2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod"

Transkrypt

1 UMOWA nr / 2010 Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie z siedzibą: Kraków ul. Montelupich 3, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują : Dyrektor Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego - Główny Księgowy NIP REGON a..., NIP...; REGON..., zwanym dalej Wykonawcą, Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową: 1) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... 2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) - została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zakres umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami), w zakresie: 1. Opiniowanie projektów Decyzji Dyrektora, Regulaminów opracowywanych dla Zamawiającego oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i formalno-prawnym. 2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego. 4. Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami oraz innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 5. Kierowanie wniosków egzekucyjnych i wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją naleŝności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, w szczególności monitorowanie czynności podejmowanych przez komorników. 6. Informowanie Dyrektora, Wicedyrektora i Głównej Księgowej o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 7. Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego, w zakresie wykonywanych przez nich zadań. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 41 poz.398 z późn. zmianami) oraz przepisami ogólnie obowiązującymi. 8. Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw, sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej oraz archiwizowanie dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2. Szczegółowy zakres obsługi prawnej:

2 2 Część I 1) Sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości działu windykacji 2) Sprawy dotyczące zapłaty przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 3) Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie naleŝności oraz w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (egzekucja niepienięŝna) 4) Udzielanie pomocy prawnej i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w sprawach związanych z: - egzekwowaniem obowiązków o charakterze niepienięŝnym (w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Dział Windykacji) - ugodowym rozwiązaniem problemu zadłuŝenia (wstrzymanie / odstąpienie od egzekucji, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu) - przejmowaniem lokali opuszczonych i porzuconych - prowadzonych przez Dział Windykacji postępowań sądowych i egzekucyjnych o zapłatę (sprawy sporne, skomplikowane, zaŝalenia, sprzeciwy itp.) 5) Prowadzenie egzekucji pienięŝnej za lokale uŝytkowe 6) Parafowanie wniosków o zdjęcie naleŝności z ewidencji 7) Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw oraz sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Część II 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ekonomiczno-Finansowego 2) Wszystkie sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności: - opinie prawne w sprawach prowadzonych przez Dział Gospodarki Nieruchomościami - przygotowywanie i opiniowanie projektów umów najmu i dzierŝawy nieruchomości - uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym - regulacja stanów prawnych nieruchomości - ustanawianie słuŝebności gruntowych - sprawy spadkowe - spory związane ze sprzedaŝą lokali - odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 3) Wszystkie sprawy związane z inwestycjami i nadzorem właścicielskim, w szczególności: - sprawy z tytułu udzielonych gwarancji jakości robót - sprawy sporne wynikające z przepisów Prawa Budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - sprawy związane z udziałami we wspólnotach mieszkaniowych (uchylanie uchwał) - sprawy związane z rozliczaniami kosztów za zuŝyte media 4) Wszystkie sprawy związane z zamówieniami publicznymi, w szczególności: - opiniowanie zawieranych umów z wykonawcami wybranymi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wewnętrznymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, - opiniowanie aneksów do umów pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych - reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądem okręgowym 5) Wszystkie sprawy finansowo-księgowe, w szczególności wydawanie opinii prawnych, w tym w zakresie prawa podatkowego. Część III 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Mieszkaniowego, Organizacyjnego, Informatyki

3 3 2) Wszystkie sprawy mieszkaniowe, w szczególności: - ustalanie tytułu do lokalu mieszkalnego, w tym równieŝ w sprawach wymagających znajomości przepisów nieobowiązujących ustaw o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych z 1976 r i 1995 r., - sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości zespołu mieszkaniowego - opróŝnianie lokalu z rzeczy, - wydawanie decyzji administracyjnych - opinie na projektach dokumentów (umowy najmu, umowy dotyczące spraw związanych z zakresem działania Działu Organizacyjnego, decyzje Dyrektora wydawane w sprawach administracyjnych, dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Oddziału, regulaminy związane z zakresem działania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pisma kierowane do stron) - opinie pisemne 3) Wszystkie sprawy organizacyjne, w szczególności: - sprawy pracownicze o skomplikowanym stanie prawnym - sprawy organizacyjne 4) Wszystkie sprawy z zakresu zespołu informatyki, w szczególności: - uzgadnianie treści umów z zakresu obsługi serwisowej urządzeń informatycznych 5) Pełnienie roli koordynatora kancelarii, do obowiązków koordynatora naleŝeć będą nw. czynności: - współpraca z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (1-2 razy w roku po 2 dni) - w przypadkach apelacji uzgadnianie stanowiska z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - sporządzanie rocznego sprawozdania do Biura Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 3. Obsługa prawna wykonywana będzie w zaleŝności od charakteru i potrzeb w kancelarii Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub innych organów i osób. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego, 3 razy w tygodniu, w formie dyŝuru: Część I -... w godz. od... do... Część II -... w godz. od... do... Część III -... w godz. od... do JeŜeli zaistnieje taka konieczność, część obowiązków dotyczących załatwiania spraw wykonawca będzie wykonywał w siedzibie swojej kancelarii, poza godzinami pełnionych dyŝurów. 6. Strony ustalają, Ŝe w przypadku konieczności wyjazdu w dniach dyŝuru na posiedzenie sądu względnie z innych powodów wskazanych lub uzgodnionych z Zamawiającym, wyjazd ten jest równoznaczny z pełnieniem dyŝuru w danym dniu. JeŜeli rozprawy sądowe wypadną poza godzinami dyŝurów, radca prawny nie będzie odliczał godzin wyjazdu od pełnionych dyŝurów.

4 4 7. W sprawach pilnych Zamawiający będzie mógł zwracać się o poradę prawną w kaŝdy dzień pracy (od poniedziałku do piątku) Kancelarii przy ul , tel/fax:...; tel. kom....; ..., w godz Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał dodatkowo czynności w siedzibie innych podmiotów gospodarczych (np. rokowania umowne, zawieranie porozumień, aktów notarialnych itp.) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 2. Terminy. 1. Strony ustalają, Ŝe umowa niniejsza obowiązuje od do r. Zamówienie podstawowe od r do r. Zamawiający dopuszcza opcję przedłuŝenia umowy o kolejny rok tj. do r. O wyborze powyŝszej opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niŝ do dnia r. JeŜeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, termin obowiązywania umowy zakończy się r. 2. Wykonawca będzie realizował czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej niezwłocznie, w kolejności wpływu spraw. 3. Termin do wydania pisemnej opinii prawnej wynosi 7 dni, a w sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym bądź prawnym 14 dni liczonych od daty doręczenia Wykonawcy kompletnych dokumentów sprawy. 3. Wynagrodzenie 1. Za wykonywanie usług prawnych określonych w 1, Wykonawca otrzymywał będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto, słownie:... złotych, w tym:... zł netto;... zł podatek VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie usług w okresie od r. do r. wyniesie łącznie... zł brutto, w tym:... zł netto,... zł podatek VAT. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie niezaleŝnie od ilości prowadzonych spraw. Zamawiający zastrzega, Ŝe ilość spraw kontynuowanych jak i wszczynanych rocznie określonych dla kaŝdej części oddzielnie moŝe ulec zmianie (zarówno moŝe ich być mniej jak i więcej). 3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało podczas trwania umowy (tj. do r.), aktualizacji ani waloryzacji. 4. Wykonawca otrzymywał będzie koszty zastępstwa procesowego po ściągnięciu od dłuŝnika, w wysokości: Część I 80% kwoty zasądzonej przez sąd Część II 100% kwoty zasądzonej przez sąd Część III 80% kwoty zasądzonej przez sąd 5. Strony ustalają następujący sposób rozliczania za usługi prawne objęte niniejszą umową: a) po zakończeniu kaŝdego miesiąca Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w 3 ust. 1. b) za koszty zastępstwa procesowego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w wysokości jak w ust. 4, powiększone o podatek VAT, po wyegzekwowaniu naleŝności od dłuŝnika. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 pokrywa czas pracy w okresie delegacji słuŝbowej niezaleŝnie od ilości godzin trwania delegacji. 7. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów podróŝy poza miasto Kraków, jeŝeli wyjazd był konieczny z uwagi na udział w rozprawie lub posiedzeniu organu orzekającego albo teŝ załatwienia innych spraw Zamawiającego w zakresie usług objętych ryczałtem, o którym mowa w 3 ust. 1.

5 5 8. Środek transportu właściwy do odbycia podróŝy określa Zamawiający. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu. 9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na przejazd w podróŝy samochodem osobowym, niebędącym własnością Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271). 10. Za faktycznie poniesione koszty podróŝy, Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróŝy wystawi fakturę VAT, do której dołączy bilety za przejazd lub zestawienie przejechanych kilometrów, opłaty za przejazd autostradą itp. 11. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne z konta Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Nr , na konto Wykonawcy..., w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 12. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 13. Strony ustalają, Ŝe w wystawianych fakturach nabywcą będzie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie; Kraków 50 ul. Montelupich 3; NIP Obowiązki stron. 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przedstawiania zagadnień wymagających pomocy prawnej wraz z kompletem dokumentów, z odpowiednim wyprzedzeniem umoŝliwiającym przygotowanie stanowiska prawnego, opinii lub uzasadnienia, 2) rzetelnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym przedstawiania sprawy i nie ukrywania Ŝadnych okoliczności, dokumentów i danych, 3) udzielania wyjaśnień i dostarczania Wykonawcy wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną przez Wykonawcę sprawą, umoŝliwiających naleŝyte wykonanie usługi prawnej, 4) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich pism, wezwań i zawiadomień dotyczących prowadzonych spraw, 5) zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności sporządzania projektu umowy nietypowej, a takŝe o terminach negocjacji, w których ma uczestniczyć Wykonawca 6) zapewnienia Wykonawcy warunków wykonywania umowy w swojej siedzibie, Zamawiający zapewni pomieszczenie do pracy wyposaŝone w komputer, drukarkę i toner, oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne do obsługi prawnej (obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania Legalis). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dbania o naleŝyte wykorzystanie przewidzianych prawem środków dla ochrony interesów Zamawiającego, 2) świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawodową starannością oraz zachowaniem tajemnicy co do okoliczności i faktów, które poznał z udostępnionych mu dokumentów lub w trakcie wykonywania usługi, obowiązek zachowania tajemnicy trwa równieŝ po zakończeniu umowy, 3) prowadzenia repertorium spraw sądowych, 4) prowadzenia rejestru wydanych opinii prawnych,

6 6 5) prowadzenia dokumentacji z zakresu obsługi prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 6) sporządzanie dla Zamawiającego informacji o stanie prowadzonych spraw, według wzorów oraz w terminach ustalonych z Zamawiającym. 7) archiwizowania dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zarchiwizowanych i zszytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Oddziale Regionalnym WAM Kraków, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 8) protokolarnego przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji obsługiwanych spraw, osobie lub kancelarii wskazanej przez Zamawiającego, nie później niŝ do r, a jeŝeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji przedłuŝenia umowy, o której mowa w 2 ust.1, do r. 9) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; ochrony tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, nielegalnym pozyskiwaniem lub ich ujawnianiem oraz przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moŝe ustanowić substytuta w prowadzonych przez niego sprawach sądowych oraz powierzyć wykonanie niektórych spraw z zakresu przedmiotu niniejszej umowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby. 5. Kary umowne. Strony ustalają, jako samoistną naleŝność, kary umowne z następujących tytułów: 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wydawaniu opinii prawnych, dni opóźnienia będą liczone od dnia wyznaczonego w 2 ust. 3 na wydanie opinii prawnej, do dnia jej faktycznego wydania, 2) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań nałoŝonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do daty ich faktycznego wykonania, 3) 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto, jeŝeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy. 2 Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto. 3 Strony zgodnie ustalają, Ŝe w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu nienaleŝytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezaleŝnie od naliczonych kar umownych. 4 Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 5 Odstąpienie od niniejszej umowy nie narusza prawa domagania się kar umownych przysługujących na dzień odstąpienia od umowy. 6 Strony uzgadniają, iŝ dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o których mowa w 5 ust Zmiany w umowie. 1. Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości określonej w 3 ust. 1 jest moŝliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, stosownie do tej zmiany.

7 7 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany Adwokata / Radcy Prawnego, któremu Wykonawca powierzy wykonywanie zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na taką zmianę, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę nowej osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych niŝ osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 7. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiającemu poza ustawowymi przyczynami do odstąpienia od umowy, przysługuje do dnia r, umowne prawo do odstąpienia od umowy gdy: 1) Wykonawca utraci moŝliwość świadczenia pomocy prawnej, 2) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 3) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych spraw pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 6) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie. 4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi i przedstawi szczegółowe sprawozdanie ze wszystkich prowadzonych spraw, które nie będą mogły zostać zakończone w okresie obowiązywania tej umowy. 7. Postanowienia końcowe. 1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone w dniu pierwszego awizo. 4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do rozstrzygnięcia właściwego sądu powszechnego w Krakowie. 5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2012-11-27 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 17315-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 17315-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-02-09 14:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ WZÓR Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ zawarta w dniu. 2013 r. w Gdyni w wyniku prowadzonego postępowania nr w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 A do SIWZ. WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8)

Załącznik nr 7 A do SIWZ. WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8) WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8) Załącznik nr 7 A do SIWZ W dniu... 2010r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą: 31-155 Kraków ul.

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

strona WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego

strona WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego BZP.243.20.2013.GK Załącznik nr 9 do SIWZ pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego zawarta we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 Poniatowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Umowa nr 50/SRSM/11 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, Sądem Rejonowym Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 UMOWA zlecenia stałej obsługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:...

- WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... Załącznik nr 5 do SIWZ Numer sprawy: III.G.211/02/10 - WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... W dniu. roku w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Umowa - Projekt. Zał. nr 4

Umowa - Projekt. Zał. nr 4 Umowa - Projekt Zał. nr 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr CRU/. ... zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr CRU/. ... zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 8c do siwz Umowa Nr CRU/. zawarta w dniu... w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin NIP: 851-030-94-10 reprezentowaną przez: zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt: umowa zlecenie

Projekt: umowa zlecenie Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem Od bariery po sukces! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. [w przypadku spółek cywilnych]* zam..., wpisanym do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP:..

WZÓR UMOWY. [w przypadku spółek cywilnych]* zam..., wpisanym do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP:.. WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do IWZ Zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową z siedzibą 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3a, Oddziałem Regionalnym w Krakowie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.1 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7.1 do SIWZ WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 7.1 do SIWZ W dniu...2015 r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą: 31-155 Kraków ul. Montelupich 3, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt) reprezentowanym przez: posiadającym Regon:. i NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA (Projekt) reprezentowanym przez: posiadającym Regon:. i NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA (Projekt) zawarta w Krakowie w dniu, roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowanym przez p. Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C SIWZ W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... reprezentowanym przez: ... zwanym dalej Wykonawcą. 1

UMOWA Nr... reprezentowanym przez: ... zwanym dalej Wykonawcą. 1 UMOWA Nr... na dostawy i montaŝ podzielników kosztów centralnego ogrzewania zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do IWZ. UMOWA /wzór/

Załącznik nr 5 do IWZ. UMOWA /wzór/ UMOWA /wzór/ Załącznik nr 5 do IWZ W dniu 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową z siedzibą: 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A, Oddziałem Regionalnym w Krakowie, z siedzibą: 31-155

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo