Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) fax. (61) Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę prawną Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj.dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) o wartości zamówienia poniŝej euro. Zatwierdzono w dniu: SZOZnMiD w Poznaniu mgr inŝ. Marzena Krzymańska Z-ca Dyrektora

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 Nr telefonu: Nr faxu : NIP Regon Godziny urzędowania: poniedziałek piątek adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej, II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniŝej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póŝn zm.) zwaną w dalszej części SIWZ - oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna SZOZnMiD w Poznaniu Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: (usługi prawnicze); 2. Usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia będą obejmowały: a) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych, b) sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów, c) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, d) pomoc w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych regulaminów, instrukcji itp. e) windykacji zleconych naleŝności, f) obsługę prawną posiedzeń Rady Społecznej Szpitala; g) obsługa prawna z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego oraz prawa zamówień publicznych; h) ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym : nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych, i) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami, j) uczestniczenie na Ŝyczenie zamawiającego w prowadzonych z udziałem Zamawiającego rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, k) raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie zaawansowania prac, etapów postępowań, etc., l) zapewnieniu w ramach powyŝszych działań wszelkich wymaganych prawem czynności niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego; m) osobiste uczestnictwo w waŝnych posiedzeniach zwoływanych przez dyrekcję Zespołu; n) inne, niezbędne do naleŝytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.; o) udzielanie konsultacji prawnych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 4 razy w tygodniu po 5 godzin, a nadto w przypadku wymagających niezbędnej konsultacji na wezwanie zamawiającego. 3. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MUSZĄ BYĆ ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNĄ, TĘ SAMĄ OSOBĘ, WYZNACZONĄ DO OBSŁUGI ZESPOŁU, KTÓRA JEST WPISANA NA LISTĘ ADWOKATÓW, PROWADZONĄ PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ.

3 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6, 7): IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie realizowane w terminie: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. USŁUGA BĘDZIE REALIZOWANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO 4 RAZY W TYGODNIU W GODZINACH OD DO TJ. 20 GODZIN TYGODNIOWO, WZGĘDNIE W IINYCH GODZINACH UZGODNIONYCH UPRZEDNIO Z ZAMAWIAJACYM. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp., Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie : posiadania wiedzy i doświadczenia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu w ramach jednej umowy usługi polegającej na obsłudze prawnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. w zakresie określonym w rozdziale III pkt.2, o wartości co najmniej ,00 zł brutto kaŝda; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zamówienia potencjałem kadrowym, tj. osobą wyznaczoną do obsługi prawnej stałej,wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tą osobą tj. informacją na temat np. umowy o prace, umowy zlecenia itp. Wymagane jest Ŝeby w/w osoba wymieniona przez Wykonawcę była wpisana na listę Adwokatów. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeŝeli Wykonawca wykaŝe posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum ,00 zł.

4 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz kadrowego i warunek sytuacji ekonomicznofinansowej mogą spełniać łącznie. 4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w pkt IX SIWZ. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp., Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. wg Załącznika Nr 3 do SIWZ; 2) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,; w tym minimum jednej usługi prawnej polegającej na świadczeniu w ramach jednej umowy usługi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. w zakresie określonym w rozdziale III pkt.2, o wartości co najmniej ,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ; 3) Dokument ( dokumenty) potwierdzający,ŝe w/w zamówienia zostały wykonane naleŝycie; 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tą osobą tj. informacją na temat np. umowy o prace, umowy zlecenia itp. Wymagane jest Ŝeby w/w osoba wymieniona przez Wykonawcę była wpisana na listę Adwokatów. 5) Oświadczenie, Ŝe osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia. 6) Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą,Zamawiający zaŝąda przedstawienia dokumentów, na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ( wpisu na Listę Adwokatów). 7) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia., na kwotę minimum ,00 zł. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielanie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów; 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp. ( a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa kaŝdy z wykonawców) wg Załącznika Nr 5 do SIWZ; 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

5 rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy ( a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa kaŝdy z wykonawców).- wg Załącznika Nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 4) ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5) Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykaŝą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8) Zamawiający odrzuci ofertę jeŝeli : 8.1) jest niezgodna z ustawą, 8.2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87, ust. 2, pkt ) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8.4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8.5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 8.6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 8.7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt ) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.

6 3. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1; 1. 2) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. X. Zasady reprezentacji wykonawcy oraz wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Do oferty naleŝy załączyć dokument/ -y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców, w tym wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, reguluje m.in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. nr 226, poz.1817). IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Zamawiający informuje, Ŝe postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu : ( nr 61) oraz w formie elektronicznej ( Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e- maila zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Pzp kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz do Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiąŝąca. Zmianę siwz Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, na której udostępniono siwz. 5. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest

7 dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. X. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia: Panią Mirosławę Turzańską Kom. Zamówień Publicznych, tel. (61) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia publicznego, 2. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiąŝące. 3. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach,na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złoŝyć ofertę według poniŝszych zasad: 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedna ofertę;

8 3. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszystkie określone w specyfikacji dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, jeŝeli dokument składa się z kilku stron, wymaga się, aby wszystkie strony dokumentu były potwierdzone za zgodność z oryginałem; 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 5. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieŝenia ich dekompletacji 6..Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez uprawnionego. 7. Wskazane jest, aby oferta posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje, oraz liczbę wszystkich stron oferty. 8. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć ofertę, w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji. 9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty; 11. Cena oferty jest ceną brutto przedmiotu zamówienia. Waluta ceny ofertowej: PLN. 13.Cenę całkowitą w PLN naleŝy podać cyfrą oraz słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 14.Płatność będzie zrealizowana w PLN. 15.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 16. Wykonawca, zgodnie z procedurą opisaną w pkt.17. moŝe wprowadzić zmiany ( poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złoŝonej oferty przed upływem terminu składania ofert. 17. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych napisem ZMIANA Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte bezpośrednio po otwarciu ofert, których zmiana dotyczy. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty, której zmiany zawierają. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1.Ofertę naleŝy złoŝyć w kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufości jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniŝszego wzoru: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 OFERTA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/16 /10 na świadczenie usług prawnych W zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem : Nie otwierać przed r. godz Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2.Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno Eksploatacyjnych (budynek D, II piętro, pokój D11). 4. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Kom.Zamówień

9 Publicznych (budynek D, II piętro, pok. D-8a ) w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. 7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaŝe informacje, o których mowa w pkt 6. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji. 3. Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem ceny stanowić będzie 100% znaczenia w ocenie XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. : Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: * Cena - waga 60 % Punkty będą przyznawane wg wzoru: Wp (C) = cena minimalna cena badanej oferty x 60 pkt. gdzie cena minimalna najniŝsza cena oferty spośród wszystkich ofert. * Doświadczenie Wykonawcy - waga 40% Kryterium podlegać będzie ocenie w skali 1 20, przy czym, Wykonawca, który wykaŝe najdłuŝszy staŝ pracy w zawodzie otrzyma max. Ilość punktów: 20-3 lata praktyki 0 pkt ( wymagane bezwzględnie) - od 3-5 lat praktyki 5 pkt - od 6-10 lat praktyki 10 pkt - od lat praktyki 15 pkt - powyŝej 16 lat praktyki 20 pkt

10 Punkty będą przyznawane wg wzoru: Tn Wp (D) = x 40 pkt. gdzie Tmax Tmax max. Ilość przyznanych punktów Tn ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje łączna najwyŝsza liczba uzyskanych w punktach kryteriów punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane zgodnie z zasadami określonymi powyŝej zostanie przeniesiona do druku ZP Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 5. Zamawiający poprawi równieŝ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 6. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 3. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4.. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony Części IX. pkt.1 ( faksem lub pocztą elektroniczną ); albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób( pisemnie ). 6.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

11 XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy ( faksem lub pocztą elektroniczną ); albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób( pisemnie). Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust.2. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Rozdziale 2 ( art ustawy Prawo zamówień publicznych. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych do Załączniki do SIWZ 1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 2. Projekt umowy - Załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 4. Wykaz zrealizowanych zamówień Załącznik Nr 4 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 6. Oświadczenie Załącznik Nr 6 ZATWIRDZAM

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ /Nazwa i adres wykonawcy/ / miejscowość i data/ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Krysiewicza 7/ Poznań FORMULARZ OFERTOWY W związku z prowadzoną procedurą przetargową na obsługę prawną SZOZnMiD w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (Sprawa nr ZP/16 /2010) Oferujemy wykonanie stałej obsługi prawnej objętej przedmiotem zamówienia w okresie 12 miesięcy za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości: Wartość netto:,+ 22% podatku VAT w kwocie...,co stanowi wartość brutto:, słownie zł: Oświadczamy, Ŝe powyŝsze wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami. 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 2. Oświadczamy, iŝ część zamówienia... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom Ŝadnej części zamówienia naleŝy wpisać 0 lub - ). 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do SIWZ wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach : 6. Oferta została złoŝona na... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Nasz numer REGON... NIP:... Województwo:... Tel.:... Fax.:...

13 Adres internetowy:... Strona internetowa:... Osoba upowaŝniona do koordynowania usług z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to:... nr tel Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1/... 2/... 3/... 4/... 5/... 6/ /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Projekt umowy! Umowa nr. Na świadczenie usług prawniczych Dnia 2010 r.. zostaje zawarta umowa pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. mgr inŝ. Marzenę Krzymańską Z-cę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych a Nazwa firmy: Adres firmy:... zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działają: wpisana /y na listę Adwokatów... która została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej. 2. Usługi świadczone w ramach w/w obsługi prawnej będą obejmowały, w szczególności: a) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych; b) sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów; c) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego; d) pomoc w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych regulaminów, instrukcji itp. e) windykacji zleconych naleŝności, f) obsługę prawną posiedzeń Rady Społecznej Szpitala; g) obsługa prawna z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego oraz prawa zamówień publicznych; h) ogólny nadzór prawny nad procedurami przetargowymi, w tym : nad przygotowaniem dokumentacji przetargowych, i) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej i urzędami, j) uczestniczenie na Ŝyczenie zamawiającego w prowadzonych z udziałem Zamawiającego rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, k) raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie zaawansowania prac, etapów postępowań, etc., l) zapewnieniu w ramach powyŝszych działań wszelkich wymaganych prawem czynności niezbędnych do skutecznej ochrony interesów Zamawiającego;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo