I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:"

Transkrypt

1 Lublin: Obsługa prawna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2014 r. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Turystyczna 7A, Lublin, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2014 r.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Obsłudze prawnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2014 r. zgodnie z poniższym opisem: 1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonywanie obsługi prawnej ZDW w Lublinie, w siedzibie Zamawiającego, Lublin, ul. Turystyczna 7a, w siedzibach Rejonów Dróg Wojewódzkich a także w innych miejscach, jeżeli to będzie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności: 1) udzielanie pomocy prawnej, w formie pisemnych i ustnych opinii i porad, pracownikom ZDW zatrudnionym w Lublinie oraz w niżej wymienionych Rejonach Dróg Wojewódzkich, w zakresie wykonywanych przez nich zadań. - Rejon Dróg Wojewódzkich Biała Podlaska, Biała Podlaska, ul. Warszawska 14, - Rejon Dróg Wojewódzkich Chełm, Chełm, ul. Lwowska 24 - Rejon Dróg Wojewódzkich Hrubieszów, Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b, - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s Bychawie, Bychawa, ul. Budnego 5, - Rejon Dróg Wojewódzkich Parczew, Parczew, ul. Wojska Polskiego 21, - Rejon Dróg Wojewódzkich Puławy, Puławy, ul. Składowa 1A, - Rejon Dróg Wojewódzkich Włodawa, Włodawa, ul. Lubelska 60, - Rejon Dróg Wojewódzkich Zamość, Zamość, ul. Promienna 4 2) udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych związanych z działalnością ZDW w Lublinie, w tym w szczególności ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.dz.u. Nr 2013 poz. 260), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U poz. 885), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U poz. 267) wraz z aktami wykonawczymi. 3) Opiniowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opiniowanie pod względem formalno-prawnym opisu przedmiotu zamówienia z

2 uwzględnieniem jego zgodności z wszelkimi przepisami prawnymi (także unijnymi). 4) Ocena formalno-prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ( związanych z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem) pod względem ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosownymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. 5) przygotowywanie, opiniowanie projektów umów, wewnętrznych aktów prawnych, pism okólnych, 6) uczestniczenie w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, 7) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami i urzędami, 8) informowanie Dyrektorów, Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich o istotnych zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności ZDW, 9) prowadzenie spraw w systemie e-obieg, 10) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, mieszczących się w zakresie obsługi prawnej. 11) Zamawiający wymaga, aby obsługa prawna wykonywana była przez dwóch radców prawnych, adwokatów lub prawników zagranicznych, posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zmianami). 12) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie obsługi prawnej przez aplikantów. 2. Obsługa prawna będzie świadczona we wszystkie dni, które są dniami roboczymi dla ZDW w Lublinie, w godzinach przez dwóch radców prawnych, adwokatów, prawników zagranicznych, z tym, że każdy z nich winien obowiązkowo pełnić obsługę każdego dnia, co najmniej przez 5 godzin. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi przedłoży w Wydziale Zatrudnienia i BHP ZDW w Lublinie miesięczny harmonogram ze wskazaniem dni tygodnia i godzin, w których świadczyć będą obsługę prawną osoby wskazane w ofercie. Wykonawca każdego miesiąca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia przedłoży do akceptacji do Wydziału Zatrudnienia i BHP harmonogram ze wskazaniem dni tygodnia i godzin, w których świadczona będzie obsługa prawna w kolejnym miesiącu. Miesięczny harmonogram, o którym mowa wyżej może ulec zmianie, każda zmiana w harmonogramie winna być zaakceptowana przez Wydział Zatrudnienia i BHP. 3. Wykonawca zapewni reprezentowanie Zamawiającego przed sądami i urzędami. W tym celu osoby wskazane w ofercie do wykonywania zamówienia otrzymają stosowne pełnomocnictwa. W czasie reprezentowania Zamawiającego przed sądami i urzędami Wykonawca zapewni obsługę prawną, o której mowa w ust. 2, przez osoby wskazane w harmonogramie. 4. W celu zapewnienia sprawnego - bieżącego załatwiania spraw służbowych, osoby wykonujące obsługę prawną, niezależnie od dni/terminów świadczenia usługi w ZDW w Lublinie, winny wzajemnie komunikować się i wymieniać niezbędne informacje o prowadzonych sprawach. 5. Zamawiający informuje, że w chwili obecnej w toku jest: a) ok. 350 spraw o zasiedzenie b) ok. 37 spraw przed Sądem Okręgowym przeciwko Zakładowi ubezpieczeń Społecznych c) ok. 30 spraw o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i in. d) ok. 50 spraw administracyjnych związanych z procedurą uzyskania ZRID e) ok. 10 spraw o zapłatę f) ok. 20 spraw z zakresu prawa geodezyjnego Ponadto Zamawiający informuje, że w 2013 roku wydano 1400 decyzji administracyjnych związanych z opłatami za korzystanie /zajęcie pasa drogowego. Radca prawny/adwokat/prawnik zagraniczny zobowiązany jest do wypełniania powyższych obowiązków z należytą starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawa. Wartość zamówienia: Zamówienie na obsługe prawną udzielane jest w częściach. Wartość (całość) zamówienia wynosi: ,22 zł netto, w tym wartość zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania wynosi ,00 zł netto.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

3 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 zł, słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/ Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. a) jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zmianami) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zmianami), tj. posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, lub b) jest spółką wskazaną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10,

4 poz. 65 ze zmianami), tj. spółką cywilną, jawną, partnerską, komandytową i komandytowo - akcyjną, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz ze zmianami), a wyłącznym przedmiotem działalności takiej spółki jest świadczenie pomocy prawnej, lub c) jest zespołem adwokackim bądź spółką wskazaną w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zmianami), tj. spółką cywilną, jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo - akcyjną, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zmianami), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej, lub d) jest prawnikiem zagranicznym posiadającym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zmianami). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału może być spełniony łącznie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Wykaz osób oraz Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania) minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. dz. u. z 2010 r. nr 10, poz. 65 ze zmianami) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - prawo o adwokaturze (t. j. dz. u. z 2009 r. nr 146, poz ze zmianami), tj. posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata lub uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dz. u. nr 126, poz. 1069, ze zmianami) oraz doświadczenie w wykonaniu minimum 1 usługi, w zakres której wchodziła kompleksowa obsługa prawna prowadzona w oparciu o przepisy następujących ustaw (wraz z aktami wykonawczymi): ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.dz.u. Nr 2013 poz. 260), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 23

5 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U poz. 885), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U poz. 267) o wartości co najmniej ,00 zł. brutto. Ponadto co najmniej jedna osoba winna legitymować się doświadczeniem w występowaniu minimum dwa razy przed Krajową Izbą Odwoławczą jako Pełnomocnik. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.(zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 3. Zgodnie z 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału może być spełniony łącznie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

6 budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakich należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) Dowód wniesienia wadium. 2) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) 3) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

7 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianie osoby/osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną osobę/osoby spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku wystąpienia niezależnych od stron okoliczności(tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne). 2) zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok. 203, lub pocztą elektroniczną po wcześniejszym przesłaniu zamówienia na IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, pok Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz.10:30 w pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu nr (81) ; (81) lub drogą elektroniczną na adres 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: W zakresie przedmiotu zamówienia oraz sprawach formalno- prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - Wydział Umów, Sławomir Szepietowski, tel. (81) UWAGA: Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem (81) lub pocztą elektroniczną na adres zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego

8 indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Sporządzenie operatów szacunkowych określających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl Racibórz: Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wskazanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Łapy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup usługi wsparcia i konsultacji dla utrzymania środowiska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo