I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY"

Transkrypt

1 I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY 22 lata działalności Stowarzyszenia, współpracy z władzami dzielnicy Śródmiejskiej i miasta stołecznego Warszawy, a także z posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i administracją państwową zostało dostrzeżone i docenione. Wyrazem tej pozytywnej oceny jest przyznanie naszemu Stowarzyszeniu przez Radę m. st. Warszawy i kapitułę - honorowego tytułu i odznaki ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY. Podkreślić należy, że jako jedyna z działających w stolicy organizacji przedsiębiorców, otrzymaliśmy tę odznakę. Wysoką ocenę zawdzięczamy kolejnym Zarządom Stowarzyszenia, prowadzącym aktywną działalność zarówno w interesie naszych członków jak i miasta. II. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Zarząd pracował w roku sprawozdawczym w składzie wybranym przez Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w dniu 10 lutego 2011 r. 2. W dniu 24 lutego na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco: Roman Popowski przewodniczący Maciej Kurek wiceprzewodniczący Janusz Lück wiceprzewodniczący Andrzej Kobel wiceprzewodniczący Alicja Gałbasik sekretarz Teresa Olszewska skarbnik Maria Ryczywolska członek Lidia Kowalska członek 3. Dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków: a) Roman Popowski przewodniczący - kieruje merytoryczną pracą Zarządu - przewodniczy posiedzeniom Zarządu - zwołuje (zwyczajne) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia - reprezentuje Stowarzyszenie przed władzami szczebla krajowego, wojewódzkiego, miejskiego i dzielnicowego b) Maciej Kurek- wiceprzewodniczący - organizuje techniczną (logistyczną) pracę Zarządu - współpracuje z organizacjami przedsiębiorców o zasięgu krajowym, wojewódzkim, stołecznym między innymi z: Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warszawską Izbą Przedsiębiorców, Konfederacją Pracodawców Polskich.

2 2 - prowadzi dokumentację członków Stowarzyszenia - współpracuje z sekretarzem Zarządu w zakresie prawidłowego sporządzania i przechowywania dokumentacji prac Zarządu c) Janusz Lück wiceprzewodniczący - współpracuje z Zarządem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście w zakresie określania warunków i sposobu negocjacji stawek czynszowych za najem lokali użytkowych - uczestniczy w posiedzeniach Komisji ZGN negocjujących wysokość stawek czynszowych dla poszczególnych członków Stowarzyszenia d) Andrzej Kobel wiceprzewodniczący - reprezentuje Zarząd w środkach masowego przekazu, wykonuje obowiązki rzecznika Zarządu - wpływa na tworzenie pozytywnych opinii i popularyzacji Stowarzyszenia we władzach szczebla krajowego, wojewódzkiego, stołecznego i dzielnicowego e) Alicja Gałbasik sekretarz - protokółuje obrady na posiedzeniach Zarządu i Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia - gromadzi i przechowuje dokumentację ilustrującą pracę Zarządu f) Teresa Olszewska skarbnik - przyjmuje i ewidencjonuje wpłaty członków Stowarzyszenia w postaci wpisowego, składek i środków na fundusz celowy (obsługa prawna) - wypłaca środki finansowe związane z działalnością Zarządu i kancelarii prawnej wyłącznie na podstawie faktur VAT - sporządza coroczne sprawozdania finansowe we współpracy z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia celem przedstawienia do akceptacji Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia - przechowuje dokumentację finansową w celu przedstawienia organom kontrolnym własnym i zewnętrznym - sporządza roczny PIT do Urzędu Skarbowego - jest upoważniona wraz z jednym z wiceprzewodniczących Zarządu do podejmowania środków finansowych z konta bankowego Stowarzyszenia g) Maria Ryczywolska członek Zarządu - reprezentuje Stowarzyszenia na sesjach Rady m.st.warszawy i Rady Dzielnicy Śródmieście podnosząc istotne sprawy dla środowiska przedsiębiorców, w tym głównie określenia warunków i terminu rozpoczęcia wykupu lokali użytkowych przez dotychczasowych ich najemców - organizuje aktyw Stowarzyszenia do wykonywania prac pomocniczych w prowadzonych przez nią działaniach

3 3 h) Lidia Kowalska członek Zarządu - współpracuje z samorządem mieszkańców tj.; Stowarzyszeniem Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego i Nowego Miasta, Stowarzyszeniem Mieszkańców Krakowskiego Przedmieścia w sprawach wspólnych zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców - uczestniczy w posiedzeniach Zarządów Stowarzyszeń 4. Celem szybkiej komunikacji z członkami Stowarzyszenia powołano trzy zespoły terenowe; - dla Krakowskiego Przedmieścia kierownik - Urszula Gałecka - dla Starego Miasta kierownik - Alicja Gałbasik - dla Nowego Miasta kierownik - Lidia Kowalska 5. Powołano Pełnomocnika Zarządu ds. Gastronomii obowiązki w tym zakresie powierzono Jackowi Zawistowskiemu. 6. W roku 2011 Zarząd odbył 10 posiedzeń protokółowanych (z załączeniem odpowiednich dokumentów). W posiedzeniach Zarządu brali udział kierownicy Zespołów Terenowych, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Pełnomocnik ds. Gastronomii, zainteresowani członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest potwierdzona na listach obecności. 7. Środkiem informacji w sprawach najistotniejszych dla członków Stowarzyszenia był wydawany przez Zarząd Nasz Biuletyn. 8. Dokonano weryfikacji firm będących członkami Stowarzyszenia, aktualnie w ewidencji występuje 147 firm. Ze względu na zakończenie działalności gospodarczej wykreślono z ewidencji 4 firmy, a przyjęto nowych 7 firm. III. KIERUNKI DZIAŁANIA 1. Ustalenia określające wysokość stawek czynszowych za najem lokali użytkowych. Po dwukrotnych spotkaniach z wiceburmistrzem Dzielnicy Śródmieście Piotrem Królikiewiczem i przedstawicielem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Andrzejem Chybą ustalono: - do roku 2012 utrzymać warunki naliczania i negocjacji stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w oparciu o dwustronnie podpisany PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ z marca 2008 r. Nie wszyscy najemcy (kilkunastu) zdołało wynegocjować nowe stawki, więc również będą objęci w/w PROKÓŁEM, lecz do wpłacania wynegocjowanej stawki będą dochodzili przez rok (w dwóch ratach).

4 4 Skrócony termin i tak jest korzystny, ponieważ osoby negocjujące stawki jako ostatnie, przez okres trzech lat płaciły stare, niskie stawki, - obecne wynegocjowane czynsze są uważane za rynkowe - osoby mające umowy na czas określony i umowy trzyletnie będą miały podnoszone stawki czynszowe jedynie o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, - osoby, którym kończy się umowa trzyletnia, zawrą nową umowę trzyletnią z dotychczasową stawką czynszową, zwiększoną o wskaźnik inflacji. Wiceprzewodniczący Janusz Lück uczestniczył w 42 negocjacjach nowych stawek czynszowych i spowodował wycofanie przez ZGN wymówień umowy za najem lokalu trzem członkom naszego Stowarzyszenia. 2. Działania w sprawie wykupu lokali użytkowych Od 22 lat kolejne Zarządy naszego Stowarzyszenia podejmują, działania w stosunku do kolejnych prezydentów Stolicy w sprawie wykupu lokali użytkowych. Żadna opcja polityczna nie wykazała woli jej załatwienia. W poprzedniej kadencji (lata ) wielkie nadzieje wiązaliśmy z programem wyborczym i deklaracjami obecnej Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Okazaliśmy się jednak ludźmi naiwnymi - bowiem stanowisko Urzędu Miasta jest nieprzejednane, nie trafiają, doń żadne racjonalne argumenty. Zainteresowanie Pani Prezydent szukaniem możliwości, choćby częściowego wykupu lokali użytkowych staraliśmy się osiągnąć kierując na jej ręce,,list otwarty", udostępniając go równocześnie stołecznej prasie. Pani Prezydent nie uważała za stosowne udzielić nam odpowiedzi. Szukaliśmy pomocy w bezpośrednim dotarciu do prezydenta Warszawy, pomogła nam w tym posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska organizując najpierw dwa spotkania z wiceprezydentem Andrzejem Jakubiakiem przy udziale burmistrza Dzielnicy Śródmieście Wojciecha Bartelskiego. Wiceprezydent przedstawił nam szereg przyczyn nie zezwalających na wykup jak: - brak ustawy reprywatyzacyjnej i roszczenia dawnych właścicieli i ich następców, - nieuregulowane sprawy działek, - ustawa podpisana przez byłego prezydenta Lecha Wałęsę, która określa rejon miedzy innymi Traktu Królewskiego jako szczególnej wagi obszar kultury i dziedzictwa narodowego, - wpisanie budynków do rejestru zabytków, - lokale na Starym Mieście mają charakter strategiczny, - po wykupieniu przez przedsiębiorców tych lokali natychmiast zostały by sprzedane bankom. Swoje uzasadnienie podsumował stwierdzeniem, ze Urząd Miasta jest właścicielem tych lokali i może je sprzedać, ale nikt, jak każdego właściciela, nie może zmusić do sprzedaży. Widząc, ze żadne racjonalne argumenty nie trafiają do świadomości władz Warszawy, skierowaliśmy do Pani Prezydent wezwanie do usunięcia wad prawnych z jej Zarządzenia nr 1115/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.

5 5 Ponieważ obawialiśmy się, że to nasze wystąpienie również pozostanie bez odpowiedzi, w dniu 21 stycznia zorganizowaliśmy manifestacyjne składanie indywidualnych wezwań członków naszego Stowarzyszenia w kancelarii Prezydenta Warszawy. Złożono opracowanych przez kancelarie prawną ponad 90 takich wniosków. Zarówno Stowarzyszenie jak i jego skarżący się członkowie otrzymali negatywną odpowiedź podpisaną przez wiceprezydenta Andrzeja Jakubiaka wskazującego, że w zaskarżonym zarządzeniu nie występują wady prawne. Wówczas Zarząd podjął decyzje o konieczności zaskarżenia tego zarządzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Celem nie zadrażniania stosunków z władzami Warszawy postanowiono wcześniej odbyć spotkanie z Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, do którego doszło dzięki interwencji posłanki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wobec powtórzenia przez Panią Prezydent przedstawionych argumentów ze spotkań z wiceprezydentem Jakubiakiem i jej oświadczeniu, że sąd jest najlepszym organem do rozstrzygania sporów; skierowaliśmy sprawę do WSA, ale z przekroczeniem 30-to dniowego terminu od daty otrzymania odpowiedzi władz miasta na wezwanie do usunięcia wad prawnych ze wspomnianego zarządzenia. Sąd skargę przyjął i wyznaczył rozprawę w Wydziale I na dzień 19 grudnia 2008 r. Na rozprawie Stowarzyszenie reprezentowali - radca prawny i prezes Zarządu, prosząc o uznanie skargi za uzasadnioną lub skierowanie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego. Ze względu na przekroczenie ustawowego 30 dniowego terminu, sąd skargi nie rozpoznał pod względem merytorycznym i ją odrzucił (co uzasadnił odpisem postanowienia z dnia 19 stycznia 2009 r.) Zarząd nie zniechęcił się tym wyrokiem i określił dalsze działanie: - Powtórzenie całego toku postępowania do wniesienia skargi do WSA przez indywidualnych członków naszego Stowarzyszenia, celem uzyskania precedensu. W dniu 16 listopada 2009 r. WSA rozpatrzył skargę firm,,maksmet" sp. z o.o. i,,wiking" sp. z o.o. na Zarządzenie nr 1115/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2008 r. sąd oddalił skargę, podając w uzasadnieniu, że po stronie właściciela musi wystąpić chęć zbycia swojego prawa. Odmówił również skierowania zapytania do Trybunału Konstytucyjnego ponieważ ocena aktów prawa miejscowego nie mieści sie w katalogu rozpatrywanych spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Podobnie odpowiedział nam Rzecznik Praw Obywatelskich na dwukrotne nasze wystąpienia. W dniu 21 października 2008 r., przedstawiciele Zarządu spotkali się ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Panią Ewą Nekanda-Trepka celem uzyskania jej stanowiska odnośnie możliwości sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskaliśmy pozytywną opinię potwierdzoną w piśmie z dnia 11 grudnia 2008 r. w brzmieniu:,,potwierdzam Państwa pogląd, że ani ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zakazują zbywania zabytków nieruchomych, jednakże decyzja o przeznaczeniu do sprzedaży takiej nieruchomości należy wyłącznie do jej właściciela". Stanowiska Stołecznego

6 6 Konserwatora Zabytków wytrąca Zarządowi Miasta argument o zakazie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Świadczy to jedynie o niechęci i złej woli w tym zakresie Zarządu Miasta. Należy pogodzić się ze wstrzymaniem wykupu lokali użytkowych w budynkach, do których są roszczenia dawnych właścicieli bądź ich następców, do chwili uchwalenia przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej, co ze względu na zjawiska kryzysowe może sie przeciągnąć. Natomiast należy dążyć do umożliwienia wykupu lokali, wobec których nie występują. roszczenia, a nieaktualne jest zastrzeżenie, że budynek znajduje się w rejestrze zabytków. Bedzie to żmudna i niezmiernie trudna praca, bowiem władze Warszawy są wyraźnie przeciwne sprzedaży. Nowe wybory samorządowe w 2011 r., ponownie władzę w Stolicy i Dzielnicy Śródmieście powierzyły ekipie Platformy Obywatelskiej, funkcje prezydenta sprawuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, a burmistrza ponownie Wojciech Bartelski. Przewodniczącymi Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy zostały wybrane również te same osoby, odpowiednio Ewa Malinowska-Grupińska i Agnieszka Gierczyńska-Zalewska. Stanowisko władz Stołecznych nie uległo zmianie pomimo licznych uzasadnień przedstawianych przez członka Zarządu Marię Ryczywolską na sesjach zarówno Rady m.st. Warszawy jak i Rady Dzielnicy Śródmieście 3. Poszukiwanie obniżki kosztów. Fakt rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wyższe czynsze, wzrost cen towarów, surowców i mediów, podniesienie do 23% stawki podatku VAT, najniższej płacy, o 2 % składki rentowej) zmobilizował Zarząd do poszukiwania możliwości obniżki wybranych rodzajów kosztów. W tym zakresie załatwiono; a) Zarząd podpisał list intencyjny z Polską Grupą Energetyczną (w skrócie P.G.E. OBRÓT S.A.) na rok 2012, dający oszczędność 36 zł za 1 megawatogodzinę, czyli ok. 15%. Dotychczas osoby mające umowy z RWE miałyby płacić 311 zł za 1 megawatogodzinę, przechodząc do PGE od 1 stycznia br. płacą 275 za 1 megawatogodzinę. W pierwszym kwartale br. Zarząd przystąpi do negocjacji stawki na rok b) Zarząd podpisał porozumienie o współpracy z firmą eservice należącą do Grupy PKO BP, rozliczającą transakcje płatne kartami płatniczymi. Aktualnie, zgodnie z ustaleniami porozumienia, indywidualne umowy podpisały 34 firmy należące do Stowarzyszenia. Warunki te są o wiele korzystniejsze niż ma to miejsce w umowach zawartych z firmą First Data Polska S.A ponieważ: - dokonywane transakcje walutowe (szczególne nasilenie w sezonie turystycznym), są rozliczane wskaźnikiem 0,6 %, a w miarę wzrostu przystępujących firm do wspomnianego porozumienia, możemy

7 7 uzyskać wskaźnik 0%, czyli mogą być bezpłatne. - dokonywane transakcje w złotych rozliczane są wskaźnikiem 1,5% - niższe opłaty za terminale. c) Gastronomicy organizujący w 2012 r. sezonowe ogródki restauracyjne, zostali zobowiązani do zlecenia wykonania tzw. czasowej organizacji ruchu przez kompetentną firmę i zatwierdzenie jej przez Zarząd Dróg Miejskich. Dotychczas dokument ten sporządzał Zarząd Terenów Publicznych bezpłatnie. Uzyskanie tego dokumentu przez indywidualną restaurację wiąże się z kosztem zł brutto. Dzięki staraniom Pełnomocnika ds. gastronomii Jacka Zawistowskiego dokonano grupowego (45 firm) zlecenia wykonania tych dokumentów firmie ANIOŁ s.c. co wpłynęło na obniżenie indywidualnej opłaty do 330 zł brutto. Każdy zakład gastronomiczny uzyska oszczędność w kwocie 900 zł. Czasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Zarząd Dróg Miejskich, dostarczona będzie 45-ciu wymienionym w złożonym wykazie, wraz z fakturą na kwotę 330 zł. 4. Nowe zasady i dokumentacja organizacji sezonowych ogródków restauracyjnych. Po dwóch spotkaniach ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Ewą Nekandą-Trepka, udało się Zarządowi uzyskać zgodę na przedstawienie dokumentacji związanej z organizowaniem ogródków raz na trzy lata (2012, 2013, 2014). Nie zmniejsza to jednak biurokracji. Trzeba uzyskać odpłatnie czasową organizację ruchu zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Miejskich, wykonana przez specjalistyczną firmę. Dokument ten wraz z pismem przewodnim na specjalnym druku i prośbą o udzielenie promesy na ogródek należy złożyć w Zarządzie Terenów Publicznych. Po uzyskaniu promesy w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trzeba złożyć: - wizualizację ogródka, - opis ogródka, - wspomnianą wyżej promesę 5. Współpraca z posłami na Sejm RP W osiąganiu pozytywnych efektów pracy Zarządu, często konieczne jest wsparcie posłów mających wpływ na władze stołeczne. W ubiegłej kadencji pozyskaliśmy przychylność i życzliwą pomoc posłów Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Andrzeja Halickiego. W kampanii wyborczej do Sejmu w październiku 2011 Zarząd zaprosił na spotkanie, posła Ryszarda Kalisza z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Spotkaliśmy sie również z dzisiejszym posłem Platformy Obywatelskiej Maciejem Kierwińskim. Obaj zapewnili nas o gotowości do wsparcia naszych działań leżących w ich kompetencjach.

8 8 IV. INNE SPRAWY 1. Przedstawiciele Zarządu Alicja Gałbasik, Lidia Kowalska i Janusz Lück uczestniczyli w obchodach DNIA PAMIĘCI STARÓWKI. W imieniu Stowarzyszenia złożyli kwiaty w hołdzie poległym w Powstaniu Warszawskim mieszkańcom Starego i Nowego Miasta oraz żołnierzom staromiejskich oddziałów powstańczych, na kamieniu pamiątkowym wybuchu czołgu pułapki. 2. Dokonano wyboru delegata na Zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Na tym zjeździe reprezentował nasze Stowarzyszenie Waldemar Prusak. 3. Organizowane kiermasze na Rynku Nowego Miasta przez cały sezon turystyczny i świąteczny oraz na Rynku Starego Miasta w okresie od 26 listopada 2011 do 08 stycznia 2012 spowodowały protesty restauratorów ze względu na nieuczciwą konkurencję i wyraźny spadek obrotów. Restauratorzy zebrali podpisy pod skargą, uzyskali pismo Zarządu Stowarzyszenia popierające ich protest, skierowane do Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Traktu Królewskiego Jolanty Szalewskiej. Otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą nasze wątpliwości oraz informującą o zasadach udzielenia zezwolenia na prowadzenie jarmarku. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu przedstawiciele restauratorów spotkali się z organizatorem jarmarków Jerzym Hanuszem, któremu przekazaliśmy nasze postulaty całkowitego wyłączenia działalności gastronomicznej z planowanych Jarmarków w 2012 roku. Nasze stanowisko zbiegło się z dyspozycją Komisji Urzędu m.st Warszawy zawartą w piśmie do Jerzego Hanusza o zakazie organizowania działalności gastronomicznej z konsumpcja na miejscu przy stołach i stosowania jakichkolwiek urządzeń gastronomicznych. W związku z naszym pismem oraz przyjęciem naszych argumentów firma pana Hanusza nie otrzymała zgody na organizację jarmarków na Rynku Nowego Miasta w 2012 roku Maciej Kurek Wiceprzewodniczący Zarządu Roman Popowski Przewodniczący Zarządu

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu w latach 2011, 2012, 2013 na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 marca 2014 r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu w latach 2011, 2012, 2013 na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu w latach 2011, 2012, 2013 na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków w dniu 5 marca 2014 r. Spis treści: 25 lat działalności Stowarzyszenia str.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDU Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew w Rudzie Śląskiej opracowany na podstawie Statutu RTPD z dnia 24 lutego 2011 r. 1 1. Zarząd Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest organem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POKOLENIA" STATUT

STOWARZYSZENIE POKOLENIA STATUT STOWARZYSZENIE POKOLENIA" STATUT (ze zmianami uchwalonymi na Krajowym Zgromadzeniu Delegatów 1 0 maja 2003 roku) Warszawa 2003 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie POKOLENIA" zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.) Artykuł 1. Postanowienia wstępne 1.1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA

STATUT KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA STATUT KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA Rozdział 1 Przepisy ogólne Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Krakowskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC Załącznik nr 1 do uchwały nr 06/2010 Walnego Zgromadzenia Członków ZPB, z dnia 13.05.2010 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC 1. 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba STATUT STOWARZYSZENIA AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/380/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/380/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Słubic w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej

Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej załącznik do uchwały nr 12/2013 Zebrania Delegatów PGW Regulamin Prezydium Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Tekst jednolity Stan na dzień 4 września 2008 r. 1 STATUT KLUBU SPORTOWEGO DRUKARZ Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Drukarz, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE (Statut po zmianach wprowadzonych Uchwałą VIII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w Rokitnie w dniu 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND Stan na dzień 22 kwietnia 2009r. STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND ROZDZIAŁ I. NAZWA CZAS TRWANIA TEREN DZIAŁANIA- SIEDZIBA Art. 1. Nazwa stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni Lewicy

Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni Lewicy Karta Zasad Platformy Programowej SLD Nowocześni dl@ Lewicy Jeżeli polska lewica ma być znowu traktowana poważnie, musi odnaleźć własny głos. Platforma Programowa SLD Nowocześni dl@ Lewicy skupia osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo