R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny E. Leclerc Ursynów"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny E. Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Urodziny E. Leclerc Ursynów " zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8 lok. 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej "Organizatorem" Loteria rozpoczyna się w dniu 6 listopada 2012 r. i trwa do dnia 29 grudnia 2012r. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii trwa od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 24 listopada 2012 r. z wyjątkiem 11 listopada 2012r Terytorium Loterii jest obszar Województwa Mazowieckiego, Rzeczypospolitej Polskiej Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin") Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540). 2. Warunki uczestnictwa w Loterii 2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu towarów w Hipermarkecie z wyjątkiem osób wymienionych w pkt Regulaminu ("Uczestnik") W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora - spółki "Fortuna PS " Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Immonok Sp. z o.o., spółki "Axia Digital" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jak również innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin Przez członków rodziny, o których mowa w pkt rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

2 3. Zasady przeprowadzenia Loterii 3.1. Loteria odbywa się na terenie hipermarketu E. Leclerc znajdującego się w Warszawie przy ul. Ciszewskiego 15, zwanego dalej "Hipermarketem" W okresie sprzedaży promocyjnej trwającej od dnia 6 listopada 2012r. do dnia 24 listopada 2012r., z wyjątkiem 11 listopada 2012r. w godzinach otwarcia Hipermarketu ("Okres Sprzedaży Promocyjnej"), Uczestnik, po dokonaniu zakupu w Hipermarkecie dowolnego towaru lub towarów o wartości: (i) nie mniejszej niż 100,00 zł brutto i nie większej niż 199,99 zł brutto otrzymuje jeden żeton ("Żeton"), (ii) nie mniejszej niż 200,00 zł brutto i nie większej niż 299,99 zł brutto otrzymuje dwa Żetony, (iii) nie mniejszej niż 300,00 zł brutto otrzymuje trzy Żetony. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 Żetony. Na jednej stronie Żetonu znajduje się nadrukowany kod kreskowy. Ponadto w Okresie Sprzedaży Promocyjnej na terenie Hipermarketu znajduje się stanowisko do odczytu Żetonów ("Ruletka Jackpot"). Żetony wydaje hostessa obsługująca Ruletkę Jackpot, na podstawie przedstawionego przez Uczestnika paragonu z kasy fiskalnej Hipermarketu ("Paragon"). Przedstawione Paragony nie podlegają sumowaniu Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien: w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać w Hipermarkecie zakupu dowolnego towaru lub towarów o wartości wskazanej w pkt 3.2. powyżej i odebrać Paragon; przedstawić Paragon hostessie obsługującej Ruletkę Jackpot. Paragon zostanie podstemplowany; odebrać odpowiednią ilość Żetonów; zeskanować kod kreskowy Żetonu, a następnie wrzucić Żeton do Ruletki Jackpot. Żetony do Ruletki Jackpot należy wrzucać pojedynczo Jeżeli po wrzuceniu Żetonu do Ruletki Jackpot na Ruletce Jackpot zaświeci się lampka przy napisie: "BON 10 " - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi "BON 20 " - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi - 2 -

3 "BON 50" - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi Klienta Hipermarketu potwierdzenia wylosowania nagrody w postaci wydruku z Ruletki Jackpot zawierającego informację o rodzaju nagrody i dniu jej "BON 100" - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi "BON 200" - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi "BON 500" - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi "NAGRODA DNIA " - oznacza to, że posiadacz Żetonu uprawniony jest do odbioru nagrody, określonej w pkt Regulaminu, po przedstawieniu w Dziale Obsługi Nagrody w tej kategorii są wydawane w kolejności określonej w Regulaminie ZAPRASZAMY PONOWNIE oznacza, że posiadacz żetonu nie wygrał nagród, o których mowa w pkt W Loterii mogą brać udział wyłącznie oryginalne Żetony. Żeton nie może zostać ponownie wrzucony do Ruletki Jackpot przez Uczestnika Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Nagrody Loterii 4.1. Nagrodami w Loterii jest: bonów zakupowych o wartości 10 zł każdy; bonów zakupowych o wartości 20 zł każdy; bonów zakupowych o wartości 50 zł każdy; - 3 -

4 bonów zakupowych o wartości 100 zł każdy; bonów zakupowych o wartości 200 zł każdy; bonów zakupowych o wartości 500 zł każdy; Następujących nagród w kategorii NAGRODA DNIA - 2 GPS 3120 Geovisiono, o wartości 179,00 zł każdy ; - 6 Otwarzaczy DVD - DVP 1033 Philips, o wartości 145,00 zł każdy ; - Konsola PS 2 Sony, o wartości 400, 00 zł; - Bluray S280 Sony, o wartości 399,00 zł; - Navigacia 4,3 spirit Mio, o wartości 390,00 zł; - 2 Aparaty dmc s3 Panasonic, o wartości 370,00 zł każdy ; - Wieża ux tb30ev JVC, o wartości 495,00 zł; - Zestaw (gry postaw na million, lottki karotti, karta rowerowa), o wartości 220,00 zł; - Zestaw (gry postaw na million, jolly octopus, karta rowerowa, o wartości 215,00 zł; - Zestaw (rummikub nino delfino, quiz ortograficzny), o wartości 163,00 zł; - Ekspres cis kp2100 Dolce Gusto, o wartości 499,00 zł 4.2. Pula nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto. 5. Odbiór nagrody 5.1. Uczestnicy Loterii zostaną poinformowani o wygranej bezpośrednio po dokonaniu odczytu Żetonu poprzez informację, jaka ukaże się na Ruletce Jackpot Aby otrzymać nagrody, należy w dniu losowania zgłosić się do Działu Obsługi Klienta Hipermarketu i przedstawić potwierdzenie wylosowania nagrody, przedstawić do wglądu dokument tożsamości, a także złożyć pisemne oświadczenie, iż Uczestnik nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu, oraz pisemnie potwierdzić odbiór nagrody Wszystkie nagrody w Loterii mogą zostać odebrane najpóźniej do dnia 24 listopada 2012r. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę Nagrody w postaci bonów zakupowych: podlegają realizacji na warunkach i zasadach na nich określonych; uprawniają okaziciela bonu do otrzymania towarów oferowanych do sprzedaży na łączną wartość odpowiadającą wartości nominalnej przedstawionych bonów; w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru będzie niższa od wartości nominalnej bonu zakupowego Organizator nie zwraca różnicy pomiędzy wartością - 4 -

5 zakupionego towaru, a wartością bonu zakupowego, w sytuacji natomiast, gdy wartość towarów będzie wyższa od wartości bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę; nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do wykorzystania ich są jedynie osoby fizyczne; w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu, duplikaty nie będą wydawane. 6. Komisja 6.1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 10 grudnia 2012r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 15 grudnia 2012r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Fortuna PS Sp. z o.o. ul. Leonarda 6/8 lok Warszawa z dopiskiem "reklamacja loterii Urodziny E. Leclerc Ursynów" - 5 -

6 7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 29 grudnia 2012r Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Hipermarketu, na stronie internetowej pod adresem Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez sąd właściwy W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny Organizator oraz pracownicy Hipermarketu, a także pracownicy ochrony Hipermarketu w razie wątpliwości, co do sposobu uzyskania przez Uczestnika Żetonu mają prawo zażądać przedstawienia dowodów dokonania zakupów potwierdzających prawo do posiadania Żetonów

7 8.7. W przypadku nasunięcia się podejrzenia, że Uczestnik wszedł w posiadanie Żetonów w sposób nieuprawniony i nieprzewidziany w Regulaminie lub bierze udział w Loterii w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator oraz pracownicy Hipermarketu, a także pracownicy ochrony Hipermarketu mają prawo odsunąć taką osobę od udziału w Loterii do momentu ustalenia prawa dalszego udziału w Loterii

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo