Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock"

Transkrypt

1 Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (0-22) fax (0-22) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 z zm.) Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock l.p. Oznaczenie Nazwa Części Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 2. Część II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego SIWZ Nr WZP str. 1

2 CZEŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej Otwock tel. (22) fax (22) Oznaczenie Wykonawcy. 1. Przez Wykonawcę naleŝy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik (dotyczy równieŝ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy przedłoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 ze zm./, zwanej dalej ustawą Pzp lub u.p.z.p., w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi prawnej Zamawiającego. 2. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 1 będzie polegała w szczególności na: 1) udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa 2) opiniowaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów Zamawiającego, 3) opiniowaniu projektów przepisów prawa miejscowego, 4) opiniowaniu pod względem prawnym i legislacyjnym aktów prawa wydawanych przez Prezydenta Miasta oraz projektów uchwał Rady Miasta i innych aktów prawnych związanych z zakresem działalności Zamawiającego, 5) opiniowaniu projektów umów, porozumień, uzgodnień, pism i innych dokumentów oraz uczestnictwie w negocjacjach nad ich tworzeniem, 6) opiniowaniu korespondencji organów Zamawiającego z organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, 7) opiniowaniu projektów udzielanych pełnomocnictw i upowaŝnień, 8) opiniowaniu dokumentacji przygotowanej w oparciu o przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych, 9) udziale w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego, 10) sporządzaniu opinii prawnych, ekspertyz, analiz i komunikatów prawnych, 11) sporządzaniu i wnoszeniu pozwów, wniosków oraz skarg jak równieŝ wnoszeniu środków odwoławczych do Sądów, urzędów i organów orzekających 12) wskazywaniu propozycji rozwiązywania problemów prawnych, 13) współudziale w organizowaniu szkoleń wewnętrznych, szczególnie z zakresu nowych rozwiązań prawnych, 14) zastępstwie procesowym Zamawiającego przed urzędami i organami orzekającymi, a przede wszystkim sądami powszechnymi, ogólnymi, szczególnymi i sądami administracyjnymi oraz Sądem NajwyŜszym i Naczelnym Sądem Administracyjnym jak równieŝ przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami polubownymi i przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, SIWZ Nr WZP str. 2

3 15) obecności na sesjach Rady Miasta na zlecenie Prezydenta Miasta, 16) innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługa prawną a wynikających z ustawy o radcach prawnych. 17) bieŝąca obsługa prawna będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, z tym Ŝe Strony w zaleŝności od bieŝących potrzeb mogą uzgadniać inny sposób świadczenia usługi, 18) Wykonawca zapewni do dyspozycji w siedzibie Zamawiającego w dni pracujące Zamawiającego przez 6 godzin dziennie, co najmniej jednego radcę prawnego lub adwokata spośród osób wskazanych w Wykazie osób, załączonym do oferty Wykonawcy, przy czym Zamawiający moŝe dopuścić zamianę 2 godzin dziennego osobistego dyŝuru na konsultacje telefoniczną w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawierają Ogólne Warunki Umowy stanowiące Część II SIWZ. 4. Do właściwego skalkulowania ceny oferty Zamawiający podaje następujące dane (stan na koniec grudnia 2012 r.) W roku 2012: 1) wszczęto 46 spraw sądowych 2) na dzień 17 grudnia 2012r., w toku jest 151 spraw sądowych 3) w ciągu roku 2012 sprawy sądowe dotyczyły: a. o zapłatę 25 spraw b. o zasiedzenie 6 spraw c. z zakresu prawa lokalowego 31. spraw d. przed sądami administracyjnymi 19 spraw e. inne związane z nieruchomościami 10 spraw, f. o stwierdzenie nabycia spadku 8 spraw, g. inne 52 sprawy. Łącznie w ciągu roku 2012 prowadzono 182 sprawy Łącznie w roku 2012 wyznaczonych zostało 187 rozpraw. 5. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 1) usługi prawnicze, 2) Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do roku 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŝej wymienione warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek, zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje obsługę prawną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przez okres, co najmniej 12 miesięcy. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek, zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe się, Ŝe dysponuje/będzie dysponował minimum 4 osobami, które: 1) legitymują się uprawnieniami zawodowymi radcy prawnego lub adwokata, SIWZ Nr WZP str. 3

4 2) są wpisanymi na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych lub listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz.65 z póź.zm ) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r.-prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r., Nr 146 poz z późn. zm), w tym co najmniej: a. 2 osoby spośród wykazanych osób posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie jako radca prawny lub adwokat w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. gmin miejskich powyŝej 40 tyś. mieszkańców b. 1 osoba spośród wykazanych osób posiada co najmniej roczne doświadczenie jako radca prawny lub adwokat w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego c. 1 osoba spośród wykazanych osób posiada co najmniej roczne doświadczenie jako radca prawny lub adwokat w świadczeniu obsługi prawnej. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Warunek zostanie uznany za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, iŝ posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 euro. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 6.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dostarczone dokumenty wg. formuły: spełnia nie spełnia. 6.4 Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŝy załączyć: a) oświadczenie Wykonawcy (kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. (oryginał) b) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. e) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; SIWZ Nr WZP str. 4

5 f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt SIWZ. 7.2 Dowodami, o których mowa w pkt 7.1 c) są poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Stosownie do 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie wyŝej wymienionego rozporządzenia (20 luty 2013 r.), Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, moŝe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) czyli np. referencje. Ponad to stosownie do 1 ust. 2 pkt 3 wyŝej wspomnianymi dowodami będą równieŝ (dla zamówień na usługi) oświadczenie wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Nadto zgodnie z 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 roku w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyŝej wspomnianych dowodów (poświadczeń). 7.3 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7.4 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złoŝenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 7.5 SIWZ dotyczących kaŝdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 7.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp zobowiązani są złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. (oryginał) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie) b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Zamawiający informuje, Ŝe w związku ze zmianą przepisów Ustawy Pzp. wprowadzona została nowa przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawców, którzy naleŝąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) złoŝyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba ze wykaŝą, Ŝe istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp. wymaga sie aby Wykonawca/y do oferty dołączył listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informacje o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 6 do SIWZ). 7.6 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: SIWZ Nr WZP str. 5

6 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wskazany dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.7 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 7.9 Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 8.2 JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8.3 Wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 7 SIWZ naleŝy przekazywać Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej. 8.4 Zamawiający wyznacza do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami następujące osoby: - Katarzyna Kwiatkowska 9 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9 Termin związania ofertą 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10 Opis sposobu przygotowania ofert KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia PoŜądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty SIWZ Nr WZP str. 6

7 naleŝy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione Uprawnione do podpisania oferty osoby muszą podpisać Formularz oferty, załączniki, oraz we wszystkich miejscach, w których zostały naniesione zmiany Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 2) Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7 niniejszej IDW, 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŝnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŝonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 10.9 W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną poŝądane jest załączenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast jeŝeli wykonawca prowadzi działalność w innej formie, gdzie osoby uprawnione do jego reprezentacji nie są wskazane w odpisie z właściwego rejestru, wówczas poŝądane jest załączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Wymagane dokumenty naleŝy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Oferta winna zawierać spis treści wraz z wykazem załączników. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upowaŝnione osoby, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane i trwale złączone Oferta powinna być podpisana czytelnie lub z pieczęcią imienną osoby podpisującej Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŝy opisać następująco: Prezydent Miasta Otwocka Oferta w postępowaniu na: Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock Nie otwierać przed : /naleŝy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŝy umieścić nazwę i adres Wykonawcy JeŜeli oferta zostanie oznakowana w inny niŝ opisano powyŝej sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany naleŝy złoŝyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA Wykonawca moŝe wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego w budynku B, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców), 11.2 Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w bud. A Aula I piętro w dniu r. o godz. 10:30. SIWZ Nr WZP str. 7

8 11.4 Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania w sposób określony w ustawie Pzp Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 12 Opis sposobu obliczenia ceny 12.1 Obliczając cenę oferty naleŝy w Formularzu oferty podać: cenę jednostkową netto za jeden miesiąc, wartość netto za 10 miesięcy, stawkę podatku vat, wartość brutto za 10 miesięcy 12.2 Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym VAT) oraz ewentualnych upustów i rabatów Kalkulując ceny, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ (w tym takŝe w Części II SIWZ Projekcie umowy) i wynikające z nich obciąŝenia i obowiązki Wszystkie ceny muszą być wyraŝone z dokładnością do pełnych groszy tj. do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: w dół jeŝeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, w górę jeŝeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Do porównania ofert Zamawiający przyjmie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę brutto za realizację zamówienia. 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty będą oceniane według poniŝszych kryteriów: Kryterium - Waga 1) Cena 60% 2) Umiejętności dodatkowe 40% 2. Ocena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: Ocena oferty = (łączna liczba punktów zdobytych przez Wykonawcę w kryterium cena X 60%) + (łączna liczba punktów zdobytych przez Wykonawcę w kryterium Umiejętności dodatkowe X 40%) gdzie: Cena -to cena badanej oferty wyliczona w następujący sposób: Cena oc= cena za 10 miesięcy świadczenia usługi bieŝącej obsługi prawnej Zamawiającego. Cena min -najniŝsza zaoferowana Cena spośród ofert podlegających ocenie. wzór dla obliczenia Ceny oc Cena oc = Cena min / cena badana X 100 Ocena oferty w kryterium Umiejętności dodatkowe zostanie dokonana w następujący sposób Za kaŝdą osobę wskazaną w Wykazie osób posiadającą niŝej wymienione umiejętności dodatkowe, Wykonawca otrzyma : za kaŝdą osobę wskazaną w pkt 1) 40 pkt a w pkt 2) 30 pkt. (Jedna osoba moŝe spełniać więcej niŝ jedno kryterium) 1) Osoba/y legitymująca co najmniej się następującymi kwalifikacjami: a. posiadająca doświadczenie w zakresie reprezentowania mocodawcy przed Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz b. posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. 2) Osoba/y legitymująca się co najmniej następującymi kwalifikacjami: SIWZ Nr WZP str. 8

9 a. posiadająca doświadczenie w zakresie zasiadania z ramienia samorządu w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz b. posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Wskazana przez Wykonawcę osoba/y zobowiązana jest do wykonywania dyŝurów o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. W kryterium Umiejętności dodatkowe Wykonawca moŝe maksymalnie uzyskać 100 pkt. Maksymalna liczba punktów jakie moŝna uzyskać wynosi Informacje i formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4) terminie, określonym zgodnie z ustawą Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt równieŝ na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp 14.4 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16 Informacja nt. istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy. Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia, zostały zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Część II niniejszej SIWZ. 17 Podwykonawstwo Zamawiający dopuszcza moŝliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom a takŝe innym osobom których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 19 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. 20 Wykaz załączników do niniejszych IDW. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. SIWZ Nr WZP str. 9

10 3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu usług 5. Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia z art. 26 ust. 2d Wskazane w tabeli powyŝej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŝenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. SIWZ Nr WZP str. 10

11 Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, tel (6), fax , Wykonawca: Niniejsza oferta zostaje złoŝona przez: FORMULARZ OFERTY l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Telefon faks Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock, oświadczamy Ŝe: 1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji na terenie prowadzenia przyszłych prac, 3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 4) akceptujemy bez zastrzeŝeń Projekt umowy, stanowiący Część II SIWZ, 5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu z ceną za realizację przedmiotu zamówienia: Lp. Zakres cena jednostkowa netto za jeden miesiąc [zł] Ilość miesięcy Wartość netto [zł] =3x4 1 Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwocka i organów Gminy Otwock 10 VAT...% Wartość brutto..., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP str. 11

12 Umiejętności dodatkowe Lp. Kryteria umiejętności dodatkowych Wskazać : Sygnaturę sprawy/ Nazwę i adres siedziby spółki/nr krs/ imię i nazwisko, osoby posiadającej umiejętności dodatkowe wskazanej w wykazie osób, którymi dysponuję/ będzie dysponował Wykonawca 1 Osoba/y legitymująca się co najmniej następującymi kwalifikacjami: a) posiadająca doświadczenie w zakresie reprezentowania mocodawcy przed Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz b) posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. 2 Osoba/y legitymująca się co najmniej następującymi kwalifikacjami: a) posiadająca doświadczenie w zakresie zasiadania z ramienia samorządu w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz b) posiadająca uprawnienia radcy prawnego lub adwokata...., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP str. 12

13 c) niniejsza oferta jest waŝna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, d) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. e) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŝonej w celu uzyskania niniejszego zamówienia, f) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam (y) powierzyć podwykonawcom. (niepotrzebne skreślić) Zakres zamówienia który zamierzamy powierzyć podwykonawcom: g) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: h) oferta została złoŝona na... ponumerowanych i podpisanych stronach...., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP str. 13

14 Załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OŚWIADCZAMY, śe: Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U Nr 113, poz. 759 ze zm.): 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock, 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia...., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP Część I (Instrukcja dla Wykonawców) str. 14

15 Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca: l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock OŚWIADCZAM, śe: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.)...., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP Część I (Instrukcja dla Wykonawców) str. 15

16 Załącznik nr 4 wzór wykazu usług. Wykonawca: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT USŁUG, PRZEDMIOT OKES REALIZACJI NAZWA ODBIORCY USŁUG Nazwa Wykonawcy (Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia) Załączamy... dokument(-y,-ów) potwierdzający(-e,-ch), Ŝe ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie...., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP Część I (Instrukcja dla Wykonawców) str. 16

17 Załącznik nr 5 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) WYKAZ OSÓB NAZWISKO I IMIĘ KWALIFIKACJE ZAWODOWE ORAZ NUMER POSIADANYCH UPRAWNIEŃ DOŚWIADCZENIE podane w latach, miejsce zdobycia doświadczenia (stosownie do wymogów siwz) Podstawa do dysponowania osobami Oświadczam(y), Ŝe osoba (y), Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP str. 17

18 Załącznik nr 6 wzór oświadczenia z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca: l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Obsługa prawna Urzędu Miasta Otwock i organów Gminy Otwock OŚWIADCZENIE Oświadczam/my, Ŝe podmiot, który reprezentuję * do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), *NaleŜy wpisać odpowiednio naleŝy albo nie naleŝy LISTA PODMIOTÓW NALEśĄCA DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ** Lp. Nazwa i adres podmiotu **Tabele naleŝy wypełnić jeŝeli Wykonawca w oświadczeniu wskaŝe, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej..., dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ Nr WZP str. 18

19 CZEŚĆ II PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR Ogólne Warunki Umowy nr... Zawarta w dniu r. w. pomiędzy: Gminą Otwock, z siedzibą w Otwock, ul. Armii Krajowej 5 zwaną w dalszej treści Zamawiającym w imieniu której działa: a... z siedzibą..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS/ Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: Zwanych dalej wspólnie Stronami" W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa obsługi prawnej Zamawiającego i organów Zamawiającego. 2. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 1 będzie polegała w szczególności na: 1) udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa, 2) opiniowaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów Zamawiającego, 3) opiniowaniu projektów przepisów prawa miejscowego, 4) opiniowaniu pod względem prawnym i legislacyjnym aktów prawa wydawanych przez Prezydenta Miasta oraz projektów uchwał Rady Miasta i innych aktów prawnych związanych z zakresem działalności Zamawiającego, 5) opiniowaniu projektów umów, porozumień, uzgodnień, pism i innych dokumentów oraz uczestnictwie w negocjacjach nad ich tworzeniem, 6) opiniowaniu korespondencji organów Zamawiającego z organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, 7) opiniowaniu projektów udzielanych pełnomocnictw i upowaŝnień, 8) opiniowaniu dokumentacji przygotowanej w oparciu o przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych, 9) udziale w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego, 10) sporządzaniu opinii prawnych, ekspertyz, analiz i komunikatów prawnych, 11) sporządzaniu i wnoszeniu pozwów, wniosków oraz skarg jak równieŝ wnoszeniu środków odwoławczych do Sądów, urzędów i organów orzekających 12) wskazywaniu propozycji rozwiązywania problemów prawnych, 13) zastępstwie procesowym Zamawiającego przed urzędami i organami orzekającymi, a przede wszystkim sądami powszechnymi, ogólnymi, szczególnymi i sądami administracyjnymi oraz Sądem NajwyŜszym i Naczelnym Sądem Administracyjnym SIWZ Nr WZP str. 19

20 jak równieŝ przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami polubownymi i przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, 14) obecność na sesjach Rady Miasta na zlecenie Prezydenta Miasta, 15) innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną a wynikających z ustawy o radcach prawnych. 16) bieŝąca obsługa prawna będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, z tym Ŝe Strony w zaleŝności od bieŝących potrzeb mogą uzgadniać inny sposób świadczenia usługi, 17) Wykonawca zapewni do dyspozycji w siedzibie Zamawiającego w dni pracujące Zamawiającego przez 6 godzin dziennie co najmniej jednego radcę prawnego lub adwokata spośród osób wskazanych w Wykazie osób, załączonym do oferty Wykonawcy, przy czym Zamawiający moŝe dopuścić zamianę 2 godzin dziennego osobistego dyŝuru na konsultacje telefoniczną w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego. 2. Termin obowiązywania Umowy 1. Umowa zawarta jest na okres do 31 grudnia 2013 począwszy od dnia zawarcia umowy 2. Zamawiający zastrzega moŝliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niŝ 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 3. Zobowiązania Wykonawcy 1. Zasady świadczenia usług bieŝącej obsługi prawnej: 1) bieŝąca obsługa prawna będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w formie dyŝurów oraz poza siedziba Zamawiającego w zaleŝności od potrzeb Zamawiającego, 2) Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego codziennie na czas dyŝuru czyli na 6 godzin dziennie, co najmniej jednego radcę prawnego lub adwokata spośród osób wskazanych w Wykazie osób załączonym do oferty, z uwzględnieniem 1 ust 2 pkt 17). 3) dyŝury osób wykonujących bieŝącą obsługę prawną będą uzgodnione z Zamawiającym 2. Zasady świadczenia usług zastępstwa procesowego: 1) usługa zastępstwa procesowego realizowana będzie przez radcę prawnego lub adwokata spośród wskazanych w Wykazie osób, załączonym do oferty Wykonawcy lub aplikanta radcowskiego/adwokackiego odpowiednio umocowanego, 2) Strony mają obowiązek współdziałać w zakresie naleŝytej realizacji usługi zastępstwa procesowego, w szczególności w realistyczny i zgodny z przepisami prawa sposób określać moŝliwe do osiągnięcia istotne dla Zamawiającego cele procesowe, 3) Koszty uzyskania: wyciągów i odpisów z KRS, wypisów z ewidencji działalności gospodarczej i innych instytucji udostępniających dane oraz wszelkich innych opłat ponoszonych w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy oraz kosztów skarbowych, sądowych i opłat związanych ze składanymi pismami procesowymi, wnioskami i innymi pismami, ponosi (na podstawie wystawionego przez Wykonawcę zlecenia wraz z uzasadnieniem) Zamawiający, chyba, Ŝe udzieli Wykonawcy stosownych zaliczek 4) Do wykonywania przedmiotu umowy opisanego w 1 ust. 1 oraz 1 ust. 2 Wykonawca wyznaczy koordynatora radcę prawnego lub adwokata, uzgodnionego z Zamawiającym. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe osobą upowaŝnioną do codziennego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego jest. tel.:.. Wykonawca moŝe upowaŝnić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego. SIWZ Nr WZP str. 20

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo