2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod"

Transkrypt

1 UMOWA nr / 2010 Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie z siedzibą: Kraków ul. Montelupich 3, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują : Dyrektor Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego - Główny Księgowy NIP REGON a..., NIP...; REGON..., zwanym dalej Wykonawcą, Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową: 1) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... 2) Adwokatowi / Radcy Prawnemu..., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą..., z siedzibą:..., wpisanemu na listę Adwokatów / Radców prawnych prowadzoną przez..., pod numerem... W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) - została zawarta umowa o następującej treści: 1. Zakres umowy. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami), w zakresie: 1. Opiniowanie projektów Decyzji Dyrektora, Regulaminów opracowywanych dla Zamawiającego oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i formalno-prawnym. 2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Zamawiającego. 4. Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami oraz innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 5. Kierowanie wniosków egzekucyjnych i wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją naleŝności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, w szczególności monitorowanie czynności podejmowanych przez komorników. 6. Informowanie Dyrektora, Wicedyrektora i Głównej Księgowej o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 7. Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego, w zakresie wykonywanych przez nich zadań. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 41 poz.398 z późn. zmianami) oraz przepisami ogólnie obowiązującymi. 8. Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw, sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej oraz archiwizowanie dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2. Szczegółowy zakres obsługi prawnej:

2 2 Część I 1) Sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości działu windykacji 2) Sprawy dotyczące zapłaty przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego / pomieszczenia tymczasowego 3) Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach o umorzenie naleŝności oraz w prowadzonych postępowaniach administracyjnych (egzekucja niepienięŝna) 4) Udzielanie pomocy prawnej i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w sprawach związanych z: - egzekwowaniem obowiązków o charakterze niepienięŝnym (w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Dział Windykacji) - ugodowym rozwiązaniem problemu zadłuŝenia (wstrzymanie / odstąpienie od egzekucji, przywrócenie tytułu prawnego do lokalu) - przejmowaniem lokali opuszczonych i porzuconych - prowadzonych przez Dział Windykacji postępowań sądowych i egzekucyjnych o zapłatę (sprawy sporne, skomplikowane, zaŝalenia, sprzeciwy itp.) 5) Prowadzenie egzekucji pienięŝnej za lokale uŝytkowe 6) Parafowanie wniosków o zdjęcie naleŝności z ewidencji 7) Prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw oraz sporządzanie sprawozdań z obsługi prawnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Część II 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji, Ekonomiczno-Finansowego 2) Wszystkie sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności: - opinie prawne w sprawach prowadzonych przez Dział Gospodarki Nieruchomościami - przygotowywanie i opiniowanie projektów umów najmu i dzierŝawy nieruchomości - uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym - regulacja stanów prawnych nieruchomości - ustanawianie słuŝebności gruntowych - sprawy spadkowe - spory związane ze sprzedaŝą lokali - odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 3) Wszystkie sprawy związane z inwestycjami i nadzorem właścicielskim, w szczególności: - sprawy z tytułu udzielonych gwarancji jakości robót - sprawy sporne wynikające z przepisów Prawa Budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - sprawy związane z udziałami we wspólnotach mieszkaniowych (uchylanie uchwał) - sprawy związane z rozliczaniami kosztów za zuŝyte media 4) Wszystkie sprawy związane z zamówieniami publicznymi, w szczególności: - opiniowanie zawieranych umów z wykonawcami wybranymi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i przepisami wewnętrznymi w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - wydawanie opinii prawnych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi, - opiniowanie aneksów do umów pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych - reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądem okręgowym 5) Wszystkie sprawy finansowo-księgowe, w szczególności wydawanie opinii prawnych, w tym w zakresie prawa podatkowego. Część III 1) Przedmiot umowy opisany w 1. ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie pracy działów: Mieszkaniowego, Organizacyjnego, Informatyki

3 3 2) Wszystkie sprawy mieszkaniowe, w szczególności: - ustalanie tytułu do lokalu mieszkalnego, w tym równieŝ w sprawach wymagających znajomości przepisów nieobowiązujących ustaw o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych z 1976 r i 1995 r., - sprawy dotyczące eksmisji z lokali mieszkalnych w sprawach pozostających we właściwości zespołu mieszkaniowego - opróŝnianie lokalu z rzeczy, - wydawanie decyzji administracyjnych - opinie na projektach dokumentów (umowy najmu, umowy dotyczące spraw związanych z zakresem działania Działu Organizacyjnego, decyzje Dyrektora wydawane w sprawach administracyjnych, dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Oddziału, regulaminy związane z zakresem działania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pisma kierowane do stron) - opinie pisemne 3) Wszystkie sprawy organizacyjne, w szczególności: - sprawy pracownicze o skomplikowanym stanie prawnym - sprawy organizacyjne 4) Wszystkie sprawy z zakresu zespołu informatyki, w szczególności: - uzgadnianie treści umów z zakresu obsługi serwisowej urządzeń informatycznych 5) Pełnienie roli koordynatora kancelarii, do obowiązków koordynatora naleŝeć będą nw. czynności: - współpraca z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (1-2 razy w roku po 2 dni) - w przypadkach apelacji uzgadnianie stanowiska z radcą koordynatorem w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - sporządzanie rocznego sprawozdania do Biura Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 3. Obsługa prawna wykonywana będzie w zaleŝności od charakteru i potrzeb w kancelarii Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub innych organów i osób. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego, 3 razy w tygodniu, w formie dyŝuru: Część I -... w godz. od... do... Część II -... w godz. od... do... Część III -... w godz. od... do JeŜeli zaistnieje taka konieczność, część obowiązków dotyczących załatwiania spraw wykonawca będzie wykonywał w siedzibie swojej kancelarii, poza godzinami pełnionych dyŝurów. 6. Strony ustalają, Ŝe w przypadku konieczności wyjazdu w dniach dyŝuru na posiedzenie sądu względnie z innych powodów wskazanych lub uzgodnionych z Zamawiającym, wyjazd ten jest równoznaczny z pełnieniem dyŝuru w danym dniu. JeŜeli rozprawy sądowe wypadną poza godzinami dyŝurów, radca prawny nie będzie odliczał godzin wyjazdu od pełnionych dyŝurów.

4 4 7. W sprawach pilnych Zamawiający będzie mógł zwracać się o poradę prawną w kaŝdy dzień pracy (od poniedziałku do piątku) Kancelarii przy ul , tel/fax:...; tel. kom....; ..., w godz Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał dodatkowo czynności w siedzibie innych podmiotów gospodarczych (np. rokowania umowne, zawieranie porozumień, aktów notarialnych itp.) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 2. Terminy. 1. Strony ustalają, Ŝe umowa niniejsza obowiązuje od do r. Zamówienie podstawowe od r do r. Zamawiający dopuszcza opcję przedłuŝenia umowy o kolejny rok tj. do r. O wyborze powyŝszej opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niŝ do dnia r. JeŜeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, termin obowiązywania umowy zakończy się r. 2. Wykonawca będzie realizował czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej niezwłocznie, w kolejności wpływu spraw. 3. Termin do wydania pisemnej opinii prawnej wynosi 7 dni, a w sprawach skomplikowanych pod względem faktycznym bądź prawnym 14 dni liczonych od daty doręczenia Wykonawcy kompletnych dokumentów sprawy. 3. Wynagrodzenie 1. Za wykonywanie usług prawnych określonych w 1, Wykonawca otrzymywał będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł brutto, słownie:... złotych, w tym:... zł netto;... zł podatek VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywanie usług w okresie od r. do r. wyniesie łącznie... zł brutto, w tym:... zł netto,... zł podatek VAT. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie niezaleŝnie od ilości prowadzonych spraw. Zamawiający zastrzega, Ŝe ilość spraw kontynuowanych jak i wszczynanych rocznie określonych dla kaŝdej części oddzielnie moŝe ulec zmianie (zarówno moŝe ich być mniej jak i więcej). 3. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało podczas trwania umowy (tj. do r.), aktualizacji ani waloryzacji. 4. Wykonawca otrzymywał będzie koszty zastępstwa procesowego po ściągnięciu od dłuŝnika, w wysokości: Część I 80% kwoty zasądzonej przez sąd Część II 100% kwoty zasądzonej przez sąd Część III 80% kwoty zasądzonej przez sąd 5. Strony ustalają następujący sposób rozliczania za usługi prawne objęte niniejszą umową: a) po zakończeniu kaŝdego miesiąca Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w 3 ust. 1. b) za koszty zastępstwa procesowego, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w wysokości jak w ust. 4, powiększone o podatek VAT, po wyegzekwowaniu naleŝności od dłuŝnika. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 1 pokrywa czas pracy w okresie delegacji słuŝbowej niezaleŝnie od ilości godzin trwania delegacji. 7. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów podróŝy poza miasto Kraków, jeŝeli wyjazd był konieczny z uwagi na udział w rozprawie lub posiedzeniu organu orzekającego albo teŝ załatwienia innych spraw Zamawiającego w zakresie usług objętych ryczałtem, o którym mowa w 3 ust. 1.

5 5 8. Środek transportu właściwy do odbycia podróŝy określa Zamawiający. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu. 9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na przejazd w podróŝy samochodem osobowym, niebędącym własnością Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271). 10. Za faktycznie poniesione koszty podróŝy, Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróŝy wystawi fakturę VAT, do której dołączy bilety za przejazd lub zestawienie przejechanych kilometrów, opłaty za przejazd autostradą itp. 11. Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne z konta Zamawiającego: Kredyt Bank S.A. II O/Kraków Nr , na konto Wykonawcy..., w terminie 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 12. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 13. Strony ustalają, Ŝe w wystawianych fakturach nabywcą będzie: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie; Kraków 50 ul. Montelupich 3; NIP Obowiązki stron. 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przedstawiania zagadnień wymagających pomocy prawnej wraz z kompletem dokumentów, z odpowiednim wyprzedzeniem umoŝliwiającym przygotowanie stanowiska prawnego, opinii lub uzasadnienia, 2) rzetelnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym przedstawiania sprawy i nie ukrywania Ŝadnych okoliczności, dokumentów i danych, 3) udzielania wyjaśnień i dostarczania Wykonawcy wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną przez Wykonawcę sprawą, umoŝliwiających naleŝyte wykonanie usługi prawnej, 4) niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich pism, wezwań i zawiadomień dotyczących prowadzonych spraw, 5) zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności sporządzania projektu umowy nietypowej, a takŝe o terminach negocjacji, w których ma uczestniczyć Wykonawca 6) zapewnienia Wykonawcy warunków wykonywania umowy w swojej siedzibie, Zamawiający zapewni pomieszczenie do pracy wyposaŝone w komputer, drukarkę i toner, oprogramowanie systemowe oraz specjalistyczne do obsługi prawnej (obecnie Zamawiający korzysta z oprogramowania Legalis). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dbania o naleŝyte wykorzystanie przewidzianych prawem środków dla ochrony interesów Zamawiającego, 2) świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawodową starannością oraz zachowaniem tajemnicy co do okoliczności i faktów, które poznał z udostępnionych mu dokumentów lub w trakcie wykonywania usługi, obowiązek zachowania tajemnicy trwa równieŝ po zakończeniu umowy, 3) prowadzenia repertorium spraw sądowych, 4) prowadzenia rejestru wydanych opinii prawnych,

6 6 5) prowadzenia dokumentacji z zakresu obsługi prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 6) sporządzanie dla Zamawiającego informacji o stanie prowadzonych spraw, według wzorów oraz w terminach ustalonych z Zamawiającym. 7) archiwizowania dokumentacji spraw zakończonych i po zakończeniu kaŝdej sprawy sądowej, protokolarnego przekazania akt sprawy do Ekspozytury Archiwum Wyodrębnionego WAM, zarchiwizowanych i zszytych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Oddziale Regionalnym WAM Kraków, w szczególności z Instrukcją kancelaryjną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 8) protokolarnego przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji obsługiwanych spraw, osobie lub kancelarii wskazanej przez Zamawiającego, nie później niŝ do r, a jeŝeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji przedłuŝenia umowy, o której mowa w 2 ust.1, do r. 9) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; ochrony tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, nielegalnym pozyskiwaniem lub ich ujawnianiem oraz przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. 3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moŝe ustanowić substytuta w prowadzonych przez niego sprawach sądowych oraz powierzyć wykonanie niektórych spraw z zakresu przedmiotu niniejszej umowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby. 5. Kary umowne. Strony ustalają, jako samoistną naleŝność, kary umowne z następujących tytułów: 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wydawaniu opinii prawnych, dni opóźnienia będą liczone od dnia wyznaczonego w 2 ust. 3 na wydanie opinii prawnej, do dnia jej faktycznego wydania, 2) 1 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1, za kaŝdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań nałoŝonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do daty ich faktycznego wykonania, 3) 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto, jeŝeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy. 2 Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto. 3 Strony zgodnie ustalają, Ŝe w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu nienaleŝytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezaleŝnie od naliczonych kar umownych. 4 Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 5 Odstąpienie od niniejszej umowy nie narusza prawa domagania się kar umownych przysługujących na dzień odstąpienia od umowy. 6 Strony uzgadniają, iŝ dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o których mowa w 5 ust Zmiany w umowie. 1. Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości określonej w 3 ust. 1 jest moŝliwa tylko w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT, stosownie do tej zmiany.

7 7 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany Adwokata / Radcy Prawnego, któremu Wykonawca powierzy wykonywanie zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na taką zmianę, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę nowej osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych niŝ osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 7. Odstąpienie od umowy. 1. Zamawiającemu poza ustawowymi przyczynami do odstąpienia od umowy, przysługuje do dnia r, umowne prawo do odstąpienia od umowy gdy: 1) Wykonawca utraci moŝliwość świadczenia pomocy prawnej, 2) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 3) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych spraw pomimo wezwania Zamawiającego złoŝonego na piśmie, 6) Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową, 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŝeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie. 4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem niewaŝności takiego oświadczenia. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi i przedstawi szczegółowe sprawozdanie ze wszystkich prowadzonych spraw, które nie będą mogły zostać zakończone w okresie obowiązywania tej umowy. 7. Postanowienia końcowe. 1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za doręczone w dniu pierwszego awizo. 4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do rozstrzygnięcia właściwego sądu powszechnego w Krakowie. 5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2012-11-27 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Obsługa prawna OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 475248-2012;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 17315-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia: 17315-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-02-09 14:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Świadczenie obsługi prawnej OReg WAM Kraków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr... Załącznik nr 11 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: WZÓR UMOWY - Zał. Nr 5 UMOWA zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 A do SIWZ. WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8)

Załącznik nr 7 A do SIWZ. WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8) WZÓR UMOWY (części od 1 do 6 oraz 8) Załącznik nr 7 A do SIWZ W dniu... 2010r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową w Warszawie Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą: 31-155 Kraków ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

WZÓR UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ WZÓR Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWY NR../2013 O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ zawarta w dniu. 2013 r. w Gdyni w wyniku prowadzonego postępowania nr w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy nr

Wzór Umowy nr Wzór Umowy nr 272..2012 zawarta w dniu.. w., pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Gminą Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; NIP: 504-00-25-730; REGON: 092350932, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zał. 2 zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Dostawc ton pelletu drzewnego

Umowa nr Dostawc ton pelletu drzewnego Nr sprawy: DR.271.09.20132.I Załącznik A do SIWZ ZP/09/13 Umowa nr zawarta w dniu. 2013 roku w Kaliskach pomiędzy: Gminą Kaliska, z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 2, 82-260 Kaliska (NIP: 592-20-52-829;

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 Poniatowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Umowa nr 50/SRSM/11 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, Sądem Rejonowym Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

strona WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego

strona WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego BZP.243.20.2013.GK Załącznik nr 9 do SIWZ pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron WZÓR UMOWY U M O W A na realizację obsługi prawnej projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego zawarta we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY CZ. 1 UMOWA NR../2014

WZÓR UMOWY CZ. 1 UMOWA NR../2014 WZÓR UMOWY CZ. 1 Załącznik nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR../2014 Zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska Centrum Hewelianum, jednostką budżetową, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) 1 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR (wzór) zawarta w dniu 2008 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :.. reprezentowaną przez:. zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014

WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014 Załącznik Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY CZ. 2 UMOWA NR../2014 Zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska Centrum Hewelianum, jednostką budżetową, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 UMOWA zlecenia stałej obsługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...w GDYNI, pomiędzy JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 4026 (NIP 958-160-47-72, Regon 220713764), z siedzibą w GDYNI, przy ul. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1, kod pocztowy 81-103, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Znak: SO Umowa SO

Znak: SO Umowa SO Znak: SO. 271.01.2011 Umowa SO.272..2011 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu..r. w Kętrzynie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

- WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:...

- WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... a firmą:... z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:... Załącznik nr 5 do SIWZ Numer sprawy: III.G.211/02/10 - WZÓR UMOWY - UMOWA Nr... W dniu. roku w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Projekt: umowa zlecenie

Projekt: umowa zlecenie Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem Od bariery po sukces! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB

UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB Załącznik nr 8a do siwz Wzór nr 1 UMOWA NR WGN-IX.272...20.BB CRU /.. / W dniu... 20.. r. w Szczecinie, pomiędzy GMINĄ MIASTO SZCZE- CIN, którą reprezentuje.. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr CRU/. ... zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr CRU/. ... zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 8c do siwz Umowa Nr CRU/. zawarta w dniu... w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin NIP: 851-030-94-10 reprezentowaną przez: zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. [w przypadku spółek cywilnych]* zam..., wpisanym do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP:..

WZÓR UMOWY. [w przypadku spółek cywilnych]* zam..., wpisanym do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP:.. WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do IWZ Zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową z siedzibą 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3a, Oddziałem Regionalnym w Krakowie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo