... pieczątka Zamawiającego. BZ-III znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych."

Transkrypt

1 ... pieczątka Zamawiającego BZ-III znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych Marcin Somorowski Pabianice, dnia 28 listopada 2012 roku.

2 ROZDZIAŁ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Pabianicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego ul. Piłsudskiego PABIANICE woj. łódzkie tel: fax: adres internetowy: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty usługi prawnicze usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej usługi w zakresie doradztwa prawnego usługi reprezentacji prawnej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie od dnia r. do dnia r. 2

3 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełniał niŝej określone warunki: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, poprzez wykazanie, Ŝe osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 ppkt posiadają wpis na listę adwokacką lub listę radców prawnych 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, Ŝe wykonawca: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotu samorządowej administracji publicznej o wartości usługi brutto co najmniej 50000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy). Za stałą obsługę prawną zamawiający uzna realizowane usługi na podstawie umowy trwającej nie krócej niŝ 10 miesięcy Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, Ŝe wykonawca: dysponuje co najmniej trzema (3) osobami wykonującymi zawód adwokata lub radcy prawnego (posiadającymi wpis na listę adwokacką lub listę radców prawnych) oraz posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŝdego z warunków Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty w układzie zero jedynkowym: spełnia nie spełnia Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu wyklucza się z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŝeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁANIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 5 ust. 1 SIWZ, Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów: a) zaświadczenia o wpisie na listę adwokatów lub radców prawnych dla osób, o których mowa, w 5 ust. 1 pkt 1.3. ppkt , 3

4 b) oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, c) wykazu usług sporządzonego na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie. d) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami na druku zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający Ŝąda: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. a), załącznik nr 5), w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. a) b) muszą być złoŝone dla kaŝdego z nich. 3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) ust. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Wykonawca ma obowiązek złoŝyć dokumenty, o których mowa ust. 1 5, w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie 4

5 dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu rodzi obowiązek przedstawienia przez wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a-b dotyczących podmiotu oddającego niezbędne zasoby do dyspozycji wykonawcy. 10. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6a. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w 6 niniejszej SIWZ. 3. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 2: 3.1. pocztą elektroniczną: 3.2. faksem na numer telefonu: Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest: 4.1. Pan Jacek Barasiński Sekretarz Powiatu, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, pokój numer 16, telefon: Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy w dni robocze poniedziałek, środę i czwartek od 8 00 do 16 00, wtorek od 8 00 do 17 00, w piątek od 8 00 do Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, 5

6 w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 grudnia 2012 r JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego Wniosek przekazany za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝony w terminie, jeŝeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 1. Wysokość wadium. 1.1 KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium Wadium wynosi: 9.000,00 zł słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/ Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego Powiat Pabianicki), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin waŝności gwarancji lub poręczenia, e) stwierdzenie, Ŝe gwarancja lub poręcznie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania i bezwarunkowe, 6

7 f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŝ wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy lub wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. Gwarant (poręczyciel) nie moŝe takŝe uzaleŝniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub teŝ przedłoŝenia jakiejkolwiek dokumentacji Gwarancja (poręczenie) moŝe zawierać zastrzeŝenie gwaranta (poręczyciela), Ŝe pisemne Ŝądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, Ŝe podpisy złoŝone na pisemnym Ŝądaniu naleŝą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a f, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeŝeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak zabezpieczenia oferty wadium. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice Na poleceniu przelewu naleŝy wpisać: Wadium - przetarg nieograniczony na świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych. Do oferty naleŝy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umoŝliwiający zdeponowanie go w kasie Starostwa. 4. Termin wniesienia wadium Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŝał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 7

8 5. Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust. 6 pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Oferta powinna być złoŝona na druku OFERTA zgodnym z treścią załącznika nr 6 zamieszczonego w 36 niniejszej SIWZ Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w 6 ust. 2 lit. b niniejszej SIWZ i zgodnie z zasadami reprezentacji 8

9 określonymi w tych dokumentach. KaŜdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę. 2. JeŜeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, mogą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do podpisania oferty Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone na piśmie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno być sporządzone na piśmie. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym podpisania i złoŝenia oferty, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeŝeli wykonawcy składają ofertę wspólną, powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Do oferty wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty: 5.1. nie dotyczy. 6. Wraz z ofertą winny być złoŝone: 6.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 6 ust. 1-2 lub 6 ust Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w odpowiednich rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną w tych wzorach. 8. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę. 9. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów ustawy i innych przepisów. 10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: POWIAT PABIANICKI ul. Piłsudskiego PABIANICE oraz zawierać sformułowanie: 9

10 OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Nie otwierać przed godz w dniu 6 grudnia 2012 r. 11. Wymagania określone w ust. 9 i w ust. 10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciąŝały wykonawcę. 12. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca moŝe zmienić lub wycofać ofertę Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŝności, przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA lub OFERTA ZAMIENNA. 13. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści po upływie terminu składania ofert. 14. Oferta zamienna lub uzupełniająca powinna być złoŝona w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak podano w 10 ust. 10 i 10 ust. 10 pkt 1 niniejszego SIWZ z dopiskiem OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA lub OFERTA ZAMIENNA, w miejscu i czasie opisanym w 11 ust. 1 i 11 ust. 2 niniejszej SIWZ, przez osobę posiadającą pisemne upowaŝnienie od wykonawcy do dokonania powyŝszej czynności. 15. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę Oferta wycofana nie będzie otwierana Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym jak w podano w 10 ust. 13 i 10 ust. 13 pkt 1 dodatkowo oznaczonym napisem WYCOFANA Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 wykonawca musi załączyć dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być podpisane przez osoby upowaŝnione. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy składać w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, I piętro, pokój numer 28, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek , wtorek , piątek Termin składania ofert upływa dnia 6 grudnia 2012 r. o godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 3. Publiczne otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2012 r. o godz w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Pabianice, ul. Piłsudskiego Uczestnictwo w otwarciu ofert pozostawia się do decyzji wykonawców. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie i w miejscu określonym w ust W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 10

11 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Forma przyjętego wynagrodzenia za wykonanie usługi: Wynagrodzenie ryczałtowe Cena w formularzu ofertowym winna być obliczona w następujący sposób: 1.2. Wykonawca obliczy miesięczną wartość netto bez podatku od towarów i usług VAT zamówienia Wykonawca ustali stawkę podatku od towarów i usług VAT i obliczy kwotę podatku VAT Wykonawca obliczy miesięczną wartość brutto z podatkiem od towarów i usług VAT Na podstawie podanych miesięcznych cen netto Wykonawca ustali wartość netto zamówienia w okresie od r. do r. (miesięczna cena netto x 36 m-cy) 1.6. Na podstawie podanych miesięcznych cen brutto Wykonawca ustali wartość brutto zamówienia w okresie od r. do r. (miesięczna cena brutto x 36 m-cy). Podana wartość stanowić będzie cenę oferty Cenę oferty naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres waŝności umowy. 2. Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez zamawiającego omyłek merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej. Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy. 3. Inne, wyŝej nie wymienione zastrzeŝenia i klauzule. 1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie wartości ceny usług muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 3) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyraŝona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 4) JeŜeli wykonawca złoŝył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) JeŜeli złoŝona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niŝ powszechnie obowiązująca, wykonawca przedłoŝy wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku. 6) W przypadku nie określenia stawki podatku VAT zamawiający ustali ją na podstawie obliczonego podatku VAT. Ustalona w ten sposób stawka musi być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 7) Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT). 11

12 8) W przypadku oferty złoŝonej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu danin publiczno prawnych do opłacenia, których zobowiązany jest zamawiający, np. jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: 1.1. oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. oferta została złoŝona w określonym przez zamawiającego terminie, 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w postępowaniu i warunkami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niŝej przedstawionych kryteriów oceny ofert i ich wag: 2.1. Kryterium nr 1 Cena 50 % W ramach tego kryterium Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 50 pkt Kryterium nr 2 Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej 50%. W ramach tego kryterium Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 50 pkt. 3. Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów: O = C + D gdzie: O łączna ocena oferty C ocena kryterium nr 1 D ocena kryterium nr 2 Kryterium nr 1 cena / C: NajniŜsza oferowana cena brutto x 50 = punktacja oferty w kryterium nr 1. Cena badanej oferty brutto Kryterium nr 2 doświadczenie w realizacji usług polegających na obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej samorządowej / D. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, sporządzonego na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi naleŝyte wykonanie usług. Zamawiający przy dokonaniu oceny tego kryterium uwzględni maksymalnie 5 usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu z niŝej wymienionymi zastrzeŝeniami. Wykonawca otrzyma 1 punkt za kaŝdą usługę potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (nie więcej niŝ 5 pkt). Zamawiający przyzna punkty jedynie za usługi, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz zawierają dokument potwierdzający, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie z zastrzeŝeniem dotyczącym niŝej 12

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na TZ/370/74/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo