Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) fax. (61) Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę prawną Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj.dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) o wartości zamówienia poniŝej euro. Zatwierdzono w dniu: SZOZnMiD w Poznaniu mgr inŝ. Marzena Krzymańska Z-ca Dyrektora

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 Nr telefonu: Nr faxu : NIP Regon Godziny urzędowania: poniedziałek piątek adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej, II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniŝej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póŝn zm.) zwaną w dalszej części SIWZ - oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna SZOZnMiD w Poznaniu Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: (usługi prawnicze); 2. Usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia będą obejmowały: a) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych, b) sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów, c) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, d) pomoc w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych regulaminów, instrukcji itp. e) windykacji zleconych naleŝności, f) obsługę prawną posiedzeń Rady Społecznej Szpitala; g) obsługa prawna z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego oraz prawa zamówień publicznych; h) ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym : nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych, i) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami, j) uczestniczenie na Ŝyczenie zamawiającego w prowadzonych z udziałem Zamawiającego rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, k) raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie zaawansowania prac, etapów postępowań, etc., l) zapewnieniu w ramach powyŝszych działań wszelkich wymaganych prawem czynności niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego; m) osobiste uczestnictwo w waŝnych posiedzeniach zwoływanych przez dyrekcję Zespołu; n) inne, niezbędne do naleŝytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.; o) udzielanie konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 4 razy w tygodniu po 5 godzin, a nadto w przypadku wymagających niezbędnej konsultacji na wezwanie zamawiającego. 3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MUSZĄ BYĆ ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNĄ, TĘ SAMĄ OSOBĘ, WYZNACZONĄ DO OBSŁUGI ZESPOŁU, KTÓRA JEST WPISANA NA LISTĘ ADWOKATÓW, PROWADZONĄ PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ.

3 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6, 7): IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie realizowane w terminie: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. USŁUGA BĘDZIE REALIZOWANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO 4 RAZY W TYGODNIU W GODZINACH OD DO TJ. 20 GODZIN TYGODNIOWO, WZGĘDNIE W IINYCH GODZINACH UZGODNIONYCH UPRZEDNIO Z ZAMAWIAJACYM. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp., Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie : posiadania wiedzy i doświadczenia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu w ramach jednej umowy usługi polegającej na obsłudze prawnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. w zakresie określonym w rozdziale III pkt.2, o wartości co najmniej ,00 zł brutto kaŝda; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zamówienia potencjałem kadrowym, tj. osobą wyznaczoną do obsługi prawnej stałej,wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tą osobą tj. informacją na temat np. umowy o prace, umowy zlecenia itp. Wymagane jest Ŝeby w/w osoba wymieniona przez Wykonawcę była wpisana na listę Adwokatów. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum ,00 zł.

4 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz kadrowego i warunek sytuacji ekonomicznofinansowej mogą spełniać łącznie. 4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w pkt IX SIWZ. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. wg Załącznika Nr 3 do SIWZ; 2) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,; w tym minimum jednej usługi prawnej polegającej na świadczeniu w ramach jednej umowy usługi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. w zakresie określonym w rozdziale III pkt.2, o wartości co najmniej ,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ; 3) Dokument ( dokumenty) potwierdzający,ŝe w/w zamówienia zostały wykonane naleŝycie; 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tą osobą tj. informacją na temat np. umowy o prace, umowy zlecenia itp. Wymagane jest Ŝeby w/w osoba wymieniona przez Wykonawcę była wpisana na listę Adwokatów. 5) Oświadczenie, Ŝe osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia. 6) Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą,Zamawiający zaŝąda przedstawienia dokumentów, na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ( wpisu na Listę Adwokatów). 7) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia., na kwotę minimum ,00 zł. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów; 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp. ( a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa kaŝdy z wykonawców) wg Załącznika Nr 5 do SIWZ; 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

5 rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy ( a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa kaŝdy z wykonawców).- wg Załącznika Nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 4) ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5) Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykaŝą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8) Zamawiający odrzuci ofertę jeŝeli : 8.1) jest niezgodna z ustawą, 8.2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87, ust. 2, pkt ) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8.4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8.5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 8.6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 8.7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt ) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.

6 3. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1; 1. 2) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Zasady reprezentacji wykonawcy oraz wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Do oferty naleŝy załączyć dokument/ -y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców, w tym wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, reguluje m.in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. nr 226, poz.1817). IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Zamawiający informuje, Ŝe postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu : ( nr 61) oraz w formie elektronicznej ( Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e- maila zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Pzp kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz do Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiąŝąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz. 5. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest

7 dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. X. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: Panią Mirosławę Turzańską Kom. Zamówień Publicznych, tel. (61) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego, 2. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiąŝące. 3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach,na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złoŝyć ofertę według poniŝszych zasad: 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedna ofertę;

8 3. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie określone w specyfikacji dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, jeŝeli dokument składa się z kilku stron, wymaga się, aby wszystkie strony dokumentu były potwierdzone za zgodność z oryginałem; 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 5. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieŝenia ich dekompletacji 6..Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez uprawnionego. 7. Wskazane jest, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje, oraz liczbę wszystkich stron oferty. 8. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć ofertę, w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji. 9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty; 11. Cena oferty jest ceną brutto przedmiotu zamówienia. Waluta ceny ofertowej: PLN. 13.Cenę całkowitą w PLN naleŝy podać cyfrą oraz słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 14.Płatność będzie zrealizowana w PLN. 15.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 16. Wykonawca, zgodnie z procedurą opisaną w pkt.17. moŝe wprowadzić zmiany ( poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złoŝonej oferty przed upływem terminu składania ofert. 17. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych napisem ZMIANA Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte bezpośrednio po otwarciu ofert, których zmiana dotyczy. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty, której zmiany zawierają. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1.Ofertę naleŝy złoŝyć w kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufości jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniŝszego wzoru: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 OFERTA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/16 /10 na świadczenie usług prawnych W zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem : Nie otwierać przed r. godz Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2.Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno Eksploatacyjnych (budynek D, II piętro, pokój D11). 4. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Kom.Zamówień

9 Publicznych (budynek D, II piętro, pok. D-8a ) w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. 7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaŝe informacje, o których mowa w pkt 6. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji. 3. Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem ceny stanowić będzie 100% znaczenia w ocenie XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. : Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: * Cena - waga 60 % Punkty będą przyznawane wg wzoru: Wp (C) = cena minimalna cena badanej oferty x 60 pkt. gdzie cena minimalna najniŝsza cena oferty spośród wszystkich ofert. * Doświadczenie Wykonawcy - waga 40% Kryterium podlegać będzie ocenie w skali 1 20, przy czym, Wykonawca, który wykaŝe najdłuŝszy staŝ pracy w zawodzie otrzyma max. Ilość punktów: 20-3 lata praktyki 0 pkt ( wymagane bezwzględnie) - od 3-5 lat praktyki 5 pkt - od 6-10 lat praktyki 10 pkt - od lat praktyki 15 pkt - powyŝej 16 lat praktyki 20 pkt

10 Punkty będą przyznawane wg wzoru: Tn Wp (D) = x 40 pkt. gdzie Tmax Tmax max. Ilość przyznanych punktów Tn ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje łączna najwyŝsza liczba uzyskanych w punktach kryteriów punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane zgodnie z zasadami określonymi powyŝej zostanie przeniesiona do druku ZP Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 5. Zamawiający poprawi równieŝ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 6. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 3. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4.. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony Części IX. pkt.1 ( faksem lub pocztą elektroniczną ); albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób( pisemnie ). 6.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

11 XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy ( faksem lub pocztą elektroniczną ); albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób( pisemnie). Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust.2. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale 2 ( art ustawy Prawo zamówień publicznych. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych do Załączniki do SIWZ 1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 2. Projekt umowy - Załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 4. Wykaz zrealizowanych zamówień Załącznik Nr 4 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 6. Oświadczenie Załącznik Nr 6 ZATWIRDZAM

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ /Nazwa i adres wykonawcy/ / miejscowość i data/ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Krysiewicza 7/ Poznań FORMULARZ OFERTOWY W związku z prowadzoną procedurą przetargową na obsługę prawną SZOZnMiD w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Sprawa nr ZP/16 /2010) Oferujemy wykonanie stałej obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia w okresie 12 miesięcy za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości: Wartość netto:,+ 22% podatku VAT w kwocie...,co stanowi wartość brutto:, słownie zł: Oświadczamy, Ŝe powyŝsze wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 2. Oświadczamy, iŝ część zamówienia... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom Ŝadnej części zamówienia naleŝy wpisać 0 lub - ). 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do SIWZ wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach : 6. Oferta została złoŝona na... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Nasz numer REGON... NIP:... Województwo:... Tel.:... Fax.:...

13 Adres internetowy:... Strona internetowa:... Osoba upowaŝniona do koordynowania usług z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to:... nr tel Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1/... 2/... 3/... 4/... 5/... 6/ /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Projekt umowy! Umowa nr. Na świadczenie usług prawniczych Dnia 2010 r.. zostaje zawarta umowa pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. mgr inŝ. Marzenę Krzymańską Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych a Nazwa firmy: Adres firmy:... zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działają: wpisana /y na listę Adwokatów... która została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej. 2. Usługi świadczone w ramach w/w obsługi prawnej będą obejmowały, w szczególności: a) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych; b) sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów; c) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego; d) pomoc w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych regulaminów, instrukcji itp. e) windykacji zleconych naleŝności, f) obsługę prawną posiedzeń Rady Społecznej Szpitala; g) obsługa prawna z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego oraz prawa zamówień publicznych; h) ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym : nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych, i) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami, j) uczestniczenie na Ŝyczenie zamawiającego w prowadzonych z udziałem Zamawiającego rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, k) raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie zaawansowania prac, etapów postępowań, etc., l) zapewnieniu w ramach powyŝszych działań wszelkich wymaganych prawem czynności niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego;

15 m) osobiste uczestnictwo w waŝnych posiedzeniach zwoływanych przez dyrekcję Zespołu; n) inne, niezbędne do naleŝytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.; o) udzielanie konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 4 razy w tygodniu po 5 godzin, a nadto w przypadku wymagających niezbędnej konsultacji na wezwanie zamawiającego. 3. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do naleŝytego i prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie wykonywania postanowień związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się do: a) przekazywania wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) przekazywania wykonawcy wszelkich informacji o zdarzeniach mających związek lub mogących mieć wpływ na poprawność usług świadczonych przez wykonawcę, c) stworzenie właściwych warunków pracy, podczas wykonywania prac w jego siedzibie. 2. Wykonawca zobowiązuję się w szczególności do: a) wskazywania Zamawiającemu informacji, dokumentów i danych, które są niezbędne Wykonawcy do naleŝytej ochrony interesów Zamawiającego, b) terminowego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie, c) naleŝytej ochrony wszelkich danych uzyskanych w toku wykonywania niniejszej umowy i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, 1. Umowa zostaje zawarta na okres12 miesięcy tj. od dnia 2010 do dnia..2011r. 2. Wykonywanie usługi będzie odbywało się: a) w czasie niezbędnym do załatwiania spraw poza siedzibą Zamawiającego, w szczególności w sądach i innych organach (urzędach); 3. b) w czasie przygotowywania się do tych czynności; c) w czasie przeznaczonym na wykonywanie pozostałych zadań, wymienionych w 1 ust. 2 niniejszej umowy. 3. Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy jego administracji, przez cztery dni w tygodniu w godz. od 10,00 do / lub innych godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym /obsługę prawną w tej części która nie wymaga świadczenia usług związanych z realizacją przedmiotu umowy na zewnątrz siedziby Zamawiającego, z zastrzeŝeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Koordynatorem pracy ze strony Zamawiającego będzie mgr inŝ. Marzena Krzymańska Zastępca Dyrektora 5. Wykonawca wyznacza do świadczenia usług określonych w 1 ust. 2 nast. osobę, która jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką. (nazwisko i imię ). 6. W okresie braku moŝliwości wykonywania usługi przez osoby wymienione w ust. 5 z waŝnej przyczyny (np. choroby) Wykonawca wyznaczy osobę, spełniająca warunek ust. 5, która przejmie wykonywanie usługi w sposób określony w niniejszej umowie.

16 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechanie osób zastępujących Wykonawcę. 7. Prace realizowane przez Wykonawcę będą konsultowane na bieŝąco z Zamawiającym i przekazywane bądź przesyłane adresatom po uzyskaniu jego akceptacji, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie terminy wyznaczone przez Sąd i organy administracji. Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin wykonania obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy (np. sporządzenia opinii prawnej, przygotowania projektu umowy, regulaminów zarządzeń, etc) 8. Tryb realizacji prac, opisany w 3. ust. 8 nie dotyczy sytuacji, gdy zajdzie konieczność niezwłocznego podjęcia działań. W takich przypadkach Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o dokonanych czynnościach w moŝliwie najkrótszym terminie Z tytułu realizacji prac objętych niniejszą umową Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości... zł brutto (słownie zł: ), z zastrzeŝeniem ust. 3 i Wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 3. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wypadku prowadzenia spraw sądowych z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i ewentualnie egzekucyjnego w wysokości określonej przez sąd zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz z późn. zm.) płatne w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Wykonawcę w trakcie świadczenia usług związanych z niniejszą Umową, pod warunkiem, Ŝe były one wcześniej uzgodnione między Stronami w formie zlecenia. 6. Wydatki, o których mowa w ust. 5 obejmują: koszty podróŝy, przejazdów, noclegów, kurierów, opłat sądowych i skarbowych, tłumaczeń i innych niezbędnych wydatków. Koszty podróŝy samochodem prywatnym będą rozliczane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, razem z naleŝnym podatkiem VAT. Wykonawcy nie naleŝy się zwrot kosztów za podróŝe i przejazdy na terenie Powiatu poznańskiego. 7. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający wpłacać będzie na rachunek wskazany w treści faktury w terminie 3 dni roboczych od daty złoŝenia. 8. Termin płatności określony w ust. 3, 4 i 7 uwaŝa się za zachowany w dniu obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przy zachowaniu naleŝytej staranności wymaganej od profesjonalisty. 2. Wykonawca podczas świadczenia usług opierać się będzie na ocenach, informacjach i dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o tym, jakie dane (informacje, dokumenty, etc.) są mu niezbędne do naleŝytego wykonania przedmiotu umowy.

17 3. NiezaleŜnie od obowiązków określonych w 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie, na Ŝądanie zamawiającego, do udzielenia mu wszelkich informacji dotyczących sposobu wykonania niniejszej umowy Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do nie ujawniania Osobom Trzecim wszelkich informacji przekazywanych sobie wzajemnie w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonej na jakimkolwiek nośniku informacji, obejmujących zarówno oryginały jak i kopie, faksy, notatki, rachunki, faktury, oraz inne dokumenty, a dotyczące działalności Stron, bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, Ŝe będzie to niezbędne ze względu na toczące się postępowanie przed sądami lub innymi organami. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe realizacja prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nie pozostaje w konflikcie interesów z przedmiotem jego działalności Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada waŝną i czynną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŝ ,00 zł - bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania polisy w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 2. W przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia w trakcie trwania umowy Wykonawca przedłoŝy nową polisę w miesiącu upływu waŝności poprzedniej. Nie przedłoŝenie polisy Zamawiającemu moŝe być powodem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 2. Strony ustalają, Ŝe nie przewidują istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a) nastąpią przekształcenia własnościowe, b) nastąpią zmiany organizacyjne, c) nastąpią zmiany adresu, d) nastąpi zmiana osób, które są wyszczególnione w 3 ust. 4 i 5, 9 1. Umowa moŝe zostać rozwiązana w kaŝdym czasie za zasadzie porozumienia stron. 2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, umowa moŝe zostać rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy.

18 10 Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych miejscowo dla Zamawiającego sądów powszechnych. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę prawną dla SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) spełniamy warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymogami określonymi Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 SIWZ; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 3 SIWZ; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Odnośnie podpunktów b d: Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.... podpis Wykonawcy

20 Pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na obsługę prawną dla SZOZnMiD w Poznaniu oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.) nie podlegamy wykluczeniu. Art. 24. ust.1 brzmi: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się : 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 2).wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: 498850-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. ul. Świecka 68 89-500 Tuchola tel. /0-52/3365730 e-mail: pk@pk.tuchola.pl Nr sprawy: DN/zp/ 9 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko Olecko, 25 września 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.3.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.6.2015 Sanok, dnia 13.04.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka, 17-230 BiałowieŜa NIP: 543-11-81-345 Adres do korespondencji: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 5 Warszawa: Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie połoŝonych w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 1 oraz przy ul. Lipińskiej 2. Numer ogłoszenia: 370545-2010; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Tryb postępowania: Rodzaj zamówienia: Gminny Zespół Oświaty Przetarg nieograniczony Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60112000-6 - Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo