Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN.232-25/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP. NAZWA ZADANIA: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi prawnicze Usługi w zakresie dokumentów ZATWIERDZIŁ: Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroń 1

2 I. Zamawiający Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska Warszawa Telefon: ; Faks : Strona Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - PZP. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art ustawy PZP. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: III. 1) Ustawa - PZP; 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. Nr 224 poz. 1796). Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku, a w szczególności następujące czynności: 1) doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z działalnością MSCDN; 2) sporządzanie opinii prawnych; 3) analiza i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów oraz innych dokumentów ; 4) opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji normatywnych; 5) obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 6) uczestnictwo lub reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach prowadzonych z innymi podmiotami; 7) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych; 2

3 IV. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonanie obsługi prawnej musi odbywać się w warunkach pełnej dyspozycyjności i możliwości konsultacji telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną przez pięć dni roboczych w tygodniu w godzinach od 8.30 do 16.30; 2) Wymagana jest fizyczna, osobista obecność w siedzibie zamawiającego w celu konsultowania i parafowania dokumentów oraz omawiania bieżących problemów w rozmiarze co najmniej 3 godziny tygodniowo. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. VII. VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 2) którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia posiadania niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP) Wykonawca powinien wykazać, że posiada wpis na listę adwokatów lub listę radców prawnych. 2) W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP) Wykonawca powinien wykazać, że świadczył lub świadczy pomoc prawną na rzecz jednostki/jednostek sektora finansów publicznych przez co najmniej trzy lata. 3) W celu potwierdzenia odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP) Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, tj. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz.U. Nr 217, poz. 2134) lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135). Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: jest niezgodna z ustawą PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3

4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy PZP, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę wykluczonego o odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. X. Dokumenty wymagane Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wymagane prowadzonym postępowaniem: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1, 2. Wzór umowy załącznik nr 2, 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3, 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania załącznik nr 4, 5. Oświadczenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą załącznik nr 5, 6. Wykaz świadczonej pomocy prawnej załącznik nr 6, 7. Opłacona polisa, 8. Zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które powinni złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 4 do SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie, którego treść przedstawiona jest w załączniku nr 5 do SIWZ; 3) zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub listę radców prawnych; 4) wykaz świadczonej pomocy prawnej (załącznik nr 6 do SIWZ); 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; 6) pełnomocnictwo, w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w ppkt 2. 4

5 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ustawy PZP. Postępowanie w sprawie dokumentów zastrzeżonych. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty. Niewydzielenie nie skutkuje odrzuceniem oferty. XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej, faksem lub droga elektroniczną 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w wymaganym terminie pisemnie. 3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Jeżeli zmiana w treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. Tryb udzielania wyjaśnień. 1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. 2) Pytania muszą być sformułowane na piśmie napisane pismem czytelnym, które należy przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem na nr:

6 3) Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie wszystkim zainteresowanym, a następnie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej pod warunkiem, że pytanie zostanie skierowane nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4) Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. Zmiana i wycofanie oferty. 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zamawiający i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofanie. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach organizacyjnych. 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Grażyna Stanaszek: codziennie (z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, Warszawa, tel. (22 ) ; ; fax ( 22 ) XIII. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. Termin związania z ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. XV. Sposób przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2. Koszty przygotowania oferty ponosi składający ofertę. 3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny pismem czytelnym. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winne być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa. 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podpisania ofert. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej SIWZ. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. W przypadku, gdy część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, informacje o tym fakcie odnotowuje na druku formularz ofertowy w pozycji inne informacje. 6

7 10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana. 11. Ofertę umieszcza się w zamkniętej kopercie wewnętrznej, na której należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Kopertę wewnętrzną, o której mowa w ust. 11, należy zapakować i zamknąć w kopercie (opakowaniu) zewnętrznej z napisem: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska Warszawa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku. Nie otwierać przed dniem r. przed godz XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy przesłać/złożyć do dnia r. do godz na adres zamawiającego. 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. Otwarcie ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. do godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwarcia kopert/opakowań. Jeżeli oferta nie zostanie opieczętowana na kopercie, zostanie odesłana po otwarciu. 5. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do terminu zmienionego. 7. Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert w toku dokonywania ich oceny. 1) Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Korekty oczywistych omyłek (z wyłączeniem cen Wykonawcy) oraz wyjaśnienia wymagają 7

8 formy pisemnej i winny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 2) Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie - oczywiste omyłki rachunkowe - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3) Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu. 4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 5) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca winien wyliczyć cenę na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Cena oferty winna być obliczona poprzez wyliczenie wartości netto (bez podatku VAT), a następnie do wartości tej należy dodać należny podatek VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza się na druku Formularz ofertowy. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. 4. Na cenę jednostkową winny się składać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert i prowadzenia rozliczeń w walutach innych niż złoty PLN. 8

9 XIX. Kryteria oceny oferty 1. Zamawiający uzna złożone przez Wykonawców oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wszystkie wymagania ustawowe oraz określone niniejszą specyfikacją, - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryteriami zgodnymi z poniższym opisem przy zachowaniu ich znaczenia i sposobu oceny: Cena oferty (wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług prawniczych) % Ocena przebiegała będzie poprzez porównanie ceny oferty najniższej spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej według wzoru: C = [ Cmin / C bad] x 100, gdzie: C - liczba punktów za cenę oferty C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych C bad - cena oferty badanej znaczenie kryterium uwaga: w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną słownie i cyfrą - wiążąca będzie wyrażona słownie. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania formalne i merytoryczne, najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert. 3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, fakt otrzymania powiadomienia należy niezwłocznie potwierdzić. 3) Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronie internetowej oraz w BZP. 4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wskaże firmę (nazwę) i siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 5) Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 9

10 7) W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy - PZP. XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie - PZP przysługują środki odwoławcze zgodnie z Działem VI ustawy - PZP. XXII. Postanowienia końcowe. 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Ujawnienie treści protokołu, wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad: - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, - Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0.20 zł. za 1 stronę), - Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania. - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. XXIII. Załączniki w formie wzorów 1. Formularz ofertowy załącznik nr Wzór umowy załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania załącznik nr 4 5. Oświadczenie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą załącznik nr 5 10

11 6. Wykaz świadczonej pomocy prawnej załącznik nr 6. Zatwierdzono, dnia r. Podpis Zamawiającego Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroo 11

12 Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczątka Firmy Mazowieckie Samorządowe Centrum...dnia... Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa ul. Świętojerska 9 OFERTA I. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Numer telefonu/fax.... REGON... NIP... II. Przedmiot oferty: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku. III. CENA OFERTY wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług prawniczych:... (słownie...) IV. Oświadczenia Wykonawców Oświadczamy, że: 1. Uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia oferty. 2. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 12

13 V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: Oferta została złożona na...ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 13

14 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa o świadczenie usług prawniczych zawarta dnia w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, reprezentowanym przez Jarosława Zaronia Dyrektora MSCDN, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie Stronami, osobno zaś Stroną. Strony postanawiają co następuje. 1. Przedmiot umowy 1. Na zasadach i warunkach określonych w ustawie regulującej zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i niniejszej Umowie, Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego. 2. Świadczenie pomocy prawnej, o której mowa w ust. 1, na rzecz Zamawiającego obejmuje w szczególności: 1) doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych z działalnością MSCDN; 2) sporządzanie opinii prawnych; 3) analiza i zatwierdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów oraz innych dokumentów; 4) opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji normatywnych; 5) obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 6) uczestnictwo lub reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach prowadzonych z innymi podmiotami; 7) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych. 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym, technicznym, organizacyjnym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 14

15 2. Miejsce i termin wykonywania Umowy 1. Wymagana jest fizyczna, osobista obecność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu konsultowania i parafowania dokumentów oraz omawiania bieżących problemów w rozmiarze co najmniej 3 godziny tygodniowo. 2. Wykonanie obsługi prawnej musi odbywać się w warunkach pełnej dyspozycyjności i możliwości konsultacji telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną przez pięć dni roboczych w tygodniu w godzinach od 8.30 do Umowa, z zastrzeżeniem ust. 4, będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego. 4. W zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, umowa może być wykonywana bądź w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu ustalonym przez Strony na terenie Rzeczpospolitej Polski. 3. Dalsze zobowiązania Stron 1. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na bieżąco Wykonawcy wszelkie informacje oraz wszelką dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwiać mu dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego. 2. Wykonawca zachowa tajemnicę zawodową w najszerszym zakresie określonym przepisami ustawy regulującej wykonywanie zawodu radcy prawnego lub ustawy regulującej wykonywanie zawodu adwokata. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego klientów. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 4. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w których jest to niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. 4. Oświadczenie Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego lub ustawy regulującej wykonywanie zawodu adwokata, zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem interesów Zamawiającego skierowanych na zapewnienie sobie profesjonalnej obsługi prawnej. 5. Autorskie prawa majątkowe Wszelkie wytwory działalności Wykonawcy, w tym projekty umów, opinie, pozwy, pisma jakiekolwiek wzory jakichkolwiek dokumentów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej stanowią własność Zamawiającego z chwilą ich wydania Wykonawcy. 15

16 6. Wynagrodzenie 1. Za wykonywanie niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 4, wynagrodzenie w kwocie...netto (słownie:...) plus obowiązująca stawka.% podatku VAT w kwocie zł razem wartość wynagrodzenia brutto wynosi.. zł słownie: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne z dołu w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na rachunku. 4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wynagrodzenia za zastępstwo przed organami wymiaru sprawiedliwości. Strony ustalą każdorazowo wynagrodzenie Wykonawcy za zastępstwo prawne przed organami wymiaru sprawiedliwości w odrębnej umowie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określającymi wysokość opłat za takie zastępstwo prawne. 7. Zwrot kosztów wyjazdów Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty związane z jego wyjazdami w celu świadczenia pomocy prawnej poza siedzibę główną Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli wyjazd taki następuje na wyraźne zlecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Kwota kosztów podlegających zwrotowi ustalana będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów do miejsca i z miejsca wykonywania czynności oraz kwoty za 1 kilometr wg stawek aktualnie obowiązujących u Zamawiającego. 8. Czas trwania Umowy. Rozwiązanie Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W dniu rozwiązania Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie otrzymane w związku z niniejszą Umową dane, informacje, dokumenty, akta spraw i inne nośniki informacji oraz przekazane sprzęt i klucze do pomieszczeń Zamawiającego, jeśli takie zostaną Wykonawcy udostępnione. 9. Postanowienia różne 1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 16

17 4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. Zamawiający Wykonawca 17

18 Załącznik Nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Z ART. 22ust.1 USTAWY PZP Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;... dn podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela 18

19 Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr MSCDN /2010 na realizację zadania pn: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku. w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy/konsorcjum): (nazwa i siedziba Wykonawcy) oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).... dnia... podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela 19

20 Załącznik Nr 5 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Świadczenie usług prawniczych na rzecz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2011 roku oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego...., dnia (podpis Wykonawcy osoby fizycznej) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NR 194 /2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO i poniżej progów unijnych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa nowego kotła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi Nazwa zadania: Usługi pocztowe I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Znak sprawy: ZP/E/1-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach Zatwierdzam Krucz, dnia 07. 10. 2009 r.... Zn. spr. S 2717 21 / 09 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach Dostawy wraz z montażem 2 zestawów zasilania

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10 Znak P/01/2012 Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64. Numer sprawy: 3/2014/Ż Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64, 30-322 Kraków NIP 944-11-74-188 ; REGON 000846783 Tel. /fax.12 269-35-50 e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ z okazji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 5/2014 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa pomocy dydaktycznych - defibrylator dla kształcenia w zawodzie Ratownik medyczny. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96.

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96. WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/6477/707LA/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Zakup przewodów dielektrycznych wraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo