu - w ynosił średnio 10 TIR-ów dziennie, a nie 40, jak sugeruje autor artykułu. Maksymalnie w yniósł 12 TIR-ów. Są na to dokumenty. Do załadunku czterdziestu TIR-ów dziennie m usielibyśmy posiadać pięciokrotnie w iększy plac. Obecnie (sezon jesienno-zimowy) obsługujemy zaledwie 2-3 TIR-y dziennie. 2. Nigdy nie w yw ieraliśm y nacisków na Urząd Miasta czy Burmistrza. Gdy w szczycie sezonu zdarzyło się, ze na Dworcowej zaparkowały 2 TIR-y w oczekiwaniu na załadunek w porozum ieniu z policją odjechały one na położony poza centrum parking, skąd były kolejno wzywane przez telefon komórkowy. Odtąd praktykujem y to zawsze, gdy w szczycie sezonu pojazdy transportowe zjadą równocześnie. Przykład ten pokazuje, że można z nami rozmawiać i szukać rozwiązań, i Ze chcemy funkcjonować w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. 3. Naszym kierowcom - 5 TIR-ów należy do nas - wielokrotnie przypom inaliśm y o konieczności wyjątkowo ostrożnej jazdy po Puszczykowie. Zresztą każdy kierowca na własną odpow iedzialność powinien Przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości. 4. Napis dotyczy tranzytu" umieszczony na tabliczkach pod zakazem wjazdu pojazdów ciężkich na te ren miasta rzeczywiście wprowadza prawo i porządek. Zastanawiamy się, jakiej regulacji oczekiwaliby Panowie M. i R Rzepczyńscy? Czy rzeczywiście społecznie korzystne byłoby uniem ożliwienie dojazdu ciężarówek do naszej firmy? Zatrudniam y ponad 100 osób, mieszkańców Puszczykowa i okolicy, w ty m - Jako zakład pracy chronionej - większość niepełnosprawnych. Firma żyje z produkcji i eksportu napojów. Zakaz dojazdu TIR-ów oznaczałby koniec firmy. I zwolnienie pracowników. Co powiedzieliby wówczas p. Rzepczyńscy pozbawionym środków do życia rodzinom o szkodliwości społecznej funkcjonowania naszej firmy? 5. Firma nasza powstała w 96 roku na miejscu, w którym wcześniej funkcjonow ało przedsiębiorstwo drogow e D rom ost" - gdzie codziennie jeździły Jelcze, Stary, maszyny drogowe (walce) etc., em itując wielokrotnie więcej i groźniejszych dla środow i ska spalin niż spaliny TIR-ów. Transport nasz, służący do eksportu, spełnia w tym zakresie restrykcyjne norm y Euro-2 i Euro-3. Budynki po Dromoście odbudowaliśm y i wyremontowaliśmy, zlikw idow aliśm y w ęglow ą kotłownię (nasze budynki ogrzewane są gazem). Ale takich spraw nikt zauważyć nie chce. 6. Sprawa nie dotyczy tylko nas. TIR-y muszą dojeżdżać np, do składu m ateriałów budow lanych (Kleibert & Nowak), do piekarni-cukierni BJB p. Błaszkowiaka, drukarni Drux p. Wośkowiaka, firm y spedycyjnej p. Pietza i innych. Decyzja o zm ianie tabliczki pod zakazem jest d o wodem zrozum ienia Urzędu Miasta dla konieczności funkcjonow ania przedsiębiorstw w naszym mieście, a nie - w yw ie ra n ia nacisków na w ładzę przez przedsiębiorcę czy przedsiębiorców, jak chce Kurier Puszczykowski", kolejny raz szukając sensacji tam, gdzie je j nie ma. Jak sobie w yobrażają nasze m iasto bez tych firm Radny Rzepczyński i autor artykułu? Kto poniósłby koszty ich likw idacji - a zakaz transportu ciężarowego to właśnie oznacza? Puszczykowo bez tych i innych firm, z drastycznie większym bezrobociem, z m niejszym budżetem (firm y te płacą przecież podatki) i z ta kim i radnym i jak p. M arcin Rzepczyński to rzeczywiście świetlana przyszłość. Z poważaniem dotyczy tranzytu Jerzy Bolewski, Piotr Cieślewicz

6 U R O C ZYS TO ŚC I 20 listopada 2004 r. hucznie ś w ię to w a n o setne urodziny m ieszkańca Puszczykowa Pana por. Jana Radziewicza. W obecności rodziny, przyjació ł i zaproszonych gości d o sto jn y ju b ila t został odznaczony przez W icem arszałka w o j. W lkp. Kazim ierza Kościelnego m edalem "Zasłużony dla W o je w ó d ztw a W ielkopo l skiego", uhonorow any dyplom em U czestnikow i W ojny O bronnej W rzesień 1939" przez delegację ś w ia to w e g o Z w iązku Ż ołn ie rzy A rm ii K rajow ej oraz w y ró ż n io n y okolicznościow ym d y p lo mem przez Burm istrza M iasta Puszczykowa. 100 lat porucznika Jana Radziewicza! Tryskający humorem, sympatyczny i obdarzony świetną pamięcią - Pan Jan jest rodow itym kresowianinem z Ziemi Wileńskiej; młode lata spędził w Druji nad Dźwiną (przy granicy z Łotwą). Jako żołnierz służył w 3 Dywizjonie Artylerii Konnej w W ilnie i okolicy. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył szkołę podoficerską i awansował na kaprala, a potem plutonow ego. W konspiracji - w styczniu 1943 został ogniom istrzem. Stopień porucznika otrzym ał jako kombatant, w kwietniu 2004 r. ciach. Osobiście dokonywałem zaprzysiężenia nowych członków siatki -w sp om in a Por. Radziewicz. W kwietniu 1944 powołano Brasławską Brygadę Partyzancką AK, do której w cielono liczący 69 osobow y pluton Radziewicza. Sierżant (wówczas) Radziewicz został szefem brygady. Wraz z nią uczestniczył w akcji Burza" na wileńszczyźnie, a 13 lipca 1944 brał udział w Bitwie pod Krawczunami". Po w ojnie zawodowo związał się z rolnictw em. Przez 22 lata był kierownikiem i prezesem organizacji rolniczych w Puszczykowie, w którym mieszka od 1968 r. do dzisiaj. Odznaczony wielom a wyróżnieniam i, m. in. Krzyżem AK. Por. Jan Radziewicz cieszy się wyśm ienitą pamięcią i sprawnością psychiczną. Z okazji swojego Jubileuszu przygotował niezwykłe w spom nienia z walk w oddziałach AK. Red. Życzenia od Burm istrza Janusza Napierały W ybuch w ojny zastał go w Wilnie, jako szefa pierwszej baterii armat w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii, w składzie arm ii odw odow ej Prusy". 25 czerwca 1941 pod konspiracyjnym pseudonim em Ryś" w alczył z okupantem w podziemiu, w szeregach Związku Walki Zbrojnej - Arm ii Krajowej Okręgu W ileńskiego. Był organizatorem placówki AK w mieście Drui. - Oparłem się na byłych żołnierzach WP, którym powierzałem organizowane sekcje i zlecałem im werbowanie dalszych członków i rozbudowę struktur terenowych w powierzonych im miejscowoś (od lew ej) b u rm istrz Janusz Napierała, zastępca kie row nika Puszczykowskiego USC Danuta Kempińska z i Jubilat z rodziną

7 A K T U A L N O Ś C I Spotkanie inform acyjne na te m a t funduszy europejskich dla organizacji pozarządow ych. W sobotę roku odbyło się w Puszczykowie się spotkanie inform acyjne na tem at funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu poznańskiego. Organizatorem spotkania była w ielkopolska grupa specjalistów program u Euro-NGO oraz Urząd Miasta w Puszczykowie. - Założeniem programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej poprzez poradnictwo, szkolenia oraz spotkania informacyjne, takie jak dzisiejsze - powiedziała Ewa Gałka, koordynator programu Euro - NGO, Prezes Zarządu Stowarzyszenia PISOP w Lesznie. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe inform acje na tem at funduszy europejskich.- Organizacja, która reprezentuję, jest żywo zainteresowana funduszami europejskimi. Dobrze, że spotkania informacyjne odbywają się nie tylko w dużych miastach - powiedział M ichał Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportow ego. Podczas spotkania om ówione zostały nie tylko zagadnienia funduszy europejskiej, ale i inne zagadnienia dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, między innymi metodyka pozyskiwania funduszy, ustawa o działalności pożytku publicznego oraz budow anie Partnerstw, tak ważnych dla pozyskiwania środków finansow ych z funduszy strukturalnych. - To nie Przypadek, że spotkanie odbywa się w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Puszczykowie. Na terenie Puszczykowa organizacje pozarządowe mogą Uczyć na kompleksowe wsparcie ze strony administracji. Z inicjatywy Burmistrza przy Urzędzie Miasta powstał punkt konsultacyjny, w którym miejscowe organizacje maią możliwość uzyskania wszelkich informacji i porad - podkreślił Rafał Jaworski, konsultant ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miasta w Puszczykowie. Organizatorzy poinform ow ali, że wkrótce odbędą się szczegółow e szkolenia dotyczące w ypełniania aplikacji do Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia będą miały charakter warsztatowy, z m o żliwością konsultacji konkretnych pom ysłów. - Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje, fundacje i stowarzyszenia - podkreśla Ewa Gałka. Red. Pytanie: Jak zorganizow ać pozyskiw anie środków w organizacji pozarządowej, było m otyw em przew o d n im te g o spotkania. Ale w iedza ta może być potrzebna w szystkim organizacjom pozarządow ym. Dlatego poprosiliśm y Rafała Jaw orskiego, praw nika pełniącego przy Urzędzie M iasta funkcję konsultanta dla organizacji, by przygotow ał w fo r mie pisemnej w skazów ki dla organizacji, które będziem y w odcinkach publikow ać na łam ach Echa". Dzisiaj zamieszczamy w stęp do tego opracowania. Red. W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie jest możliwe skuteczne działanie organizacji pozarządowej bez środków finansow ych. Znakomita większość polskich fundacji i stowarzyszeń nie może zrealizować wszystkich zaplanowanych działań lub ogranicza ich zakres ze względu na brak środków. Konieczne stało się nauczenie się pozyskiwania środków. Organizacje wyznaczają do tego celu osoby lub tworzą działy pozyskiwania funduszy. A by działania zmierzające do pozyskiwania funduszy były skuteczne, powinny opierać się i w y nikać ze strategii pozyskiwania środków. Strategia ta natomiast powinna być wynikiem współpracy wszystkich osób.zaangażowanych w planowanie przedsięwzięć organizacji. Jak stworzyć taką strategię? Przygotowane dla Państwa opracowanie jest wynikiem przemyśleń i doświadczeń zawodowych autora. Przygotowany został m odel (szablon), który każda organizacja może dostosować do własnej specyfiki. Autorzdaje sobie sprawę, że w wielu organizacjach strategia pozyskiwania środków będzie budowana w inny (bardziej uproszczony lub bardziej rozbudowany) sposób. Trzeba pamiętać, że dobra strategia to taka, która jest skuteczna. Tego autor niniejszego opracowania życzy wszystkim stowarzyszeniom i fundacjom. Rafał Jaw orski

8 A K T U A L N O Ś C I Ś w ia to w y Dzień Seniora w Puszczykowie W dniu 10 listopada w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Em erytów Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie zorganizowaliśm y spotkanie naszych członków z okazji Światowego Dnia Seniora". Tradycją już się stało, że spotkanie rozpoczęła o godz Msza Św. w kościele parafialnym w Puszczykówku w intencji zmarłych oraz o błogosławieństwo dla wszystkich żywych członków organizacji, a Mszy Św. przewodniczył proboszcz tut. parafii o. M irosław Zabrocki. Eucharystię uświetnił swym śpiewem chór "Puszczyki Nadwarciańskie". Bobrowska, Irena Kopeć, Monika Michałowska. Były chwile wzruszenia, kwiaty oraz z serca płynące gorące życzenia zdrowia, pogody ducha oraz samych radosnych chwil w tym naszym trudnym emeryckim życiu. Głos zabrał również Pan burmistrz Janusz Napierała, życząc zebranym wszystkiego najlepszego. Zebranym czas um ilał chór Puszczyki Nadwarciańskie", który śpiewał piękne pieśni patriotyczne. Każdy uczestnik spotkania otrzym ał słodki upom inek w postaci czekolady. Spotkanie odbyło się dzięki dobrodziejom : cukierni J. Błaszkowiaka (rogale), Urzędowi Miasta Puszczykowa (owoce). Czekolady, kawę, herbatę, śmietanki oraz cukier zakupiliśm y z własnych funduszy (koszt tych artykułów w yniósł około 400 zł). W spotkaniu wzięły udział 144 osoby oraz za proszeni goście. Wojaże puszczykowskich seniorów Następnie przeszliśmy do sali w idow iskow ej, która znajduje.się obok kaplicy. W pięknie przygotowanej sali, udekorowanej jesiennym i kwiatami oraz gałązkami krzewów, czekała na zebranych słodka uczta (kawa, herbata, rogale marcińskie i owoce). Biesiadowanie rozpoczęliśmy Rotą. Następnie koleżanka Przewodnicząca Stefania Kawecka powitała zaproszonych gości: o.mirosława Zabrockiego burm i strza Puszczykowa Janusza Napierałę, przew odniczącego Rady Miasta Michała Thiela, jego zastępcę Janusza Szafarkiewicza, kierownika MOPS Karola Majewskiego oraz radnego Stanisława Balbierza. I oczywiście wszystkich przybyłych - naszych d ro gich seniorów. Następnie przewodnicząca odczytała referat tematycznie związany z obchodam i Święta Niepodległości oraz powiedziała wiele ciepłych słów do zebranych na sali seniorów. Podziękowała również bardzo gorąco naszym stałym sponsorom. M iłym akcentem uroczystości było w ręczenie Złotych Odznak Związkowych dla najstarszych osób spośród nas. Otrzymali je: Stanisława Tłok, Bolesław i Maria Kaźmierczakowie, Leon i Urszula Czyżowie, Stanisława Chudzińska, Genowefa Członkowie Polskiego Związku Em erytów i Rencistów w Puszczykowie oraz Klubu Seniora rok 2004 spędzili z pogodą ducha i turystycznie. Już wiosną, w kwietniu wyruszyli na wycieczkę Cudze chwalicie, swego nie znacie" a więc do Rogalina, Kórnika, Koszut, Zaniemyśla, Śremu... Po posiłku w Manieczkach w ędrow anie (oczywiście autokarowe) zakończyło się w stadninie koni w Jaszkowie. W maju przez cztery dni (od 26 do 29) w ędrow aliśm y po pięknej Ziemi Warmińskiej. Ponieważ wyjazd przypadł w Dniu Matki, już w autokarze rozpoczęliśmy św iętow anie piękną poezją oraz pieśniami o matce. Każda mama otrzymała słodki upominek. Uwieńczeniem tego dnia była Msza Św. wieczorna w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Następne dni to zwiedzanie wraz z przewodnikiem Olsztyna, Olsztynka i Pól Grunwaldu, Stoczka Klasztornego, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego W maju w G ietrzwałdzie.

9 i Barczewa. W drodze powrotnej do dom u zwiedzaliśmy zabytki Torunia. W czerwcu dwa autokary (czyli 100 osób) pojechało na Ili Świętogórskie Spotkania Seniorów do Gostynia. Tu spotkaliśm y się z rzeszą 2000 seniorów z całej Wielkopolski i uczestniczyliśm y we Mszy Św. której przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek, a następnie baw iliśm y się wspólnie na pikniku. Czas umilały nam również zespoły artystyczne seniorów w tym oczywiście także nasze Puszczyki Nadwarciańskie". W sierpniu zaproszono nas do Krzykos na festyn p.t. Emeryci się bawią". Jak sama nazwa wskazuje bawiliśm y się świetnie... We wrześniu wspólnie z M iejskim Klubem seniora w Puszczykowie zorganizowaliśmy wyjazd na sześć dni do Sarnbionwa M orskiego. Kto z uczestników chciał odpoczywać - odpoczywał, jednak większość chętnie korzystała z wycieczek. Zwiedziliśmy Koszalin, Kołobrzeg, Dobrzycę, Trzebiatów i Rewal. Ogółem w pięciu wycieczkach w 2004r. wzięło udział 314 osób. W szystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę, za poczucie humoru, za radość i wspólną zabawę. Organizatorzy We wrześniu w Sarbinow ie Upom inek dla seniorów Oddział Rejonowy PZERil w Puszczykowie inform uje, że przygotowuje upominki dla najbardziej potrzebujących seniorów z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 grudnia 2004 r. w Miejskim Klubie Seniora (Puszczykowo, ul Wysoka 3) w środy i piątki od do W pierwszej kolejności paczki zostaną przyznane osobom o najniższych dochodach spośród zgłoszonych. Liczba upominkówograniczona. PZERil KĄ C IK LIT E R A C K I _ Do redakcji w płynął bardzo m iły list, z propozycją, by w Echu powstał puszczykowski kącik iteracki: Ponieważ rozrasta się Echo Puszczykowa"i są w nim różne wiadomości i nowinki - (sport-dużo, kącik szachowy, rybacki, piłka nożna, siatkówka) zży- ia szkół. Związek Emerytów i Rencistów i inwalidów; proponuję otworzenie kącika literackiego. Nie rna takiego na łamach Echa, a są i tacy mieszkańcy Puszczykowa, którzy właśnie interesują się literaturą. Niech i oni coś mają dla siebie. Do takich - należę ja. Ośmielam się przesłać coś z własnej twórczości" ev^entuainie do wykorzystania. Nadmieniam, że kilkakrotnie już były umieszczone moje wiersze, na łabach różnych publikatorów (...). Jestem skłonna dostarczyć coś" do każdego numeru Echa Puszczyko- Wa" Autorka listu nadesłała swój wiersz, który powstał na Zakończenie wrześniowej w ypraw y puszczykowskich seniorów nad morze i tematycznie jest z tym związany. Z przyjem nością go publikujemy, zachęcając innych do przesyłania nam swoich literackich b ró b. Red. "Na pożegnanie m orza" Żegnajcie: morze i fale. Sine bezbrzeżne dale. Bałtyku kolorowy: Błękitny, zielony, różowy. Żegnajcie rybitw y i mewy, Wasze krzyki i śpiewy, I pieśni żegnaj co z dali Przypływasz na morskiej fali. Żegnaj wieczorna zorza, Co drzemać schodzisz do morza! Żegnajcie, żegnajcie, żegnajcie- Śpiewajcie, trw a jcie -cze ka jcie - Bo m ytu znów w róci m y-j e ż e li tylko zdążymy! Że miłość do was wciąż trwa, Wrócimy, jak Bóg da. Teresa Borowiec-Kołeczek

10 P O LIC JA K O M IS A R IA T P O L I C J I W P U S Z C Z Y K O W IE ul. Poznańska 74, tel Włamania i kradzieże samochodów to plaga! Zrób wszystko, by nie dotknęła Twojego pojazdu! PAM IĘTAJ! - odchodząc od sam ochodu sprawdź, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, - nie zostawiaj w skrytkach samochodu zapasowych kluczy i dokumentów pojazdu, - nie zabieraj - zwłaszcza nocą - przygodnych pasażerów, - nie zostawiaj pojazdu, nawet na chwilę, z zapalonym silnikiem lub kluczykiem w stacyjce, - nie zostawiaj w samochodzie, a przynajmniej w widocznym miejscu, przedmiotów mogących skusić złodzieja, - korzystaj z parkingów strzeżonych, miejsc dobrze oświetlonych i łatwych do obserwacji, - stosuj blokady mechaniczne i elektryczne, - wyposaż samochód w autoalarm, - postaraj się dodatkowo oznakować akcesoria samochodu (np. akumulator, reflektory itp.), - nie pozostawiaj w swoim domu w miejscach łatwo dostępnych kluczyków oraz dokumentów UWAGA! Jeżeli stw ierdzisz uszkodzenie zamka w sam ochodzie lub garażu, kradzież korka w lew u paliwa - nie lekceważ tego. Być może zaczęła się kradzież Twojego samochodu. PAMIĘTAJ! Jeżeli stwierdzisz, że ktoś kradnie Ci lub okrada auto - szukaj pomocy, alarmuj. Nie działaj sam! Złodzieje s ą brutalni, agresywni, a często uzbrojeni. Działając pochopnie, możesz stracić swoje życie lub zdrowie. Komisariat Policji w Puszczykowie Kronika policyjna r Ujawniono w garażu przy ul. Nizinnej kradziony (zaginął w Suchym Lesie), częściowo rozebrany samochód Renault Clio. Dysponenta garażu zatrzymano (areszttymczasowy) Na parkingu przy ul Kraszewskiego ujawniono kradziony (zaginął na Wildzie) Mercedes Z ulicy Nadwarciańskiej skradziono Fiata Dukato o wartości zł W sklepie Społem przy ul. Nowe Osiedle zatrzymano Kobietę (23I.) Na kradzieży 5 szt. tabliczek czekolady. Ponieważ była to jej pierwsza (ujawniona) kradzież, sprawczynię ukarano mandatem karnym (100 zł) Spod restauracji Szafoniera" skradziono Fiata Punto o wartości zł Zgłoszono kradzież tys. zł z szuflady (!) domu. Podejrzewany od początku wykonawca drobnych prac rem ontow ych okazał się być ściganym listem gończym przestępcą (rozbój). Puszczykowscy policjanci po tygodniu zatrzymali sprawcę, który przyznał się do w iny i trafił do aresztu Zatrzym ano kierującego Volkswagenem mieszkańca Puszczykowa (311.), któremu uprzednio sąd zakazał prowadzenia pojazdów m echanicznych. Sprawa karna w przegotowaniu Z posesji przy ul. Roboczej skradziono Seata Ibizę o wartości zł. Brama posesji była niezabezpieczona W porozum ieniu z policją warszawską na poczcie przy ul Magazynowej ujęto mieszkańca Puszczykowa, który próbow ał odebrać przekaz z pieniędzmi z tytułu sprzedaży przez Internet tel. kom órkowego. W paczce, którą nadał, aparatu nie było. Sprawa o oszustwo w toku.

11 PO LIC JA Przy ul. Matejki zatrzymano mieszkańca Wir, który prowadził pod w pływ em alkoholu Fiata 126p. Sprawa karna w przygotowaniu O godz przyjęto zgłoszenie o leżącym na klatce jednego z d om ów przy ul Wczasowej mężczyźnie. Wezwany lekarz stwierdził zgon i ujawnił ranę kłutą klatki piersiowej (sekcja zwłok ujawniła, że ostrze przebiło serce). Zatrzymano podejrzaną o ten czyn mieszkankę tego domu, w stanie upojenia alkoholowego. Zastosowano wobec niej areszt tymczasowy W jednym ze sklepów spożywczych Zatrzymano na kradzieży orzeszków ziemnych pijanego (2,61 prom.) mężczyznę, którego ukarano mandatem i przewieziono do izby wytrzeźwień. W sumie orzeszki kosztowały go 360zł. P U S Z C Z Y K O W S K I P O R A D N IK W Y C H O W A W C Z Y Część 1 -dysleksja Problem wychowania dzieci dotyczy wielu rodzin, także puszczykowskich. Dysleksja, dysortografia, nadpobudliwość, apatia... to tylko niektóre z problemów przed jakimi stają obecnie rodzice i nauczyciele. Dlatego tym chętniej przyjęliśmy inicjatywę, by w Echu ta tematyka pojawiała się cyklicznie". Zaczynamy od poświęconego tematowi dyleksji artykułu p. Elżbiety Wieczorkiewicz, pedagoga. Pani Elżbieta chętnie odpowie na naszych łamach na pytania związane z wychowaniem. Zapraszamy także i innych puszczykowskich wychowawców i pedagogów do współpracy. A Państwa rodziców - do nasyłania pytań lub tematów, o których chcieli-byście przeczytać. Red. Nieczytelne pismo nie musi być efektem niechlujstwa. Niechęć do czytania i liczenia nie musi być lenistwem. Błędy ortograficzne nie muszą oznaczać braku wiedzy. To może być dysleksja. Im wcześniej zauważymy problem y u dziecka, tym większe będą szanse na skuteczną pomoc. Pierwszymi specjalistam i", którzy je zauważą, powinni być rodzice. To oni zauważą, że maluch ma kłopoty z m ów ieniem, ze słyszeniem albo z utrzymaniem rów nowagi. Co ma wspólnego z dysleksją np. ruch, wzrok czy słuch? Bardzo dużo. Pisząc, w ykonujem y ruch, czytając korzystamy ze wzroku i słuchu. Równie ważna jest koordynacja ruchowa w procesie Uczenia się. Czy dysleksja musi oznaczać kłopoty? Dziecko w wieku szkolnym ma problem y nie tylko z czytaniem ale także z pisaniem, a w starszych klasach może mieć kłopoty z nauką matematyki, fizyki, chemii. Za sym ptom y dysleksji uważa się również dezorientację w czasie I przestrzeni. Dziecko dyslektyczne przeżywa duży stres w szkole, może mieć poczucie zagubienia, wyobcow ania, poczucie niskiej samooceny. Czy dysleksję można pokonać? Jeśli widzimy, że dziecko w wieku poniemowlęcym lub przedszkolnym ma problem y z m ów ieniem, pow inniśm y odwiedzić logopedę, W wieku szkolnym dziecko z trudnościam i w nauce pow inno być jak najszybciej zbadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów. Jeśli dziecko ma dysleksję ale będzie się z nim regularnie ćwiczyło, pow inno zacząć czytać poprawnie. Systematycznie pracując bardzo skutecznie można też pom óc dziecku z dysgrafią. Dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu lub szkole. Najważniejszą zasadą jest, że nie tylko nauczyciel pracuje z dzieckiem, także rodzice w dom u i to naprawdę systematycznie. Dar dysleksji Słysząc słow o dysleksja" zazwyczaj wyobrażam y sobie dziecko, które ma w szkole kłopoty z nauką czytania i pisania, z ortografią I matematyką. Jednak niemożność nauczenia się to tylko jedna ze stron dysleksji. Co łączy Leonarda da Vinci, Hansa Christiana A n dersena, Walta Dlneya, Alberta Einsteina? Dysleksja. Można by pomyśleć, że jednak osiągnęli sukces, pom im o swojego defektu. Ronald D. Davis tw ierdzi, że osiągnęli sukces dzięki dysleksji. R.D.Davis podobnie jak inni dyslektycy, został obdarzony niezwykłymi zdolnościami twórczym i i wyobraźnią. Przeżywając liczne porażki i niepowodzenia został w końcu inżynierem, biznesmenem i rzeźbiarzem. Stworzył program edukacyjny dla dyslektyków. Nie wszyscy dyslektycy rozwijają takie same zdolności, jednak pewne funkcje umysłowe są powszechne. Dyslektycy mają wrodzoną zdolność do łączenia rzeczy, rozumienia mechanizmów, elektroniki, konstrukcji, sztuk wizualnych. Cechuje ich większa w rażliwość na otoczenie, mają lepszą intuicję i są bardziej przenikliwi, mają żywą wyobraźnię. Dla nich wszelkie zadania wymagające twórczej w yo braźni są często bardzo łatwe. W ym ienione cechy, jeśli nie zostaną stłum ione przez rodziców lub w procesie edukacji, dają w rezultacie wyższe od przeciętnej zdolnościtwórcze. Elżbieta W ieczorkiewicz

12 S P O R T - B A D M IN T O N Międzynarodowy Festiwal w Frederici - Dania Reprezentacja ju n io ró w młodszych z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego, została zaproszona na M iędzynarodowy Festiwal Badmintona organizowany przez Duńską Federację Badmintona DGI. Na zawodnikach największe wrażenie w yw arł obiekt na którym rozgrywany byłturniej. W miejskim centrum sportow ym w Fredetici na jednym obiekcie znajdowało się: sześć hal pełnowym iarowych z w i downią, hala do skłosza, kręgielnia, basen, kawiarenki i restauracje. W turnieju wzięło udział 980 zawodników: z Niemiec, Belgii, Litwy, Łotwy, Danii i Polski. Festiwal badmintona odbyw ał się przez trzy dni. W pierwszym dniu rozgrywane były gry podwójne. W drugim gry pojedyncze, a w trzecim finały we wszystkich grach. Turniej odbyw ał się w trzech kategoriach w iekow ych: U 13, U 15 i U 17, i czterech poziomach zaawansowania Masters, A, B, C i D. Puszczykowscy zawodnicy startowali w kategorii A, i grupie wiekowej U 15. Najlepiej z całej grupy zaprezentowały się Katarzyna Kistowska, która zajęła piąte m iejsce, oraz Magdalena Wrześniewska, która wywalczyła dziewiątą pozycję. m łodych zawodników będzie udział w O gólnopolskim Turnieju Uczniowskich Klubów Sportow ych w Wolsztynie. W Przeźmierowie odbyła się konsultacja szkoleniowa kadry W ojewództwa W ielkopolskiego Juniorów Młodszych. Do kadry zostało powołanych czterech puszczykowian: Katarzyna Kistowska, Magdalena Wrześniewska, Maksymilian Nowak i Michał Szkudlarczyk. Na zakończenie konsultacji odbył się turniej Juniorski, w którym Katarzyna Kistowska, startując w kategorii starszej wywalczyła trzecie miejsce w grze pojedynczej i drugie miejsce w grze podwójnej z Magdaleną Wrześniewską. Venlo-Holandia W holenderskim Venlo odbył się bardzo silnie obsadzony turniej ju n io ró w w którym w ystartow ali najlepsi badm intoniści europejscy. Doskonale na tym turnieju zaprezentował się najlepszy polski ju nior W ojciech Skudlarczyk z Puszczykowa. W ojtek w grze pojedynczej w yw alczył czwarte miejsce, a w grze podw ójnej razem z Łukaszem M oreniem z MKS- u Garwolin drugie. Kolejnym startem Wojtka były turnieje seniorskie na Słowacji i w Czechach. Na tych turniejach również spisywał się dobrze dochodząc do ćwierćfinałów. W opinii Szefa Wyszkolenia Polskiego Związku Badmintona Andrzeja Janeckiego i Trenera Kadry Narodowej Klaudii M ajorowej, jest to bardzo dobry prognostyk przed m arcowym i M istrzostwami Europy Juniorów Sulęcin-Krajowy Turniej Seniorów Reprezentacja juniorów młodszych z PTS podczas w ypraw y do Dani (z trenerem Z. Gorzelannym i z szefem Duńskiej federacji badmintona Hani Nielsen). Turnieje w Przeźmierowie Na pierwszy swój turniej w kategorii dzieci klas III i IV wyjechało dw óch badm intonistów z PTS- u: Piotrek Szczerbal i Paweł Bakun. Obydwaj zawodnicy spisali się doskonale. Piotrek wyw alczył trzecie miejsce, a Paweł czwarte. Kolejnym startem tych W turnieju w Sulęcinie w ystartow ało dw óch zaw odników PTS-u Puszczykowo. Brązowi medaliści Młodzieżowych M istrzostw Polski udow odnili, że ich w yniki w Częstochowie nie były dziełem przypadku. W konkurencji seniorskiej wywalczyli czołowe m iejsca: Jakub Janaszek po pasjonującej walce w ygrał 2: 1 w finale imprezy z Rafałem Kasprowem z Azs-u Kraków, a Paweł Niewoliński zajął trzecie miejsce. Obydwaj zawodnicy zajęli drugie miejsce w grze podwójnej, ulegając w finale 2:1 parze Rafał Kasprów AZS Kraków /R obert Aleksandrowicz Stal S ulęcin. Red.

13 Efekty pracy Rady i Zarządu Miasta Puszczykowa w minionej kadencji w obiektywie ULICE I CHODNIKI Nową nawierzchnię otrzymały ulice: część ulicy Poznańskiej (od dworca PKP do szosy mosińskiej ) ul. Kosynierów Miłosławskich W celu poprawy bezpieczeństwa przebudowano skrzyżowania: ul. Ks. I. Posadzego ul. Posadzego z ulicą Wysoką ul. Moniuszki ul. Poznańskiej z Wczasową (przy dworcu PKP)

14 ul. Dworcowej z ul. Nadwarciańską na ul. Wysokiej KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ul. Piaskowej z ul. Poznańską (rondo) Na wielu ulicach zbudowano nowe lub wyremontowano chodniki np: Trwa budowa kanalizacji, której dlugos:ć po wykonaniu tegorocznego planu wyniesie około 60 km i pokryje 80% powierzchni miasta. na,ul. Dąbrowskiego Wybudowano oczyszczalnię s;cieków

15 PRZEDSZKOLA Uruchomiono w szkołach pracownie komputerowe. Wybudowano przedszkole w Niwce Zmodernizowano przy szkołach boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 Pozostałe przedszkola remontowano i wykonano przy nich place zabaw SZKOŁY przy Szkole Podstawowej nr 2 Zbudowano nową salę gimnastyczną z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 2 Urządzono plac zabaw dla dzieci najmłodszych

16 OBIEKTY SPORTOWE PAMIĘĆ O NASZYCH PRZODKACH Zbudowano nowe boiska do różnych dyscyplin. BIBLIOTEKA MIEJSKA Pozyskano grunty na powiększenie cmentarza parafialnego 8!8UGTEKA i MIEJSKA Biblioteka Miejska otrzymała nowe pomieszczenia w starym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 NOWA SCENA Odremontowano pomnik ku czci tych którzy oddali życie dla Ojczyzny W' TYM DOMU PRZEBYWAŁ W» ks. p ra ła t p łk C ZE S ŁA W W O jt Y N \A K or r. W PUSZCZYKOWU; i i, UCZESTNIK POWSTAŃ W IELKOPOLSKIEGO 1 ŚLĄSKIEGO KA N CLERZ K U RII POLOWEJ WOJSKA POESK\EGO i; ZASTĘPCA BISKUPA POLOWEGO Z A M O R D O W A N Y PR ZEZ NKW D W T WERZE PO G RZEBAN Y W M1EDNOJE W W W r. Samorząd Puszczykowa w rocznicę agr-c^ji sowieckiej na Polskę * * wrzesień 2002 Na terenie spotkań mieszkańców przy ul. Kos'cieinej zbudowano stałą scenę Ufundowano tablicę pamiątkową

17 S P O R T - T E N IS ''O Turniej Tenisow y "Holandia 2004" relacje uczestników E Dzień 1. Ceremonia otwarcia rozpoczęła się uroczystymi przem ówieniam i Burmistrza Leusden i Prezesa Klubu. Następnie na specjalnie przygotowanych rzutnikach obejrzeliśm y prezentacje klubów uczestniczących w tu rn ie ju i miast, z jakich pochodzą. Gdy patrzyłem na zdjęcia z Puszczykowa, byłem dum ny z tego, że moi holenderscy i norwescy koledzy mogą je ze mną oglądać. Bardzo ważnym punktem uroczystości było wciągnięcie na maszty flag, w trakcie którego grano hym ny państwowe. Potem połykacze ognia zapalili znicz olimpijski i turniej został oficjalnie rozpoczęty. Podobała mi się ceremonia otwarcia, a szczególnie fakt, że jako najmłodszy reprezentant drużyny, sam wciągnąłem na m asztflagęswojego kraju. Patryk Repetski Dzień 2. Na korty dotarliśm y rowerami wcześnie rano. O godzinie dziewiątej rozpoczęły się pierwsze mecze, po których już wiedzieliśmy, że jesteśm y dobrze przygotow ani do turnieju i będziemy liczyć się w finale. W szystkie przedpołudniowe starcia udało nam się wygrać bez większego wysiłku. Ci z nas, którzy już skończyli pojedynki, m ogli dla odprężenia skorzystać z przygotowanych przez organizatorów stołów do ping-ponga i piłkarzyków. Po całym dniu zawodów na uczestników czekała w y cieczka nad jezioro, gdzie graliśm y w siatkówkę oraz piłkę nożną. Był to wyczerpujący, ale pełen wrażeń dzień, dlatego po powrocie wszyscy szybko położyliśm y się do łóżek. Bastian Repetski Dzień 3. Od rana odbywały się kolejne tenisowe mecze, po których udaliśmy się na obiad. Całej nasze drużynie bardzo sm akowało holenderskie jedzenie Było takie inne od tego, jakie jem y w domach, Po posiłku w róciliśm y na korty, gdzie podzielono nas na pięć grup: żółtych, czarnych, zielonych, niebieskich i czerwonych. Następnie rozgrywaliśm y pojedynki między nowo powstałymi zespołami. Ostatecznie rywalizację wygrała grupa czarna: a żółta, v\ której grałem, zajęła drugie miejsce. Nagrodą dl wszystkich uczestników były pyszne, darm owe lody. Piotr Kits Dzień 4. W stałem bardzo wcześnie, wyjrzałem prze; okno i zobaczyłem, że zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Jak zwykle tutaj zjadłem pożywne śniadanko i pojechałem rowerem na korty. Okazało się, że dzisiaj gram mecz dopiero o godzinie 16.00, dlategc udałem się z kolegami na kryty basen. Znajdował sic blisko ośrodka i nie trzeba było za niego płacić, więc chodziłem tam, gdy tylko miałem chwilę czasu. Pc w yjściu z basenu poszedłem na lunch, a potem wró ciłem na kort, by rozegrać swój mecz. Atrakcją wieczoru była wizyta w kasynie. Każdy ; uczestników otrzym ał 10 m onet i m ógł grać w Blacl Jacka lub ruletkę. N ie s te ty -ja wszystko przegrałem Pomimo tego, humor mi dopisywał. Nie mogłem sic doczekać następnego dnia. Tomasz Kiersk Dzień 5. Dzisiaj odbyw ały się tylko mecze grupowe Ten, kto nie grał, m ógł pójść na basen albo pojechai do miasta. Większość jednak zdecydowała się zostai w ośrodku i pograć w tenisa na w olnych kortach. Pc południu, już wszyscy razem, poszliśmy do lasu gdzie czekali opiekunowie. Wszystko było przygoto wane do nieznanej w Polsce gry "stratego". Uczestni ków podzielono na cztery zespoły, Otrzym aliśm y fla gi, które m ieliśmy ukryć tak, by przeciwnik nie móg ich znaleźć, Przydzielono każdemu stopień wojskow ' i gra się rozpoczęła. Biegaliśmy po lesie, by dostai się do bazy przeciwnika, a przede wszystkim zdobyi obcą flagę. Drużyna zielonych wygrała rywalizację : czerw onym i, a czarni zrem isowali z żółtym i. Wieczo rem wszyscy byliśm y zmęczeni, ale też bardzo szczę śliwi. W ojtek Guziałek

18 , U l S P O R T - T E N I S / W Y Ś C I G I S A M O C H O D O W l i Dzień 6. Tego dnia odbyły się finałow e mecze, na które wszyscy czekaliśmy. Grało w nich dw óch Polaków, Sławom ir Judek i Michał Walkowiak. Michałowi udało się zwyciężyć w sw oim pojedynku i cała drużyna była z niego bardzo dumna. Po ostatnim meczu rozdano nagrody, wręczono dyplom y I oficjalnie zakończono turniej. Uczestnicy udali się do dom ów, żeby zabrać bagaże, a przede wszystkim podziękować holenderskim rodzinom za pobyt. Następnie w róciliśm y do klubu na pożegnalną dyskotekę. Tańczyliśmy prawie cały czas do chwili, gdy trenerzy nie zakomunikowali, że pora wracać do domu. Było tak fajnie, że nie chcieliśm y wyjeżdżać. Długo żegnaliśmy się z holenderskimi I norweskimi kolegami. Na koniec krzyknąłem w ich języku kocham Holandię" i wszyscy zaczęli klaskać. Byłem w tedy bardzo szczęśliwy. Sławomir Judek Lista uczestników tu rn ie ju : Radosław Banaś, W ojtek Guziałek, Sław om ir Judek, Tomasz Kierski, Piotr Kita, Jan Kulpiński, Oktawian Łaniecki, Rafał Plaża, Bastian Repetski, Patryk Repetski, Michał Walkowiak, Artur Repetski, Piotr Guziałek. M IS TR ZO W S K IE T Y T U ŁY PU S ZC ZYK O W SK IC H K IE R O W C Ó W 25 września na lotnisku Bemowo w Warszawie miała miejsce ostatnia eliminacja W yścigowych Równoległych M istrzostw Polski. W yścigi na 1 m ili zdobywają coraz większą popularność i wśród zaw odników znalazł się także reprezentant Puszczykowa. Klasę PROFI (samochody z napędem na przednią oś, maksymalnie 6 cylindrów bez doładowania) w ygrał Xawery Mielcarek (Opel Astra). Było to jego czwarte zwycięstwo w tym sezonie, którym zapewnił sobie tytuł Mistrza Polski WRMP 2004, W dniach 2-3 października odbyła się w Poznaniu ostatnia runda W yścigowych Sam ochodow ych M istrzostw Polski W tym roku z puszczykowskich kierowców jako jedyny startował Maciej Garstecki reprezentujący Zespół W yścigowy POL-CAR, Jego Seicento Abarth zgłoszone było w najliczniej w tym roku obsadzonej (26 kierowców) klasie N W ostatnim wyścigu miała się rozstrzygnąć walka o tytu ł wicem istrza między Miłoszem Majewskim (A. Rzemieślnik, Warszawa) i Maciejem Garsteckim. Dzięki sporej pom ocy swoich klubowych kolegów, w szybszych A-grupowych autach, w ygrał Majewski. Maciej Garstecki pilnow any" przez warszawiaków dojechał trzeci, ale dzięki bardzo w yrównanej jeżdzie w całym sezonie (tylko raz miejsce poza podium) zdobył tytu ł II W icemistrza Polski. Przy okazji ostatniej rundy WSMP rozegrano także pierwsze w Polsce zawody w drifcie. Dyscyplina ta polega na jak najefektowniejszym przejechaniu ciągu zakrętów - nie liczy się czas tylko styl przejazdu oceniany przez sędziów. Przy okazji tej imprezy do sportów m otorow ych pow rócił Sebastian Mielcarek. Startując BMW M 5zająłdrugie miejsce. MAG. Maciej Garstecki w akcji... 1/] «P Echo Puszczykowa nr V25Vi CiMopiuf 2004

19 Echo Puszczykowa 2 J/lS b, CisWrad2004 KO M U N IK A TY f e s. ^ I BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację - przez organizacje pozarządowe oraz podm ioty w ym ienione w a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie - poniżej wym ienionego zadania publicznego: W zakresie pom ocy społecznej, w tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w y równywania szans tych rodzin I osób; świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie (dla około 30 osób rocznie, świadczonych roboczo-godzin ok roczn ie )-na realizację zadania w fo rm ie wsparcia finansow ego przeznacza się kwotę ,-zł. a) zasada przyznawania dotacji - art. 15,16,17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w olontariacie, oraz art ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom ocy społecznej, b) term in realizacji zadania r r. c) warunki realizacji zadania: świadczenie opieki przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w zakresie: pom ocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnieniu opieki higienicznej (pacjenta i jego otoczenia domowego), zapewnieniu pielęgnacji zalecanej przez lekarza, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, d) term in składania ofert: r. dogodź e) term in w yboru oferty: r., f) tryb w yboru oferty: w yboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii komisji pow o łanej przez Burmistrza zarządzeniem, według zasad określonych w tym zarządzeniu, g) kryteria w yboru oferty: wykaz kadry z odpow iednim i kwalifikacjami, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia, koszt za jedną roboczogodzinę (brutto), całkowity koszt usług (brutto). Oferty, na drukach zgodnych z rozporządzeniem M i nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn r. (Dz.. U. z 2003 r. Nr 193. poz. 1891), można składać w kancelarii Urzędu Miasta ul. Podleśna 4, pok. nr 3a, (osobiście lub listownie) w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania. Inform acje i druki można uzyskać w Miejskim Centrum Inform acji (Biblioteka Miejska) u Pani Katarzyny Nowak, Puszczykowo ul. Wysoka 1 tel , e-m ail: Burm istrz Puszczykowa Janusz Napierała Inform acja dla przedsiębiorców W myśl ustawy z dnia r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz z póź. zmianami). Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) do 31 grudnia 2004 r. Ta czynność zwolniona jest z opłaty skarbowej. PKD można wyszukać na stronie internetowej: bip.wokiss.pl/puszczykowo Regon-podm ioty gospodarcze PKD/wyjaśnienia cz. I i II. DK Bezpłatne przew ozy dla dzieci i osób starszych Uprzejmie inform ujem y, że do Rady Miasta Puszczykowa w płynął w niosek z firm y Eko-Rondo o dofinansowanie autobusowych przejazdów bezpłatnych dla osób po 65 roku życia oraz dzieci z puszczykowskich szkół podstawowych i gim nazjów na terenie miasta Puszczykowa. W niosek ten nie może być rozpatrywany przez Radę Miasta Puszczykowa ze względów form alnych - Radca Prawny Urzędu, p. Gizela Tracz, w opinii do tego dokumentu stwierdziła, że wobec zawartej z Miastem Puszczykowo um o wy i świadczenie usług przewozowych na rzecz m iejscowej ludności przez inny podm iot niż Eko-Rondo [MPK Poznań - przyp.red.] - nie znajduje podstawy prawnej do dofinansowania wnioskodawcy w zakresie jego działalności, jeśli ta działalność pokrywa się z działalnością zleconą już odpłatnie innemu podm iotow i". Oznacza to, że Eko-Rondo może utrzymać w.w. bezpłatne przejazdy w autobusach jedynie dobrow olnie, na swój koszt. Miasto refunduje takie przejazdy firm ie, która wygrała przetarg, czyli MPK z Poznania. Przypomnijmy, ze MPK zaproponowało wysokość miesięcznych dopłat do przejazdów autobusowych w wysokości 4500 zł/m, Eko-Rondo oczekiwało kwoty ponad zł. UM UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU POZNAŃSKIEGO! W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ PRAWA JA ZDY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STARO STWA POWIATOWEGO W POZNANIU BĘDZIE CZYNNY RÓWNIEŻ W SOBOTY W GODZ DO KOŃCA GRUDNIA 2004 Wnioski o wymianę praw jazdy można przesłać poczta, wraz z dołączonymi dokumentami: kserokopią obustronną posiadanego prawajazdy, kserokopią dowodu osobistego, dowodem uiszczenia opłaty za wymianę prawajazdy w wysokości 71 zł wpłacone na konto: Bank Handlowy Oddział Poznań , znaczkami skarbowymi w wysokości 6,50 zł, fotografią 3,5 x4,5 cm z widocznym lewym uchem. Wnioski o wymianę praw jazdy można pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz we wszystkich urzędach gmin Powiatu Poznańskiego. Wnioski należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydziały Komunikacji i Transportu, ul. Jackowskiego 18, Poznań.

20 IN F O R M A T O R P O W IA T O W Y Powiat Poznański na Międzynarodowych Targach POL- EKO Promocja powiatu odbywała się w tym roku w ramach Salonu INVESTCITY - ŚRODOWISKO 2004, a jej hastami przewodnimi były Inwestycje, Turystyka i Ekologia. Prezentacja skierowana była nie tylko do mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale także stanowiła zachętę do inwestowania, osiedlania się i odpoczynku na naszym terenie dla innych osób i podmiotów. Powiat Poznański - największy w kraju - jest silny siłą swoich gmin. Każda z 17 gmin powiatu charakteryzuje się doskonałym położeniem - w sąsiedztwie stolicy regionu - Poznania, w niewielkiej odległości od lotniska Ławica" i istniejącej już autostrady A2. Atuty te składają się na atrakcyjną ofertę inwestycyjną. W celu ich zaprezentowania przygotowany został Folder inwestycyjny Powiatu Poznańskiego" zawierający propozycje inwestycyjne samorządów, ze szczegółowym wskazaniem terenów pod działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe oraz działalność rekreacyjno - sportową. Szczególnie interesującą ofertą dysponują gminy, przez które przebiega oddany już do użytku odcinek autostrady Warszawa - Świecko, proponujące potencjalnym inwestorom tereny w pobliżu autostradowych węzłów. O aktywności lokalnych wspólnot świadczy również fakt, że cztery gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las oraz Puszczykowo znalazły się w pięćdziesiątce ogólnopolskiego rankingu Złota Setka Samorządów 2004". Powiat Poznański to także region atrakcyjny turystycznie. Jego perełkami są Zamek Kórnicki i otaczające go arboretum oraz zespół pałacowo - parkowy w Rogalinie - rezydencja rodziny Raczyńskich, odwiedzane przez rzesze turystów z Polski i zagranicy. Liczne szlaki i ścieżki rowerowe, zabytki architektury oraz bazę noclegową Powiatu Poznańskiego opisują prezentowane podczas tegorocznych targów foldery. Tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, Puszczy Zielonki, Parku Krajobrazowego Promno" oraz trasa Rowerowego Pierścienia Powiatu Poznańskiego są niezwykle atrakcyjne dla miłośników turystyki. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na centra szkoleniowo-biznesowe, w Powiecie Poznańskim dobrze rozwija się także turystyka biznesowa. Starosta Jan Grabkowski gościł na stoisku m.in. Wicewojewodę Wielkopolskiego Waldemara Witkowskiego Powiat Poznański może pochwalić się również swymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. W 2000 roku rozpoczęto bowiem w gminach selektywną zbiórkę odpadów. Obecnie w powiecie znajduje się 486 kompletów pojemników na stłuczkę białą, stłuczkę kolorową, makulaturę i tworzywa sztuczne. Dzięki temu w latach zgromadzono aż ton selektywnie zebranych odpadów. Położenie wokół dużego miasta, atrakcyjność inwestycyjna oraz możliwości pozyskania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, sprawiają, iż Powiat Poznański jest konkurencyjny wobec innych regionów i dzięki temu rozwija się coraz prężniej. Mamy nadzieję, że obecność na międzynarodowych targach lnvestcity pozwoliła skutecznie zaprezentować atuty regionu, a nowoczesna, oryginalna stylistyka stoiska oraz atrakcyjna oferta promocyjna pomogły nam ten cel osiągnąć. A. Jaworska Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna W dniach listopada br., w Starostwie Powiatowym, odbyła się międzynarodowa konferencja samorządowa pod hasłem: Korzyści wynikające ze wspólnego gospodarowania odpadami. Dlaczego razem?". Konferencję zorganizowano w nawiązaniu do Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, a jej celem było omówienie sprawnego i spójnego systemu zarządzania odpadami. Gośćmi specjalnymi konferencji byli specjaliści z Niemiec: Kolonii oraz Regionu Hanower (zagranicznego partnera powiatu) zajmujący się ochroną środowiska w swoich regionach i reprezentujący firmy, których zadaniem jest gospodarowanie odpadami. W trakcie konferencji omówiono ważkie problemy, ściśle wiążące się z dbałością o środowisko. Zagadnienia dotyczyły w szczególności: - sporządzenia i realizacji kompleksowych planów gospodarki odpadami dla jednostek samorządu terytorialnego, - międzygminnego współdziałania związków celowych (stowarzyszeń) ds. gospodarowania odpadami na przykładzie Hanoweru i Kolonii, - funkcjonowania zakładów gospodarowania odpadami komunalnymi, -organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - prowadzenia segregacji odpadów komunalnych, - magazynowania odpadów komunalnych, - systemów wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, - upowszechniania idei prawidłowego gospodarowania odpadami wśród społeczności lokalnych i zachęcanie do współpracy w tym zakresie, - aspektów prawnych i ich wpływu na współpracę gmin, - możliwości finansowania budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, - podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, -edukacji ekologicznej. RSaoudi

]! N F O R M A T D R M I E J S K I

]! N F O R M A T D R M I E J S K I ]! N F O R M A T D R M I E J S K I www.puszczykowo.pl luty (2) 2 0 0 3 r. nr 2 (135) IS SN 1231-8493 e-moil: um@puszczykowo.pl W io sn a w P u s zc zy k o w ie? Pomimo srogich mrozów, w Puszczykowie czuje

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE. Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11 Narodowy Spis Powszechny str.

MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE. Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11 Narodowy Spis Powszechny str. PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2011 nr 3 (228) ISSN 1231-8493 MISTRZOWIE SZUSOWANIA RELACJA STR. 12 13 W NUMERZE Czekamy na ekspertyzę str. 9 Zimowe ferie w Puszczykowie str. 11

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

PARAFIA W BORÓWCU CZY BĘDĄ KORKI? CO NOWEGO W SZKOŁACH? 25 sierpnia erygowanie nowej Parafii 26 sierpnia wprowadzenie proboszcza i poświęcenie kaplicy

PARAFIA W BORÓWCU CZY BĘDĄ KORKI? CO NOWEGO W SZKOŁACH? 25 sierpnia erygowanie nowej Parafii 26 sierpnia wprowadzenie proboszcza i poświęcenie kaplicy DWUTYGODNIK * ROK XIX * 22 SIERPNIA 2006 * NR 15 (251) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ PARAFIA W BORÓWCU 25 sierpnia erygowanie nowej Parafii 26 sierpnia wprowadzenie proboszcza i poświęcenie kaplicy CZY

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Nr 12/498 grudzień 2012

Nr 12/498 grudzień 2012 Nr 12/498 grudzień 2012 Drodzy Rybniczanie! Siła niezwykłego czasu, jakim jest Boże Narodzenie polega na wspólnym przeżywaniu radości płynącej z betlejemskiej stajenki. Jednoczymy się wokół Bożego Dzieciątka,

Bardziej szczegółowo

Nr 11/497 listopad 2012

Nr 11/497 listopad 2012 Nr 11/497 listopad 2012 Żeby Polska była Polską Przypomnieniem tych pięknych i mądrych słów pieśni wykonywanej przed laty przez Jana Pietrzaka rozpoczął Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA gazeta bezpłatna, listopad 2012 LINIEWO Aktualności Gminne KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA W dniu 3 sierpnia 2012r. nastąpiło gradobicie w części Gminy Liniewo, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Prezes GS w Kłomnicach - Zbigniew Wawrowski przyjmuje gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia Spółdzielni wręczenie odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego wręczanie

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 17, 04.06.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 18.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Super prezent dla grafficiarzy Jest kolejne kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA

INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA INFORMATOR RADY I ZARZADU MIASTA NRJ (93) I Komunikat Zarządu Miasta Zarząd Miasta Puszczykowa informuje, że 20 października br. odbędzie się przetarg na sprzedaż działek położonych na terenie Puszczykówka

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2

Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku. PROGRAM str. 24. Kórnickie Finalistki str. 2 DWUTYGODNIK * ROK XXIV * 13 maja 2011 * NR 9 (364) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY PROGRAM str. 24 Kórnickie Finalistki str. 2 Rolls-Royce y i Bentley e w Kórniku Fot. MMB 1 Justyna 2 Joanna 3 Monika 4 Burzyńska

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo