Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki"

Transkrypt

1 j

2 27-29 listopada 2013 r. Hotel Sheraton*****, KRAKÓW Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki Dlaczego organizujemy szkolenie: To miejsce, w którym eksperci i praktycy dzielą się najskuteczniejszymi, wysokojakościowymi rozwiązaniami nie opisanymi w kodeksie. Aktywnie wspieramy proces rozwoju specjalistów obsługujących kluczowe organy władz spółki. Dzisiejszy rynek wymaga od organów zarządczych coraz sprawniejszego, szybszego i trafnego działania. Wraz z postępem tego trendu Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Działy Prawne stają się backoffice owym filarem, wspierającym strategiczne działania. Z drugiej strony procesy prawne stają się coraz bardziej istotne a często to one decydują o efektywności kluczowych przedsięwzięć. Nowe międzynarodowe standardy, to nowoczesne BZiRN, skutecznie łączące umiejętność: biznesowego myślenia w kontekście realizacji celów, zysków i strategicznego wykorzystania narzędzi prawnych. Zapraszamy Państwa na warsztaty: Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki Podczas spotkania, które jednoczy środowisko ekspertów ds. procesów prawnych, zaproponujemy najnowsze, ciekawe i skuteczne rozwiązania dotyczące prawno - organizacyjnej obsługi spółki, lepszego zabezpieczenia interesów firmy i całej grupy. By zapewnić Państwu możliwość prawdziwego dialogu, wymiany doświadczeń i poznania nowych strategii rozwoju dla działów prawnych zaplanowaliśmy: Liczne case study, które umożliwią benchamark rozwiązań Analizę kontrowersyjnych spraw i "trudno-rozwiązywalnych sytuacji" nieuregulowanych w przepisach prawa Możliwość przedstawienia własnego przypadku oraz uzyskania rekomendacji i propozycji rozwiązań doświadczonych ekspertów Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie! Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia: Świetnie skoncentrowane na praktycznych aspektach obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grzegorz Klemens, Południowy Koncern Energetyczny Bardzo przydatne z punktu widzenia praktyki w działaniach organów spółek, zmian w przepisach i działalności Biura Zarządu Bogusław Bujak, PGE Elektrownia Opole S.A. Profesjonalnie przygotowane i wysoko merytoryczne Paweł Krakowski, ORLEN GAZ Sp. Z o.o. Bardzo interesująca problematyka Leszek Trojnara, PKP PLK S.A. Zorganizowane na wysokim poziomie, przy zaangażowaniu bardzo dobrych ekspertów Andrzej Pruncal, TAURON Polska Energia S.A. Pierwszy raz od dłuższego czasu byłam na wydarzeniu: interesującym, dynamicznym, praktycznym, po prostu innym niż pozostałe, organizowane przez inne podmioty Karolina Łukasiewicz, PKP PLK S.A. "Forum super. Wiedza merytoryczna poparta przykładami" Izabela Mańkowska, Koordynator ds. Rady Nadzorczej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, KONTAKT: Magdalena Modzelewska-Kaczmarczyk Kierownik Projektu tel.: Magdalena Kaczmarczyk Kierownik Działu Projektów Langas Group ul. Piękna 11/6, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

3 Certyfikowany Menedżer obsługi prawnej spółki dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Dzień I - 27 listopada 2013 r. NAJSKUTECZNIEJSZE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRAWNEJ OBSŁUGI SPÓŁKI NIE OPISANE W KODEKSIE dr Radosław L. Kwaśnicki - Partner Zarządzający - Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy BIURO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ KLUCZOWY ORGAN SPÓŁKI Rola pasywna (projektuje i przechowuje dokumenty) Rola aktywna (określa potrzeby i je zaspokaja) CASE STUDIES BZIRN Kto może (a kto nie) być członkiem zarządu / rady nadzorczej Kiedy wygasa mandat z powodu upływu kadencji Jak skutecznie (wg stanowiska SN z 2012 r.) złożyć rezygnację Przebieg posiedzenia step by step Protokoły, kto i jak ma je sporządzić tajemnica posiedzeń Elektronika w podejmowaniu decyzji, na co uważać ZGROMADZENIA Spółki z o.o., Spółki akcyjnej niepublicznej, Spółki akcyjnej publicznej od zwołania do zakończenia jak powinno być, co może się zdarzyć i jakie są koszty błędów a jak można je naprawiać CASE STUDIES DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ Kto zwołuje prawidłowo (i co wówczas, gdy ktoś zrobi błąd) Jak szczegółowy ma być porządek obrad Kto decyduje o uprawnieniu do udziału w zgromadzeniu i prawie głosu Jak szczegółowy ma być protokół ze zgromadzenia, rola notariusza Sprzeciwy: jak zgłaszać i kiedy można się ich mniej bać NAJCIEKAWSZE ORZECZENIA SĄDOWE 2013 R. CASE STUDIES Co powiedział SN w 2013 r. o zaskarżaniu uchwał zarządów i rad nadzorczych Co powiedział SN w 2013 r. o wyborze członków rad nadzorczych w drodze głosowania grupami Co powiedział SN w 2013 r. o skutku stwierdzenia nieważności uchwały organu spółki JAK SKUTECZNIE IMPLIKOWAĆ W FIRMIE BIZNESOWE PODEJŚCIE W PRZEPLYWIE PROCESÓW PRAWNYCH? Marcin Bryniarski Członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego - OKNOPLAST SA STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRAWNYMI Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej jako organ wspierający biznesowe podejście i realizację kluczowych celów biznesowych Ocena przydatności rozwiązań prawnych w realizacji strategii firmy Optymalizacja procesów prawnych i obsługi prawnej organów spółki Dzień II - 28 listopada 2013 r. REGULACJE USTAWOWE I WEWNĘTRZNE, GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI PROKURENTA/PEŁNOMOCNIKA Romana Pieruk Ekspert, doradca firm w zakresie prawa gospodarczego Unormowanie pełnomocnictwa i prokury w KC Od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana? Kto może a kto nie może być prokurentem/pełnomocnikiem? Do jakich czynności może być uprawniony prokurent/pełnomocnik? Prokurent/pełnomocnik wobec zagrożeń i możliwości rynkowych odpowiedzialność Skutki przekroczenia granic umocowania przykłady z praktyki spółek W jaki sposób zarząd/rada nadzorcza może sprawować pieczę nad działaniami prokurenta? W jaki sposób odwołać prokurenta/prokurę? OBOWIĄZKI ORGANÓW SPÓŁEK W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ I JEJ OCHRONY WYNIKAJĄCE I KSH, KC I USTAW POWIĄZANYCH Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej Księga udziałów/księga akcyjna; Księga Protokołów Zgromadzeń Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu Sankcje w przypadku nie prowadzenia księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych Odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych Udostępnianie dokumentów swoboda udostępniania oraz ograniczenia Ochrona informacji niejawnych i dokumentacji spółki Dzień III. 29 listopada 2013 r. ZAWIERANIE POROZUMIEŃ MIĘDZY SPÓŁKAMI, PRZECIWDZIAŁANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ I PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI mec. Michał Dudkowiak - Ekspert prawa gospodarczego i międzynarodowych stosunków gospodarczych KONTROLA KONCENTRACJI I PRZECIWDZIAŁANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ W PRAKTYCE POLSKICH FIRM W jaki sposób nadzorowany jest rynek pod kątem dominacji i jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów antymonopolowych? Jak jest kontrolowana koncentracja (fuzje) w Polsce i Unii Europejskiej? Jak wygląda nadużywanie pozycji dominującej w świetle regulacji KSH i innych ustaw Zwolnienia, wyłączenia i wyjątki w zakresie kontroli koncentracji Konsekwencje w przypadku uznania praktyki za ograniczającą konkurencję a konsekwencje w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów CASE STUDY: przepisy, orzeczenia sądów oraz organów POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ Jak prawidłowo zawierać porozumienia między firmami? Jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za nieuczciwe działania? Roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej Zmiany w przepisach obowiązujących, regulacje przejściowe, regulacje planowane Jakiego rodzaju porozumienia stosuje się i jaka jest ich prawna konstrukcja oraz skuteczność? Jakie są przesłanki uznania porozumienia za ograniczające konkurencję? Prawomocna konstrukcja uzgodnień między przedsiębiorcami Porozumienia pomiędzy firmami konkurującymi a porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami Uchwały lub inne akty świadczące o porozumieniu CASE STUDY: decyzje UOKiK i orzeczenia sądowe REGULACJE WEWNĘTRZNE, UMOWY WSPÓŁPRACY, UMOWY DYSTRYBUCYJNE, POROZUMIENIA SPECJALIZACYJNE W jaki sposób zabezpieczać firmę w ramach przepisów antymonopolowych poprzez ustalenie regulacji wewnętrznych oraz zapisów w umowach? Wewnętrzne procedury i regulacje w firmach - kluczowe zapisy i postanowienia w zakresie dobrych praktyk antymonopolowych Jakie zapisy w umowach stosować, aby firma nie została posądzona/oskarżona o budowanie monopolu na rynku? Zakres obowiązku współpracy w prawie antymonopolowym Umowy dystrybucyjne; podział rynku Rodzaje, zastosowanie i ograniczenia w stosowaniu porozumień specjalizacyjnych CASE STUDY: regulacje prawne; orzecznictwo, praktyka polskich firm w zakresie umów i regulacji wewnętrznych KLAUZULE UMOWNE, NIEFORMALNE POROZUMIENIA, A WARUNKI ICH LEGALNOŚCI W jaki sposób zabezpieczyć klauzule w umowach między firmami w ujęciu regulacji antymonopolowych? Które klauzule są dozwolone a których stosowanie jest niedozwolone? Klauzule dotyczące ustaleń cen Trudne warunki handlowe Niejednolite warunki handlowe dla różnych partnerów biznesowych Kartele cenowe - jak regulowane są zmowy cenowe w prawie antymonopolowym? Wymiana informacji handlowych Joint ventures na rynkach konkurencyjnych Gentelmen s agreements CASE STUDY: analiza zapisów w klauzulach umownych, orzecznictwo

4 Poziom 511 Design Hotel & Spa **** listopada 2013 r. Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki Prelegenci: DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI - doktor nauk prawnych; partner zarządzający Kancelarią RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, w tym przyjaznych i wrogich przejęć spółek; Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowej (ICC) w Paryżu); posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami; autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa. MARCIN BRYNIARSKI członek Zarządu, Szef Procesu Prawnego OKNOPLAST Sp. z o.o.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 7 lat, kieruje Departamentem Prawnym i odpowiada za całość spraw prawnych wszystkich spółek grupy, tak w kraju jak i za granicą; osobiście zajmuje się głównie prawem konkurencji, prawem własności intelektualnej i prawem reklamy. ROMANA PIETRUK - Ekspert, doradca firm w zakresie prawa gospodarczego. Doktorantka i absolwentka Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadzi i opracowuje szkolenia z zakresu prawa; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa. mec. Michał Dudkowiak - Ekspert prawa gospodarczego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Na co dzień doradza polskim przedsiębiorcom w sprawach ekspansji na rynki. Ekspert z zakresu prawa konkurencji oraz reglamentacji działalności gospodarczej. Doktorant oraz pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Publicznego Gospodarczego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Aplikant Adwokacki, absolwent prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz z zakresu prawa brytyjskiego oraz europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik wielu międzynarodowych przedsięwzięć w zakresie międzynarodowych kontraktów handlowych. Pośredniczył w inwestycjach oraz nabyciu nieruchomości w krajach Unii Europejskiej (Hiszpania, Portugalia). Z zakresu prawa karnego-gospodarczego koordynował strategię obrony spółek oraz członków zarządu w międzynarodowych postępowaniach karnogospodarczych. Uczestniczył w audytach karnogospodarczych (due dilligence) oraz przeprowadzał restrukturyzację spółek celem optymalizacji odpowiedzialności karnogospodarczej. Od 2010 roku członek Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnych z siedzibą w Londynie (European Criminal Bar Association). Autor licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, publikuje artykuły w dodatku prawnym do dziennika Rzeczpospolita.

5 Adres Langas Group ul. Piękna 11/ Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) RKKW Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na numer fax.: (22) Firma Adres Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki - warsztaty dedykowane dla Biur Zarządu i Rady Nadzorczej Hotel Sheraton****, KRAKÓW listopada 2013 r. Imię i nazwisko (1) Cena: wysyłając zgłoszenie do oszczędzasz 300 PLN! Imię i nazwisko (2) Osoba do kontaktu Zgłoszenie do r. Zgłoszenie od r. CENA ZAWIERA: 2170 PLN + 23%VAT 2470 PLN + 23%VAT KOD uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia Sposób płatności przelew w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia na konto Langas Group. Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 21 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany eksperta z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu o zbliżonym standardzie i tym samym regionie z przyczyn niezależnych o organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A.

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Patroni PARTNERZY 23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59 VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej

Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej j oraz możliwe formy optymalizacji w Grupie Kapitałowej 20 22 maja 2013 r. Wzgórza Dylewskie, Hotel SPA dr Irena Eris Seminarium poświęcone jest dobrym

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy 8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa wyzwania perspektywy dylematy GOŚCIE SPECJALNI: Dr Christina Hummer LL.M. Partner SCWP SCHINDHELM Philippe Coen Prezes, European

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Menedżer zarządzania wiedzą

Menedżer zarządzania wiedzą Ponad 40 tysięcy strat rocznie na jednego pracownika tyle kosztuje polskie firmy nieefektywne wykorzystanie wiedzy w organizacji Pewien ekspert z firmy Shell stwierdził: Jeśli będziemy się stale uczyć,

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo