I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY"

Transkrypt

1 I. OCENA STOWARZYSZENIA PRZEZ WŁADZE STOLICY 22 lata działalności Stowarzyszenia, współpracy z władzami dzielnicy Śródmiejskiej i miasta stołecznego Warszawy, a także z posłami na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i administracją państwową zostało dostrzeżone i docenione. Wyrazem tej pozytywnej oceny jest przyznanie naszemu Stowarzyszeniu przez Radę m. st. Warszawy i kapitułę - honorowego tytułu i odznaki ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY. Podkreślić należy, że jako jedyna z działających w stolicy organizacji przedsiębiorców, otrzymaliśmy tę odznakę. Wysoką ocenę zawdzięczamy kolejnym Zarządom Stowarzyszenia, prowadzącym aktywną działalność zarówno w interesie naszych członków jak i miasta. II. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Zarząd pracował w roku sprawozdawczym w składzie wybranym przez Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia w dniu 10 lutego 2011 r. 2. W dniu 24 lutego na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco: Roman Popowski przewodniczący Maciej Kurek wiceprzewodniczący Janusz Lück wiceprzewodniczący Andrzej Kobel wiceprzewodniczący Alicja Gałbasik sekretarz Teresa Olszewska skarbnik Maria Ryczywolska członek Lidia Kowalska członek 3. Dokonano podziału obowiązków pomiędzy członków: a) Roman Popowski przewodniczący - kieruje merytoryczną pracą Zarządu - przewodniczy posiedzeniom Zarządu - zwołuje (zwyczajne) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia - reprezentuje Stowarzyszenie przed władzami szczebla krajowego, wojewódzkiego, miejskiego i dzielnicowego b) Maciej Kurek- wiceprzewodniczący - organizuje techniczną (logistyczną) pracę Zarządu - współpracuje z organizacjami przedsiębiorców o zasięgu krajowym, wojewódzkim, stołecznym między innymi z: Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Warszawską Izbą Przedsiębiorców, Konfederacją Pracodawców Polskich.

2 2 - prowadzi dokumentację członków Stowarzyszenia - współpracuje z sekretarzem Zarządu w zakresie prawidłowego sporządzania i przechowywania dokumentacji prac Zarządu c) Janusz Lück wiceprzewodniczący - współpracuje z Zarządem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Śródmieście w zakresie określania warunków i sposobu negocjacji stawek czynszowych za najem lokali użytkowych - uczestniczy w posiedzeniach Komisji ZGN negocjujących wysokość stawek czynszowych dla poszczególnych członków Stowarzyszenia d) Andrzej Kobel wiceprzewodniczący - reprezentuje Zarząd w środkach masowego przekazu, wykonuje obowiązki rzecznika Zarządu - wpływa na tworzenie pozytywnych opinii i popularyzacji Stowarzyszenia we władzach szczebla krajowego, wojewódzkiego, stołecznego i dzielnicowego e) Alicja Gałbasik sekretarz - protokółuje obrady na posiedzeniach Zarządu i Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia - gromadzi i przechowuje dokumentację ilustrującą pracę Zarządu f) Teresa Olszewska skarbnik - przyjmuje i ewidencjonuje wpłaty członków Stowarzyszenia w postaci wpisowego, składek i środków na fundusz celowy (obsługa prawna) - wypłaca środki finansowe związane z działalnością Zarządu i kancelarii prawnej wyłącznie na podstawie faktur VAT - sporządza coroczne sprawozdania finansowe we współpracy z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia celem przedstawienia do akceptacji Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia - przechowuje dokumentację finansową w celu przedstawienia organom kontrolnym własnym i zewnętrznym - sporządza roczny PIT do Urzędu Skarbowego - jest upoważniona wraz z jednym z wiceprzewodniczących Zarządu do podejmowania środków finansowych z konta bankowego Stowarzyszenia g) Maria Ryczywolska członek Zarządu - reprezentuje Stowarzyszenia na sesjach Rady m.st.warszawy i Rady Dzielnicy Śródmieście podnosząc istotne sprawy dla środowiska przedsiębiorców, w tym głównie określenia warunków i terminu rozpoczęcia wykupu lokali użytkowych przez dotychczasowych ich najemców - organizuje aktyw Stowarzyszenia do wykonywania prac pomocniczych w prowadzonych przez nią działaniach

3 3 h) Lidia Kowalska członek Zarządu - współpracuje z samorządem mieszkańców tj.; Stowarzyszeniem Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego i Nowego Miasta, Stowarzyszeniem Mieszkańców Krakowskiego Przedmieścia w sprawach wspólnych zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców - uczestniczy w posiedzeniach Zarządów Stowarzyszeń 4. Celem szybkiej komunikacji z członkami Stowarzyszenia powołano trzy zespoły terenowe; - dla Krakowskiego Przedmieścia kierownik - Urszula Gałecka - dla Starego Miasta kierownik - Alicja Gałbasik - dla Nowego Miasta kierownik - Lidia Kowalska 5. Powołano Pełnomocnika Zarządu ds. Gastronomii obowiązki w tym zakresie powierzono Jackowi Zawistowskiemu. 6. W roku 2011 Zarząd odbył 10 posiedzeń protokółowanych (z załączeniem odpowiednich dokumentów). W posiedzeniach Zarządu brali udział kierownicy Zespołów Terenowych, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Pełnomocnik ds. Gastronomii, zainteresowani członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest potwierdzona na listach obecności. 7. Środkiem informacji w sprawach najistotniejszych dla członków Stowarzyszenia był wydawany przez Zarząd Nasz Biuletyn. 8. Dokonano weryfikacji firm będących członkami Stowarzyszenia, aktualnie w ewidencji występuje 147 firm. Ze względu na zakończenie działalności gospodarczej wykreślono z ewidencji 4 firmy, a przyjęto nowych 7 firm. III. KIERUNKI DZIAŁANIA 1. Ustalenia określające wysokość stawek czynszowych za najem lokali użytkowych. Po dwukrotnych spotkaniach z wiceburmistrzem Dzielnicy Śródmieście Piotrem Królikiewiczem i przedstawicielem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Andrzejem Chybą ustalono: - do roku 2012 utrzymać warunki naliczania i negocjacji stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w oparciu o dwustronnie podpisany PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ z marca 2008 r. Nie wszyscy najemcy (kilkunastu) zdołało wynegocjować nowe stawki, więc również będą objęci w/w PROKÓŁEM, lecz do wpłacania wynegocjowanej stawki będą dochodzili przez rok (w dwóch ratach).

4 4 Skrócony termin i tak jest korzystny, ponieważ osoby negocjujące stawki jako ostatnie, przez okres trzech lat płaciły stare, niskie stawki, - obecne wynegocjowane czynsze są uważane za rynkowe - osoby mające umowy na czas określony i umowy trzyletnie będą miały podnoszone stawki czynszowe jedynie o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, - osoby, którym kończy się umowa trzyletnia, zawrą nową umowę trzyletnią z dotychczasową stawką czynszową, zwiększoną o wskaźnik inflacji. Wiceprzewodniczący Janusz Lück uczestniczył w 42 negocjacjach nowych stawek czynszowych i spowodował wycofanie przez ZGN wymówień umowy za najem lokalu trzem członkom naszego Stowarzyszenia. 2. Działania w sprawie wykupu lokali użytkowych Od 22 lat kolejne Zarządy naszego Stowarzyszenia podejmują, działania w stosunku do kolejnych prezydentów Stolicy w sprawie wykupu lokali użytkowych. Żadna opcja polityczna nie wykazała woli jej załatwienia. W poprzedniej kadencji (lata ) wielkie nadzieje wiązaliśmy z programem wyborczym i deklaracjami obecnej Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Okazaliśmy się jednak ludźmi naiwnymi - bowiem stanowisko Urzędu Miasta jest nieprzejednane, nie trafiają, doń żadne racjonalne argumenty. Zainteresowanie Pani Prezydent szukaniem możliwości, choćby częściowego wykupu lokali użytkowych staraliśmy się osiągnąć kierując na jej ręce,,list otwarty", udostępniając go równocześnie stołecznej prasie. Pani Prezydent nie uważała za stosowne udzielić nam odpowiedzi. Szukaliśmy pomocy w bezpośrednim dotarciu do prezydenta Warszawy, pomogła nam w tym posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska organizując najpierw dwa spotkania z wiceprezydentem Andrzejem Jakubiakiem przy udziale burmistrza Dzielnicy Śródmieście Wojciecha Bartelskiego. Wiceprezydent przedstawił nam szereg przyczyn nie zezwalających na wykup jak: - brak ustawy reprywatyzacyjnej i roszczenia dawnych właścicieli i ich następców, - nieuregulowane sprawy działek, - ustawa podpisana przez byłego prezydenta Lecha Wałęsę, która określa rejon miedzy innymi Traktu Królewskiego jako szczególnej wagi obszar kultury i dziedzictwa narodowego, - wpisanie budynków do rejestru zabytków, - lokale na Starym Mieście mają charakter strategiczny, - po wykupieniu przez przedsiębiorców tych lokali natychmiast zostały by sprzedane bankom. Swoje uzasadnienie podsumował stwierdzeniem, ze Urząd Miasta jest właścicielem tych lokali i może je sprzedać, ale nikt, jak każdego właściciela, nie może zmusić do sprzedaży. Widząc, ze żadne racjonalne argumenty nie trafiają do świadomości władz Warszawy, skierowaliśmy do Pani Prezydent wezwanie do usunięcia wad prawnych z jej Zarządzenia nr 1115/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.

5 5 Ponieważ obawialiśmy się, że to nasze wystąpienie również pozostanie bez odpowiedzi, w dniu 21 stycznia zorganizowaliśmy manifestacyjne składanie indywidualnych wezwań członków naszego Stowarzyszenia w kancelarii Prezydenta Warszawy. Złożono opracowanych przez kancelarie prawną ponad 90 takich wniosków. Zarówno Stowarzyszenie jak i jego skarżący się członkowie otrzymali negatywną odpowiedź podpisaną przez wiceprezydenta Andrzeja Jakubiaka wskazującego, że w zaskarżonym zarządzeniu nie występują wady prawne. Wówczas Zarząd podjął decyzje o konieczności zaskarżenia tego zarządzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Celem nie zadrażniania stosunków z władzami Warszawy postanowiono wcześniej odbyć spotkanie z Prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz, do którego doszło dzięki interwencji posłanki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wobec powtórzenia przez Panią Prezydent przedstawionych argumentów ze spotkań z wiceprezydentem Jakubiakiem i jej oświadczeniu, że sąd jest najlepszym organem do rozstrzygania sporów; skierowaliśmy sprawę do WSA, ale z przekroczeniem 30-to dniowego terminu od daty otrzymania odpowiedzi władz miasta na wezwanie do usunięcia wad prawnych ze wspomnianego zarządzenia. Sąd skargę przyjął i wyznaczył rozprawę w Wydziale I na dzień 19 grudnia 2008 r. Na rozprawie Stowarzyszenie reprezentowali - radca prawny i prezes Zarządu, prosząc o uznanie skargi za uzasadnioną lub skierowanie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego. Ze względu na przekroczenie ustawowego 30 dniowego terminu, sąd skargi nie rozpoznał pod względem merytorycznym i ją odrzucił (co uzasadnił odpisem postanowienia z dnia 19 stycznia 2009 r.) Zarząd nie zniechęcił się tym wyrokiem i określił dalsze działanie: - Powtórzenie całego toku postępowania do wniesienia skargi do WSA przez indywidualnych członków naszego Stowarzyszenia, celem uzyskania precedensu. W dniu 16 listopada 2009 r. WSA rozpatrzył skargę firm,,maksmet" sp. z o.o. i,,wiking" sp. z o.o. na Zarządzenie nr 1115/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 stycznia 2008 r. sąd oddalił skargę, podając w uzasadnieniu, że po stronie właściciela musi wystąpić chęć zbycia swojego prawa. Odmówił również skierowania zapytania do Trybunału Konstytucyjnego ponieważ ocena aktów prawa miejscowego nie mieści sie w katalogu rozpatrywanych spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Podobnie odpowiedział nam Rzecznik Praw Obywatelskich na dwukrotne nasze wystąpienia. W dniu 21 października 2008 r., przedstawiciele Zarządu spotkali się ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Panią Ewą Nekanda-Trepka celem uzyskania jej stanowiska odnośnie możliwości sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskaliśmy pozytywną opinię potwierdzoną w piśmie z dnia 11 grudnia 2008 r. w brzmieniu:,,potwierdzam Państwa pogląd, że ani ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zakazują zbywania zabytków nieruchomych, jednakże decyzja o przeznaczeniu do sprzedaży takiej nieruchomości należy wyłącznie do jej właściciela". Stanowiska Stołecznego

6 6 Konserwatora Zabytków wytrąca Zarządowi Miasta argument o zakazie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku wpisanym do rejestru zabytków. Świadczy to jedynie o niechęci i złej woli w tym zakresie Zarządu Miasta. Należy pogodzić się ze wstrzymaniem wykupu lokali użytkowych w budynkach, do których są roszczenia dawnych właścicieli bądź ich następców, do chwili uchwalenia przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej, co ze względu na zjawiska kryzysowe może sie przeciągnąć. Natomiast należy dążyć do umożliwienia wykupu lokali, wobec których nie występują. roszczenia, a nieaktualne jest zastrzeżenie, że budynek znajduje się w rejestrze zabytków. Bedzie to żmudna i niezmiernie trudna praca, bowiem władze Warszawy są wyraźnie przeciwne sprzedaży. Nowe wybory samorządowe w 2011 r., ponownie władzę w Stolicy i Dzielnicy Śródmieście powierzyły ekipie Platformy Obywatelskiej, funkcje prezydenta sprawuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, a burmistrza ponownie Wojciech Bartelski. Przewodniczącymi Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy zostały wybrane również te same osoby, odpowiednio Ewa Malinowska-Grupińska i Agnieszka Gierczyńska-Zalewska. Stanowisko władz Stołecznych nie uległo zmianie pomimo licznych uzasadnień przedstawianych przez członka Zarządu Marię Ryczywolską na sesjach zarówno Rady m.st. Warszawy jak i Rady Dzielnicy Śródmieście 3. Poszukiwanie obniżki kosztów. Fakt rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wyższe czynsze, wzrost cen towarów, surowców i mediów, podniesienie do 23% stawki podatku VAT, najniższej płacy, o 2 % składki rentowej) zmobilizował Zarząd do poszukiwania możliwości obniżki wybranych rodzajów kosztów. W tym zakresie załatwiono; a) Zarząd podpisał list intencyjny z Polską Grupą Energetyczną (w skrócie P.G.E. OBRÓT S.A.) na rok 2012, dający oszczędność 36 zł za 1 megawatogodzinę, czyli ok. 15%. Dotychczas osoby mające umowy z RWE miałyby płacić 311 zł za 1 megawatogodzinę, przechodząc do PGE od 1 stycznia br. płacą 275 za 1 megawatogodzinę. W pierwszym kwartale br. Zarząd przystąpi do negocjacji stawki na rok b) Zarząd podpisał porozumienie o współpracy z firmą eservice należącą do Grupy PKO BP, rozliczającą transakcje płatne kartami płatniczymi. Aktualnie, zgodnie z ustaleniami porozumienia, indywidualne umowy podpisały 34 firmy należące do Stowarzyszenia. Warunki te są o wiele korzystniejsze niż ma to miejsce w umowach zawartych z firmą First Data Polska S.A ponieważ: - dokonywane transakcje walutowe (szczególne nasilenie w sezonie turystycznym), są rozliczane wskaźnikiem 0,6 %, a w miarę wzrostu przystępujących firm do wspomnianego porozumienia, możemy

7 7 uzyskać wskaźnik 0%, czyli mogą być bezpłatne. - dokonywane transakcje w złotych rozliczane są wskaźnikiem 1,5% - niższe opłaty za terminale. c) Gastronomicy organizujący w 2012 r. sezonowe ogródki restauracyjne, zostali zobowiązani do zlecenia wykonania tzw. czasowej organizacji ruchu przez kompetentną firmę i zatwierdzenie jej przez Zarząd Dróg Miejskich. Dotychczas dokument ten sporządzał Zarząd Terenów Publicznych bezpłatnie. Uzyskanie tego dokumentu przez indywidualną restaurację wiąże się z kosztem zł brutto. Dzięki staraniom Pełnomocnika ds. gastronomii Jacka Zawistowskiego dokonano grupowego (45 firm) zlecenia wykonania tych dokumentów firmie ANIOŁ s.c. co wpłynęło na obniżenie indywidualnej opłaty do 330 zł brutto. Każdy zakład gastronomiczny uzyska oszczędność w kwocie 900 zł. Czasowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Zarząd Dróg Miejskich, dostarczona będzie 45-ciu wymienionym w złożonym wykazie, wraz z fakturą na kwotę 330 zł. 4. Nowe zasady i dokumentacja organizacji sezonowych ogródków restauracyjnych. Po dwóch spotkaniach ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków Ewą Nekandą-Trepka, udało się Zarządowi uzyskać zgodę na przedstawienie dokumentacji związanej z organizowaniem ogródków raz na trzy lata (2012, 2013, 2014). Nie zmniejsza to jednak biurokracji. Trzeba uzyskać odpłatnie czasową organizację ruchu zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Miejskich, wykonana przez specjalistyczną firmę. Dokument ten wraz z pismem przewodnim na specjalnym druku i prośbą o udzielenie promesy na ogródek należy złożyć w Zarządzie Terenów Publicznych. Po uzyskaniu promesy w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trzeba złożyć: - wizualizację ogródka, - opis ogródka, - wspomnianą wyżej promesę 5. Współpraca z posłami na Sejm RP W osiąganiu pozytywnych efektów pracy Zarządu, często konieczne jest wsparcie posłów mających wpływ na władze stołeczne. W ubiegłej kadencji pozyskaliśmy przychylność i życzliwą pomoc posłów Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Andrzeja Halickiego. W kampanii wyborczej do Sejmu w październiku 2011 Zarząd zaprosił na spotkanie, posła Ryszarda Kalisza z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Spotkaliśmy sie również z dzisiejszym posłem Platformy Obywatelskiej Maciejem Kierwińskim. Obaj zapewnili nas o gotowości do wsparcia naszych działań leżących w ich kompetencjach.

8 8 IV. INNE SPRAWY 1. Przedstawiciele Zarządu Alicja Gałbasik, Lidia Kowalska i Janusz Lück uczestniczyli w obchodach DNIA PAMIĘCI STARÓWKI. W imieniu Stowarzyszenia złożyli kwiaty w hołdzie poległym w Powstaniu Warszawskim mieszkańcom Starego i Nowego Miasta oraz żołnierzom staromiejskich oddziałów powstańczych, na kamieniu pamiątkowym wybuchu czołgu pułapki. 2. Dokonano wyboru delegata na Zjazd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Na tym zjeździe reprezentował nasze Stowarzyszenie Waldemar Prusak. 3. Organizowane kiermasze na Rynku Nowego Miasta przez cały sezon turystyczny i świąteczny oraz na Rynku Starego Miasta w okresie od 26 listopada 2011 do 08 stycznia 2012 spowodowały protesty restauratorów ze względu na nieuczciwą konkurencję i wyraźny spadek obrotów. Restauratorzy zebrali podpisy pod skargą, uzyskali pismo Zarządu Stowarzyszenia popierające ich protest, skierowane do Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Traktu Królewskiego Jolanty Szalewskiej. Otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą nasze wątpliwości oraz informującą o zasadach udzielenia zezwolenia na prowadzenie jarmarku. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu przedstawiciele restauratorów spotkali się z organizatorem jarmarków Jerzym Hanuszem, któremu przekazaliśmy nasze postulaty całkowitego wyłączenia działalności gastronomicznej z planowanych Jarmarków w 2012 roku. Nasze stanowisko zbiegło się z dyspozycją Komisji Urzędu m.st Warszawy zawartą w piśmie do Jerzego Hanusza o zakazie organizowania działalności gastronomicznej z konsumpcja na miejscu przy stołach i stosowania jakichkolwiek urządzeń gastronomicznych. W związku z naszym pismem oraz przyjęciem naszych argumentów firma pana Hanusza nie otrzymała zgody na organizację jarmarków na Rynku Nowego Miasta w 2012 roku Maciej Kurek Wiceprzewodniczący Zarządu Roman Popowski Przewodniczący Zarządu

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki PRZEWODNIK SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki Kancelaria Senatu Warszawa, listopad 2013 OPRACOWANIE Zespół Redakcja Grażyna Skibińska, Piotr Świątecki Zdjęcia Joanna Sawicka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

Grudzień 2014 Załącznik do Uchwały Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. Nr 116/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. R E G U L A M I N określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo