2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod"

Transkrypt

1 UMOWA nr / 2010 Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie z siedzibą: Kraków ul. Montelupich 3, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują : Dyrektor Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego - Główny Księgowy NIP REGON a..., NIP...; REGON..., zwanym dalej Wykonawcą, Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową: 1) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... 2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) - została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zakres umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami), w zakresie: 1. Opiniowanie projektów Decyzji Dyrektora, Regulaminów opracowywanych dla Zamawiającego oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i formalno-prawnym. 2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego. 4. Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami oraz innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 5. Kierowanie wniosków egzekucyjnych i wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją naleŝności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, w szczególności monitorowanie czynności podejmowanych przez komorników. 6. Informowanie Dyrektora, Wicedyrektora i Głównej Księgowej o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 7. Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego, w zakresie wykonywanych przez nich zadań. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 41 poz.398 z późn. zmianami) oraz przepisami ogólnie obowiązującymi. 8. Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw, sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej oraz archiwizowanie dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2. Szczegółowy zakres obsługi prawnej:

2 2 Część I 1) Sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości działu windykacji 2) Sprawy dotyczące zapłaty przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 3) Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie naleŝności oraz w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (egzekucja niepienięŝna) 4) Udzielanie pomocy prawnej i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w sprawach związanych z: - egzekwowaniem obowiązków o charakterze niepienięŝnym (w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Dział Windykacji) - ugodowym rozwiązaniem problemu zadłuŝenia (wstrzymanie / odstąpienie od egzekucji, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu) - przejmowaniem lokali opuszczonych i porzuconych - prowadzonych przez Dział Windykacji postępowań sądowych i egzekucyjnych o zapłatę (sprawy sporne, skomplikowane, zaŝalenia, sprzeciwy itp.) 5) Prowadzenie egzekucji pienięŝnej za lokale uŝytkowe 6) Parafowanie wniosków o zdjęcie naleŝności z ewidencji 7) Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw oraz sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Część II 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ekonomiczno-Finansowego 2) Wszystkie sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności: - opinie prawne w sprawach prowadzonych przez Dział Gospodarki Nieruchomościami - przygotowywanie i opiniowanie projektów umów najmu i dzierŝawy nieruchomości - uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym - regulacja stanów prawnych nieruchomości - ustanawianie słuŝebności gruntowych - sprawy spadkowe - spory związane ze sprzedaŝą lokali - odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 3) Wszystkie sprawy związane z inwestycjami i nadzorem właścicielskim, w szczególności: - sprawy z tytułu udzielonych gwarancji jakości robót - sprawy sporne wynikające z przepisów Prawa Budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - sprawy związane z udziałami we wspólnotach mieszkaniowych (uchylanie uchwał) - sprawy związane z rozliczaniami kosztów za zuŝyte media 4) Wszystkie sprawy związane z zamówieniami publicznymi, w szczególności: - opiniowanie zawieranych umów z wykonawcami wybranymi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wewnętrznymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, - opiniowanie aneksów do umów pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych - reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądem okręgowym 5) Wszystkie sprawy finansowo-księgowe, w szczególności wydawanie opinii prawnych, w tym w zakresie prawa podatkowego. Część III 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Mieszkaniowego, Organizacyjnego, Informatyki

3 3 2) Wszystkie sprawy mieszkaniowe, w szczególności: - ustalanie tytułu do lokalu mieszkalnego, w tym równieŝ w sprawach wymagających znajomości przepisów nieobowiązujących ustaw o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych z 1976 r i 1995 r., - sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości zespołu mieszkaniowego - opróŝnianie lokalu z rzeczy, - wydawanie decyzji administracyjnych - opinie na projektach dokumentów (umowy najmu, umowy dotyczące spraw związanych z zakresem działania Działu Organizacyjnego, decyzje Dyrektora wydawane w sprawach administracyjnych, dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Oddziału, regulaminy związane z zakresem działania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pisma kierowane do stron) - opinie pisemne 3) Wszystkie sprawy organizacyjne, w szczególności: - sprawy pracownicze o skomplikowanym stanie prawnym - sprawy organizacyjne 4) Wszystkie sprawy z zakresu zespołu informatyki, w szczególności: - uzgadnianie treści umów z zakresu obsługi serwisowej urządzeń informatycznych 5) Pełnienie roli koordynatora kancelarii, do obowiązków koordynatora naleŝeć będą nw. czynności: - współpraca z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (1-2 razy w roku po 2 dni) - w przypadkach apelacji uzgadnianie stanowiska z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - sporządzanie rocznego sprawozdania do Biura Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 3. Obsługa prawna wykonywana będzie w zaleŝności od charakteru i potrzeb w kancelarii Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub innych organów i osób. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego, 3 razy w tygodniu, w formie dyŝuru: Część I -... w godz. od... do... Część II -... w godz. od... do... Część III -... w godz. od... do JeŜeli zaistnieje taka konieczność, część obowiązków dotyczących załatwiania spraw wykonawca będzie wykonywał w siedzibie swojej kancelarii, poza godzinami pełnionych dyŝurów. 6. Strony ustalają, Ŝe w przypadku konieczności wyjazdu w dniach dyŝuru na posiedzenie sądu względnie z innych powodów wskazanych lub uzgodnionych z Zamawiającym, wyjazd ten jest równoznaczny z pełnieniem dyŝuru w danym dniu. JeŜeli rozprawy sądowe wypadną poza godzinami dyŝurów, radca prawny nie będzie odliczał godzin wyjazdu od pełnionych dyŝurów.

4 4 7. W sprawach pilnych Zamawiający będzie mógł zwracać się o poradę prawną w kaŝdy dzień pracy (od poniedziałku do piątku) Kancelarii przy ul , tel/fax:...; tel. kom....; ..., w godz Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał dodatkowo czynności w siedzibie innych podmiotów gospodarczych (np. rokowania umowne, zawieranie porozumień, aktów notarialnych itp.) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 2. Terminy. 1. Strony ustalają, Ŝe umowa niniejsza obowiązuje od do r. Zamówienie podstawowe od r do r. Zamawiający dopuszcza opcję przedłuŝenia umowy o kolejny rok tj. do r. O wyborze powyŝszej opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niŝ do dnia r. JeŜeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, termin obowiązywania umowy zakończy się r. 2. Wykonawca będzie realizował czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej niezwłocznie, w kolejności wpływu spraw. 3. Termin do wydania pisemnej opinii prawnej wynosi 7 dni, a w sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym bądź prawnym 14 dni liczonych od daty doręczenia Wykonawcy kompletnych dokumentów sprawy. 3. Wynagrodzenie 1. Za wykonywanie usług prawnych określonych w 1, Wykonawca otrzymywał będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto, słownie:... złotych, w tym:... zł netto;... zł podatek VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie usług w okresie od r. do r. wyniesie łącznie... zł brutto, w tym:... zł netto,... zł podatek VAT. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie niezaleŝnie od ilości prowadzonych spraw. Zamawiający zastrzega, Ŝe ilość spraw kontynuowanych jak i wszczynanych rocznie określonych dla kaŝdej części oddzielnie moŝe ulec zmianie (zarówno moŝe ich być mniej jak i więcej). 3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało podczas trwania umowy (tj. do r.), aktualizacji ani waloryzacji. 4. Wykonawca otrzymywał będzie koszty zastępstwa procesowego po ściągnięciu od dłuŝnika, w wysokości: Część I 80% kwoty zasądzonej przez sąd Część II 100% kwoty zasądzonej przez sąd Część III 80% kwoty zasądzonej przez sąd 5. Strony ustalają następujący sposób rozliczania za usługi prawne objęte niniejszą umową: a) po zakończeniu kaŝdego miesiąca Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w 3 ust. 1. b) za koszty zastępstwa procesowego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w wysokości jak w ust. 4, powiększone o podatek VAT, po wyegzekwowaniu naleŝności od dłuŝnika. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 pokrywa czas pracy w okresie delegacji słuŝbowej niezaleŝnie od ilości godzin trwania delegacji. 7. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów podróŝy poza miasto Kraków, jeŝeli wyjazd był konieczny z uwagi na udział w rozprawie lub posiedzeniu organu orzekającego albo teŝ załatwienia innych spraw Zamawiającego w zakresie usług objętych ryczałtem, o którym mowa w 3 ust. 1.

5 5 8. Środek transportu właściwy do odbycia podróŝy określa Zamawiający. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu. 9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na przejazd w podróŝy samochodem osobowym, niebędącym własnością Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271). 10. Za faktycznie poniesione koszty podróŝy, Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróŝy wystawi fakturę VAT, do której dołączy bilety za przejazd lub zestawienie przejechanych kilometrów, opłaty za przejazd autostradą itp. 11. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne z konta Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Nr , na konto Wykonawcy..., w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 12. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 13. Strony ustalają, Ŝe w wystawianych fakturach nabywcą będzie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie; Kraków 50 ul. Montelupich 3; NIP Obowiązki stron. 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przedstawiania zagadnień wymagających pomocy prawnej wraz z kompletem dokumentów, z odpowiednim wyprzedzeniem umoŝliwiającym przygotowanie stanowiska prawnego, opinii lub uzasadnienia, 2) rzetelnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym przedstawiania sprawy i nie ukrywania Ŝadnych okoliczności, dokumentów i danych, 3) udzielania wyjaśnień i dostarczania Wykonawcy wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną przez Wykonawcę sprawą, umoŝliwiających naleŝyte wykonanie usługi prawnej, 4) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich pism, wezwań i zawiadomień dotyczących prowadzonych spraw, 5) zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności sporządzania projektu umowy nietypowej, a takŝe o terminach negocjacji, w których ma uczestniczyć Wykonawca 6) zapewnienia Wykonawcy warunków wykonywania umowy w swojej siedzibie, Zamawiający zapewni pomieszczenie do pracy wyposaŝone w komputer, drukarkę i toner, oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne do obsługi prawnej (obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania Legalis). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dbania o naleŝyte wykorzystanie przewidzianych prawem środków dla ochrony interesów Zamawiającego, 2) świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawodową starannością oraz zachowaniem tajemnicy co do okoliczności i faktów, które poznał z udostępnionych mu dokumentów lub w trakcie wykonywania usługi, obowiązek zachowania tajemnicy trwa równieŝ po zakończeniu umowy, 3) prowadzenia repertorium spraw sądowych, 4) prowadzenia rejestru wydanych opinii prawnych,

6 6 5) prowadzenia dokumentacji z zakresu obsługi prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 6) sporządzanie dla Zamawiającego informacji o stanie prowadzonych spraw, według wzorów oraz w terminach ustalonych z Zamawiającym. 7) archiwizowania dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zarchiwizowanych i zszytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Oddziale Regionalnym WAM Kraków, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 8) protokolarnego przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji obsługiwanych spraw, osobie lub kancelarii wskazanej przez Zamawiającego, nie później niŝ do r, a jeŝeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji przedłuŝenia umowy, o której mowa w 2 ust.1, do r. 9) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; ochrony tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, nielegalnym pozyskiwaniem lub ich ujawnianiem oraz przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moŝe ustanowić substytuta w prowadzonych przez niego sprawach sądowych oraz powierzyć wykonanie niektórych spraw z zakresu przedmiotu niniejszej umowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby. 5. Kary umowne. Strony ustalają, jako samoistną naleŝność, kary umowne z następujących tytułów: 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wydawaniu opinii prawnych, dni opóźnienia będą liczone od dnia wyznaczonego w 2 ust. 3 na wydanie opinii prawnej, do dnia jej faktycznego wydania, 2) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań nałoŝonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do daty ich faktycznego wykonania, 3) 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto, jeŝeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy. 2 Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto. 3 Strony zgodnie ustalają, Ŝe w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu nienaleŝytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezaleŝnie od naliczonych kar umownych. 4 Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 5 Odstąpienie od niniejszej umowy nie narusza prawa domagania się kar umownych przysługujących na dzień odstąpienia od umowy. 6 Strony uzgadniają, iŝ dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o których mowa w 5 ust Zmiany w umowie. 1. Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości określonej w 3 ust. 1 jest moŝliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, stosownie do tej zmiany.

7 7 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany Adwokata / Radcy Prawnego, któremu Wykonawca powierzy wykonywanie zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na taką zmianę, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę nowej osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych niŝ osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 7. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiającemu poza ustawowymi przyczynami do odstąpienia od umowy, przysługuje do dnia r, umowne prawo do odstąpienia od umowy gdy: 1) Wykonawca utraci moŝliwość świadczenia pomocy prawnej, 2) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 3) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych spraw pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 6) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie. 4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi i przedstawi szczegółowe sprawozdanie ze wszystkich prowadzonych spraw, które nie będą mogły zostać zakończone w okresie obowiązywania tej umowy. 7. Postanowienia końcowe. 1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone w dniu pierwszego awizo. 4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do rozstrzygnięcia właściwego sądu powszechnego w Krakowie. 5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr.

WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. Załącznik nr 8 do SIWZ DO-2710-3/2013 WZÓR UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ nr. zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)...

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)... Lexius sp. j. WINDYKACJA * OBRÓT WIERZYTELNOSCI * OBSŁUGA PRAWNA I KSIĘGOWA * MONITORING PŁATNOŚCI * WWW.OGW.PL B UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY w zakresie zapewnienia obsługi prawnej i windykacyjnej zawarta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo