DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Obsługę prawną Spółki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U nr 223, poz ze zm. ). Specyfikacja niniejsza zawiera niżej wymienione załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji : Załącznik Nr 1 - formularz oferty, Załącznik Nr 2 - oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp, Załącznik Nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Załącznik Nr 4 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 Pzp osoby fizycznej, Załącznik Nr 5 - zobowiązanie innego podmiotu, załącznik nr 5 a-d. Załącznik Nr 6 - wzór umowy, ZATWIERDZIŁ Łódź, dnia. 2010r. 1

2 Rozdział 1 Nazwa i adres Zamawiającego Zamawiający : Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o Łódź, ul. Piotrkowska 190 Telefon : Fax : Adres strony internetowej: NIP : konto : Bank Ochrony Środowiska SA. Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 166/168, Łódź Nr Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr wysokość kapitału zakładowego ,00 zł. Rozdział 2 Ogólne informacje o postępowaniu, tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223, poz ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Niniejsza SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. SIWZ może być przekazana w formie pisemnej na pisemny wniosek Wykonawcy nieodpłatnie Wszelkie ewentualne zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, treść odwołań wniesionych na ogłoszenie o zamówieniu i/lub na treść zapisów SIWZ, a także wezwania Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego będą zamieszczane na wyżej podanej stronie internetowej Zamawiającego Wykonawcy winni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych tam informacji, w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego,o których mowa powyżej w pkt 2.4. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem ZPU.MKI /10. Przy kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol Zamawiający nie wyraża zgody na udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczącą zagadnień z art. 29 ust.4 u. p. z. p Zatrudniania osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV;

3 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn W ramach Obsługi prawnej Spółki Wykonawca zobowiązuje się do : Wykonywania czynności z zakresu doradztwa i obsługi prawnej dotyczących następujących dziedzin prawa: Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Procedur kontraktowych Fidic (zgodnie z warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils FIDIC, P.O. Box 311, Ch-1215 Genewa 15, oraz drugie wydanie angielskopolskie 2004, dostępne pod adresem: SIDIR PL Warszawa, ul. Piekałkiewicza, tel. Nr (48 22) ; a także zgodnie z warunkami Kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez w/w Federację, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 dostępne pod w/w adresem) oraz innych dziedzin prawa dotyczących zakresu działalności Spółki, w ramach pkt Wykonawca zobowiązany jest do: wydawania ustnych i pisemnych opinii prawnych, projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji, 3

4 procedur, uchwał, innych dokumentów regulujących pracę Spółki, sporządzania dla Spółki dokumentów o charakterze prawnym dotyczących ww. zagadnień, Zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym i przed innymi organami w tym tworzenia pism procesowych i innych, Konsultingu prawno-ekonomicznego, Świadczenia innych usług prawnych, zgodnie z potrzebami i przedmiotem działania Spółki Zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności innego Radcy Prawnego W ramach obsługi określonej w ust 1 załącznika nr 6 do SIWZ Wykonawca będzie świadczyć obsługę prawną w siedzibie ŁSI Sp. z o.o. 2 dni w tygodniu w wymiarze min. 8 godzin tj. środa, piątek w godz , łącznie 32 godziny miesięcznie oraz poza jej siedzibą Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności znajdują się we wzorze umowy, załączniku nr 6 do SIWZ. Rozdział 4 Oferty częściowe, wariantowe, umowa ramowa oraz zamówienia uzupełniające 4.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających art. 67 ust.1 pkt 6 u. p. z. p. Rozdział 5 Termin wykonania przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od daty podpisania umowy do r. 4

5 Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 6.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. przynależeć do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt i ), posiadania wiedzy i doświadczenia (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt ), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa poniżej w pkt ), sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa poniżej w pkt i ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt , oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczno finansowa. Uwaga 1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 a-d do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w niżej wskazanym zakresie: W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, decyzję o wpisie do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 40000,00 zł. 5

6 W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o barku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga 2 Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego powyżej w pkt ) (zał. nr 3 do SIWZ), jak również odnoszącego się do tego oświadczenia dokumentu wskazanego powyżej w pkt ) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Pzp sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ). w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty określone w pkt i , dla każdego z nich oddzielnie Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego jakie mają złożyć Wykonawcy : Wykonawca może złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli posiada taki wpis. Dokument ten może być złożony w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do : reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udzielone pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawców, którzy wspólnie występują o udzielenie zamówienia. Wymagane pełnomocnictwo może być przedłożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6

7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych w pkt Każdy z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego musi złożyć oświadczenie wskazane powyżej w pkt (zał. nr 3 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wskazany powyżej w pkt aktualny odpis z właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie - zał. nr 4 do SIWZ. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych w pkt Jeżeli którykolwiek z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego jest osobą fizyczną, dodatkowo załącza (jeżeli posiada) dokument, o którym mowa powyżej w pkt tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Inne postanowienia rozdziału Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty wchodzące w skład oferty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania na zewnątrz wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać na piśmie z uwzględnieniem pkt Zamawiający dopuszcza formę faksu jedynie w przypadkach: wniosku Wykonawcy o wydanie wersji papierowej SIWZ, zapytania Wykonawców dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców do treści SIWZ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty, wniesienia odwołania, wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnienia oferty i odpowiedzi Wykonawcy oraz zawiadomienia o odwołaniu i jego rozstrzygnięciu. 7

8 7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez strony za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a oryginał został niezwłocznie wysłany pocztą Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Michał Kierzek Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Umów, nr tel.: , nr faksu: , w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 16:00; W zakresie merytorycznym Agnieszka Hołownia Koordynator ds. Administracji nr tel.: , w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 16:00; Rozdział 8 Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ, zebranie Wykonawców 8.1. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia r Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację Zmiany w treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść zmiany specyfikacji na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 9 Wymagania dotyczące wadium 9.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 8

9 Rozdział 10 Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział 11 Opis sposobu przygotowania ofert Wymagania podstawowe : Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w jednym egzemplarzu, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za doręczenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zaleca się aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to winno w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Wymagane pełnomocnictwo winno być złożone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty winni dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 6 pkt Forma oferty ofertę składa się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zszyte lub spięte, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej, wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany, zaleca się aby ofertę złożyć w nieprzejrzystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres : Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, Łódź, oraz zaleca się by była opatrzona napisem : Oferta na zadanie pn. symbol sprawy ZPU.MKI /10 oraz nazwą i adresem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania/koperty lub braku którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji. 9

10 11.3. Zawartość oferty (kompletna oferta musi zawierać) : formularz oferty, złożony na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, stosowne pełnomocnictwo/a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika złożone zgodnie z wymaganiami pkt niniejszego rozdziału, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika - złożony zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6 pkt SIWZ, dokumenty lub oświadczenia wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ- złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozdziale Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U nr 153, poz ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, zastrzeżeniu nie podlegają informacje : które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa np. informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert a więc nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, które, są jawne na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznakowane na właściwym dokumencie widocznym napisem tajemnica przedsiębiorstwa i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, opakowanie/kopertę, oznaczoną jak w pkt niniejszego rozdziału należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA, wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Opakowanie/koperta oznaczone jak w pkt niniejszego rozdziału zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE, Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Rozdział 12 Miejsce i termin składania ofert Miejsce: Siedziba Zamawiającego tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, Łódź, Sekretariat I piętro, który pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 16, Termin: do dnia r. do godziny

11 Złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie potwierdzone przez Zamawiającego poprzez : nadanie numeru, wpisanie daty i godziny wpływu oferty na opakowaniu, w którym składana będzie oferta Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Rozdział 13 Miejsce i termin otwarcia ofert, Informacje o otwarciu ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 197, Łódź, w Sali konferencyjnej, I piętro w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i niniejszego rozdziału Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Rozdział 14 Opis sposobu obliczenia ceny oferty Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych i być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (cena za 8 dyżurów) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego) Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu oferty poda cenę z zerową stawkę VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp, mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U.2001 nr 97, poz.1050 z późn. zm.). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. Rozdział 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów Cena oferty z podatkiem (VAT) : C o 100% Według ww. kryterium ( w skali od 0 do 100 punktów). 11

12 Oferta, która zawierać będzie najniższą cenę oferty ( wraz z podatkiem VAT) uzyska 100 punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej, według wzoru : C o = (C min : C x ) x 100 gdzie: C o C min C x = ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie według kryterium cena = najniższa cena oferty wynikająca z ofert podlegających ocenie = cena ocenianej oferty Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania niniejszego postępowania i uzyska największą ilość punktów Ilość punktów obliczona będzie do 2-ch miejsc po przecinku W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jedynym kryterium oceny ofert jest cena. W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Rozdział 16 Sposób oceny ofert Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Rozdział 17 Wybór oferty i zawiadomienie o wynikach postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o : wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta lub art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a, albo ust. 2 pkt 3 lit. a) tegoż artykułu Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wysłane zostanie zawiadomienie, w którym Zamawiający określi miejsce, oraz termin zawarcia umowy i warunki jakie musi dopełnić Wykonawca przed podpisaniem umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w p ) na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). Rozdział 18 Unieważnienie postępowania 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo